Skip to main content

Full text of "Official gazette of the United States Patent Office [microform]"

See other formats


3D5I3MM0D 30 THSMTHAqaa  .2.U 

aoHHo -maxAq 83tat2 aaxiviu srii ^o axrasAo JAiDnao 


I ladmuM 


SQT amuloV 


i^dQI ,r yiBunfil^ 


BTViaTAq 

ZHDITOM 


io ^aaAdma adJ x<* b»flttoa aesd BAd sJaJg io ^iBJsioaa »dT 
,E8«I  .81 i9dai9voM stIJmBs .wasiedbB srij »o bflalisxJlwg 
V)  no»a»7aoD  sdJ  oJ  ollduqsfl  s'slqosq  naJnamufl  9A)  \o 
»» .XJ-isqoiq iBhJsobfll lo ao^i09)o^H 9dJ loi shiaq lo aolaU 
.8881 ,18 isdotoO ao aodaU }a bMt7»i JsbI 

.eojoviTaji J Miwaa 


lo dhioM Mft ai bnsbnsll snoicbsa afanqqA lo InaoS 
Cd^I i»din»voV<I 

^®^   bsimfflB isaloMza 

S*    j,aq fll bsonlDB isalmBxa 

®®    bsnsYsi isalouza 

80*   1^^ 


lo ^cu'dma »dl xd b«aiJoa n»»d lad 9JaJ8 lo ^iB}»iMa sdT 
,8d«I  .91  19dai»T0H  97t)94lt9  ,99a919dbB  »dJ  lo  bnBlisiJlwg 
»dJ lol ahaq lo aoUasTOoO sdj oJ b«d3 lo olIdiNjAfl sdJ lo 
no  flodaU  ta bMlTn  ui  .iMsqoiq  UHlaobal  lo  aoMMloiq 

«8fl«I .18 i9do}oO 
903 at 9J*J8 JadJ V> qldnsdmsm sdJ aanfiaoo oala sJon adT 
iMtifabal lo flotlMioiq »dJ lol ahaS lo noInU laaoMaaislal 
_ .XJisqoi^ 

.eojOMYaa j wiwaa 


i»iiiisl38ia 

-iMOOoiH   .aaoD  .biolmalg  ,-w\j»«T  .U »i»o«»T— .088.120,8 
ismiAloaKI  .S»«X ,8 iqA bsJab iasiB^  .b^jtazahhA moit 
;ml .•»(woa-\t»iiti<l .Mo^laaa sdj xd .8«ei .IS .JoO bslft 
blM lo 8 boM 8 .1 anital9 oJ lamlaloatb aid} na^as ^dnsH 


8»«l «o4a^ »At ot oti4it(t»a ji«>H\l. lo-^j^o \o wxntsAb^ 

to x»«*dnia 9d} xd b«fl«on a99d aad 9}Bi8 lo ^a}9i99a 9dT 
,8»«I  .91  i9dm9ToH 9Tt}99a9 .99a9i9dba 9dJ lo ba«h9«Jlw8 
ah«q lo nolia9-rao0 9dJ oJ 9lIduq9A aaohlA IanJn9D 9dJ lo 
aodaU la bsatvai aa .x»i9qOTq Ul-ilaubnl lo aotlMioiq 9dj lol 

SCei .18 i9do}90 no 
9dJ fll aJaJg JadJ lo qtdai9dai9ai 9dt Hmifiaoo oala 9Jon 9dT 
lahJaobnl lo aot)99loiq 9dJ lol ahaS lo aolaU («aot)aiii9}aI 

.aajowYaa j wiwaa 


aaottB3il»»a 

.oldO  .aoixaa  .MoaitsAqsta  .a  asmsX, — .88Q,»S  .oW  Miaalafl 
fit  ^bM  b9lab  9U8at9fl   .aaJAxQ  qua auiinHg  aaA3 
.99ail8aa 9di td .8a«I ,*S J9O balB aoltaslbga   .I8«l 

tm»J lalfltamai «ittn» 9dJ alldoq 9dl oJ aslMlb^b xdsisH 

.laglaq ai9l}9j blM lo 


■JOfl laijg   Y.M ,i9Jt9d9oa .sJWV .ir blimoQ— .**a.»00.8 
.08  .J9O balft floUaolbsQ   .I»«I  ,18 .JaO bstab laalaq 

.io)d9Tflt 9dl xd ,8881 
anal jfllnUoisi aibna «dl ollduq »dJ oJ aatmlbsb xd9i9H 

.iii9ia<i blM lo 


8l«l i»o4»Kl »At ot o»lo7 t9qq\3 \o oUdMqsa \o 90«9-iMlbik 

lo ^aaBdma ^dj ^d b9ftMoa nead aad aJaJg lo xi«J9i!»a 9dT 
.8881  .81  i9dai9yoK 9TlJt)9B9  9oa9i9db« 9dJ lo baahaaJhrg 
»ltMl lo flo«a9TnoO sdJ oJ aJloV isqqa lo 3ilduq9a 9dJ lo 
flodaU la b9alT*i aa ,xn»qo-i<I lafiJaubnl lo aol)09io-t^ »d) lol 

.^   ,  ,   „   ^ -Saai .18 i9doJ90 ao 

903 al 93a3S 1m03 lo qtdai9dai9ai 9d} aon&aoo oala 9Joa sdT 
lahJaubal lo ao«o9Joiq 9dJ lol atiaq lo noJnU laaoUamaJnl 

.BOJowYafl J Hiwaa ^wiort 


lo aobMkrfl tdi itA ooltiuTiioD Isaollaimtiil 
Itisqori^ lahtuibiil 

i»oH»»»Il 8Jei no4»Kl »At o) •oi>d \o »oii«i»4bA 

V) xaaBdma 9dJ ^d bsfitloa ossd a«d 91*18 lo xi»i9tb9B 9OT 
.8881  ,81 i9dai9ToM 9Ttl0999 ,99a9i9dba 9dl lo baah9«lhr8 
9d} 10I Bhaq lo aotla9TaoD 9dl ol aoaJ lo mobsal^ 9dl lo 
flo  aodaU 3m btmtrn aa x^sQoiq  lahilaobal lo  aollosloiq 

.8881 .18 i9tfol90 
^ aJ 91*18 ladl lo qidai9dm9ai 9dl aanfiaoo oalB 9ioa adT 
iBlilaobal lo aotlMloiq 9dl lol ahaq lo aolaU lBaollBai9lal 

•tliaqoiq 

,BajOKTafl .J Miwaa 

.B«mt»<l \o -^aoHa^MoO ^ki9k. .8881 ,* .»»a 


M<I ,r ruumal K) »iimI 

loal ,0S8,T11.8 .oM ol T8*.811.8 oW— WJ8 ... tJnsUiq 

.tool .eS8.T81   .oW 01 8dS,T81 oW— Tfl   . aoHaaa 

toal .888,8 oW ol T88.S oM— «    - .alaalaq laaiq 

tenl .Iia,«S    oW 01 TO«.as oW— a    -„.... a9oa*l»a 

-iAlOT 

I 


fiM,8 ^„^^, 

Jr  •«»i«»a 

'J    --alaalaq Ja*iq 

- - MoaatsH 

*•••• — I*>oT 


aOITiO TMSTAq OT THA HOIH^ TO MOITATIO 


9ioi9d wneaUieq lo 99r\^b a97l^ a lo na lohq lo 
al emlj baeqa oi been ioa wob rioiada aid ^alaat^sd 
Jod ^oaamsq aa»I ^laoolvdo al doldw Jia anhsblaaoo 
9d \l lebtHooo oj benlup^i need evari bluow eri doirirxr 

.do^aioa tnoii aal^iaJa eiew 
belft 9d ^acn doiasa OBaloilIeiq a \o 8)l089i edT 
9d ^caoi -i^bauvisA anoljajlo Jia lo aotaalmdua sriT 
TO anoaasi lo Joscnataia beilasb laa xd bsinaqmoryoa 
11 .sofflO iasiB'i edT .lia Ja soon ^d lo .anotiaoftilaup 
Joal »dJ no \Bw xoB al ^clei Jon Illw 4ia dooa asau Jl 
Illw iud .^smolJa lo Jaaollqqa 9d3 ^d baJlo aaw Jl JadJ 
b9i97oo«lb Jia aa -wanaai scnaa sriJ ^Woaxe nl n iasil 

.d3iB98 laloflk) 9dXal 
bsdaaaaa ed oi tia y> ^)lz9lqaioo baa iaaoma 9dT 
doao ia93i9q Iai9y9a \d 898fl9ioal 9offiO iasia^ 4di \d 
■al xbm3a baa lalioaJadoa a oala al 9i9di baa ,109^ 
-BTsqcal al JI  .b9m aaoDaotlqqa lo -(Jtz9lqaio9 nl 98a9i-j 
-J99£n al bealBido 9d 9oa&)8l88a 9ldaao8B9-i Ila Jad» 97IJ 
9di oi xl^lahab al }| .19709101/   aoliaojla alrii »nl 
lo  tiB  ia9aiii9q  Ua 97ad  of  9a&taa7bB  a'JnaoUqqa 
ano«i9q Ila JariJ b9JaqlolJaa ,9iol9i9dJ ,al JI   .bioo9i 
itilq^ 9dJ riJlw 9ldl88oq aa ^llal aa ^Iqrnoo Illw b9l09lia 
bUroda aoUaJto ^na .^[IlainJaVI  .J89op9i gnloagiol 9d» lo 
aoUaslIqixb ^iBa8909aau blo7a bluoda bna 97l)o9l98 9d 
.99aa79l9i 9ttJII xi97liaiBqaioo lo Jia lo oolauioal 9dJ lo 
-oiq 9di ^d b9aolal7a9 a)Iua9i 9di JadJ b9qod at JI 
97oda aiaad 9dJ no b9ttlaJdo 9d xboi 98flBdo 9l0i beaoq 
liiw isJJam 9di ol aolioB i9dJiBl oa Jadl bna balaolbal 

■YiaMioo9n 9d 

.eajoviYafl j viiwaa 

.•»«oH»i«»moO v«»tek .88GI ,01 i9dni909a 

£ 


^ 


1 


baaoqoiq 9dJ oJ ii97lj n99d aad nol]ai9bl8no9 TOdiinl 
lo aslna «)mo iasiBH 9di lo WI 9l0fl lo Jn9niba9niB 

10 i9}Bl^fl Iai9b9'9 9dj nl b9ri8lIdoq aa ,9olioai<l 
-91 ain9ainioo n9«liw 9di lo idgll 9dj nl .8861 >S xluJ. 
.8881 ,t i9doj90 no bl9d snliasd laio 9riJ bna ,b97l9o 
«9bl otaad 9dJ oi dlod bgalai ii99d 97ad anoM-wtdo 90108- 
notiaJlo tia loliq lo notaalnidoa lol Jn9ai9ilup9i a lo 
otlt>9qB 9di o) bna .8^9nioDa il9dJ 10 ainaoHqqa ^d 

11 9bAni 9d bluow in9ai9ilup»i doua doldw a\ i9nnani 

.b9eoqoiq aa b9bn9aia 9i9w 9U;i 9dJ 
ion f>9bh>9b a99d aad Jl .89ona}aai0oih> 989dl i9bnU 
-Mnnam 9d» nl i9dil9 ,in989iq ia slai 9rij bngma a> 
at iod .lannam lailmla ^Uai9n9s 9cao8 nl lo b98oqoiq 
nao 110191 b9il89b 9riJ doldw oJ Jn9}X9 9rii 9nlnn9j9b 
-qa ' .^IjnlbioooA .alaad ^iajn0lo7 a no b9nlajdo &d 
iadi bMlfba xd9i9d 9ia aias^a baa 8X9nioJJa .aJnaollq 
-9b!xld«ld J0d isqoiq ^Ino Jon 9d ol b9i9blaaoo al il 
9lBiaq9a ft nl ;9omo ia^ial 9di nnolnl ^9d} ladl 9idBil8 
lo noliaollqqa na lo jnllft lo 9aill 9dJ la i9riil9 igqaq 
Inslaq lohq ^na lo .T9na9i9ril 9ldaol}oaiq aa nooa aa 
9d xaai .nolnlqo itedl nl .doldw noUaolIdpq b9lnhiq lo 
-qa 9di lo aoliaalaiMxa all nl 9omO 9dl ol Inlqted 

.nollaollq 
^l9i ol 9omo la9la<I 9ril lo nolln9lnI 9dl ion al II 
naq ^aa lo Ila lol 9lnlllad08 a aa anoUalh) dona no 
9dl ^d nolaalmba na aa ion ,doiB9e laloffio 9ril lo 
Tnolaqbllna al lia belb 9dl ladl ^9molla 10 Inaollqqa 
notl09t9i a lol alaad a miol blnoria 10 mlalo ^na lo 
9dl ^d nollalio a 8fll}890p9i nl 109tdo 9dT .lo9i9riJ 
01 al mid ol nwonjl iia loliq lo ^9molla lo inaollqqa 
-•1 01 oala bna doia98 laloffio 9dl no Mogdo a 9bl7oiq 
b9«l7bB al odw i9alaiaz9 na laiii al doiaea do0a 9lalilio 

•    ' "■■■■■•:    '.!  . 


,•    \ 


'J 


\ 


n 


'a^iAr 


\ 


1 1- 


>!.•■ 


gqaoD ovimiMAxa tvistas 

»nsbn»tnh»qo8 .aflOMTIHW ,a .H 


* ^ 


s»-e -s 


s»-«-« 


S(M>(-T 


s»-« -« 


SJMM 


SO-* -s 


s»-s 


J»-*S-» 


Sld-OK-d 

S»-4-« 
£»-« -♦ 


SJMK-S 


S»-T^ 


S»-f -» 


s»-*t-e 


s»-s-> 


a»-i -s 


s»-s 


s»-»r-» 


t«j9M 


s»-8 -a 

S»-«I-C 

sa-oi-* 


.ioh>^a .MAOMAM .a .S-MOITAM^O OMIMIMAZa JADIMaHd 


„   ., """tmaia tioelTieqoa .JJ3a«IKA0 .J .H-oii qijoao YHTaiF/UHn liowMTn 

,    „ .8i>t<n»)a 

.wblUH bloA jwbhbyilnA btoA 
.Ifllnno-l-^oq jsatmlalo^ :,atesfl l«i.,*X i,„,e^ t>^ „,^„o«i .^..jjvi Sw "nV«S^ 

•ssesooiq jnlbloM .yJHJlU laJoaqS .noUBTaqaB 

" "  ,-   "ol^naxa rioelnsqDB .aJOaan l-oei quOflO OVIITAVII/a T nv* nt/rTT./^r^ 

-n«n«n,0 ;d.H^.M i,o,8 ;.„,a,«c.A bo. U>od„M ,ai,«ai^ ;«,„5<n<I .oelU bn;TIfaS f^rq^'Llilo ^ "^ 

•'""J'BluMl/ I«b9q8 ;anJbnoa 9vt89dbA nolJai 

iotnassiq ;aott«UM«ia oinioansdT ;nolJ«Dfthuq blupiJ tsn» 
.«««Kn«I I.olr<dq .,.1M ;ai,J«iqqA dlO Im.aiM ;«o4«oqa,a •vM«,a*,noO .noUweshl^ ;,alyi? 


.WtonKI .8MA?a .H .M-KOITAflX<IO OMIMIMAZa JA3IflT3aja 


3- ■■•^'-^^->---------^^^ss 

.Uh,,«M avUoA-o.b«fl Msul „i,oH ,<„x.H«i,M „b.oq .«oJ,a^ TBsiouVI -.ehi,^ 

" - "«i™«a xioeivisqua .iJjaqAO .w .a-oes quoao .xoiaaiMaMAHT xoitamho^vii 

'•"'""^ x.o«.v,«,x,8 .awiua w w^ quoflo .JAvaiHTaa a;<A aoAaora MoiTAwaoim 

.hA b9j«l9fl bM Motvsa sjinoja ; aoinwaoO bru aolJaiuqmoO . jaluswoiq aiaQ 

.liTOwjsVI baa 

^ -Italnuia xicin^qoa .HaaAHTa .M .q-098 qUOflO .BTHaMUaTaMI aVlA MOITAIQAa 

•>n*T""9M lijisna )iutb«H isohqO 

" y TOfllflMxa xio«lvi9qD8 ,XA8 .X .a-OTS laOflO .BTHaMaJH  ■ 

.luoMMlIaotlM ;8»(toHw8 moJoubnoO 


oefc ,80S 
STS OS/ 

eTs.s 

Sdei ,61 .hal 
1 80 1 ,*l .oeG 


caci .oe flaawavon lo 8a 8vioiTA3ijqqA xnaxAq lo tiomawD 


--(anslasQ snIbulDxe) anoltaorlqqa snlbn-^g \o ladraon la^oT 

.(808189a 8nibuIox9) aoiios 9aiiia»a^aoiiaoHqqa \o isdcnua laioT 
- aoiioA smtiawa anoiJaoilqqo nsiaeCI lo ledraun latoT 

• ...aoiioM snhiawfl nobaoilqqa wan iaabfo \o ejad 

--noiioa aniJiawa nobaoilqqa bebaQcaa issblo \o siaG 


. I  ?  exi^aTAq lo noiTAHiqxa 

S£T isdmuv:  ... ' 


UnsJaq srfT 
srf } \o saotstvoiq 
9rfl isbnu tmi»J 
tiaaUl 


/. 


