Skip to main content

Full text of "gokulam_tamil magazine 1990-11-01"

See other formats


ந்காகுலம்‌ 


தத 


7990 நவம்பர்‌ மாட ௬ 
மசி 00 இதற்ர்‌ 


திருமைச்‌ சிற சிறுமிய6, 


சாச்மில்‌ இனிமை: 
£ண்ணங்களுக்கு விடை 

இந்திய விடு) , 
ததி கவ மாதக்‌ அதன்‌ 
நின்னை ஈடுபடுத்திக்‌ சொண்டு வாழ்‌; மறைந்த நேருவின்‌: 
இதத ககக வ்‌ 
நவம்‌ கத கப்ப 
என்றம்‌ மி்‌ போண்டாபம்பும இதே வார்தா 
ல வக பட்டவர்‌ 
குழந்தைக்‌ சுவிஞர்‌ அழ; வன்‌! ன்‌. 
அத்திலக அவ 
்‌ 

ச்ச சழக சல்லூரிலின்‌ முதல்வருமான 
கசாமி அவர்கள்‌. 
முகுகசாமி அடக்கு முன்பே. நன்கு அறிமுகக்‌. 

கலம்‌ வட ஒரின மகள்‌ தெலிநாச்சப்பன்‌ ட்‌ 
கர்ப மண்டும்‌ எழுதத்‌ தொடக்கள் ன, 

மகக்க தவ ளெல்லாம்‌ பதம்‌ பரதக்‌ ப்‌ 
ந பதாக்த் த தமன்‌ வரம்ுகறிகளோகிதை எங்களுக்க 
தெரிவிக்கலாமே! 


அன்புடன்‌, 


றே 


(சென்ர்‌ 

ஆசரிகர்‌) 

எமகள்டததல்‌ அன்பு வேணும்‌ -- தென்க. 
கண்னு கானதிதல்‌ வேணும்‌. பாரார்‌. 
9! ஒும்த்தி டு ஆ 
160க்கவன்கப்பக்கதை 


கதை: ஆர்ம்‌ 


படம்‌: 
டட... ந 
ரு மாமாளடற்‌! 


நேரு மாமா - மீண்டும்‌. 
'வாரும்‌ மாமா “தங்கள்‌. 
ஓல்வு கொண்ட காலமெல்லாம்‌. 
போதும்‌ மாமா; 


மாலையிலே மறைத்து வும்‌ சூரியன்‌ மறு 
காலை விலே மலர்ந்து வரம்‌ பாச்சல்தோம்‌ எந்த 
நான்‌ விலோ மறைத்து விட்ட தம்களும்‌ இந்த 
நானி விலே இரம்பி வரக்‌ கடாதோர 


கழத்தைக்‌ கலம்‌ உங்கல்‌ கால்‌ ஏங்குது - ரோஜாக்‌ 
கட்டம்‌ தம்கள்‌ வரும்‌ வழிலே யார்க்குத/- இங்கு 
உல கமைத்‌ செய்கு இற உலி ரெலால்‌ - நல்க 
உடனே வர வேண்டி வரம்‌ கேட்குதா? 


சன்‌ நலத்தை மறத்து தாங்கள்‌ வாழவும்‌ நித்தம்‌ 

ம சத்தை மெலும்‌ மேன்மை ஆக்கவும்‌ - இங்கு 
என்றும்‌ வழி காட்ட தீம்கள்‌ தேவைலே -- அதனால்‌ 
இன்றே தீல்கள்‌ மீண்டும்‌ வர வேண்டும்‌... 

நேரு மாமா - மீண்டும்‌. 
வாரும்‌ மாமா எ நக்கன்‌. 

ஓல்வு கொண்ட காலம்‌ எல்லாம்‌ 
போதும்‌ மாமா! 


45 மொன்றாசன்‌. 


பெருமை பெற்றுவர்த்த நான்‌; 
இழந்த நாள்‌, சிறந்த நான்‌, 
எத்தை மலமும்‌ சிறுவர்‌ நான்‌! 


விறைத்த நான்‌, பிறந்த நான்‌, 
வாருக்‌ இன்று பிறந்த தாள்‌? 

தேரு வுல்குப்‌ பிறந்த நான்‌, 

மேரு வென்று மர்ந்த நாள்‌! 

இனதலிருக்க தான்லோ, 
'ஊமெழுந்த போஜிலோ. 

ஈழுவர்களைய்‌ பார்த்திடின்‌ 

[அசத்த மனம்‌ மலழுவார்‌!. 

குழந்தைகளைக்‌ கண்டதும்‌ 
"குழந்தையாக மாறுவார்‌. 

கொல்யெடுத்து ஆடும்‌ 
'கும்மானமே போடுவார்‌. 


மலையெடுத்து, குடைபிடித்து, 
"மழித்து ஆடும்‌ மாலான்‌, 

மலர்‌ உயர்த்தி மழலைலை, 
மடழ்ச்சிலிலே ஆழ்த்துவார்‌!. 


சொத்த வீட்டுக்‌ குழந்தை போல்‌. 
எத்த நாட்டுக்‌ குழந்தையும்‌. 

சத்தம்‌ கொண்டாடுமே 
சொல்வோம்‌, "நேரு வாழ்கவே! 


ஆக்‌ மி சாரதி, 


[63 201/1 729717 


எல்லா க௰ிர்களிடத்திலும்‌ நேரு 
வுக்குத்‌ தனித்த ஈடுபாடு இருந்தது. 
விலங்குகஷம்‌ பறவைகளும்‌ இல்லாத 
உலகம்‌ மலர்களும்‌ இலைகளும்‌ இல்‌: 
லாத மொட்டை மரத்தைப்‌ போன்றது. 
அவராலேயே தரப்பட்‌ 
'சிறைவாரத்தின்‌ போது ஒருமுறை 
அவர்‌ அடைக்கப்பட்டிருந்த சிறைக்‌ 
கள்‌, நல்லதொரு குளிர்கால நாளில்‌, 
அவர்‌ அழைக்காமலேயே விருந்தாளி 
ஒருவர்‌ வந்து சேர்த்தார்‌. அவர்‌ ஒரு 
குட்டிப்‌. பூனையார்‌! குளிரால்‌ 
நடுங்கத்‌ தவித்த பூனையாருக்கு நேரு 
நம்முடைய போர்வையைப்‌ போர்த்‌ 
ககமாகப்‌ படுக்க வைத்தார்‌. தமக்கு 
வழங்கப்பட்ட பாலைப்‌ பூனையா 
ருக்கு. வைத்து, அவர்‌ சாப்பிடும்‌ 
அழகைப்‌ பார்த்துப்‌ பரவசமடைந்‌ 
நார்‌. இவ்வளவு வ௫இ இடைத்தால்‌ 
பூனையார்‌ சும்மா விடுவாரா? நேரு: 
வின்‌ சிறை அறையிலேயே சுகமாக 
வும்‌ தங்கிவிட்டார்‌! 

நேருவின்‌ அறையில்‌ பூனையார்‌. 
இருப்பதையும்‌, நேரு தமக்குத்‌ தரப்‌: 
படும்‌ பாலைப்‌ பூனையாருக்குத்‌ தந்து, 
விடுவதையும்‌ சுவனித்துவிட்டசிறைப்‌ 
பணியாளர்கள்‌, பூனைக்கென்று தனி 
வாகப்பால்கொண்டுவந்து தர முயன்‌ 
றனர்‌. அது விசேஷச்‌ சலுகையாகும்‌. 
என்று எண்ணிய நேருஜி, மறுத்து 

'இல்வளவுஅருமையாகுநேருவுடன்‌. 
தங்லய பூனையார்‌. ஒரு நாள்‌ இட 
ரென்று காணாமல்‌ போய்விட்டார்‌. 
நேருவிடம்‌ கூடச்‌ சொல்லிக்கொள்ள 
வில்லை! நேரு தவித்துப்‌ போனார்‌. 
அவருடைய தலிப்பைப்‌ பார்த்துப்‌. 
பூனையைக்‌ கண்டுபிடிக்க எல்லோ. 
௫ம்‌ முயன்றனர்‌. என்ன முயன்றும்‌. 
பூனையைக்‌ கண்டுபிடிக்க முடிய 


வில்லை. நேருவைத்‌ தவிக்க வைத்த: 
பூனையார்‌, பதினைந்து, நாட்கள்‌. 
கழித்துத்‌ தானே வத்து செர்த்தார்‌!! 
நேரு அடைந்த மடழ்ச்சிக்கு அளவே. 
இல்லை... விடுதலை ஒடைத்துப்‌ 
போகும்‌ போது, பூனையைப்‌: 
பார்த்துக்கொள்ளும்படிதமதுநண்பர்‌ 
களைக்‌ சேட்டுக்‌ கொண்டார்‌. நேரு, 


ரரத்திமம்‌ செம்த. 
ாம்தள்‌!_ 


இரப்ப ஆடட்ட்ட்டல்பா்‌ 7 


பிரதமருடைய மாளிகையில்‌ பல: 
விலங்குகள்‌ செல்லமாக வளர்க்கப்‌: 
பட்டன. அவைகளுள்‌ குறிப்பிடத்தக்‌ 
நவை மது) பெயிடா என்று பெய 
ிடப்பட்ட இரு நாங்கள்‌. டெல்லி 
மில்‌ இருக்கும்‌ நாட்களில்‌ கடினமான 
வேலைத்‌ தொந்தரவுகளுக்கு இ 

யும்‌ கூட நேரு, தமது செல்ல நாய்‌: 
களை அழைத்து ஓரிரு திமிடங்களா 
வது அவைகளுடன்‌ கொஞ்சிலிளையா. 
டாமல்‌ இருக்க மாட்டார்‌ 


பதியும்‌. 
(8121140022 


நேருவின்‌ மாளிகையில்‌, தோட 
டத்தில்‌ இரண்டு. புலிக்குட்டிகள்‌ 
வளர்த்தன; அலைகளுஃக பிமன்‌, அர்‌ 
னன்‌ என்று பெயர்‌. இவைக 
டல்‌ கூட்‌ இமயமலைக்‌ காடுகளில்‌ 
காணப்படும்‌ "பண்டா" என்ற கரடிக்‌ 
குட்டியும்‌ வளர்த்தது. இது பார்ப்ப 
ற்கு மிகவும்‌ அழகானது. முகம்‌: 
பார்ப்பதற்குப்‌ பூனைலின்‌. முகம்‌ 
போல்‌ இருக்கும்‌. உடம்பைப்‌ பார்த்‌. 
தால்‌ சரடிக்‌ குட்டியைப்‌ போல்‌ இருக்‌ 
(ம்‌. வால்‌, தரியின்‌ வாலைப்‌ போல்‌: 
இருக்கும்‌. பெய்ஜிங்கல்‌ ஆசிய விளை 
மாட்டுப்‌ போட்டிமில்‌ சின்னமாக 
இருக்கிறதே, அதே பண்டா இனம்‌: 
நான்‌! இந்தப்‌ பண்டாவுக்கு நேரு தம்‌ 
சையாலேயே இரை கொடுப்பார்‌. 
அதுவும்‌... மரத்திலிருந்து. இறங்க. 
வந்து, அவர்‌ கையிலிருந்தே வாங்கிச்‌ 
கொள்ளும்‌. ட 


இரண்டாமீரம்‌ 
லை 


ஜப்பானில்‌ இரந்தமி ்‌ 
சாலை உலகப்‌ போரின்‌ போது முற்‌. 
நிலுமாக அழிந்து விட்டது. அதம்‌. 
புதுப்பிக்க முயற்சிகள்‌ நடந்தன. அந்த 
மிழசுக்‌ காட்டி சாலைக்கு ஓர்‌ இந்தி 
மானையை அனுப்பித்‌ தர வே! 
என்று... ஜப்பான்‌... குழந்தைகள்‌ 
நேருவுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுத 
அனுப்பிமிருந்தனர்‌... கடிதத்தில்‌: 
'இரண்டாமிரத்திற்கும்மெற்பட்டகுழத்‌ 
தைகள்‌ கையெழுத்தட்டிருந்தனர்‌. 

;த நேரத்தில்‌, மைசூர்‌ காடுகளி 
லிருந்து பிடிக்கப்பட்ட யானைகளில்‌. 
ஒருகுட்டிப்‌ பெண்‌ யானை இருந்தது 
அதை, இந்தியக்‌ குழந்தைகளின்‌ சார்‌ 
மல்‌ நேரு தம்மான்‌ நாட்டுக்‌ கழக 
தைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தா 
அதற்கு இந்திரா என்றும்‌ பெயர்‌: 
கட்டியிருந்தார்‌. 

'இந்திரா... தப்பானில்‌ இறங்கி 
தும்‌, குழந்தைகள்‌ ஒன்று இரண்டு 
அதற்கு ஒரு வரவேற்பளித்தனர்‌ 
எல்வளவு குழந்தைகள்‌. கூடினர்‌. 
தெரியுமா? ஒரு லட்சம்‌ குழந்தைகள்‌! 
இந்தராவைப்‌ பற்றிய விவரங்களடங்‌ 
இய ஓர்‌ அழகான சிறப்பு மலரையும்‌. 
வெளியிட்டனர்‌. 

'ஐப்பான்‌ குழந்தைகளை மூழ்‌ 
வித்தது போலவே,தங்கள்‌ நாட்டுக்கும்‌. 
மானைக்‌ குட்டி அனுப்பித்‌ தரவேண்‌: 
டும்‌ என்று அமெரிக்கா, துருக்கி, 
ஜெர்மனி, அரேபியா, ஆஸ்தி 
ரேலியா, னடா, ஹாலந்து, சோவி. 
யத்ரஷ்யா ஆய நாடுகளைச்‌ சேர்ந்த. 
குழந்தைகளும்‌ கடிதம்‌ அனுப்ப, நேரு 
அவர்களது. விருப்பத்தையும்‌ "நிறை: 


வேற்றினார்‌. 
உல நாடுகளில்‌ எவ்வளவோ. 
தலைவர்கள்‌. தோன்றியிருக்க 


நார்கள்‌... ஆனால்‌, குழந்தைகளின்‌: 
மனம்‌ சுவர்ந்த நேருவுக்கு இணை 
யானவர்கள்‌ யாருமே இல்லை! 


ஈராறு கா்‌, 


நூத்ததகள்‌ நல்லறம்‌ க்கத்‌ வ்சிகறள. 
சரித்‌ ஜறதம்கக்கள்‌. வன்‌ கன 


ட] 
ச்சம்பாதை, 


பரதம்‌. 2 நற்‌ 


உணர்‌ கொம்புகளின்‌. உதனயாஞ்சாள்‌ ணவையும்‌, டத்தசயம்‌, 
சந்ததம்‌ கனிகா. உணர்‌ கொம்ப பவல்‌, சிய க்கள்‌: கிச்சன்‌ 
களையும்‌ வெளிச்‌ ன்ப 'தறிக்றலு; என்றாலும்‌ ச்சை 

பகன்‌ பார்ல சந்தி குறைவுதான்‌; 


உலகில்‌ உள்ள உமரினங்களில்‌ சிதிகமாள 
ளை உடையது ரத்ததநாள்‌! சந்த 
ய 22௦ பர்க்‌ கிதக் சிகர! 


யின்‌ ஒர. வலப்‌ 
பக்கமாகச்‌ சன்று இத்தால்‌, 

ந்த ஈச்தை ஊர்வது, கிரை ள்‌ எம்ற 
வ எல்லாம்‌ கலம்‌ ர்‌ சன்‌ கேவ! கணக்கன்‌ 
மாகவே, கிறக்கம்‌ ப்‌ வாட்தியம்‌ 
க தபபப்ககச்‌ கன கன்று தரன்‌ அரி பட்‌ ந்து 
அந்த ர்வ ள்‌! இரவாவசாக வறம்‌ ரக்‌ 
ககக, லட ததத பா பண்டல்‌ ச ணிட்த ம்‌ 


கழி... 

ன்‌ வரையிலும்‌ இறைய கில்லா. 
கோடைக்கால: ம்‌ 
ம்‌ மிகல்‌ 
உறக்க ரிலைலீகயே ஐ 
ரக்கரிலை ப 

டப ரத அர்‌ 
அதை ஏர்‌ சம்டையில்‌ 
பிரட்டு மி 


மாட்சக்கு எவக்துன! 
பநக்கக்கம்‌ க அந வக்கு 


௧ கோழி ஆண்‌ கருக்கு முந்நிய: 
மிகப்பெரிய நாட்சச நந்தைக்கூ6 
ஒன்று ஸ்மிபசர்லாம்‌ 

யு எியபச்ில்‌ ததும்கிறது. 
நேற்ற தெர்மளிய்ல்‌ கீத்து. 
ஒர்‌ ககளலட உயரம்‌! 
உலகி$ல$ய பெரிய நர்சை 34. செமி, நீளம்‌: 
உள்ள கீஷெரோளியோ என்றம்‌ 
றான்‌ என்று “கிள்ளல்‌' 
கில்‌ பதிவாக்கி ச்சி 
படகலவள்‌ நிறச்சிகளல்‌ 
ரத்றை ஒருவிரம்‌.... 
அரக்கர்‌ கறங்க தரன்‌: 

சஞ்த்ந்‌ நரகத்தின்‌ பரன்‌ 

யால்‌ த்றை ஒதகர்மை | | , 
மாள சீசடுள்‌, ஒனையல்‌. ஹெலிக்ஸ்‌ பாமாடியா' 
கூட காயம்‌ கல்லாம, ரத்தை தன்‌ எடையைப்போல்‌ 200 மடங்கு: 
படிம பபப ல்‌ இப | எடையை எளிநாக கழுத்துச்‌ செல்லக்‌ 
லைக்க சந்தத்‌ நிரவத்தினறைக்து கூடிய சக்தி கொண்டது! 

மகந்துதயாறிக்‌ 

விளையாட்டு தொடர்பானவற்றைக்‌ 44. சத்மா தா. அருண்வேல்‌ (மார்‌. 
கொண்டு அறிவிக்கப்பட்ட சொற்புஇர்‌ த 
போட்டி, ஆகிசம்‌ பேர்சுககு மேல்‌ கலந்த 
சொண்ட்‌ போட்டி என்ற சிறப்பைப்‌ பெறு: 
இது, இல்வளவு, பேர்‌ சலத்து கொண்ட 
போதிலும்‌ எல்லாம்‌ சசிமான விடை எழுதி 
மிரப்பவர்கள்‌. பஜினைத்து பேர்களே! 
என்வே, குலுக்கல்‌ முறைலில்‌ இத்து பேர்‌ 
சளைத்‌ தெர்ந்தெடுத்தோம்‌. முதல்‌ பரிசை 
இத்த ஐவரும்‌ மரித்து சொன்கிறார்கள்‌. 


முதல்‌ பரிசாக ரூ, 20/- பெறுவோர்‌. 


எஸ்‌, சலிதா. வி, ஆர்‌, சத்வயாமாட.. 4. ஆச்‌. சத்யா, சடலம்‌ - 687 415: 
3 தா. அருண்வேல்‌ குமார்‌, தஞ்சாவூர்‌. 
வர்‌. 


சரிவான விடை ஒீழே தரப்பம்டுள்ளது. 

1. எஸ்‌. சவிதா, சக்‌ நகர்‌ அஞ்சல்‌, 
பெரியார்‌ மாவட்டம்‌ - 62௪ 015. 

2, வி. ஆர்‌. சத்யயாமா, அடையார்‌. 
சென்னை - 600 020. 

9. எஸ்‌, ராமச்சந்திரன்‌, ரரமஇிருஷ்ணா. 
ம்‌, பது இல்லி - 110 022, 


ண இந்திய 
ண சூரா) உமன்‌ “ 
ஊ பது 150! 


கல்‌ஃப்‌. ஆட்டம்‌ தோன்று. 
வதற்கு ஸ்காட்லாந்தின்‌ ஆடு மாடு 
மேய்ப்பவர்கள்‌ உதவியிருக்கிறார்கள்‌. 
என்றால்‌ அதிசயமாமிருக்கும்‌. மாடு 
மேய்க்கும்‌ குச்சகளைக்‌ கொண்டு. 
கூழாங்கற்களைத்‌ தட்டி, முயல்‌ குழி 
களில்‌ தள்ளுவது. அவர்களுக்குப்‌ 
பொழுதுபோக்கு... &ளொசஸ்டர்‌ 
(மம) தேலாலயத்தில்‌ ப ன ழய 
கண்ணாடி ஒன்றில்‌ கால்‌ஃப்‌: கடம்‌ 
தோற்றம்‌. காண ப்படுகிறது. 
வரையப்பட்ட ஆண்டு 1820. இதே 
ஸ்காட்லாந்தின்‌. பார்லிமெண்டில்‌ 
கால்ஃப்‌ ஆடக்‌.கூடாது என்று 1437. 
ஆண்டில்‌ சட்டம்‌ இயற்றிலிருக்‌கறார்‌ 

ரோமானியர்கள்‌ ஆடிய ஒரு 
விளையாட்டை ௪ இதன்‌ பெயர்‌ 
யோசனிகா" - பிரிட்டனுக்கு 40ம்‌ 
ண்டில்‌ கொண்டு போயிருக்கலாம்‌ 
என்று கூறப்படுகிறது. சீனாவின்‌ 
தேசிய கால்‌ஃப்‌ கழகத்தினர்‌ இரண்‌: 
டாம்‌ நூற்றாண்டில்‌ கால்‌ஃப்‌ தங்கள்‌ 
நாட்டில்‌ பிறத்ததாக உரிமை கொண்‌: 
டாடுகறார்கள்‌!! கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்துக்‌ 
கானரப்பர்‌ பந்துகளை 1899ம்‌ ஆண்‌: 
டில்‌ கோபர்ன்‌ காஸ்கெல்‌ கண்டு 
பிடித்திருக்கறார்‌. 

1971ம்‌ ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம்‌ 
சந்திரனில்‌ இறங்கிய அமெரிக்க 
விண்வெளி வீரர்‌, காப்டன்‌ ஆலன்‌. 
ஜெப்பர்டு கூடஒரு கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்‌ 
கார்தான்‌ என்பது கால்‌ஃப்‌ விளை: 


சத்‌ அளி 

யாட்டுக்கும்பெருமை சேர்க்கும்‌ தகவ. 
லாகும்‌. இவர்‌ அப்பல்லோ - 14 
விண்வெளிக்‌ கப்பலின்‌ தளபதி. 
'தால்‌ஃப்‌ ஒரு வெளிப்புற விளை: 
யாட்டு, இதல்‌ விளையாட்டுக்‌ சலை 
களின்‌ வலிமையை விட இற 
மைக்க. அதிகம்‌ வாய்ப்பு உண்டு, 
கல்‌ஃப்‌ ஆட்டக்காரர்‌ மற்ற ஆட்டம்‌, 
காரர்களை விட அக "ஸ்கோர்‌ 
காண்பநில்தான்‌. கவனம்‌: செலுத்து: 
வாரே தவிநஅவரால்தனது எதிராளி 
லின்‌ ஸ்கோரைத்‌ தடுத்து நிறுத்த 
இயலாது! இதனால்தான்‌. கால்‌ஃப்‌ 
மற்ற: விளையாட்டுக்களிலிருந்தும்‌: 
கால்பந்தாட்டத்திலிருந்தும்‌ வேறு 
பட்டு தனிச்‌ சிறப்புடன்‌ மிளி ரது. 
கால்‌ஃப்‌ மைதானத்தில்‌ பச்சைப்‌ 
பகம்‌ புல்வெளிகளுக்கு நடுவே பி னெட்டுக்‌ குழிகள்‌ அமைக்கப்பட்டி. 
ருக்கும்‌. கோப்பை அளவிலுள்ள குழி. 
யில்‌ கால்‌ஃப்‌ பந்தை அடித்து விழச்‌ 
செய்வதுதான்‌ இறமையாளரின்‌ குறிக்‌ 
கோள்‌! 

'கால்‌ஃப்‌ ஆட்டம்‌ அமெரிக்காவில்‌ 
மிகவும்‌ 'பாபுலர்‌' விளையாட்டு. 
இடத்த 2௦ இலட்சம்‌ ட்டம்‌ 
காரர்கள்‌ 5 இலட்சம்‌ "காடி "களுடன்‌ 
இந்த விளையாட்டில்‌ ஈடுபட்டுள்ள 
னர்‌, கால்‌ஃப்‌ ஆடும்‌ போது மைதா 
னத்தில்‌ பந்து அடித்துத்‌ தொலைந்து: 
போனால்‌, பந்தை அடித்தவருக்கும்‌. 
'பெனல்டி' உண்டு! 

இன்றைய கால்ஃப்‌ 

ஆட்டத்தின்‌. வளர்ச்சிக்குப்‌ பாடு 
பட்டவர்கள்‌. ஸ்காட்லாந்துக்காரர்‌ 
கள்தான்‌. இதை இவர்கள்‌ இ, பி 
1400 ஆம்‌ ஆண்டிலேயே ஆரமிரும்‌ 
பதாகத்‌ தெரிய வருகிறது. ஸ்காட்‌ 
லாந்து மன்னர்கள்‌ விற்‌ பயிற்சியை 
மறந்து விடும்‌ அளவுக்கு கால்‌ஃப்‌ 
ஆட்டம்‌. பிரபல்‌ மாலி வருவதைக்‌ 
கண்டு, கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்துக்குத்‌ தடை 
விதித்தனர்‌! தடை விலலயதற்குக்‌ 
காரணமாக இருந்தவர்‌ ஸ்காட்லாந்து 
மன்னர்‌ ஜானிகாம்‌. ஜேம்ஸ்தான்‌ 
அவருக்கும்‌ கால்‌ஃப்‌ விளை யாட்டு 
ஈடுபாடு ஏற்படவே தடையை விலக்‌ 
கள்‌. ஆட்டக்காரர்களுக்த. 

) கச்ரிகளைச்‌ சுமந்து வரப 
வர்களுக்கு கரடு என்று பெயரிட்டுப்‌ 
பெருமைப்படுத்தியவரும்‌ இவரே 

இத 1710 வரை 'பணக்காரர்களின்‌ 
விளையாட்டா சுவே கருதப்பட்டது. 
78௪௪ ஆண்டில்தான்‌ இது அமெரிக்‌ 
சாவுக்குக்‌ குடியேறியது! 1910ஆம்‌ 
ஆண்டில்தான்‌. மகளிரும்‌. பங்கு 
கொண்டனர்‌. அமெரிக்காவின்‌ சாம்‌ 
பியன்‌ பாஃபி ஜோன்ஸ்‌ ஆறு வயதில்‌: 
கால்‌ஃப்‌. ஆடத்‌ தொடங்கி, பன்னி. 
ரண்டாம்‌ வயதில்‌ முதல்‌ சாம்பியன்‌ 
ஆனார்‌! 1990ம்‌ ஆண்டில்‌ அமெரிக்‌ 
சாவிலும்‌ பிரிட்டனிலும்‌ நடைபெற்ற 
மிசப்‌ பெரிய கால்‌ஃப்‌ பந்தயங்களில்‌ 
வெற்றிக்‌ கொடி நாட்டினார்‌ 

பெண்களுக்கான கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்‌, 
காரர்களில்‌ ஸ்காட்‌ ராணி மெரி 
முதலிடம்‌ வடுக்கறார்‌! 


காஃடி உதவியாளராக இருந்த 
மிரான்ரிஸ்‌ குலமட்‌ இரண்டு பிரிட 
முஷ்‌ சால்ஸ்‌ ஆட்டக்சாரர்சளைக்‌ 
தோல்வியுற.. வைத்திருக்கிறார்‌! 
அமெரிக்கக்‌ கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்தின்‌ 
தந்தை' என்ற புகழ்‌,தான்ஜீ ட்டுக்‌. 
நக்‌ இடைத்தது! 1480ம்‌ ஆண்டில்‌. 
ஸ்காட்லாந்திலிருந்து வந்த இவர்‌ 
கல்‌ஃப்‌. மைதானம்‌... ஒன்றை 
அமெரிக்காவில்‌ நிறுவினார்‌. 
புரோபஷனல்‌ ஆட்டக்காரீரான 
உ நெல்ஸன்‌ அக்‌. காலத்தி, 
படுனோரு பந்தயங்களில்‌, லேயே. 

1402-ம்‌. ஓம்பத்தில்‌ பசிக்‌ பெற்ற பி.டி, 
உஷாடலி, கலியன்‌, லி, வென்ஹுல்‌, 


உஹாக்கமில்‌ துடிப்பான சட்டம்‌! 


46,800 டாலர்களைச்‌ சம்பாதித்திருக்‌ 
இறார்‌! 
கால்‌ஃப்‌ பந்தயத்துக்காக வில்ஸ்‌: 
கோப்பை 1984ம்‌ ஆண்டில்‌ தொடங்‌ 
கப்பட்டது. 
1990ம்‌. ஆண்டு நவம்பரில்‌ சர்வ 
தேச கால்‌ஃப்‌ போட்டியொன்றை. 
இந்தியன்‌ டுபாக்கோ நிறுவனம்‌ 
நடத்தவிருக்லறது.  பாடிஸ்தான்‌ 
(தோனீசியா, மலேரியா, பங்களா 
தஷ்ட ஹாங்காங்‌. நாடுகளின்‌ 
தலைசிறந்த கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்காரர்‌ 
கள்‌ பங்கு கொள்ளவிருக்கறார்கள்‌! 
ஆசிய கால்‌ஃப்‌ போட்டிகளில்‌ ஒல்‌ 
நான்‌ வில்ஸ்‌. இந்திய 
போட்டியில்‌ பதினைந்து நாடுகளைச்‌ 
செர்ந்த 200 புரோபஷனல்‌ ஆட்டக்‌. 
காரர்கள்‌ பங்கேற்கவிருக்கிறார்கள்‌ 
பிலிப்பைன்‌ நாட்டில்‌ பிப்ரவரியில்‌: 
தொடங்கு. ஐப்பானில்‌ ஏப்ரலில்‌: 
இந்தப்‌ போட்டி முடிவடையும்‌. 
'இந்ிய கால்‌ஃப்பைப்‌ பொறுத்த 
வரை 1985ம்‌ ஆண்டு ஒரு பொன்‌ 
னான ஆண்டு. இந்த ஆண்டில்தான்‌. 
பி. ஜி. சேத்தி, அக்கரைச்‌ சிமை 
ஆட்டக்காரர்‌ டுவால்டன்‌ ஹோமை 
வென்று இந்தியாவுக்குப்‌ பெருமை 


டி 


தேடித்‌ ந்தார்‌ 
7989ம்‌ ஆண்டில்‌ இறமை அடிப்‌ 
புடையில்‌ உலக கால்‌ஃப்‌ ஆட்டக்‌ 
தாரர்கள்‌ இருபது பேர்களை த்தோர்ந்‌ 
தடுத்த போது, முதல்‌ இரண்டு இடங்‌. 
சளையும்‌ அமெரிக்காவைச்‌ செர்ந்த 
பிரியன்‌ இளாரும்‌, எமிலைன்‌ அயுப்‌ 
ரெயும்‌ பெற்றனர்‌ 
7042 ஆ 
போட்டியில்‌ ௦ ்‌்‌ 
பந்தயத்தில்‌ தங்கப்‌ பதக்கம்‌. 
தந்தார்‌. அவருக்கே வெள்ளிப்‌ பதக்சு 
மொன்றும்‌ கடைத்தது! லக்ஷ்மண்‌ 
ஓங்‌, ராஜீவ்‌ மோத்தா அமீட்லுத்ரா, 
ரிஷி நாராயண்‌ குழுப்‌ போட்டியில்‌ 
தங்கும்‌ பெற்றது தனிச்‌ சிறப்பு 
'கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்தினால்‌ சுற்று: 
லாத்‌ துறையும்‌ வளர்ச்சி பெறவுள்‌ 
எது.83கோடி அளவுக்கு அந்நியச்‌ 
செலாவணி இடைக்கும்‌ வாய்ப்பு 
உள்ளதாம்‌! 
ஸ்காட்லாந்து, 


"கால்‌ஃப்பின்‌. 


ஆண்ட்ரூஸ்‌ கழகம்‌' ப்‌ 
பைத்‌ தொடங்‌, கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்‌. 


"துக்கான சட்ட இட்டங்களை உருவாக்‌ 


இமிருக்கறார்கள்‌!. 
'பிரிட்டிஷ்காரர்களுடன்‌ கால்‌ஃப்‌. 


இந்தியாவிலும்‌ குடியேறியது. சல்கத்‌ 
நாலில்‌ சமம்‌ "ஆண்டு ராயல்‌ 
கல்கத்தா கால்ஃப்‌ கிளப்‌ தோற்று 
மிக்சப்பட்டது. 42ல்‌ பம்பாலிலும்‌, 
1476, சசசச்களில்‌ _பெங்க: 

ஜில்லாங்‌, சென்னைலிலும்‌ கால்ஃம்‌ 
செப்கள்‌ ஆரம்பிக்கப்பட்டன 

நல்லப்‌ ஆட்டத்திற்கான கருவி 
கனை வாங்க 00 மு.சல்‌ 20 ஆயிரங்‌ 
கள்‌ வரை ஆரும்‌! ஆட்ட மைதானம்‌. 
கிட்டத்தட்ட பதிலோ... லோ 
மிப்டர்‌ அரம்‌. ஆட்டத்தில்‌ 'படுனெட 
இக்‌ நழி கள்‌ நட வேண்டிலிருக்கும்‌ 
பந்தயத்தில்‌ ஆப்டக்காரர்கள்‌ 


நாலொன்றுக்குக்‌ இட்டத்தட்ட 43 

30 ஒலோ பீட்டர்‌ நடந்தாக வேண்‌: 
அதலால்‌ இதற்குத்‌ இறமை 
வலியையும்‌ மன ஈறு. 
கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்திற்கு வயது ஒரு 
பொருட்டல்ல! "92 வயதிலும்‌ கட 
இதற்கான போட்டிகளில்‌ கலந்து: 
காண்டு ஜெனரல்‌ லீஸ்லி முல்ஸர்‌ 
வெற்றிவாகை தடிலிநக்கறார்‌?! 
உலகத்திலேயே அதிக யாத்த. 
ள்ள கல்‌ஃப்‌ மைதானம்‌ இந்தியா 
தல்மார்க்கில்தான்‌ இந்தியாவிலுள்ள 200 கால்‌ஃப்‌: 
பந்தய மைதானங்களில்‌ பட்டத்தட்ட 
180 ௧4. ்‌ 
வத்தினர்‌ நிர்வடத்து வருறார்கள்‌!. 

| ல்லாற்ஸ்‌ 2 | 

தாமஸ்‌ கக்‌ என்ற பயண நிறு. 
வனம்‌ இவ்வாண்டு. 76 கால்‌ 

ஆட்டக்காரர்களுல்குப்‌ பல. புகழ்‌ 
மிக்க கற்றுலா இடங்களைப்‌ பார்வை. 
விடுவதுடன்‌ பம்பாய்‌, இல்லி,பெங்க 
ஷர, உதகமண்டலம்‌ ஆலய இடங்‌ 
களில்‌ அவர்கள்‌ கால்ஃப்‌ ஆடுவதற்‌. 
தம்‌ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது! பிரான்‌ 
இல்‌ சுற்றுலாப்‌ பயணிகளை ஈர்க்க. 
1989ல்‌ மட்டும்‌ 56 புதிய கல்‌ஃப்‌ 
மைதானங்களை உருவாக்கியுள்ள. 
வர்‌, இத்‌ நாட்டின்‌ தலைவர்‌ மிட்‌ 

கால்‌ஃப்‌ ஆட்டத்தில்‌ புலி! 
ல்‌ அமெரிக்கச்‌. சிறுவன்‌. 
' ஓர்‌. ஐந்து வயடல்‌ கால்ஃ்ப்‌ 
ஆடி, சிறுவர்களும்‌ பெரியவர்களுக்‌ 
நச்‌ சளைத்தவர்கள்‌ இல்லை என்ப 
அதக்‌ காட்புயிரக்கறான்‌! இந்தியா 
வுக்கும்‌. இப்படிப்பட்ட பெருமை 
இடைக்குமா. 

மில்ஸ்‌ கால்‌ஃப்‌ கோப்பைப்‌ பந்த. லத்த) ரித்து. - சன்மார்‌ 
கால்‌ஃப்‌ போட்டியிலும்‌ வெற்றி. 
பெற்றவர்‌ கல்கத்தாவைச்‌ சேர்ந்த. 
பஸாத்‌. அலி. 14. வயதிலேயே 


புரொப்ஷைலாச மாறியவர்‌ கல்‌ஃப்‌: 

சகளைச்‌ சுமந்து "காலடி யாகு. 

ந்த. அனுபவம்‌. இவருக்கும்‌: 
உண்டு! ஹிந்து - சன்மார்‌ கால்ஃப்‌ 
போட்டியில்‌ ஸாத்‌ அலிக்குள்‌ 
இடைத்த பரிசுத்‌ தொகை 1 லட்சம்‌. 
யால்‌! இவரது சகோதரர்களும்‌ 
சிறந்த ஆட்டக்காமர்களே!! 


2 


- இதத்‌. 


வனா டப்‌ ஆசிய விளை 
போட்டிகள்‌. பிறிங்கன்‌ 
ராளர்‌ ஸ்டேடியத்தில்‌ செப்‌ 
டெம்பர்‌ 22% தேடி தொடங்க: 
இதற்கென முப்பத்தி மு ன்று ஸ்டே 
யங்கள்‌ அறுதாறு சில்லியன்‌ டா. 
செலவில்‌ புதுப்பிக்பப்பட்டன. 


