Skip to main content

Full text of "Handleiding tot de beoefening van het dubbel-boekhouden [microform], ten dienste van aankomende boekhouders kleinhandelaars"

See other formats


M ASTER 
NEGATIVE 
NO. 94-82061 
COPYRIGHT STATEMENT The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) 
governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted 
materials including foreign works under certain conditions. In addltion, 
the United States extends protection to foreign works by means of 
various international conventions, bilateral agreements, and 
proclamations. 

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are 
authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these 
specified conditions is that the photocopy or reproduction is not to be 
"used for any purpose other than private study, scholarship, or research." 
If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction 
for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright 
infringement. 

The Columbia University Libraries reserve the right to refuse to accept a 
copying order if, in lts judgement, fulfillment of the order would involve 
violation of the copyright law. Author: Bes, Klaas Title Handleiding tot de 
beoefening van het 

Place: 

Tilburg 

Date: 

[1 896] QA-f\2an\-^ MASTER NEGATIVE # COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES 
PRESERVATION DIVISION 

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD 422 
B463 Bes, Klaas 

Ilandleidins tot de beoofenirij^ van hot dubbel- 
boekhoiiden, ten dienste van aankomende boek::OT:ylers 
kle in-hand e laars, onz,, door K, Bes ... Tilburg, 
Kraane ^IBQG^ 

ZG p, 21^: en. O 


RESTRICTIONS ON USE: TECHNICAL MICROFORM DATA FILM SIZE: ?f^MM REDUCTION RATIO: \2a. IMAGE PLACEMENT: IA @ IB IIB DATE FILMED: b|2|q4 INITIALS: Waa/ TRACKING # : Mift 0Cb*/3 FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA, 


> 

CD 
O 
O 
m O O 

rO 

co X e> ^^ 


4^ 

ai 

3 

3 > 

ë-8 

O m 
Q."n 

(Jl3 5 

--I O O X 

< 

N M o 
-v^- 
a? 

^^. ^. 


<p-: 

c^^ <"1 :> '^^ .^^ j^ 


> Ui 

o 

3 
3 tS A 

^ A^ 


> 

Ui ^c ^, .'?'A ^ %f^ 
-*'.> '^ 
O 

o 

3 
3 t x^ r.^' V 


^p 
^o ^f* fp ¥^ K3 O «n=i!Ei;|!|!|;|? 


bo O 00 b ro ro 1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm ABCOEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abc delghi|klmnopqrslu«»xyz 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 

1234567890 
2.5 mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 

1234567890 V 


&> 'b 
^o fcP fp ^^ m 

H 

O 
O 

■ö m -ö 
om T 

OLl"ö 
> C w 

I Tï ^ 

5S OOO 
Oc/) 5 

m 

O 

m 

UI 

3 
3 er 
n > 

?.rn 

Is I "O 

|o 

<< 33 
M CO 

^— ( 

cnx 

OOM 

o ^CP -^v 
>?/% >. N) 

b 

3 
3 cr 
o > 

Is 

D 7- 
O i^ f "O 

»< :^ 

N co 

'—— I 

^-< 

OOM 
O ^ 4^0 ■A 4^ /^. 


mtlieCüpoflfUigörk LIBRARY 
i^cf)ool of ^nüintsi^ 
tlTïje iWontgmnerp üibvatv 

of 

Slaountanti» f H HANDLEIDING 

TOT DE BEOEFENING VAN HET 

DUBBEL-BOEKHOUDEN, 

TEN DIENSTE VAN AANKOMENDE BOEKHOUDERS, 

KLEINHANDELAARS, enz. DOOR K. BES, 

Leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool 
„Willem II" te Tilburg. ^*x«<^ TILBURG, 

M. G. VATTIER KRAANE. 
t..M^ ii-ar IJfoorrede. "v^ ■ :i 'J. J^^Q2> Met de uitgave van dit werkje beoog ik de kennis van het Dubbelboek- 
houden te brengen aan personen, als op den titel vermeld, voor wie deze 
vc'etenschap zeker niet minder nuttig is dan voor groote kooplieden, op wier 
kantoren het Dubbelboekhouden in den tegenwoordigen tijd hoofdzakelijk 
wordt toegepast. 

Bij de behandeling heb ik mij vooral gehouden aan de practijk en ben 
daarbij niet in lange of geleerde verklaringen getreden. Uitgaande van het 
begrip ,,Zaak", waarvan ieder bij eenig nadenken de be'teekenis gevoelt, heb ik 
bij de toepassing van het Dubbelboekhouden alleen gebruik gemaakt van den 
regel : 

Bij vermeerdering van het vermogen der maak is de rekening debet, bij ver- 
mindering credit. 

Geen groot bedrijf heb ik als onderwerp der boekhouding genomen, daarom 
zijn van de Hulp- en Bijboeken alleen besproken het Kasboek en het On- 
kostenboek. 

Moge dit werkje een gunstig onthaal vinden en in eene behoefte blijken 
te voorzien. I "bilSurg, S^eSruari J1896, K. BES. I f I n 1 e I d i n / Er zijn zeker weinig raenschen, die nooit eens de behoefte ge- 
voelen aanteekening te houden van hetgeen zij bezitten, van hetgeen zij 
van anderen te vorderen hebben, of van hetgeen zij aan anderen schuldig 
zijn. De eerlijkheid, die aan ieder rechtgeaard mensch eigen is, dwingt 
hein als het ware tot het maken van zulke aanteekeningen, tot de beoe- 
fening van het boekhouden in het klein. Ook het eigenbelang van hen, 
die zaken drijven, draagt ertoe bij de beoefening van het boekhouden te 
bevorderen, daar het hun niet onverschillig is te weten, hoe groot de 
winst is, die zij door het drijven der zaken behalen. 

Men kan zijne aanteekeningen op vele wijzen houden, naar eigen 
inzicht en verkiezing, doch de ondervinding heeft geleerd, dat, wanneer 
zulks niet volgens vaste regels en grondbeginselen geschiedt, daaruit 
allerlei verwarringen ontstaan, en die aanteekeningen niet beantwoorden 
aan het doel, dat men er mede beoogt. Een methode van boekhouden, 
reeds vóór vier eeuwen in Italië bekend, en gedurende den loop der 
tijden steeds meer en meer beoefend, voldoet in alle opzichten aan de 
eiscben van het practische leven. 

Bedoelde methode wordt Dubbelboekhouden of ook wel Italiaansch 
boekhouden genoemd. Den eersten naam heeft zij daaraan te danken, 
dat oorspronkelijk slechts twee hoofdboeken bij deze methode gebruikt 
werden ; den tweeden naam daaraan, dat zij in de groote koopsteden 
van Itahe het eerst in gebruik kwam. 


— G — 

Het Dubbelboekhouden is zoo algemeen van toepassing op alle 
soorten van handel, dat zoowel de geringste winkelier als de grootste 
koopman zijne boeken kan houden naar deze methode, daar de grond- 
beginselen van het Dubbelboekhouden onafhankelijk zijn van de uitge- 
breidheid der zaken, 

Na deze korte inleiding, welke ik vooraf heb laten gaan, om een 
verkeerd denkbeeld weg te nemen, dat bij velen van het Dubbelboek- 
houden bestaat, n.1. dat deze methode zoo omslachtig zou zijn, dat men 
beter doet zich op andere, minder volkomen, wijze te behelpen. 