•  w- 


^-'•■'  ':■! 


■.X 


)   ;: ^,-.-.t; r- 


-•. '. •» 


.> 


••  'V.- 


•   .    .•••i;. 

>.- •^-• 

m 

' 

' 

_»i 

■v- 


•l- »■ 


A' 


^- 


.N 


•■   ,.' i 


.•• 4' 


:r. 


s 


:! 


M. 


-\  I 


M: . 


:* 

^ 


•• ^''- .■^■i 


\  V >=*  ' 


.a 


«■  . ■, 


.■* ■.■.'■/. 


.fv«^ 


■■•=^ 


■I >.■ 


4   ^. 


l 


.t 


I. 


■ i 


'■■*■« 


.ba^qeooa ad ctofl bluoo baa [aanolai saw ,mt In 


•■■■■■ ;    JiiXT ,.,  >»    T     v-rl 

■ •   I I    •   . - * . ■    •' i -     . • • 

838A0 3JIAM3aAHT QPIA TMIKTAI MI 8^10181030 

J AidmuloD lo ^ah^aia ' 

.J«ao6a«,. „„„„„^. ,^ ^H.,„, „, ^„^^ „„Z .i"",^, 
, . , .noitoni/ini x^J»nimi[OTq « to! aoiJoM 

■  "   ■ ■ .aamaa koitom 

■   '■    -•'    aaaao . •'^^-"orr.oH 

rami )a»bm\ab aiotns oj noi*>nu(ni n« loi noitoa n« ei sirfT  r 

lol JnsmssnjmA snivnO" b»lJij„a ,08ei  a lemiuA b,fft   rp^ 
. no t,„oO «ri, „oi,d «„,«, «„ ,rfT  '•'.ArO.-ri^Z.^^ S 

,8Se,ni,8 .oK iasial na subbJ oJ bslubsdoa ei noiJ«,ilqq. ,ri, b« 
. aoi,*,i,qqa bi« ,ri, „i fc<,ia ^, „3^ ,lf IKrr 

sioa oei« i9qi,q jurfx  .bsnobnada noiiBoifqqji exit OT«Io9h rxi r,„iin^ 

io ,«,fflO Io«„oO SU88I ,ri, ,8881 ,H ,«toj7o b»),b T^felT^d T 


noilaolIqqA lesblO 


bsbaamA 


S»-TS-T 

I S8-6S-T 

fi»-C -T 
S5->l-S 

Sd-8 -* 

c»-e -01 

£8-01-6 


I    i'' 


a-8-T 

SB^T -« 
fi5-«-« 

Sa-0£-8 


^< 


-.r.' 


S»-£S-OI 


wsM 


s»-T -e 

S*-» -9 
Sb-H-i. 

s»-st-t 

S8-8I-T 
SJMW-T 
S»-«-» 


(l>«aattiio3) e^UOlIO QUA BMOITAfla^O OVimiMAXa THHTAS 


SA-IS-SI 

&»-ss-« 

&MS-T 

G»-I -01 

8B-TX-8 

e»-si-o 


I* ,    •■"•'•'MI .JHAW .A Ji-HOITAHSSO OWIMIMAXa OMWaamona JADWAHDaM 

. Mnimaxa ooetvisqus .wJHaa.A-oft quOHO .ovnevfaiBia ay. A oviuaviAH ajoiTHA ao JAiaaTAM 

;»Qlvi98 OT018 jgjasmslqad jnUbnaH sloJJiA ;rioJav9l3 ;eJelon ;noi(9vnoO isnlensqiJO bnajnilbnall oJdJJiA to I«h»l«l/ 
;«uJBTaqqA belloiJnoO ioariO boa snUboaH nloO insriaUijnJixa otI"? bn« jnllinhq8 bUiH ijaibsa-i tIsW bne )99d8 
. ■ '• .tbtloS solftonA baa snt-;1tssBl3 

i9oijb«x3x-ioem9qu8,Haoflaa,.v!-os8iuoao.ovriaflow eoiTSAJs qva jatsm 

90rf«9noH ,9(q«J8 .olariO ;jfllMiow9iiW .-jnliTOW laJsM jMd8 ijnUIoH .snljio^ .snlbinna .jolwaia .jnlbn^a LbjsM 
.«ulOT«qqA (TMwnsdJiaa .iooia oWmI<I ;8Ul««qqA jqUtoW olJ«aI<I ;83hd«'? 9ilW ;8nlbiiuo'i laJsM :siili«M 

.vioTflOH .M .A-068 ^uoflo ,8ajoiTfl4. BuoaviAJjaoaiM OWJAMaaaA aviA OVUHUTOA'^UVIAM 

t -j- - idoimiua Yioet7isqa8 

.jnttioW lei9U btia :jnli«M Jnsmslqinl bnhTooT .jnlldcnseeA ;8nU«M atolJiA I«J»9q8 
-isalniaxa Y»«ivi9qu8 .HOUAVIOaa .H ."i-OW ^UOflO ,8TViai/.aja aVIA 8M8IV!AIIOaK .8J00T aVUUOAM 
nolMimtnaiT lewol aolbolanl ttmaisia •oWmM .ttMana to inl«uO inWovnl jnlbbria to aalq«d8 lol dopT anWoaM 

.nabloH JooT baa iioff .eJnsnoqmoD 

isnlnwxa YKMlvisqua .YaSOIH .V.T-0B8 lUOflO .STVIIOl aZA 8J00T .aflAWaaAH 

'tua italioua ;noJo»nn©0 laohJosia baa aqW baa jnsaaJaaa idooJ ;xie(JoO ;tiatol ;aIooT ;»T«wbTaH eaosaaHsMJM 
» ' j .saUlBl baa iaidaul ;.3ja .aqeaJO ,eaoj 

4— — J-k- i»alniaxaxTOBln9qo8.JUA1 .3-086 «[UOaO.OV:iJaMAHaiUJ^ 

;Uai8 boM timtlO .ultafl laoUaohduJ ;aaJibiuH lahaJaM JomiII ;«jliibaoO laliiduT boa asqjq ;t»vIaV ;jaiIbaaH btol^ 

.jaiioal lolol 

...isnimaxa xio«h7i9qo8 .UAsaAO .1 .0-0T8 suoao .aiMuq QXA aaoTOM .BTXAjq aaWo^ 

wdmailO sidlaaaqxa yiaJoa baan»JoM yiaJoa .ctoIoM isdoiariO sldtanaqia .eJnalS iswol nolleudoioO .MoaJI iswo^ 
.aoUalujsa qnuil boa tqawl .B^atjaa noUeodmoO lamajol boa e9DJy»a isdmariO sJdlenaqia .eioJol/. 

»nl«M»a XiMtvwqoS .HOiaTAI .J .q-oes lUOaO ,OV!ITAJITViaV QMA PVIIJOOO .OVIITAaH 

,aoUaUia«a MJlblmuH baa MUJaisqmeT oWaaiotoA .sioadaxS lasll .aiamua .nsihoqaV baa nsiasH bUjpU .«9oamua 

.aoUaainuiIil bas .oollalUosV .aoDaroshlaa 

.WtSMia .MAIMAM .A .l-MOITAAX^O OMItflMAZa BTHA JAIflTaUQVlI OMA aVIlflaaVIIOVia JAaaMXO 


I;...:.,. 


.**,.- 


— i.-Malmaiafio«tyi9q*o8,OOaua .A-oi»«iuoao,aauTJiioiaoA 
dnaa .oooadoT ixibnadaoH J^ajq ;inlx(m«»a almisV baa jaiqqaiT .jaWart ;>ah9doJua ;xibnadeoH lamloA 

.SoUtoW 

woifluxa xTo«tvi»<|ua .TTaaviaa .a-oc» luoao .oviiaaaviiDug Jivio 

-'■■k •:, . • .»nlalM ;jaJUha :aahMai|^a dma ;b81«8 ;nQJai9qO euwolO jawuBolO .aosbha ;«8iuJ3tnja jaJWloa 

■■"••---"------- - isaUnaza Yio«tvi9qo8 .aVlAVa .J .a— oe» lUOaO .BOiaYH'J 

.aJoaaunlaal IaohJ9aio«0,;jattMT baa jahoaaaM ;eolJqO baa rto^aoibql ia^rijU baa bajjo8 r^riqaTjojodl 

-— •• -..'--— .,-^..TOiiiaia«a moaivwuiB .aaoAM .0 .a-o»» quoao .jaaA^^iA qv.a aajiTxar 

- .   .MOlibaM anljwsB iaoUlaM sodB baa JooB ilsiaqqA isboanja jnJxT ijoUasa bna lalbnlW ;a9HJx9T 
-..-....- ..: •wolfliax a xioetvi9qu8 .QJO.ViaA .^-04* lUOaO ,>IOITATaO«iaVIAaT 

- rA - »;^;-  ;^   ■ '.  ' '-^ ■  ' J- .iqWB ;»oMuaaoi9A jMioWaV baaJ issiaia iiooja.jallloa baa eiiBwllaa 

— -.,.-. ,i'i::.*.:'..-.j'...^..»iflito»^io«rri9qu8 .ajoo .8 .w— o»» luoao .aajOATqao^a qvta aauxiv.au'? 

.'■•-''"!••.?,' j .»8<M«a ;«3'5«lqK)9a ;89TiJJoinJ8 }9nidaO ;enoqqu8 ;9U»ltmi;'4 

^tioilvi9qD8 .aSMHAV .W  J^OT* quoaO .TViaMTASaT JAiaaTAM  aZA YaaVIOITATB .OVIITWHq 

.... .-.,.... j.. , '_ .TOolmaxa 

I .  ^  rj .tONoJiffiT lahMaM .xisnolJalB ;n9JhW9qTcT ;jallah1 

YioaivisqnB .aovfiai .fl .j-o» quoat) .BTMawaBUWA aviA TviawviaoaA .TviaMTAaar JAVioBaaq 

" - r _ igalxnaza 

noJoatoi^ ;anDO I«jlnail3«M ;t"il»w»l ;NotT»C[ AaamwamK iTiMOoT ;nsdiDaM ^boa laloftJftA ;xiJBlJn9a ;iri9aTu8 

...•wolmaxa Y-ioetn9qoB .MAIVIAM .A .1— 0» lUOaO .BVIOiaaa 
.aJiA 9013 btu iaaonsl .blodsuioH \t3\k iahtcobol 


''1* 


SS-»S-0l 


aaavitj asTau ba MoiTAOiiijWAJoaaj oiiiooaaavitj 8TaA.-.A .o .laoaaoo (vioitaoi3I88xjo) 

BMOIBIVia VI0ITA0I3ia8AJ0 


... 


.(aoltoa) .1 .A ,TMa3 .18 


:y l".,-| !., 


ly^ :**■ 


~T-*\ 


/ 


• / 


-H ,88UAO .M 


....(sn«M) .3 .w .Yaaui .« 

biui3 jnoioiz. ,.w .STiwojaaa .m 

.(jaitoa ..I ,:3a;4saa) .a .o .jsovia .ae 


Q^' 


r' •: ^ 


>x> 


.i^^''--.\ »■■ 


I  : 


.«d«l  .08  loA bmim ,,*o<,id  TioMBm  sJMonoD  .noMaiooMA 

M,^«0  l**o*,«%  .»M-€<M>  ooa  .,ru.q   ,8)  .nnIM  Oa 

ortor»*l .to»boyi »»»-«moO f«unoa .Y *o>»»k>o.«A r«*OM»U 

-   •   ' • .l» »» batoT 

. ^ 9aa\. ImU ,98«i ^r^*, iMi^Tiiia .nanneH  A  M  M«.M«X 

^Kj,a.»^  .88888  .^  .(bfl«.,Y,iD)  oJdO  .a.M  ,^!diLl 

8MI ,es loA b4alotfl« laabaslsb ; b^sahlai 

MBii x»6ni »TttD*rt», diiH .fl«w>A'a a J  V  r»a.M«^ 

:^o.;;:!r^''MU'^ "".^ •''^ •'•^^ •* ^« i;.S' SiLi'ir; 

.8*«I .81 .iqA bMiloMlb Mu«3  .oO «Mt 
(.aiMTX a»a)   .rM4«M 
.nwJiXi flolJadhtilb wwoq oHJoaO .aaJsW J  H  •r».Mt^ 

.»  .Jq»a  wttoa)  bsalotM  }n«ba9)9b  ;!>»,ahJni  tan  bll.v 

.(8d«l 

.   (.8ST>««.s 998)  .an.rM,s 

(.TM.Oee.S 998)   .JU.IM4 

■«^o  -l!?***" * ■'°* ***■'** »nma-io.a .Mn9D,KI M .XM.SM4 
.8M«  ooa  .(«..H W9M)  ^floD  .Da  .8a«I  .8  Zt^u, 

ba.  Iioo  bsJMlauqMoaai  .moblsH  boa  nonsboA  .»««4*«4 

-V ..«>,«,oo ^.a .V. .a .. .0.1 .».o,,.oo -o?rb.r?T«i!>S 

(.Me.£#0.8 998)   .•W.W04 
.84. ^oA b«ia .■nB,ni »fltb99l »/b«J .l9ia9J8  3" H  IS»ma^ 

.M».ri04  :aaB9ai  snljjjioaq  ,9a,„   (i,)»f«rM-»  -T^tZ 
.0<3CI388   ;>oa  .«>»*9iii0)   ./II  .QM   Drr   Rik»r   n«   -  / 

-o.o,noo ^.,^0 »*o»a ., -oH«.^o^oo'U!^iod't«o!rot 

(.110.180.8 998)   .(s)8ia,rM4 

«oo ,«oAoa ,fl«axo88 ooa .(o,«>,dD) .III .aw  ?S^f 

,  .   ^ ^ ' .   < *«.I80,8 998)   .M»,r8M 

,.^..0 .,„.., rLi'.? .■r^>'„,Tr^'r» iS""^' 

^xTTa-«» .ooa .9«.a  «• »^ tJo-iTiHo boo^t„,a v »„o„»oo 
^i>\M .Y-o8e-«8 .9oa .L.^  ulrk^r.'?^ o ' *' •'**^ 

J» » .00 .»\tt 0-«MU<W .y ^«»,«oO tM. 
w Jn»m«mo x«knlb »(dlaq«IIoO .tUwUnS  I  im...    « 

* «»«»ioO .iwmd .T  .»«i .^„*Q «„»^j,  .ei«S\8d 

•»», * •<>«»»» .awl 

.8»«1 .08  ,1,^ b.M .,oT,lfl, ba«H ..hrsj  I  j  -.^  .^ 

•awl .»MO-i>l.tM\, .T .oaa »» 

;itT/nta^?'?„«^n;f?'  •'" f** '^-^ •'«" •'' 
8MI .8S ,aol bnntnli,! bo. bil-. b.9d7nli'7,':::^ 

•fiMi .£! .Ota talbulnq Jao 


y 


aOI'i'iO TMSTAq .8 .u 


^l.M.3.a   8881  .08   iuK  t^iM  .90,*.  jnii^n.  io  Jodtlm 

•'• »» .*«l ,*tMbOt<l 
Albert qh,.flom^«, „Ua,o,aA .,9b90,doa .3 .8 .Wr^W^ 

tHwlotfls  tJIa»aMn9Q  Ja.bn9i9b  ; b»,i,hJiii  boa  bllay bisd 

„ _ (8»«f .# .J<,9a 99l,oa) 

««>H»^A  .8<:oio08  .t>oa  .(o,*,ldD)   .HI  .a.M    "a^or 

KJUir  OO     . SMI .fi .ToK bniiMliil 

.00 b ^.n<i .«4o .08SM .tKKI .(JloiJsa)  .4,1M .oi   oa 
.U» t» .!>«\ .viiboiT «ir»a lAMoaomstiil t" m»1 
-ooboiq lo b<)dJ9«n ba. baw beiaoO Min .W .0 .MIMr.1 
nl«9i  Jo  nolJDoboiT  .moH  baa  oiit^   mi«.f. '.•"'^^'" 

baa bn«" taoO*",„i''rii^','^.i!°" »« °oitoab 

•a.a   Oa  saer  «<•  ^.a'^'..     .■wooiq baa ai9»aq ban 

»w.i.»o'^ t»>-Aoa .\. -H.*»nA ,I8S*S .9oa .(JloiJaa)  jlolM 

■VMoqnioO to»o)t b-to-l .▼ .io ta 
(.8ai.80T4: 998)   MtMT^ 
.1,    „     „ (•0TTJM8.S 998)   .m*[r.» 