மாட்டும்‌ 
கழைப்‌ 


ஆரியப்‌ போட்டிக்கு. ரான 
கையாளர்களும்‌, முப்பத்தெட்டு நாடு 
பெிலிரந்து 6300 விளையாட்டுக்‌. 
கலைஞர்களும்‌ 1,202 கடிகபபூரில 
மாக. அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்‌ 
க்ஷம்‌, இட்டத்தட்ட ஒரு லகஷர்‌ 
பார்வையாளர்களும்‌ வந்துள்ளன. அத்த எலிக்குப்‌ பரிச கொடுத்தும்‌. 
வீழா. நடத்தறாங்க 

(பூனைக்கு வச்சிருந்த பால்ல தூக்க. 
மாத்திரையைக்‌. கலத்து வச்டி, பூனை 
தூங்கும்‌ போ, 

மைக்‌ கட்டி 

கழுத்துல ரசா மண்‌ 


ர்‌ 


'இருபத்தேழு விளையாட்டுப்‌ போட்டி. 
களில்‌ 408. தங்கப்‌ பதக்கங்களை 
வழங்கிமிருக்கிறார்கள்‌. இந்தியா 
சுயாடி, போட்டியில்‌ முதல்‌ தங்கப்‌: 
பதக்சத்தைப்‌ பெற்றது... ஆசியப்‌: 
போட்டிகளில்‌ சுபாடி இடம்‌ பெற்‌. 
ள்ளது இந்த ஆண்டில்தான்‌ 

மல்காக்டம்போய்‌ டமில்‌ இந்திய 
விராங்களைகள்‌... தோத்களாவும்‌ 
பார்தியும்‌ வெள்ளிப்‌ பதக்கங்களைப்‌: 
பெற்று பெண்கள்‌ இதிலும்‌ இளைத்‌: 
தவர்களில்லை. என்பதைக்‌, சாட்டி 
பள்ளன்‌! 


குத்துச்‌ சண்டைப்‌ போட்டிகளுக்‌ 
தான நீர்ப்பை முதல்‌ முறையாக 
"கம்ப்யூட்டர்‌ வழங்கியுள்ளது! சினா 
ஆசியப்‌ போட்டிகள்‌ நடத்தும்‌ நாடு 
என்பதுடன்‌ மற்ற தாடுகளை விட 


க அவக 
இதனிடம்‌ சபற ச பப்‌! 
இந்த. )ந்தியப்‌ படர. தப வத்பன்னர்‌ 


கள்‌ ஜான்பீர்‌, 'அஜேந்திரன்‌,. பதக்‌, 
சுரீந்தர்‌ வெண்கலப்‌ பதக்கங்களைப்‌. 
(பெற்றுத்‌ தந்துள்ளது. ஆதுதலளிம்‌ 
'பதாசு... உள்ளது! ஜிம்னாலயப்‌. 
போட்டிகளில்‌ நீடி வழங்கும்‌ இபத 
கள்‌ தவறான தீரபபக்களை வழங்கு 
இறார்களா என்பதைக்‌ சம்ப்ம 
ஒற்றன்‌". கண்காணித்து, த்து 
அனைவரையும்‌ இகைப்பில்‌ ஆழ்த்த. 
யுள்ளது! ட்‌ 
£விம்பிள்டன்‌ டென்னிஸ்‌ சாம்பி 
யன்‌ லியாண்டர்‌ பியஸால்‌ இந்தியா 
வுக்த வெண்கலப்‌ பதக்கத்தைத்தான்‌. 
பெற்றுத்தர முடிந்துள்ளது என்றால்‌. 
வியப்பாமில்லை? துப்பாக்‌ அடும்‌ 
பொட்டிமில்‌சொமதத்தாவும்‌ வெண்‌ 
வலப்‌ பதக்கந்தான்‌ பெற்றுத்‌ தந்தார்‌! 
'தங்க ஓட்ட வீராங்கனை" கஷாவுல்‌ 
*க்‌ கடைசிப்‌ பந்தயம்‌; வெள்ளி. 
மட்டும்‌ கட்டியது.ரோஜா தட்டு ஒரு 
வெண்கலத்தையாவது. பெற்று, 
இந்யொலில்‌ "மானத்தை'& காப்‌ 
பாற்றியுள்ளார்‌!. 
உரிய காலத்தில்‌ அனுமடி இடைக்‌, 
சாததால்‌ மதிங்கல்‌ வெண்கலப்‌ 
பதக்கம்‌ ஆடிய விராங்களை 
மதத்தாவால்‌ கடைசி நிமிஷ லிமா 
த்தில்தால்‌. வர. முடிந்துள்ளது! 
பயிற்சிக்காக முயன்ற போலு, பயிற்‌ 
க்கான துப்பாக்கிப்‌ போட்டிக்‌ 
களம்‌ மூடப்பட்டு... விப்பதாம்‌! 
சன விளையாட்டு வீரர்கள்‌ இவ்‌: 
வளவு பதக்கங்களை க்‌ நவிப்பளதக்‌ 
கண்டு நாம்‌ ஆச்சரியப்ப்டிதோம்‌. 
ஆனால்‌, இந்த விளையாட்டில்‌ கலை. 
ளை சருவாம்கும்‌ பமிற்சியாள 
ரைப்‌ பற்றி ஒரு செய்தி, இவர்களை 
பருவாக்கும்‌. பமிற்றியாளர்‌ சங 
தங்யூ 12சரலிநந்து ஓரிரு மழையே. 
தம்‌ வீட்டுக்குச்‌ சென்றிருக்‌கறாராம்‌! 
வர்‌ வீட்டுக்குப்‌ பொன போழு 
வரது ஐந்து வயது மகன்‌ தந்தை 
நன்று அறியாம ஒளிந்த கொண்‌ 
டானாம்‌! இந்தியாவிலும்‌ இப்படிப்‌. 
பட்ட சங்க்குங்யூக்கள்‌. தோன்றும்‌ 
சாலம்‌ வருமா? 
பிறிங்கல்லிளையாட்டுக்கலைஞர்‌ 
களுக்கு நவில மருத்துவக்‌ கரலிசுளை 
விட்‌, சீன 'அகுபஞ்சர்‌' முறை கடனே 
வலியைப்‌ போகம்‌ அடு மருந்தாகப்‌. 
கல்பட்டு வு தப 
பிஜிங்கில்‌ ஆசியப்‌ போட்டிக்‌ 
ககட்சினா 120 லோ வராம்‌ 
தங்கத்தை உருக்கி முன்று லகரம்‌: 
மோதிர நெக்லஸ்களைச்‌ செய்து 
உள்ளது! உடல்‌ கானமுற்றோரும்‌ 
கூட பீஜிங்‌ போட்டியில்‌ கலந்து 
கொள்ளலாம்‌! ஹாங்காங்கைச்‌ 
சேர்ந்த வில்‌ வீரர்‌ வால்பிங்ஸன்‌ தம்‌ 
சக்கர நாற்காலிமில்‌ அமர்ந்தவாறே. 
இறமையைக்‌ உட்டு வா 1, பத்து 
வருஷங்களுக்கு முன்‌ ஒரு சார்‌ 
கால்களை இழந்தவர்‌ 
அடுத்த ஆசியப்‌ போட்டி, தாம்‌. 
லாந்தைச்‌ சேரிந்த பாங்காக்கில்‌ நடை 
'பெறவிருக்கிறது!! 

ம புகைப்படங்கள்‌. - இந்தியன்‌. 
எச்ஸ்டிரஸ்‌. 
்‌ வரவில்‌: 
கணணைருசிடுத்சத முஷ்‌ எஜம்டிவை! 
 எண்டைபகின்ளவளலிகைரி, 'ரடயவாம்‌ 
அணத கக்கன்‌ க௪ஞல்வைஞ்‌- ரதம்‌ வலபுண்‌ கன்ட 
24. இது இருன்னு கஷரிஞ்னிசன்னுலரி 
ஆனா. 


விடிந்தால்‌ தீபாவளி, இரண்டு. 
மூன்று நாட்களாக மழை யெய்திருந்‌ 


தது... தெருவெங்கும்‌. நீர்‌. தேங்கிக்‌. 


ந்தது. தவனைகள்‌ இங்குமங்கும்‌ 
தத்தித்‌ தாவி கொண்டிருந்தன. ராம்‌ 
ம்‌ பிரமோத்ராமும்‌ கொளுத்திப்‌. 
நீயாடும்‌ வெடிகள்‌ வேறு அவற்றை. 
அச்சுறுத்தின 
ராம்திக்குத்‌ _இட௦; 


ன்று ஒரு 


னே, "டேய்‌ பிர. 


இப்போ ராக்கெட்‌ வாணம்கொளத்‌. 
வால்‌ ஜோராக இருக்கும்‌... இல்லை. 
யாடா?"' என்றான்‌. 

'பிரமோத்ஒடிச்‌ சென்று,ஒருபெரிய 
உயரமா. பாட்டிலை... எடுத்து 
வந்தால்‌. நடுத்‌ தெருவில்‌ வைத்தா 

ராம்ஜி ஓடிச்‌ சென்று, ராக்கெ 
வாணுத்தைக்‌ கொண்டு வந்து ப 
முலில்‌ வைத்தான்‌. பிறகு உள்ளே ஓடி 
வால்‌, அந்தச்‌ சமயத்தில்‌ ஒரு அதி 
சயம்‌ நடந்தது. 

ஒரு வயதால தவளையார்‌. 
ரால்‌ தொடர்ந்து தத்திப்போக 
வில்லை. இடையிடையே சற்று நேரம்‌ 
] "தேவைப்பட்டது. நிற்பதற்கு. 

டம்தேடிச் சுற்று முற்றும்பார்த்தார்‌. 

அப்போது தால்‌ ராம்ஜி ராக்கெட 
டைப்‌ பாட்டிலில்‌ வைத்துவிட்டு 
உள்ளே ஓடினான்‌. ஒரே தாவல்‌. 
தவளையார்‌ பாட்டில்‌ மீது தொற்றிக்‌ 
கொண்டார்‌! பிறகு மெல்ல நகர்ந்து 
அவர்‌ ராக்கெட்டைப்‌ பற்றிக்‌ கொன்‌. 
வதற்கும்‌, _.... விட்டுக்குள்ளிருந்து 
வாணம்‌. கொளுத்தும்‌ கனதுவத்தி 
அவ 

யுடன்‌ ராம்ஜி ஓடி வருவதற்கும்‌ சரி 

யாகஇருந்தது.அவல்‌ தவனைய ரைக்‌ 
கவனிக்கவில்லை. பாககெட்டிற்குத்‌ நீ. 


வைத்தால்‌. அடுத்த 

ஸ்‌ என்று 
விண்ணில்‌ பாய்ந்தது. 
அதில்‌ தொற்றிக்‌ கொண்டிருந்த 
தவளையாடும்‌.... வாணத்துடன்‌ 
விண்ணிற்குப்பபணமானார்‌[தவளை 
யாருக்குப்பயமாகஇருந்தது.அதவால்‌, 
பார்க்கவே. 


கணம்‌ அது, 
தரிக்கொண்டு, 


அவர்‌ ஏழே குனிந்து ட்‌ 
இல்லை. வழக்கமாக, ராக்கெட்‌ 
வாணம்‌ என்பது, விண்ணில்‌ சற்றுத்‌ 


தூரம்‌ சிறிப்‌ பால்ந்து விட்டு, 'படார்‌ 
என்று வெடித்துச்‌ நெறிப்‌ பூமியில்‌ 
எங்காவது விழுது விடும்‌. தவளை: 
யார்‌ பயணம்‌. செய்த ராக்கெட்‌, 
வெடிஃகவும்‌ இல்லை; சிதறிக்‌ 8ழே. 
விழவும்‌ இல்லை. மாறாக, விண்ணில்‌: 
மேலே, மேலே... போய்க்‌ 
கொண்டே இருந்தது! 


இரஏடமணாளன்‌ 


1 

வெகு நேரத்துக்குப்‌ பிறகு, அந்த 
ராக்கெட்‌ பொத்‌. என்று எங்கேயோ 
தரையில்‌ விழுந்தது. தவளையாருக்கு 
இன்றும்‌ புரியவில்லை, மெல்லக்‌ கீழே 
இரையைச்‌ சற்று முற்றும்‌ பார்த்தார்‌ 
இவ்வ ஆச்சர்யம்‌! அவர்‌ கண்களை 
அவராலேயே நம்ப முடியவில்லை, 
தரையில்‌ ஒரு தாக தும்பு கூட இல்லை! 

இடிரென்று ஏழெட்டு மனிதர்கள்‌. 
வெளிப்பட்டனர்‌. அவர்கள்‌ விண்‌ 
வெளி வீரர்களுக்கான உடைகளை 
அணிந்திருந்தனர்‌. கறுக்கும்‌ நெடுக்கு, 
மக ஒடி எதையோ தேடினர்‌. 

அவர்கள்‌ பேசிக்‌ கொண்ட இலி 
நந்து தவளையாருல்கு விவரம்பு: ரிந்து: 
இட்டது, தன்னைச்‌ சுமந்து வந்த 
ராக்கெட்‌ அவர்களின்‌ ராடரில்‌ 
நவா லயிருகக வேண்டும்‌. என்ப 
நதிப்‌ புரிந்து கொண்டது. விவரம்‌: 
புரியாமல்‌ அவர்கள்‌ தேடி அலை. 
வதைப்‌ பார்த்ததும்‌ தவனையாருக்‌ 
தப்‌ பாவமாக இருந்தது. தானாகச்‌ 
சென்று விவரத்தைக்‌ கூறி விடலிரும்‌: 
மினார்‌. அவர்கள்‌ கவனத்தைத்‌ தன்‌ 

பக்கம்‌ இழுக்க, பாடத்‌ தொடங்‌ 
கர... கர... சர... கொர... 
கொர... கொர... 
ஒருவர்‌, 


மான சப்தம்‌ கேட்டிறதுடா 
நார்‌. மற்றவர்களும்‌ சற்று நேரம்‌: 
காதைத்‌ நீட்டிக்‌ கொண்டு சற்றுக்‌. 
கேட்டனர்‌. 

“ஆமாம்டா...! பிற இரகுத்தில்‌ 
விண்வெளிக்‌ கப்பல்‌ எழுப்பும்‌ 
சமிக்ஜை ஒலியாக இருக்குமோ..." 
என்று ஐயத்தைக்‌ கிளப்பினார்‌ இன்‌: 
னொருவர்‌ 

மண்டும்‌ தவளையாரிடமிருந்து, 
“தரவகரவகைர..கொர..கொர... 
சொர, சப்தம்‌! 

அனைவரும்‌ ஒலி வந்த இசையை: 
நோக்கு ஓடி வந்தனர்‌. "ஏன்‌. ததா ர்‌ எப்படி 
இங்கு வந்தீர்‌.. ஜ்‌ 
'இது எந்த ஊர்‌...?. முதலில்‌: 


அதைச்‌ சொல்லுங்கள்‌: 
“இது ஒரு விண்வெளி நகரம்‌... 
பூமலில்‌ பல. நகரங்கள்‌ உள்ளன. 
பல்லவா? அதேபோல்‌,ஆகாயத்தில்‌ 
இமைக்கப்பட்டுள்ள நகரம்‌ இது: 

"ஆகாய தகரமா? ஆச்சர்யமாக: 
தே. இதன்‌ பெயர்‌ 
"“பெயரா...?பாரத்‌ சிக்மா நகர்‌" 
அப்படியானால்‌ இந்‌ நகரை 
அமைத்தது. பாரத நாட்டுக்காரர்‌ 
"ஆம்‌. அது, சரி. தவளை 
யாரே... தர்‌ எந்த நாட்டிலிருந்து 
வருலிதீர்கள்‌. 

*பாரதத்திலிருந்துதான்‌. 
நார்‌ தவளையார்‌ பெருமையுடன்‌ 


சரி தவனையாரே! நர்‌ எப்பரு 
இங்கு. வந்தீர்‌... உம்முடைய 
வாகனம்‌ எது? அது. எங்கே...?' 


அவர்கள்‌. சரமாரியாக 
சத்‌ தொடுத்தனர்‌. 
'தவனையார்‌, தான்‌ வந்த ராக்கெட்‌ 
வாணம்‌, இடந்த இசைக்குத்‌. தன்‌ 
கையை நீட்டிக்‌ காட்டினார்‌, ஒருவர்‌ 
ஓடிச்‌ சென்று அதை எடுத்து வந்தார்‌. 
"உடனே அனைவரும்‌, "ப்பூ. தீபா. 
வளி ராக்கெட்‌ வாணம்‌, இஇில்‌ 
அமர்ந்தா இங்கு வந்தீர்‌” 


வினாக்‌. 


வியப்புடன்‌, அவர்களின்‌ உற்சாகம்‌. 
சப்பென்று ஆசி விட்டது. . 

“ஆம்‌ ஐயா... ஆனால்‌ இதல்‌: 
அமர்ந்து அல்ல... தொற்றிக்‌ 
கொண்டு... வந்தேன்‌...” என்ற 
தவளையார்‌ நடந்த அனைத்தையும்‌. 
விவரித்தார்‌ 

"நல்லவேளை ! எங்களுக்கு உ௰ிர்‌ 
வந்தது..." என்றனர்‌ அவர்கள்‌. 

'தவளையார்‌ அவர்களை வியப்பு. 
டல்‌ நோக்கிவார்‌. 

1ஆம்‌... ஏதோ வேற்றுக்‌ இரக. 
மனிதர்கள்தான்‌. எங்களது பாரத்‌ 
சிக்மா நகணத்‌ தாக்க வந்து விட்டார்‌ 
களோ என்று பயத்து சொண்டிருந்‌ 
தோம்‌... அப்படி இல்லை, என்று 
தெரிந்ததும்‌. ஒரு நிம்மதி..." என்று 
அவர்கள்‌ பெருமூச்சு விட்டனர்‌, 

அதற்குள்‌ ஒருவர்‌, ''சரி தவளை 
மாரே! இன்று நீர்‌ எங்களது விரும்‌ 
தாளி... அத்துடன்‌ இன்று தீபாவளி, 
அல்லவா? வாருங்கள்‌ எங்களுடன்‌. இனைவரும்‌ விருந்து உண்டு மடழ்ச்‌ 
சியாக, £இருப்போம்‌, என்று, 
அழைத்தனர்‌. 


'தவளையார்‌. அந்த அழைப்பை 
மடழ்ச்சியுடன்‌ ஏற்றுக்‌ கொண்டார்‌, 
எல்லாரும்‌ ம௰ழ்ச்சியாக ஒரு மேஜை 
எயச் சுற்றி அமர்ந்து, விருந்து உண்ட 
னர்‌. தவளையாரால்‌ நாற்காலியில்‌. 
மரந்து சாப்பிட முடியவில்லை. 
மேஜை மீதே தாலி ஏறி அமர்ந்து 
கொண்டார்‌. 
"அடுத்தது. என்ன. 
தவளையார்‌. 
"என்ன வேண்டும்‌...! கேளுங்கள்‌, 
செய்வோம்‌..." என்றார்‌ ஒருவர்‌. 
இத்தனை நேரம்‌ பூமியில்‌ விடியற்‌ 
சாலம்‌ ஏற்பட்டு, இபாவளி நடந்து, 
கொண்டிருக்கும்‌... வெடிகளைக்‌ 
குண்டு எனக்குப்‌ பயம்தான்‌. என்றா. 
ம்‌,ராம்ஜியும்‌ பிரமோத்தும்‌ வெடி 
'காளுத்துவதைத்‌ தூரத்தில்‌ இருந்த. 
வாறு பார்ப்பேன்‌, நான்‌ ஓங்கு வந்து 
விட்டதால்‌, அதைப்‌ பார்க்க முடியா 
மல்‌ போய்‌ விட்டது...'' என்று குறைப்‌ 
பட்டார்‌ தவளைய) 
உடனே ஒருவர்‌; "அதனால்‌. 
என்ன,..?. சுலங்க. வேண்டாம்‌. 
உனக்கு ராம்ஜியும்‌ பிரமோத்தும்‌ 
வெடி. கொளுத்துவதைத்தானே 


2 

என்றார்‌ பாத்கவேண்டம் ப இதே யாரும்‌ 
நத என்றவற அதுகில்‌ இரந்த 
இமாம்‌ கண்ட்ரோல்‌ சாதனத்தில்‌. 
சல பித்தான்களை அழுத்தினார்‌. 
வன்‌ எனச்‌ ஒரு மனி 
பெட்டி, அடுத்த நொடியில்‌ அதன்‌ 
இரவையும்‌ தெரிந்தது அவர்‌ இன்‌ 
னொரு பித்தானை. அழுத்தினார்‌. 
பமமைத்து இநதிய தெரிந்த. 
கொடு க்க்களை அழுத்தினார்‌, 
தமிழ்நாடு தெரிந்தது, அடுத்ததாகத்‌. 
நஞ்சை மாவட்டம்‌. மிறகு மன்னார்‌ 
இடு நமரம்பட அதில்‌ உள்ள முதல்‌ 
தெரு கடைசியாகப்‌ பித்தானை 
அழுத்தியதும்‌; பிரமோத்‌ வீட்டு 
வாசலில்ராம்தியும்‌ பிரமோத்ராமும்‌ 
போட்டி போட்டுக்‌ கொண்டு வெடி, 
களைக்‌ கொளுத்திக்‌ சொண்டிரப்‌. 
பக்க ல்நுடந்க 
தத உ க்கவில்‌ இருந்த தவளை 
யும்‌ மற்ற மவிதர்களும்‌ அதையெல்‌ 
நரம்‌ கண்டு களித்தனர்‌. கை தட்டு 
ஆவாரம்‌ செய்தனர்‌, 
அப்போது யாரும்‌ எதிர்பாராத, 
கலக அசம்பனதம்‌ நபத்தது! 
டீவி. இரையில்‌ பிரமோத்ராம்‌. 
ராக்கெட்டைக்‌ கொளுத்திக்‌ 
கொண்டிருந்தான்‌. அதைக்‌ கவனில்‌ 
சாத ராம்ஜி பிரமோத்ராமுக்குப்‌ பின்‌, 
மம்‌. ஒரு அணுகுண்டை வவத்துக்‌ 
ஈஷத்தி விட்டான்‌, அடுத்த கணம்‌ 
உலகமே. அஇரும்‌ வண்ணம்‌ ஒரு, 
“டமார்‌... வெடிச்‌ சத்தம்‌! 


அவ்வளவுதான்‌! படுக்கையில்‌ 
ஒயர்ந்து தூங்கிக்‌ கொண்டிருந்த. 
ராம்ஜி இடுக்கிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்‌. 
தான்‌, இத்தனை நேரமும்‌ தான்‌ 
பார்த்த காட்டுகள்‌ எல்லாம்‌ வெறும்‌. 
சனவு என்பது அவனுக்குப்‌ புரிந்தது. 

குளித்துப்‌ புத்தாடை அணிந்து: 
பிரமோத்ராமுடன்‌ வெடி கொளுத்த 
வந்த பொது மாடிப்படி ஓரமாகத்‌ 
தவளையார்‌ இருப்பதைக்‌ சவனித்‌ 
தான்‌. அவனுக்குச்‌ சிரிப்பு வந்தது. 
அவன்‌ சிரித்ததற்கு என்ன காரணம்‌. 
என்பது மற்றவர்களுக்குப்‌ புரிய 
வில்லை. ஆனால்‌ உங்களுக்கப்புரியு இவ்த்‌ அக்‌ 

நரட்டைலாலி. களைப்புடன்‌ 
புதரிலிருந்து வெளியே வந்தது: 

"முட்டையெல்லாம்‌ இட்டு முடிச்‌ 
சாச்சா?" என்று கேட்டது முட்டைக்‌. 
கண்ணன்‌, முட்டைக்கண்ணன்‌ ஆண்‌: 
முதலை. பட்டைவாலி அதன்‌: 
மனைவி. 

"ஒருவழியா முடிச்சேன்‌. அரச 
மரத்தடிப்‌ புதரில்‌ கொஞ்சம்‌, மாமரப்‌ 
புதரில்‌ கொஞ்சம்‌, கடம்ப மரத்தடியில்‌ 
கொஞ்சம்‌ என்று பிரிச்சு இட்டிருக்‌ 
கேன்‌. இந்த முறையாவது குட்டிங்க 
ளெல்லாம்‌ ஒழுங்கா வெளிவந்து ஆயு 
ளோட இருக்கணும்‌"' என்று தன்‌ சவ 
லையை வெளியிட்டது பட்டைவா 

“சரி, ரொம்பக்‌ களைப்பா 
இருப்பே. போன வாரம்‌ தண்ணி, 
குடிக்கு வந்த எருமையை அடிச்சு, 
பாகம்‌ பாகமாக்‌ கடிச்சுப்‌ பாறை 
விளிம்புக்குக்‌ ஏழே அமுக்கு வைச்சி. 
ரக்கேன்‌, போய்‌ வேண்டியதை எடுத்‌. 
துச்‌ சாப்பிடு!" என்று பரிவுடன்‌ 
மனைவியை அனுப்பியது முட்டைக்‌. 
கண்ணன்‌. 

நான்‌ முட்டைகளிட்ட பகுதியை 
விட்டு விலகாமல்‌ மூன்று மாதங்கள்‌ 
வரை அங்சேயேகாத்திருந்ததுபட்டை 
வாலி." முட்டைகளை உடைத்துக்‌ 
கொண்டு குட்டிகள்‌ வெளியே வர 

ண்டிய காலம்‌ அநு: 
'இன்னும்‌அடையாள ஒலிவாலில்‌ 
லையே முட்டைகளிலிருந்து? மனிதப்‌ 
பாலிகள்‌ யாராவது முட்டைகளைத்‌ 
இருடிக்‌ கொண்டு போய்‌ விட்டார்‌ 
களா?" என்று கலங்கக்‌ கொண்டிருந்‌ 
ஐது பட்டைவாலி.. 

அன்று முன்னிரவு நேரம்‌, பட்டை 
வாலி எங்டுக்‌ கொண்டிருந்த அடை 
யான ஓலி முட்டைகளிலிருந்து 
கேட்டது! பரபரப்படைந்த அது, 


மின்னலாகச்‌ செயல்பட்டது! முட்‌ 
ட்சளை அழுத்திய கொண்டிருக்க 
செற்றுப்‌ பகுதியைத்‌ தோண்டி ௮௧/ 
றியது. இதற்கெனவே காத்திருந்த. 
பட்டிகள்‌ ஒட்டை. உடைத்துக்‌ 
காண்டு வெளியே வந்தன ! உள்ளு 
ர்வு வழிகாட்ட, அத்தனை குட்டி. 
களம்‌ தருக்கு வது தர, நா்சளா. 
கவே உணவு தேடி அலைந்தன! 
கடம்ப மரத்தடிப்‌  புதர்தான்‌. 
பாக்கி. அடையாள ஒலி இன்னும்‌: 
அங்குள்ள முட்டை களிலிருந்து வர. 
வில்லை! காரணம்‌ என்னவாக இருக்‌ 
ம்‌? அடுத்த நாணும்‌ பொறுமை: 
(ட, மோடுகாத்திருந்தபட்டைவாலி,வேறு, 

வழிமில்லாது. முட்டையிட்ட பகுத. 
யைத்‌ தோண்டிப்‌ பார்த்தது. அது. 
எதிர்பாரித்தபடியே அங்கே. 
முட்டைகள்‌ இல்லை. யாரோ இருடிக்‌ 

'காண்டு போயிருக்கறார்கள்‌!... 

"இநவரை அரா மரத்த, மாமரத்‌ 
தடிப்‌ புதர்களில்‌ இட்ட முட்டைக 
ளாவது' தப்பித்துக்‌ கொண்டதே 
என்று அந்த நிலையிலும்‌ ஆறுதல்‌. 
கொண்டது பட்டைவாலி.. 

'காலை நேரம்‌, ஆற்றின்‌ நடுவே. 
தலைநீட்டிக்‌ கொண்டிருந்த ஒரு 
மொட்டைப்‌ பாறையில்‌ பட்டைவாலி 
யும்‌, முட்டைக்கண்ணனும்‌ சுகமாக 
வெயில்‌ காய்ந்து கொண்டிருந்தன. 
இரண்டில்‌... குண்களிலிருந்தும்‌ 
கண்ணீ! பெருக்‌ கொண்டிருந்தது. 
இரண்டும்‌ அடிக்கடி பற்கள்‌ நிறைந்த. 
நங்கள்‌ வாயை அகலத்‌ இறந்து மூடின. 

கடுக்சல்காறர்‌ ஒருவரும்‌, வழுக்‌ 
கைத்‌ தலையர்‌ ஒருவரும்‌ சுரையில்‌. கத்தத்த்றர்‌. ்‌ 
அண்ணே, இந்த அதிசயத்தைப்‌: 
பாரண்ணே!! கடம்ப மரத்தடிப்‌ புதரில்‌. 
இரந்த மட்டைகளை சாம்ப இரிட்‌ 
டாம்‌ இல்லையா? அம்மா முதலை 
யும்‌ அப்பா. முதலையும்‌. எப்படிக்‌ 
கண்ணீர்‌ விட்டு அழுகின்றன பாருங்‌. 
கன்ர என்று, வியந்து கொண்டார்‌ 
கடுக்கன்காரர்‌. ப்‌ 

"இதுக அதுக்காக அழலேண்ணே, 
நேற்றும்‌ தண்ணீ! முடிக வந்த இரண்டு 
செம்மறி ஆடுகளை இழுத்துக்கிட்டுப்‌. 
போல்‌ இதுக ரெண்டும்‌ முழுங்கடுத்ு 

முங்கி ஆடுங்களுக்காக இரங்க. 
இதுக இரண்டும்‌ கண்ணீர்‌ விடுது. 
முதலைக்‌ கண்ணீர்னு கேள்விப்பட்‌, 

ல்லே?"' என்று கூறினார்‌ வழுக்கை 
கத்த வடிகட்டின மடையங்க, 
நம்ப உடம்பிலே அஇிகமா இருக்கற. 
எப்புச்ச, கண்களுக்கு அருகே. 
உள்ள சரப்பிகள்‌ மூலமா வெளியே 
வர்றது. நாம்ப வாயைத்‌ 
கொண்டிருப்பதும்‌ அதற்காகத்தா 
இதுகூட. இவங்களுக்கு. தெரிய: 
லையே" என்று வியந்து கொண்டது. 
முட்டைக்சண்ணல்‌, 

“புது மட்டும்‌ இல்லிங்க, நாம்ப 
ஆட்டை முழுக்கிட்டோம்‌, மாட்டை 
முழுங்குட்டோம்னு இந்த மனிதர்கள்‌. 
தக்கடி புகார்‌ சொல்கிறாங்களே 
நம்மால எதையுமே முழுங்க முடியா 
துங்கறது. இவங்களுக்குத்‌. தெரி 
மாதா?" என்று 0) 
வாலி, 

"நீ கடம்ப மரத்தடிப்‌ புதர்ல இட்ட பலக்‌ 


ட வர்‌ 


தத்த கல்‌ 


முட்டைகளைக்‌ களவாடிக்‌ கொண்டு 
போன இருடர்கள்தான்‌. இவங்க 
ரெண்டு பேரும்‌. இடைச்சா இவங்‌ 
களைச்சும்மாவிடக்கூடாது' என்றது. 
முட்டைக்கண்ணன்‌. 

அன்று இரவு. தல்ல இருட்டு 
நேரம்‌, ஓடக்காரன்‌ வீட்டுக்குப்‌ போய்‌, 
விட்டான்‌. சரையில்‌ பரபரப்போடு 
வந்து நின்றனர்‌ கடுக்கனும்‌ வழுக்கை 
யும்‌. 

அண்ணே, முதலைங்களை 
நினைச்சா. பயமா இருக்கண்ணே. 
காலையில ஓடக்காரன்‌ வந்ததும்‌ 
போய்க்கலாம்‌,'' என்றார்‌ வழுக்கை. 

"அப்பாவுக்கு. உடம்பு சரியில்‌: 
லைன்னு தகவல்‌ வந்த பிறகு இங்கே 
தாமதிப்பது சரியில்லை, தம்பி. 
அதோட, முதலைங்களுக்கு இரவில்‌: 
கண்‌ தெரிமாது. அதனால, தைரி 
மா வா, ஆற்றைக்‌ சடந்துடலாம்‌"' 
என்று வழுக்கைக்குத்‌ தைரியம்‌ கூறி 
அழைத்தார்‌. கடுக்கன்‌, வழுக்கை 
விருப்பமில்லாமல்‌ நடு ங்‌ ஒக்‌ 

£ண்டெ இறங்கொர்‌ 

'மை இருட்டிலும்கூட, தீருக்கடி 
யில்‌ நம்மால்‌ நன்றாகப்‌ பார்க்கு முடி 
யும்‌ என்பதை இந்த மடையர்கள்‌ 


௦ 

உணரவில்லை, அதுவும்‌ நன்மைக்குத்‌ 
தான்‌. நான்‌ இட்ட முட்டைகளைத்‌ 
'இருடினவங்கதானே இவங்க? 
இரண்டு பேர்‌ கதையையும்‌ முடிச்சுட 
லாம்‌," என்று தன்‌ கணவனிடம்‌ கூறி 
யது பட்டைவாலி. 
"உனக்கும்‌. கடுக்கன்‌. 

எனக்கு. 

வழுக்கை... என்றதுமுட்டைக்‌ 
கண்ணன்‌, 

இரண்டு நாட்களுக்குப்‌ 
றின்‌ நடுவே. இருந்த மொட்டைப்‌ 


இ மா 
பாறையில்‌ தன்‌ குட்டிகளுடன்‌ குளிர்‌ 


காய்த்து கொண்டிருந்தது. பட்டை 
வாலி. குட்டிகள்‌ இப்பொழுது சற்றும்‌. 
பெரிதா மிருந்த. 

"அம்மா, அம்மா, எதிர்க்‌ கரையில்‌: 
ஒர்‌ ஆடு தண்ணீர்‌ துடிக்கிறது. ந 
போய்ப்‌ பிடிக்கட்டுமா?'" என்று: 
கேட்டது ஒரு குட்டி 

“வழுக்கையையும்‌, கடுக்களையும்‌. 
தூரத்துச்‌. கட்டியதால்‌. எல்லோ 

ற்‌ ரம்‌ நம்மை ஒழிச்சக்‌ காத்துக்கிட்டி 


ருக்காங்க, நீங்களெல்லாம்‌ சவனமா 
இருக்கணும்‌. அதோடு ஆட்டை 
ஜீரணம்‌ செய்யச்‌ கூடிய அளவுக்கு. 
நீங்கள்‌. இன்னும்‌ வளரவில்லை. 

அதனால்‌, எலும்பில்லாத உணவாகச்‌ 
சாப்பிடுங்கள்‌." 
"உங்களால்‌ மட்டும்‌ ஆட்டை 
பண்ண. முடியுமா, 

ஜீரணம்‌, 
ஒம்மா?'" 

"முடியும்‌. என்னைப்‌ 
வளர்த்த முதலைங்க. வகிற்றில்‌. 
ஹைடிரோகுளோரிக்‌. அமிலம்னு, 
ஒண்ணு சுரக்குதாம்‌. அதனால்‌ இரும்‌. 
புத்‌ துண்டுகளைக்‌ கூட என்னால்‌ 
ரணம்‌ பண்ண முடியும்‌. 

“அம்மா, நாங்க எப்போ உங்களை 
யும்‌ அப்பாவையும்‌ போல்‌ பெரிதாக 
வளர்வோம்‌!" 

"எலும்பை ஜீரணம்‌ பண்ணும்‌. 
நிலை வந்துவிட்டால்‌ வேகமாக வளர 
ஆரம்பித்து விடுவீர்கள்‌. அப்புறம்‌. 
என்‌ தயவு கூட உங்களுக்கு வேண்‌: 
டாம்‌. நம்‌ இனத்திற்கு மட்டும்தான்‌ 
இறக்கும்‌ வரை வளர்ச்சி உண்டு. நம்‌. 
தாத்தாவுக்குத்‌ தாத்தா,நூற்று இருபது: 
ஆண்டுகள்‌ உயிர்‌ வாழ்ந்தாராம்‌. 
அவருடைய உடம்பு, கால்‌ பனைமர 
நீளம்‌ இருந்ததாம்‌. உயிர்க்காட்ி 
சாலையில்‌ அவருடைய உடம்பைப்‌: 
பாடம்‌ பண்ணி வைத்திருக்கிறார்‌ 
களாம்‌!" என்று பெருமைப்பட்டது. 


போல. 
பட்டைவாலி.. 
"தாத்தாவைப்‌ போல்‌ நாமும்‌ 
நீண்ட காலம்‌ உலர்‌ வாழ முடியுமா, 

அம்மா?"" 

'தோலுக்காகவும்‌, இறைச்சிக்காக 
வும்‌ நம்மை மனிதர்கள்‌ வேட்டையா 
டாமல்‌ இருந்தால்‌ நாமும்‌ தாத்தா. 
வைப்‌ போல்‌ நீண்ட காலம்‌ உ.மிர்‌ 
வாழலாம்‌. ஆனால்‌, அது நடக்கக்‌ 
கூடிய செயலா?" என்று ஏக்கப்‌ 
பெருமூச்சு விட்டது பட்டைவாலி, 

அறிவியல்‌ உண்மைகள்‌: 


1. முதலைகளுக்கு முப்பு வந்து 
இறக்கும்‌. நேரம்‌. வரை வளர்ச்சி 
இண்டு, மனிதர்கள்‌... வேட்டை 
வாடாது. இருந்தால்‌ இவை நூறு 
ஆண்டுகளுக்கும்‌ மேல்‌ வாழும்‌. 

2. தருக்கடிமில்‌ இரவிலும்‌ 
கூட்‌ முதலைலால்‌ காண முடியும்‌: 

3. முதலைகளின்‌ உடலில்‌ சேரும்‌ 
அதிக உப்புச்‌ சத்து தாக்கின்‌ மூலமா 
வேம்‌, கண்களுக்கு அருகே உள்ள 
சுரப்பிகள்‌. மூலமாகவும்‌. வெளி 
மேறும்‌. இது, முதலை அழுது சண்‌ 
சொரி பெருக்குவது போல்‌ தோன்றும்‌. 

“ச. முட்டைக்குள்‌ வளரும்‌ குட்டி 
கன்‌, வெளியே வர உதவும்படி தாய்க்‌ 
ஐச்‌ குரல்‌ கொடுத்து வரவழைக்கும்‌! 
இது இயற்கையின்‌ அதிசலம்‌: 

க -லையின்‌ வயிற்றில்‌ சுரக்கும்‌ 
ஹைஷிரோ குளோரிக்‌ அமிலம்‌, எதை 
ரும்‌ சரைக்க வல்லது. ஹிட்லருக்கு ஒரு நாள்‌ தன்‌ வாழ்நாள்‌. 
நவரை என்பதை அறில ரொல்யலும்‌ 
வமாக இருந்தது; அதனால்‌ ஒழு 
ஜோசியரை அழைத்து இவ்வாறு சேட்‌ 
'ஜொசிகரே! நான்‌ எப்போது இறப்‌ 
பென்ப. என்று, அதற்கு 
'டதர்களின்‌ விடுமுறை நாளன்று! 
நார்‌. இருப்தியடையாத ஹிட்லர்‌. 
ன்று 
கேட்ட தீல்கள்‌ இறக்கும்‌ நாளன்று!" 
என்றார்‌ அந்த (பவே!) ஜோசியர்‌ 
ட பெரம்பூர்‌ அ. சல்சால்‌ 


கஷக்கு என்று விடுமுறை! 