De Hoofdboeken, Hulp- en Bijboeken. 

Bij de toepassing van het Dubbelboekhouden heeft men drie 
hoofdboeken noodig, Memoriaal, Journaal en Grootboek genoemd. Bij 
deze drie hoofdboeken maakt men tevens gebruik van een grooter of 
kleiner aantal Hulp- en Bijboeken, die naargelang van de uitgebreidheid 
der zaken meer of minder noodzakelijk zijn. Het voornaamste hulpboek 
is het Kasboek, het voornaamste bijboek het Oiikostenboek. 

Memoriaal. 

In het Memoriaal wordt achtereenvolgens nauwkeurig vermeld, 
wat dagelijks in onze zaak voorvalt. 

Deze aanteekeningen, die den naam van memoriaalposten dragen, 
vermelden het ontstaan en tenietgaan van alle waarden der zaak? en 
wel in orde des tijds en met opgave van het geldelijk bedrag. De 
inrichting der memoriaalposten wordt aan den boekhouder overgelaten. 
Als hoofdzaken gelden daarbij duidelijkheid on nauwkeurigheid. Alle 
bijzonderheden, die op de te beschrijven omzetting van de waarden der 
zaak betrekking hebben, moeten daarin nauwkeurig worden vermeld. 
De gewoonte brengt mede, dat met een kort of kernachtig woord de 
hoofdgedachte het eerst wordt uitgedrukt. 

. Dit boek. dat den boekhouder dienen moet tot leiddraad voor zijn 
Journaal en om zich daarop in andere boeken te kunnen beroepen, 
stelt in staat om meerdere posten van denzelfden aard tot één post te 
vereenigen en als zoodanig in het Journaal over te brengen. 

De posten in het Memoriaal worden dikwijls in een vorm ge- 
schreven, dien men Iialf-jonrnaal noemt, doch dit is niet noodzakelijk. 

In dit geval wordt in den post minstens één der rekeningen ver- 
meld, die debet of credit worden; men doet dit dan om het overbrengen 
der posten in het Journaal gemakkelijker te maken. _ 7 __ 

Wanneer men een afzonderlijk Kasboek houdt, wat meestal het 
geval is, worden in het Memoriaal geen ontvangsten of uitgaven in geld 
geboekt, en worden de onkosten, die men maakt, in een afzonderlijk 
Onkostenboek aangeteekend. 

Kasboek. 

Het Kasboek wordt gebruikt om alle ontvangsten en uitgaven in 
geld te boeken. Het wordt meestal gehouden op twee naast elkaar 
liggende bladzijden, die hetzelfde nummer dragen. Op de linker of 
debetzijde boekt men alle ontvangsten in geld, met vermelding van wien, 
«n waarvoor de ontvangst heeft plaats gehad. Op de rechter of credit- 
y.ijde boekt men alle uitgaven in geld, met vermelding aan wien en 
waarvoor de betaling heeft plaats gehad. 

Het Kasboek w^ordt gewoonlijk aan het eind van iedere maand 
opgeteld en het aanwezige geld met het saldo van het Kasboek verge- 
leken. Is er te veel of te weinig geld in kas dan moet daarvan, vóórdat 
ile optelling in het Kasboek wordt ingeschreven, een kaspost gemaakt 
worden. 

Ook bij het inschrijven der posten in het Kasboek maakt men 
veelal gebruik van den vorm van half-joaroaal, d. w. z. dat de rekening 
vermeld wordt, die ten opzichte der Kas gecrediteerd of gedebiteerd 
moet worden. Het debet zijn eener rekening wordt dan aangewezen 
door het woordje Per, het credit zijn door Aan. 

Onkostenboek. 

Dit boek w^ordt gebruikt om daarin die uitgaven te boeken, waaraan 
het begrip onkosten verbonden is. De onkosten, die in dit bock vermeld 
worden, zijn hoofdzakelijk van drieërlei aard: 

l*^"', onkosten, welke betrekking hebben op goederen, die men 
ontvangt of in magazijn heeft, en waarin men voor eigen rekening handel 
drijft; het is natuurlijk, dat deze onkosten gebracht moeten worden ten 
laste van de goederen, waartoe zij behooren ; 

2*^**, onkosten, die men ten behoeve van anderen maakt, welke 
natuurlijk ten laste komen van die anderen ; 

3*^% onkosten, welke op geen andere rekeningen te brengen zijn, 
maar waarvan het bedrag voor ons verloren gaat, zooals vuur, licht, 
fichrij f behoeften, enz. 

Aan het eind van de maand wordt het Onkostenboek opgeteld en 
de som der uitgaven in het Kasboek overgebracht, terwijl aan het eind ƒ — 8 — 

van het jaar, vóór het opmaken der Balans, de splitsing der onko^^ten 
plaats heeft naar de verschillende soorten, waartoe zij behooren, en 
waarvan dan posten gemaakt worden in het Memoriaal. 

Journaal. 

Het tweede hoofdboek, Journaal geheeten. bevat alle posten uit. 
het Memoriaal en het Kasboek, óf in volgorde zooals zij daarin voor- 
komen, óf in eene andere regelmatige volgorde, zoodanig beschreven, dat 
daarin onmiddellijk te lezen is, welke rekeningen debet en welke reke- 
ningen credit zijn. 

Het debet zijn eener rekening wordt in dit boek aangewezen dooi- 
de eenvoudige vermelding van den naam der rekening, het credit zijn 
door de vermelding van den naam der rekening voorafgegaan door het 
woordje aan. Voor het schrijven van de namen der rekeningen, alsmede 
voor het woordje aau gebruikt men middelsoort schrift. Bij iedere 
rekening wordt in gewoon klein schrift de reden vermeld waarom en 
het bedrag waarvoor, de rekening debet of credit wordt. Voor de de'bet- 
en creditbedragen gebruikt men afzonderlijke geldkolommen. 

Om bij het overbrengen in het Journaal van posten uit het Me- 
moriaal of uit het Kasboek juist aan te geven welke rekeningen debet 
en welke rekeningen credit zijn, heeft men den volgenden regel : 

Bij vermeerdering van het vermogen der Zaak is de rekening debet, 
hij vermindering credit. 

Om het gebruik van dezen regel en in het algemeen het Journaal 
goed te begrijpen, moet men eerst weten, wat het Grootboek is en hoe 
het is ingericht. Alvorens dit te verklaren, valt nog te vermelden, dat 
het tot het wezen van het begrip Zaak behoort, zooals in het vervolg 
meer en meer zal blijken, dat tegenover iedere vermeerdering van het 
vermogen der Zaak eene gelijke vermindering staat. Het gevolg hiervan 
IS, dat de som der debetposten van een journaalpost steeds gelijk is aJin 
de som der creditposten. Deze eigenschap wordt gebruikt als een 
middel van crontróle op de juistheid van het journaliseeren. 

De bedragen in de beide geldkolommen van het Journaal worden 
van het begin tot het einde opgeteld. Men moet dan op het einde van 
een journaalpost in beide geldkolommen hetzelfde bedrag hebben. 