,«i«K   ^"t °' '*"*" »'""»q« »»ii .091 .1 H «8*ma 

.«  .»<,*8 ,o,bat9-.q  d,.w  ,a.a,a,a,b Jo „bTo  baa ioWal^jTa 

wtTo^%'„«l '!J*f •* ^^''^ *•" .«eaob»o,azo-S-oalaia 
.flottoa,„flo, 9fb,J, baa 9,9.a«a,a .„a»9J8 H ^mtT 
,„. ^"^ •'**'®^ »<^ o«w»j.oO .▼ .01.1 .aHol »Q 

h  , ?  * ""•""^ .SflWora .MO .(oiaaldD)  jn  aWi?rT 
.but .a9aaoD   .oO ^H.t^X...^ .«Ca CSaO .^ .if 2 

8M1  fl^*L^"!l' b9fro,,ao,.aloO ..hr9a .8 .M  nsJUM 

•*• »> »»H<r«»jta »*»^o7  , 

.fc-   ^ . (.SSS.8W.S 998)   .M».M8jt 

.•biaodiafq ,oJ tfda,9Ma JoaJooD ..mw  8  W  ««•!!; 

(MiJMXjS 998)   axa.«m* 

IMtfiOTX see)   —a m • 


/ 


»J 


I— .0.0 tor 


■.[■ 


^aei  ,V  YHAUVIAt 


aXTaSAO JAIOI'i'iO— 867 .JOV 


8 


B aoiiAoilqqe blsis adi ni bafft Siiw giarfj ,8361 ,01 ladoJoO nO .5 
batrgis inaranobnBda io noiijsiulosib arfl \o aoaaiqaooB gai^bae aoiiiiaq 
baiiiradua ^iliaanuonoo a "rfiiw rroiJijnidraoo ni lo rioua ea" siqeS ^d 
srii io erafin nsWhwaq^i srfcT ^niiBsd iaamaobnBdji ^o nohfiifilDsb 
loJoeiia" 8£ bahiiaabi ^aiaiO .iQ ano ^d bsLTgis baa ^naqmoo aen^iaaa 
-i« aril floiibaq ariJ riiivr balfi iiv^bfflB aa nl ".aofflO laijnaO arii io 
I" finamaijsie adi abam iioiiaoilqqa inaiaq adi ai biooai *o ^amoi 
lo aan^i88B adi diiw aonabnoqsaiioo auoivaiq mo-A jijrfi aJAte oj deiw 
baa ^uiarrg'iB auii a ad oi a\anx) .iQ \o anuiairgie adi wonJ I biooai 
".^jn^qmoo aan^iasB arii bnid oi b&shodiua ai ai«0 .iQ ifirii 
baiab noiaioab « ai ifabaa\ab T^d bainab 8«w noiiiiaq biae ariT .& 
ad oi iaaiaq adi as riourasBni ^adl bnuoi^ arii no ,8861 ,81 ladoioO 
-Biafoab adi io aonaiqaooB ,iddmun bna aiab eJi bariaosi bad baus&i 
io ealuH adi io 818 ali/H oix^jsiinoo ad bluow jnaranobnAdjs io noii ' 
enadi bna ,saeaO iaaia^ ai aoffiO iaaia'i 83iaiS bsiiaU adi \o 9!)ii;yBJ^ 
lajiaw gni^^iiaut noiifioiie ^laaib^oaiixa aa \o gni woria on naad bad 
aoHoaiH \o aaluH adi \o 881 alufl to anoiaivoiq adi labnu aim iadi to 
ladtiiri a aA .aaa^O inaia^i ai aoffiO iaaia'i e&iai^ baiiaXJ adi to 
-nobnadfi to aoiianahab adi iadi im bainioq aaw ii ,laiaab to bauorg 
to jinodiua adi to tooiq araoe iuodiiw baiqaooa ad ioa bfuoo Jnara 
I   «f' ,    I .noiifiioqioo adi lot ioa oi atfiiO .tQ 

aiaitJ ,noiJOB aidi to gaim adi oi inaupaedna ,8861 ,^S ladoioO nO .T 
aon«iqaDOB ^niiaeupai noiiiiaq ladtii/t £ noiiJBoif^qB adi ni balfi bbw 
^nriBad inamnobn^da to noiifiiBfoeb ladtiut baffi ^finanijonoo b to 
ban^ia baa "aiiianbnrchdBtitjjJ lab rajninasasnudoeio'I" qraaia adi • 

".loioaiia ^ni^nfiM^* za bahiiaabi ,8auOTi8 .M ano ^d 
ai infibnatab ^d beiaab aaw ,8861 ,6S ladoioO balh aoiiiiaq adT .8 
to laviaw iadi (I) sbauorg adi no ,8861 ,6S ladoioO baiab aoieioab a 
tooiq on iadi (S) baa bainfinaw ad oi nwoda aaad ion bad 8X8 alua 
baa ,atBiO .iQ ,siq8a to ^aa to ^iiiiodiu* adi to baiiinidua naad bad 
noiiBoiIqqB adi ^niialoab ai noiifiioqioo adi lot ioa oi eaua^iS .M 

,    .   ., .banobnada 

ion aaob noiiBoifqqa adi ai ^^amoiifi adi ^d iivBbffijs adT .6 [I] 
aaagie&a adi lot ioa oi at«iO .tG to ^jiiiodiuB adi to tooiq daimut 

.baaobaada noiiaoilqqB adi garifiloab ai ^naqmoo 
baa anaai moit noiiaoilqqB adi w^ibdiiw oi gaisiAa^ nl .01 [§] 
aidiiTT baioa inBbnatab adi .iaamaobaada to anoiiBliBloaf) adi iqaooa 
•aalin baa aaiuiBie aldBoilqqB adi ^d badbioa^iq iidio adi 
adi xo  noiiaioaib to aewdB  to ^niwoda on naad sad aiariT .11 

.inBbnatab 


^  ( 


Wi3. \o jtomfV^to^ 


.baiaab ai noiionuini ^Bnimilaiq a lot noiiom a 


i  8TIUg TMaTA«I 

C9«I Jo ISA iaaiMi ; 0«S .O.a.U 88 isbair awttoVl 


9dT .1 


.T .laM b»ia .9ql<i gatlas} Jo bod)9M ,xn9a .W  1  tmsn^ 
•»od .aw QT8-S8 .9oa .(a9l9»aA aoJ)  JlIaD .a.8 ,.0 a  &»Qi 
aottMlaqlte   .U ta .o«\ .usT b^oA .▼ .lo »» ^,*o»a ^a 
-otOTq dJhr mlalOTsJaooo baa Jalalqaioo lalaalmalb isfrio ban 

.(88«1 > .Jq98 aottoa) 9Dlb 

'   ; I (.♦•8.088.S 998)   .in,ri«4 

;«lwo9 9atsa9 naioita loJ ^atlaaoU ,9(ialH .3  8  SIMM^ 

.S82\8I .ooa .(aoJaooH) .X9T .a.a ,.3.a ,08«I .OS ^Jul tou 

.Jo  »»  «o»»ino«noO  n»^0  t»A  Aowa  .t »l4«m  .a  Isuwoa 

•  .TS  .aoA  bloT  baa bllayol  iatimq lalblod  Jasrajbut lanl^ 

.SMI 


,.0.a .S8«I ,8 xlaX. b«IA^98 9KI ,i9ano3 .0 .0  .»rr.SU^ 
.▼ .»i»\ .•»!M.bo-t«l ooqmJ ,1*TSS .ooa .pioiJsQ)  .dolM .0.3 
Jq»a la9ai«bot Ja9aaoD   .\|«io<|moO »»a *m iUy^t^d b-«»bM»a 

.8881 ,81. 
.asWaV .smaa ,IS8,riM ;»vlay slaO .addoH .0 .1  tWt^M.t 
.▼ •4<oH .0 MiitaX. .88-**S .ooO ..alO .JO .8881 .8s\»oA boIB 
I .»s»o»a b»»»nTJ 

^I X*M b«U .baq loJaloat aoJJaidlV .alwsJ .0 .a .rtf.m.g 
.wotJTOt  .C888S  .ooa  .(aldql96alldq)  .ai  .a.a  ..3 a'  8881 
Jo lovaJ at JasmjbBt laan   .U .t» ttooa .T -wtJoW .▼' .m»\ 
V .»«I ,08 .aoA aot)oaalaf aa soilaais SlJalAlq 


IX 


aoi'5'50 TviaxAq .8 .u 


li W9134 bu« e« YdMsdw oub bisa no dJssi ibsj b'ue 
.tlivaa biM nidJiw bsjgjoi li Mib bu« .bamui 


Mei ,T YHxavul 


I AONOKAOi^YAmeiKngLrrAflATIA 

•oqw ■ ..UI .<»s«>M3 ,»Mi|taM .taaqmoD ttog ootioM 
.i«M »iiail»i io1 oottnilqqA  .««! ,Qt .ml ,CM,eir 


eanv b m baJoannoo zqoR-qift baxiioJaiwuTj \o yJikiuIq 
MJnuoa 9on3i3l9i sdj 1o Juqni sdj .noiJasnnoo nwob-Jnuoa 
ol .ioJ«IIi32o adJ oJ sviznoqeai ad ol  bsJoannoo anisd 

dOM  lO  JoqJOO  9dJ  18  9VBW  lipiU^b  lU  XJUbOiq  «udJ 

daidw 099w}9d »n9i9flib awdq sdi eisim/oo bifi< io 
bariqqa noUsmiolni Ujigib arij riJiw sonftbioooa ni zaiiav 
etuam Jiuaiia isdJo .-ntauoo Yi«nid noiJannotai sdj ot 
bu« ^o riJod lo eqofl-qift bashoizienaij 9(U ol bsiasnnoa 
basnoJiiefiBTj biu lo riosa lo gniMszai jb laalia o) ziajnuoa 
baJasnnoo ina^m loijnoa aviiiensa sudq bna .aqofi-qift 
naJnuoa biaz lo d3«9 raoii luqiuo sdJ oJ avienoqesi od oi 


JiareigaHjADiinoaja     ■  • 

^▼ha toombsn 0£M .aonoofl .3 aahsM 

S f.'? ^^ 'i**;!!! "^ •■»** nohBolIqq. b»aobiUMl« 

I ■ 


nsvig s riJiw Jauboiq b gnils nJ lol zulBiBqqs ns nl r 
-bB b^d ^Biqi B-.noqquz Jauboiq b .biupil b lo InuomB 
gnivBd 3iuJomJ2 sisson b gnibuloni noqquz bisi JnwBi 
o ZHsam IIbw gnib.voiq loub gnilaubnoo woft biupil b 
YllBilnBJ«Ju2 i3bnu biupil Joubnoa bna seolans ylslsIqmoD 
3vi| OJ bssqe bns 3iu2Miq oiiariqeomlB laquz JnBJ2no3 
woft biupil b^xnu^^^^q io sIbi JnBJijnoo yllBilnfij^duz b 
IB znBsm gnivBri 9iu)3oil2 9lsson biB2 ,j3ub bifie niriJiw 
<MBilnBj«du« 6 Ol J3ub biBij gnilasnnoa lol losiadi bns mo 
bnfi biupiI io 331U02 3iU8«iq 3ii3dq2omJ6 laqua JnfiJznoa 

bl8«  blBWOl  bslWib  }0919dj  bns  «dJO  3d)  IB  JsDuO  OB 

i9dmBd3 6 YBiqz banftnoanu Mil b anirmol ^o\ hoqquz 
lol i3l)uo biB2 bno^(^d anBsm .woft biB2 anivia:^, loi 
.isdmBdo 9dJ ol 3iul3u^2 shson 3dl moil \iBiq2 gniJaanib 
biB2 lo luo znBsm gnilwiib bi6^ gnirtidz loi gnBam bnB 
bB9d XBiqg 3dl moil b9i9vibb ei ^Biqa b ydaiariw ysiqa 
' _ "• .lnoqqu2 biB2 no eJouboiq ol 


:t9tu\om doidw islsmoilnaloq bsvoiqmi bnB wan A  I 
-nl33b na m gniviae knirmaj b j^ad aviiDubnonon a 
gnjbobni kmnnai bia« .x&d biaz no bainuom muisi lao 
"* JT** '''^ "°*'" banoi)i2oq ^IlBTlnao bna laUioiia a 
azBd bia2 no bainuom qiiii aonBiiizsi laoiil^ala aiauaia 
-i8oq zlaninnai laoiiioala ;bna laluoiia bi&B dliw MTin»ao3 
ni jniad elanimiai laaiUaab biac .sead biae noqu banoiJ 
alauoia bisi io zbna sdJ riiiw noiJsainummoo iBoiiioab 
bi«  92ad biu 13V0 banoilizoq wvoa a ;qiii2 aonaJziew 
anflab oi ea oz niaiadi bamiol jninaqo na jnibubai lavoa 
lavoo biBz naawlad aqBd£ aiil-oaib \o ^fliv6^ lamalni na 
nuUiw banouizoq xib klam Inailizai a jazBd biB2 boa 
jnigagna eiaalooo laoiiioala gflinftab Maam ;xJivB3 biaz 
baonoi bna ibIuciIo biaz bna qiiiz xKialzizai alBuoia biaz 
biM io ^nsdqiiaq adi no barmol diaal iBag ;32ib biae no 
-<if waiM a ;wvo3 bia« nidliw loU a gninftab anaara paib 
jnigBana waia« buu io ebaaidi adi joU bia« nidliw balao 


•  '  *  8TMaTA<I>TMAJ<I 

i^ei J YflAUMAL aaXMAflO 


aajiT AaooA<i 

notaaiih<I oi lon^aw ^LM ,iiotaaiih<I ,ni lamaR msilUW 

qidriaiitiBq 
t^tli .oM .1*2 ,ewi ,ri .ami bain 
(18— vtM .ID)  .mlolD I 

Yllaiinaledos ,aail abogaq io ^ainav laniizib bna wan A 
Yhaluainaq basiialaaiada .badii3«ab bna nwodz niaiad ea 
lidBd biqai a io noilanidmoo aopino adi ^d Yllavon ol 26 
IdgiBilz yllBiulan a ,asia sgiBl ylsviiBlM bna dlwon io 
■^axa  „wo73 aail aiavo bna Irigiiqu na ;inuil laiinao 

-inm. bna ^num, ol ^nst^i^^, boog ,IIBi.aq^a bna .agailoi 
•eauivuaa anibaai laqqod iaal Ol aob ani 


rccx i 

aolwaM ot lon^ ,LH ^otaaaM ,ni lamaR ni«IIIIW 
• .LW ^olaaaM ^tidao«A Hai^tia .'^.J^SiS 

lM,m oVl .^ ,£WI .n .„.l bal!?'''^ 
„o.^ (18--II*! .ID)  .mlalDI 

-OBitduz .aaii avo;<IaS io yiaiiav aoniieib bna wan A 
omaq basnaioBiBdo ,badi,3*ab bna nwode nlanad LyUaii 
biqai a io no.ianidmoo aupino adi yd yllavon o7«rYhBlo 

;arB,dTLad"ti?r ^"""'^" « ^^^oTVZ 
eananBid io bsad baqadz-aeav lo ezala-aniw .idaiiao na 

oin. bBaiqz YHBubBTs doidw bna aaBiz'aa-,! anuoT^di^ 
«woT8 aau ,di «a mla naoiiamA aril io aqsrie Iui^B« ad 
IB una^  bna ^oidi .agial .aviioBTiia ^vilonh«r?,Mo 
odi ni ,oloo ni bail ^leuJi emui doidw agailoi naa^O i'aS 

■xm&iutyi loaeni booj bna .Ilai 


y '\ 


A 


.■-> 'Xtv vAA.r   \.l   '■'A 


■' f ; 


■"* 


-' '-•  i . 


8aU88I3H 

Wei ,r YHAUVIAV 


•nliun ; aoMAoOlMqa •ifui»i aliU io Ji»q on ■mio) Imf taaltq 


-noo woft B .nadmado bnooae bias bna leift biae loi Usvt 
inailizail biae ol baloannoo diaq woft biae ni aviBv loil 
♦eaiq biuft a ol avienoqeai bna Wom ^\<iovom [maairiqaib 
.Unif tfnsBidqBibl bise eeoioa bailqqB lailnaiaftib aiue 
-oa« biae ni aiueeaiq biuft laini biae gnivailai loi enaam 
-Boinummoo ni aaaeeaq biuft b gnieiiqmoo ladmado bna 
Irigiaw B .lalluo biae bna ladmado bnooae biae dliw noil 
avlav Joliq .aaioi lanoilalivata b ol aenoqeai ni aIdavom| 


■''•1. 