இருதாள்‌ சடையப்ப வள்ளல்‌ தன்னு, 
பைய விப்டுல்வாஞ்சலில்‌அமதிரககா 
எடர்ப்புறத்தில்‌ கவிஞர்‌ ஒருவா 
ரன கவிதைகளைப்‌ பொழிந்த 
கொண்டிருந்தார்‌. 

'புலவர கவிதையைப்‌ பாடி முட ந்கதர்‌ 
முந்தா?" என்று உள்பக்கம்‌ பார்த்துக்‌ குரல்‌ 

தந்தார்‌ சடையப்ப வள்ளல்‌, உள்ளெ. 
மிருந்து படல்‌ ஏதும்‌ வராமல்‌ போகலே. 
"அட்டா! மறந்தே போய்‌ விட்டேல்‌ , அவி 
னுக்கு உடல்‌ நவமில்லாதநால்‌ இன்று வா! 
வில்லை; உமக்கு நான்‌ நூறு வராகன்‌ தட. 
வெஸ்‌! என்றவரால்‌ உள்ளே எழுந்த! 
சென்றா! சடையப்ப வள்ளல்‌, சிறிது நோக்‌ 
இல்‌ நூறு வராகன்‌ அடங்கிய ஒர பட்டுப்‌ 
இமை எடுத்து வந்து பலரிடம்‌ கொடுக்‌ 
நா்‌ 

உடனே புதவர்‌, "இருநூறு நடலரேன்‌ 

ஸ்றீரகே!" என்றார்‌, சளடையப்படுக்கி, 
இக்கென்றது; நாறு என்றதைப்‌ புலவ 
இறு என்று என்ணி விட்டாரே. என்று, 
நினைத்தவராம்‌,. "இருநூறு தடிலறேன்‌. 
என்று எப்போளதையா கூறினேன்‌?" என்று, 
கேட்டா. 

"அதற்குப்‌ புலவர்‌, ''முந்நாறு தருகிறேன்‌. 
என்றுதானே சொல்லிப்‌ போனீர்கள்‌. 
என்று றே, சடையப்படுக்கு மேதும்‌ 
இல்‌ என்றது “புலவ! பெரும்புரட்டுக்கார 
மாய்‌ இடுப்பார்‌ போலிருக்கே... என்ற 
வாசன்‌ தடுவதாய்ச்‌ சொன்னது! 
கொஞ்சம்‌ நூலை உய/ந்தியே கே. 

இதற்டு, நாதாறு தடூறேன்‌. 
தங்கள்தானே.. அவினிர்கள்‌? 
பூலவரிபமிருந்து அமைடியாகப்‌ 
வந்தத ட 

இதைக்‌ தேட்டதும்‌ சடையப்பருக்கும்‌ 
தூக்ிவாரிப்‌ போட்டது. 

"நான்‌ உமக்கு நூறு வராகன்‌ தருவதாசக்‌ 


என்று, 
என்று 


இறு, பொறு அலல 
கோண்டே போ கிறீ இது என்‌: 
நாய்டு? என்றுகெட்டார்‌ சடையப்ப ஆட 
பறக்கும்‌ காலில்‌. 

நல்‌ ஒன்றும்‌ உயரித்தவில்லையே! இடு: 
நூறு வராகல்‌ தடுவேன்‌ என்று நீங்கள்‌ கூரி 
ஓதைத்தான்‌. "இரு நூறு" என்றென்‌, "எப்‌. 
போசநையா கூறினேன்‌?! என்றுகேட்டர்‌ 
கள்‌! முன்புதான்‌ கூறினீர்கள்‌ எ: 
நன்‌ து ஏன்று சொன்னேன்‌ 
சொன்னதை! என்று செட்டிகள்‌. 


அதைக்‌, 
நான்‌ 'நான்‌ நூறு! நடுதிறென்‌ என்று நங்கள்‌ 


சொல்வதை நானூறு! என்று கூறினேன்‌! 
என்று இலக்கிய நயத்துடன்‌ விளக்கமளித்‌. 
சார்பு 

புலவருக்கு என்னை வாக்கு சாதுரியம்‌! 
எல்வளவு நயமான இலேடை! வள்ளல்‌ 
சடையப்பருக்கு உள்ளம்‌ பூரித்தது.அதனால்‌ 
புலவருக்கு ஆமிரம்‌ வராகன்‌ பரிசளிக்க!!! 

அதென்ன ஆயிரம்‌ வராகன்‌ என்டு 
களா? சமையப்பர்‌ கறிய நுறு, புலவர்‌ 
கூறிய இருநூறு, முந்நூறு, நானூறு ௮௪: 
மொத்தம்‌. ஆஸிரம்‌ வராகன்‌ ட கணக்கு 
சரிதானே! 


ப்‌ ஆப்பிரமணியன்‌: 
குரோம்பேட்டை 
இரு ஜாமத்தில்‌ விடாக்கண்டன்‌ 
கொடாக்‌ கண்டன்‌ என இல! இருந்தனர்‌. 
இருவரும்‌ ஒடலரை ஒவர எப்படி எமாற்று, 
வது என்பதில்‌ கண்ணும்‌ கடத்துமாமிடும 
ர்‌ 

'விடாக்கண்டன்‌ ஒரு ப மாடு வாட 
னால்‌, கொடாக்கண்டன்‌ ஒர கானை மார்‌ 
வாங்குவான்‌, இப்படியாகப்‌ போட்டு மலம்‌ 
பான்மை இரவுக்கும்‌ பெரிய: 

ஓ. நான்‌ பக்கத்து ஊரில்‌ நடக்கும்‌ உற. 
ரர்‌ இ யஸத்தித்கு இரலடிம்‌ சென்ற மாப்பிள்ளை. அளப்பு முடந்தவுடன்‌, 
இருவடும்‌ சாப்பிட அமர்ந்தனர்‌ 

இரவும்‌ எடிரெடுர்‌ வரிசைகில்‌ உட 
சாரிந்திரந்தனர்‌ 

'விடாக்கண்டன்‌ தன்‌ இலைலில்தண்ண! 
தெளித்து, சொடாக்கண்டன்‌ மேலே 
னான்‌ 

கொடாகண்டல்‌ அவ்வாறே செய்தான்‌. 
இப்படியாக உணவருந்திக்‌ கொண்டிருக்கம்‌ 

மரென்று அண்ட்‌ கட்டான அ: 

த விடாக்கண்டன்‌ "0 
கண்டனின்‌ இலைலில்‌ 
னான்‌, அதே போல்‌ 2 
மிடாக்கண்டளின்‌ இலையில்‌ 
எப்‌ பிடுங்கி கண்ணலாம்‌! என நினைத்‌: 
நுக்கையை நீட்டினால்‌ ஒருவனின்‌ கையை 

மோகவிடக்‌ எத்தனை முறை கூறினா 
லும்‌ கேட்பதில்லை. தும்பி வண்ணாத்நிப்‌. 


பூச்சி இவைகளைப்‌! பிடிக்கு அவற்றின்‌ 
கழுத்தில்‌ நூலைக்‌ கட்ட வேகமாகச்‌ கற்ற 
லான்‌. இறக்கைகளைப்‌ பிய்த்து விடுவ 
நம்பிகள்‌ கால்களில்‌ பெய கல்லைக்‌ 
கொடுத்துத்‌ தாக்க வைப்பான்‌. 

'ல சிறுவர்கள்‌ மலழ்ச்சியுடன்‌ அவற்றை. 
வேடிக்கை. பார்ப்பார்கள்‌. பெரியவர்கள்‌, 


2 

மற்றவன்‌ வட்ட 
கொண்டான்‌. 

பத்த நிமிடத்தில்கரண்ப 
ள்‌ எரிந்தன இருவரும்‌ 

நிக்கொண்டு இள்களயப்‌ பார்க்கல! 
இல்லை...! 

பக்கத்திலிருந்த பெரியவ! உட 
தம்பிகளா /எப்போலும்‌ எதுக்கும்போட்டு 
மப்பான்மை கூடலே கூடாது! நீங்கள்‌. 
சண்டையிட்டுக்‌ கொள்‌ சூம்போது உங்கள்‌. 
பொருள்‌ வெறு ஒடுவனுக்குப்போய்‌ விடம்‌! 
இனியாவது. பொது இடங்களில்‌ வீண்‌. 
சண்டை, பொறாமைகளைந்‌ தலிரித்த, 
ஒற்றுபையாச இருங்கள்‌" என்று கூறி கட்ட. 
களையும்‌ கொடுத்தா, அன்று முதல்‌ இரு, 
வரும்‌.நல்ல நன்பர்களாவிள 


மல மலைத்துப்‌ படுத்தக்‌ 


விளக்கி 
கத்தாலம்‌, மி, அந்தரராமல்‌, 


பார்த்து விட்டால்‌, 'பாவஸ்டா, அப்பட, 
பெல்லாம்‌. உயிர்களைத்‌ துன்புறுத்தல்‌ 
கூடாது என்பார்கள்‌. ஆனால்‌, மோகன்‌ 
ஆவர்கள்‌ பேச்சைக்‌ கேட்காமல்‌ தொடர்ந்து 
பூச்சளைத்துன்புறுத்தியே வந்தான்‌.பூச்ச. 
மக்கன்‌ என்றே அவனை எல்லோரும்‌ 
நழைத்தள்‌, 

அன்று பள்ளிக்குப்‌ புதிதாக ரமெஷ்‌: 
0ச7நஇருந்தான்‌. அவன்‌ மீக நன்றாகப்‌. 
படிக்கும்‌ மாணவன்‌, அவனது தந்தையை: 
பந்த சாடல்‌ மாத்ரி விட்டதால்‌ அவளை 
ந்தப்‌ பன்ளிலில்‌ செரத்தருந்தார்கள்‌. 

)மேஷ்‌ மோகனின்‌ செய்கை, பற்றில்‌ 
கேள்விப்பட்டான்‌ அவனுடன்‌ மாலையில்‌. 
மிளையா 9ம்பெ! முது மோகனுக்கு ஒரு, 
தும்பி இடைத்து விட்டது.மோகன்‌ வழக்கப்‌. 
படி அதனைச்‌ சித்தரவதை செய்ய ஆரம்பித்‌ 
நான்‌, அந்த நேரத்தில்‌ ஒரு, பெரிய முன்‌: 
மோகனின்‌ காலில்‌ தத்தி விட்டது. மோகன்‌: 
நடித்துப்‌ போம்‌ விட்டான்‌, ரமேஷ்‌ அந்த. 


முள்ளை மெதுவாக எடுத்தான்‌. முன்‌ 
முழுதும்வெளிலில்வத்ததும்‌அது அழமாக 
உள்ளே சென்றதால்‌ மோகனின்‌ காலில்‌. 
வலி அம்‌ இருந்தது 

'அந்தநரத்தைரமேஷ்‌ நன்கு பயன்படுத்‌ 

பண்டான்‌. 

ஊக்கு இவ்வளவு பெரிய உருவம்‌: 
இடுகலறது. ஆனால்‌, ஒடு சிறிய முள்‌ ர்‌ 
ரல்‌ ௯ட உன்னால்‌ தாங்க முடியவில்லை, 
முள்ளை எடுக்க என்னைப்‌ போல்‌ மற்றவர்‌. 
தேம்‌ உனக்கு உதவுவார்கள்‌. செப்டிக்‌ ஆல. 
விட்டால்‌ டாக்டரிடம்‌ காட்டு மரந்து போட 
நக்‌ கொள்ளலாம்‌. - சரி போட்டுக்‌ 
கொள்ளலாம்‌. 

ஆனால்‌ இழுபூசீரிவைநாம்சித்தவதைப்‌ 
இந்தும்‌ பொழுது அதற்கு எவ்வள. 
வேதனையாக இருக்கம்‌? வேதனையை, 
அதனால்‌ வெளிலில்‌ சொல்ல முழியுமா? 
வலித்தால்‌ டாக்டரிடம்‌ சென்று, மருக்கு. 
சாம்மீட்டு ஊனி பொட்டுக்‌ கொள்ள மு 
முமாரதமக்கு விளையாட்டாக இடுக்கம்‌ 96. 
செயல்‌,அத்தப்‌ பூச்சிக்கு வேதனையளிக்‌. 
றது, அது நிரந்தரமாக தனது கடம்பின்‌ 
ஒரு பாகத்தைக்‌ கூட இழக்க நெரிடுகிறது; 
'மனர்களி டத்தில்‌ அன்பு வேண்டும்‌ 
என்று பாரதியாரின்‌ பாட்டை இன்று 
ஆசிரியர்‌ தமக்குச்‌ சொல்லித்‌ தாவில்‌ 
லெயா? அன்பு செலுத்தா விட்டாலும்‌ அத்‌ 
ுத்தொந்திரவாவது கொடுக்காமல்‌ இருக்க 
லாம்‌ அல்லவா? ஒரு புறாவுக்காகத்‌ தன்‌: 
சதையைக்‌ கொடுத்தான்‌ சிபிச்‌ சக்கரவர்த்தி 
என்று படித்தோமே.நாமே இப்பரிப்பூச்சி 
த்தலாமா!?" 
தல்‌ சொன்னது மோக, 
ளைச்‌ சித்தி வைத்தது. ரமேஷின்‌ கத்தக்‌ 
களை அவன்‌ ஏற்றுக்‌ கொண்டா 
"இனிமேல்‌ நான்‌ உலிர்களைத்‌ துன்‌ 
புறுத்த மாட்டேன்‌. இது, உறுதி" என்று 
மோகன்‌ ரமேஷிடம்‌ சொன்னான்‌, ரமே. 
ஷின்‌ மஒழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை, 
- 4, இரமலிங்கம்‌, புதுப்பே்டை 

ஒருதாள்‌ நள்ளிரவில்‌ முல்லா மட்டும்‌. 
தனியாகத்‌ தமது வீட்டில்‌ படுத்து உறங்கிக்‌ 
கொண்டிருந்தார்‌. 

“அப்போது சில இருடர்கள்‌ எல்விதமோ. 
வீட்டுக்குள்‌. நுழைந்து நடமாடுவகைக்‌. 
கண்டுவிட்டார்‌. 

'மெதுவாக எழுத்து சந்தடி செய்யாமல்‌. 
முரோவுக்குள்‌. புகுந்து சுதவை. மூடிச்‌ 
கொண்டார்‌. 

'பல இடங்களில்‌ தேடியும்‌ விலை உயர்த்த 
பொருள்‌ ஏதும்‌ இடைக்காததால்‌ இருடர்கள்‌ 
முல்லா மறைந்திருந்த. பீரோவை நோக்‌. 
வந்தனர்‌. 

பீரோவின்‌ கதவைத்‌ இறந்து பார்த்த. 
போது உள்ளே முல்லா இருப்பதைக்‌ சுண்டு 
ஆச்சரியப்பட்டு அவரைப்‌ பிடித்துச்‌ கொண்‌ 


பச்கள்‌ ்‌ 

மொ லிலைகயர்த போர்‌ அவரிடம்‌ 

ல்தான்‌. அவ்வாறு. மறைத்து 
இருப்பதா சது நினைத்த இருடர்களில்‌. 
கொட முல்லாவை நோக, “எதற்காக 
தைத்து கொண்ட என்று கெட்டான்‌. 

மகப்‌ போன்ற இருடர்கள்‌ மிகவும்‌ 
மப்பட்டு என்‌ வட்டுக்குள்‌ வந்திருக்கும்‌ 
பொது நங்கள்‌ எடுத்துப்‌ போகும்‌ அளவுக்கு 
போது சத்த பொருள்‌ நான்தான்‌ என்‌: 
சிலத உங்களுக்கு அறிவிக்கவே பீரொயவுக்‌ 
பதநத கொண்டேன்‌ என்றார்‌ 
முல்லா. 
'இருடர்கள்‌ தாங்கள்‌ வந்தருந்தவேலையை: 
பும்‌ மறத்துவிட்டுச்‌ சிரித்தார்கள்‌. 


_. எம்‌. வேலையா, டைபோர்டு எஸ்டேட்‌ 


ர்‌ 

காலை மணி எட்டு - 

பள்ளில்டிப்‌  புறப்படுவதற்காக, 
ஆழிரியர்‌ பார்த்தசாரதி ஆயத்தமா 
இக்‌ கொண்டிருந்தார்‌ 

வாத்தியாரே 
யாரே! 

மிகவும்‌ ஆத்திரமாசவும்‌, மரியா 
தக்‌ குறைவாகவும்‌ ஒலிக்கும்‌ அந்தக்‌ 
குரலைக்‌ கேட்டு ஆசிரியர்‌ இடுக்கிட 

அடுத்த. தெருலில்‌ வசிக்கும்‌: 
பருணாசலம்‌ சினத்துடன்‌ வாசலில்‌: 
நின்று கொண்டிருந்தார்‌. அவரருகே. 
அவரது மகன்‌ மாணிக்கம்‌, பார்த்த 
சோதியின்‌ வகுப்பு மாணவன்‌ 

"போல்‌ வாத்தியாரே, நேற்று 
பள்ளிக கூடத்தில்‌ என்னய்யா நடந்‌ 
தச்சி? 

அவர்‌ வந்திருக்கும்‌ காரணம்‌ 
பார்த்தசார இக்கு விளங்க வி 
ஆனாலும்‌ பொறுமையாகவே, "ஏன்‌ 

யோவ்‌ வாத்தி 
அதை உங்கள்‌ பையன்‌. 

“சொன்னான்யா சொன்னான்‌. 
நீர்‌அவனைப்‌ போட்டு சாங்குமாங்கா 
அடிச்சதைச்‌ சொன்னான்‌. மந்தம்‌: 
பசங்க முன்னாடி நீங்க அவனை 
அவமானப்படுத்தினதைச்‌ சொன்‌: 

அருணாசலம்‌, தான்‌ என்ன செம்‌. 
நான்று சொன்னானா 

தட்‌ பெரிசா என்னய்யா செய்‌ 
துட்டால்‌? அடுத்தவன்‌. பைமிலே. 
இருந்து ஒரு பேனாவை, எடுக்கிருக்‌ 
கான்‌, அவ்வளவுதானே? 

பன்ன அருணாசலம்‌, நங்க பேச 
றது ஆச்சரியமா இருக்கே! அடுத்த 
ந நியாருளைத்‌ திருடறது. குற்ற 
மில்லேன்னா சொல்லறீங்க? 
வனை. இப்படியே. விட்டு, 
டோம்னா அவன்‌ இருந்தறதுதான்‌ 
எப்போ? அவன்‌ இந்தத்‌ தவறைச்‌ 
செய்தது இது முதல்‌ நடவையல்ல; 
இதற்கு முன்பும்‌ பல தடவை செய்‌ 
இருக்கிறான்‌ 

ஆசிரியர்‌ பக்குவமாக விளக்கியும்‌ 
அருணாசலத்தின்‌ ஆத்திரம்‌ தணிய 
வில்லை... சரிதான்‌. நிறுத்துய்யா 
அதற்காகிஇப்படியா போட்டு அடிப்‌ 
பாங்க? உங்கிட்ட அபு. வாங்கறத்‌. 
க்கா. நாங்க. பிள்ளைகளை 
பள்ளிக்‌ கூடத்துக்கு அனுப்பறோம்‌?” 
என்பு சத்தினார்‌ அருணாசலம்‌ 

அருணாசலம்‌, தயவு செய்து ஆக்‌ 
இரப்படாதீங்க கெ 
பொறுமையா. கேளுங்க. எந்தப்‌ 
பையலையும்‌ அடிக்கணும்னு ஆசிரி 
யர்கள்‌ ஆசைப்படுவநில்லை. தவறு 
களைச்‌ கட்டுக்காட்டி, அன்பாகுந்‌ 
இருத்தவே முயற்சிக்கிறோம்‌, அப்படி 
யும்‌ முடியலைன்னாதான்‌ சற்று அடித்‌ 
துத்‌ இருத்தவே முயற்சிக்வறோம்‌ 

“யோவ்‌! உன்னோட ௰பதேசத்‌ 
தையெல்லாம்‌ கேட்டிட்டிருக்க இங்கு. 
வரலே. உமக்கு எச்சரிக்கவே வந்‌ 
தேன்‌. இனிமேல்‌ என்‌ பையன்‌ மேலே 
கை வைக்கற வேலை வச்சிக்காதி 
இல்லொரு நடவை இம்மாதிரி நடந்‌ 
இச்சன்னா தான்‌ பொல்லாதவனா 
மாறிடுவேல்‌.. ஆமா, சொல்லிப்‌. புட்டேன்‌!" 
த வாசவம்‌ தன்‌ 

முத்துக்‌ கொண்டு 
சென்று விடடார்‌. 

வேரில்‌ பெரிய , செல்வந்தர்‌ 

களில்‌ அருணாசலமும்‌. ஒருவர்‌. 
அவரது, ஒரே மகனான மாணிக்கம்‌ 
எட்டாம்‌ வகுப்பில்‌ படித்துக்‌ கொண்‌: 
இருந்தான்‌... 

அவனிடத்தில்‌ பேனாவோ மற்றப்‌: 
பொருட்களோ இல்லாமல்‌ இல்லை. 
ஒவ்வொன்றிலும்‌ ஒன்றுக்கு இரண்‌: 
டாகவே வைத்திருந்தான்‌ 

இருந்தும்‌, அடுத்தவர்‌ பொருளை 
எடுத்து மறைத்துக்‌ கொள்வதிலும்‌ 
தான்‌ எடுக்கவில்லை என்று சாதிப்‌ 
பதிலும்‌ அவனுக்கு அலாதியான 
சந்தோஷமிருந்தது 


வேகமாகச்‌ 


அவனுடைய. செயல்களால்‌ 
ஏனைய மாணவர்கள்‌ இனம்‌ இனம்‌: 
எதையாவது இழந்து கொண்டெமிருந்‌. 
தார்கள்‌, அவன்‌ மீது ஏதாவது குற்றச்‌ 
சாட்டு வந்தவண்ணமாகவே இருந்‌ 
ட்ப 
அவனிடம்‌ பலமுறை எடுத்துச்‌ 
சொல்லியும்‌, அவன்‌... இருந்தாத 
காரணத்தால்‌ பார்த்தசாரதி அன்று: 
சொஞ்சம்‌ கடமையாகவே நடந்து 
அதற்காக அவன்‌ தந்த இப்படிச்‌ 
சண்டைக்கு வருவார்‌ என்று அவர்‌ 
எதிர்பார்க்கவில்லை 
அன்று பள்ளிக்கு ஆசிரியர்‌ 
வந்து கொண்டிருந்த போது, மாணிக்‌ 
கமும்‌, கோபாலும்‌. ஓரிடத்தில்‌ 
நின்று கொண்டிருந்தார்கள்‌ 
பதிலா 
கட்ரா? 


அதம்‌ மெழுக 
மாரோ இருட்டு 2 
நகட்பாங்களா! ள்‌ 
வ ரட்ட்ப்பபப்டம்‌ 
“லத்தால்‌ என்னடா? பள்ளிக்கு 
உள்ளெதான்‌ அவருக்குப்‌ பயப்ப! 
இம்வெளிலிவே க்லாம்‌ பபப. 
ண்டியதில்லை,'. 
£ஓடு தடவை அவரு 


"ஏன்னா 
என்னை அடிச்சிட்டுப்‌ பட்டட 
போதாதா! அதனால நான்‌. 
செய்தாலும்‌ அவரு என்‌ மேல சையை: 
வைக்க மாட்டாரு!!! என்றான்‌. 
மாணிக்கம்‌ மிடுக்காக. 

ஆண்டுத்‌ தேர்வு, நெருங்கிக்‌ 
கொண்டிருந்தது. 

'எல்லா மாணவர்களும்‌ சுவன 
கப்‌ படித்தார்கள்‌. ஆசிரியருக்குக்‌ சட்‌ 
இப்பட்டார்கள்‌.... அறிவுரைகளை 
ஆரிவமாய்க்‌ கேட்டார்கள்‌. 

மாணிக்கம்‌ மட்டும்‌ அடங்காமல்‌: 
நடந்து கொண்டான்‌. ஆர்வமில்லா 
மல்‌ படித்தான்‌. அல்லது படிப்பது 
போல்‌ நடித்தான்‌. 

ஆசிரியர்கள்‌ அவனைச்‌, குண்டிக்‌. 
கவும்‌, கடுமையாக நடந்து கொள்ள. 
வும்‌ தயங்கினர்‌. 

ரிசல்ட்‌ வந்தது. 

வகுப்பில்‌ மாணிக்கத்தைந்‌ தவிர 
எல்லா மாணவர்களும்‌ பாஸா 
இருந்தனர்‌. 

"என்ன வாத்தியாரய்யா, என்‌ 
மகன்‌ மட்டும்பெயிலாகி விட்டானே ! 
நங்கள்‌ இப்படிச்‌ செய்யலாமா? என்‌. 
றார்‌ அருணாசலம்‌. 

பொர்த்தசாரத அவரைப்‌ பரிவுடன்‌ 
பார்த்தார்‌. "அருணாசலம்‌, முதலில்‌. 
ஆசிரியர்களின்‌ மேல்‌ நம்பிக்கை 
வையுங்கள்‌. அவர்கள்‌ யாருக்குமே. 
தங்கு செய்ய நினைப்பதில்லை; 
மேலும்‌ இந்த வகுப்பின்‌ பரீட்சைத்‌ 
தாள்கள்‌ இங்கே இருத்தப்படுவ. 


0. 
இல்லை. எல்லாமே வேறு வேறு 
நகரங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுத்தான்‌. 
இருத்தப்படுகின்றது. தயவு செய்து, 
தவறான அபிப்பிராயம்‌ கொள்ளா 
நீர்கள்‌ 

“அப்படின்னா என்‌ மகன்‌ மட்டும்‌ 
பெலிலானதற்த என்ன காரணம்‌: 
சொல்லுங்க, என்றார்‌. அருணா 
சலம்‌. 

உங்கள்‌ மகல்‌ பெயிலானதற் 4, 
நங்கள்தால்‌ காரணம்‌!" 

“என்ன, தால்‌ காரணமா? 
காரணம்‌?! என்று சினந்தார்‌. 
அருணாசலம்‌ 
"கோபப்பட்டாலும்‌ உண்மை அது. 
தான்‌. அருணாசலம்‌! அவுக்க 
நீங்கள்‌ கொடுத்த செல்லம்‌. அவன்‌. 
முன்னேற்றத்தைந்‌ நடுந்துடு 9... 
அருணாசலம்‌ மவுனமாக நின்று, 

கொண்டிருந்தா! 
"அருணாசலம்‌ மாணிக்கம்‌ ஆர 
யர்கஷக்கு அடங்காமல்‌ போதைறடு. 
நீங்கள்தான்‌. காரணம்‌, அவனது 
தவறான நடத்தைகளுக்கப்‌ பரிந்து. 
கொண்டு நீங்கள்‌ கொடுந்த ஊக்கம்‌. 
தான்‌ அவல்‌ பெமிலாலதற்குல்‌ 
காரணம்‌, கண்டிக்கிற உமை இர்‌ 
தால்தானே எங்களால்‌ நன்கு அற்‌. 
பிக்க முடியும்‌? ஆரியர்கள்‌ சொல்லு! 
வதை அலட்சியப்படுந்துடின்ற ஒரு 

மாணவன்‌ எப்படிப்‌ பாஸாக 
மடியும்‌? சொல்லுங்க?! என்று, 
வினவினார்‌ பார்த்தசா1த. 

அருரைசலத்திற்குப்‌ பொறி நட்ட 
யது, அருணாசலம்‌ மெதுவாகப்‌ 
பாரித்தசாரஇ அருகே. சென்று 
அவரது கையைப்‌ பற்றிக்‌ கொண்‌: 
டார்‌, "என்னை. மன்னிச்சிடுங்க. 
பாரித்தசாரஇி, உங்களை. நான்‌ 
ம்‌ புண்படுத்தி விட்டேன்‌. நீங்‌ 
சொல்வதெல்லாம்‌. உண்மை 
தான்‌, தயவு, செய்து பழையதை 
மறந்து விடுங்கள்‌. எஸ்‌. மகனைத்‌ 
இருத்துங்கள்‌. அவனை மனிதலாக்‌ 
என்று மனம்‌ சரிந்தார்‌ 


கங்கள்‌." 
அருணாசலம்‌, 
“சரி, சுவலையை விடுங்கள்‌. 


அருணாசலம்‌. நடந்ததை மறப்போம்‌. 
இனி நல்லதையே நினைப்போம்‌." 
என்று அவரை ஆறுதல்படுத்திலார்‌ 

முன்னொரு காலத்தில்‌ ஒரு 
கழுதை ஒரிடத்தில்‌ வளர்க்கப்பட்டு 
வந்தது. அதன்‌ எஜமானான்‌ அந்தக்‌ 
கழுதைக்கு வயசால்‌ விட்டது என்று 
கருதி இனி அது வேலைக்கு லாயக்‌ 
இல்லை என்று நிச்சமித்தான்‌. "அதன்‌. 
தோலை உரித்து விற்றால்‌ என்ன?' 
என்று பேசிக்‌ கொண்டிருந்தான்‌. 

எஜமானின்‌ பேச்சைக்‌, கேட்டுக்‌ 
கொண்டிருந்த கழுதை இனியும்‌ இந்த 
இடத்திலிருந்தால்‌ ஆபத்து, என்று, 
நினைத்து ஒரே ஓட்டமாய்‌ அந்த 
'இடத்தை விட்டுத்‌ தப்பித்து பிரிமேன்‌. 
என்ற பக்கத்து நாட்டுக்குப்‌ போய்‌ 
விட நினைத்தது: 

புதிய தாட்டில்‌ தான்‌ ஒரு பெரிய 
பாடகனாக வர வேண்டுமென்று: 
மனக்‌ கோட்டை கட்டியது கழுதை 

'திறிது தூரம்‌ ஓடிய களைப்பில்‌: 
அடுத்த கனரில்‌ அப்படியே காலாற 
நடந்து. வந்தது. அப்பொழுது: 
வழியில்‌ ஒரு வேட்டை நாம்‌ இழமால்‌, 
ஒன்றும்‌ செய்ய முடியாமல்‌ அப்‌. 
படியே ஓரிடத்தில்‌ கொட்டாவி 
விட்டுக்கொண்டு குண்டு இடந்தது. அதைப்‌. பார்த்ததும்‌, "என்ன 
நாயாரே! கொட்டாவி விட்டுக்‌ 
கொண்டு உட்கார்த்திருக்கறே?' 


என்று கேட்டது கழுதை 
'கழுதையாரர்‌? என்னை என்ன 

செய்யச்‌ சொல்ஓறீர்கள்‌? எனக்கோ 
வயதாக விட்டது. என்‌ எஜமான 
ரோடு வேட்டைக்குப்‌ போம்‌. 
வேட்டையாடும்‌ நிலை இப்பொழுது, 
எனக்‌இல்லை. கொஞ்ச தூரம்‌ ஓடி. 
னாலே மூச்சு வாங்குகிறது. ஹும்‌. 
என்ன செய்ய? எஜுமானரும்‌ என்‌: 
னைப்‌ போட்டு அடித்து, 'வேலைக்கா. 
காதவன்‌" என்று துரத்தி விட்டார்‌. 
நானும்‌ வழி தெரியாமல்‌ எப்படிச்‌ 
சாப்பிடுவது, எப்படி உயிர்‌ வளர்ப்‌. 
பது என்று யோித்துச்‌ கொண்டு. 

பமாகஇரர்‌. 

வனராதா ஏன்‌? 
இதா வரதர்‌, பர்‌ 
சாக்த சொல்க ட இராக, 
கச தமல்‌ 149 


ஜோ 
வங்கட்ராமன்‌: 
பனா வெல்கட்க் க. 
படுத்து விட்டேன்‌. 
யோடு சொன்னது. 

"அப்படியா செய்தி? நானும்‌ 
இட்டத்தட்ட உன்‌ நிலையிலிருப்பவன்‌: 
தான்‌. சொந்த சாரை விட்டு இதோ: 

த ஊருக்குப்‌ மனழக்க ஒரு வழி 

வந்திருக்கிறேன்‌. இசைக்‌ குழு 


என்று சவலை. 

ஒன்றை. அமைக்கலாமா. என்று, 
யோசிக்கிறேன்‌. நீயும்‌ என்னோடு. 
சேர்ந்து விட்டால்‌ மேளம்‌ அடிக்க 
லாம்‌? நான்‌ பாட்டுப்‌ பாடுவேன்‌ 
எப்படி யோசனை?" என்று உற்சா. 
கத்தோடு கேட்டது. 
வெட்டை நாம்‌ கழுதையின்‌ யோச 
னையைக்‌ கெட்டு ஏதோ தனக்கும்‌ 
பிழைக்கவழிிடைத்ததாக நினைத்து, 
மஒழ்ச்சியடைந்தது. 
ரண்டும்‌ சேர்ந்து நடந்து போய்க்‌ 
கொண்டிருந்தன. வழியில்‌ ஒரு பூனை 
எதிர்ப்பட்டது.  உற்சாகமிழத்து: 
காணப்பட்ட அதன்‌ முகத்தைப்‌ பார்த்‌. 
தால்‌ ஏதோ புயலடித்து ஓய்ந்த நிலம்‌: 
போல வெறிச்சென்‌திருந்தது.. 
பூலைமிவருடில்‌ சென்ற கழுதை, 
"பூனையாரே! ஏன்‌ சோர்ந்து போம்‌. 
உட்கார்ந்திருக்கறீர்‌?”” என்று கேட்‌ 
டது. த 
பூனை தலையை நிமிர்த்திக்‌ கர 
கர்பான குரலில்‌, “மவனே என்‌ 
வாப்பா, கழுத்துச்‌ சரியில்லாத இழட்‌ 
டுப்‌ பூனை சந்தோஷமாகவா இருப்‌ 
பேன்‌? எனக்குக்‌ கழுத்து வலி தாங்க 
முடியவில்லை. ஓடியாடி எலிகளைப்‌: 
பிடிக்கக்‌ கூடிய இராணியில்லை. 

எங்காவது மூலையில்‌ உட்கார்ந்து. 
கொண்டால்‌ போதும்‌ என்று இருக்‌ 
இறது, என்னை வைத்துக்‌ கொண்டு. 
என்‌ முதலாளியம்மா என்ன பண்ணு, 
வாள்‌? எப்படிச்‌ சாப்பாடு போடு 
வாள்‌? என்னைத்‌ தண்ணீரிலேயே. 
முழுகடித்து ஒரேயடியாகக்‌. 

'தாலைத்து விடப்‌" பார்த்தாள்‌. 
ஏதோ ஆண்டவன்‌ புண்ணியத்தில்‌ 
தப்பித்து இதோ இங்கே வந்து உட்‌ 


கார்த்திருக்கிறேன்‌, என்று தன்‌: 
சோகக்‌. கதையைச்‌ சொல்லி 
முடித்தது. 


“அப்படியா பூனையே, இனி நீயும்‌: 
எங்கள்‌ இசைக்‌ குழுவில்‌ ஒரு உறுப்‌ 
பினர்‌. நீ ஒரு சிறந்த இரவுப்‌ பாடக 
னாய்‌ இருப்பாய்‌. ஆகையால்‌, இன்றே. 
நீயும்‌ பிரிமேனுக்கு எங்களோடு வந்து. 
விடு. இனி உனக்குக்‌ சுவலையில்லை;". 
என்று சொல்லிப்‌ பூனையையும்‌ 
உடனழைத்துக்கொண்டது கழுதை, 

மூன்றும்‌ ஒன்றாய்‌ நடந்து சென்‌ 


றன 

வழியில்‌ ஒரு தோட்டத்‌ வீ 
ஒன்றின்‌ கூரையில்‌ ஒரு பெரிய சேவல்‌. 
பெருங்குரலெடுத்துக்‌ கூவிக்‌ கொண்‌ 
ருந்தது. அதைப்‌ பார்த்ததும்‌ மூன்‌: 
நும்‌ நின்றன. 

கழுதை, சேவலைப்‌ பார்த்து, 
என்ன இப்படிக்‌ கூவுடறாயே! உன்‌ 
குரல்‌. அப்படியே உடம்பிலுள்ள 
எலும்பில்‌ புகுந்து கொள்ளுமளவு 
பலமாமிருக்கிறதே! அடேயப்பா! 
ஏன்‌ இப்படிப்‌ பெருங்குரலெடுத்துக்‌ 
கவுகிறாய்‌ நண்பா?" என்று ஆச்சரி. 
பத்தோடு கேட்டது. 

'இன்றிரவு என்‌ தலையை வெட்‌ 
டிக்குழம்பு வைத்து விடும்படி எங்கள்‌ 
எஜமானர்‌. சொல்லி... விட்டார்‌. 
நாளைக்கு நான்‌ உமிரோடிருக்கப்‌ 
போவதில்லை. அதனால்தான்‌ 
இன்றே என்‌, ரக்‌ முழுவதையும்‌ 

த ஊருக்குப்‌. பரப்மி விட்டு 
உயிரை விடத்‌ தீர்மானித்து விட்‌ 
டேன்‌." என்று இரும்பக்‌ கூவ முயன்‌ 
றது சேவல்‌, ட 

கழுதை,  சேவலைப்‌, பார்த்து, 
'இனிமேல்‌ நீ இங்கு இருக்கத்தேவை 
மில்லை. எங்களோடு பிரிமேனு, 
வந்து விடு, எங்கள்‌ இசைக்‌ குழுவில்‌: 
நீயும்‌ பாடலாம்‌. எதற்காக உயிரை 


விடவது?”' என்று அழைத்தது; 
செவலுக்கும்‌அவர்சனோடு போக 
ஆசையாயிருந்தது... "சரி வரு 
இதேன்‌.. என்று அவற்றுடன்‌ சேர்ந்து! 
கொண்டது. 