Grootboek. 

Het derde hoofdboek, Grootboek of Rekeningenboek genoemd 
bevat alle posten uit het Journaal, gerangschikt naar de rekeningen' 
waarop zij betrekking hebben. I 

t — o — 

Een Rekening wordt in dat boek gehouden op twee naast elkaar 
liggende bladzijden, die hetzelfde nummer dragen. Bovenaan plaatst 
men den naam der rekening. Op de linker bladzijde of debetzijde der 
rekening worden alle debetposten in regelmatige volgorde geschreven ; 
op de rechter bladzijde of creditzijde evenzoo alle creditposten, die op 
de rekening betrekking hebben. Bij het overbrengen der posten uit 
het Journaal in het Grootboek wordt alleen datgene, wat in het Journaal 
met gewoon klein schrift vermeld is, overgeschreven, en wel, zooveel 
mogelijk met dezelfde woorden. Ook worden de bedragen, waarvoor 
het debiteeren en crediteeren geschiedt, in de daarvoor bestemde geld- 
kolommen vermeld. 

Alvorens met het overboeken uit het Journaal in het Grootboek 
te beginnen, plaatst men in het Journaal vóór den naam van elke 
rekening het nummer van het folio uit het Grootboek, waarop deze 
rekening voorkomt. Tusschen deze nummers plaats men een streepje,, 
daar, waar de afscheiding tusschen de debet- en de creditposten in den 
journaalpost zich bevindt. De Grootboekrekeningen vertegenwoordigen de verschillende waarden 
der Zaak. Deze waarden zijn velerlei en in het algemeen van tweeërlei 
aard. Sommige waarden hebben het karakter eener bezitting, andere het 
karakter eener schuld, wat veelal uitgedrukt wordt door de woorden 
positief en negatief. De namen der rekeningen zijn ontleend aan de 
nainen der positieve en negatieve waarden, die zij voor de zaak voorstellen. 

De rekeningen worden verdeeld in drie soorten : 

l/^^* Rekeningen, die voor de zaak positieve waarden voorstellen; 

2^« Rekeningen, die voor de zaak negatieve waarden voorstellen ; 

3^** Gemengde rekeningen, die voor de zaak positieve en negatieve 
waarden te zamen voorstellen. 

Tot de eerste soort behooren : 

de rekening van het geld, Kas genoemd ; 

de rekening der koopmansgoederen, Goederen genoemd; 

de rekening der effecten, Effecten genoemd; 

de rekening van wissels, die men innen moet, Te innen Wissel» 
genoemd ; 

de rekening van vorderingen op anderen, Diverse Debiteuren (*) 
genoemd; (') Deze titel is eene verkorting van Vorderingen op Diverse Debiteuren. 1 ; 
fl 10 — — 11 — 


.Ie rekening van huishoudelijke artikelen, Haishondin^ genoemd- 
genoemd "'"' "" '' l"^t-kki„gen, die men bekleedt, Betretti„,e« 

verriclu' pt^^u^^" '"'" r'"'''' '"^" ™^" '«" '^^'^''^^•^ -='" ''"deren 
verricht, Provisie (♦) genoemd; enz. 

Tot de tweede soort behooren • 

Wi^selfgeroSf ™" "■'"''^' "" """ •'^""^" ™-'- ^^ "'t»'- 

de rekening van opgenomen gelden, Opgeuomen Gelden genoemd • 

genoenid; [tz"'"^ ""' '"'"''"'" '"^" ''"'^"''"' "'^*"* Creditearen (*'') 

Tot de derde soort behooren: 

,,».-. ''" ;«^";"g«" van vorderingen op, en schulden aan bepaalde 
personen, bijv. h. van Dorp te Leiden; "l'-time 

de rekeningen van de vorderingen op, en schulden aan den persoon 
<Ue aan het hoofd van de zaak staat. Kapitaal en Privé genoemd 

de rekeningen bekend onder de namen Onkosten en Interest, enz 

Wat de namen der rekeningen betreft, valt te vernielden dit 
tegenwoordig het streven bestaat deze zooveel mogelijk te bekorten 
\V aar men vroeger sprak van Goederenrekening, Kassarekening, Int.re.t- 
rekening, enz. zegt men tegenwoordig alleen Goederen, Kas, Interest enz 

De namen der rekeningen eener zaak treden in de taal van het 
iJubbelboekhouden op als namen der zaak. 

Men zegt nu, dat de rekeningen debet of credit zijn, of wel, dat 
.ie zaak debet of credit is op eene bepaalde rekening. Dit komt blijk- 
baar op hetzelfde neer. ' 

Ontstaat er voor de zaak in eene b3paalde waarde eene vermeer- 
dermg van vermogen, dan is de rekening, die deze waarde voor de 
zaak voorstelt, debet. 

Ontstaat er in eene bepaalde waarde voor de zaak eone vermin- 
ilering van vermogen, dan is de rekening, die deze waarde voor de zaak 
voorstelt, credit. 

Daar nu, zooals boven reeds gezegd is, bij het begrip zaak iedere 
vermeerdenng van vermogen eene evengroote vermindering medebrengt 
ivordt de zaak tegelijkertijd debet en credit voor hetzelfde bedrag in 2vaarde' (*) Hiervoor worden ook wel andere titels gebruikt. 

(") Deze titel is eene verkorting van Schulden aan Diverse Crediteuren. ♦ /\ Ten einde nu het voorgaande door een beknopt voorbeeld toe te 
lichten, volgen hier eenige posten uit de boeken van eene handelszaak 
in vélocipèdes. 

MEMORIAAL. SCHIEDAM, 1 Januari 18**. FOL. 1. Overgrenomen van L. Groothuis alhier, den 
door hem tot nu toe gedreven handel in vélo- 
cipèdes en aanverwante artikelen. De voor- 
handen niagazijn-artikelen en de werktuigen 
tot het verrichten van kleine reparaties ver- 
tegenwoordigen, volgens een daarvan opge- 
maakten staat, eene waarde van f 1850, — , w^elk 
bedrag ik hem na eenige dagen op zijne kwi- 
tantie betalen zal 

Verder stort ik in de zaak in contanten . . •15 Febr.- Ontvaiigen van W. Humber te Londen, 6 
vélocipèdes (Safely No. 12), 

volgens factuur £ 82 — . — 
Korting 45 % „ 36.18.— £ 45.2 .— a f 12,08 Diverse onkosten alhier : 
Vracht, invoerrechten. . . 
Assurantie, kleine onkosten f 37,40 
- 7,90 f 1850 
- 3000 I f 4850 54481 45 30 f 590 11 11 — 12 — — 13 — SCHIEDAM, 20 Fehruari 18 * \ FoL. 2. ï 
«eaccepteerd de traite van W. Humber te 
Londen, groot £ 45.2.- s/d, zicht a 12,09 . 1 Maart- Verkocht aan de Schiedamsche vélocipède- 
club „Velocitas", onder garantie, 5 vélocipèdes 
namelijk : ' 

3 stuks „Humber ]Vo. 12 Safety", d f 168,--. 
1 Kudge Bicyclette No. l a f 216,— . . .' 
1 New. Eapid u f 168,— Contant 3 % ■15 Maart. Terkocht aan G. Vink alhier : 