8irrAJIA«A V10ITATMU8 SnOHWJaT 
naj ol toi^Im ^LM .Jban ttloD .msdaaaNI .A baouJ 
,»I0Y  w»H  (batnoqioaal  ^aholaiodsJ  aoodqalaT 

^L0t  -^  e^«^  e»   *»o''^ waJ^ 'o oottBToqioa ■ ^Y.VI 
,oV[ .rai ,M«I ,£l .toK batab ,MO,MO,€ .oK UoMiO 
•— »-  lol  ootteaUqqA   .^JW  ,di  .aaO  ,d€Q,m 

(18— «ri JD)  .afiildD r 


f 


ps:i^^^^ 


mU 01 avienoqeai ajaeeaq biuft biae sninaqo loi ensam 
biae 01 bailqqa aiueeaiq aril .iriaiaw biae io inamavom 
-ai loi enaam .aiueeaiq loilnoo a bna inamiBa O-ilna 
io aeaaioab b noqu lalluo biae Ib aiueeaiq adi anivail 
inav a gnieiiqmoo lamion biawol aoioi lafioilBlivBig 
io inamavom adi io ano leaal la ol avienoqeai aviBv 
-laa O-ilna biae ol bailqqa aiueeaiq adi bna Jdgiaw biae 

^I Jaara 

MaT8Y807Jia8 3UOOJAV1A OT JATIOIQ 

-moD looT aoldaaM alwaJ bmi egoibbiO ot ^etaafninte 
t!!**"*^^^° noltrioqToo ■ ,.alW ,a« J ub boo? ,^ 
.oVI .i»8 ,Od«l ,81 aaul balab ,8W,t>«,I .oV[ laniahO 
aoul anuiyi wl nottaaHqqA  SlU ,81 anal ,rd8,rM 

edd,80t .oyi .laS ,£d«l ,££ 
(££— 81C.ID)  .amUIDOI 


nobanidmoo adi .mate>(e loilnoo laoiiloola na nl ^ 
lainuoo \nanid noilamioini na .lotallioeo na .anieiiqmoo 
YJdaiuIq a gnibuloni bna luqiuo na bna luqni na gnivad 
-inuoo eanae a ni baloannoo eqoft-qift basiioleienait io 
Yianid nouamioini adi io luqni adi .noiioannoo nwob 
'Bllioeo adi ol avienoqeai ad ol baloannoo aniad lalnuoo 
-nan io \(iilaiulq adi ol baloannoo enaam liuoiio lol 
Ol noiiamioim laliaib aniylqqs loi eqoft-qift basiioleie 
aonaialai a .eqoft-qift basiioleienail io yiilaiulq adi 
a ambolom bna luqiuo na bna luqhi na anivad laJmioo 


-mi anil a an'ziiqmoo liuoiio noiialedue anodqalai A .1 
-ni iiowlan anionslad biae ,;liowian snionslBd aonsbaq 
Jnanuo-loaiib a] .Inamala aonfibaqmi iBanilnon b anibulo 
^ib a [.Inamala aonabaqmi laanilnon biae anibuloni diaq 
-ala aonabaqmi laanilnon bifiz gnibubni riisq inanuo-ioai 
Inanoeai a anieiiqmoo lOlBianag yonaupaiiiilum b .inam 
Mionaupaii Inanoeai aldallounoo ylalaioeib anivad liuoiio 
-imial luqiuo bna luqni anivarij ensam sniNfiilqmB bns 
-loaub biae ol balquoo aniad elsnimiai luqjuo biae  elBn 
pnaupaii alaioeib a aniloalae loi enaam .tdlsq inanuo 
balquoo aniad liuoiio Inanoeai biae .liuoiio inBnoeai biae io 
tabnai ol ea lannam rioue ni enaam ani>(iilqmB biae ol 
enoilalUoeo aniouboiq io aldaqao enaam ani\{iilqmie biae 
'floo yllamion enaam doliwe .N^onaupaii baloalae biae i^ 
imi laamlnon biae] eeoioa liuoiio inanoeai biae aniloan 
,i\\Dq \niAiu>\o^-x\b Vjioi \o noh-»o<i o Clnamab aonabaq 
lo noilaiaqo adi yd balauloa aniad ensam doliwe biae 
bue JquTiaJm ol enaam aniloalae yonaupaii alaioeib biae 
Clo elamraial luqni adlj loannoo bna noiioannoo lamion 
mo-i\ a^mtov ^mtB',,qo ^vn^b oi enaam aniyiilqma biae 
.taamab aonabaqmi laanilnon biae eeoioa ^^o-ib *%B\k>'/ ai\i 
<C>naupMVrt\um bmi \o \uq\uo ai\l ^nUquoi inn^m bno 
.A\Dq \n^-nu->\ow\j \»mi o\ notoi^n^^ 

8oa,a£ --^ '• j  • 

avjAv jojTTvioD asiueeisiq 

•dT ol loiqjiaBs ,«woI .tioqaavsa ,iaiiinD .J tiadoJI 
s^J^w*" lo oobnoqioo a ,aoitaioqioD zibaall 

•oirfM  lol  iiobr>UqqA   .88^1  ,<»£  .^^a  ,I«^£8T 

J . (I— 8J1 JD)  .BfnialD 1 

O-ilna e'lolaiva na dJiw aeu loi avlsv O-iina nA .1 
-floo loi lalni na anivad anizuori a anieiiqmoo inamiBa 
I9UUO na bna aiueeaiq labnu biuft io aoiuoTa ol noiloan 
-»b rilaq woft a .inamiaa O-ilna biae ol noiioannoo loi 
-too biai^bna lalm biBz gniloannoo anizuori biae yd banft 
baloiileai a .rilaq woft biae ni baeoqzib ladmario leif! a lal \ 
dliw noilBoinummoo biuft ni ladmado bnooae a .aaae^q 
a .aaaeeaq baloiileai biae io enaam yd ladmario leift biae 
nommoo a gnimioi Wovf *\dovom tmaairiqaib inaUieai] 

01 


n 


u 


8TM3TA^ 

' ^     ^Qt ,V YHAUMAL aaXMAflO 

JAOIMAHOaM ai^ JAHSMaO 


-biwri srij 1o 3gto mojjod stU zb-uwoi soniUeib Jrodi a jni 
d3B3 .znoinoq riJool wonsn to ii«q owj rmolsoJ bnsd 
9vij33q23i 8,1 lo ajba n& yd banftsb gnisd noiJioq dloo) 
alizoqqo jnivBri qiijz qoJ .abiw b .Jilz sno biw daJon 
-moo 3qBd2 bns mIz b }o zsusnoi zb bsimoi enaq bna 
-3«)b gnisd augnol dasa d)iw .asdaJon bisz ol YiBJnsmalq 
aninftsb 23gba ad) dJiw bns aadaion sdj to sno oJni baJJfl yl 
anmftsb zsgbs sdi oJ bsiuosz ybvizadbB gniad zauano) od) 
13VO anibnaJxa qiiTz qoJ aril bns ,23rioJon aviiaaqzai gdi 
Inoi! 3dJ moi! .Ibdz adJ nidiiw .bnadbssd sdi to qoJ sdi 
Sniad znoinoq riJooJ bisz to doBS jtoaiadi zbns tbsi adJ oJ 
;2noinoq IIbw Ibdz JnaoBibB liadi ol baiuoaz YlsvizadbB 
-9TU3«2 to 33il 32iwi3dJo gnixf qiijz qol bjIB bn£dbB3d 3riJ 
bMBqz gnisd qhiz qoJ bnB bnBdbssd sdj .Ibdz adj oJ Jnsm 
zbna TB91 *nB Jnoil adJ 1b Jqsoxs IIbw Ibdz adJ moil 
bOB 3ldBd3J9-U2 yUnsiliaai gniad noiznaqzoz sdj boB toaisdl 
bBsd 3dJ ift >(l32olo o) baJqBbB Ydaiadi boB sidiawiqmoo 

Jsmlad sdi to isibsw adt to 


,8Tjaa OT gajqATg oraYjqiA ho^ 2331730 

32IIJ 3HT Qi^A gaVTAH flOYSVl^OD 

9l»iao8  <noO oJ lonsieui ,93aBi^ .aiaS .isiriaS esiul 

rnirii to »tnoqio9 <cbod b ,»3im'i ^h«q .smvaoaA 

989,0dt .oH .198 ,Id«1 ,11 .390 bain 

M^l ,0£ .D»a saasil noHsailqqs ,^{liiohq amisID 

(Cee— I .ID)   MolalD I 


^,^ - 8TK3NIJIAO 

.Y.M ,« jhoY wjVI ,.« dirg .W £€€ ,«|,W .1 inn13 
III.VCI .o/! .191 ,£d«I ,£I .Yo^^ b»U3 
(T«— 1 .13)   .sinislD » 


■\ 


ol wlqBte to noilBailqqB aril gnilBlilioB^ lo! aoivab A . I 
-moo aoiyab aril .niaiaril isai b lisqai ol ydaiariw Had b 
9di to ab«2 ano no banoilizoq ad ol balqBbs bsari b gniziiq 
yldBbilz ntBi B .baiiBqai ad ol toaiaril noiaai b 1b Had 
TommBri aviaoai ol balqBbs bnB bead bJBz ni bainuom 
Snilaannoo b .llad biB« dsuoiriJ alqBlz b inivhb tol zwold 
-bs \{lalBibamfni .bsad bifia ni bainuom yIdBbilz ladmam 
-JqBbB bnB olaiadl lallsiBq inamavom lol msi bisz inaasi 
biBz ni iBal biBz riguoidi bns bsad adi wolad bnalxa ol ba 
iB ladmom biBz yd bahiBo livnB gnidanib alqBlz s .Had 
.Had aril to abi8 lawol aril gnioB^ bnB toaiaril bna lawol arii 
biBZ ni ladmam gniioannoa bisz gnivom lo^ znsam bnB 
biBz bnB bBari biB« naawiad Had aril anigsana io\ bBari 
.Had aril riauoiriJ navnb gniad zi alqeiz biBz alidw livna 


lanni na bns .aninil laJuo ns antvBri inamisa A .1 
-mo3 aninil anilsluzni iBari biB« ,aniniJ anilfiluzni leari 
IfinalBm mBO^ iBluIIao aldixaft bnB .anijIoBd b aniztiq 
baliilz aniad iBnaiem mBO^ bisz .aniiaed biBz ol bsiaribs 
-ni yllsulum mio^ ol zb o^ znoiisaiib owl izBal Ja ni 
to aldfiqBo iBiiaism msol bifi^ to zlnamasz Inabnaqab 
-lite biBz .aqfiriz baqquo inioi b animuzzB bns anibnaqxa 

•aniisBd biB« ol nwob a^toa anil 


88»,dtt,e 

l^OI8K318lJ« T3MJ3H 

ot loosJZM  ^dolM ,tio-it»a  Mx^oJMS  b»T 

.dalM ^blaarftiioS ,.o3 nwialaaaufl riqaeol 

08r,d«l .oH .i9« ,Id(>l ,11 .,qA 5,y^ 

(€— £ J3)   .2fiiisI3 £ 


1 


ajaiX3JiI.IM3g A OWIVAH T3NIJ3H YTTIA8 

ol woalMa ,.d3*M ,tfoi}»<I J^twojUd^ b«T 

.jbIM .biaadloo^ ,.o3 nadabssufl doMol 

Kr,d2£ .o^ .lag ,£d91 ,4 .d»3 b9m 

(e^-£ J3)   MoialD » 


V 


-.IIbw nirii .baliavni ns gniztiqmoa lamlari yialB« A  I 
bian yllBiinBiadua a to bamiol llaria laiuo baqsdz-Iwod 
CI 


.aiil-lwod .baliavni na aniziiqmoo lamlad yJa^BZ A I 
boa moil B bna moiiod naqo nB anivBd Iladz laiuo .biali 
-bna nB ambulani noiznaqzuz lamlad a hna .bna isai b bnB 
Jnailiw to qru« abiw .iairil a to bamiol .bnadbBad zzal 
luodB anibnalxa bna llada adi nidiiw baanana .Uiialam 
OToliod naqo adi moil Ilada aril to iriaiad adi \o llad-ano 
9di to Moinoq agba qol adi ;IIari2 adi to qol aril zbiawol 
1B31 aril inaoaiba bna bna moil adi inaaaiba .bnBdbaari 
.luo-iu» .qaab a riiiw babivoiq aniad doaa .ii^adi to bna 
bnadbaad adJ to agba qol adi ni bamiol lilz b bna rialon 
-bnalxa riaaa alila aril .dalon doea to abia dsaa inaoalbB 


Wei  ,T YflAUMAl 


aTTasAo jAioiaao 


SI 


^Irnnl lailnas Idaiaile .aafile Mil ani^OY ^^ "■ dlwoia to 
.anoilz .baad alBvo-woiifin a olni yllnaiiusxa anif^snaid 
niam irit niot zarianBid aril aiadw earioloio banajioiril 
doiriw aafiito) naaia iifib aviionileib bna aviioaillB .ininl 
ladlo nadw loios naaia iifib eli enialniam yllnaiziznoo 
nl anoilibnos amfic aril labnu nwoia eMil alqam laauz 
bna lori yllanoilqaoxa gniiub nwoid mul aaia amaz aril 
-laizai ioxai boog bna .ladlasw lammua to ebotiaq yib 

.aona 


^ 


33HT a jqAM 
fibl93fdiq oJ ton^Ks ,.Ll/I ,aot93ahq ,111 i9m9R mBiinW 
• ,.LV<! ^olsaahq ^SbIookA dyvMifl t'aita^snul/i 
I [ qidnantisq 

' eeO>S£ .oVI .198 ,e^l ,lt .ami batn 

(IS— .tiq .13)  .inlBl3 1 I 

ytlailnaiaduz .aail alqsm to yiaiiBv lonilzib bna wan A 
ylialusiHaq basiialsaiads .badiiozab bna nworia niaiad kb 
lidad biqai a to noiJanidmos aupinu aril yd yilavon ol aa 


.4 


% 


■ <■  >, 


r\- ■• 


/ 


A 


■/ 


.   \, 


T 


'»: 


.J 


• .  \ 


SI 


JAOIMAHOaM QMA JAflaMaO 


M€I ,T YHAUMAl 


-iitrraj  sjnBft iBJnoxhod & gaivsil Uai aiil-alsoB na 

bns .sjbs balrrMsiq ylbiawni ns ni gnilfin 
baiasesTq ylbiawqu lu ni aaUBnim-ial s^nah laoiJisv m 

.  _. .'aba 

isnni «Ji }B gnivfid siuJanui a Is gniJssrn esgdKft sdJ 
iBlxiStu Idjii s able isJuo eJi j£ boB uiibsi £ abie 

' '-  dJiw noUBfiidmoo ni 
-v«d bnB iBjsm l39d2 YSniiqz lo bsmiol qib Moqqoz b 

jni 
Ulnoxnori  adJ lo qoJs gnilwi noiMoq UJnoxriod b 
lo 2uibBi 3dJ moil gnibnatxs bns Ubi adJ io ajnaB 
bsJnMTiq  xlbTBwni  eii  bnoysd  Y'tnawni  Ubt  adJ 

,9jb9 

-nwob B jnivad sjbs biai lo ylbiawni lonadJ rusq sdj 

.sgnafi snisiolflisi buw 


-bobni sbia bslnaesiq ylbiswiuo na inivfid ^fgti&ft wU 
3dJ k) 38^9 lanni sdj gniUuda noinoq Jnaisb s gni 
.  . .sgnaR lainosiiod 

-niqiiBd lo noinoq a gnivBd ladliul qib Jioqquz sdl 

noiJ33e 22013 siil 
H'dB bbd ei noirioq JnaJsb adj wsnigniiqe Modw yd 

.9%na.h iBJnosiiod adJ lo sgbs isnni sdJ gnil 
Boinsv  sdj isvo gnibnalxs noiJioq aiil-niqiifid biaz 
13JUO eji oj inoaaiba gnmft boa Uai srij lo ajnafi 
jnibubni bna wobIiuz lanni bna 
lo noiJBunijno3 a ei bna moMod saodw gal lanni na 

.noiiioq qib UJnoxiiod sdJ 
idgii adJ bnoysd biawnwob gnibnslxs gsl  isJuo na 
^flbiawni na jnivad bna liai adl lo ismoa lalujnB 
ai 190103 laiujna adj daidw yd  insisb bna Jnsd 

.bsqcaig 
-X9 cgsl 9dj nsswisd noinoq 9«biid gniiasnnos a bna 
lo 9gnih lasinsv sdj lo 9|b9 isqqu sdJ lovo gnibflsi 
.Uji adJ 

MMIU 
JJUH TAOf Oi^iaJO^ 

.bnaigoa  .aobooJ  .itlMantB  llmoe  i*t9<l  ulodali^ 
•Ifll .oobaoJ .btllinU ,.a3 A MdiiiH .A .? ot looilMa 

.«,...   .^ tnaiiiioo ddiha «5o«J 

&«e.UI .oVr .•!•« ,U«I J£ .}q»8 btUl 
Od«l ,C 490 oiaShf tanO ooltaallaqa .tthohq unliUD 
(1— <JD)  jffllaO« 