அமுதை, நாய்‌, 
நாவ்கும்‌ ஒன்றாய்‌ 
கொண்டி ந்த 

னை, சேவல்‌: 
ரத்து போய்ல்‌ 
பிரிமேன்‌, ஒரே 
நாளில்‌ அவற்றால்‌ போய்ச்‌ சேரல்‌ 
கூடிய தரத்தில்‌ இல்லை. வழிமில்‌ 
இவை ஒரு பெரிய காட்டைக்‌ கடக்க. 
வேண்டிமிருந்தது- 
அங்கேயே அன்று இரவு தூங்கிக்‌ 
சுழித்து விட்டு, அடுத்த நாள்‌ காலை. 
போகலாமென்று ஒரு மரத்தினடியில்‌ 
கழுதை, நாய்‌, பூனை மூன்றும்‌ படுக்‌ 
துச்‌ கொண்டன, சேவல்‌ மட்டும்‌. 
மேலேயே ஏறியிருக்க முடிவு செய்து. 
மரவுச்சிக்குப்‌ போய்‌ உட்கார்ந்தது. 
"உட்கார்ந்த சேவல்‌ சற்று முற்றும்‌ 
நோட்டம்‌ விட்டது: தூரத்தில்‌ ஒரு 
விளக்கு வெளிச்சம்‌ பளிச்சென்று, 
தெரிந்தது. 
உடனே அது தன்‌ தோழர்களை 
'நண்பர்களே! தூரத்தில்‌ 

அழைத்தது. 
வெளிச்சம்‌ தெரில்றது. நாம்‌ அங்கே. 
போனால்‌ பசிக்குச்‌ சாப்பிட ஏதாவது, 
இடைக்கும்‌ என்று நினைக்கிறேன்‌. 
'போகலாமா?'" என்று கேட்டது. 

“பையனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்‌ 

கட்டுப்‌... பலத்துட்டே இருந்தம்‌ 
கார ஏன்‌?"" 

"ஹோம்‌ வொர்க்‌" 

இற சந்தேசம்தான்‌. 

2 ரர இரத்தினசாமி, 

பு. புனியம்பட்டி: 


அமா, தம்பால்‌. 


மற்ற மூன்றும்‌ சம்மதிக்கவே. 
எல்லாமாகச்‌ சேர்த்து இளம்பின. 


அவர்கள்‌ போய்ச்‌ செர்ந்த. 
ம்‌ பயங்கரமான கொள்ளையர்‌ 
கள்‌ வாழும்‌ பெரிய வீடு, அந்த விடு: 


பளிச்சென்று. விளக்கொளியில்‌ 
ஜொலித்தது... அக்கம்‌. பக்கத்தில்‌ 
வேறு விடுகள்‌ இல்லை, முதலி 


கழுதை போய்‌ அந்த வீட்டு ஜன்ன. 
லில்‌ மெல்ல எட்டுப்‌ பார்த்தது. 
உடனே சேவல்‌, ''என்ன.பார்த்‌. 
தீர்கள்‌. கழுதையாரே?'. என்று, 
(வலை அடக்கு மாட்டாமல்‌ கேட்‌ 
கழுதை பதிலுக்கு, "என்னத்தைப்‌ 
பார்த்தேன்‌! ஒரு பெரிய மேஜையின்‌ 
மேல்‌ பலவிதமான பதார்த்தங்களும்‌, 
மாமிசமும்‌ பரப்பியிருக்கிறது. இருடர்‌ 
கன்‌ சுற்றி உட்கார்த்து நன்றாக மூச்‌ 
கைப்‌ பிடிக்கச்‌ சாப்பிடுவதைத்தான்‌. 
பார்த்தேன்‌." என்று ஏக்கப்‌ பெரு 
மூச்சு விட்டது... 

ஆகா. நமக்கும்‌ விருந்து இடைத்‌ 
தால்‌ எப்படியிருக்கும்‌! என்று, 
பதிலுக்குப்‌ புலம்பியது. வேட்டை 
நாம்‌. 

"அத்த விருந்து மேஜையின்‌ முன்‌: 
நாமெல்லாம்‌. உட்கார்த்து. உணவு 
உண்ணுவது போல்‌ கற்பனையாவது, 
செய்து பார்க்டுறேன்‌. நண்பரே 
என்று தன்‌ மன ஆசையை வெளிப்‌ 
படுத்தியது பூனை, 

பிறகு எல்லாம்‌ ஒன்று சேர்ந்து 
எப்படி அந்த விட்டிற்குள்‌ நுழைவது 
என்று யோசிக்க ஒரு இட்டம்‌ போட 
டுக்‌ கொண்டன. 

முதலில்‌ கழுதை ஜன்னல்‌ வழி 
யாக எட்டிப்‌ பிடித்து காலிரண்டை 
யும்‌ உள்ளே விட்டு நிற்கு வேண்டும்‌. 
கழுதையின்‌ மேல்‌ நாம்‌ ஏறி எட்டி 
நிற்க, அதன்‌ மேல்‌ பூனை; எல்லா 
வற்றுக்கும்‌ மேலே சேவல்‌. அப்பட 
அத்தனையும்‌ தின்ற பிறகு, அவற்றின்‌ 


கச்சேரி. ஆரம்பிக்கலாம்‌. என்று, 
முடிவு செய்தன 

அதன்படியே நின்று, ஏழரை 
குட்டை கருஇயில்‌ கழுதை அடம்‌ 


தொண்டையில்‌ அர்ஷகடிரமாம்ச்‌. 
சூரல்‌ எழுப்ப கூடவே நாய்‌ பரைக்க.. 
பூனை தன்‌ பங்குக்குல்‌ சுத்த, எல்லா 


வற்றுக்கும்‌... சிசுரமாம்ச்‌.. சேவல்‌: 
பெருங்குரலெடுத்துக்‌ கூவியது. 

அவற்றின்‌ சப்தம்‌ தாங்காமல்‌: 
ஜன்னல்‌ மறை சுழன்று, 
களெல்லாம்‌ நிலைகுலைந்து, 
என்று 8ழே விழுந்தன! ந 
தலும்‌ இடைவிடாமல்‌ ஒலித்துக்‌ 
கொண்டிருந்தது. 

நான்கின்‌ குரலும்‌ கலந்து புதுமை 

தொரு பயங்கரக்‌ குரல்‌ அங்கே 

எணாடி எ மிருந்த இருடர்கள்‌ இதற்கு 
முன்னால்‌ தேட்காக விலாச ஐன்‌ 
கட்பதைக்‌ கேட்டு அலறியடித்துக்‌ 
கொண்டு ஒருவர்‌ மெல்‌ ஒருவர்‌ அப்‌. 
படியே நிலைதடுமாறி விழுந்து தப்‌ 
பித்தால்‌ போதும்‌ என்று. அந்த 
வீட்டை விட்டே யே ஒடி 
வந்தனர்‌! 

'சமயம்‌. பார்த்திருந்த நான்கும்‌ 
பள்ளே ஒரே பாய்ச்சலில்‌ நுழைந்‌ 

ஏதோ ஆறு வாரம்‌ பட்டினி 
இடந்த மாதிரி அங்கு வைத்திருந்த. 
ஊணவையெல்லாம்‌ அரக்கப்‌ பறக்க 


ஒரு கை பார்த்தன நான்கும்‌ 
1ல்‌ கட்டு வைத்திருந்த முலையில்‌ 
முதை காலை அகட்டிப்‌ படுத்து 
விட்டது. நாய்‌ கதவு மூலையிலும்‌. 
னை அடுப்பருடிலும்‌, சேவல்‌ 
மலே தொங்கிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ 
விளக்கின்‌... சம்பத்திலும்‌ என்று, 


8 


அததற்குப்‌ பிடித்த இடத்தில்‌ தூங்க. 
வழிந்தன. 

நள்ளிரவு நேரம்‌ இருடர்கள்‌ எல்‌ 
லோரும்‌ ஒன்று கூடி, “அட நாம்‌. 
என்ன அவ்வளவு பயத்தாங்‌ கொள்‌ 
ஸிகளா? ஒருவர்‌ போம்‌ இருண்டு 
இடக்கும்‌ நம்‌. வீட்டில்‌ விளக்கை 
ஏற்றி, யார்தான்‌. இருக்கிறார்கள்‌ 
என்று பார்த்து வருவோம்‌," என்று. 
ஒரு இருடனை விட்டிற்கு அனுப்பி 
னார்கள்‌. 

வீட்டை அடைந்த ஒருவன்‌ சமைய 
லறைக்கு நேராகப்‌ போய்‌ தீப்‌ பெட்‌ 
டியை எடுத்துக்‌. குச்சியை உரச 
முயற்சி செய்தான்‌. அடுப்படியில்‌ 
தூங்கிக்‌ கொண்டிருந்த பூனை உஷா 
ராலி விட்டது. தன்‌ கூர்மையான நகங்‌ 
களைக்‌ கொண்டு இருடனின்‌ முகக்‌. 
இல்‌ ஈறி, 'உர்‌ உர்‌" என்று பயங்கர. 
மாம்ப்‌...மிறாண்டியது... பாய்ந்து: 
பாய்ந்து விரட்டியது. 

வன்‌ அப்படியே விழமூலையில்‌: 
அதற்குப்‌ பின்னாலிருந்த வேட்டை 
நாம்‌ ஒரே தாவில்‌ அவன்‌ காலைக்‌: 
சுவ்வியது. கழுதை தன்‌ பங்குக்குக்‌. 
கால்களால்‌ ஒரே உதை, அவ்வளவு, 
நான்‌! வந்தவன்‌ ஏதும்‌ செய்ய முடி 
யாமல்‌ அப்படியே வெலவெலத்துப்‌ 
போனான்‌. கடம்பெல்லாம்‌ வலி, 

மேலேயிருந்த சேவல்‌ உதவி செய்‌ 
யும்பொருட்டுப்‌ பெருங்குரலில்‌ கத்தி 
யது. தன்னைத்‌ தாக்கியவை பல 
மிருகங்களா, இல்லை. ஒரே ஒரு. 
மிருகமா என்பதை உணர முடியாத 
இருடன்‌ நடுங்க, தலைதெறிக்க. 
வீட்டை விட்டு வெளிமில்‌ ஒரே ஒட்ட 
மாக ஓடினான்‌. 

வெளியெயிருந்த மற்றத்‌ இருடர்‌ 
களிடம்‌, தப்பி வந்தவன்‌ சொன்‌ 
வான்‌; "நண்பர்களே, நான்‌ தப்பி 
வந்ததே தம்பிரான்‌ புண்ணியம்‌, நம்‌. 
வீட்டினுள்‌ பயங்கரமான பேய்க்‌ 
கூட்டமொன்று. இருக்கறது. ஒல்‌. 
வொன்றும்‌ ஒவ்வொரு விதத்தில்‌ என்‌: 
னைத்‌ துன்புறுத்தியது. அப்பப்பா! 
இனிமேல்‌ நாம்‌. அந்த வீட்டையே 
மறந்து விடுவதுதான்‌ நல்லது. 


இருடர்கள்‌ அதற்குப்‌ பிறக அந்த. 
வீட்டிற்குக்‌ கனவில்‌ கூடப்‌ போசுப்‌ 
பயந்தார்கள்‌. 

இருக்கு இடம்‌ இடைத்த கழுதை: 
யும்‌ அதன்‌ நண்பர்களும்‌ பல காலம்‌. 
சந்தோஷமாக அங்கேயே வாழ்ந்தன. 
இருடர்கள்‌ எராளமான உணவும்‌. 
பண்டங்களைச்‌ சேர்த்து வைத்திருந்‌ 
தார்கள்‌. அப்புறம்‌. என்ன குறை? 
இசைக்‌ குழு வைப்பது பற்றிய முய] 
தியைக்‌ கொஞ்ச சாலம்‌ தள்ளிப்‌ 
போட்டு அந்த விட்டிலேயே தங்கி ஓம்‌. 
வெடுத்தன நான்கும்‌! 


இகலவாந்தில்கே்பிரிட்தபல்கலைக்‌ 
மகத்தில்‌ விஞ்ஞானப்‌ பிரிவில்‌ மாணவ 
மாக இருக்கார்‌ இளம்‌ சவ, இந்தயா 
விலிதந்த தனது சந்தை மோதிலால்‌ நேடி 
புக்க அணக்கல்‌ கா ஒன்று தெலை!' என 
எழுதினா 

மக்தக்கா! வாக்கத்தா ஒடு ராஜா. 
ஒன உதவிய வலல்குத்தேவை? என்னால்‌. 
முடியாததா 2 ஆனால்‌, இப்பொது வாங்கத்‌ 
நராநதற்டு ஒடு சரணம்‌ ண்டு: நீநண்பர 
நஷடல்‌ பொட்டி, பொட்டுக்‌ சொண்டு. 
நரை வேகமாக ஒட்டி வியத்தல்‌ சிக்க 
கொள்வாய்‌ என்று போரகிரம்மைல்களுக்க 
அப்பால்‌ உள்ள உன்லை நினைத்து நான்‌ 
நலிப்யேன்‌" என்று மோதிலால்‌ நேரு 
எய்தினார்‌ 

_ ர. மனதேவன்‌, இருநெல்வேலி-6. 
சதி. திய பேள்‌ 


உற்சாகத்தைப்‌. பார்க்க 
றம்‌. 
போங்கம்மா. என்‌: 
அதெல்லாம்‌ வேண்‌ 
தோட்டத்தில்‌ விட்டால்‌. 
போறவங்க வர்றவங்க 
அதை வேடிக்கை பார்க்க நிற்பாங்க. 
புல்லு, தழை கொடுப்பாங்க, அப்புறம்‌. 
என்‌ மானும்‌ அவங்களோடு அன்பாப்‌. 
பழடுவிளையாட ஆரம்பிக்கும்‌. அதை: 

மானுக்கு 

என்னால்‌ தாங்கிக்க. முடியாது. 
அதன்‌ அன்பு முழுக்க எனக்கே 
சொந்தம்‌. 


'அது நியாயமில்லை பாலு, உன்‌ 
கண்மூடித்தனமான அன்புக்கு அந்த 
மான்‌ பலியாடிவிடக்‌ கூடாது. பள்ளிக்‌ 
கும்‌ போகும்‌ போதும்‌ அறைனயம்‌ 
பூட்டிச்‌ சாவியைக்‌ கொண்டு போம்‌ 
விடுகிறாய்‌! அதன்‌ சுழிவெல்லாம்‌. 


ரர 


யம்‌ 
110 
(ளிய 


1! ௭! 
அறைக்குள்ளேயே இருந்து நாற்றமடிக்‌ 
அ 
நான்தான்‌ காலைமிலும்‌ மாலை. 
மிலும்‌ அறையைக்‌ கழுவிப்‌ பினாயில்‌: 
போடுகிறேளே ர 
"எவ்வளவுதான்‌ சுத்தமாக வைத்‌ 
ண்டாலும்‌ துர்நாற்றம்‌ அடிக்‌. 
'பாகாது. அது உன்‌ உடல்நலத்‌ 
தையும்‌ பாதிக்கும்‌, மான்குட்டியின்‌ 
உடலையும்‌ பாதிக்கும்‌. ப 
"நீங்க என்ன சொன்னாலும்‌ நான்‌ 
என்‌ மாஸ்‌ குட்டியை அறையை விட்டு வெளி கொண்டு. வரமாப 
டேன்‌. 

கையில்‌ கொண்டு வந்திருந்த. 
அருகம்புல்‌ கட்டையும்‌, சோளக்கதிர்‌ 
கொண்டைகளையும்‌ எடுத்துக்‌ 


கொண்டு பாறு உள்ளே சென்று வி 
டான்‌. 

அன்று என்ன காரணமோ தெரிய 
வில்லை, மான்‌ குட்டி அவனுடன்‌ 
விளை 


மறுத்தது. அதோடு ௮௬. 

சமபுல்லையும்‌ இன்ன மறுத்தது! பாலு 
வுக்குக்‌ கவலையாக. இருந்தாலும்‌, 
அதைப்‌ பெரிதுபடுத்திக்‌ கொள்ளாது. 
ஜெக்கப்படி அறையைப்‌ பூட்டிச்‌ சாவி 
யை எடுத்துக்‌ கொண்டு போய்‌ 
விட்டான்‌. 

அம்மா பின்பக்கச்‌ சன்னல்‌ வழி 
மாச்‌ எட்டிப்‌ பார்த்தாள்‌. மான்‌ குட்டி 
சோர்ந்து போய்க்‌ கோணிலில்‌: 
படுத்துக்‌ இடத்து; பக்கத்தில்‌ பிரி 
இருந்த புல்கட்டை அது சீத்தவே 
இல்லை! அம்மாவுக்கு மனது கெட்கு 
இல்லை, தெருவோடு சென்ற 'பூட்டு 
நிப்பேர்‌'காரனைக்‌ கூட்டி வந்து மாற்‌ 
றுச்‌ சாவி போட்டுச்‌ கொண்டாள்‌, 
அறைக்‌ சுதலவத்‌ இறந்ததுதான்‌ தாம 
நட அடைபட்டுக்‌ இடந்த மான்குட்டி 


துள்ளி எழுந்து வந்தது: இரும்பு 
கட்டைப்‌ பலமாகத்‌ தாளிட்ட 
"நாலு மணிவரை உனக்குச்‌ 
தோட்டத்தில்‌ 


அம்மா, ம 
சுதந்திரம்தான்‌. 


காலாற நடந்து துள்ளி ஆடு. நாலா. 
வது மணிக்கு அறைக்குள்‌ அடைத்து, 
விடுவேன்‌." சமர்த்தாய்‌ இருந்து, 
கொள்‌" என்று கொஞ்சி விட்டுத்‌ தன்‌: 
வேலைகளைக்‌ சுவனிக்கச்‌ சென்‌: 
றாள்‌. 

'இனமும்‌இப்படியேதடந்தது. "என்‌ 
னவோ அறைக்குள்‌ அடைத்து வைத்‌ 


தால்‌ மான்‌. ஏங்க. இளைச்சுப்‌: 
போகும்னு சொன்னீங்களே! இப்ப. 
மான்குட்டி எவ்வளவு, உற்சாகமா 
இருக்கு, பாருங்கம்மா?"' என்து பெரு 
மைப்பட்டுக்‌ கொண்டான்‌ பாலு; 


அம்மா. மனத்திற்குள்‌. ஏரித்துக்‌ 
கொண்டாள்‌! 

அன்று பாலுவின்‌. ஆசிரியர்‌ 
எல்‌ஐ.சி. உச்சிக்குச்‌. சென்று, 


பார்க்கத்‌ தமது மாணவர்கள்‌ இலரை 
அழைத்துக்கொண்டுபோனார்‌.பாலு, 
வும்‌ போனான்‌. வரிசையாகக்‌ 'க்ழூ. 
வில்‌'நின்றுலிப்புல்‌ஏதினர்‌.பதினான்‌ 

சாவது மாடியில்‌ நின்று, பார்த்த. 
போதுசென்னை மாநகரம்‌ முழுவதும்‌ 
தெரிந்தது- 

"பாலு, பைனாகுலர்‌ எங்கே?" 
என்று ஆசிரியர கேட்டார்‌. அவனிடம்‌. 
நான்‌ அவர்‌. அதைக்‌ கொடுத்து, 
வைத்திருந்தார்‌ 

"சார்‌, அதை என்‌ பைமில்தான்‌. 
வைத்திருந்தேன்‌. விப்டுக்கு வருமுன்‌ 
எல்லோர்‌. பையையும்‌... வைத்து, 
விட்டுப்‌ போகச்‌ சொன்னார்களே, 
அதோடு தங்கிவிட்டது! இதோ 
போக்கன்‌ இருக்கறது. சாரி. தான்‌ 
போம்‌ அதை எடுத்துக்‌ சொண்டு. 
வந்து விடுகிறேன்‌" என்று விரைத்‌ 
நான்‌ பாது, 
இறங்க லிப்டில்‌ கூட்டமேயில்லை. 
பாலுவும்‌ லிப்ட்‌ ஆபரேட்டரும்‌. 
நான்‌, லிப்ட்‌! இறங்கியது. எட்டானது. 
மாடியைக்‌ கடந்த போது, "லிப்ட்‌" 
குலுக்கலுடன்‌ நின்றது. 'பீம' என்று, 
ஒருசங்கொலி செல்பியத! ஆப 
ன்‌ முகத்தில்‌ பரபரப்புத்‌ தோன்‌ 
ியது. விப்டுக்குள்ளேயே இருந்த. 
தொலைபேசியை எடுத்துச்‌ கழற்றிப்‌. 
பேசிவிட்டு வைத்தார்‌. 

பயத்தால்‌... பாலுவின்‌... முகம்‌ 
வெத்து விட்டது பேச நாக்க 
எழவில்லை! அழுகை வேறு தொண்‌ 


டையை அடைத்தது! 

"என்ன. சார்‌, லிப்ட்‌ இப்ப 
டியே நின்னுடுமா? சீழே போக முரி 
யாதா?" 

"கண்டிப்பாகப்‌ போக முடிய 
தம்பி. பது ஒருமுறை அதிசய. 
அலிகார்‌ பல்கலை கழகத்தை நிறுவிய 

91 சையத்‌ அகமத்‌ இரண்டாம்‌. வகுப்புப்‌. 

பெட்டியில்‌ எறி, ஓ! இடத்தில்‌. யாகு. 
கட்காரித்இருத்தார்‌. 

இதைப்‌ பார்த்த அதே. பெட்டிலில்‌: 


3. 


மாக இப்படி ஆவதுண்டு; பத்து வரு 
ஆத்துக்கு முன்னால்‌. ஒரு நடவை. 
ஆச்சு. 

'பாலுவால்‌ பயத்தையும்‌ அழுகை 
வையும்‌ அடக்க முடியவில்லை. 

என்ன தம்பி இப்படிப்‌ பயப்‌ 
பபறே! நீஎன்ன தனியாவா இருக்கே? 
வெளிச்சம்‌ இருக்கு, தொலைபேசி. 
இருக்க பேர்கத்‌ துணைக்கு நான்‌ இநக்‌ 
கேன்‌, சரி செய்ய ஏற்பாடும்‌ நட. 
இறது; இன்னும்‌ கால்‌ மணி நேரத்தில்‌. 
சரியாகிவிடும்‌. இந்தா, பிஸ்கட்‌. 
ஒண்ணீர்‌ வேண்டுமாலாலும்‌. 
இருக்கு, இதோ பத்திரிகை கூட வற்‌. 
இருக்கிறேன்‌. படி, பயப்படாதே, நீ 
படிக்கற பையன்‌, இப்படிப்‌ பயப்‌ 
பட்லாமா?"" என்று நட்டிக்‌ கொடுத்‌ 
தார்‌ ஆபரேட்டர்‌. 

அதற்குப்‌ பிறகுதான்‌ பாலுவுக்குச்‌ 
சிறிது தெளிவு எற்பட்டு, தைரியம்‌. 
வந்தது. பிஸ்கட்டைத்‌ இன்று தண்ணீர்‌ 
குடித்தான்‌, பத்திரிகையைப்‌ புரட்ட 
னான்‌... அலன்‌... மனத்தி 
அவனையறியாது அறைக்குள்‌ அடை 
பட்டுக்‌. இக்கும்‌ மான்‌ குட்டியின்‌ 
நினைப்புத்‌ தோன்றியது. ்‌ 

அடுத்த நாள்‌ பாலு அறைக்‌, 
கதவைப்‌ பூட்டவில்லை... பள்ளிக்‌ 
குச்‌ செல்லும்‌ போது, "அம்மா, மான்‌. 
குட்டி தோட்டத்தில்தால்‌. இருக்ரு, 
கேட்டுக்கு வெளியே போகாமல்‌: 
பார்த்துக்‌ கொள்ளுங்கள்‌"! என்று, 
அவன்‌ கூறிச்‌ சென்ற போது அம்மா 
வுக்கு... ஒன்றும்‌. புரியவில்லை! 

(வால்‌ மடழ்ச்சியாக இருந்தது. 
பயணம்‌ செய்த வெள்ளைக்காரர்‌ இருவருக்‌ 
ரல்‌ கோபம்‌. வந்த்து, தங்களுக்கு, நடுவில்‌. 
'விட்டவே என்ற சிவத்தில்‌, 
ல்றால்‌ ஒருவன்‌, 
என்றால்‌ மற்ற, 

நவ்‌, 

2ரசையத்‌ அகமத்‌ அமைதியாக அவர்கள்‌. 
இருவரையும்‌ பார்த்தக்‌ கூறினார்‌. அவை 
இரண்டுக்கும்‌ நடனில்‌ நான்‌ இருக்கிறேன்‌.“ 
என்று, 


"மமதைகளின்‌ வாழ்வில்‌ என்ற. 
நூலிலிருந்து 
ஈன்‌ ஆஸ்ட வளி சதை 
னல்‌ அகாகுதி திருகி ல்ாள்‌ 
க 

டக வல்‌ 

உங்கள்‌ கிலித்கை 
வண்லமாகாகுமா 25 


பணத்‌ 0லவமககைதி. 
எதி அனகன்‌ 
இவிக்கான்‌- 


அறை ஒபதில! 
| இரதுவ்கை வ, 
அணு ஸர. 

பரல்‌ வாள 
[இரல்‌ கராம்‌ 
கசிலதும்‌. அணிக வனிலை கனரகத்‌ ட்ட 

ததனாதானி வன்தகிகிஜாம்‌ 5 லம ககலனைசவத ணா ரணி | 
௮ 


அவலக்‌ 7 தல்களுக்கை அடஙில்‌! 
அடக்கவும்‌ ஒிகலயலகையி, 


ட்டு ல்‌ 
அமா விகுகிவாவமி. 
விஷ்லைவும்‌ அட ஷர்ரி. 
அவர்களி லபா டைம்‌ அதரியலிபலை) 
ள்‌ சலானலாணவக்‌ விக்‌? 
(3 பவதல அசல ரகம 


தலான வரவை அர வயாற்ளயால்தாலி 
ட்டா 
வடக்‌ அண்ட 


அதவது !- 


அவி, 
கரஸாடி 
அரனை. 
அன்வத்லை 
தகரை அிஅாண்‌. 
*ஷலாகஃ௪ அனகன்‌ 
| 
வல] 


அது கலிய/ட அவககேத்‌, 
என்கிகுகில்‌ அகத அன்லாக்‌, 

சரிதான்‌, எத்‌ 
அலல்வகிவிகுக்கிறது? 
ஸ்‌ விண்‌ அன்னான்‌ 
கக்கத்‌ தம்‌ 
கணக விஒயியது? மெ சிவ பத்துளாக வாணாகறன்‌ 

2ன்ஸைவால்‌ அரு ஷளை பரலைத்லை 

. | அதி எவானக்குக்‌ வல்லாக்‌ 
அசத்த ஸகாலகியாமா2 ப 


பதான்‌ லதல 
கலா ஷகல்‌, | 

'அநிகுத்தளை எனால்‌ ஐவர்‌: 
பொதும்‌ அட்டக்‌ இக வாள வாரிய 
அவறன கஷஹி அ-ஆஆதிதுமி வயாக, 
முழவாது, சாலாவ உல ௯ 

தனி 

த்த 
அத்த்தகன்க 
எத்தன்‌ கக 
பமிசதி காலு மீ வாகாக 
இவரை ஹவ்கு எனறு வராது. 
எல்‌ 4220 ஆயத தாவிதிலற 


"கான்‌ வாணணானதன்‌ ௮௬௮ ஐ.டி 
ரி, கணிய டம்‌ வரம. 
டப்ப பதால்‌ ஆர்‌ பத்னி 


| த்‌ 
லத வகளத்‌ 

அடடா? அத்தகோ்க்ல்‌ கன்கி 

இவ்வாகல்‌ வறிது கம்ப்‌ மணத்தை 
க்‌ ததன்‌ 


ரச்‌ அமித | ச்‌ 
........ இஷவ்கைக லக்கி 
ஆவத 


லவ்தீலி அலது அரமரகாகி 
இடபக்‌ பலன்‌ தத்‌ 
ரண்ப்ட்ட்ட்ட்‌? அிகு.மீபுவளனைக 


,சிறத்தவைய-ப பஷி 
க்கிக்‌ பாலாக்தல்‌ உர 


அரனார்‌ 
97 ௪1 இன்‌ ஸககால்‌ 
தட்‌ தலைக்‌ களிக்றால்‌ கட்டி 


| அஜ விவில்லை 2 இழுக்குகி பாவ்‌ 
'அகாக்திரத்தைல்‌ அிரனமாகிக | இல்றல பகன்‌. 
தக்திரக்கைல்‌ ர்‌ ] அலறல்‌ அடையுவிளளை] 
படைக்‌, அகர ஈரம்‌. 


சண ளாளில்‌ னஃ கங்‌ 


தவம்‌ 

2 அககிகது2 1 
௦ 
தக வனின்‌ ஏற்‌ அக்காகி 
பக்கத்த. -பண்ப்தது 
காக்க வரைல, வதி்டாஷிகடாஹ்‌ உக, 
ககான்மைக்குள்‌ பகுவவனிப்‌ 
அந்திக்‌. அதி௮௮ 
ததத படல்‌ அ: 2 ப 

3௧௮ இருலகுமிஎயாசியாஸ்‌ 
அவதி ங்கள்‌ இருத்தும்‌ கல வாலுகீகள்‌. 
அதர்க்கு பல்ல ர்க ம எந்தம்‌ பமாக 
தத்தும்‌ காதிர்கற்‌ | வருங்க அத்த சய 

'என்வந்தைக்‌ ௮௯௦ 

அச்சகளை அதனிடம்‌? 
ப அபர 
சொகங்கான த்‌ வக்க 

'அமீயடிவாகாஸ்‌ நாணும்‌ 1. 
பக] ௧ காணாசுரா 
வைகு வாக்கா 2.ல. 
படச்‌ 


& சரக்கை 

ஙா 0005 11 காட்‌ 
[8501 ௦0 00௦பாகா! 


ரப நா087 500007: கா7ம₹ போறவ 
நரக்க்21117.... 80511 10௩ ரப 
101108 1501! மறந்த விடாமல்‌ மீனாவைத்‌ 

தன்னுடன்‌ அழைத்துக்‌ கொண்டு. 
காரில்‌ ஏறிவாள்‌ பவித்ரா, 

"என்ன பவித்ரா, உங்க டிரைவர்‌ 
இவ்வளவு நேரமாடியும்‌ ஒண்ணும்‌ 
ிபசாமே வண்டி ஒட்டுறார்‌'" என்று, 
வியந்தாள்‌ மீனா. 

பவித்ராவுக்கும்‌ _ ஆச்சரியமாக 
இருந்தது. மீனா. சொல்லித்தான்‌. 
அவலம்‌ சவனித்தாள்‌. ௬ 

என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு? 
என்று கேட்டாள்‌ பவித்ரா, 

'இஸ்டணும்‌ இல்லேம்மா!!! என்‌: 
றார்‌ டிணிவர்‌ 

"ஏதோஆஒமிருக்கு[/இல்லேன்னா 
வாயைத்‌ இறக்காமே இருக்க மாட 
டங்களே!" என்றாள்‌ பவித்ரா, 
ப்னத்தம்மா சொல்றது? தர்ம 
சங்கடமுன்னு. சொல்றாங்களே, 
அதுக்கு இப்பத்தால்‌' எனக்கு அர்த்‌. 
நம்‌ புரியுது" என்றார்‌ டிரைவர்‌... 

“என்ன புரிந்தது? தர்மசங்கடம்‌ 
என்றால்‌ என்ன அர்த்தம்‌?" என்று 
இருத்தமாகக்‌ கேட்டாள்‌ பவித்ரா. 


"அது வந்தும்மாஃ... களஹாம்‌.,. 
அது உனக்கு வேண்டாம்‌"! என்றார்‌. 
முரைவர்‌. 


பவித்ரா விடவில்லை; 

""இன்னம்மா... இந்தக்‌ காரிலே. 
உன்னைத்‌ தவிர வேறு யாரையும்‌ 
கூட்டிக்கிட்டு வர வேண்டாமுன்னு. 
மம்மா சொல்றாங்கன்னு வச்சிக்கு 
வோம்‌. நீ உன்‌ சிநேடிதிமைக்‌ கூட்டிக்‌ 
இட்டுப்‌ போகணும்னு சொல்றே. 
௮ம்மா சொல்லியிருப்பது உனக்குத்‌ 
தெரியாது. இப்போ, நான்‌ உன்‌ பேச்‌ 
சைக்‌ கேட்கலேன்னா. உனக்குக்‌. 
கோபம்‌... அம்மா பேச்சைக்‌ கேட்க 


38. 
லேன்னா அம்மாவுக்குக்‌ கோபம்‌... 

க்கு. இடையிலே நான்‌ தவிக்க. 
ன்னு வச்சிக்குவோம்‌. இப்படி ஒரு, 
நிலைமைதான்‌ தர்மசங்கடமுன்று. 
நான்‌ புரிஞ்சிக்கிட்டேன்‌'' என்றார்‌ 
டுரைவர்‌. 

அவர்‌ அவ்வாறு கூறியதும்‌ மீனா 
வின்‌ முகம்‌ மாறி விட்டது. அதை 
முன்‌ பக்கமிருந்த. "ரியர்‌. வியூ 
கண்ணாடியில்‌ பார்த்துத்‌ நெரிந்து, 
கொண்டார்‌ டிரை 

"கம்மா... நான்‌ ஒரு பேச்சுக்குச்‌ 
சொன்னெல்மா'' என்றார்‌ அவர்‌ 

டிரைவர்‌... மொத்தத்திலே. 
எங்களைச்‌ சங்கடப்படுத்தி விட்டார்‌ 
கள்‌! என்றாள்‌ பலித்ரா. 
இல்லேம்மா... எனக்குப்‌ புரிஞ்ச 
விலே. அர்த்தத்‌ செ 
வேல்‌. அவ்வளவுதான்‌ / பெரியம்மா 
ஒண்ணும்‌ அப்படியெல்லாம்‌ சொல்‌. 
லல்லே, பார்த்தீங்களா... படிக்காத. 
வன்‌ ஏதோ விளக்கம்‌ சொல்றதா 
உளறிக்‌ கொட்டி, உங்க மனசைக்‌, 
குழப்பிட்டேன்‌" என்று வருந்தினார்‌ 
முரைவர்‌, 

"அது போகட்டும்‌ மீனா, இந்த. 
மூன்று நாளிலே ஏதாவது முக்கிய 
மான நிகழ்ச்சிகள்‌ நம்ம வகுப்பிலே. 
நடந்ததா?" என்று பேச்சை மாற்றக்‌. 
கேட்டாள்‌ பலித்ரா மீனாவை. 

*'ஆங்‌! நடந்ததே ஒரு விஷயம்‌. 
க்குத்‌. தெரியாது... இல்லே 
£யின்ஸ்‌ மிஸ்‌ சாந்தி, பரிசோதனை 
ய்து காட்டிக்கிட்டிருந்தாங்க. அப்‌ 
போது மேன சா மிஸ்‌ வந்து, ஒரு தூறு, 
யால்‌ நோட்டை அவங்க சையிலே 
கொடுத்திட்டுப்‌ போனாங்க, வகுப்பி. 
லிருந்த நாங்க எல்லோரும்‌ அதைப்‌ 
பார்த்தோம்‌. ஆனால்‌, அடுத்த அரை 
மணி நேரத்திலே அந்த நோட்டு: 
காணாமல்‌ போயிட்டது! என்றாள்‌ 
மீனா. என்னம்‌ இது ஆச்சரியம்‌ 
என்‌ ட்டுக்‌ குறுக்கிட்டுக்‌ 
கேட்டாள்‌ பவித்ரா 
"ஆச்சரியமாய்த்தான்‌. இருக்கு! 
சயின்ஸ்‌ மிஸ்‌ சாந்தி வாங்கப்‌. 
பைமிலே வச்சிக்ிட்டாங்களாம்‌. 
டீச்சர்ஸ்‌ ரூமுக்குப்‌ போய்ப்‌ பார்த்‌ 
தால்‌ பணத்தைக்‌ காணலையாம்‌! 
தேடிப்‌ பார்த்திட்டு மறுபடியும்‌ நம்‌ 
வகுப்புக்கு வந்தாங்க. அப்போது, 
ஆங்கிலம்‌ நடந்து கொண்டிருந்தது. 
சேரின்‌ ஏழே, மெஜையின்‌ மேலே, 
பிளாக்‌ போர்டு பக்கம்‌. எல்லாம்‌. 
எதையோ தேடினாங்க, அந்த டீச்சர்‌ 
என்ன தேடறீங்கன்னு கேட்ட போது 
தான்‌ விஷயத்தைச்‌ சொன்னாங்க. 
எங்களுக்கெல்லாம்‌ அவமானமாப்‌. 
போயிட்டது... தெரியுமா? 
"'ஏன்ப.2 அவர்கள்‌. எங்காவது 
வெளியிலே விட்டு விட்டிருக்கலாம்‌. 
நம்ம வகுப்பிலேதான்‌ தொலைத்து, 
போலிருக்க முடியுமா. என்ன? 
குண்டெடுத்தால்‌, "நாம்‌. இருப்பிக்‌ 
கொடுத்திருக்கு. மாட்டோமா?'". 


என்று கேட்டாள்‌ பவித்ரா 

"'சமின்ஸ்‌ மிஸ்ஸுக்கு. அப்படி. 
யெல்லாம்‌. நம்‌. மீது... சந்தேசம்‌. 
இல்லை, ஆனால்‌ எப்படித்தொலைந்‌. 
நீது என்றுதான்‌ அந்த டீச்சருக்கும்‌ 
புரியல்லே... எங்களுக்கும்தாம்‌.... 
யாருக்கும்‌ புரியல்லே..."' 

"மந்திர தந்திர, மாயா ஜாலம்‌ 
போல அல்லவா இருக்கு?" என்று 
வியப்பும்‌ வேதனையும்‌ அடைந்தான்‌. 
பவித்ரா. 