1 vélocipède „Humber, No. 11 Safety", onder garantie, a f 180,—. Contant 2 % 

• 
O 


O 


O 


1 


O 


O 


Cl 


co 

os 
1 


cv 
1 


t^ 


O 


co 


ïé 


C-l 


;o 


co 

T-H 

co 


«^ 


«*H 


1 


1 


i 


«*-i 


• 

c 


C 
■4^ 

c 
o 


^° 


• 
• 


O* 


CC 

G 


• 
• 


p 
4^ 


c 
^c 


Ci 
en 
O 


tc 


• 


o 


c 


<Xf 


• 


^ 


O 


• 


• 

1 

H- 1 
O» 


h-l 
• 1-1 


3 


• 


o 


>- 

•o 


• 
< 


c 
o 
> 


7-1 
o 

Si 

c 
'S 


t—i 
• 

o 


CA 
*> 

O 


> 


d 
d 

d 


0) 

o 


3 

c3 
1—» 

c2 


:3 

• 


1 -> 


i2 
• 
* 
ei 

'5 
f-» 
> 


O 


c 

Ni"' 


I-O 
CJ 

co 


O) 

c 


C 
O 

> 


'S 

c 


o 

,3 
i^ 


o 
1—1 
co 

Cl 


Cl 


1— ' 
CC 


.-1 


u 


• 
• 


■4-a 
• rl 
o 
co 


^4 


c3 


e 


& 
^ 


(Z) 


1 
O 
O 


O 
O 
o:. 


1 

o 
co_ 
»— i 
Tt» 


co 
M 
<-^ 
O 


t^ 


^ 
"^ 


Cl 
co 

OO 
tH 


o 
< 
co 
"^ 
!^ 
Ui 
1 


■ 
i 
1 


«<-l 


1 
o 


1 


cfT 
Ui 


O 


• 


• 

H 


O 

o 

o 
te 


r2 

Cl 

cc 

'c3 


ei 
• 

'ai 
"o 
• 


U} 


o 
CU 


c 


O 


a 


' 
CS 
o 
o 
(—1 
0) 


c3 
>- 
d 
-< 


d 
1— s 

;-< 


o 


•4^ 
d 
rs 
,o 


O) 


o 
n3 
> 
tH 


O 
c3 


13 


b£ 

C 
d 
;?; 


f-, 
o 


c 


o 


o 


1»" 


o 


O 


> 

■4J 


1 
o 


> 


f-> 
o 


o 


O) 


o 


c 


C 
o 


s: 


•^3 


<-H 


ü 
> 
> 
c2 


Cd 


> 


O 


<0 


O 


^ 
c3 
't-» 
^ 


il 


o 


'o 
d 


r-l 
r-( 
o 


iH 
rH 


1 - 


t 


• 


CO 


CO 


• 


-tJ 


* 
^ 


S-> 
• pH 


• 

o 


« 

00 


c 

h-3 
S 
c3 
1! 


l^ 

— 14 — — 15 18**. ONKOSTENBOEK. Jan. 


o 


n 


10 


n 


31 


Febr. 


15 


n 


16 


n 


28 


Maart. 


1 


n 


15 


n 


31 


1 

Porto's. FOL. 1. 
Diverse onkosten bij de opening der zaak . 
Postpapier en enveloppen 
Bestelloon 

Vracht en premie van 6 vclocipèdes . . . .' 

Invoerrechten, loonen aan los werkvolk. 
Zeeassiirantie en polis. .. . 

Bestelloon . . Geboekt Kasboek fob 1. . f 960 

240 

— 50' 

124a 

28|5a 
Ö50 
150 
— 50 
9 62,90 In dezen post ontstaat voor de zaak rlnnr l,of „ , , 

delszaak van L. G.oothuis eene bezittint in 7 «^«"'«"^en der ban- 

waarde van f iR-^n • "«^'^mg m den vorm van goederen, ter 

het storten LlfTn^ '"°°' " '"" '"^'^^"'"^ «»*<"»-en debet, door 
net storten lan f 3000,- m contanten ontstaat voor de zaak epn» U 
^nuu^ m geld ; hiervoor is de rekening Kas debet ' ^" 

va?nLo°"""v" " '""" ''';""'"• "^ '''''' "•'"■" ^- «'°°tbuis alhier 
van 1 ]8oO,-, waaiToor gecrediteerd wordt de rekenin» Diverso Crla, 

tearen (daar de.e schnld in eens .al worden afgedaan>"de t veedeÜn 
den persoon, die aan het hoofd der zaak staa't voor 'en Idrt Z 
3000,-, waarvoor de rekening Kapitaal credit is. Verder ontlttn ? 
■n dezen post voor de zaak geen positieve of negatlve waard "ook 
gaan er zulke waarden niet teniet. De som der debetnosteril ' ^ 
gelijk aan de som der creditposten. debetposten is nu ook 15 Februari. . . 

In dezen post ontstaat voor de zaak eene bezitting in goederea 
voor een bedrag van f 590,11, ^^aarvoor de rekening Goederen debet is. 
Er ontstaat eene schuld aan W. Humber te Londen van £ 4o.2.- of 
f 544 81, waarvoor de rekening W. Humber te Londen credit is, daar 
men 'voor een buitenlandschen handelsvriend steeds eene afzonderlijke 
rekening opent; verder ontstaat er voor de zaak eene schuld in onkosten, 
daar er voor een bedrag van f45,30 onkosten gemaakt zijn, waarvan de 
betaling nog niet geboekt is ; hiervoor is de rekening Onkosten credit. 

20 Februari. 

In dezen post gaat voor de zaak eene schuld van £ 4o.^.— oi 
f 545 26 aan W. Humber te Londen teniet, waarvoor de rekening VV. 
Humber te Londen debet is ; tevens ontstaat er eene nieuwe schuld van 
f 545,26, in den vorm van een geaccep teerden wissel, waarvoor de rekening 
Te betalen Wissels credit is. 

1 Maart en 15 Maart. . 

Deze posten, als zijnde van gelijke strekking, kunnen vereenigd 
worden tot één journaalpost. Er ontstaan hier voor de zaak twee vor- 
deringen, die ieder afzonderlijk in eens zullen worden afgedaan een op 
de vélocipède-club „Velocitas" van f 861,36 en een op G. Vink alhier 
van f 176,40, waarvoor de rekening Diverse Debiteuren debet is. 

Door het verkoopen der vélocipèdes gaat er voor de zaak eene 
bezitting in goederen teniet voor een bedrag van f 1037,76, waarvoor de 
rekening Goederen credit is. 

Kasboek, ontvangsten. ..oaah 

Men moet hierbij wel bedenken, dat de eerste post, groot f ÖOOO,-, 
reeds uit het Memoriaal in het Journaal is overgebracht, zoodat hij m 
het Kasboek slechts pro Memoria voorkomt. Houdt men het Kasboek 
in den vorm van half-journaal, dan blijkt zulks onmiddellijk, daar er in 
dit geval dan geen rekening vermeld wordt, die ten opzichte der Ka* 

credit is. 