-ibba gniviK znasm gniiuose bia^ ;229i}}am biaz no malni 

-Jam bise lo bna sno jzbsI jb 910392 >{IdBri36bb oJ yllanoij 

.I9dai9ni xbod biaz lo bn9 gnibnoq29TK» 9dJ oJ txrH 


amjTDUjrrg aa« jjaw 

r9TA brdaaD £l€t ,tt»aa»a .Q fnaifllH 

jhA ^egnhqg toH 

>rO,WI .oVT .1*8 ,Id^I ,dl .lul b9iri 


MBq9iol 9dJ is i39b a gftivad Hud Jaod gniblol A .1 
gni2iiqmo3 .ilada eabie Ia3iJi9v i^IIailnalzdue gnivad bna 
-no3 gnivBri zbnsq gnimiol moMod 9ldix9a lo lieq mh s 
b9bIol 21 Hod 9di n9riw i9dJo d3«9 oi laoiJnabi nuoi 
-b9nno3 9gniri 9ldix9ft a ,9gb9 laqqu na gnivsri ri3B9 bna 
-bobni 9nil zoooniJnoo a. gnola i9dJ9goJ algnaq biaz gni 
iBsijnsbi Jn936iba i& noiiioq wod a bna noiiioq l99i a goi 
9di ni riairiw zbnaq lo liaq bno39e a bna ,29gb9 i9woI 
^99ri2 9ldtX9ft ififl 31B j^od 9di lo noiiibnoo bablol 
b9«qaIJo3 21 Hod 9di nadw iaft gni9d 2l9naq bnooai biaa 
9di miol 01 b9n9qo 21 Hod 9di nadw b9X9ft gnisd Jod 
Ia3iii9v adi raiol oi bns laod 9di lo ii6q9iol 9fij ia isab 
-no3 e9gb9 gnivad ebnaq bao39« bia« ^aod 9di lo *9bia 
9di lo 29gb9 i9qqo biB« gnola zianaq Jaift bias oi b9i39n 
bao392 biaa .looinoo ni laaiinabi 91a '<9di daidw oi laiial 
Jna 9di n99wi9d gnixl Jwblol u laod 9di nadw iboaq 


.Tooft biac nwil gniaii liaw a .looft a .noiianidmoo nl .1 
»nibn9Jx9 bna IIbw biae ni bannol 229391 a gni9d 9i9di 
biaa .looft biaa 9voda b93Bq2 inioq a oi looR sdi tao-A 
ni n9dw yldni9Ma b9d a 9vi333i oi b9ib na lo gni9d 229391 
-i2oq B ni b9gnBTiB yWrnaeaa b9d a .noiiizoq gnibnaiaqu 
diiw Tooll 9di gnola bn9Jx9 oi 2a oa b98oq2ib 920 lo noii 
M9391 9di diiw in9mngila ni bna oi 2uoogiino3 bB9d 9rii 
ni bna lo ^fbiawioo Yilanibuiignol b93Bq8 lool 9di bna 
noqo gniyl 9mail lorisna na ,229391 9di diiw in9mngila 
bia« 4t939i 9di nidiiw looft 9di lo noiiioq 9d> oi b9xfl ima 
l9naq IIbw a bna ,9mail b9d a gnibolsni yldfn9e2a b9d 
bna 9fnail b9d biaa yd b9iT»«3 yIb9xA bna gniyhgbno 
ylgnilaaonoo oi baiouUMoo  bna  b9qad«  yldannolnos 
-leoq 9gaioJ2 ni «i yldm9e2B bad arii n9dw ^^K>a^ srii 9aob 
b9»39nno3 yldm9e«a lad nolnoi a ,Be939i 9rii nidiiw noii 
9mail lodsna »rii oi bna smnl b»d Um lo ba9d srfi oi 
•m9ita b»d biaa V> in9m9vom 9rii gniiiiMa bna gnilkninos 
noiiiioq gnibnaiiqu 9di bna noiiiioq 9<o 9di n99w)od yld 
yldmsua i«d noUx>i bias ,m»9«i sdi nidiiw •gaioia lo 
trma gnivari lad daas .iiad irigiaiii lo liaq a gnJiriqfnoo 
-oqqo ni bna oi9i9rii e9lgna irigii )a gnibn9ix9 tbna «ii ia 
bn9ix9 o) la 01 b9K>qtib gni9d rud bi«« .inoiioaiib oiit 
■9« ufnM in93aiba 9rii gnivad bna nolialsi Mois-iahs ni 
bna small lodsna biac lo «bn9 Iain9m9lqmo» arii oi bwiuo 
Yl9vUai9qo ina9m gniiaol a bna .ba9d 9mail b96 bkt 
b©d biaa lo ba9d idi bna 9mail lorisna bia2 oi baissnnoo 
)n9ra9voni 9di lo noiiu39X9 noqu 9ld8u)3a bna yidmaua 
blod ylda«a9l9i oi noUiaoq mu sdi oi yidnmu bad btaa lo 
ln93aiba 9di noqu notiiaoq b9xft ni yidnncaa b9d btaa 
luq a gnitiTqraoa ina9ni gniisol biaa .looR 9di lo noiiioq 
•noo yllaioviq ebn9 9di gnlvari n9dra9fn boi baiBlusiiia lo 
9niail lorisna bna 9raBil bod 9di lo ba9d 9rii oi balsan 
yilaioviq bna 900 gnivad nna b9iaIiioiiTa na ,yl9vii39q«9i 
bna n9dm9m boi bisa lo rissg lo Jnioi 9di oi b9l39nno3 
lodsna biaa oi bai39nno3 yllaioviq bn9 i9dio 9di gnivad 
d3a9 Oi b9i39nno3 yl9vU8i9qo enB9m gniiqg bna  9mBil 
gnmiaiai lol 9ni«l bod biae lo bB9ri adi bna arnia biaz lo 
.aootiiaoq b9bnaix9 ibdi ni anna 9di 


VIOITAaVIlJOT gSailTTAM QJaH-OVIDiqe 

aiiUToujrre tho«i«iu8 

.oM '»?*X«I'3 .ywdasoJI .2 ^0€d ^mnO .A atrnml 

tUMt .oV[ .ise ^d9i ,£1 ^\„\ fcjipi 

(TM— a .ID)   .amtelD » 

,9iil arii bna noii3oii2no3 bBai2b9d ni 920 loT  I 
9ioi3UTit iioqqoa  noiiabnuol 8a9iiJam  bl9d-gniiq« a 

goiaiiqmod 


Mei  ,T  YaAUVlAl 


aTTasAO JAioiaao 


29lodniia 9di iadi 02 b9viu3 gni9d l9nBq ib9i 9di lo 29gba 
laiuo 9di no 2nB9ni i9n9i2Bl 9di ,bnooi 91a ybod h\&z lo 
9di no 2n69m i9nai2Bl adi bns zlanaq inoil adi lo 2agba 
ianai26l qsnz gniiam gniad lansq laai adi lo zagba abi2iuo 
lagnol gniad lanaq laai adi lo zagba moiiod adi .einamala 
gniiaR a 2Bd lanaq laai adi ]£di oa a9gba qoi adi nsdi 
i9nni bna 2l9nBq ia9i bna inoil 9di lo 29gb9 qoi 9di ,niiol 
9nil9b oi b9vio3 gni9d 2noian9iX9 bnaq 9d] lo 29gb9 9bi2 
9di lo 29gb9 i9woI 9di .anilisan baviu3 2UQoni)no3 b 
.loaiadi zagba laqqo adi nadi lagnoI gniad 2lanBq moil 
nadi lo9iadi moiiod 9di iB i9biw si ybod 9iiin9 9di iadi 02 

.9mii39n 9di iB 


.idsV^ (tioqsgbha .nseastehdO .8 9IO 
I 89«,0SI .oVI .i9« ,Idei ,8 .voK bsUI 

r (i8— 2.13)  .ainialDOI 


^I 


n9dmam asad lo liaq a gni2iTqnio3 ilil bikvni nA .1 
gniiioqqu2 a lavo bavom ybnabnaqabni ad oi baiqabe 
.bilavni na noqqu2 oi baiqfibB anunl ilil a bna aoaliua 
gniwBi lol rt9dm9m 9ead biae yd boinas enaom gniJevaio 
• gnibul3nt 9msil ilil biae ,9mail ilil biae gnrT9woI bna 
01 ybviiooqeai b9i39nno3 enoiisae 9bie 9ld«iaq92 lo liaq 
aai}39aao9 10) enaom gnigbiid bna rtadnmn 9«ad btaa 

.ladtasol aooiidse M* bUa 


cfMii.e 
aoiyaa oi^iYfuiAD qvia aramo^ique tvia^ivii 

•fflaH M add baa ,d9a»fl aattadaaM ,abiaO .A blanoQ 
(Mhtiubal aoaA ot nooBlMa HUla3 .alabaslO .boom 
aloiolilaD )o aoMnoaioo a ,.1iia3 ,9laba»IO ..aal 

to«,c«i ,oV[ .ite ^dei ,r vaM b«U9 

(tOI-4J3)  Molalbs I 


-eiiqmoa 93iv9b gniyiiBs bns gnitioqqu2 infilni nA .1 
fi gnibubni i9dm9ra ybod bglBgnob yisiinu ,bigii b gni 
anj 01 lamion gnibn9)X9 bn9 ioot b gnivBri noinoq moDod 
IB bn9 bsad b9bnooi b bna i9dm9m ybod biaz lo rijgnal 
)ool biB2 moil gni2ii noinoq iool a .loaiaril bna lariJo adi 
gnii9biod anoinoq abiz bna .noinoq moiiod biB2 lo bna 
yllaubaig bna noinoq iool biaz bns noinoq moJJod biaz 
biB2 IB rilbiw 019S ylIfiiinBJ2du2 01 riibiw ni gni269i39b 
yldad3B)9b in9noqmo3 229inBm a , noinoq bB9d b9bnuoi 
moiiod b gnizriqmos bns i9dm9m ybod biaz ni bginuom 
-lod bJBZ lo noitaiugflnos nalq 9di oi gnimiolnos noinoq 
noinoq bn9 iool a ,i9dm9m ybod biaz lo noinoq mol 
biaz lo noiiaiugftnoa nalq 9di oi gnimiolno3 yiiaiimiz 
9)lil lwo3 B bna i9dmam ybod biaz lo noinoq bna iool 
lo bna baad babnooi adi bnooiB gnibnaix9 noinoq b89d 
na gniiU39e lol ena9m boa .noinoq moiiod 829iii£m biaz 


,Ibri2 9riJ lo a3Blio2 IIbw ioii9ini 9iilna adi ilaiiaiam 
,zi Jfirii .lawol 9di ia qiiJ2 zoouniino3 .woiian a lol iqasxa 
ybviiabi a diiw b9i9vo3 gnigd ,Il9da 9rii lo agba naqo 
ybvizadba laiiaiBm gninoirizus ,iniali«ai a lo layal :J3idi 
oi yliBlimiz baqadz-Iwod .lanil lanni na ;ola-»adi baio3a2 
.layfil gniiavoa adi bna Ibriz arii nidiiw baiift ,Ibriz arii 
oi ylbiawiuo inad gniad lanil arii lo agba lawol 9dJ diiw 
9gba laiadqiiaq gnibnalxa ylbiBwiuo ,zuouniJno3 a miol 
zzan;l3irii arii nfiriJ labiw yljrigilz gniad agnfiR aril .agnsR 
bagagna yllanoilsiil agba laioo zii gnivari bna layel biez lo 
-Biba bna layal adi wolad asaliuz lanni Iladz adi tzniagB 
-la znfiara noqquz bns .Ilariz arii lo agba lawoI aril inas 
-na yllanoilsiil bna Ilariz biaz lo agba lawoI arii no bagnai 
noiiizoq zii ni agnaR aril gniblori lol agnaR biaz gnigag 
lanil arii lo noinoq baqsriz-Iwod arii .Ilariz aril oi aviiabi 
adi oi bnB layal arii oi inamaiosaz aviiizoq lo aail gniad 
B ba3Bqz gniad yllamion a3Bliuz IIbw laloo zii bna Iladz 
,a3aliuz IIbw lanni layal arii lo ylbiawni a3naizib noriz 
-alam aldixafl-imaz .Tliiz b lo bannol gniad lanil arii bna 
lBiinBlzdo2 labno aldabnad gniad yd basiiaisaieds .laii 
lo 9869191 noqo 9qBdiz zii gnii9vo39i yllamion lod aiozzaiq 
oiozzaiq labnu nariw .lanil arii ydaiariw .aiuzzaiq risoz 
iioiie a Tol Ilariz arii niriiiw xaR bna iaoR ylaail yam 
.layal gninoidzus aril izniaga gfliz^aiq 9iol9d 93nateib 

IW dtt £ . *' • ' 

ajiiAaa;^AH35iaivii Hfiw'aguoja'YnwIaTAM 
8jav^«i Tuoin 

lo died ,ibiv9iq .A ahaM boa ibivai*! .3 biadaUI 
.LK .boowslsaa ^ algaa Od£ 
eiMC£ -oVI .198 ^d^I ,91 .voV^ baUl 
J> (d«l— S.D)  .ainialDl 


erm'T' 


laludui .gnhflR a gnlenqmos 9euold yilmgiam A .1 
■ni noii39a inoil biat .anoiisga Ta9i bna inoil gnlvari ybod 
)o d9B9 ^Isnaq inoil ialugnsi39i yllai9n9g owi gnibub 
i9qqu na ,e9gb9 i9)uo bna i9nni laisial gnivad ebnaq biaa 
•n«9m i9n9ia«l »IdBd3ai9b ^Isiup ,9gb9 i9woI a bna 9gb9 
•sgbo i9iuo biaa ,abnaq blaa lo d3a9 lo 89gb9 i9iuo 9di no 
)o aalodmia lo anoinoq gntnft9b anoiiioq i9qqu gnivad 
noinoq a gnlnft9b bnaq d3a9 lo 9gb9 i9qqu 9di ,ybod biaa 
9ldad3ai9b isiup i9dio bna .ybod biaa lo 9nili39n a lo 
-9b lol ebnaq 9rii lo e9gb9 i9nni 9di no ensam lanaiaal 
.ladiagoi elanfiq adi lo esgba i9nni 9rii gnigagna yldadsai 
ia9i iaIugnBi39i yllai9n9g algnia a gnivad noii392 ia9i biae 
bna qoi gniaoqqo bna ,89gb9 9bizluo gnieoqqo diiw l9naq 
anoinoq laqqu gnivsri e9gb9 9bizluo aril ,2agba moiiod 
adi ,ybod biaa lo solodmia adi lo anoinoq i9dio gninR9b 
lo noinoq ladiona gninRgb noii39B ia9i 9di lo agba qoi 
aldadsaiab isiup ladnul bna ,ybod biaa lo anilisan adi 
-ab lol bnaq laai 9di lo aagba 9bi2iuo 9di gnola 2nB9m 
89gb9 19100 9di no 2nBam ianai2Bl adi gnigagrm yldadsai 
zlanaq inoil arii lo risaa .elanaq inoil aril lo yravii3aq2ai 
ia 2naam lanaiaal .noianaixa wonan i9qqo na gnivaHX 
-vari noii39a ia9i biaz ,2noi2n9ix9 wonan 9rii lo zbn9 9di ) 
i9nal2Bl ladio diiw znoiznalxa wonan laqqu i9dlo gni 
I9n9i2al 9di diiw 9ldB9gagn9 yldad3ai9b no9i9di 2nB9m 
inoil 9di lo 2noi8n9iX9 wonan 9dl lo 2bna aril is znaara 
-oi bai03aa yIdBd3alab aia znoilsae biaz ydai9riw .zlanaq 
alanaq adi lo ano yna lo inamasalqai 9vii39l98 lol i9di9g 
29gb9 i9iuo 9di lo enoinoq i9qqu 9di .bnaq in9i9llib a yd 
abiciuo adi lo anoinoq i9qqo 9xli bna l9aaq inoil sdi lo 


TI 


JADmAHOaM QMA JAHav[ao 


qool gnijoannoo Ml&i&q b gnibulani snU aqiq s  (o) 

,.♦1    « ni3i3ri^3nil 

-iwu TOl enssm amnisJnoa gnizuori idjii-bioft b  (d) 
I9ll6-uq sriJ lo ri3B3 ol snil bis^ sniJasiib yIsvUbh 
'  . <loo' bi&z ni asrianBid bsloannoa 

,2nnB baloviq baJoannoaisini yllBoinBriasm ^o iibq b (o) 
biB2 oJ Jn»B(bB zsdanBid bisa to Wdbs ni baJBDoI ano ' 
i3qBTD2 biB^ io agB^Bq ani«nM lol .gnizuori 

,  ^. Jinu 3vIbv Joliqa (V>) 

9VU8msJlB biB2 aniJBUJoB Tol zoBsm i3woq ^iluB^b^eri {^) 

...   ... . znBsm 8nil33iib 

Joliq biB2 gniJBuJoB toI jnBsm iBainBriaam sviJiaoq (\) 
asriw .zmiB baiov.q biB2 io isriJo ad) bns linu sWbv 
isqBToe s io 38B«2Bq zMtiM zrrns biBz io sno 
buw ol balasnnoo anil ylqqoz aiuwaiq oiluBibyri b (^) 

k;„, . . t^OB .anizuod 

biB2  gnuonnoaiajni  loi enssm  liuaiio ailuBibvd  (rt) 
-23iiq b.B2 bns anfism iswoq biBz .linu svIbv loliq 
-Yd bu« io noUBUJ36 gnieuBD loi anil ylqque aiue 
svlBv loliq biB« io loTJnoa isbnu enBsni lawoq ailuBib* 
•MWOq io 901UO8 SjBlBqM B io 5«J sd) Juodliw Jinu 


W€I ,T YflAUMAl 


«♦   -^    830H8 OKDIAM TO aOHTaW 
nohnoqioo a ^LK ,^aT »|ji|j ,.ani ^,hteobnI yainA 


«™„™ »0«,dII,£ 

QMaiAT HTiw jiargua aV:A j o/iijwo« 

,.„ ^^ M3JJOJI 

..ID ^OTuA ^3oI ,.oD Bnh.saiBii3 »ni<l of nongl-V 

(IC<— «I .13)  .imlaJD £ 


bnlTJ^'^K •■''"°' ''r'"'^ • noqrSlIo-, ^ o? biqibB 
bflB MBqB b»Bq8 wvlBd 9iil io liBq B aniaiiqmoo wlloi 
Jjnuow a. d,w biB, doidw noqu bnB b„a o, bno ^8^'^ 

wlloi biB* noqu bnuow d ,i « daw mO lil. oMalloi baiw 


-bfl 9lo« B snivBri 9od2 B jnioubOTq loi waaoiq A  I 

,=inT^w "' '""'""' .^'•""'Yloq b*si3i,Mlq b io ,bBm , 
laqqu sod* b itiitoqmnoqut yd laritonB sno ol noilBlsi 
-Y^oq b«n,myIoq yI,i,|qmo.ni na riliw ,Io. ^d. b bn. 