"லே ஒரு விஷயம்‌. பணத்தைத்‌ 
மதிலைத்து விட்ட சலின்ஸ்‌ மச்ச 
தம்ம வகுப்பிலே யாரையும்‌ சந்தே. 
இக்கலே...! இந்தக்‌ கணக்கு டீச்சர்‌ 
தான்‌... இங்கேதான்‌ தொலைஞ்சிருக்‌ 
கணும்‌. நீங்கதான்‌. யாரோ நைசா 
எடுத்துக்கட்டிருப்பிங்க... மேஜை: 


மக்கம்‌ யார்‌ வந்தது? போர்டு பக்கம்‌ 

சர்‌ எக்ஸ்ப்ரி 
்‌ ்‌ வார்யார்தெருக்‌ 
'மோல்‌ இின்னுக்கட்டிருந்தது. அப்பட 
இப்படின்னு, கெட்டுத்‌, துரி எடுத்‌ 
இட்டாங்க, எங்களை ! 

“க்கு எப்பவுமே 
சததேகத்தான்‌. யாராவது சசியாகக்‌ 
கணக்கு போட்டுக்‌ காட்டினால்‌, 
மாரைம்‌ பார்த்துக்‌ காப்பி அடிச்‌ 
சேன்னு கேப்பாங்க, தன்‌ கைமிலே 
கடியாரத்திலே நேரம்‌: பார்த்திட்டு, 
உன்‌ நேரம்‌ என்னன்னும்‌ என்னைக்‌ 
சேட்பாங்க! அவங்களுக்கு எதிலுமே 
டெளவுட்தானே[' என்று வெறுப்‌ 
அபக கொட்டினாள்‌ பவித்ரா, 

"இன்னும்‌ கேள... இந்த வகுப்‌ 
பலேதான்‌ நூறு கபால்‌ தொலைஞ்‌, 
ருக்க அதனாலே, எடுத்தவங்க, 
தரல்லேன்னா வகுப்புக்கு வந்திருக்‌ 
இற முப்பத்தேழு யேரும்‌ சமமா 
போட்டு. இண்ட நாளிலே பணத்‌ 
தைக்‌ கொடுத்திடணுமின்னு சொல்‌ 
விட்டாங்க, எங்களுக்கெல்லாம்‌ ஒரே 
அவமானம்‌ ஆலட்டது.சிவ்பேர 
நெவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பணம்‌ 
நரணுமே அதுக்காக இல்லே, பழி. 

ட்டதேன்னுதான்‌ ! 

“சே... இப்படியா கெட்ட பேர்‌ 
வரணும்‌. நம்ம வகுப்புக்கு, இருந்‌ 
தூதும்‌ கணக்கு மிஸ்‌ தம்ம வகுப்பை 
இவ்வளவு கேவலமாக நினைக்கக்‌ 
அய்‌ கத கன்த 

ஹா இதைத்தான்‌ நாளைக்கு 
தர்‌ கன்‌ நல்கிகல்காக சாத்‌ 
இருக்குன்னு தமிழ்‌ டசசர்‌ குறிப்பிட 
டால்கோ. என்று தனக்குள்‌ 
முனலிக்கொண்டாள்‌. அதைப்‌ பற்றி 


59 

மனாவிடம்‌ அவன்‌ ஏதும்‌ சொல்ல. 

வில்லை. ழக்கு 
அதற்குள்‌ கார்‌ போர்டிகோவிற்‌ 
ள்‌ வந்து நின்றது. இருவரும்‌ இறங்‌: 

'னார்கள்‌: மீனா தயங்கித்‌ தயங்கித்‌. 
தான்‌ அவன்‌ பின்னே சென்றாள்‌. 

"உள்ள படியே பலித்ராலின்‌ தால்‌: 
டிரைவரிடம்‌ அப்படிச்‌ சொல்லி 
மிருப்பார்கு என்ற சந்தேகம்‌ 
அவளுக்குள்‌ இலேசாக எழுவதும்‌ 
விழுவதுமாகவே இருந்தது. 

ஹாலுக்குச்‌ சென்று சோஃபாவில்‌ 
அமர்ந்தான்‌. 

மீனா! இதோ வத்து விட்டேன்‌. 

தலில்‌ ஏதாவது வலிற்றுக்குப்‌. 

பாடுவோம்‌. அப்புறமா... கணக 
கைப்‌ போடுவோம்‌" என்று எழுக்க! 
சென்றான்‌ பலித்ரா.. 

'ஓல மிடங்களில்‌ ஆடைகளை: 
மாற்றிக்‌ கொண்டு. வத்த பலித்ரா.. 
தல்‌ கண்களையே நம்ப முடியாமல்‌: 
தவித்தான்‌. ஹாலுல்குள்‌ சந்தோஷ: 
வந்து கொண்டிருந்தான்‌. அவஷக்குச்‌ 
சந்தோஷம்‌ தாங்க முடியவில்லை. 


ஹாய்‌ சந்தோஷ்‌! என்னை இட 
ரென்று... என்று. கேட்டுக்‌ 
கொண்டே அவல்‌ எஇரே துன்னி 
ஒரனாள்‌. 

சந்தோஷ்‌! இது என்‌ ஃபிரண்டு?. 
என்று மீனாவை. அறிமுகம்‌ செல்‌ 
தான்‌. 

“இது என்னது? என்னதான்‌. 
டியரஸ்ட்‌ ஃமிரண்டாலிருந்தாலும்‌ 
ஒது இதுன்னு அலஃ்றிணையிலே 
சொல்லக்‌ கூடாதும்மா"" என்று சரித்‌ 
துக்கொண்டே சொல்லி விட்டு,"'ஐ. 

உ சந்தோஷ்‌ மார்‌, செக்ஸ்‌. 

யர்‌ பி.காம்‌. என்று அவன்‌: 

ல தொடர்வதற்தள்‌, 

9காம்‌!! நால்‌ மீதியைச்‌ சொல்‌ 
ஒழேன்‌ மீனா! இவன்தான்‌. என்‌: 
அண்ணன்‌ சந்தோஷ்‌! என்று எத்‌ 

ள்‌ பவித்ரா. 
சட ன்னதான்‌ அண்ணன்‌ மேலே 
ஆசையோ அல்போ இடுந்தாதும்‌.. இவன்‌ இவன்‌ என்று சொல்லக்‌ கூடா 
தும்மா 1 ௭ சி த்தான்‌ மீனா.. 
அவர்களுக்கும்‌ சிரிப்பு வந்து 
விட்டது. 


மூவரும்‌ சிரித்து முடிப்பதற்குள்‌. 
ய்‌ ற 


நயா அங்கே வந்து விட்டான்‌. 
தள்‌ கையிலே கார்‌ சாவிக்கொத்து, 
நன்று கொண்டிருந்தது... அவர்‌ 
கே அங்கே சண்டதும்‌ அவள்‌ ஒரு 
சேம்‌ தம்பித்து நின்று விட்டாள்‌. 
தெள்‌ முகமே மாறி விட்டது. சறுப்‌ 
புஃ்கண்ணாடியைக்‌ கழற்றி ம பாயின்‌ 
மேல்‌ வீசினான்‌. அது அங்கிருந்து, 
எம்பிக்‌ ஆதித்து சோஃபாவில்‌ போல்‌, 
விழுந்தது! 
தடட அப்பாடா! ஒரே எரிச்‌ 
சல்‌, என்னமா தக்கது?" என்று 
மேலே சுழன்று கொண்டிருந்த மின்‌: 
வழியைப்‌ பார்த்தான்‌. பலித்ராவுச்‌ 
கம்‌ சன்ளே எரிந்தது. 
சந்தோஷ்‌ வற்இருக்‌கறான்‌, தன்‌ 
எநேகதி மீனா வந்திருக்கிறாள்‌. ஒரு. 
பேச்சுஃ்கு. கூட ஏதும்‌ கேட்க 
வில்லை, கேட்கா விட்டாது கூடப்‌ 
சிம்பிளா ஒரு 
ப அது கூட இல்லையே! 
பொன்னர்‌. பொருளா? சின்னு 
முன்னகைக்கக்‌ கடவா பஞ்சம்‌? சந்‌ 
தஞ்‌ என்ன நினைத்துக்‌ காண்‌ மாதும்‌... பரவாவில்லை. இந்த்‌ 
மனஃபியுத்தி கரமையான பெண, 
இந்த அலட்சியம்‌ அவளுக்குப்‌. புரி 

யாதா? நாயைப்‌ போல்‌ பிளிளை: 
நூலைப்‌ போல்‌ சேலை! என்ற வாச 
கத்துக்கு இங்கே. எதிர்மாறான 
பொருள்தான்‌ போதும்‌ என்று எண்‌: 
அரில்‌ கொள்ள மாட்டாளா? பலித்‌ 
ராவின்‌ கள்ளம்‌ குமுறியது: விர்மி 


அம்மா! அண்ணன்‌ வந்திருக்‌ 
சான்‌. என்‌ ஃமிரேண்ட்‌ வந்திருக்கா. 
நல்லவேளை நீயும்‌ வந்திட்டே, ஏற்‌ 
வது சாப்பிடக்‌ கொடுக்கச்‌ சொ! 
லுங்கம்மா,... வேலைக்காரனை. 
சோணோமே.'” என்றாள்‌ பவித்ரா. 

"ஆக்‌. எனக்கு என்ன 
கண்ணா நானும்‌ இப்பத்‌: 


நானே வந்தேன்‌? நீயே போய்‌ சமை 
மல்‌ கட்டிலிருந்து கொண்டு வரக்‌ 
முன்று விடுவிடுவென்று 
பேசினான்‌ கதயா.. 
மீனா நெருப்பின்‌ மேல்‌ இருப்ப 
தைப்‌ போல்‌ தவித்துல்‌ கொண்டு. 
மமர்ந்திருப்பதைப்‌ புரிந்து கொண்‌: 
பான்‌ பவித்ரா. 
“கணக்கையும்‌. பாடங்களையும்‌ 
சீக்கிரம்‌ எழுதிக்கோ பவித்ரா. நாஸ்‌: 
போசும்‌...' என்றாள்‌ மீனா. 
"ஏன்‌ தீயும்‌ பறக்கிறே!!' என்‌, 
சற்றுச்‌ எடுசிடுப்பாகவே சேட்டா. 
பவித்ரா, அவள்‌ கோபம்‌, யார்‌ மீது 
என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரிந்‌ தது. 
“யோசித்துக்‌ கொண்டே சமையல்‌ 
அறையின்‌ பக்கம்‌. பார்வையைச்‌ 
செலுத்இனாள்‌. அங்கே. வேலைக்‌ 
காரி வந்இருப்பதாகத்‌ தோன்றியது. 
"கமலம்மா! நீங்க உள்ளேதான்‌ 
க்கீங்களா? எனக்கும்‌. என்‌ 
சிநேல்தக்கும்‌ பலகாரம்‌ கொண்டு 
வாங்க, சந்தோஷ்‌ அண்ணனும்‌ வந்து, 
தமிலே இதுச்சான்‌; அவனுக்கம்‌ 
காண்டு போங்க” என்று கூலி: 
ரிம்மா'" என்று கூரல்‌ கேட்டது. 
அந்தக்‌ குரலைக்‌ கேட்டதும்‌ பத்திரி 
கையிலிருந்து பார்வையைத்‌ இருப்பி 
னாள்‌ மீனா. ர 
"பலகாரமும்‌ வேண்டாம்‌. சில 
காரமும்‌ வேண்டாம்‌. நான்‌ சக்கரம்‌ 
போகணும்‌... என்று அவசரமாக 
நீ போய்த்தானே. 
சமைக்கணும்‌?' 
என்று இண்டல்‌ செய்தாள்‌ பவித்ரா, 
"உண்மையே அதுதான்‌. இனமும்‌: 
இரவுச்‌ சாப்பாடு நான்தான்‌ செய்ய 
வீட்டிலே யாரும்‌ இல்‌: 
எனக்கு எங்கே நீ, இதெல்‌. 
லாம்‌ சொல்லியிருக்கே..?' என்று, 
கடிந்து கொண்டாள்‌ பவித்ரா. மீனா. 
மெளனமாக, ஏதோ. யோசித்துக்‌ 
கொண்டு குழப்பமடைந்தவள்‌ போல்‌ 
தட்ட பகன்‌ 

"ஓகோ! 'தாழனோடும்‌ 
ஏழைமை பேசேல்‌! அப்படின்னு. 
படித்ததை ஞாபகம்‌ வச்சிருக்கே 
போலிருக்கு, ஆமாம்‌... தோழனோடு 
தான்‌ பேசக்‌ கூடாதுன்னு சொல்லி 
மிருக்காங்க, தோழியோடு பேச 
லாம்‌'" என்று சிரித்தாள்‌ பவித்ரா. 
அவள்‌ ௫ரிக்க முயல்வதைப்‌ புரிந்து 
கொண்டாள்‌ மீனா. 

சக்கரம்‌. சிக்கிரமாக, கணக்கு 
நோட்டைப்‌ பிரித்தான்‌. அறிவியல்‌. 
62 
நோரட்ஸை எடுத்தாள்‌. 


"தேதி போட்டு எழுஇயிருக்கேன்‌. 
இ பார்த்து எழுஇக்‌ கொள்‌. உன்‌ 
"இருக்காரே. 


மண்ணன்தான்‌. 
சந்தேகம்‌ இருந்தால்‌ 
0௧ கொள்ளேன்‌ 
விட்டாள்‌ மீனா. ஞ்‌ 
கொஞ்சம்‌ இருந்து சொல்லிட்‌ 
இப்‌ போ தாமி!! ரொம்பத்தான்‌ பிகு 
பண்ணிக்காதே'" என்று அவன்‌ சை. 
யைப்‌ பிடித்து இழுத்துப்‌ பலவந்த 
மாகத்‌ தன்‌ பக்கத்தில்‌ அமர வைத்‌: 
தான்‌. 
அப்போது ஒரு டிரேமில்‌ வைத்து: 
மூடிய டிபன்‌ தட்டுகளோடு அங்கே. 
வந்தாள்‌. கமலம்மாள்‌. அவள்‌ 
பார்வை மீனாவின்‌ மீதே பஇந்திருந்‌ 
த்து. 
"என்ன சுமலம்மா அப்படிப்‌: 
பார்க்கறீங்க”... இவள்‌ என்‌: 
வெரெண்டு மீனா!” என்று சமலம்‌. 
மாவுக்குச்‌ சொல்லி விட்டு, 
"மீனா... இவங்க: எங்கு வீட்டி? 
சமையல்‌ சும்‌... மற்ற வேலைகள்‌..." 
என்று ஏதோ சொல்வதற்குள்‌ அவன்‌ 

வார்த்தை பூர்த்தியாகாமல்‌ நின்று, 
விட்டது 

மீனாவும்‌. சுமலம்மாவின்‌ முகத்‌ 
தையே பார்த்துக்‌ கொண்டிருந்தாள்‌ . 
ஏதோ... பெரிய அஜிர்ச்சிக்கோ, 
செச்சரியத்துக்கோ ஆனா விட்ட 
“யார்‌ யார்‌ எது எது எங்கேமிருக்‌ 
சுணுமோ அங்கங்கேயிருக்கணும்மா! 
இடம்‌ மாறிப்‌ போயிடக்‌ கூடாது...! 
சாப்பிடுங்கம்மா'' என்று சொல்லி 
விட்டுப்‌ பதைபதைப்புடன்‌. அங்‌ 
இருந்து போய்‌ விட்டாள்‌ கமலம்மா 
அவன்‌ என்ன சொல்றான்‌... யாருக்‌ 
தச்‌ சொல்லிறாள்‌? புரியவில்லை. 
பவித்ராவுக்கு, மீனாவுக்குப்‌ புரிந்தது. 
போல்‌ இருந்தது. ரொம்ப நல்லவங்க. 


(ரே கணக்கைக்‌ கும்ப்ஷட்ட 

ருக்கும்‌. என்‌ பையனுக்கும்‌. ஒரே. 

நேரத்தில்கொடுத்தேன்‌.என்‌ பைய 

முன்னே செய்து முடர்கட்டான்‌.'” 
“ஆச்சரியமா இருக்கே?"' 
க 

இருக்கு! கரண்ட்‌ 


ஷட்டர்‌ வேலை. 


மதம்‌. 


தெரியுமா? அவங்க எதைச்‌ சமைத்‌ 
தாலும்‌... எப்படிச்‌ சமைத்தாலும்‌ 


எனக்கு ரொம்ப ரொம்பப்‌ பிடிக்கும்‌. 
என்து அவள்‌ மேலும்‌ பல சொல்லிக்‌ 
கமலம்மா ன வமிசவும்‌ புகழத்‌ 
நாள்‌. 

இருவரும்‌ கைகளை அலம்பிக்‌ 
சொண்டு சோலஃபாவுக்குத்‌ இரும்பி. 
னார்கள்‌ 

ஒரு டிபன்‌ தட்டைப்‌ பவித்ராவே. 
எடுத்துககொடுத்தாள்‌. மீனா ஏதோ 
பேச வாய்‌ எடுத்தாள்‌. 

'வாயைத்‌ இறக்காம சாப்பிடடி!” 
என்று அதட்டினாள்‌ பலித்ரா- 

மினாவக்குச்‌ சிரிப்பே வந்து 
விட்டது. "வாயைத்‌ இறக்காமல்‌ நீ 
சாப்பிட்டுக்‌ காட்டு!" என்று கூறி 
னாள்‌ மீனா. 

அப்போது சமையற்கட்டில்‌ ஏதோ 
சத்தம்‌ கேட்டது. மீனா அந்தப்‌ பக்கம்‌ 
பார்வையைச்‌. செலுத்தினாள்‌. 
அங்கே கமலம்மாள்‌ ஏதோ செய்யக்‌ 
டடாததைச்‌ செய்து விட்டுத்தலித்தக்‌ 
கொண்டிருப்பவள்‌ போல்‌ பதற்றத்து 
டல்‌ நன்று. கொண்டிருந்தான்‌. 
அதைப்‌ பார்த்துப்‌ புரிந்து கொண்‌ 
டாள்‌ மீனா. அவள்‌ உள்ளத்தில்‌ ஒரு 
பெரிய போராட்டமே. சுவாசி 
விட்டது. தன்னையறியாமல்‌ லட்‌ 

டைப்‌ பிசைந்து மிக்சரோடு சேர்த்து 


விரல்களால்‌ இளறிக்‌ கொண்டிருந்‌ 
தாள்‌ 

பம்‌. ஏய்‌. என்னது. இது. 
சாம்பர்‌ சொல்வா உன்‌ பாட்டுக்‌ 
க்சுலந்து பிசைஞ்சிக்கிட்டிருக்கே!' 
என்று கெட்டுத்‌ தன்‌ முட்டிய 
வெள்‌ தோளில்‌ இடித்தாள்‌ பவித்ரா. 

அப்போது மீனா தன்‌ கைமில்‌ 
வைத்திருந்த தட்டைத்‌ தவற விட்டு 
விட்டாள்‌. சத்தம்‌ கேட்டு உதயா தன்‌ 
அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள்‌. மீனாவையே பார்த்துக்‌ கொண்‌ 
டிருந்த கமலம்மாவுக்குத்‌ தவிப்பு. 
மேலும்‌ அதிகமா? விட்டது. 
£வகமாக அவர்கள்‌ இடத்‌ 
ஈட்டிக்‌ இடந்ததை 
துடைத்தெடுத்துக்‌ 
கொண்டு, செம்யக்‌ கூடாததை, 
எல்லாம்‌. செய்யக்‌ கூடாதும்மா!'' 
என்று முணுமுணுத்தாள்‌ கமலம்மா, 
'தவறுவது சகஜம்தானே!” என்‌ 
பவித்ரா 
திலைனமக்கு ஏற்ற நினைப்பு: 
இருந்தால்‌, எதுவும்‌... தவறா, 
பவித்ரா. நான்‌ புறப்படறேன்‌. 
என்று சொல்லி விட்டு அங்கிருந்து 
போகத்‌ துடித்தாள்‌ மீனா. 
பவித்ரா அவள்‌ கையைப்‌ பிடுங்‌. 
ஓத்தல்‌ சையில்‌ வைத்துக்கொண்டு. 
“தர்‌ போஃடிஃபன்‌ காப்பி எல்லாம்‌ 
சாப்பிட்டிட்டிப்‌ போ! என்றான்‌. 

நாஸ்‌ எபோகட்டுமே அம்மா. போற 
பொண்ணை வன்‌ தடுக்கறிங்க? என்‌ 
நான்‌ கமலம்மா. 

“மமலம்மா, இது உங்களுக்குத்‌ 
தேவையில்லாத விஷயம்‌, நீங்க 
போய்‌, வேற டியன்‌ கொண்டு வாங்‌" 
என்று அவளைச்‌ சீறினாள்‌ பலித்‌ர! 

கலம்மா ஒரு சணம்‌ மீவாலின்‌. 
முகத்தை முறைத்துப்‌ பார்த்து விட்‌: 
இதோ முணுமுணுத்துக்‌ கொண்டே 
இங்கருந்து சென்றான்‌. மிவாலில்‌ 
வ்களில்‌ நீர்‌ முட்டிக்கொண்டு நின்‌: 


ஐது. கண்களைத்‌ துடைத்தும்‌. 
கொண்டு, கமலம்மாவைப்‌ பார்த்‌. 
தாள்‌. 


அப்போதுதான்‌ இரும்பிப்‌ பார்த்த 
கமலம்மா, அங்ஒருந்தபடியே கையை: 
யூம்‌ தலையையும்‌ அசைத்து ஏதோ 
சைகை செய்தாள்‌ மீனாவுக்கு. மீனா 
வும்‌ தன்‌ தலையை அசைத்து ஏதோ 
குறிப்பாகத்‌ தெரிவித்தாள்‌. 

அவர்கள்‌ நடத்திய அந்த கரமை: 
நாடகத்தை, அவர்களுக்குத்‌ தெரியா 
மலே கவனித்து விட்டாள்‌ உதயா. 

பவித்ரா!" என்று ஓர்‌ அதட்டல்‌ 
குரல்‌ கொடுத்தாள்‌. அந்தக்‌ குரல்‌ 
மாடியில்‌, அறையிலிருந்த சந்தோ 
வையும்‌ கலுக்கி விட்டது. 
(தொடரும்‌) 
[ 

பாடங்களை அவசரம்‌ அவசர 
மாக மனனம்‌ செய்து கொண்டிருக்‌ 
தான்‌ கோபி. ஐயோ! இன்னும்‌ 
நடம்‌ ாக்கிகிரக்ைதே! கோபியின்‌ 
கண்கள்‌ கடிகாரத்தைப்‌ பார்த்தன. 
நேரம்‌ ஒன்பதை நெருங்கி விட்டது! 
கடவுளே! நேரமாகி விட்டதே! 

"கோபி... குளிச்சுட்டு, சாப்பிட 
வாப்பா!“ அம்மாவின்‌ அன்பான 
குரல்‌ கேட்டது. 

"சும்மா இரும்மா, குளியலும்‌, சாப்‌: 
பாடமா முக்கியம்‌? எனக்குப்‌ பாடம்‌. 
முடிக்கலையேன்னு பதறது...'' எரிந்து 
விழுந்தான்‌ கோபி. 

'அப்பப்ப நடத்தறதை அப்பவே. 
படிச்சா..." அம்மா ஆரம்பிப்பதற்‌ 
குள்‌, 

"கொஞ்ச நேரம்‌ சும்மா இருக்கி 
யாம்மா? என்‌ அவசரம்‌. புரியாம 
அறுக்காதே!'' - கத்திவிட்டு மீண்டும்‌. 
படிக்கத்‌ துவங்கினால்‌ 

அரைகுறையாக முடித்து, ஒன்பத 
ரைக்குக்‌. குளித்து, சாப்பிட்டதாகப்‌ 
போ பண்ணிக்‌ கொண்டு பள்ளிக்கு 
ஒடினான்‌ கோபி 

கோபி பள்ளிக்குள்‌ நுழைந்து, தன்‌: 
வகுப்பறைக்கு வந்த போது, தேர்வு. 
துவங்கச்‌ சில நிமிடங்களே இருந்‌. 
தல; எல்லா மாணவர்களும்‌. ஏற்‌. 
கனவே குழுமியிருந்தார்கள்‌. பரபர 
வென்று புத்தகங்களைப்‌ புரட்டிக்‌ 
கொண்டும்‌ படித்ததை ஒப்புவித்தும்‌: 
பாரத்துக்கொண்டிருந்தஅவர்களைக்‌ 
கண்டதும்‌, படித்ததெல்லாம்‌ மறந்து 
விட்டதைப்‌ போல்‌ உணர்ந்தான்‌. 
கோபி. 
ர்ந்த மட்டும்‌ அதியாக நின்று 

'காண்டிருந்தான்‌. "சே! இவனு, 
மட்டும்‌ டென்ஷன்‌ இருச்சாதா!. 
என்று பற்றிக்‌ கொண்டு வந்தது. 
கோபிக்கு, 

மணியடித்தது. மாணவர்கள்‌ புத்த 
கங்களை வைத்துவிட்டு அறையினுள்‌ 
நுழைந்தனர்‌ 

காபி பரபரப்பாய்‌ வினாக்களின்‌: 
மீது பார்வையைப்‌ படரவிட்டான்‌. 
எல்லாமேபடித்தவினாக்கள்‌ போலத்‌ 

முதத்‌ துவங்கியதும்‌. 
ல்‌ முழு 
மையாக எழுத முடியவில்லை, 
மாஜிக்கு மேல்‌ மறந்து பொகிற்ற! 
நினைவு படுத்திக்‌ கொள்ள முயன்று 
தோற்றுப்‌ போலான்‌., 
'அரைகுறையாகவிடைகளை எழுதி 
முடித்துப்‌ பேப்பரைக்‌, கட்டித்‌ தந்து 
விட்டு நிம்மதிமின்றி வெளியே 
வந்தான்‌. 
வீட்டுக்குப்‌ போசுவே பயமாமிருந்‌ 
தது. "அரையாண்டுத்‌ தேர்விலும்‌ 
பெயிலானால்‌ உனக்கு இனி ஒரு 
வேளை தான்‌ சாப்பாடு, ராஸ்கல்‌' 
என்று சென்ற முறையே அப்பா 
இழ்த்தத இிளைவுல்கு வந்தது 
த (ரையா தரவு, 
இவங்க, தமிழ்‌ முதல்‌ தான்‌ எழுதி 
யாடு விட்டது. பாஸாவோமா...! 
படித்ததெல்லாழ்மறந்துபோயிற்றே...! 

- அடுத்து வந்த தேர்வுகளும்‌ இப்‌ 
படித்தான்‌. அம்மாவும்‌, அப்பாவும்‌. 
கேட்டபோது மட்டும்‌ அப்போதைச்‌. 
ஒத்‌ தம்மிக்க, "நல்லா எழுஇலிருக்‌ 

கன்‌, நிச்சயம்‌ அறுபது மார்க்‌ வரும்‌. 
என்று சொல்லி வைத்தான்‌." 
'வரலாறு, புவியியல்‌ தேர்வு முடிந்‌ 


சுந்திர தின விழாக்‌ கொண்டாட்டம்‌. 

'நாட்களாம்‌ விட்டன. பள்ளி. 

'தாங்க விடப்பட்ட வண்ணத்‌. 
மறைந்து விப்டன. 

'வெகமால்‌ மைதானத்தில்‌ நடந்து வந்த 

விவேக்‌ நின்றான்‌. கீழே.கிடத்த அதை எடுத்‌. 

துப்பையில்‌ போட்டுக்‌ கொண்டு விரைந்து 
என்றது. வகுப்பு. 
ஆசிரியரின்‌ குரல்‌, 

என்னமோ ஏழே இடத்து எடுத்தியே, 
அது என்ன? ஜி 

'ஒன்றுமில்லை சார்‌"' என்றான்‌ பதட்ட 

பொய்யா சொல்றே,நான்‌ உன்‌ பின்னா. 
ஜேயே வரேன்‌; எடுத்ததைப்‌ பார்த்தேன்‌, 
இடி இரு, முதல்ல பையை இப்படிக்கொடு' 
வெ்க்கென்று பிடுங்லலார்‌ ஆரிரிகர்‌ 

"இதென்னடா, நம்ம தேசியக்‌ கொடி 
[வப்‌ போல்‌ இப்படிக்‌ ஒழிச்சுக்‌ கசக்க. 
ஜெடச்சு வச்சிருக்கே! எப்படிக்கொடியை 

து அன்னைக்கு மாஸ்டர்‌ 

“என்றார்‌ ஆரியர்‌ 
சார்‌, எல்லாரும்‌ ஆகஸ்டு. 12ம்‌ தேத. 
அல்வில்கு மட்டும்‌ அவங்கவங்க சட்டையில்‌! 
மகா கத்திட்டு வர்றாங்க, அடுத்த நாளே 
எழ வழிச்சோ, சசக்லயோ, பொறுப்பில்‌ 

மப்பாட்டுடறாங்க, தம்‌ தேசியக்‌ கொடி, 
நெவில்‌ டந்து, நம்‌ செருப்பு அதனை 
மிடிக்கம்படி விடலாமா? அதனாலதான்‌ 
நாஸ்‌ வாடும்‌ அவற்றை மிறித்து, கொடிக்கு 

நியு செய்து விடக்‌, கூடாது. என்று, 
அவற்றைப்‌ பொறுக்க ச செரித்து வைத்திருக்‌. 
இழேன்‌. 

ஆசிரியர விவேக்கைத்‌ தட்டிக்‌ கொடுத்‌. 
நா சியயதியாக, இனிக்‌ கவலையில்லை. 
பாரதத்‌ நாய்க்கு ஒருபுதல்வன்‌ இதோ இருக்‌ 
நொன்‌! _ ஆரி எல்‌, இிரமலா, மதுரை - 20. 


[்‌ 


ததும்‌ விடுமுறை, அறிவித்தார்கள்‌. 
பத்து நாட்கள்‌ விடுமுறை. அப்பாடா. 
என்றிருந்தது கோபிக்கு, 

மறுநாள்‌, அவன்‌ அம்மா பக்கத்து: 
ஊரில்‌ இருக்கும்‌ சித்தி வீட்டிலிருந்து: 
ல பொருட்களை வாங்கி வரச்‌ 
சொன்னார்‌. தன்‌ சைக்கிளை எடுத்‌ 
'துஃ்‌ கொண்டு பத்து மணி வெயிலில்‌, 
| உல்லாசமாய்க்‌ கிளம்பினான்‌ கோபி, 

'சித்தி தந்த பொருட்களை இரண்டு 
பெரிய பைகளில்‌ போட்டுக்‌ கொண்டு. 
பாடிய படியே சைக்கிளை மிதித்‌ 
தான்‌. தேர்வு ஜூரம்‌ போய்விட்டது. 
இனி அடுத்த தேர்வில்‌ பார்க்சலாம்‌. 
என்ற அலட்சியம்‌. 

"'படார்‌!'' சத்தம்‌ கேட்டுத்‌ "சை 
சைக்கிள்‌ டயர்‌ வெடித்து விட்டது." 
அலுப்புடன்‌ நிறுத்தி இறங்கினான்‌. 
கோபி, இன்னும்‌ நான்கு தெருக்‌ 
களைக்‌ கடக்க வேண்டும்‌. எப்படித்‌, 
தள்ளிக்‌ கொண்டே போவது?.... 
கைமிலே சனம்‌ வேறு. , 

"அடடா. எஇரேயிருந்த வீட்டி 
ஜித்து வெளியே வந்த சந்தைக்‌ 

ள்‌ பஞ்சரா? இதுதான்‌ எங்க: 
உள்ளேவா; என்று உள்ளே அழைத்‌ 
துப்‌ போனான்‌. பெற்றோரிடம்‌ அறி. 
முகப்படுத்தி விட்டுத்‌ தன்னறைக்கு 
அழைத்தான்‌. சுந்தர்‌ குடும்பம்‌ அந்த 

ருக்கு வந்து, ஐந்து மாதம்‌ தான்‌ 
ஆகிறது. அவன்‌ அப்பாவுக்கு ஊர்‌ 
செராக மாறவேண்டிய வேலை, 
ஆனாலும்‌, பள்ளிமில்‌ சேர்ந்த சில: 
நாட்களிலேயே ஆசிரியர்களிடம்‌ நற்‌, 
பெயர்‌ வாக விட்ட சுந்தர்‌ காலாண்‌' 
டுத்‌ தேர்வில்‌ வகுப்பில்‌ முதலாவ. 
தாசுவும்‌ தேறியிருந்தான்‌., 

சுந்தரின்‌ அறை சிறியதாக இருந்‌ 
தாலும்‌ சுத்தமாக இருந்தது, மேசை 
மின்‌ மீது நோட்டும்‌பேனாவும்‌ விரித்த 
நிலையில்‌ இருந்தன. 

"என்ன சுந்தர்‌, வீவில கூடவா படிக்‌, 
இறே!என்று வியப்புடன்‌ கேட்டான்‌. 
கோபி. "ஆமாம்‌, சோபி! இதுவரை 
நமக்கு நடந்த தேர்வுகளின்‌. வினாத்‌. 
தாள்களைத்‌ தொகுத்து வைத்தேன்‌. 
அதிலிருந்து சஷ்டமான கேள்வி 
களுக்கு விடை எழுதிக்‌ கொண்டிருந்‌ 
தேன்‌," என்றான்‌ சுந்தர்‌, 

'சரி. அதைப்‌ பிறகு செய்தா. 


(லென்ன? இந்தப்‌ பத்து நாள்‌ லீவைக்‌ 
கூட விளையாடி அனுபவிக்காமல்‌, 
இப்போதுமா படிக்க வேண்டும்‌?! 
அலுப்புடன்‌ கெட்டால்‌ சோபி, 

"ந சொல்வது வியப்பாக உள்ளது. 
கோடி, பள்ளி இறந்து விட்டால்‌. 
அன்றையபாடங்களைப்‌ படிக்கத்‌ 
நான்‌ நேர மிரக்கும்‌. மேலும்‌, இதை 
யெல்லாம்‌ இப்பவே செய்தால்தான்‌. 
ரிவிஷன்‌ தேர்வுக்கும்‌. பயன்படும்‌. 
பொதுத்‌ தோ்லிலே நல்ல மதிப்பெண்‌: 
வாங்க வேண்டாமா? அதோடு, நான்‌. 
விடுமுறையில்‌ எல்லா. நேரமுமா 
இதைச்‌ செய்கிறேன்‌ இனமும்‌ ஓன்று, 
அல்லது இரண்டு மண்‌ நேரம்தானே!! 
மற்ற சமயங்களில்பொழுது போக்குத்‌ 
நானே? மாணவர்களான நமக்கு எப்‌ 
போதும்‌ படிப்பில்‌ தானே கவன 
மிருக்க வேண்டும்‌? பெரிய உரையே 
நிகழ்த்தினான்‌ சுந்தர்‌. 

'தாமதமாசப்‌ பள்ளியின்‌ சேர்ந்தா 
லும்‌ சுந்தர்‌ முதல்‌ ரேங்க்‌ வாங்கும்‌ மர்மம்‌. இப்பொழுது புரிந்தது. 
சோபிக்கு, கடைரி நேரத்தில்‌ பறந்து 
படித்து எல்லாம்‌. மறந்து போய்த்‌ 
தான்‌ தலிப்பதற்குக்‌ காரண 
டைய சோம்பெறித்‌ தனம்‌. தால்‌. 
பதை சோபி உணர்ந்தான்‌. 
இதற்குள்‌ காப்பி வந்தது, அதை: 
ஓருந்தி விட்டு, தான்‌ கொண்டு வந்‌. 
இருந்த பைகளை சுந்தரின்‌. வீட்டி 
பத்து விட்டுப்‌ பிறகு வந்து எடுத்து: 
ள்வதாகச்‌ சொல்லிவிட்டுச்‌ 
சைக்கிளைத்‌ தள்ளியபடி நடந்தான்‌ 
கோபி. 

'வீட்டுக்குப்‌ போனதும்‌, பழைய 
வினாத்தாள்களைத்‌ தேடித்‌ தொடுக்க 
வேண்டும்‌. எப்படியும்‌. பொதுத்‌. 
தேர்விலே நல்ல மதிப்பெண்‌ பெற 
வேண்டும்‌ என்று உறுதியெடுத்துக்‌ 
கொண்ட சோபி, சந்தருக்கும்‌. தன்‌, 
சைக்கிள்‌ டயருக்கும்‌ மனதுக்குள்‌ 
நன்றி சொல்லிக்‌ கொண்டான்‌! 


ஏ 
வண்ண வண்ணப்‌ பறவைகள்‌ 
வானில்‌ பறக்குது: 
இனன்‌ என்னப்‌ பறவைகள்‌. 
*றிப்‌ பறக்குது 
ஓழில எதில பறவைகள்‌ 
ஓத்தும்‌ கதத 
பெர்க்‌ பெசில பறவைகள்‌. 
மாட்டுப்‌ மாதே 
இன்‌ என்ன்‌ இவர்கள்‌ 
இத்து ஆதோர்‌: 
மண்ணில்‌ விரைத்து பழக்கலே. 
வேண்டி திந்றோக்‌! 


_ ஓ. பூபாலன்‌, மக்குர்பட்ட (02 
ரி 


மழ்ருப்‌ பாரப்பா 


பசிவால்‌ அழைக்கச்‌ சொன்னால்‌, 
போட்டி என்றே சொல்லி, 
பொக்கை வாலால்‌ சிசிப்பாள்‌!! 

தாத்தா விரைத்து வந்து: 
ன்னை அழைக்கச்‌ சொன்னால்‌, 


நந்தா என்றே அழைத்த, 
( இரும்யிப்‌ பார்த்துச்‌ இசப்பாள்‌!! 


அண்ணானு 


அல்மா , 
ஷ்ணா என்றே ௮, 
9). இழுத்தால்‌ சர்ப்ப 
அம்மா சொல்து என்றால்‌, 
முகாம்‌ அம்மா சொல்வாள்‌! 
அம்மா 0. 4 
இதுவே அன்பும்‌ பாசம்‌. 
டட 
“வி. ௪. இருஷ்ணைத்னம்‌, சென்‌, 

ஃ (நடை 
5 கணகு ம்‌ 
[25] இதி 
வானில்‌ பூம்‌. பறந்து செல்லும்‌. ஓ. 
ள்‌ 
படட 
கட தத்‌ 
[டி ம்‌. பதுல்டுப்‌ பாயும்‌. 
புயல்‌ எழுந்து: 4, லிலின்‌ வேகப்‌: 
தப்‌ 


ட்ப ர்‌ இ 
கணக்குதான்‌! ட்டர்‌ 
விவ்வக்‌ ஜி 
டட தத தது ரது 

இழை ஒளிரும்‌ 


பாரிவைகிலும்‌. 
கணக்குதான்‌! 