Overigens is in het afgeloopen kwartaal aan geld ontvangen 

f 1107,30, waarvoor de rekening Kas debet is. 

Teniet gegaan voor de zaak zijn vooreerst eenige kleine artikelen, 

waarvoor de rekening Goederen credit is, voor een bedrag van f 49,60. 

Verder is van den verrichten arbeid reeds in rekening gebracht, en dus 

voor de zaak afgedaan, voor eene waarde van f 20,— ; hiervoor is de 

rekening Reparatiën credit {*). Nog zijn er twee vorderingen teniet (*) In den commissie-handel en ook wel in andere zaken gebruikt men 
voor den verrichten arbeid de rekening Provisie. — 16 — 

gegaiin, op „Velocitas" f 861,36 en op G Vink ilhipr f it^aa 
de rekening Diverse Debiteuren credU is.' ''^'' "^""^^'""^ 

Kasboek, uitgaven. 

aan L. Groothuis, waarvoor de rekening Diverse CredltenrAn a1 V^- 
van r7.9SO, waarvoor de Ueniuri,e„ tbet is "'"'"^ '" ^^^"^" 

iJiJ bet voorgaande moet men wel hpHpnL-on ^„. i, \. . • 
eener schuld voor de zaak vermeerderrng vatver™ is hl!""', f'" 
eener scUuld vermindering van vermogen ^ ' ''«' °"'^''^*" 

Men verkrijgt nu liet volgende : FoL. 1. JOURNAAL. 

SCHIEDAM, 1 Januari 18 
O Goederen. 

Voor de aanwezige artikelen en werk- 
tuigen 

Kas. 

Voor het aanwezige geld 

Aan Diverse Crediteuren. 

L. Groothuis alhier 

Aan Kapitaal. 

Voor mijn handelskapitaal . . 

• • • • • # 

■" ' -15 Febr.- 

Goederen. 

Voor 6 vélocipèdes (Humber No. 12 
Safety) f 1850 
- 3000 1850 
3000 5901T Transporteeren fol. 2. ji f 544011 f 4850 47 — FoL. 2. SCHIEDAM, 45 Februari 18 * *. Vb*' 6 Transport van fol. 1. 

Aan W. Hnuiber te Londen. 

Voor factuur over 6 vélocipèdes ten be- 
drage van £ 45.2. — 

Aan Onliosten. 

Voor diverse onkosten 8 20 f 544011 W. Humber te Londen. 

Voor zijne traite £ 45.2. — 8/d. zicht . . 

Aan Te betaleu Wissels. 

Voor geaccepteerd de traite van W. 
Humber te Londen, 8/d. zicht 31 Maart f 4850 544 45 Diverse Debiteuren. 

Vélocipède-club „Vclocitas". 
G. Vink, alhier . . . . . 

Aan Goederen. 

Voor 6 diverse vélocipèdes . 545 26 861 
176 36 
40 31 Kas. 

Voor ontvangen in dit kwartaal 

Aan Goederen. 

Voor diverse artikelen. . . . Transporteeren fol. 3. 1107 81 30 545 26 f 8130 49 1037 49 76 60 f 7072 73 il 

» I — 18 — . — 19 — FoL. 3. SCHIEDAM, 31 Maart 18**. 
3 

7 

10 
6 
2 Transport van fol. 2 Aan Reparatiën. 

Voor gedane reparaties . . 

Aan Diyerse Debiteuren. 

Vélocipède-club „Velocitas". 
G. Vink, alhier f 8130 31 Diverse Creditenren. 

L. Groothuis alhier 

Te betalen Wissels. 

Voor de traite van W. Humber te 
Londen 

Effecten. 

Voor frs. 2500,- Zuid-Italie 3 % . . . 

Onkosten. 

Voor diverse onkosten in dit kwartaal . 

Aan Kas. 

Voor betaald in dit kwartaal . , f 7072 1850 

545 

729 
62 20 

861 
176 36 
40 26 
80 
90 3187 96 f 11318 45 f 11318 45 J Vorenstaande posten geven aanleiding tot de volgende rekeningen, 
die te zamen vormen het GROOTBOEK. <ll S w 
cc; 

Q 
W 
O 

o o E- 
W 
pq 

P zo O 

t^ CO 1^ Oi 
CO "«^^ 

o o 
a> 


i; 


> 


^ 
• f— 1 


0! 


53 


X) 
> 

1— t 


o; CD CD 
> ? =« s 

o a; o 

/O) co co o • -t^ 
iK ^ 
* ^ 


.« 


GO * 
^^ 


1-1 
r-( 


O 


O 


lO 


Oi 


co 


lO 


1-H 
*-*-H 


• 
t • 
a 


tl 


r'. • 


33 


5 


'/3 


..-1 0; 
^ 'I-H 


O) -— . 


r>. r" 


'<1> t? 


aanv 
erkti 


ft-iS 


'o ^ 
0«2 
u « 


«-■ O 


§s 


§^ 


>^ 


> ^ 


a> 


O) 


j:^ 


^ 


iH 


iO 
1-1 


* • 


^ 


« S 


J3 


S^ 


O 

^ Q < o H 
W 

eq 
w co 

0-. 00 

1-f 

co I 33 

SS 
O 

o 

03 co * ^ 

00^ co 

co o t^ 

o o 

o — 

co r-H '- s 

3 c3 
53 ►> 

03 
O a tH co 


00 o3 o3 CO o 


w 
cc; 

H 

i—i 

Q 

Cd 
O co o Q o 

00 O) 33 

3 O 
O 
>-< 

O * 
co o3 O 
iO 

00 t4 

OQ O 

o co Ik ;-• 

oo ^ •=* ^ t-l CJ co >-^ * — 1^ n — 21» — O CJ *^ lO w w ca a: 


00 ^a> co »i4 3C 


o * t •X) c» lO Cl 

ld 
o; o C.H 00 CO Q <M ♦ -^ 00 OJ 1-^ii< o C/2 ^ w 'C: en cc lO 2^ Si- — < • -XI 

c =^ 
c ^ cc 


4r <^ C 

w 
cc 
CJ CAj Xfl co 


CM 


iC 


-r 


o 


■^ 


(X> 


05 


. 
■^-^ 
-^ 
;_ 


• 


. 


O 
.^ 


.^ 


, 


a> 


s 
O) 


f-* 


. 


"3 


o 
o 


^ 
te 


c3 


00 


tl 


> 


c 


o 
0) 


o 


0) t3 


> 
O 
-*- 


^-J w 


w 

O 


CM 
• 


« 


!-■ 
» 


^ 
co 


O» 
1— ( 


fi- 
CO 


(M 


> a o jj- « Q o o o 

> 5 co 


00 


M O 


w P3 


00 


— 21 cc o 

co "t* co T-( 03 03 
'03 o vi) 03 C3 m >^o o co 00 ^ 

1-< s COO 

co 'f rH CO 

00 — I 03 03 
/03 O 03 M > c^O cc 00 .=3 O t^ 5 CJ tó p:; o w O-l CB a ü 03 CO 00 ii GO O u 
CJ H CJ H m * X X 0<1 s: 


^H CO 

3:2 00 k^ s| '>■> — 23 — PROEFBALANS. Nadat alle posten, die op een bepaald tijdperk, meestal een jaar. 
betrekking hebben, door middel van het Journaal in het Grootboek zijn 
overgebracht, wordt nagegaan of deze overdracht wel zonder fouten heeft 
plaats gehad. Daartoe dient het opmaken der Proefbalans. 