»di io noUMHsmyloq wdnui gniaobni yd wqqu sdi ol 

•Adiidlyiuyloq 

(&0I — ei .D)  4inial5 9 


OWTAUT3A HDTIWg 3/IgKO<I8aH QIUJ^ 

.»Ul..iooD ,yaBqi„oO „.cnba ,dT o, ^o^gL'^.d^T?'' 
OAJk B9 ,   J^'^V^V^ '** noliBioqioa s ,.ii0»T 
(M.WI— 8I.O)  ^niWDt 


wobniw moii wona bns soi anivomsi roi lool A  I 
««io ?'**'""" ,^^ biaii .siBgnoh HB .aniaiiqmoo zzsla 

lol bn, ,„aoqqo hb bn* io,-,«l, bn, ,no riliw iBia^m 

"iu Tin h'T h'' '''^'^"' '^°'^'"'°^ *^^^ oil^Blq^lS 
T*^u B io bnBd 3d, 3v.,:«T Ol balqBbB .olnia,j»d, anin^o 

Mi lo 32U annub 9mB2 sdl bnuonug yl^vij^ajoiq bnB 
-1UJ2 »n3d«3i bsiimil anivBri noiiBimoi dJatidz biB* .looi 

.anBsm biB8 gniiBiaqo loi Vlda'. 


_    €o«,dti,e 

»tfIOl  lOOSbzS  ,X9T  ,00l2OOH  .IbwaBfl  .U  llBriruil/ 

(da.MI~«I .ID)  .miiaiD e 


"    .■   . ""^ •"°'^*"'^'"03 f" Sniznqmoo laqBiM B aailosTxb Tol 


\ 


// 


Wei ,T yhauhaL 


aTTaxAO JAiDiaio 


8TJOa DyilAAlfi HO^ araHDANI 
»dT  ot  lonsiasB  ,oidO  ,afiUT  .asmbsh'^  .D  tiMfoJI 
•oqi03 B ,oidO ,aiBiT ,ynBqmo3 yisnid^sNI iBnoitfiVI 

oidOloooMsi 
S08,0rr .oVI .isS ,829I ,0€ AtO b»li1 
(II— Oi .13)   .«iniBl3 2 


v»t. 


•^ 


sdl 13VO zbfiBq iziii adl io bsib sdl nidliw bnB zbnBq 
amlasnnoa agnid sidixsfi baoox b ,i311bI sdl io dlansl 
silnsa knibulignol adl anolB isdlsaol elsnBq bno392 biBa 
aniad zlanBq bnoosz aril io nsqaioi aril ,IIuri aril io anil 
-izoq naqo aril ni elaoBq Iziri aril avodB ylbiBwqu baviua 
anuiqa ad ol balqsbB ani^d aiansq bnosaz bise bnB .noil 
.iBod aril aaqslioo ol alansq latxi aril naawlad ni 


r^^ dii c 
avTA jjaw flOTOM yionAvasMoo 

AVLAT avaJOgAO 

.b9 .»ha (bftoH »imJ .a 0»rS .yjlcnibaa .H dq»«>l 

8«>,rai .oVI .i»8 ,Id^l ,d .mQ b»in 

(d— « .13)   .ifiiisI3 « 


fl 


.aniBii bad b anieinqmos allod 8ni;(Bm loi anidsBm A . t 
ni abile labBari anilfisoiqisai £ ,amBii bad aril ni aib a 
laliB aib aril moii ;insld b Isaia ol enBam ,amsii bad aril 
aril no bslnuom labsairil lloi b .ea^ioiia abilc labssd owl 
bific ,amfi-ii bad sdl no balnuom lainioq b ,amsii b»d 
)o ylilBiuIq b gnivBri Isib yisloi b anieiiqmos lalnioq 
esib gniaioi bise .yiariqiiaq eli bnuoifl ba3Bqa eaib anigioi 
m69 .niaiarii ^Insld b no inioq s agtoi ol aldsiqabB ani»d 
gnig-ioi bifiz aiaiaqo ol aidfiiqfibB amfiii bad bise no ensam 
ensam .Isib biss io noilulovai aril io noilioq fi gniiub eaib 
-oiqisai aril riliw qidenollslai bamil ni isib bisa aisloi ol 
balsaia tinald baai ol enBam ,abile labsari bise io nollBO 
•98 amse aril yllBiinsltdue ni lalnioq biss ol aib bise moii 
bnB ,aib bise moii balsaia ais e;lnBid aril riairiw ni asnaup 
aril 01 lamioq aril moii zjinsld balnioq laubnoa ol znaam 
.ssnaupai amse aril ni noaiaril cbssirii lloi bns labsairii Iloi 


oos,dii,e 
avnHDAM ov^qqAJiw av^ DvauMisn iiayo3 

•nl«M ,fnuduA ,.avA tonIM 1€C ,9irrt .W latlaW 
SI'T.OIl .oV[ .lag ,Sd«I ,ie .guA ball? 

(!.«»— XI .13)   .KinlBl3 8 -K 


. ^ ■ 


-moo ittH anilocfig bna Haw lolom b .noiiBnidmoa nl .1 
owl ,IIbw Jnoii gnibnalxa yllBailiav yllaianag a gniaiiq 
gnibnaixa bns IIbw inoii bise ol bsrisBllB iIIbw abie baaaqfr 
moiiod IJaw lolom a ,oi9iadi laluaibnaqiaq yllaianag 
Ilflw moii biae lo moilod bna qol aril naawlad baaoqaib 
bias 01 bsdsalla looA biat .looR a .ellaw abie bias bna 
raoiiod aril inaaaiba tllaw abia biaa ol bna Haw inoii 
no IIbw abia biaa ano inaoaiba inai aniloaag a .ioaiarii 
90Bqa aril ilari-ano ylslamixoiqqa gniyquooo looft biaa 
yldabila loob a .moilod Haw biaa bna looR biaa naawlad 
biaa ol aaassa gnibivoiq bna IIbw moii bisa ol bari3Biia 
biB8 inaoBiba looR biaa bna moilod biaa naawlad aaaqa 
riguoiril biawqu gnibnalxa ladmam lallfl inal a bn^ .inal 

.moilod bifia 

gO^ dll  C : 

3rreAjq aacMAqxa OT evioiT3ayivi03 

&IADI3TAM 
woa adT o) loogiaeB ^.daiM ,aiwbal9 ,nonaJ .A bosIaJ 
\o nobKioqioa s ,.dalM ,bnslbiM ,yiisqmo3 Ia3lfii9d3 

t»litt .oVl .ia8 ,Od(I ,€ .imM bsUI 
(8— «.I3)   .«aiiaI3e 


io lavoa aril aniqqBiw bns animmiil loi anirioBm A J 
jlx)Id baaaaaai bns albniqz yiBloi b gniaiiqmoo .laari riairi b 
laari B io nigiBm aril aqiwiavo bns lisib ol aniJfiiaqooo 
lailnaiaimuoiio b snivsri albniqa aril , laari b noqu iavo3 
ol bagoBTiB aiin;! animmiil b bns ,bna ali lna3B(bB avooia 
-,.'-:]. » .svooig bifia lalaa 


Jb bnB ybod oilaalq bamBoi a io noiisnidmoo A .1 ^ 
IZBal is gninftab ybod bisa .yIdmazzB ilod alggol ano laaal 
alaaol aril lq333B ol anoiznamib sidsliue io ylivao ano 
baaob aril ni yldmaaaa Hod alaaol biaa io yIdmaeaB bsari 
Hod alaaol bifia io yldmaazs bsari alaaorbiBZ ;noiiieoq 
bsari algaol aril bns ylivsa bisa niriliw banoiliaoq yldmaaaa 
Hod aril io aixB aril ol lannon yllaianag babnaixa agniw 

.yldmaaaa Ijaari algaol bisa aniynaa 


ei 


to asjwrffsn^r gnmnin jolz s jnivfid aoijani noqquz baiia 

n^ri    ^^''^ ^^^^^^■'O^ *>"» tebB9ri^d ii,rii rii.w deft sni 
-ooD b.B^ ,,oU ,rii riiiw ^^l^.a^^ ni anwm noqquj ,* }o 

lnl?ml^ •""' "°?^"°=> bi^ 'l=>iri^ J^niBSB 2l9adw aSSi 
enwm noqquz aril lo riignal ,ril ni baeoqaib goiod elaadw 

«9vini 3dJ YiTBo oj MoiJizoq bawwil boB ba^isi nwwjsd 


JAOIMAHDaM QMA jA^aviao 


Jia^iw oiameaviiw 

^oiteioqioD itoaboi*! cohT ot noiisi»« ,.YH ^«f 


S\"^ *? .znouizoq svUBiaqoni boa svbfiisqo n^wJsd 
^ivot'^/^"°''^' anilo^ioiq ^aonuoq avijBiaqo Ti:,rii ni 
lol znBsm .znoiJiaoq ow] aji nsawjad amBil laiiiBo adj 

rfauiw lo nomoq lis, wwoiiBn adJ daii b io noinoq Som 
an.,:>„ob b.B3 .a,vini .nodioBd od, yd b,i,v« ^ oT^ 
-vom smBil baiTiBo biB2 aJsmoB ol svijeiaqo gnisd zoBsm 

o?.m1^ '^ "*' r;^ '^^ "*^ ^° °°"^°^ "-^ "^O"^^ 
-I3>riw-3biu8 b.B^ amJBiiJoB to! .noijieoq S «,i 2Mbw 
yinnil qiTj ol zioyavnoo owj adj szubo oj ziuwni anivom 
to«vt« 2, n aliriw rfeft ,rii io ooiiioq IIbj wwoiiTaS 

.23vini Modiaad odj yd 


.bb,d2bniw b9iuo)no3 b to! laqiw bbidgbniw b nl  I 
iBnibuLgnoI ,vuBl37 loi b^nuorn Jnomala abBid i3q[w b 

-noo gniqiw Jnabnaqabni lol iBiiaJB/n yi^ddui io bnnBxi" 
-nBrio isjuo gnilbbBiia bnoo^j b .bl9id*Lw ,5w b n^ 
iT'^^* '^f"""*^ '"^ ^'^ 8ninoqqu8 ladmam bn 
'n^rif^^^] Jnamavom iBnibuJisnoI svUbIw gnb 
;^nL f annniiom yldabiia loi anBsni abiug baqBifa 

10 21Tril\r,?o ntT"^ ^'^ noiiudi^aib ^ ,oi «ii,Tl,n 
10 Midi 3IB310 o) bsgnsriB gni^d enjjam sbiira biB2 nna 
bi« flwwbd snaqa ,Id«,fl gnibn^*, ylknibufignS^ J,^ 

d3B9 .bniw 9di moii Jasm^b sbald gniJBofl biB« jiniS 

b'^ °i^1S r '.''" ^"»^"^ ^ 8ailOB'?bi?"S:t 
boa .isqw adJ io Bx^o^i^ jiBmaiU no gnixafl Ibi3}bI ai 
^iB 8niyn« i«,iw b no i^iw bia* gniLom loi ^o^. 


* 4 '  c,  ^OTAOUH^lA 3IT8AM 
^toomW ,« dl«M ror«» .ba«byoH .<o*I3 n«Uol 
K««...   «i»«n«3 ,«^i»dIA \ 


^ir i^ "^^-^^nOO > ,.III ,Ol«3UD ,UlO« 

(H— n J3)  oinialD 01 


-moo YTJiooq io noiJaixwiva adJ ni luiseu aoivsb A t 
-luo aniJosioiq laiiad laludul a aniJioqqos amaii a gniiiiq 
m slBnirmai oJ aniawvnoo bna aoiaii bia^ moii ylbiaw 
b*rqaba gni^d bna alsion bia^j ;bna al^on naqo laiuo na 
^liioq ^ io gninaqo inav laowb adl ni noinaani loi 
-taq agiadoeib iia-ialBw a niaiadJ gnibubni lanad biaa 
-laummw Ua .aga«saq toUoo noU3«« nuiuoav a bna 3«a2 


« .moJJod adj ni gninaqo na bna bna na bna zabi,  mnt 

HWiqsb gniad ajBlq dau* j\adz adj ol baiuaae "alo a?m 
bna baialoi « Aufa adi «a moilod S ^^la^,^ S 
Jdl riguoiril ybod adl ni laiialam ^^^^Z fL^ta 
^boa ano ol bna aoo ia baioannoo ri^^mia a^^o 
^q am io .agba adl ol bllaiaq ba*oq«ib CliT^ 
bna bna ano la baiaoiuiid albnaif g^toi nTa al7ai^ 

9d^ nsawiad gmbaai «naam gnriqg bna wnia adj io zbna 

^ maimam ol yllamion ybod adl bna al.lq r^«^' 

.xnollod »(li moii yawa aialq aiuieaiq 

MWHDAM owrajjre mn 

.MbTwwmma Ho dJod ,»lwUI ln.«| bm -Uoa •!© 
•TMJ ^ »8 W,l ,t£ .^^ ,„,„ I.J 

-ad yfeoorvaia a moii ziaUft gniiiua ,oi anidoani A  I   • 
-nola .nouaoidinoo ni gmzhqmoa ,dzd baiiog bna babaad 

i 


K 


^9ei  ,V  YHAUVIAl 


aTTasAo jAioiaao 


gnimmB3 a bna .laqiw biB8 iO noilss gnimioinoo aasiiue 
gnilgnsina abubaiq ol balqaba labnai biB2 no aoeiiuz 


r 


>- 


! 

-^4q io Inava adl ni laqiw inaoaibs bisz riliw inamagagna 

.dliwaiadl isalnoa last 


80s,dn,e 

... aoA jfl ii3«iiw QUA aaoaaupg yuatiwj 
awiAg aHT 3i/iiYaoaMa YjaMaesA 

.Maail  .a  lamia  btu  ,lioqi30ia  .aawoifl  .A  abylD 
-oqioD 2ioloM IfiiaoaO ot noogizsB ,.Y.V1 .lateadaofl 
aiBwaba io nobsioqioa a ,.d3il/ 4ioil»a .ooiln 
d*8,ir .oVI .lag ,Od«I ,81 .▼oH balTi 
(5>.0M— 81 .ID)  .unfaUDOS 


»% 


_f»"  r«-^^    , 

r^^^^-^ 

^7^^^ 

V >^^ »/ ^ 

— ^.     — 

.Inailieai .aldixaR s .gnibubni aagaaupz yialinu A .1 
-loq gnivari laiialam oiiamolzab biJoz io ybod alagnob 
noilnalai a gnivarf ybod biaz ,22anbiBri inaiaiiib io znoil 
08 zzanioiril naril rilbiw lalaaig yllsilnBJeduz io noinoq 
»dl ol laniTon analq a ni^ ylilidixaft lalfiaig avari ol za 
-Tii« adl ol bliaiaq analq a ni nadi baqiw ad ol aaaiiue 

.  i>aqiw 96 61 " a'aai 


M8,dll,( 

aoAja 5ia<iiw qvia aaoaauog yhatii^li 

3MA8 D]rjYaOBU3 YJAMaSSA 
.,»c»95I .a "lamia bna .ybiaH .H nriauaY .laalnoD .JI -laJa^ 
•noqioD notol/ laiaaaO ol nooglsEB ,.Y.H .isteadaoH 
auwalaa io ooilnoqio34B ^AoiM ^ioilaa ,aob "^ 
dOO,eir.oV1 .ia8 ,Id«I ^t jm\ balil. 
r Sr   («>.WS— 81 JD)  .uiliriDSt    ',.   , 


9di gniiaab loi maleyz a .anigna adl io noilBiaqo gnnub 

:gnieriqfno3 blaidzbniw 
dliw isalnoo noqu aldaiaqo znaam agiadaub biuli (a) 
-bniw adl izniaga biuR a agiariaaib ol tnamala adl  j 

.bbide  I 

.laqiw adl gnivom loi enaam lolom (4) 

-\igiana loi doliwe Iziii a gnibubni znaani liuaib (o) 

.enaam lolom biaz gni 
-no3 ybvbaiaqo enaam loilnoa baiBuiaa-ioiBiaqo (b) 