கணக்குதான்‌! 


நிழல்‌ கொடுக்கும்‌ 
கோள்கள்‌ வானில்‌. தூய ட 
அழிவும்‌ ஏல்ப்பும்‌ வீழ வேண்டும்‌; 
மழைப்பு உயர்வு பெறவேண்டும்‌. 


கல்வி கவிதை வரவேண்டும்‌; 
கருணை அன்பு வரவேண்டும்‌! 
எல்லா சன்னம்‌ பெரவேண்டும்‌: 
எங்கும்‌ ம௫ழ்ச்சி வரவேண்டும்‌. 


ல இராதகோபாவன்‌, புதுவை. 
'பண்பினைப்‌ பேணிக்‌ சாத்இறுவால்‌ “தம்பி. 
'பலனாம்‌ வாழ்வைக்‌. கழித்இிடுவால்‌; 
மன்பினைப்போற்திமலழ்த்நிடுவால்‌ தம்பி. 

அசியச்‌ செயல்களைச்‌ செல்இடுவால்‌! 
உலகம்‌ பொற்ற வளர்த்நிடுவால்‌ -: 
"உண்மையை என்றும்‌ பேரிடுவ। 
தவத்தில்‌ வியரிவையைச்‌ சத்இடுவால்‌: 
'நிவைத்தப்‌ புசுழைப்‌ பெற்றிடுவால்‌!! 
கல்வியில்‌ இறத்து விளல்‌இறுவாய்‌ “தம்பி. 

கலைகளும்‌ கற்று உயர்த்திடுவால்‌? 


ழ்‌ ர அல்லும்‌ பசும்‌ உழைத்திடுவால்‌ - தம்பி: 
ழி152 'ஓதிவை வளர்த்து வாழ்ந்இிடுவாய்‌!! 


உ தக்க சங்கரமாண்டியன்‌,. 
சென்னை - 10. 

வள்ஞவர்‌ குறைக்‌ சற்றிடுவோ, 
வன்முறை எதையும்‌ ஒதுக்‌ பறுவோ 
அல்லும்‌ பசதும்‌ உழைத்நிடுவோம்‌; 
நெலம்‌ போத்தவே வாம்த்திடுவோம்‌. 


ழி 
மின்கள்‌ தததும்‌. 

முத்தைப்‌ போல மின்னிடும்‌, 
தொட்டால்‌ சைலைச்‌ சட்டிடம்‌, 
உலசத்தைே அழித்தும்‌, 
உணவு சமைக்க உதவிடும்‌ 


சக்கரமால்‌ உயர்ந்தும்‌, 
காற்றடித்தால்‌ பறந்திடும்‌, 
'தங்கத்தைலே உருச்‌ இும்‌,, 
தொழுது போற்ற வைத்திடும்‌! 


வெளிச்சம்‌ கூடத்‌ தந்திடும்‌. 


பள்ளிக்‌ கூடம்‌ சென்றிடுவோம்‌; 
பாடம்‌ நன்கு கற்றிடுவோ। 

என்னி நகைத்துத்‌ இரியாமல்‌ 
இனி௰ நூல்கள்‌ படித்திடுவோம்‌. 
ஒழுக்க நிலையைக்‌ கற்றிறுவோம்‌; 
ஒற்றுமை ங்கப்‌ பழகிடுவோம்‌. 

முழுக்க எதையும்‌ அதிற்திடுவே. 
முன்னோர்‌ வழிலில்‌ நடந்திடுவோ। 

பெரிலோச்‌ அதிவுரை கெட்டிடுவொம்‌; 
பெற்றவர்‌ பெருமை காத்திடுவோம்‌: 
இரிலோர்‌ என்றே இசழாது,. 

எரித்து அன்பைக்‌ சாட்டிடுவோம்‌. 


த. ஆ: இராமசாம்‌, காயும்‌. 

வாவயோ7 


மஞ்சன நிறத்தில்‌ எரித்தும்‌, 
நீல திறத்தில்‌ மாதிடும்‌, 
'வெப்பத்தையே தற்திடும்‌., 
குளிரினையே போக்கிடும்‌. 

மபத்தமூர்த்தி, சென்னை 15. 


ஸார்‌! மார்‌! அ 


லைகள்‌ மோதும்‌ அழகைப்பார்‌!. 


நேரலை அடையும்‌ விரைவைப்பார்‌| 2 


,றையைப்பார்‌! 
இப்பி ஓடைக்கும்‌ விதத்தைப்பார்‌! 
நண்டு நகரும்‌ அழகைப்‌ பார்‌! 

மம்‌ திலையைப்பார்‌! 


ன்‌ 
தவன னனைகாகாகைகாை 


அட்ட. 

பைய அசையும்‌ அழகைய்பார்‌! 
தீறியயம்‌ க! 


நீலக்‌, கடலில்‌ அந்தக்‌ கப்பல்‌ 
மொட்டுப்‌ போல மிதந்து சென்று 
கொண்டிருந்தது. 

'சப்பலின்‌ மேல்தளத்தில்‌ பைலா. 
குலரை வைத்துக்‌ ட நீலக்‌. 
கடலின்‌ நீர்ப்பரப்பை வேடிக்கை 
பார்த்துக்‌ கொண்டிருந்தாள்‌ ஓர்‌ ஆறு 
வயதுச்‌ சிறுமி. நீல கோலி 
குண்டுக்‌. கண்களும்‌, செம்பட 
முடியும்‌, ஓலைத்‌ தொப்பியும்‌. 'கழுக்‌, 
மொழுக்‌" சந்தன உடலும்‌ அவன்‌ 


என்பதைப்‌ பறைசாற்றின. 
கடலை. வேடிக்கை பார்த்துக்‌. 
கொண்டிருந்த சிறுமி, இடரென்று: 
திரும்பி, அப்பா, அப்பா" என்று 


அதிசயம்‌ குரலெடுத்து அழை; 

என்ன ரோகி? உன்‌ 
பொம்மையைக்‌ காணோமா? சாம்‌ 
பாட்டு மேசையிலேயே வைத்துவிட்டு 
வத்து விட்டாயே? நீ தேடுவாய்‌ என்று: 
அதையும்‌, ஸ்பிரிங்‌ பம்பரத்தையும்‌ 
கொண்டு வந்இருக்‌இறேன்‌"" என்று 
கொண்டு வத்து கொடுத்தார்‌ ஸ்டபன்‌ 
பெக்‌ 

இயக்கும்‌ கேபினில்‌ இருந்து: 
அதர இழைப்பு வரவே, மகனைக்‌ னமாக இருக்கச்‌ சொல்லிவிட்டுக்‌ 
பெக்‌, 


கப்பலின்‌ 

இறங்லச்‌ சென்றா. 
சேபின்‌  அறைளில்‌ 
அடிகாரிகள்‌ அனைவரும்‌ கூடியிருந்‌. 

நனை முகத்திலும்‌. 
கலவரம்‌ நிறைத்‌திருந்தது. _ "என்ன ஆச்ச? என்று செட்டார்‌ 
'கப்பலைகத்திமுன்னேநகரவைக்‌ 


விசை இயங்கவில்லை! 
முளைத்துள்ள மணல்‌ 
நரைநட்டிச்‌ சிக்ுக்‌ 

முன்னாலும்‌ 
பின்னாலும்‌ 


கும்‌ சக்கர 
இடிரென்று: 
இட்டில்‌ கப்பல்‌ 
கொண்டிருக்கறது. 
போக. முடியவில்லை 
வர முடியவில்லை! 
பெக்‌, ஆபரேட்டரை நகரச்‌ 
சொல்லி விட்டுத்தானே கருவிகளை 
இயக்க. முயற்சி செய்து பார்த்தார்‌. 
ஒன்றும்‌ பயனில்லை. 
சி, கம்பியில்லாத்‌. 
போர்ட்‌ பினேயருக்கு, 


அதில 
தந்இயில்‌ 


தகவல்‌ அனுப்புங்கள்‌, கதவி கேளும்‌: 
கள்‌'" என்று உத்தரவிட்டு விட்டு மேல்‌. 
தளத்திற்கு விரைந்தார்‌ பெக்‌. மற்ற. 
இதிகாரிகளும்‌ பின்‌ தொடர்ந்தனர்‌. 
'பெக்‌, பைனாகுலரைக்‌ கண்களில்‌ 
வைத்து நீலக்கடலை நோக்கினார்‌. 
வெரு தூரத்திற்கு அப்பால்‌ தென்னை: 
மரங்களின்‌. உச்சி தெரித்தது. 
'பெக்‌ பைனாகுலரைத்‌ தம்‌ உதவி. 
யாளரிடம்‌ கொடுத்து விட ரம்‌. 
அந்தமான்‌ நிகோபார்‌ தீவுக்‌ கூட்டப்‌ 
பகுதியில்‌ இருக்கறோம்‌'' என்றார்‌. 
*'பைனாகுலரை வைத்துப்‌ பார்த்‌. 
துக்கொண்டிருந்த உதவியாளர்‌, பெக்‌. 
கைப்‌ பார்த்து, "சார்‌, காட்டு 
மிராண்டிகள்‌ கூட்டமாக வருஓறார்‌ 
சன்‌, சார்‌! என்றார்‌ பதறியபடி. 
பெக்‌ பைனாகுலரை வாங்லப்‌ 
பார்த்தார்‌. உதவியாளர்‌ கூறியது. 


ட்‌ 

உண்மைதான்‌. பத்துப்‌ பதினைந்து: 
கட்டு மரங்களில்‌ வில்‌ அம்பு, ஈட்டி 
ஏத்திய காட்டுமிராண்டிகள்‌ கப்பலை: 
நோக்க. வந்து கொண்டிருந்தனர்‌. 
ஆடை இருந்து மறைக்க வேண்டி௰ 
இடங்களை எலும்புகளும்‌, விலங்குத்‌ 
தோலும்‌ மறைத்தன. 

"சார்‌ சார்‌!" நாம்‌ ௪க்லக்‌ கொண்‌: 
டிருப்பது செஸ்டிகல்‌ நிுக்கு அருகே. 
சார்‌. இதுவும்‌ அந்தமான்‌ திகோபார்‌ 
நீவுக்‌ கூட்டங்களில்‌ ஒன்றுதான்‌. மனி 
தர்களை அடித்துத்‌ இன்னும்‌, நாகரிக 
மாக மாற மறுக்கும்‌ காட்டு மிராண்டி. 
முக்கள்‌ வாழும்‌ நீவுதான்‌ அது: அவர்‌ 
களிடம்‌ சிலக்‌ கொண்டால்‌ ஆபத்து, 
தான்‌, அம்மிலே விஷம்‌ தடவி, குறி. 
பிசகாது... எய்வதில்‌, அவர்கள்‌. 
சிறத்தவர்களாம்‌. கொஞ்சம்‌. 
அசந்தால்‌ அந்தமான்‌ இவுக்கே ௯. 
வத்து, மனிதர்களைக்‌. கடத்திக்‌ 


கொண்டு போம்‌ அடித்துச்‌ சாப்‌ மிராண்டிகள்‌ மேல்‌ தளத்தில்‌ ஓல்‌. 
வொருவராக வந்து குஇத்தனர்‌.. 
கதவைத்‌. இறக்கச்‌. சொல்லி 

அவர்கள்‌ போட்ட சப்தமும்‌, செய்த: 
வமர்க்களமும்‌... எல்லோரையும்‌. 
நடுங்க வைத்த 

துப்பாக்கியை 
வைத்துக்‌ கொண்டு சுட்டால்‌ இந்தக்‌ 
கூட்டத்தைப்‌. பூண்டோடு 
மிட்லாமேர்‌ சன்று மோசன்‌ அதி 
னார்‌ ஒர்‌ அதிகாரி... ஒயர்லெஸ்‌ 
எனும்கம்பிலில்லாத்தத்ிலில்போர்ட்‌ 
பிளேயரிலிருந்து செய்தி வந்இருப்ப. 
தாகத்‌ தகவல்‌ வரவே எல்லோரும்‌. 
விரைந்தனர்‌. 

"'கப்பலின்‌ மேல்தளத்தில்‌ காட்டு, 
மிராண்டிகள்‌ குவிந்திருக்‌இறார்கள்‌... 
கதவைத்‌ இறக்கச்‌ சொல்லி அவர்கள்‌ 
போடும்‌ கூச்சல்‌ பயங்கரமாக இருக்‌. 
இறது. தாங்கள்‌ துப்பாக்‌ககளைப்‌ 
பயன்படுத்து, அவர்களை விரட்டப்‌. 
போடிறோம்‌'' என்று செய்தி அனுப்பி. 
னார்‌ சுப்பல்‌ தலைவர்‌. 

"'நமவு செய்து அதை மட்டும்‌. 
செய்து விடாதீர்கள்‌. மேல்‌ தளத்தின்‌. 00 


கதவுகளை அவர்களால்‌ உடைக்க 
முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவர்கள்‌ 
அறிவு முன்னேறவில்லை, நக்கன்‌ 
துப்பாக்கியால்‌ சுட்டால்‌, நொடியில்‌. 
அவர்கள்‌ உங்கள்‌. கப்பலுக்குத்‌ 
இவைத்து விடுவார்கள்‌. சப்பல்‌: 
இழைய தர்க்கரை மூட்டைகள்‌: 
உள்ளன. இழப்பு யாருக்கு என்பதை. 
நீங்களே முடிவு செல்து கொள்ளும்‌ 
கள்‌. அதனால்‌, எந்தவித எதிர்ப்பை: 
யும்‌ காட்டாமல்‌ உள்ளேயே முடங்க. 
இருங்கள்‌, அதுதான்‌. புத்திசாலித்‌ 
தனம்‌. இந்தியக்‌ கப்பல்‌ உங்க. 
க்கு உதவ இன்னும்‌ சிறிது நேரத்தில்‌: 
வந்துவிடும்‌.. 
கதவைத்‌ இறக்கும்படி கேட்டுக்‌. 
காட்டு மிராண்டிகள்‌... போட்ட 
செய்த ஆர்ப்பாட்டங்களும்‌, 
அதிகரித்துக்‌ கொண்டே சென்றது. 
ரோசியின்‌ முகத்தில்‌ பயம்‌ தெரிந்தது. 
“ரோசி, தீ என்னுடைய 
அறைலில்‌ போப்‌ புத்தகம்‌ ஏதாவது 
ய 'காண்டிரு.நாங்கள்‌ 
தாலொழிய தீ. வெளியே வரக்‌ 
கூடாது" என்று தட்டிக்‌ கொடுத்தார்‌ 
கப்பல்‌ தலைவர்‌ அன்பாக, 


75. 
6 


_ இருதாள்‌ முல்லா, தெடு வழியே போய்க்‌. 
கொண்டிருந்த போது அடக்கப்‌ புதியவன்‌. 
ஒருவன்‌ முல்லாவை நெருங்க, "முல்லா, 
ஓத்த வழி தலைநகருக்குச்‌ செல்லிறது?"" 
என்று கேட்டான்‌. 

அதற்கு முல்லா, "நான்‌ முல்லா என்று, 
உனக்கு எப்படித்‌ தெரியும்‌?" என்று சேட்‌ 


அங்கள்‌, நீங்கள்‌ சொன்னபடியே 
தட்டப்‌ 
கான்‌... என்று நிறுத்தினா 
சிறுமி ரோசி. ப 
'சொல்லும்மா... சிக்கரம்‌...?'* 
"நான்‌ காட்டுமிராண்டிகளைப்‌. 
பற்றிப்‌ படித்திருக்‌இறேனே தவிர, 
நேரில்‌ பார்த்ததில்லை, ஒரு முறை 
கண்ணாடி வழியாக அவர்களைப்‌, 
பார்த்துவிட்டுப்‌. போய்‌... விடு. 


"வாம்மா, தானே உன்னைத்தூக்‌ 
ஓக்‌ காட்டி விடுறன்‌," என்று, 
அவளைத்தாக்கக்கொண்டார்சுப்பல்‌. 
தலைவர்‌. 

"ஐயா," என்று ஒரு பணியாளர்‌. 
இழுத்தார்‌ தயங்கியபடி. 

்‌ராசியைத்‌ தாக்கக்‌ கொண்ட சப்‌: 
பல்தலைவர்கேள்‌ விக்குறியுடன்‌ இரும்‌. 
பிப்‌. பார்த்தார்‌. 

"இந்தக்‌ காட்டுமிராண்டிகள்‌ ஈவு. 
'இரக்கமில்லாதவர்கள்‌. அவர்களுக்கு. 
மனித மாமிசம்‌ என்றால்‌ உமிர்‌, 
அதும்‌ குழந்தைகள்‌ என்றால்‌ 

டவே மாட்டார்களாம்‌. ரோசி: 
இருப்பது அவர்களுக்குத்‌ தெரியாம 
விருக்கும்‌ வரை, ரோசிக்குப்‌. பாது, 
காப்பு... கண்ணாடியில்‌. நீங்கள்‌ 
அவளைத்‌ தூக்லக்‌. காட்டினால்‌, 
வெளியிலிருப்பவர்கள்‌. அவளைக்‌. 
கண்டு கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு.' 

'தலைவரின்‌ உடல்‌ இலேசாக நடுங்‌. 
இலது. "பெக்‌, ரோசியை என்‌: 
அறையில்‌ விட்டு விட்டு வாருங்கள்‌" 
என்று சிறுமியை ஒப்படைத்தார்‌. 

இதற்குள்‌ மேல்‌ தளத்தில்‌ 


- பூதியவன்‌ முல்லாவை. தத்செயலாக: 
முல்லா". என்று அழைத்தது. சரியாகப்‌: 
வோர்‌ விட்டது. ஆனால்‌, அவன்‌ அதைக்‌ 
றாமல்‌ தன்‌ இறமையை வெளிப்படுத்திக்‌ 
கொள்ள லிரும்பி. முகத்தைம்‌. 
மாரத்ததுமே, நீங்கள்‌ 

அறிந்து கொண்டேன்‌. 
முடன்‌ சொன்னான்‌. 

லலாதான்‌ என்று: 
என்று பெருமை 


களைப்‌ பார்த்து, எது தலைதகரு, 
"என்பதையும்‌ அறிந்து கொ. 


ல்லித்தன்‌ நடையைத்‌ தொடர்ந்‌ 


ட தகலாலம்‌ காரி: 


வைக்கக்‌. 


சூச்சலும்‌ ஆட்டமும்‌ அஇிகமாடியது- 
கபே அக்க: 
மலே "அவசரம்‌ அவ. 

மாக இறங்கி. வந்த ஒரு பணி 
யாளர்‌, "ரோசியின்‌"! 'மேக்டி" 
பொம்மையும்‌ ஸ்பிரிங்‌ பம்பரமும்‌: 
கப்பலில்‌ குழந்தை ஒன்று இருப்பதை: 
அவர்களுக்கு அறிவித்து விட்டது: 
இழந்தையைக்‌ கொடுக்க விடுங்கள்‌, 

பாய்‌ விடுறோம்‌" என்று கூச்சல்‌: 
போடுடறார்கள்‌. தர மறுத்தால்‌. 
கப்பலுக்குத்‌ நீ வைத்து விடுவதாக: 
மிரட்டுகிறார்கள்‌"! என்றார்‌. 

ரோசியின்‌ முகத்தில்‌ ஏதோ. 
போசனை ன்‌ 

(ங்ஒள்‌, என்‌ ஒருத்தியை இழப்‌: 
பதால்‌ கப்பலும்‌ 23 ன்‌ எல்லோ 
ருக்கும்‌ நன்மை கடைக்கும்‌ என்றால்‌, 
நான்‌ அவர்களிடம்‌ போகத்‌ தயார்‌; 
என்னை அனுப்பி விடுங்கள்‌"! 
என்றாள்‌. 

“ரோசி!” என்று மகளை அணைத்‌: 
துக்‌ கொண்டார்‌ பெக்‌. 

"ஏழு வயது கூட நிரம்பாத உனக்கு 

)வ்வனவு இயாக உணர்வாம்மா!. 
இங்வளவு உன்னதமான குணம்‌ 
படைத்த உன்னை தாங்கள்‌ இழக்கத்‌ 
தயாராக இல்லை. இந்தக்‌ கப்பலில்‌ 
சிப்‌ பணியாளர்‌ இருக்கும்வரை 
'உமிரைப்‌ பாதுகாப்போ, 
என்று உணர்ச்சி பொங்கக்‌. கூறிய: 
தலைவர்‌, "பெக்‌, ரோசியைச்‌ சக்கரம்‌: 
என்‌ அறையில்‌ விட்டுவிட்டு, பத்திர. 
மாக இருக்கும்படி செய்து விட்டு. 
வாருங்கள்‌" என்று அனுப்பி 


வைத்தார்‌. 
'காட்டு மிராண்டிகள்‌ அவ்வளவு 
சகரம்‌ சப்பலுக்குத்‌ தீ வைக்க மாட்‌ 
டார்கள்‌. ஏனென்றால்‌ இதில்‌: 
இறைய மனிதர்கள்‌ இருக்கிறோம்‌. 
ஒதிப்பாக்‌ ஒரு குழந்தையும்‌ இருக்‌. 
றது என்பது அவர்களுக்குத்‌ கெரி. 
[ர்‌ மனிதர்களை உயிரோடு இன்ப 
'தான்‌ அவர்களுக்கு அதக விருப்‌: 
யம்‌. அதனால்‌, கப்பலுக்கு அவ்வளவு. 
*கலரம்‌ இ. வைக்க மாட்டார்‌. 
கள்‌," என்று தைரியம்‌ அளித்தார்‌. 


ஒருவர்‌, 
""இப்பொழுது இரண்டு மணியா: 
தது, இருட்டுவதற்கு இன்னும்‌ 

ஆறு: 
மணி நேரம்‌ ஆகும்‌, அதுவரை வர்‌: 
களைச்‌ சமாளித்தால்‌ போதும்‌. இருட்‌ 


டைக்‌ கண்டதும்‌ இவர்கள்‌ ஒடி. விடு. 
வார்கள்‌. நாளைக்‌, காலைக்குள்‌. 
நமக்கு உதவி இடைத்து நாம்‌: தப்பி 
விடலாம்‌!" என்று நம்பிக்கை அளித்‌ 
தார்‌ இன்னொருவர்‌. 
'நெரம்ஊர்த்தது.இருட்டத்தொடங்‌. 
இயதும்‌ காட்டு மிராண்டிகள்‌ வந்த 
வழியாகவே இறங்‌, சுட்டுமரங்‌ 
களில்‌ ஏறி, தீவுக்குள்‌ சென்று 
மறைந்தனர்‌. 
'போர்ட்பிளேயரிலிருந்து, 
ஐப்பட்டஉதவிக்‌கப்பல்சிறிதுநரற்‌ 
ற்செல்லாம்‌.... வந்துவிட்டது. 
ஆனால்‌, அதனால்‌ எதுவுமே செய்ய 
டியவில்லை. பாறையும்‌, மண்‌: 
ட்ட பகுதிகளும்‌ குறுக்கே இருந்த 
தால்‌, உதவிக்‌. கப்பலால்‌ அந்தப்‌ 
பனாமா நாட்டுக்‌ கப்பலான 'பிரைம்‌: 
ரோஸு'க்கு அருகே கூடச்‌ செல்ல. 
முடியவில்லை. 
வேகமாக விடிந்து கொண்‌: 
டிருந்தது. போர்ட்‌ பிளேயருக்குத்‌ 
தகவல்‌ பறந்தது. சிக்கல்‌ விளக்கப்பட்‌ 
டது... ஆபத்துக்கு உதவிக்கரம்‌. 
கொடுக்கும்‌... பாரத .. நாட்டு 
ஈப்டர்‌ ஒன்று போர்ட்பிளேய 


கில்‌ இருந்து புறப்பட்டது. "பிரைம்‌: 
ரோஸ்‌'கப்பலில்‌இருத்தரோ 9ி.உட்பட 
முப்பத்திரண்டு... போர்களையும்‌. 
ஒவ்வொருவராகத்‌ தூக்‌ உதலிக்‌ 
கப்பலில்‌ சேர்த்தது. காட்டு மிராண்‌ 
டிச (டம்‌ வந்த போது உதவிக்‌. 
சேப்பல்போர்ட்பினேயருக்குக்‌ளெம்பி 
விட்டது! 

5 

ட 

எந்து. வஷீகசம்‌ காலால்‌: கின்னைஹாயுள்டே 
ஆலன்‌ கடி அிழைன்சூம்‌ 
1.இததவாலில்‌ தயால்‌ சேவை 1760ல்‌ 
'இராபட்‌ லனைவ்‌ என்பவரால்‌ அறி 

முகப்படுத்தப்பட்டது. 

சால்‌ ஒழக்‌கந்தியக்‌ கம்பெனியா 

ரால்‌ அது நவிலமாக்கப்பட்டது. 

4௪௪0ல்‌. மணியாரிடர்‌. அனுப்பும்‌ 

முறை கொண்டு வரப்பட்டது. 

4, தயால்சேமிப்புத்துறை 18824௮. 
முகப்படுத்தப்பட்டது. 
5, 1௪40ல்‌ இரலில்‌ மூலமாக தபால்‌ 


வுப்பப்பட்டது. 
1ச84ல்‌ அரை அணா தயால்‌ தலை 
தன்‌ இந்தியாவில்‌ வெளியிடப்பட சட்டிலப்‌ பெண்‌" குழந்தைகள்‌ மட்டுமே 
பங்கு கொண்டு நடத்துகின்ற 1, பெஸ்‌: 
மந்தைகள்‌ நாள்‌ என்றும்‌ பொம்மைக்‌. 
இர்நால்‌ என்றும்‌ அழைக்கப்படும்‌. இந்‌ 
நானில்‌ அரக விடுமுறை கண்டு 

என்‌, விதவா பிவ்டுள 
கர்ந ஜா. 
'இது தங்கக்லை விட விலை உயர்த்தல்‌. 
வெள்ளிஸை விடக்‌ கடனமானது. 
இதல்‌ திர சிறப்பு வன்னவன்றால்‌ 
இது சாறில்‌ மங்காது, எந்த ஒடு நளி 
பலத்திலும்‌ கயா: 

பற கோடங்களில்‌ 
அமெரிக்க பகன்‌ மலாய்‌ 
டுத்த வடம்‌ 
மிட்டி னம பூமியில்‌ கனிய ௧0௮௭. 


அல்லது மற்ற உச கங்களே 9 
இடைக்கிறது. இது பிரித்‌ 


கலந்து வெடி மருந்துகளை 
_ ஆணவதவை வலக்க்‌ 
(டு தம்ழைக தகா] 
இம்பாவில்‌ ஓல்ிவார்‌. ஆண்டும்‌ 


ப) 

மார்ச்‌ 2ஆம்‌. தேதி பொம்ல 

படுகிறது அழி நகம்‌ அற்ற 
கக்கம்‌. 

பிளாட்டினம்‌ என்பது ஒடு தளி உலோக. 
மல்ல; அது ஒரு கட்டன்‌ ணியில்‌ 


ரா 

பொத்தம்‌ ஆது கலோசங்கள்‌. ருதீனியம்ட 
நேடிகம்‌. பல்லேடலல்‌, ஆன்மினிகம்‌; 
இரிடவம்‌, பிளாட்டினம்‌ 

மினாட்டினத்தால்‌. ஒரு முக்க. உய. 
யோகம்‌ உண்டு. "டாக்டர்கள்‌. ரேஷன்‌. 
முடிந்தபிறகு தைக்க உதவும்‌ கசி பினாட்டி 
சத்தால்‌ ஆனது; 

அப்பு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை. 
புகிமரிக்க ப்பான்‌ மக்கன்‌ பிளாட்டினக்‌. 
நல்‌ ஆன பற்களையே கட்டிக்கொண்டரக்‌ 
இரசக்‌, தானாக நானாக அதன்‌, விலை 
திக தங்கத்தால்‌ ஆன பற்களைக்‌ 
பழக்‌ கொள்ள ஆரம்யித்தார்கள்‌. 
பிளாட்டினத்தற்க, முன்னால்‌ தங்கத்தின்‌. 
விலை சொம்ய சப்‌. பட்டி. அந்தரம்‌, அரக்கோண 

ஒரு எங்கத்தையும்‌, ஒரு நரிவையும்‌ ஒரூ. 
வெடல்‌ வெகுஜேரமாவத்‌ துரத்த வந்தான்‌. 
இெழில்லவேடன்‌ களைப்படைய வேதன்‌. 
இந்தியைக்‌ கைவிட்டான்‌, சங்கம்‌ ந! 
மலர்தல்‌, ஒருவேளை வேடன்‌ மறுப்‌ 
நத்வி வேட்டைகாட வந்தாலும்‌ வருவான்‌: 
வெவே,என்‌ ஆசை அமுில்தான்‌ க ள்ளது. 
சபரும்‌ வரை இரத்து ஒவ்கெடுக்‌ 
தும்‌ கொண்டு போட்‌ என்றது 
பட இங்கமே வேடனிடமிடத்து சலிர 
நழ்தக்கத்தான்‌. இவ்வளவு. தூரம்‌. ஒட 
ப்தேக்‌.. அம்போ கன்னிடமிநந்த 
பிட இன்றும்‌ ஓட்‌ வேண்டிகிருக்கின 
அன்று கறி ஓர மறைத்தக: ற: 

ப. இர வாடமுகமது வாடன்‌; 

மஞ்சக்குப்பம்‌ 

பெனில்‌ என்ற பெய! வத்த விதம்‌] 
எப்படி? 


78. 


ஒத்தன்‌ மொழிச்‌ சொல்‌. அம்‌ மொழியில்‌: 
அதற்கு "எறிய வால்‌" என்று, பொருள்‌. 
அதன்‌... காரணமாகப்‌. பிற்காலத்தில்‌: 


சலட்‌ பொருத்த எழுது கவசத்‌ 
தகம்‌ பக்ப்‌ இடம்மட்டதட 


குங்வன்‌ 
[2] நீயும6 2 


இட இதுவ ஞானியான சள்மலி 
செக்க அத நவரை இட்டலர்கள்‌ அலர்‌ 
தததல்கம்‌ பல ந்தாண்டுகளுகம பின்‌ 
எத்த தவம்‌ மாதாக்கள்‌ அவரு 
என்த பிம்‌ பயர்‌ தல்ல என்பதா 
ப துதலள்‌ எனபது வதன்‌ மொழிம்‌ 
ந துமே அங்கம்‌ முழுங்கும்‌ 


திலைத்து விட்டல்‌. 
1.இதடுமாலின்‌ மத்திய அரசில்‌ முதல்‌: 
வெண்டமைசசர ராஜ்குமார்‌ அமிர்கெளர்‌, 
பே முதல்‌ பெண்‌ சமாநாவகர்‌ சானோ 


முதல்‌ பெண்‌ முதலமைச்சர்‌ சேதா. 

டக 
ஷு 
ட ழுதல்‌ பெண்‌ கவர்னர்‌ சரோதினி 
நாய்டு 

3, முதல்‌ பெண்‌ 
குப்தா. 

ச: பாராஞட்டிலிருத்து கடத்த முதல்‌ 
பெண்‌ காப்டன்‌ சந்திர. 

7. முதல்‌ முஸ்லிம்யெண்‌ அரசி ரஷியா 
பேகம்‌ 


வக்கீல்‌ ரெஜினா 

ச இந்திய தேரிய காங்லரரின்‌ முதல்‌: 
பெண்‌ தலைவி சரோஜினி நாயுடு. 


_ எல்‌. ஆர்‌. சரவணன்‌, 
'சென்றாயரெட்டியூர்‌ 

ரோம்‌ பபரரசர்‌ ஆன பிறக நீரோ" 
மன்னனுக்குப்‌ பொது, இடங்களில்‌ பாட 
மமரந்தது அதுக்கான பாடல்‌ 
பிற ஜேம்ஸ்‌ நகரில்‌ அரம்‌ 
செய்தான்‌, "என்ன ஆச்சரியம்‌! அஸல்‌ 
மாய்‌ ஆரம்மித்த சல்‌ நொடிகளில்‌ மில 
நடுக்கம்‌ ஏற்பட்டு அனைவரும்‌ ஒடி விட்ட 


அடுத்த சச்செரிலில்‌ முன்னேற்பாடாக. 
ஓவேட்டரின்‌ கதவு ளை மூட, சாவல/களை 
மதியமித்தான்‌ கச்சேரி ஆூம்பமான சல, 
நோடனக் வு (பபப சட்டி 
கள்‌. சிலருக்கு அங்கேயே பிரசவம்‌. ஆல்‌. 
விட்டது/கைதட்டியும்விரிலடித்தும்‌ மும்‌ 
ய்போன பில்‌ கவல வரல கல்‌ 
தப்பி ஓடிவிட்டனர்‌, மூன்று புத்திசாலியான 
போன்கள்‌ காவலர்களை சாந்தி விட்டு 
வாசல்‌ வழியாகவே தப்பி விட்டன 
எப்படி! ஒருவர்‌ இலரே இறந்து விட்ட! 
பொலவும்மற்ற இருவ! அவளை டால்டரடம்‌ 
தலச்‌ செல்வதைப்‌ போலவும்‌ நடிக்க. 
ஏமாற்றி விட்டல்‌! 

அப்படியென்றால்‌. "நீரோ 
எப்படிப்‌ பாடுகிடுப்பார! 

மன்னா 


_. இத கல்யான ராமன்‌, மக்னா! 99. 

இருமுறை பம்பாலல்‌ ஆழந்கத்களின்‌ 
வழா த்துக்கு வாக்பகதாம்‌ சாஸ்த்‌ 
செழுகிப்பட்டிர்‌ட அல்‌ விழாவில்‌ பத்து 


வெதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளே ௯3ல்‌ 
கொண்டனர்‌, லால்பதத சாஸ்திாபம 

கழாலில்‌ கலத்து சொண்டார்‌. அல! 
சதுக்க எதன்‌. அழத்தைசல்க 
தேதிவரை சறுமளவிற்த அறிவ அல்லள்‌. 
வரணம்‌ நானும்‌ உங்களைப்‌ போல பகல்‌ 
வெதுச்‌ சிறுவன்‌ போகவே சாட்சி அலம்‌ 
இதம்‌, அதனா ல்தான்‌, என்னை ௫௧௨ 
விழாவில்‌ பேச அனைத்து ஜெ றார்கள்‌ 
கோன்டுகல வ்ட்ட்டட 

க்‌ பட்டதும்‌ நழந்தைகள்‌ "கொல்‌ 
என்று ரித்த அட்டன்‌ 

ப இக்‌ உல்‌ 0ெஸ்ர 

1920ல்‌ சனாலில்‌ வித்தியா சமால ஒல்‌ 

மங்கள்‌ வரைவதில்‌ மன்னைாகத்‌ அசமந்த 

இதில்‌ பன்மை 
பக்க 
இடல்லலேயே அடிவேசமாகப 


கதம்‌ சிறுவல்‌ ஒரகன்‌ வொரி 

இலல்‌ வாசிக்கும்‌ 
பந்தலை. தெரியுமா? கேட்ட 
மலைத்த மடவிரகள்‌ / /2,00,000 2. 
கலை வரிந்து விடலின்றான்‌. 
_. பரம்பர 


கர 
நகரக ரவி ர. 
301. ்‌ 
ம்ம உடிண்டை 


௫. 
ட பில்கி்‌ ம்‌ 

நன்‌ ஸில்லோட இப்போதுதான்‌ விதவித 
சல கவணங்களில்‌, பெரிய அளவில்‌ 0 
சத்துகள்‌ பிளாகடிக்கினாக்‌ செய்யப்படு 
இன்றே அது மாதிர்‌ ஏதோ ஒன்று, 
என்று நினைத்தேன்‌, 

கஞ்சம்‌ ஓட்டே போலப்‌ பாச்த்தால்‌- ்‌] 
கரீனாய! ௨௭௪ வரைபடம்‌ அச்சிடப்பட்ட 
பொன்டக்‌ கலக உருண்டை. ப 

நழுணுத்துக்‌ கொண்‌ 

ஒருகோள்‌, மடகாஸ்கர்‌ இங்கே இருக்க 
நத பசாமி, இத பிரான்ஸ்‌ 


ஆச சயப்பட்டேன்‌ ... படித்துத்தான்‌ 6 
சொல்லறாளா? கம்மாவானும்‌. சொ. ப்‌ 
ஜொளா /அந்ததான்‌ க வயதுக்‌ குழந்தைக்‌ 


இப்போதுதான்‌. இட்‌ சி, எப்‌. நாரி 
பள்ளியில்‌ வச இ, படிக்கும்‌ அந்தக்‌. 
மந்தைக்கு. இதற்தள்ளாசவா புவிமியல்‌ ஷார்‌ ஜிவித்யாலின்‌ தந்தையார்‌, ராமன்‌, 
சொல்லிக்‌ கொடுத்திருப்பார்கள்‌?. தான்‌, 
சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செல்து கொள்ள... “பொற்‌ கோவில்‌ எங்கே இருக்கு? 
ஓல்கேன்மிகள்‌ கேட்டேன்‌, "ஓமன்‌ எங்கே... “இதர... இங்கே, அமிர்தாரஸ்‌ 
இருக்கு? அச்ஜன்னடனா, டோக்லோ, பஞ்சம்‌ 
நரிதாம்‌, தால்லாந்து 'ஹீோ சைக்கிள்‌ விளம்பரம்‌ வருமே, 
ஓல்லொரு இடத்தையும்‌ பளிச்‌ பளிச்‌ அறை எங்கே செய்வாங்க? 
சென்று உலக வரைபடத்தில்‌ தொட்டுக்‌." "நூழியானா, இ? 
சாட்டிலான்‌ வித்யா வரச்‌ கரங்கம்‌ 
நாடு மம்டும்‌ இல்லே சார்‌; கடல்கள்‌, "இம்பரிலி,2) 
ஒவ்வொரு நாட்டின்‌ தலைநகர்‌, விளை: தத விட்டாள்‌ ஸ்ரீவித்யா! 
போடுட்களைச்‌ சொன்னால்‌ அவை இடைக்‌ 


நம்‌ நாடிகள்‌, எங்கள்‌ தடும்யத்தலா்கள்‌ ஒரைம்யாங்களே, அது எந்தக்‌ கடல்‌" 


ம்‌ வளக்கிறார்கள்‌. என்று உடன்‌ இருந்த அவளுடைய அத்தைலின்‌ 
மெல இடத்தையும்‌. சொல்யச்‌ சரியா. கணவர்‌ இரு, கேட எச்‌. இருஷ்ணன்‌. 
நாட்டா” என்று பெடஸமயுடன்‌ சொன்‌ கேட்டார்‌ 
80 

பே ஆஃீம்‌ பெங்கால்‌" பளிச்சென்று: 
பபடக்காட்டினாள்‌. 