De Proefbalans is een tabel, waarin in eene kolom voorkomen de 
namen der Grootboekrekeningen, gevolgd door vier geldkolommen In 
de eerste kolom staat achter den naam van iedere rekening de som der 
debetposten dezer rekening, in de tweede evenzoo de som der creditposten 
J>e derde kolom dient voor de debetsaldo's, de vierde voor de creditsaldo's 
Telt men de bedragen in de beide eerste kolommen op, dan moet 
men by eene juiste boeking twee gelijke getallen krijgen, die tevens 
gehjk zyn aan de tellingen van de beide geldkolommen in het Journaal 
Dat dit zoo zijn moet is duidelijk, daar uit eiken journaalpost op de 
debetzijden van grootboekrekeningen hetzelfde bedrag geboekt is ge- 
worden als op de creditzijden. Als eene proef op de juistheid van de 
saldo's der rekeningen dient het optellen van de twee laatste kolommen 
Ook deze bedragen moeten a,vn elkaar gelijk zijn, daar zij feitelijk ver- 
kregen zijn door van elk der twee eerste kolommen van de Proefbalans 
evenveel af te trekken. 

Beantwoorden de uitkomsten der Proefbalans niet aan de gestelde 
voorwaarde, dan heeft men fouten gemaakt. Alvorens verder te gaan 
moeten deze fouten opgespoord en verbeterd worden. 

Ter toelichting dient de uit de voorgaande grootboekrekeningen 
opgemaakte Proefbalans. ( ^ I 


cö co 
in 

< 

< 

PQ 

W 
O Zf2 

b 

o 

< o o 

DJ 

O co cc 
w 


o co C5 


cc GO 

O co 

l>- 

co 
t-l 
cc o 

i-O 
QO cc H 

ca co 
cc 


o o 

00 O 

l-H ao 

o 
'S u 
<o 

O) 

o 

o O) 

P u 
Ü IC O 

o CO CC ro •r-l <N CC CO O 

05 Tt» CO •i-i 
o* c 

O) 

c 
o S -* o co CO TjH cc 
lo o co co 

GO 

IC t^ 

Tf CC 

IC o CR 

o 

M 

O IC co ■J2 

w 
co 05 Xi c 

O) 

;-■ 

O) 

.r-< 

Q 
<ü 

tc 

OJ 

> o 

00 
GnI o 

CM O 
00 C5 

<M 


00 05 CU 

ü o 

CM 

O 

co o 

<M 

O 

cc LC 
00 

cc UC 00 
l-H 

cc li. — 24 25 Het opmaken der Balans. 

Het bepalen van den stand der zaak op een gegeven oogenblik 
noemt men het opmaken der Balans. Daartoe verzamelt men alle waarden 
der zaak op één rekening, waaraan men den naam Balans geeft. INVENTARIS. 

Den grondslag voor de Balans vormt de 
verstaat men eene nauwkeurige opgave van alle 
waarden der zaak op het tijdstip, waarop men 
te maken. 

De positieve waarden op den Inventaris 
negatieve waarden Passiva. Het verschil tusschen 
stelt de in het afgeloopen tijdvak behaalde 
verlies voor. 

Tot toelichting volgt hier de Inventaris, die bij de behandelde 
posten behoort. Inventaris. Hierdoor 
positieve en negatieve 
de Balans wenscht op 

noemt men ActiTa, de 

de Activa en de Passiva 
winst of het geleden INVENTARIS, 31 Maart 18 * * 1. 2. 
9. 

10. ACTIVA. 
Goederen. De in het magazijn aanwezige 
goederen hebben, volgens een daarvan op- 
gemaakten staat, eene waarde van . . . 
Kas. Het aanwezige geld bedraagt . . . 
Reparatiëii. Voor gedane reparaties moet 
nog in rekening gebracht worden .... 
Effecten, frs. 2500,- Zuid-Italië 3%, 

£t 55K % f 693,75 1 Coupon 13,75 f 1700 — 919 24 707 4. 
6. PASSIVA. 
Kapitaal. Het saldo dezer rekening. . 
Onkosten. Nog verschuldigde onkosten. 

Totale winst, welke bij de heropening der boeken gebracht 
moet worden op de rekening Kapitaal. 40 25 50 3000 
14 50 f 3351 3014 336 65 T> ! '' ^ Uit den Inventaris volgen twee journaalposten, een der Activa en 

een der Passiva. 

Door het verzamelen van alle positieve waarden der zaak op één 
rekening ontstaat één nieuwe positieve waarde, waarvoor de rekening 

Balans debet is. 

Tegelijkertijd gaan voor de zaak zooveel positieve waarden teniet, 
als er afzonderlijke posten onder de Activa op den Inventaris voorkomen; 
hiervoor zijn de rekeningen credit, die op deze posten betrekking hebben. 

Door het verzamelen van alle schulden der zaak op één rekening 
onstaat voor de zaak één nieuwe schuld, waarvoor de rekening Balans 

credit is. 

Tegelijkertijd gaan voor de zaak zooveel negatieve waarden teniet^ 
als er afzonderlijke posten onder de Passiva op den Inventaris voorkomen ; 
hiervoor zijn de rekeningen debet, die op deze posten betrekking hebben. 

De bedoelde journaalposten zijn nu de volgende: 

SCHIEDAM, 34 Maart 18 * \ 11 o 9 10 6 11 Balans. 

Voor alle Activa van den Inventaris . . 

Aan Goederen. 

Voor op de Balans gebracht de waarde 
der goederen 

Aan Kas. 

Voor op de Balans gebracht het aanwe- 
zige geld 

Aan Reparatiëi!. 

Voor op de Balans gebracht de nog in 
rekening te brengen reparaties 

Aan Effecten. 

Voor op de Balans gebracht de aanwezige 

effecten • 

_ 31 

Kapitaal. 

Voor op de Balans gebracht het saldo 
dezer rekening 

Onkosten. 

Voor op de Balans gebracht de nog ver- 
schuldigde onkosten 

Aan Balans. 

Voor alle Passiva van den Inventaris. . f 3351 15 3000 14 f 1700 919 50 24 r07 40 25 50 301450 O — 20 — 

7nn .^''Z' ^""''■'"^ "*" ^^'^ ^^^^ Jouf'^alpoHen in het Grootboek 

ZJ\lVT".^^"'' P°''"''' °^ "««*'*«^« '^*"<»«" meeraaa- 
weiig, behalve op de rekening Balans. 

waardf 'at a"'" .''^'"'"^ '"" debetsaldo, dan is dit eene positieve 
si'n H • ^^,^^^^^^^ ^"''' voorstelt; heeft deze rekening een credit- 

genwoorrngt!' ''"' °'^*"'''^ '"*"'*'' '''" ''"' «"^'"'« ^«^"<'** ^«"«- 

Nota van Winsten en Verliezen. 

ho,t H?'. r"' ""/^ ''"^'''"^ """" •'^ Inventarisposten in het Groot- 
boek, de tellingen der rekeningen na, dan blijkt, dat er op sommige 
rekeningen nog saldo's overblijven. Deze saldo's stellen de afzonderlijke 
winsten en verliezen voor. Hierb^ geldt de regel : 

Elk creditsaldo ü wimt, elk debetsaldo ü verlies. 