.enaam agiadoeib biufl biae ol baloaa  :   , 
-sigiana loi enaam liuoiio biae ni riaiiwe bnoaoe a (5)  j 

.enaam lolom biae gni  j 
-agBgna lolaonnos a gnibubni enaam mgaidqaib (\) 
-ai ni .aldavom bna daliwe bnooae biae dliw alda 
-dliw bna olaiadl noiiasiiqqa alamalla ol aenoqa  | 
-oalae ol .biufl bagiadoeib biae io moiiaiarii lawaib  ; 

bna .doliwz bnoooe biae aeola bna naqo ybvii 
iol3aaoo:> biae dliw aidaagagna ybvilaiaqo enaam {%) 
bnooae biae gniblod loi daiiwe bnosae biae bna 
ydaiadl iol3anno3 biae io Inabnaqabni baeob rialiwe 
biae .aviloafiani loJoannoa biae gnriabnai yliiaioqmal 
io inamavom ol aenoqeai ni aldaiaqo gniad enaam 
ydaiaril rioliwe boooae biBZ aeaafai 01 lolaannoo biae 
-doe dsliwe bnoaae biae io gninaqo adl gniyalab > ? 
.agiadoeib biuR biae ol inaupae  - 


M8,dtt,e 

aaA J8 Havw ovia aaaaaups yjiatiwj 

aNLA8 aHT ovoYaosNia YjaNiag^A 

,»29a)I  .a  lamia  bam  ,tioqiiaoia  .anwoia  .A  abylD 
-oqioD noloM IsianaO ot nongieea ,.Y.VI .latead^oH 
aiawBlaa io aobnoqioa a ..dsil/ ^lioitaQ ,aoitn 
800,€8 .oy[ .i»8 ,ld«I ,di .aul ball! 
(de.d8I— 81 .ID)   .emlalD € 


B ^nifiiqmoa aagaaupe laqiw bbidebniw aloidav A .1 
-alam oiiamoleata biloe io ybod alagnofa .yialinu ,aldixaft 
gnibnblxa yllanibulignol woiian ybvijabi a gnivari laii 
-alai B bna .ioaiarii abie lawol aril gnola noiiioq gniqiw 
noilioq noilnalai gnlbnaixa yllBnibuJignoI abiw ybvii 
noilToq gniqiw bi§e ol banioi ioaiarii abie laqqu aril gnola 
yllanibulignol gnivari ybod biae .noinoq ioan nidi a yd 
noilioq gniqiw biae .eeanbisri Inaiaflib io bIeiIz gnibnalxa 
lioe B yji liBq ni leBal 1b bamioi gniad noinoq iaan bna 
leaal 1b bamioi gniad noinoq noilnalai bifie bna mulaile 
naril dlbiw lalaaig io ei rioiriw mulaile biari yd liaq ni 
iaan aril d|uoiril gnibnalxa mulaile lioe bise .eeaniairil 
*'■ :  ; ♦'*"     noinoq noilnalai bise olni noinoq 


;■. 


io ybod alegnola .afdixaft b gnieiiqmoa aagaaupe A .£ 
-yllanibulignol ano leaal la gnivari laiialam oiiamoleala 
-xa yllanibulignol ano leaal la bna mulaile lioe gnibnalxa 
eeaniairil aril .eeanJairfi gniyiBv io mulaile biari gnibnal 
baaaqe la muminim eli le gniad mulBile bigri biae io 
mumixam elt la gniad bna ioa-iodl rilgnal adl gnola elnioq 
.  — .elnioq biae moii Inaleibiupa enoilaool la 


i 


. ',T 


r08,dll,€ 1 

MaT8Y8 jia«nw a jamzavow ' * 

.   j   ot lonsbes ,.Y.VI tSindmsH .atiriag .D yaodtoA 

.Y.y[ ,olc1loa .noHsioqioD etauboiS oahT     > - 
T»e,8£ .oV! .i»8 ,Odei ,£ ^bM baUa 
(£».08£— 81 .ID)  .smisID 8 

-eiiqmoa aaaiiue baviua a loi laqiw bbiriebniw A .1 
biae gnilnuom loi qiile gniisad a .abald gniqiw a gni 
loi aiubuileiaque gnimioinoa asaiiue a .abald gniqiw 
balnuom enaam labnai bnB ,qiile gni}l3sd biee gnilnuom 
labnai biae ,iaqiw bbidebniw biee io bna biaodiuo adl no 
biae gninaieai ybiusae loi noibannoo a gnibubni enaam 
eeaoai a gnibuloni bna qiile gnijioad bise 01 enaam labnai 
niaiMll aiulouileiaque biae io bna laiuo adl gniviaqai loi 
gnhub aaowiadaiadl inamavom avilabi gniliimiaq alidw 


V 


IS 


JAOIMAHOaM QMA JAflaVTSO 


W€I ,T YaAUViAt 


"Sr,lL,'l'^'"^I!l '""Til °' '^'''^^^^ ^"^ ^"'"' ^'*^"*^  YllHinoshod B gnibiibni enao blsz \o doB^  ansa biB^ 

OJ ,vUBb, in^mavom tbIushb lan.BgB b,xft bna boi «r«v  ^biu, b aoaw,^,,,di jninflfb ^boi ^sf iLw ^bTbra^ 

■J* <I''^.8 .wvii* B lo dguoidJsisdJ ags^zsq adi loi yaw 
luw 9ba 9d} io sosho* laioo adi oi eooojiJaoo bajfiBi 


1,.  •. 


B ani2jiqm03 Isnsq lolasRab bifiz ,b<n MisvznBiJ biBz 
-bnajxa zaouosi lawol bnB i3q<,u bna .noiJasg iBiJnaa Jefl 
bi62 .noucwe Isiinso bisz moil ylbiBwjuo YliBluanB ani 
b^B^ Ql SVUBbl sldBiauibB ^kiBSBiOl gni3d boi MWZnBTJ 

moroujrrei^OD h8A8 woawaw 

8MA ol ioa8i2u  nnoD .fnoloutS .tossiOobM .O 8»msl 

820,19 .o/! .i9« ,ld9l ,£I .d»T b«in 
(LM— W .ID)   jttniMO r 


bna OB smbulMii qib biB2 .losiadi bns laqqu sdi msofiibB 
-bnalxa insmab gnhuoaz b ,Jol2 b djiw bsbivoiq noinoq • 
-iiB ,eboi bi62 !o sno anigBgns boB lok biBZ dauoiriJ arU 
IlBw 9b,a biB« dauoidj anibnsJxs Jnamab 8nhu332 larfio 
flB anibubni qib biaa .boi ladJo srij o) baJaannoa bnB 
■9iMi sgB^^Bq adj loi noiiasz sjbootb bawod ylbiBwioo . 

.isvik B io dauoid} 


Ora«AaJD l^05iqA Qi^A JJOH OWTiAJia 
^  ^ lVI3MaOi^A«IA 

« ,.J.«! .VUfdiutiBqg ,noh8ioqio3 rinBSMfl asJilUM 
(*W— «IJD)  «b1sID8I 


sldBvomsT lo^ zuJfiiBqqs anboBlfid bne anibiua dtaZ I 
-yi N(BW3biua d^B^ s .ooiJBnidmoD ni .anuuiqmoo 29d2B« 
3idBbil2 B io 3ab3 iBoinav 3dJ biBwoj bsgiu NffJnsiliz 
-31 .lannBda IboiJisv b aniJBioqioani yswabiua biBz dasa 
rtJiw hnnBdo biB2 ni baooiJizoq znBsm noiznaJxs JnaiJi* 
b.B2 OJ baiodanB aniad znasm Jnsilizsi biB« io bna sno 
bnnBda b.B« ni bsnoJJizoq yldBbiU i^niao b .YBwabiua 
B .enssm Jnailiaai biB2 io bos isdio adJ oi baiuaae bnB 
ioo\ B anivBd bnB isiiiBa biBz ni bsJoviq Iwsq jooi dzaa 
abinsbnu mU riJBsnsd bnnsda bis* moii anibuiioiq bns 
-buijoiq bns Iwsq b bns d2B2 xU Moqquz ol d2B« adj lo 
biB2 riJiw JnsmaaBans animmBi lo! lainBO biB« moi^ ani 
-aiu i3mB3 biBa ni znBsm Jnsilfeai bnoasa bns .bnnsda 
nadw )n3m38fi8n3 aniramB( biaa oJni bna IwBq bisa ani 
bna jool biBa moii bsvomai ei da«« adi lo Jdgisw adj isva 


avoHDAM araajoM a jkw aAan 

»«»aw«T  ot  TOosiau  ^t  ,9h3  ,»mmmT  M U«wX 

«i0«^ltafl««Ho ooilrMHpoa • ^.«I ,,ha .oottnoqioD 

IM,e£I .o^ .198 ,IM| ,01 )(lul bsUI 

K^.   i.  ..   ^   .(!>—« .ID)   anlalDI- 
bsJqBbB bB3d aniWom b aniziiqmoo anidoBm aniblom A 
-VBd bB3d biB« .nisiadi bnea zaaiqmoo bna izBft b aihavo oJ 
-nwob B xd bsni^sb ladmBda aninsqo ^(Ib^Bw^wob b ani 
YUBiwraa -aniOBi 'tJbTBwni boB rjBhoz qoi gniofii ylbiBw 


B anivBd YldmsMB anMaib-iadft sqyj-noiqB na nl I ' 
enoiqB [oUnoD-iadft !o liBq b boB alloi gnirtaib !o yJilBTufq 
-bnsjxs bnB 2 loi biB« \o liaq sviJa^qa^i b juodB b^oqaib 
■dm B briB elloi io iiaq biaa nwwj^d snos adj oJni ani 
°„ ^I!i!r?"'°'' Jnsmavoiqmi adJ .«iIoi io liaq Jnwpae 
2h'J^^^^ no7qB loi ainam^Ia 8niaB8n*-IIoi-bnB-noTqB 
-eib aniad Jnsmara doBS .aniiBsb IIoi bna noiqB bnB loiJ 
znBsm bnB znoiqa bisa \o mo aviJo^pai b nidJiw baeoq 
n., "namab owj biB« .alnsmab owj biB« anibannooi^ 
-noiqB nB bnB »b^io2 aniddui anisBan^-Hoi b anivBd 
aniaBans-Hoi biBa moii bsoBqa wahua aeon an^aans 
-bnB-an,8Ban3-noiqa slaibsnnsJni slaanofs na bna aoahi/z 

fnh^!l°L'^**"°lL'''" •'^*^'"'' aniddui aninoiJiaoq 
anioai 2MBh02 aniddin sninoilizoq-bna-aniaaans-noiqa 
aainouteuo ouaab bna i^dJona .no inaoaiba ani^ b^ 
003 HMwiad inamsvoni svijabi aiieab aniJJirmsq gnBam 
-i2oq-bnB-8n.868n3-noiq8 aJBibsmiMni aJaanob Insoatba 
-rnoooB o, gjaamals owJ biaa io eooaiiiia aniddin aninoiJ 
-oiq io snuoa adl ai enobibnoo Mam isdii aniNfiav sJabom 
.enoiqa bia* asawiyd UBta i^ift a gnisevia 


9ts,dn,e 
axAuo woaraw 

(0^—01 .ID)  .unlalD i 
iiaq s .noiianidmoa ni .animqmoD biaua wobniw A  l''^' 
« io i^u 9dj OJ bsiuose ^ oi ba^ttBTiB zJsiomd io^* 


>: «fi 


■) 


i'dei  ,V  YflAUVIAl 


aTTasAt) jAioiaao 


Y 


OK 


ybviJoaqzai aniJasioiq noiJizoq a oJ bsvom aia ysdl ^{d 
B io zsvlad sdl bna zsvlad blom noziiaq biaz nsswisd 
bssioiiBalq gnibsini enasm noilosini ,'blom wold baooiz 
biaz io ano nsdw blom nozriaq biaz iB iaiiaJam gntblom 
ni zsvLad blom noziiaq btaz nsswisd zi znasm boi sios 
21 znasm boi 9ioo biaz io isdio sdt bna noitieoq b92ob 
-isqo znasm ;bIom wold a io eavlari bsaob adi naawJad 
lia anibsiib znBsm noibsini biaz dliw yllnsnusnoo anila 
-no3 lB3i'd39b ;2nB3ra boi sioo biaz io isdlo biaz dauoidJ 
9b\{3 siiamolua na aniniainiam bna anilailini znasm loii 
-la 31B zblom sdl niaisdw anidsam biaz io noi)ai»qo ip 
b9b3(9 9ia Z9l3ilia badzinii ,b9Zob bna banaqo yialani^l 
aia znaam boi 9ioo biaz bna znaam boi aioa 9d) moii 
znoziiaq bna .nsqo zblom 9di 9mii d3a9 yli£i9lal b9liidz 
noziiaq sdi la znagm boi 9i03 9no noqu b9J09ini sia 
zgbilia bgdzinii oJni nwold 9js znoziiaq i9dJo bna blom 
9103 biaz ;b9zoi3 9ia zblom 9dl 9mil d3a9 blom wold a la 
-i9qo .b9Zoqx9 anivad znB9m 9vIbv anibuloni 8na9m boi 
■i9bniIyo a sni^Bd zna9m boi 9to3 d3B9 jznoiJioq ani^B 
;riliw9i9dl yliialinu balnuom boi nolziq 9ldBX)iqi39i bna 
-ziq d3a9 io bn9 lalzib sdl noqu bslnuom lad i9dzuq |b 
boi nolziq biaz io noizn9ix9 laril i9nnam douz ni boi noi 
biaz dliw l3alno3 ani^Biaqo olni lad i9dzuq biaz zaniid 
ol boinuom yldabilz 9lBlq i9qqiilz a ;znoilioq anbai9<|b 
sbbia yna ladJ lannam douz ni 8nB9m boi 9ioo biBZ dosa 
yd moiisiadi b9)39i9 zi znaam boi 9io3 biaz no bazoqzib 
9lBlq i9qqrilz biaz d3a9 ;9lfiJq i9qqiilz biaz io ln9m9vom 
-9i9dl b9vom bna lad i9dzuq b9lat30zza zli ol b9l39nno9 
-dzuq biaz ,b9bn9lx9 zi boi nolziq biaz nadw yd9i9dw yd 
zi 9lalq i9qqiilz biaz bna zna9m 9vLbv biaz zn9qo lad 19 
biaz ol lia anibsiib znB9m bna ;9mil 9maz 9dl la b9vom 
dliw ylzu09nailumiz boi nolziq biaz bn9lX9 ol i9bniIyo 
boi 9103 biaz ol 9iuzz9iq nob39t9 is lia io anb39iib 9di 

■   .Kusdm 


-moo gnidoard aniblom wold a loi zna9m boi 9toD .VI 
bn9 9no la b9inuom 9lbniqz a ;i9bIod boi 9100 a aniziiq 
-b9ioiq io9i9dJ bna lalaib a anivad lablori biaz ni ioaiadl 
9vlav anivad albniqz biaz ;i9blod biaz moii ylbiawiuo ani 
biaz moii biuB anbzuadx9 bna anillimba ni9iadl znaam 
ladmam avilaiaqo na anivad znaam aviav biaz ;bna lalzib 
bnoyad albniqz biaz io bna balnuom aril moii anibaioiq 
9vilBi9qo biaz inaoBiba bazoqzib isd^adzuq a ;i3blod biB« 
biaz lavo baqoazabl alalq laqqiilz baiuliaqa na nadmsrrt 
nablod biaz Inasaiba bazoqzib yllamion bna bna lalzib 
9lalq-i9qqiil8 biaz bna lad ladzuq biaz anilsannoo znaam 
biaz io zixa aril io noilaaiib aril ni inamavom yialinu loi 
biaz ol balsannoD znaam lawoq aldaooiqioai ;albniqe 
-qiHz biaz balauloa nadw ladl iannam douz ni lad ladzuq 

^ biaz bna bna lalzib biaz anola ylbiawiuo zavom alalq-iaq 
svbaiaqo biaz dliw balnoo olni bavom zi lad larizuq 

. ;, .znaam avIav biaz naqo ol ladmam 


ris,dti,e 
8VIAD Jiayijg y[\jH auourarvioD 

iM ,i9Yi» IIbI ,.t8 oiudU^ IVI ,yii9<I .H iaauil 
.>28,S» .oVi .198 ,0d9I ,81 ylul baUl   . 
(Vai— 91 .ID)   .smisID I 

lioqquz a ,badti3zab lalsaiado aril io 9oivab a nl .1 
-quz biaz no znaa liaqa basaqz io ylilaiulq a ,i9dm9m 
moii 2i9vilz goiyiasai loi snidsBm albxal s ,i9|dm9m noq 


bna ;l9Tiad biaz io bn9 9lsson naqo biaz 9ril ol anilao 
aaazzaq iiB-i9law biaz dliw balaiaozza ylavbo9qz9i zna9m 
-Bw anil39ini ybvbsgiaz loi agaazaq noil3uz muuoav bna 
,i9i6w aniwaibriliw bna aluon biaz riauoiiil lie bnB lai 
biaz ln93aiba zglalumussa daidw i9llam 9lzaw bna lia 
.9aaezaq 19IIU0 noilsuz biaz dguoiril ylbiawiuo 9lssofl 


»iMti,e 

.l.y[ Jaaa bail ^ gnhq^ ICI ^tbimda^ .J esoul 

8ed,ed .ol/1 .198 ,0d9l ,dl .yoK ball'! 