கபக்‌ கடல்‌ எங்கெ இருக்க? 

இப்பாறுக்குக்‌ இழக்கலே; அமெரிக்கா 
மக்கு மேற்கிலே! 

அஆச்சசியம்‌1. 

வடக்கு இரண்டரை வயதாக இரக்க 
போது கல்கத்தவுக்கத்தள்‌ பெற்றோ படல்‌. 
செழ்றிடுந்தான்‌! அங்கே உள்ள பிர்லா 
சன்ஸ்‌ விழித்துக்‌ சென்றா 
நக பெரிய உலக உடண்டை ஓன்று, 
வெக்கப்பப்டிபுந்தது, அளதைம்‌ பார்த்தப்‌ 
எல்லா நாட்களையும்‌. கட்டிக்காட்டி? 
சொன்னாள்‌. இதைப்‌ பார்த்தார்‌, மியுஸி 
ஒத்தன்‌ டைரகிட॥ இரு, மிடுதாய இந்த்‌ 
நத்தையின்‌ ஆற்றலைப்‌ பார்த்த, அதம்‌ 
நீந்தும்‌ போய்ட வில்ஞானி சர, சி, லி, 
சமன்‌ வாழ்க்கை வரலாறு புத்தசம்‌ ஒன்‌. 
நனை அன்பளிப்பாகக்‌, கொடுத்திுக்‌ 
பட 

நுவளை மெதும்‌ சொடுக்க விருப்பி 
னேன்‌, 

மாட்டுச்‌ சண்டை எங்கே நடக்கும்‌? 

எஸ்பெலின்ல. 


பரம்பர நிறைய இடைக்கிறதாடு எற 
“மலேசியா, அந்த றப்பரிலதான்‌ டல: 
ரெல்லாம்‌ செய்வாங்‌ 

'லெபனான்‌ எங்கே இருக்கு?" 
இதோ இங்கெ இங்கேதான்‌ தெனமும்‌. 
சண்டை போட்டுக்கறாங்க.. 


"அலவ நாடு எங்கே இரக்க 

பெபசான்‌ அது ஒண்ணும்‌ கனிந0. 

இல்லியே, சராக்கோட சேர்ந்திடுச்சே 
பக்கல்‌ தாதமகால்‌ எங்க இருக்கு? 

'தமழகத்தின்‌ கபாடி வீரர்‌ ராஜ: 
ரத்தினம்‌. ஆரிய விளையாட்டுப்‌ 
போட்டியில்‌ தங்கப்‌ பதக்கம்‌ பெற்ற 
குழுவின்‌ கதலி காப்டன்‌. இவர்‌ 
சென்னை ரயில்‌ பெட்டி தயாரிக்கும்‌ 
தொழிற்சாலைமில்‌. பணியாற்று 
றார்‌. இவருக்குத்‌ திருமணமா? இட: 
குழந்தைகள்‌ உள்ளன. இவரது சசோ 
தரர்களும்‌. சகோதரிகளும்‌ விளை 
மாட்டுத்‌ துறையில்‌ ஈடுபட்டவர்கள்‌, 
ராஜரத்தினத்தின்‌ மனைவி இளாடி 
ஸம்‌. விளையாட்டுக்‌. கலைகளில்‌: 
பரிசுகளைப்‌. பெற்றவர்‌. இவர்‌ 
இந்திய ரமில்வே குழுவின்‌ காப்டன்‌, 
இந்தியாவுக்குத்‌ தமிழர்‌ ராஜரத் 
ம்‌ பெற்றுத்‌ தந்த தங்கம்‌ இணை: 
யற்ற சாதனையாகும்‌. 
"தாதிமகால்‌ கல்தத்தாலே இல்லே 
பங்கின்‌. இதோ இங்கே, ஆக்ரால இருக்க.” 


சன்‌ இ இ இரமிக்த்தக்க உலக 
மடத்‌ மழத்தைக்மு ஏற்பட்டதன்‌ 
பட இடக்‌ காரணம்‌ திடு, ிடல்ளளில்‌. 
அததான்‌, அவருக்க ஏற்கெனவே பள்‌ 
முகத்தார்‌ உண்டு, ஸரல்கயாலை 
கில்‌ லட கொண்டு இநதிய வள 
கல்லல்‌ பரித்து வைத்துக்‌ கொள்‌ 
நடத்திப்‌ நமாமே மடதத இங்கேதான்‌ 
தலாக அப்பா பிறந்த ஊட்ட எது 
செக்க ப எந்த ணவ டக்கார்கெர்‌ 
பாகி கலாம்‌, இது தான்‌ ரங்கள்ல 
இவகிடுக்கக, இதோ பார்‌, இக்‌ 
இரத்த பங்கள்‌ ட என்றெல்லாம்‌ 
பர்வ ரரி லபமிடத்கைக்‌ காட்டுமே 
கவிக்‌ ம்ம்‌ அறிலைய்‌ ப: 
பப] 

தற்‌ வகநாடுகள்‌ எல்லாவற்றையும்‌ 
ஒது நாடனை லும்‌ சியம்‌ சிலா 
பகதி பில்கட்டக்கக அம்றல்‌. இந்தச்‌ 
சகது சுமிக்கு பியர்‌ எந்தத்‌ 

இன்ற கழணைதான்‌ ; அவ துடைய 
சொல வலமும்‌ உபா மகான்‌. ரித்‌ 
சொத்தில்‌ ய நையுடன்‌ சொன்‌ 
கா்‌ 

"அதக என்னம்மா எதிிகாலஆனசா?” 

பக இடத்‌ படத்திலே இருக்கே 

ஓங்திம இங்கே இருக்கற ஆக்ஸ்போர 
இரக்கி ல்பர்சடாக்டரா ஆகணும்‌: 
அனவ தோரணையில்‌ பொன்னாள்‌ 
நெரி பரவித்‌ 

அட்டைப்படம்‌, இரை பிரபுசங்கர்‌. 

ஒதர ஒருத 

தவிஞர்‌ 

பாட 
டுக்கு 


தெ.ஃமுருகசாமி 


இராமன்‌ இருக்குமிடத்தை: 
அயோத்தி என்பார்கள்‌. அது போல்‌, 
குழந்தைக்‌ சுவிஞர்‌: இருக்குமிடம்‌ ஒரு: 
டுட்டிக்குழந்தை உலசுமாசு இருக்கும்‌. 


கவிஞர்‌ எங்கு. இருந்தாலும்‌, ஒரு 


குழந்தைப்‌ 


மொய்த்துக்‌... கொண்டிருக்கும்‌! 
இதைக்‌ அண்டு மகிழம்‌ வாய்ப்புப்‌ 


£ந்றவர்கள்‌. உண்மையிலேயே. 
கொடுத்து வைத்தவர்கள்‌. 

கவி வர்கள்‌ வட்டார மேலாள 
ராக வங்கியில்‌ பணியாற்றி வந்தார்‌ 
வல்லம்‌ பணி காரணமாகத்‌ தான்‌ 
சென்ற ஊர்களில்‌ எல்லாம்‌ வங்கப்‌ 
பணியையும்‌ சிறப்புறச்‌ செய்தார்‌. 
அதே நேரத்தில்‌. குழந்தை இலக்கியப்‌ 
மணியையும்‌ மறக்காது செய்து வந்‌ 
தரர்‌, அவரிடம்‌ இருந்த இன்னொரு 
திறப்பு தன்‌ கூட உள்ள மற்றவர்‌ 
களையும்‌. குழந்தை இலக்கியப்‌ 
பணிகளில்‌ ஈடுபடவைப்பது!! 

கவிஞ! சாரைக்குடிலில்‌ இருந்தா 
ஓும்சரி வெளியூர்களில்‌ இருந்தாலும்‌: 
சரி, அலுவலக நேரத்திற்குப்‌ பிற. 
குழந்தைகளோடு பங்கு கொள்ளும்‌: ட ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கும்‌. சாரைக்குி 
) இந விடுமுறை நாட்களில்‌ மாலை. 


நேரங்களில்‌ அவரைக்‌ காண 

வருவோர்‌ அவர நுழந்தைகளோடு தெவளாளி மலமும்‌ காட்டியைக்‌ 
சண்டி ப்பார்கள்‌ காடை வடி 
ஜெயம்‌ அவர்‌ அதில்‌ பங்‌. 2௪ கத்‌ 
வைப்பார்‌) நால்‌ உட்டு சொல்லி வேறு சதை கேட்டதும்‌? 
முறை லந்த? ்‌ வெலவெலத்துப்‌ போனேன்‌! இழத 
மல்க பப்பு ரலிழித்ததும்‌. வாட நாவடக்கத்துடன்‌ இருக்கு 
உண்டு! வேண்டியதன்‌ அவசியத்தை உணரல்‌ 
ஒருமுறை மனை மும்‌ சவெப்பிரகாசனாரின்‌ நவ்னெயிப்‌ 
யும்பிள்ளைகளும்‌ ல பாடல்‌ ஒன்னற விரிவாக விளக்கிக்‌ 
“பணித்தார்‌. பசை, கூறி ஒருவாறு தப்பித்துக்‌ கொண்‌, 
என்பதற்குக்‌. 3. டேன்‌? இந்த அளவுக்குக்‌ சிர்‌ 
செய்க 


குழந்தைகளைத்‌ சுயார்‌ 
வைத்திருந்தார்‌! ்‌ 

அத்தைகள்‌ கூடினால்‌ கும்மாள 
| மும்‌ இருக்கும்‌; குறும்பும்‌ இருக்கம்‌ 
இல்‌ இர்ங்களில்‌ குழந்தைகள்‌ தங்‌ 


ன்பதற்காகச்‌ 9 
சத்தயைத்‌ தொடங்கினேன்‌. ''இது சுளை அறியாது பிற குழந்தைகளின்‌ 


ரொம்ப பழைய சுதை, புதுக்‌ சதை 
யாகச்‌ சொல்லுங்க ன்றனர்‌ 


கதையைச்‌ 


மனத்தைப்‌ புண்படுத்தி விடுவது! 
உண்டு. அந்த மாதிரி நேரங்களில்‌: 
கவிஞர்‌ தமக்கே உரிய இறமையால்‌. 
அந்தப்‌ புண்பட்ட நெஞ்சுக்கு ஆறுதல்‌ 
அளிப்பதும்‌ உண்டு. 

ஒருமுறை அவரது இல்லத்தில்‌. 
மாலை நேரத்தில்‌ குழந்தைகள்‌. 
வழகிடத்தனட ததோலசாகக்‌ 
கவிஞரவர்கள்‌. வீற்றிருந்தார்‌ 
இவரைச்‌ உற்றிலும்‌ குழந்தைகள்‌ ! 
கோகுலத்துல்‌ கண்ணின்‌ 
நினைப்புத்தான்‌ எனக்கு வந்த்து! 

ஓல குழந்தைகள்‌ பாட்டுப்‌ பாடி 
னர்‌. லர்‌ கதை கூறினார்கள்‌. 
பேசம்காரணமாக வார்த்தை எழாது: 
தவித்த. குழந்தைகளை. “பரவா 
மில்லே! முதல்‌ தடவையா சொல்ற. 
மொதே இவ்வளவு நல்லா சொல்‌ 
நியே! அடுத்த தடவை இன்னும்‌. 
ஜோரா சொல்லணும்‌ என்று உற்சா 
சுப்படுத்திக்‌. கொண்டிருந்தார்‌ 
கவிஞர்‌, 

'ஒரு குழந்தை இக்‌ க்ப்‌ பாடு 
யது) கூடியிருந்த. நழந்தைகள்‌ 
எல்லாம்‌. சிரித்து விட்டன, பாடிய 
இழந்தை பாதிக்கப்பட்டு பாட்டைப்‌ 

விட்டது. கவி 
மணியின்‌ 'தோட்டத்தில்‌ மேயுது. 
வெள்ளைப்‌ பக" பாடல்‌ அது. 
கவிஞர்‌ இரண்டொரு முறை அடி. 
எடுத்துக்‌ கொடுத்தும்‌ அக்‌. குழந்தை 
பற்றிக்கொள்ளவில்லை! இது மற்றல்‌. 
குழந்தைகளுக்கு மேலும்‌ சிரிப்பை வர. 
வழைக்க, பாட வந்த குழந்தை மேலும்‌: 
பாதிப்புக்கு இலக்கானது: 

'கவிஞர்‌ மனதை இது உ.ுத்திலிருக்க. 
வேண்டும்‌. ௨ 


ல 

பாதிமிலேயே நிறுத்தி 
எதையோ எடுத்து வந்தார்‌. நிகழ்ச்சி. 
ஏதாவது ஒரு இன்பண்‌: 
ட்டால்‌ கொடுப்பது: 
ல்லோரும்‌ பாடி முடித்த 
வந்ததை எல்லாக்‌. 
தழந்தைகஞஃ்தம்‌ விநியோ௫த்தார்‌. 
சிஞர்‌. "நான்‌ தருவதை அப்படியே: 
வைத்துக்‌ கொள்ளங்கள்‌, நான்‌. 
பெறிய பிறது சாப்பிடலாம்‌!" என்று 
கேட்டுக்கொண்டார.தனது கேள்வி 
களைத்‌ தொடங்கினார்‌. 
சுன்‌ கையில்‌ என்ன இருக்க 


வழக்க 
தும்‌, தான்‌ எடுத்து 


கண்டு. 
(அது எப்பட இருகிறது! 
லது ஒழுங்காகவும்‌, சிலது 
கோணல்‌. மாணலாசுவும்‌. இருக்கி 


றது. 

"ஒழுங்காக இருப்பதற்கு அச்சுக்‌ 
கற்கண்டு என்று பெயர்‌, மற்றொன்று: 
சேதா கற்கண்டு, இப்போ அச்சுக்‌ 
நற்கண்டை வாயில்‌ போட்டுக்குங்க. 
எப்படி இருக்கு? 

'இத்திப்பா இருக்கு, 

சாதா சற்கண்டைத்‌ இன்று பார்த்‌ 
முசி சொல்லுங்க. 

எப்படி இருக்கு?" ரர 

“அதுவும்‌ இனிப்பா இத்திக்குது! 

ஓல்‌...” 

ரெண்டுமே கற்கண்டுதானே?" 

கோணல்‌ மாணலா இதந்த சற்‌ 
ஒண்டும்‌ இத்திக்லற மாதிரித்தான்‌, 
தோட்டத்தில்‌ மெயுது வெள்ளைப்‌ 
படி பாடலும்‌, இக்கத்‌ இக்க பாடினா 
லும்‌ இனிக்கம்‌ டியது, இல்லையா? 
இல்லை ஏன்‌ எல்லோரும்‌ ரிச்‌ 
இங்க?" 
ளைக்‌ கவிஞர்‌ பெட்ரோ. 
இம்‌ தப்போறியம்‌ போல்‌ தயார்‌ 

யது வைத்திருந்தார்‌. ஒரு நொடி 
ஒல்‌ ஆழந்தைகள்‌ தங்கள்‌ தவறை: 
உணர்ந்து விட்டார்கள்‌. அதை அவர்‌ 
கன்‌ உணரும்படி செய்து, புண்பட்ட 
அந்தப்‌ பிஞ்சு உள்ளத்துக்கு மருந்து: 
போட்டு. உற்சாகம்‌ கொள்ளலும்‌. 
வைத்தார்‌ கவிஞர்‌: 

குழந்தைகளின்‌ உணர்வுகளைக்‌. 
குழந்தை உள்ளம்‌ கொண்டவர்‌ 
சோல்‌ மட்டுமே உணர முடியும்‌. 

வகையில்‌ வள்ளியப்பாவு க்கு. 
இகர வள்ளியப்பாதான்‌!! 


டில்லி விமான நிலையம்‌. பனி 
மூட்டத்தின்‌. சனம்‌ அளவு மீறி: 
விமானம்‌. இறங்லலால்‌ 
ஆபத்து என்ற எச்சரிக்கை இடைக்‌, 
இறத, விமானம்‌ இருப்பியனுப்பப்படு, 
இறது, இந்த எச்சரிக்கை, 'நாடார்‌ 
கொடுத்த தகவல்களின்‌ அபு.ப்படை 
மிலேயே கொடுக்கப்படுகிறது . 
அட்லாண்டிக்‌ கடலில்‌ கப்பல்‌ 
ஒன்று சென்று கொண்டிருக்கிறத 
நீருக்குள்‌ பிரும்மாண்டமான பனிப்‌ 
பாறை ஒன்று மிக வேசுமாக நகர்ந்து, 
வருவதாகவும்‌, கப்பல்‌ தன்‌ இசையை. 
மாற்றிக்‌ கொண்டு விலடச்‌ செல்ல 
வேண்டும்‌. என்றும்‌. எச்சரிக்கை. 
இடைக்கிறது. இந்த எச்சரிக்கை 
ராடார்‌" கொடுத்த தகவல்களின்‌ 
அடிப்படையில்தான்‌. 
எதிரி நாட்டைச்‌ சேர்ந்த விமானம்‌ 
ஒன்று வேவு பார்ப்பதற்காக வந்து. 
கொண்டிருக்கிறது. அது எவ்வளவு, வேகத்தில்‌ வருகிறது. என்ற தசுவல்‌ இ. 


களெல்லாம்‌. சம்ப்மூட்டரில்‌ பதிவா 
இன்றன. இந்‌ தசவல்களையெல்லாம்‌ 
அறிந்து, தொடுத்துக்‌. கறுவது. 
ராமா 

இவ்வளவு ஆற்றல்‌ பொருந்திய 
ராடார்‌! எப்படி இயங்குகிறது? 


இதை யார கண்டுபிடித்தாரகள்‌! 

ராடார்‌! உருவாவதற்கு அடிப்‌ 
படையாக இருந்தது வெளவால்கள்‌ 
நான்‌ என்பது அதிசயமான உண்மை: 

இத்தாலிய அறிஞர்‌ லாசா ரோஸ்‌, 
பவான்‌ ஜானி என்பவரும்‌, சுலிட்சர்‌ 
நாட்டு அரிஞர்‌ சார்லஸ்‌ ஐரைவுர்‌ 
வெளவால்களின்‌ அதிசமிக்கத்தக்க. 
வாழ்க்சை முறைகளால்‌ ஈர்க்கப்‌: 
பட்டு, ஒன்றாகவே தங்கள்‌ ஆராய்ச்‌ 
இியைத்‌ தொடர்ந்தனர்‌. 

எவ்வளவு தடைகள்‌ குறுக்கிட்ட 
போதிலும்‌, சிறிதும்‌ முட்டி மோதிக்‌ 
கொள்ளாது வெளவால்கள்‌ பறந்து, 
சென்று இரை பிடித்த விதம்‌ அவர்‌ 
களுக்குப்‌ பேரதிசயமாக இருந்தது. 
அவற்றில்‌ கண்களைக்‌ கட்டிப் பறக்க 
விட்டனர்‌. சரியாகப்‌ பறந்தன! காது 
களை முடிப்‌ பறக்க விட்டுப்‌ பார்த்த. 
னர்‌, முட்டி மோதிக்கொண்டு சிரமப்‌: 
பட்டன! எனவே, காதுகளையே கண்‌: 
களாகப்‌ பயன்படுத்தி அவை பறக்‌ 
இன்றன என்பதை அவர்கள்‌ உறுதிப்‌ அத்‌ 
பார்‌ 


மீத ம்‌02 
படுத்திக்கொண்டலர்‌, இது எதிரொ 
வியின்‌ தத்துவத்தை அடிப்படையா 
க பராகர்சகள்‌ சலுதிங்கடச்‌ 
பட்றித் த ப்பட்டு மோதித்‌ திரும்பு வதையே எதிரொலி என்றோம்‌. 
இத்தகைய எதிரொலிமின்‌ துணை 
கோண்டே வெளவால்கள்‌ எதிலும்‌ 
முட்டி மோதிக்‌ கொள்ளாது; பறக்‌ 
இன்றன. எதிரொலி கேட்பதற்காக 
வெளவால்கள்‌ எழுப்பும்‌ குரல்‌ ஒசை 
மனிதம்‌ காதுகளைக்‌ கொண்டு. 
கேட்க முடியாத அளவுக்கு மிகு மிக 


மெல்லியதாகும்‌. பிரான்ஸ்‌ நாட 


அறிஞர்‌ "பல்லாங்கேவின்‌' 
வெளவால்கள்‌ எழுப்பும்‌ ஒலிகளைக்‌ 
கேட்கக்கூடிய ஒரு, அதிசயக்‌ கருவி: 
யைக்‌ கண்டுபிடித்தார்‌. இதற்குப்‌. 
பிறகு இந்த ஆராய்ச்சிமில்மிக விரை. 
வான முன்னேற்றம்‌ ஏற்பட்டது. 
எல்லா ஓலிகளுமே (ஓசைகள்‌) 
ஏதோ ஒரு அதிர்வின்‌ காரணமாகவே. 
எழுகின்றன. நாம்‌ பேசுவது (குரல்‌: 
வளை அதிர்வு), இசைக்‌ கருவிசளை 
ப்பது, விலங்குகள்‌ கத்துவது, 
அல்லாமே அதிர்வின்‌ விளைவுகளே. 
மனிதக்‌ காதுகளால்‌ வினாடிக்கு 20 
முதல்‌. 20,000 அஒர்வுகளைக்‌ 
கொண்டு எழுப்பும்‌ ஓசைகளையே 


டி 


கேட்க முடியும்‌. 20க்குக்‌ குறைவா 
கவோ, 20,000௧ மேலோ உள்ள. 
அதிர்வுகளால்‌ எழும்‌ ஓசைகளை: 
நம்மால்‌ கேட்க முடியாது. 

வெளவால்கள்‌ ஒரு வினாடிக்கு, 
1,80,000 அதிர்வுடைய ஒலியைத்‌. 
தங்கள்‌ வாயால்‌ எழுப்புகின்றன. 
எழுப்பியதும்‌ சில வினாடிகள்‌ வரை. 
அவை, அதன்‌ விளைவுகளுக்காசுக்‌ 
மாத்திருக்கன்றன. சில வினாடிகள்‌. 
வரை அடுத்த ஒலியை அவை எழுப்பு. 
வதில்லை. இதைக்‌ கொண்டு தங்கள்‌ 
இரை எவ்வளவு தூரத்தில்‌ உள்ளன. 
என்பதை இவை அறிந்து கொண்டு 
பறக்‌உன்றன; இறையைப்‌ பிடித்து 
விடுகின்றன. 

பந்து ஒன்றை சுவரை நோக்கி. 
அடித்தால்‌, கவரில்‌ பட்டுத்‌ இரும்பி 
வர ஆறு விலாடிகள்‌ ஆடின்றன. 
என்று அவத்துக்‌ கொள்வோம்‌. 
போக மூன்று வினாடிகள்‌, இரும்பி 
வர மூன்று வினாடிகள்‌, எனவே, 
அந்தச்‌ கவர்‌ மூன்று வினாடி ஒலி 
இரத்தில்‌ உள்ளது. என்று. அறிந்து: 
கொள்ளலாம்‌. ராடார்‌ இந்த அடிப்‌ 
படையிலேயே இயங்கி எதிரிகளின்‌ 
விமானம்‌, அல்லது ஆபத்தானதொரு. 
பொருள்‌ எவ்வளவு தொலைவில்‌: 
ள்ளது. என்பதைக்‌ கண்டுபிடித்து 
விடுறது. 

'வானில்‌ 50 ஓ.மீ. உயரத்திலிருந்து 
400 ஓ.ம்‌.கயரம்‌ வரை உள்ள பகுதி 
எதிரொலிக்கும்‌ தன்மைகொண்டது. 

'ஓலி அலைகள்‌ வினாடிக்கு 230 
மீட்டர்வேகத்தில்செல்லக்கூடி யவை, 
இந்த வேகம்‌ வெளவாதுக்குப்‌ போது, 
மானது. ஆனால்‌ ரேடியோ அலை. 
கள்‌ (மின்காந்த அலைகள்‌) வினா 
டிக்கு 3,90,000 லலோ மீட்டர்‌ வேசத்‌ 
இல்‌. செல்லக்கூடியவை.. நேர 
அளவில்‌, ஒரு வினாடியில்‌ பத்து லட்‌ 
த்தில்‌. ஒரு. பங்கு. என்பது, 
(1/7.00.000) ஒரு மைக்ரோ வினாடி. 
என்றுகுறிப்பிடப்படுகிறது.ரேடியோ 
அலையின்‌ வேகம்‌, ஒரு மைக்ரோ 
செடிக்கு 200 மீட்டர்‌. ராடார்‌ 
அமைப்பில்‌ பயன்படுத்தப்படுவது 
ரேடியோ (மின்காந்த) அலைகளே. 

ராடார்‌. கருவியில்‌, உயரமான 
கோபுரம்‌ ஒன்றின்‌ உச்சியில்‌ பிரத. 
பலிக்கும்‌ ஒரு உட்கருவி அமைப்பு. 
இருக்கும்‌. இதன்‌ மையத்தில்‌ ஏரியல்‌. 
தண்டு இருக்கும்‌. இது டிரான்ஸ்‌. 
மீட்டர்‌ (அலை பரப்பி) அலை வாங்கு. 
(சச வர்பபுடன்‌ இணைக்சுப்பட்டிருக்‌ 


ராடாரை. இயக்கு மின்காந்த 
அலைகள்‌ என்னும்‌ ரேடியோ அலை 


களை வானில்‌ செலுத்துவார்கள்‌ 
அனுபிபப்பட்ட ரேடியோ அலைகள்‌ 
ஏதாவது ஒரு பொருளில்‌ (தடை? 
மோதினால்‌ அவை அனுப்பப்பட்ட 
இடத்திற்கே இரும்ப வரும்‌. அப்‌. 
பொழுது ராடார்‌ இரையில்‌ பிரகாச 
மான ஒளிப்‌ புள்ளிகள்‌ மின்னிப்‌ 
பளிச்சிடும்‌, இந்த நேரத்தைக்‌ சணக்‌, 
இட்டு, மோதப்பட்ட பொருள்‌ எல்‌ 
வளவு மைக்ரோ வினாடி நேர 
தொலைவில்‌ உள்ளது என்பதைக்‌. 
குணக்கிடுகிறார்கள்‌. இப்‌ பணிக்காக, 
ராடாரிலேயே ஒரு சும்ப்யூட்டர்‌. 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 

இன்று அதிக அளவில்‌ பாதுகாப்‌ 
புதி. துறைமிலும்‌, விண்வெளி 
ஆராய்ச்சியிலும்‌ ராடார்‌ பயன்படுத்‌ 
ப்படுகிறது என்றாலும்‌ இதில்‌ சில. 
மாற்றங்களைப்‌ புகுத்தி, மருத்துவத்‌. 
துறையிலும்‌, போக்குவரத்துத்‌ துறை. 
யிலும்‌, இயந்திரங்களின்‌ உட்புறப்‌. 
குநிகளைச்‌ சோழிக்கவும்‌, ஏன்‌ 

குருடர்களுக்கு வழிகர்ட்டவும்‌ கூட 
ரேடார்‌ தத்துவத்தின்‌ அடிப்படையில்‌. 
உருவாக்கப்பட்ட கருவிகள்‌ "வந்து 
விட்டன. 

'நம்‌ நாட்டில்‌ “ராடார்‌ அறிமுக 
ட்ப ஆண்டுகளாகின்றன. 

ப்பதியில்‌ கூட்‌ எழு கோடி ரூபாய்‌ 
செலவில்‌ சச்திமிக்க ராடார்‌ ஒன்றை 
இந்திய விண்வெளித்‌ துறை அமைத்‌ 
துள்ளது. இதன்‌ ஆன்டெனாவின்‌. 
அளவு ஏழு இ.மி. விண்வெளி ஏவு 
சோண்த்‌ தளங்களாநிய ஸ்ரீ ஹரி 
கோட்டா, தும்பா ஆகியவற்றிற்கு 
இடையே பூமத்திய ரேசையில்‌ 
பொருத்தமான இடத்தில்‌ இருப்பத 
அமைந்துள்ளதால்‌, இந்த ராடாரை 
அமைக்க அதுவே தேர்ந்தெடுக்கப்‌ 

எதிரி விமானங்களின்‌ வருகை 
வைக்‌ கண்டறியவே முதன்‌ முதலில்‌ 
ராடார்கள்‌ அமைக்கப்பட்டன, நாள: 
டைவில்‌ அதன்‌ பணிகள்‌ பல்வகைப்‌ 
பட்டதாக மாறின. இப்பொழுது 
"ராடாரின்‌' கண்களிலிருந்தும்‌ தப்பி 
விடக்கூடிய இறமைசாலியான பல: 
விமானங்களைத்‌. தயாரிப்பதில்‌. 
அமெரிக்காவும்‌ ரஷ்யாவும்‌ முயன்று 


பெற்றுள்ளன! இதன்‌: 


வெற்றி 
விளைவு எப்படி இருக்குமோ? 
.. ஸ்மமேன்‌ துருக்கிப்‌ பிரபுவுக்கு 
விளக்லக்‌ கொண்டிருந்தார்‌. ல்‌ 
"இதோ, இதுதான்‌ டிராய்‌ நகரின்‌ 
பிரும்மாண்டமான சுதவுகள்‌ இதன்‌: 
வழியாகத்தான்‌. டிராம்‌ வீரர்கள்‌ 
ஓரரக்கர்கள்‌ வைத்து விட்டுப்போன: 
மரக்‌ குடிரையை இழுத்து வந்தரக்‌ 
இறார்கள்‌, இதுதான்‌ பேரழடு ஹெல 
னின்‌ மாளிகை. இது அரச சபை, 
தொ போட்டிகள்‌ நடைபெறும்‌ 
துருக்கி பி 
என்ன்‌ சிறுவனாக இருந்த 
போதே மகாகவி ஹோமரின்‌ இலியத்‌. 
சொலியத்தை என்‌ தந்தையார்‌. கதை 
மாக எனக்குக்‌ கூறியிருந்தார்‌. என்‌: 
மனத்தில்‌ அந்த விரகாவியம்‌ அப்‌ 
படியே பதிந்தது. பிறகு எவ்வளவோ 
நாறு முறை இலியத்தையே நான்‌ படித்‌: 
நப்‌ படித்து இரசித்தேன்‌. டிராய்‌ 
நகரத்துப்‌ பேோரழ ஹெலனுக்காக: 
ஓரேக்கா்கள்‌ நடத்திய யுத்தம்‌, வீரத்‌ 
நால்‌ வெல்ல முடியாத டிராய்‌ நகரை 
இழ்த்த கரேக்கர்கள்‌ மரக்‌ கதிரை 
மலம்‌ உள்ளே புரந்து, அதைத்‌ தீ 
இரையாக்கத்‌ தரைமட்டமாக்கியது 
போன்றவற்றை. வெறும்‌ கற்பனை: 
யாக எண்ண முடிய 
பூராம்‌ நகர்‌ கண்டிப்பாக: 
இருந்திருக்க வேண்டும்‌ என்று சுருதி! 
நீரில்‌. பெரியவனானதும்‌ போதிய 
செல்வத்தைச்‌ சேர்த்துக்‌ கொண்டு. 
டிராய்‌ புதையுண்டிருப்பதாகக்‌ கருதப்‌ 
படும்‌ மண்மேட்டைத்‌ தோண்டிப்‌ 
பார்க்க வேண்டும்‌ என்று முடிவு 
செய்து கொண்டேன்‌, இதையே 


| அசந்து போல்‌ நின்‌ 


ன்வால்‌ 


எனது வாழ்க்கையின்‌ இலட்சியமாகக்‌ 
கொண்டேன்‌." என்றார்‌ ஸ்லீமேன்‌. 

'பல ஆண்டுகள்‌ கடுமையாக 
பிழைத்துப்‌. பணம்‌... சேர்த்துக்‌ 
கொண்டு ஒரு பகுதியை இப்‌ பணிக்‌ 
மாகச்‌ செல்விட முற்பட்ட போது, 
கடும்‌ எதிர்ப்பு எழுந்தது: இது பைத்‌ 
இலக்காரத்தனம்‌. எங்களுக்கு கரிய 
மங்கைக்‌ கொடுத்து விட்டு என்ன 
வேண்டுமானாலும்‌ செய்து கொள்‌ 
ஞங்கள்‌ என்று மனைவியும்‌ பிள்ளை 
கம்‌ தொல்லைப்படுத்தினர்‌. அப்‌. 

யே செய்து அவர்களுக்கும்‌ எனக்‌. 
5ம்‌ சம்பந்தமில்லை என்று முறித்துக்‌. 
கொண்டு. வந்து விட்டே 
றார்‌ ஸ்லீமேன்‌. 

அடப்‌ பாவமே! என்று தன்‌ இ; 
சத்தை வெளிலிட்டார்‌. துருக்கிப்‌ 
மரபு: 

“"நதோ, பதினெட்டாவது அடுக்‌ 
ஒல, கழே தொண்டில்‌ கொண்டிருக்‌ 
இறார்களே.... அவர்களுக்கு அருசே. 
ஓலைத்‌ தொப்பியும்‌ மடிப்பு விசிறியு 
மாக ஒரு பெண்மணி காணப்படு. 
ஓறாளெ.. அவள்தான்‌. என்‌ இரண்‌: 
டாவது மனைவி சோபி" என்று ௬ 
டிக்காட்டினார்‌ ஸ்லீமேன்‌, 
இலட்சியம்‌ திறைவேற 
சோபி எனக்குத்‌ துணையாக இருக்‌ 
ஓறான்‌"”. என்று. மனைவியைப்‌. 
புகழ்ந்து கொண்டார்‌ ஸ்லீமேல 

ஆமாம்‌, அழிந்து போன. 
நகர்‌ இந்த புனர்பாஹி (க்‌ இராமத்‌. 
இல்‌ ஹீசார்லிக்‌ குன்றில்‌ இருப்பதை: 
எப்படி இவ்வளவு உறுதியாக அறிந்‌ 
இர்கள்‌?. என்று வியப்போடு. 
கேட்டார்‌ பிரபு 


டிராய்‌ நகருக்கு, 


செல்லப்‌ பெயர்‌ இல்லியம்‌. 
மும்‌ இக்‌ குன்று இல்லியம்‌: 


இன்ன, 
என்றே மக்களால்‌ அழைக்சுப்படு 
றது. அதோடு மகா அலெக்சாந்தர்‌ 
போன்ற பல புகழ்பெற்ற மன்னர்கள்‌, தர நாடுகளிலிருந்து வந்து டிரான்‌. 
இருந்த இடம்‌ இதுவே என்று வழி 
பாடு செய்து விட்டப்போயிருக்கிறார்‌ 
கன்‌," என்றார்‌ ஸ்லீமேன்‌ 
எவ்வளவு... ஆண்டுகளாகத்‌ 
தோண்டும்‌ பணி தடக்‌ றது: 
பழன்றுஆண்கெகளக்கல்சேலாச்‌ 
ஒன்றின்‌ பின்‌ ஒன்றாக, டிராம்‌ 
உட்பட ஏழு நகரங்கள்‌ புதையுண்டு. 
இடந்ததை வெளிப்படுத்தியிருக்ல்‌ 
றேன்‌. அறுபது லட்சம்‌ ரூபாய்க்கு. 
மேல்‌ செலவாகயுள்ளது. ஹோமரின்‌ 
காவியம்‌ வரலாற்று நிகழ்ச்சியே 
என்பதை உலருல்குக்‌ சாட்டி, விட 
டேன்‌. அது போதும்‌ எனக்கு! 
'இனி என்ன செய்யப்‌ போடூதீர்‌ 
"நாளையோடு இப்‌ பணிகளுக்கு 
முற்றுப்‌ புள்ளி. சொத்தில்‌ மிஞ்சி. 
ருக்கும்‌ ஒன்றிரண்டையாவது 
சோபியாவுக்கு விட்டு விட்டுப்போக புவை. அனுப்பி லிட்டு 
ஸலமேன்‌ இரும்பினார்‌. பரு பகுதி 
களாக அகழ்தெடுக்கப்பட்டுக்‌ இடந்த. 
புராதன டிராய்‌ நகரின்‌ மாளிகைப்‌ 
பகுதிகளை அவர்‌ அடங்காத ஆவ. 
லோடு பார்த்தார்‌. நூரத்தில்‌ பதி 
னெட்டாவது பகுதியில்‌ பணிகள்‌ 
நடந்து. கொண்டிருந்தன. அங்கே. 
தான்‌ சோபி கவனித்துக்‌ கொண்‌ 

ர்கள்‌ யாரும்‌ 


துக்கத்தைக்‌ கொடுத்தது. 
கொழித்த நகரமாக 
ஹோமர்‌ வர்ணித்த டிராய்‌ நகரில்‌, 
அவருக்கு ஒரு துளி பொன்‌ கூடம்‌ 
புதையலாகக்‌ இடைக்கவில்லை! ஒரே. 