Met behulp van dezen regel, waarvan het bewijs, wegens den ee- 
ringen omvang van dit werkje, achterwege moet blgven, maakt men de 
volgende tabel op : 

Nota van Winsten en Verliezen. De volgende winsten zijn behaald : 

Op Goederen 

„ Reparatiëii 

De volgende verliezen zijn geleden : 
Op W. Huniber te Londeu . . 

„ Onkosten • 

„ Effecten 

Totale winst 
( __ 27 — 

Ook de Nota van Winsten en Verliezen geeft aanleiding tot twee 
journaalposten, een der winsten en een der verliezen. 

Het ontstaan der winsten is voor de zaak vermeerdering van ver- 
mogen, waarvoor de rekeningen debet zijn, waarop deze winsten betrek- 
king hebben. Tegelijkertijd ontstaat er voor de zaak eene schuld aan 
den persoon, die aan haar hoofd staat, daar door zijn kapitaal en arbeid 
de winsten behaald zijn. Hiervoor is de rekening Terlies & Winst credit. 

Het ontstaan der verliezen is voor de zaak vermindering van ver- 
mogen, waarvoor de rekeningen credit zijn, waarop deze verliezen betrek- 
king hebben. Tegelijkertijd ontstaat er voor de zaak eene vordering op 
den persoon, die aan haar hoofd staat, daar door zijn toedoen de ver- 
liezen geleden zijn. Hiervoor is de rekening Verlies & Winst debet. Uit 
het behandelde volgt, dat de rekening Verlies & Winst in de plaats der 
rekening Kapitaal staat. 

Men heeft nu de volgende journaalposten : 

SCHIEDAM, 31 Maart 18**. 1 
9 

12 12 
5 
6 

10 Goederen. 

Voor winst op deze rekening. 

Reparatie n. 

Voor winst op deze rekening. 

Aan Verlies & Winst. 

Voor de som van alle winsten 31 Verlies & Winst. 

Voor de som van alle verliezen 

Aan W. Humber te Londen. 

Voor verlies op deze rekening 

Aan Onkosten. 

Voor verlies op deze rekening 

Aan Effecten. 

Voor verlies op deze rekening f 847 44 25 25 5485 f 391 50 32 

22 45 

10 
30 MÉauaaEdfiaoifi i _ 28 — ^ 29 — 4' I I ^ n 


N.B. Een aandachtig lezer zal wel begrijpen, dat men voor het 
opmaken van de Nota van Winsten en Verliezen de rekeningen niet 
opnieuw behoeft op te tellen, maar dat de getallen, die hierop voorkomen, 
gevonden kunnen worden uit de Proefbalans en den Inventaris. Het Afsluiten der Rekeningen. 

Na de boeking van deze twee journaalposten in het Grootboek 
hebben alleen de rekeningen Balans en Terlies & Wiust nog een saldo. 
Van de overige rekeningen zijn de tellingen in debet en credit gelijk. 
Men zegt dan, dat zij afgeslaten zijn. 

Is er winst behaald dan heeft de rekening Verlies & Winst een 
creditsaldo, dat voor de zaak eene schuld voorstelt aan den persoon, 
die aan het hoofd staat. De rekening Balans heeft dan een evengroot 
debetsaldo. Door deze ^-chuld op de Balans te brengen worden beide 
rekeningen afgesloten. 

Is er verlies geleden dan heeft de rekening Verlies & Winst een 
debetsaldo, dat voor de zaak eene vordering voorstelt op den persoon, 
die aan het hoofd staat. De rekening Balans heeft dan een evengroot 
creditsaldo. Door deze vordering op de Balans te brengen worden ook 
in dit geval beide rekeningen afgesloten. 

In het voorgedragen voorbeeld heeft men voor de afsluiting nog 
den volgenden journaalpost te boeken : 

SCHIEDAM, 31 Maart 18 *^ 12 11 Verlies & Winst. 

Voor op de Balans gebracht de totale wins t 'f 33665 ian Balans. 

Voor de totale winst f 336 65 Na de overdracht van dezen post in het Grootboek worden alle 
rekeningen opgeteld en aan beide zijden op gelijke hoogte afgestreept. Het Heropenen der Rekeningen. Het heropenen der rekeningen geschiedt zeer eenvoudig, door 
middel van den Inventaris, die voor de afsluiting {*) heeft gediend. 

Alle Activa van den Inventaris zijn de debetbedragen, waarmede 
de rekeningen, waarop zij betrekking hebben heropend moeten worden. 

Alle Passiva van den Inventaris zijn de creditbedragen, waarmede 
de rekeningen, waarop zij betrekking hebben, heropend moeten worden. 

Alleen de rekening Verlies & Winst wordt niet weder heropend, 
maar haar saldo wordt bij de heropening der boeken overgebracht op 
de rekening Kapitaal of op eene andere rekening, die voor de rekenin<< 
Kapitaal in de plaats treedt. Op den Inventaris wordt dit met korte 
woorden vermeld. 

Ter toelichting volgen een paar rekeningen, die afgesloten en 

heropend zijn. (*) Eigenlijk zou men bij de heropening der boeken opnieuw een Inven- 
taris moeten maken. Deze nieuwe inventaris, in hoofdzaak dezelfde als die 
welke bij de afsluiting der rekeningen gebruikt is, wordt, om onnoodig werk te 
vermijden, achterwege gelaten, maar de wijzigingen, die men bij de heropening 
in acht moet nemen, worden vermeld op den inventaris, die voor de afsluiting 
heeft gediend. 1 30 — 31 — o ö 

o: «o o 
<X) O) 

(XI G t* 
■-^ §ii 

^ QJ o3 
> O. 

'^ ^^ 

'O o 
o 

> 

o? 

<Xi 

> co 
p 

CC C/2 

O 

O co 
o CC o 
cc 


O 


? 


o 
C4 

CO 


:<-■ 


1 


'-*-■ 


%-i ^ O) 

o aj 
o ^ c o ii^ 
o o.s 

•^ O) -i4 'XI 

O 

c 

o X — 
CD Z 1 


• 


iX 


-- , 
JZ 


*} 


o 


C 


■J2 • 


-^^ 


t-l 
'^ . 


••9 


> 


« 

cö bC .S xs-^s co co * ^ 

QO S3 o 

co • 

a> 

> ' 

te ' 

o c 

en 
O) O 

C 
». O 

K^ bO IC r-t 

r^ 00 


T-( 


18**. 
Febr. 
Maart 


'E 
g 
i 
Cl 

cc 


1 Ook het Journaal moet nog heropend worden, daar ook in het 
vervolg van tijd de telling van het journaal overeen moet stemmen met 
de Proefbalans uit het Grootboek opgemaakt. Dit geschiedt nu door 
het Journaal aan te vangen met de som der debet- en creditsaldo's, die 
in het Grootboek zonder behulp van het Journaal zijn overgebracht. 