ஓ! புதையல்‌ இடைத்திருந்தால்‌ ௯. 
போதும்‌, ஒப்பந்தப்படு 
மன்னருக்குத்‌ தந்து விட்‌ 
கொண்டு தோண்டும்‌ பல 


தொடரலாம்‌. . 
"சரசரவென்று ஏதோ மண்‌: 
கரும்‌ த்தம்‌ கேட்டது, நூன்றாவத 
பகுதியில்‌ குறுக்கே நின்றிருந்த மண்‌ 
கவரில்‌ மண்‌: பெயர்த்து விழுந்தது. 
மண்‌ விழுந்த இடத்தில்‌ ஒரு பேட்டி 
வடிவப்‌ பொருள்‌! அதற்குள்‌ ஏதோ 
பெரும்‌ புதையல்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 
என்று ஸ்லீமேனின்‌. உள்ளுணர்வு 
கூறியது”. ட்‌ 
'தூரத்தில்‌யஇனெட்டாவது ப$. 
மில்தான்‌. பணிகள்‌ நடந்து கொண்‌ 
ஒிருந்தன, சோபி அங்கேதான்‌ இருந்‌ 
தான்‌, ரஸ்தும்‌ கூட அங்குதான்‌ கண்‌: 
சாணித்துக்‌ கொண்டிருந்தார்‌. ஏதா 
வது தந்திரம்‌ செய்து அவர்களை அப்‌. 
படிவ அனுப்பி விட்டால்‌, மனைலி. 
மில்‌. உதலியோடு. ஒருவநக்கும்‌. 
தெரியாது. அந்தப்‌ புதையல்‌ பொரு 
எத்‌ இறந்து பார்க்கலாம்‌, முடியுமா? 
“சோம என்று வாயில்‌ கை 
குவித்துக்‌. தரல்‌ கொடுத்தார்‌. ஸ்லி. 
மேன்‌, அவர்‌ அழைத்தது எதிரொலித்‌ 
தது, மனஸி, இரும்மிப்‌ பார்த்து; 
மெதுவாக நடந்து அருகே வந்தாள்‌ . 
பன்னமாவது சொல்லி எல்லோ 
ரையும்‌ உடனே அனுப்பி விட வேண்‌ 
ஓம்‌ எல்லோரும்‌ அப்படியே போம்‌: 
விட்வேண்டு 
சொபி வியப்போடு கணவனை, 
நோக்கினாள்‌. 
“தமுக்கம்‌ கேள்விக்கே இட 
மில்லை. எனக்குப்‌ பிறந்த நாள்‌ 
இன்று என்பது மறந்தே போச்சு 
என்று சொல்லி எல்லோருக்கும்‌ 
சம்பளத்துடன்‌ விடுமுறை அறிவித்து. 
விட்டுத்‌ இரும்பி வா 
சணவளைப்‌ புரிந்து கொண்ட 
புத்திசாலி மனைலி, மின்னலாக: 
செயல்பட்டாள்‌ எல்லோரும்‌. 
ஸ்தும்‌ உட்படப்‌ போம்‌ விட்டார்‌. 
கள்‌, என்று இரும்பி வந்தாள்‌. 
ஸ்லீமேன்‌ மனைவியோடு கழே 
இறங்க வந்தார்‌. அந்த இடிந்த சுவர்‌ 
கரந்து சம்பிரமாக, நின்றது. ஸ்ஸி 
மேன்‌ மெதுவாக மண்ணைத்‌ தள்ளி 
ஜிப்பா, மெலி நந்து பொற பொற 
வென்று மண்‌ அதிர்ந்தது! 
வர்‌ விழுந்தால்‌, அடியில்‌ க்கச்‌ 
சாவது நிச்சயம்‌... என்று ஏறித்தான்‌ 
சோபி. 


ஸ்லீமேன்‌, விரல்களால்‌ மெது 
வாக தடவித்தடவி மண்ணை அகற்றி. 
னார்‌, அது எவ்வளவோ நூற்றாண்‌ 
டகளாக மண்ணரித்துப்‌ போன மரப்‌" 
பெட்டிதான்‌. மண்ணைத்‌ தள்ளி 
விட்டு, படபடக்கும்‌ உள்ளத்தோடு. 
ஸ்லீமேல்‌... இழுத்து, சோபிமின்‌ 
சால்வையில்‌ “மூடிக்‌. கொடுத்தார்‌. 
விட்டுக்கு வந்ததும்‌... கதவுகளை 
அடைத்து விட்டுப்‌ பிரித்தனர்‌. நான்கு. 
இர்டங்கள்‌, பத்தா மிரம்‌. மோடரங்‌. 
கள்‌, ஆமிரக்கணக்கான சங்கிலிகள்‌ 
காதலிகள்‌. தெய்வச்‌ சிற்பங்கள்‌! 
எல்லாம்‌. சொக்கப்‌ பொன்னால்‌. 


நகர்‌ என்று ஹோமர்‌ 
விவரித்துள்ள து மிகைப்படுத்தப்பட்ட 
பொய்யாக. இருக்குமோ... என்று 
சந்தேகப்பட்டேல்‌.. பொய்யில்லை. 
என்பதை இவை நிருபித்து விட்டன. 
ஓரேக்கர்கள்‌ டிராய்‌ நகரைச்‌ றை, 
யாடிய போது மக்கள்‌ தங்கள்‌ பொன்‌ 
நகைகளைப்‌ பெட்டிகளில்‌ போட்டுப்‌ 
புகை படம்‌. அத்தகைய 

'பட்டுகளில்‌ ஒன்றுதான்‌ இது, ௮) 
னால்தான்‌ எங்குமே நமக்கு ஒருதுள! 
பொல்‌ கூடல்‌ இடைக்கவில்லை!' 
ஓக்கடலில்‌ மூழ்கினார்‌ பென்‌... 
'இது ஹெலனின்‌ மாளிகையில்‌ 
இடைத்திருப்பதால்‌ இவை எல்லாமே 
பேழ்‌. ஹெலன்‌ அளித்ததாக. 
இருக்க வேண்டும்‌. இவற்றின்‌ தோற்‌. 
நம்‌ கூட ஹோமரது வர்ணனைக்கு. 
ஏற்பவே... இடிக்கிறது!" என்று 
துள்ளிக்‌ குதித்த ஸ்லீமேன்‌, அவை 
களை ஒவ்வொன்றாகத்‌ தல்‌ அருமை 
மனைவி சோபிக்க அணிவித்து 
அழகு பார்த்தார்‌! 

நிறுத்த முடிவு செய்திருந்ததோண்‌, 
ஒம்பணி ஏீண்டும்தொடரப்பட்டது!! 
ஸ்லீமேல்‌ ஒண்டிபியுத்தது ரால்‌ 
நகரை மட்டுமல்ல. ஒன்றின்‌ மேல்‌: 
ஒன்றாக அமைக்கப்பட்டு, மண்‌ 
மூடிப்‌ போன ஏழு இரேக்க நகரங்‌ 
களை / அவரது முயற்சியின்‌ பயனாக. 
இரேக்க வரலாற்றில்‌ ஒரு புநிய கதவு. 
இறக்கப்பட்டது. ஹோமரின்‌ காலியங்‌ 
கள்‌ வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளே என்பது: 
ஏற்கப்பட்டது! 

* வெ, ஜொசநீசன்‌,. 
தொம்பக்குளம்‌.. 

ன்‌ தப்‌. 
போக்க... வழி. சொல்‌. 
மங்கள்‌ டாச்டர்‌! 


த்தைச்‌ சுற்றியும்‌. 
ஆதன்‌ அடுப்பாகத்திலும்‌ 
மாக்வரியா இருமிகளோ 
அல்லது பங்கஸ்‌ எனப்‌ 
மடம்காளான்‌ இருமிகளா 

தச்ச 
ய்‌ இதை ஆம்‌ 
இவததல்‌ 'பாரோனிலயா 
மனழைவ்ஷ) என்பார்கள்‌ 
பொதுவாக சத்தைக்‌ டக்‌ 
கும்‌ பொதும்‌, நகத்தைக்‌ 
கேளிப்பின்றி வெட்டும்‌ 
போதும்‌, நகத்தோடு: 
தொலும்பழிபடும்போதும்‌ 
மேற்சொன்ன. லருமிகள்‌. 
நகத்தினுள்‌ நுழைந்து சிம்‌. 
வக்க. இதனால்‌, ரகத்‌ 
இல்‌ வலி உண்டாகிறது 
இலை சமயம்‌ காய்ச்சலும்‌ 
வருஇறது.கவனிக்கத் தவறி 
சால்‌ வலியும்சமும்‌அதிக 
மால்‌ நகம்‌ வங்கம்‌, இச 
சமயத்தில்‌... மருத்துவர்‌ 

உதவியுடன்‌ விரலைக்‌ றி 
இழை வெளியேற்றினால்‌ 
தன்‌ வலியும்‌ சாக்ச்சலும்‌ 
விடும்‌, இல்லையேல்‌, அது 
நானாக உடைந்து சம்‌ 
வெளியேறும்‌... இதற்ு 
மேலும்‌ லதனங்கள்‌ ஆக 
ஊம்பச்‌ சமயத்தில்‌ ச்‌ 
நேத்ின்‌ அடியிலிரக்கம்‌ 
எலும்பையும்‌... பாதித்த! 
விடும்‌ எனவே, நகச்சுற்று. 
நானாக கலையும்‌ வரை 

(7407 கு.கடனச 

காத்திராமல்‌, காலா காலத்‌, 
இல்‌ மருத்துவரிடம்‌ காண்‌: 
(த்து சீழை வெளியேற்றி. 
'விடுவது நலலது, மருக்ல்‌, 
வர்சீழில்‌ இருக்கும்‌ எருமி. 
களைக்‌. கட்டுப்படுத்த, 

ஆண்ட்டிபியாட்டிக்‌' 
எனப்படும்‌... இருமிக்‌ 
சொல்லி மருந்துகளையும்‌ 

களையும்‌. கொடுப்பார்‌. 
இதனால்‌, வெதலை. நாற. 
யும்‌, நகச்சுற்று நோல்க்ரு 
விரலில்‌ எலுமிச்சம்‌ பழம்‌ 
சொருகி ஒத்தடம்‌ கொடும்‌ 
கும்பழக்கம்‌ அநேகம்‌ பேரி 
டம்‌ இருக்கற, இதனால்‌, 
மகபலன்‌ உடைப்ப. 
இல்லை, மாறாக, இதற்குச்‌ 
செய்யும்செலவில்மருக்கு, 
வர முலம்‌ சத்தமான முறை, 
மில்‌ விரலுக்குக்‌. கட்டுப்‌. 
போட்டால்‌. நகச்சுற்று, 
நோய்‌ விரைவில்‌ குணமா 
கம்‌. செய்வாயா, ஜெக 
வர்வருதெதே.அதுஎல்கி. பாக வைத்துக்‌ கொள்ளக்‌... தம்‌3 சாதாரண நெரம்‌ 
ருந்து வருகிறது? எதற்காக... கண்ணர்‌ பயன்படுகிறது, களில்‌ நம்‌. உடலை சம 
வருகிறது? கண்ணில்‌ விழுந்திருக்க. நிலைப்படுத்திக்‌ கொண்‌ 

மமகண்ணில்மேல்லிழி. கூடிய சண்ணுக்குபபுலப்‌. ருப்பது காதில்‌ "வன்ன 
எனமலின்‌ உட்‌ பக்கத்தில்‌. படாதடதககளை அகற்றி வெஸ்டியுலர்‌ அமைப்பு! 
கண்ணாம்‌. அரப்பிகள்‌.... கத்தமாக்தல்ரது, சக்கரம்‌. நாம்‌ பயணம்‌: செய்யும்‌ 
மனவ்வெஸ்‌ப உள்ளன... கள்‌ கழல்வதற்கு மசை போது அல்வாகனத்தின்‌: 
இவை ஒருவித உவர்ப்பு பயன்படுஇற மாதிரி தம்‌ வேகத்திற்கும்‌ அசைவு. 
நீரைச்‌ பல்லவ, இது. கண்‌. வழி நான்கு பக்கம்‌... களுக்கும்‌ ஏற்ற வசைகில்‌ 
நன்‌ கண்ணை!/இது இமை... க்ஷம்‌ கழன்று பாசிப்பதற்‌. நம்‌ உடலும்‌ தீனவாட்டத்‌. 
விளிம்பின்‌... வழியாக... ஆக்‌ கண்ணீர்‌ பயன்படு... இலோ, குறுக்கு வாட்டத்‌ 
வெளிப்பட்டு, கண்ணிற்‌. றது, கண்ணார்‌ மட்டும்‌. இலோ அல்லது செங்குத்‌ 
ரம்‌ மூக்கிறதம்‌ இடைமி. நமக்குச்‌ சுரக்கவில்லை... தாசுவோ அசைய தோடு. 
சரக்கும்‌ நப்‌ பைலில்‌ என்று வைத்துக்‌ கொன்‌... றது, இச்சமயங்களில்‌ 
க்க,பின்ப நாளி வழியாக... கண்ணின்‌ திறமிலி இழை. சிலரின்‌... காதுகளில்‌ 
வெளியேறுகிறது, இயல்‌... மம்‌ (கார்னியா? உலர்ந்து... உள்ள... வெஸ்டியுலர்‌ 
பார்க பரக்கும்‌. போது, ஒழிந்து புண்ணால்‌ விட. அமைப்பு. உடலை. சம 
இப்படி வெளியேறும்‌ கண்‌. லாம்‌! அதனால்‌, பார்வை... நிலைவப்படுத்த சங்கடப்‌ 
வரின்‌ அளவு மிக மிகக்‌. பறி போகலாம்‌! இப்பொ. படுறது, இதனால்‌ 
நிறைவாக. இருப்பதால்‌... முது சொல்‌, கண்களைப்‌. மூளையில்‌ உள்ள வாந்தி 
அது ஆக்கத்‌. தெரிவ. போலவே. கண்ணீரும்‌. நரம்புகள்‌ தூண்டப்படு 


ட்‌ ரப அட ஆட்‌ 


த ஸு 


॥ வெலை, ஆனால்‌, அடும்‌... ஐமக்குமுச்கியம்‌ அல்லவா? இன்றன. உடனே நமக்கு. 
போதும்‌, கண்ணில்‌ தாக. ட வாந்தி வருகிறது. இப்‌ 


சம்பந்தம்‌ ழ்‌ 
விழும்‌ பொதும்‌ கண்ணர்‌ ந்தம்‌, பயண வாந்தி. வரும்‌ 
மிகமாகச்‌ காக்கிற, அசதார்‌: பொது எலுமிச்சம்பழச்‌ 
ப்பது தால்‌ ஆனம்‌... பஸ்‌ அல்லது சாசில்‌ யல... ராறு தருவது. வழக்கம்‌, 


பழியாக கண்ணிர்‌ எல்லா... ஊம்செல்டும்போதுவாந்தி. அதில்‌ உள்ள சிட்ரிக்‌ 
வற்றையும்‌ வெளியேற்ற. வருவது ஏன்‌? அப்‌ அமிலம்‌ இதிது நேரம்‌ 
மடு வதில்லை எலுமிச்சை குமட்டலைக்‌, குறைத்து, 

தைச்‌ சாறுமிழித்துவாலில்‌. வாந்தியை நிறுத்தக்கபர்‌ 
விட்டுக்‌ கொள்னச்‌ சொல்‌ வது, எலவேதால்‌, அப்‌ 
இரண்டு தளித்‌துளியாகல்‌.. இறார்களே, ஏன்‌? பழச்சாற்றைத்‌ தருகிறார்‌ 
கன்னங்களில்‌ விழுகிறது. பஸ்‌, காரி மட்டுமில்‌ கன்‌. ஆனால்‌, அதுவே. 
தே சமயம்‌. மூக்லலும்‌.. லாமல்‌ சப்பல்‌, ஆகாய... பயண வாந்திக்கு முழு 
பெல்றத! சதக்கண்ணர்‌!. விமானம்‌ ஆலயவற்றில்‌ மையான. நிவாரணத்‌ 
வத்தல்‌ எமல்றோம்‌. ௪... பயணம்‌ செய்தால்‌ கூட. தைல்‌ கொடுப்பதில்லை. 
ரமேஷ்‌! கண்ணிரினால்‌... வாத்தி வருவது உண்டு... பதிலாக அவவோமின்‌ 
மேக்கு என்ன பலன்‌! இதைப்‌ பயண வாந்தி. என்ற. மாத்திரையை, 
தெரிய. வேண்டாமோ. (ினிசாகஸ்கை என்‌ ற... பயணப்படுவதற்கு அரை 
வெக்க சொல்கிறன்‌... ழைய்பார்கள்‌... இதற்‌ மணி நேரத்திற்கு முன்பு 
கன்ட நம்‌. கண்ணின்‌. கானகாரணத்தைவறிந்து. சாப்பிட்டுக்‌ கொண்டால்‌ 
வெளிப்‌ பாகங்களை சர... கொள்டிறாவா.... சம்பந்‌. பயண வாத்தி" வராது என நம்பலாம்‌! 
“பி.எஸ்‌. மணிமாறன்‌, 
மரல்‌இப்பேட்டை: 
வரம்ப்புண்‌ வருவது: 
ஏன்‌! அதைத்‌, தவிர்க்க. 
கலபமான வழி ஒன்று: 
நுங்கள்‌, டாக்டர்‌! 
தமம்‌. மணிமாறா! 
வாயப்‌ புண வருவதற்குப்‌ 
மல்காரணங்களைச்‌ சொல்‌ 
லாம்‌; சாதாரணமாக நம்‌ 
கடம்பில்வைட்டமின்‌ “ப. 
சத்துக்‌ இறையும்‌ போது: 
வாய்ப்புண்‌. வருகிறது 
சொத்தைப்‌ பல்‌. இருந்தா 
மும்வாயப் புண்‌ வரலாம்‌ 
பயோரிலா எனும்‌ லிாத. 
இல்‌ வாய்ப்புண்‌ வரும்‌ 
பங்கஸ்‌ எனும்‌ காளா 
னால்‌ வாய்ப்புண்‌ வரும்‌ 


எல மடுந்துகளை, இரசர்‌ 
மனப்‌ பொருட்களை உட்‌ 

கொள்ளும்‌ போதும்வாய்ப்‌: 
புண்வரலாம்‌. மலச்சிக்கலி. 
னாதும்‌ திரணக்கோளாறு. 
களினாலும்‌. வாய்ப்புண்‌: 
வரலாம்‌. இப்படிப்‌ பல்‌ 
வெறு காரணங்கள்‌ இருத்‌ 
நாலும்‌ உன்னை. மாத. 
சிறுவர்‌. சிறுமிகளுக்கு, 
வாய்ப்புஸ்‌. வருவதற்கு, 
வால்‌. சுத்தமின்மைதான்‌. 
காரணம்‌! எனவே, வாகை 
நன்கு கழுவி சத்தமாக, 
வைத்திருந்தாலே வாய்ப்‌ 
புண்டு வால. 
என நம்பலாம்‌. இது தவிர. 
சொத்தைப்‌ பல்லை நீக்க. 
விடவேண்டும்‌. பயோரியா. 
தோல்க்கு முறையாக மருத்‌ 
துவம்‌ பார்க்க வேண்டும்‌. வெட்டமின்‌ பி. காம்ம்‌. 
ளெக்ஸ்‌ நிறைத்த உணவு. 
களை உட்கொள்ள வேண்‌: 
டும்‌. உதாரணமாக பால்‌, 
முட்டை, இறைச்‌, அரைக்‌ 
இரை, அகத்திக்‌ கரை, 
முருங்கைக்‌ கீரை, பட்டு, 

கரப்ட்‌. காலிபிளவர்‌ 
அரைக்கால்‌, வெண்டை 

மெல்‌, பர்க்கங்கால்‌ போன்ற. 
வற்றை அடுகமாகச்‌ சேரத்‌ 
துக்‌ கொன்ன வேண்டும்‌ 
வோலப்புண்‌ இருக்கும்‌ பட 
தத்தில்‌ வைட்டமின்‌ மாத்‌. 
இசைகளை மருத்துவரின்‌ 
பரிந்துரையின்‌ பேரில்‌ ௪ 

படலாம்‌. வலி கொடுக்கும்‌. 
வாலபபுண்ணாக இருந்‌ 
தால்‌, தெலோரா, டெக்‌. 
கார்டின்‌ போன்ற மருந்த. 
களை மல்பூச்சாகப்‌ பூ. 


ணம்‌! இறைச்‌ இரவில்‌ 
தண்டு வாழம்‌ பழங்‌ 
இக்கல்‌ வராமல்‌ பார்த்தல்‌ 
கொன்ல வெண்டும்‌, இம்‌ 
இனை வழிமுறைகளையும்‌ 
நீகடைப்பிடித்தாலானால்‌ 
பதே வராது மணிமாறன்‌! 
சள? 
* பி. உமா, ஈரோடு. 
ஓலருக்கத்‌ தூக்கத்தில்‌: 
நடக்கும்‌. விலா கள்‌ 
எத்த அதற்கு என்ன கார 
செம்டடாகடா? 
தாக்கத்தில்‌ நடக்கும்‌ 
வியாதிக்கு 'துவில்‌ நை 
என்று தமிழில்‌ அழகான 
பெலமுண்டு.. ஆங்லலத்‌ 
இல்‌ கோம்வாமயுலிசம்‌ 

மஸலம உன்‌ மு. 
வால்க்குள்‌. நுழையாத. 
பெயர்‌! நாம்‌ தூங்கும்‌ 
போது தம்‌ மூளையில்‌. 
ல்லை பாகங்களும்‌ தாங்‌: 
கவதில்லை. அப்போது 
ஒருவரின்‌ அடிமனதில்‌ 
பதிந்துள்ள கசப்பான: 
அனுபவங்களே 
அல்லது எண்ணங்களே 
அவரது சணர்வில்‌ சில 
இலிறது. அப்போது அக்க. 
அவர்‌ அசைவு கொடும்‌ 
ஜொர்ட கண்கள்‌ இறந்த, 
வண்ணம்‌. இருக்க, 
வெறித்த பார்வைய, 
னும்‌ முகத்தில்‌ ஒருவித: 
அவரத்துடனும்‌; பரிந்த, 
கொள்ள முடியாக அள 


அறத ரவகமாகர்‌ சல 

வாக்கதங்களை லோ 
தனல்குத்தாலே பேரி 
கொண்டோ கவுட்‌ 
ந்த டப்பார்‌ 
தண்ணீர்‌... குடிப்பார்‌. 
வேது ஏதெனும்‌ சிறு சிறு 
மீண்டும்‌ வந்த, படுத்துக்‌ 
கொள்வார்‌. இத்தனை 
நிகழ்ச்சிகளும்‌ அவரின்‌ 
தம்கத்திலேதான்‌. நடை 
பெறும்‌. ஆலால்‌, அவர்‌ 
கய இனைவுக்கு வரும்‌ 
போது, நடத்த 
நிகழ்ச்சிகள்‌... வாவுமே 
மறத்து விடும்‌! இது ஒரு 
வியாதி! 

களிர்காப்பான்‌ தோழன்‌: 


(கருமைப்‌ பழம்‌ தீ பல்‌ 104 ௫:18/- 
தவரதா படிப்பசம்‌, 38, வள்ளல்யார்‌ தெரு, 
எம்‌, தி. ஆர்‌. தகர்‌, 

பதினைத்து... சதைகள்‌ 
தொகுப்பு. ஒல்வொடு' சதையும்‌ ஒவ்வொரு 
முண்டை, நல்ல தெறியை அறிவிக்கிறது. 
மாட்டும்‌ சதையும்‌ இணைந்த சதைகளும்‌ 
வண்டு, 

வானம்‌ றுக்கது பாரம்மா! 

வண்ணக்‌ கைலை விரிகம்‌, 

மின்னல்‌ மின்னுது பாரம்மா! 

மனம்‌ கொட்டுது சேனம்மா! 
என்ற சந்தம்‌. நிறைத்த. பாடல்‌ வரிச்‌: 
இழத்தைகளைத்‌ துன்னி ஆட வைப்பது: 
(நிச்சம்‌, குழந்தைகளுக்குப்‌ பரிசலி.௪ ஏற்ற 
பத்துக கதைகளின்‌ தொகுப்பு. எல்லாமே. 
அன்றாட வாழ்வில்‌ நடைபெறும்‌ நிசம்‌ 
கெக்‌ கொண்டவை என்பது குறிப்பிடத்‌ 
*க்கது. எதற்கெடுத்தாலும்‌ பந்தலமா!" 
கதை எரிக்கவும்‌ சத்தக்சவும்‌ வைக்கறது. 
ஆடு வளர்க்கும்‌ ஏழைச்‌ சிறுவனின்‌ பரந்த. 
மனத்தை மிஃ.அழகாச விவரிக்கிறது அன்பு. 
தல்‌! வத்தக்‌ காலச்ச மகழ்வது. 
வண்ணத்‌ தொட்டத்தின்‌ வா 

(பூதூர்‌ முத்து - பக்‌. 120. 18-- 
வசனத்‌ பதிப்பகம்‌, சென்னை ௪ 17) 

"பளரிவரும்‌ சரி, நாலும்‌ சரி கோகுகம்‌: 
வரச்கர்கஷக்கு தன்கு அதிமுகமானவர்கள்‌. 
கோகுலத்தில்‌ வெலி லாலிப்‌ பல்லாலிரக்‌ 
சசைக்கான குழுத்தைகளை: மலழ்வித்த. 
தொட கதையே, கைக்கு அடக்கம்‌ 
நூலாலுயுள்ளது.. இலட்சிய மாணவ 
தவிந்தனது விடாம வசகஷம்‌, அவற்‌. 
ஒைத்தசர்க்கத்‌ இட்டமிட்டுத்தோல்லிய லு. 
இுதிலில்‌ டுத்தும்‌ வேலப்பனின்‌ குணப்‌: 
படைப்பும்‌ மறக்க முடி யாதவை. பெருமை 
மிச்ச படைப்பு; கோகுலத்தில்‌ தொடராக 
வெளிவத்தது என்ற குறிப்பை அடுத்த படப்‌ 
மில்‌ செர்ப்யார்கள்‌ என்று நம்பலாம்‌. 


மாடிசன்‌. 

எபின்‌ பாத்திரங்கள்‌ 


(வண்டு மாமா -பக்‌. 120 “ர 12:99 
பழனிலப்பா பிரதர்ஸ்‌, சென்னை - 14) 


வகுப்‌ புகழ்பெற்ற பையின்‌ கதைகளைத்‌ 
தமல்கே உர முறையில்‌ எனில நடையில்‌. 
தொடுத்திருக்கிறார்‌. ஆரியர்‌, மகாபாரத. 
மெகதைகன்‌ யோல்‌, மைபினில்‌ உபசுதை 
சே ஏராளம்‌, லலைஜெருடலான பகுதிகளைக்‌: 
பட (உம்‌. சாலமன்‌, எலிஜா, மோசஸ்‌). 
ஆதிச்‌ மிகத்‌ தெனிவாக வழவ்கிருப்பது. 
தெரது. இறமைக்குச்‌. சான்றனி சிறது. 
செராட்டத்தக்க படைப்பு: 
பாடம்‌ பாம்பா 

(கடம்மை அறிவு - பக்‌. 24 ரூ.3! 
கவிப்புலி பஇப்பசம்‌, புலிவலம்‌ 610 109. 
இருவாகுர்‌. 

'கழத்தைகளுக்காகப்‌ படைக்கப்பட்ட 18. 
பாடங்களின்‌ தொருப்பு. எல்லாப்‌ யாடல்‌: 
ஜேலே, ஏற்கெனவே குழந்தைகளுக்குப்‌: 
பழக்கப்பட்ட பொருள்சளிவ்தான்‌. ஆனா. 
லும்‌ பாடலின்‌ சந்தங்கள்‌, ஒந்தக்‌ குழந்தை. 
வையும்‌ தாளம்‌ போட வைக்கும்‌. 

முனையாரே நில்லுங்க! 
பானைகோரம்‌ செல்லுங்க. 


விஓ எங்கும்‌ வளைகளாம்‌. 
கெ. செல்யும்‌ எலிசனால்‌, 
தூங்கமுடி ய வில்லையே! 
எங்கும்‌ எலிசன்‌ தொல்லையே! 
பூனையாரே வாருங்க! 
மானைவோரம்‌ பாருங்க! 


_ 


1. பேரளம்‌ புகழமதியார்‌. அறிவுமைத்‌: 


தொடர்‌ நிறைவு பெறுநது என்று தலை. 
மங்கத்தைப்‌ படித்து அதிர்வடைந்தேன்‌.. 
நல்ல நல்ல கருத்துக்களை கூறி என்‌: 
போன்ற மாணவச்‌ செல்வங்களை மேலும்‌ 
உற்சாசத்துடன்‌ கல்வி கற்க வைத்த இலக்‌: 
கேம, உமக்கு என்‌ நன்றிகளைத்‌ தெரி 
வித்துக்‌ கொள்லிறேன்‌. 

வேட்டவலம்‌, “சர அரேஷ்குமார்‌.. 
4: பேரளம்‌ புகழமதி அவர்களின்‌ விரும்‌: 
பத்தை இன்னும்‌ இரண்டாண்டென்ன. 
இத்த ஆண்டெ நிறைவேற்றுக்றோம்‌. 
செம்பை, ஆரி பரிமளா. 
4. இடுத்த மாத கோகுலத்திலிருத்து; ஒரு: 
ம்‌ அதுதான்‌. 


பெருங்குறை இருக்க. 
"தில்‌ சவணி! புறப்படு? இல்லாத குறை- 
குத்தாலம்‌, மிடபிரசாத்‌. 


5. இறுவர்‌ சிறுமியர்‌ எப்படி வாழ்ந்தால்‌ 

ஒனி மயமாவ எதிர்காலம்‌ தோன்றும்‌ என்‌: 

பதை விளக்‌ வழி காண்பித்த பேரனம்‌: 

புகழ்மதிக்கு எங்கள்‌ நன்றி. 

இருமழபாடி, கோகுலம்‌ சிறுவர்‌ சங்கம்‌ 
கறும்பினர்கள்‌. 

1. "காத்தி பற்றி என்ன தெரியும்‌? 
அருமை. காந்திதி பற்றி எ்வனவோ படத்‌ 
இருந்தாலும்‌ அவரைப்‌ பற்றிய முழூ விவ 


ங்களையும்‌. இப்பகுநி மூலம்‌. தெரித்து. 
கொண்டோம்‌. 
கெத்தாநல்லூர்‌, ஒஎஸ்பரமேத்‌. 


உ முதல்‌ வெடி வெடித்தது; மூதாட்டி 
செத்னாவுக்காக, இரண்டாவது வெரி, தரம 
வானவ கைலாஷ்க்காக! வெடிகள்‌ 
தொடர்ந்து வெடித்தன. முன்னூற்று அலு: 
பந்து மூன்று முறை! இவ்வாக்கியங்களை: 


வாசித்த போது கண்கன்‌. கலங்கி. 
கண்ணார்‌ கனத்தில்‌ வழிந்த்‌-. 
ஸிழுஷ்ணம்‌. சே இருஷ்ணசாாம்‌. 


4. இம்மாத இதழில்‌ இடம்பெற்ற புவலை: 
மலைச்‌ செழியனின்‌ பணத்தைத்‌ இரும்‌ 
மத்தா! எறுகதை நெஞ்னத்‌ தொட்டு. 
வருடிய அருமையான படைப்பு. கதையைப்‌ 
மடுத்த போது சிறுகதை என்ற கணர்வே. 
ஏற்படவில்லை. பக்கத்து, - வீட்டு மாண: 
நரிகளின்‌ சம்பவத்தை நேரில்‌ காண்பது. 
பொல்‌ இருந்தது. இறுதிப்‌ பாராவில்‌ பாலா 
ஜின்‌ கரையாடவ்களை படித்த போது! 
கண்கள்‌ குளமாலின. 


தக்கோலம்‌, அ. முஸ்தயா. 

இலிம 
இலந்தை ஸ்ட, 
*.. ஏழு வவதில்‌ முத்தூது இருக்குறளை 
ஒப்புவிக்கும்‌ சிறுவன்‌ பற்றிப்‌ படித்தேன்‌. 


பெருமையளித்து.... கற்சாகமளிக்கும்‌ 
கோகுலத்தைப்‌ பாராட்டத்தான்‌ வேண்டும்‌! 
மொரய்பூர்‌. சட கமர்கான்‌; 


1 ண்டு மணி சார்‌! எல்லா. விளை: 
மாட்டைப்‌ பற்றியும்‌, அவ்விளையாட்டில்‌ 
இறந்து வினங்குபவரிகளைப்‌, பற்றியும்‌. 
கோகுலத்தில்‌ வெளியிட்டு விட்டர்கள்‌. 

ஹொக்கி பற்றிய செல்திகளை எதுவும்‌ 
வெனிலிடவில்லையே!. 
உ “தன்ன சார்‌ இத்த இதழ்‌ "ஓரே 


பொட்டி மலமாக. இருக்கறதே. எங்களை: 
அற்சாகப்படுத்தும்‌ ஒரே "பணியை" தவிர 
்‌ வெண்‌“... என்பது போல 
செயல்படும்‌ உங்களை நினைத்து ஆனந்தப்‌ 
படுஇன்றோம்‌.. 

சேலம்‌, கே. தவார்த்தளன்‌. 

ஜம்புத்‌ தளர்ச்சியால்‌ எத்தனை மொடு 
மகன்‌? டாகடர்‌ பக்கத்தை அப்படியே: 
சத்தத்து வைத்துக்‌ கொண்டேன்‌. 

"இத்த மாதம்‌ என்ன போட்டி, - 
தொகுத்தல்‌” என்று என்‌ நண்பனைக்‌: 
கேட்டேன்‌... குறுக்கெழுத்துப்‌. போட்டி” 
நான்‌ என்றான்‌. பக்கங்களைத்‌ இருப்ப: 
சொல்‌. வேறு வித்தியாசமான போட்டியை 
வைத்து அசத்திவிட்மர்கள்‌ ! 
கருமத்தம்பட்டி, ஆர்‌. அருண்‌ பிரகாஷ்‌. 

1. லிலின்‌ 'கக்கட்வை. மட்டும்‌. ரசித்து: 
வத்த எனக்கு குலில்‌ பற்றிப்‌ பல அறிவியல்‌: 
உண்மைகளை கணர்த்திலமைக்கு என்‌: 
ஒன்றி, 

சங்கமங்கலம்‌, 

க கோகிலவாணி: 
1. லால்‌ பகதூர்‌ சான்திரிக்கும்‌, செவ்வாய்‌ 
இழமைக்கும்‌ இப்படி ஒரு அதிசய ஒற்றுமை 
இருந்ததைப்‌ படித்து வியந்தேன்‌. 

மாடம்மின்னைதர்மம்‌,.. இளஸ்டலாக 


்‌] 


0 


பமல்‌ மிகவும்‌ ஏனைக்‌, குடும்பத்தைச்‌ 
சரத்தவல்‌ அவனுடைய தந்தையார்‌ அரி! 
மக்கு ஒன்றில்‌ கணக்கெழுதி வந்சார்‌: 
மருகி ஒரு தம்பி, இரண்டு தங்கைகள்‌, 
சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டம்‌ 

மல கும்ப திலலை நன்கு அதித 
வன்‌ நான்‌ படித்த முன்னுக்கு வந்தால்தான்‌ 
இலது கம்பி தங்கைகளின்‌ எதிர்காலத்தை 
நந்து ஒனிமிகசதாக, ஆக்கலாம்‌ என்ற 
வெட்கி வெறியில்‌ மிசவும்‌ கவனமாகப்‌ | 
படித்தான்‌ | 

(பரமனின்‌ கடையத்‌ தம்பி பாது. கடம்ப 
மலை தொயர்த அளவு கு வளர்ந்தசறுவள்‌: | 
இமாவளிக்கும்‌ புது்சட்டை வேண்டும்‌ 
வது அடம்‌ பிடித்து அழுது அம்மாலிட | 
மம்அுப்பாவிடழும்‌ செம்மையாக அடிவாங்‌ 
இ கொண்டான்‌. சம்மி அடிவாங்கி அழுக | 
சாப்பல்‌ வங்க அவத்ததட ம்‌ | 
ர்ந்து போன மணற்பரப்பில்‌ உட்கார்ந்து 
சத தியது மணலைத்‌ தோண்டிக்‌ | 
கொண்டிருந்தான்‌ வனம்தம்மிமைப்பற்றியே 
எண்ணிம சொண்டிருக்க்‌- ] 

கொண்டி௰்‌ கொண்டிருக்க பரமனின்‌ | 
சைகில்‌ ஏதோ ஒரு பொருள்‌. தட்‌ 

ரற்டலாம்‌? 
(0: 
பேட்ட 
பிடித்துப்‌ போன ஒரு வெண்கல விளக்கு, 
அதன்‌ மீதிருந்த. பாரியைப்‌ போக்கு. 
தின்றது. அஇலிருந்து வெளிவந்த ஒரு பூசம்‌. 
இன்த வெனிவ் வமர 
ரண்பய எள்ள 0௮ 
கோகு பபபல பலக தர்‌ 
க்க த க அவத 
இப்பம்‌ அவகர 


என்ன செய்யலாம்‌ பொட்டி. 


பெய! 
முகவரி, 


மின்‌ கோடு 1115 


॥ 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


முடிவு 99. 
111120 ட 


ஓட. 

த்தில்‌ பரதன்‌ பப்விகெஷன்ஸ்‌. 


பரதன்‌ ௮, 
வெலிலிட்டவர்‌: வி, முரி, ஆசிரியர்‌: 


நிர்வாகக்‌ காரிலாலலம்‌: ரேஸ்கோர்ஸ்‌ சாலை, 
40/844) 244787, 404120. 
வமாத்ச்‌ சத்தா 
தபால்‌ ௫, 7231- 


ஆண்டுச்‌ சத்தா: உள்நாடு: ரூ: 381-: 
தயால்‌ கூ. 270/- 


தாடு: ரூ. 141.1 வெளிநாடு: கப்பல்‌ தபால்‌ ரூ. 601 


'பிரைவேட்‌ லிமிடெட்‌ சார்பாக அச்சிட்டு. 
தத்தன்‌. 
ச, சென்னை - 600 033, போன்‌: 
மானத்‌ 


வெளிநாடு; சப்பல்‌ தபால்‌ ரூ, 120/-; விமானக்‌. டைனம்‌ இட்ஸின்‌ உதவியூடன்‌ 
பாட்டி கூடப்‌ பாடம்‌ நடத்தலாம்‌. 

(ய 
யாவும்‌ இதன்‌ 

ஜெயம்‌ நிறந்த ௪௦௨ 
துவ பொன்னாள்‌