Het Journaal der voorgestelde handelszaak in vélocipèdes wordt 
nu als volgt heropend : 

SCHIEDAM, 4 April 18**. 
f 3351 15 f 3351 15 De rekening HUISHOUDING. 

Nog eene enkele opmerking tot besluit. In het voorgaande voor- 
beeld is verondersteld dat het Hoofd der zaak geen gelden aan de zaak 
onttrekt voor zijn levensonderhoud. 

Dit zal gewoonlijk wel het geval zijn. 

Voor dergelijke uitgaven opent men de rekening Hnishonding*. 

Het saldo van deze rekening moet klaarblijkelijk niet op de Nota 
van Winsten en Verliezen voorkomen. Daarom wordt het saldo der 
rekening Hnishonding vóór het opmaken der Balans op de rekening 
Eapitnal overgebracht, waarvoor men in het Memoriaal een post maakt. Tot verdere oefening in het Dubbelboekhouden volgen hier nog 
eenige posten ontleend aan dezelfde handelszaak, die reeds tot voorbeeld 
genomen is. De lezer, die het voorgaande goed begrepen heeft, zal wel 
in staat zijn deze posten in Journaal en Grootboek over te brengen. 
Ook wordt hieraan toegevoegd een Inventaris der handelszaak op 30 Juni, 
ten einde hem in staat te stellen de Balans op te maken, de winsten 
en verliezen te bepalen, en de boeken af te sluiten en te heropenen. — :\-i 33 — MEMORIAAL. SC HIK DAM, 10 Ajiril 18 Yerkoclit :i:in P. Vooruit te Brielle op i! 
m aan den : 

2 kiiulervélociptdea (Huniber No. 28 Sa- 
fety) met toebehooren k f 95, — . . . . 15 Getrokken op P. Vuuruit te Brielle een 
wissel a:in de order van ni ijzel ven per 
10 Juni a. s 30 Terkocht aan C. Verburg te Haarlem onder 
garantie 1 vélocipède (Raleigh „A."pneu- 
matic), te betalen 15 Juni a. s 15 Mei Rekening ontYaii^en van Saul & Co. te 
Rotterdam over : 

12 kiiidervélocipèdes a f 45,— .... 
Op 1 maand, korting 1 % FoL. 3. f lyo f 190 540 
5 40 f 325 f 534 60 SCHIEDAM, 25 Mei 18 * * Oiitvaiiïren van C. Verburi,' te Haarlem een 
wissel op de Rotterdamscbe Bank te 
Rotterdam per 15 Juni a. s. . . • > 20 Juni Verkocht aan P. Stanl alhier op 3 maanden: 
1 vélocipède (Huniber No. 12 Sjifety). . ONKOSTENBOEK. 18**. April 


10 


j» 


30 


» 


»> 


Mei 


1 


M 


15 


» 


» 


Juni 


1 


» 


20 


•j 


30 FoL. 4. f 325 f 168 Bestelloon 

Postzegels, etc 

Bestelloon 

Brandassurantie 

Los werkvolk 

Vracbt van 12 kindervélocipèdes 

Bestelloon 

» 

Kleine reparaties, enz 

Geboekt Kasboek fol. 2. . FoL. 2. 
3 00 

-Pi. 

o 09 
Cn 

Ci 34 ^ O 00 00 


er w- Il 

3 cc 

o < 

o CD: O 
O ? 3 "^ td ^ ür; CB P CD CD O 
O 

ff 

'd 
o 
ff 

CS3 

ff r/3 

CD er 
p 
ff 

CD 
■1 CD O^ 1-^ '-J «i— !• CD 

•—f I— la ki^ »-« 

.— ' CD 

cT ^ 

2 o ?^ 

~ ^ 03 

*— ' Tj — 

O ■''-' 

ff <1 

ff O 

— o 

• ff 

CB 'T* CD 

o § 2i 
^ o 
n 

5 GO CD o 

ff c 

CD . UI 

O o 

"• o 

^ <i 

H^ CD 

p O 

tji o 

w_ ff' 

ff ^ 

4:^ ff 

»— ■ • 09 GO 4^ QO O 

o ff 

3 CO 
O CC CD 


ff- o ^ 3 CD TT 

C 

cc 

CD fi O — 

w 

o 

c« CD — 

PT - CD Vj 

>-J CC 

cc <Xi 

<5 .- o 

<-►• 
<-»■ 
CD 
•-< 

ff- 
P w 

CD 

P 
P P 

P 

3 CD <-► 

3 CD 

OQ 3 r» ^ P 

ft! O 

» 9 > P 
3 

CB 

O <1 

P O 

^1 


H 

p 
■— > 
f» 

o p 09 
4^ Cl 
09 
4i. ^1 

O 09 
M 
QC 

o" 


O 

< 

> 

C/2 

H 00 


2 

H 

> 

^2: o 
p > 

o 

w 
w 


r 35 INVENTARIS, 30 Juni 18* ACTIVA. 

1. Goederen. De in het magazijn aanwezige 
goederen hebben, volgens een daarvan op- 
gemaakten staat, een e waarde van . . . 

2. Kas. Het aanwezige geld bedraagt . . . 

8. Diverse Debiteuren. P. Staal alhier . . . 

9. Rep.iratiën. Nog in rekening te brengen 
reparaties 

10. Effecten, frs. 2500,— Zuid-Italië 3%, 

k bb]4 Vo f 093,75 

Eente 3 rnd. a 3 % . . - 9,37 1750 

1088 
168 

85 35 703 PASSIVA. 

4. Kapitaal. Het saldo dezer rekening. . . 
6. Onkosten. Nog verschuldigde onkosten. . 

Totale winst, . 

welke bij de heropening der boeken gebracht 
moet worden op de rekening Kapitaal. 3000 
67 40 12 20 i 3794 3067 87 20 f 727 67 Van deze gegevens kan men tot verdere oefening ook nog als 
volgt gebruik maken. 

De voorgestelde posten worden, van 1 Januari tot 30 Juni. eerst 
tot één Memoriaal en Kasboek vereen igd. Daarna worden zij in het 
Journaal en Grootboek overgebracht en ten slotte woidt op 30 Juni de 
Balans opgemaakt, waarvoor de laatste Inventaris de gegevens verschaft 0W. — 36 — Aan hen, die van het Dubbel-Boekhoudeu meer willen weten, da.i 
in de voorgaande bladzijden vermeld is, worden de volgende werken 
aanbevolen : 

K. BES. Leerboek Toor de Theorie en Practijk van het Dubbel-Boek- 
houden, volgens eene nieuwe leerwijze, ten dienste van hen, die 
zich voorbereiden voor een examen Ynja f 4,00. 

K. BES. Beknopt Leerboek voor de Theorie en Practijk van het Dubbel- 
Boekhouden, volgens eene nieuwe leerwijze, ten dienste van het 
onderwijs aan Hoogere Burgerscholen Prijs f 1,80. 


c-Mipi,':'"»* ;^i^:^ COLUMBIA UNIVERSITY 
II 0032052448 w. 
1^ |R< v\')^ooeA^-N /Svéd ^ IJJHIf DEC 2 g 1928 

l l END OF 
TITLE