(2£— Ti JD)  .amisID 01 


»i -,    »» -v   C 


1. 


-anidmoa 9ril ,zianui;Inaii ^aliiuo loi aaivab a nl .1 
-naqo lalni na anivad aiulauilz lioqquz a gniziiqmoD boii 
laliui^naii a io aaazzaq aril loi aninaqo lalluo na bna ani 
yd naviib znaam gnillua bna .zneam gniviib .riguoidJa-'adl 
baliazni laliuiinaii a aniaBgna bna zna9m aniviib biaz 
zlilz laiulq 9bivoiq ylzuoanallumiz ol aninaqo lalni biaz ni 
-inaii biaz avom ol bna larinuiinaii biaz io aiAz aril ni 
bna aiubiniz lioqquz biaz riguoirii yllanibuiianol laliui 

•aninaqo }9lluo biaz io ylbiawiuo 


TASM A Va 800H OVa883DOfl<I "iO QOHTat^ 

TKA jq OVTDIDA*! 

,.9tA i9TB9a dOSt ,xoaliW .a jbhabai^ 

>woI ,z9aioM eaQ 

rCO.rSl .oK .198 .£d9I M .iqA bsUI 

(e^— ri.lD)   .amislDT 


TT^K- 


-mo3 .liiBlq aniiasq a la zaori aaizz93aiq io borilam A.I 

9on9up9z ni .aniziiq 

,aori 9dl io zallziid aril io lavomai aril iziii (o) 

,8ori aril io ybod aril io aiulBiaqmal aril anizifii (<i) 

bna .aniriaam aniiiariab a riauoiril gori aril anizzaq (0) 

booi olni zzaoiaa 9di io anizzaooiq  aril  .ylizal (\^) 

.Z93aiq 

dis,dti,e 1  ' 

ai'iiHDAt/ orawoja ajTToa 

oidO ,basi3V9lD ,.9vA taaqsoi*! t^^t .olzol/ .*l ti»m3L 
00I,8r .oy[ .198 ,0d9l ,€1 .aaa b9U'i /    1 
, (J— 81 .ID)  .zmifdDOS ■    I 

a aniziiqmoo Z9bilia oilzalq aniblom loi 9niri3am A .d 
zblom wold io liaq a bna blom noziiaq bazoqzib yllaTlnao 
io Ila ;bIom noziiaq biaz io abiz larilia no ano bazoqzib 
;29vlad blom i9woI bna laqqu aniziiqmoa zblom biaz 
Z9vlBri blom biaz io Ila gnizob bna aninaqb loi znaam 
-ol balnuom yliialinu znaam boi aioo io liaq a narilaaol 
noziiaq biaz naawlad ybvilaaqzgi anil39(Oiq bna i9dlaa 
zna9m ;bIom wold Iziii a io zavlari aril bna zavlgri blom 
-9i9dw znaam boi 9100 io liaq biaz aniiiidz yllaialfil loi 


#♦ 


"  I- 


goivBri isdmsm bnoase & bn* dauoiriJsisdj yiuMxiB ani 
bOB gnumiom bi£« .nisiadj STunaqa gniyixwi isnaJwi b 
bOB jrifi biB« nadw laJaqy, oi goisd «3TiiM9q« aniviaooi 
.nousJsi teqqBl baainnsJsUnq ni 31* nadmsm bnoo* 
•    -njilB UonbnilY3 yllBiinsJadua s zaenqmoa lanaJeui doidw 
« dJiw tobivoiq ^(bod s gnivKil mq aninalasi bfu ani 
YlkunBiadu2  isj^flujib B gnivfid boB bns mo Jb bsad 
« ni sewrt9q& gniJmiom adj lo MixnBib adi nsdj lagTBl 
•oiq ladMuJ sniad ybod biB* .toTua* ad ol ladmam inft 
^."*"^ gnibnajxa noinoq laoBqe iBigalni db dJiw babiv 
« doidw laianiBib « jnivad bnB bfiad biB« moii vbwb 
lo aiuMaqfi gniJnuom ub \o laJaniBib adj nsdJ lallBnw 
gniad MBq 8nina)2Bl biB^ bnB .baiuaaz ad oJ ladmam Jnft b 
jMuboaJxa noiMoq aidiMBqxa na dJiw babivoiq ladJiu^ 
bflB noiMoq laoBqa bisa dJiw iBiaaJni briB xnoii yIIbucb 
10 laiamBib adj nsrii laJsaTj « doidw lalamsib b anivB/i 
.bjniiDa. ad oJ ladraam Jeifl b „i aiuMaqB sniJmiom biB2 
JILsuB snibnaJxa anjnaqB labnsqxa ob jnivBd ybod biB2 
l2S7'i*"'T^ r'*'*^ 3ld«nBqxa adJ  boB dauoidJaiadi 
TrZ ^^''^^oijf"*"* Y<* n^snft oiiMla io ylilBiulq b olni 
-loq laoaqe adj oj ioaiadj bna kJaib adj moil gnibnaJxa 
-m , d.o,ol « ,bod biB« nadw isd, o^ ybod bi« lo no" 
«qBl 00 giagnft o.,2Bla biB* aionaqB sniJnuom a ni baMa^ 
b^h^'^h^UT'*** SniJnuom biB* Jinnaq oJ ylbiBWdi 
^.^fL^"*^  ^ "^'^  baiBviiqBO ad bnB gnolB 
^ hn„    biB. liflnaq ^al^BaiadJ bnB nobioq aIdi«nBqxa 
^»?K*T'''1f ^'"^""O'n blB« ni ban8iL;3ini ylkixB 

albnBd gmvBil ladmani laboBqxa ob bnB noaiadi anob 
^oq lBohbniI,o YllBilnBiadurB bnB^'a ano ,r«i,™ 
baJiaen, ad oJ baJqsbB albnBd biB« moil ^bwb snibS 

^Z^.r^^'T ""'T' ^"* ^""^^ ^^bnBqxa'b!^ oi£ 
ladmamiabnBqxa biB« .ladmam labnsqxa biaz io dianal 
-.b lBno«3ae-e«>,D adi .noinoq balBgnJia nB 8ni°hqS,cS 
-nBisdoe sn.ad ioaiadj dijnal adi JuoriauoTdJgnoTam 
b.«« io 8no«namib lanouo^-z^co adi ol Ibu^ S 
-oiad) no.«namib lBnibu,ianoI ad, bnB^naoB S>nBaxa 
ouzal, b.B* io disnal adi za iBaij aB iaBaMB gni^^io 
-ba anunqmoo ladrmi ladmam labnBqxa b.Ba a,»nft 
nBansam albnBd adi aiiaoqqo ioaiadi bna Si iS 
anounamib lanoaoo^•^^olo adi noiiioq gnibnaixa ylS 
-lb iBnou^ae-aeoTp adi nBdi «al MllaaZLz ail d Jdw io 

Jfhfi. ^'""J'^"****' ^"^ io noUBOoiqiDai alqmia 
\L ^" •?* ^""^ "'Snft biB, .aiuiia^B labnB^a 

-»tq Oi znoiznamib Umion liadi booyad babnBaxa \^ni 

IXS; K* r' ^^ »"'"'»"^ biBa^fiBwIS in"v 
.ydaiadw bnB baiuoa. ad oi ladmam bnooa* a ni ywnTa 

'111   71°'^ n^fiibdiiw d ladmam wbnBqxa bP^S 

-X9 biB. no enoiMamib baoubai io noiiioq ani?nJxa 
li^Kli Oi  a«,BlIo3 najnft  oii«Bla  biB« Sa^So 

ToT^"'"'"''' '•" '"^ -oiananub'^n^Jx, S^^n 
-« Oi aiimaqB jnivraoaT biaa moii nwBibdiiw ylibBa^^ 
^ -radniam bnooae a moii ladmam i^ui a azBal 


I 

JAOIHAHOaM QMA JAflaviao 


*W1  ,V  YHAUVIAl. 

iflBda ad) io IlBw iBiadqiiaq adi oi wvooia nnol Uiw 
iMiBga rtoqqoi ad) o) aoivab anina)Mi  ad) iool baa 


u.^ 


-niavoj noqqua adi io eaaoioidi adi .noiiBwqae iBinabiwB 

IM*« 9di ni bannoi eavooij adi io enoianamib adi gni 

___^^^^^^^     .noiiioq inBde 

.brW Mna^hna w lOlI ,,»8nhq« .3 iah«dD 

8W,rM oW .lag ,Cd«| ,11 .d,-, 5,u, 
(M — M .ID)  .loiisio » 


V- 


/S. 


- - •  ■ 1. --f 

ybod 6 sniaiiqnioo badrioiab boii adi io x>ivab A  I 
-Toq laqqu nB gnivBd qBiiz biari a io anii?i>nm nn;i,«« 

srL'^ir^"' %'"* y"«So.i,od riiTdoi^no^ 

adi bnxdad ^iR ,mii doua iB rioidw noiiioq iood b onW^ 
io iiBq laqqu adi io ajaBft iBmaini adi io noiiiL "^0^2 
baiuotooo qB-ua gniq^Bb a .Iwod iaiioi JobntJa^ b 

-qmjb bu« 8aniioa2 yWBiimibB MBam iW.iavoo iwa ba« 

.)i o) qBiia gniqauk) 


^-^  .11 ..-*„™   »«AJD IAHT8 

y^°)^i^«w1f'*'T?^'*''* '' 8ni«iiqmoo qmah A A 
v«d )9i3nd biB2 ,iM,do nB iuods 8no(2 qsTia aldixaft b io 
b.B* io bna ladionB yd niBhavo ad o) ba)qBbB ^d b Vn^ 
ba-,u:«a anBam iablod .«doion aoBiiua rfiiw tebi^^q 3 
s n. inamavon, ayiiBla, io mobaa^i diiw iS^B^d bi^i 
^0(^Bam nnow .aaBd biB* biBwo) baoilani noiSifb 
uxa aa iuoda ooiiBioi ,oi MBam lablod biB* ni toUn 


/ 


naviaraA^ 

•In»MI«3lonottrio«noa«,nob«i«noD 
(III— M. ID)   .MnkID* i 


f =. 


Vm!!f '"'*' "^l ^''^^ *"^=»«' aniiBiaqo iDiup A  J 
-)n«om Taooiwi b jnivBd ladmaoi i«ft TiadiaJ giLooe 


Mei  ,T  YHAUVlAl 


aTTaxAO JAioiaao 


Ms,»ii,e 
oraxAOD ajoM 

»bidu3 noioU o) loaabea ,.bfil ,omoioX ,I«^ofl .O mlol 

iioY waVT Io noiinoqioa b ,noitnoqio3 

I^e^Ce .oK[ .198 ,Od«l ,t Jq»g b»U1   .yiiwBia oVl 

((CI— ££ .13)   MoitdO 8 

banil-ylaviioaioiq s ni Ifiiam gniiaso loi bodiam A .1 
gniiBos aaii labnid a anriBqaiq anJznqfnoo blom iBiam 
loiiaini adi aniisoo .lalBw bns ealoiiiBq zzbIs io ynuk 
sniiaos biBz itiix^b .ynuiz biae diiw blom b io zsoahuz 
•iqo38Qi3Bni io mid auoUniinoo yllBoiqoozoioBm b mioi oi 
aniiuoq .zaoBiii/e blom adi 00 zabiiiBq zisl^ aiaisaib yllao 
sniyiibiloa bnB .blom banil-oa adi otai Uiam naiiom 

.bk>m adi ni iBiam nailom adi 
28 iaivad blom latam gniizBO banil-ybviioaXnq A .V 
-oiOBm B 2a36iiu2 loiiaini eii no atu^^oo aaii labotd a 
at^nxib yilsoiqooaoioBm io mid euouniinoo yllsoiqooe 

.zabiiifiq szaii 

gWASM pravnATaH arrxDavi 

,0 ±toW ^ bvlzO 8t ,ydoX mUIA laMsW 

^ dSl^^St .0VI .198 ,ldC't ,££ .Tol^ iMin 

(9^— ^£.0)  .MnisOe 


¥ 


bouii naaq naqo na .rail a ni gniifinimia) eaoBiiua abia ieA 
)ft o) ba)qabfi gniad amaii naaq biB* ,mii bJBa oi badoaila 
io abizni adi oi badaaiia masidqsib a baa ,itaR a abitoi 
jiiwob goibaaixa boa mii bias moii ylbiawoi qu baad biat 
« mioi o) yIbiBw)uo tsoahut abia bias aaola ylbi*w 
bisz yd ba^aiqmoo ad yam baa« ydaiadw bioB loi aiueob 
msfiidqaib bia« io iiaq a giuyhabmj miitiae .msBidqaib 


1 

-bnsixa YlbiBwni oa gnivad bead biae .bnaa bisa inaosiba 
baad bias io aoaiiue abizni adi oi badaaiia aanBfi gni 
80x)2a-i maBidqaib bifiz ,mo))od boa qo) ad) aiaibam-iaioi 
,oiaiadi baxfl bna aanali biae io abi« lawol adi izniasB 
-naqo na io agba lanni adi bnuoia baroqzib anii anilaaa a 
-aib biae dguoixli gnibnaixa eilod .msfiidqaib biae ni goi 
soil bia« gnisasna zilod biae bnuoia eavaale boa .mgaiilq 
.agoafi bia£ oi noiialai baoaqs ni ii gniblod boa 


io ebna gnianad owi gniniaiai loi lablod aiii^an A .1 
-eiiqraoo .laiaaw adi io inoii iiidz art) inaoaiba aiiioan a 
bna ybod niam a gnivBd qib o'litalq a .noiianidmoo ni gnr 
Inoii adi oi aldadoaiia gniad qib biB2 .lagnfi inailizai a 
-lieai xailal adi blod oi iiiriz a io noiiioq ajba IsnigiBm 
a .lagnA inailieai biaz bna ybod nism bisz naawiad ylinai 
•alai bagnBTiB bna ybod nism b'taz oi baxft bioa aldixafi 
moii zbnaixa bioo bias io dignaf a isrii o« laiial adi oi avii 
io zbna adi ia iBalo a ,ybod niam bise io eabiz aiizoqqo 
oi baiuaae gniad eiaab bias ,bioo io edignal bias io doaa 
io 8bna adi aiaibannaini einioq )b bios io edignal biaz 
aviioaqsai aili diiw algna na nnoi oi ea 02 aiaab adi 
daaa .badaaiia aia ziaab ad) doidw oi bioo io dignal 
dguoidi b922aq ad oi baiqsba gniad eiaalo bias io 
io ioad ad) no abloi baniu)ni ad) io lanaiBm ad) 
eiaab adi iadi douz aiiisan adi io bna gnignad inoii adi 
io bna goignfid )noii ad) io ebloi ad) nid)iw balaaoooo aifi 
biae io ybod nifim bise bnB bioo io ariignal biBZ .ailioan adi 
qool a gnimioi baxil aia bioo io edignal bifie doidw oi qilo 
9d) o) «)Bab bias io enoiioaonoo ad) naawiad gnibnaixa 
douB aiiioan adi io bna gnignad inoii adi io ebloi iaad 
baeeaq ad ysm aiiioan adi io bna gnignad laai adi iad) 
aiiiaaa bias io bna gnignad laai biae ,qooI dout dguoid) 
ebloi laai adi oi inaoatbfi ylaeolo baniaiai ydaiadi gniad 
iaaaiagila ni bna aiiioan adi io bna gnignad inoii adi io 
.stiioaa ad) io baa gaigoad )noii ad) diiw 


WOmWHMOD OJOM JJ3H8 
bos ,Ma.M 4110111I9S ^ ihuM d»€ .loiyaT .? biawoH 
,48 'ntamy 9)  .auM ,iiotafitliA ,U9wo^ .O baomyBfl 
^^  . (abmiu3 ,a9d9if0 ,9iiooidi9il8 

^02,8 .oVL .198 ,OdQt ,ei .d9H b^m .gohrsia oV? 
(Ml— ££ J3) .imlBO £1 
-naesa gni)eieno3 blom Ilade aqy) )nam)8avai .yib A .1 
a io yIlBi)naeea baeoqmoo layal banabiad a io yllii) 
gnbiaeomiadi .laiiaiam yioiOBiiai aialuoiiiBq io amixim 
quoTg adi moii baioalae aianodias lalunaig a bna .nieai 
-xim bna .aiieangam ,a)imoIob .anoieamil io gniieienoo 
aianodifio laluoaig biae io axia abiiiaq adi ,ioaiad) eaio) 
01 eunim )ooda naaw)ad agnai adi ni ylniam gniad 
biae io inuoraa adi ,dsam 0V£ eulq iooda bna deam 
yd ^H o) ^it )uodB moii gniad a)BnodiB3 lalunaig 
)uoda o) £ )uodfi gniad nieai biae io )auomB ad) ,)dgtaw 
biae gniad yllai)nae»a asnalad 9di boa )rigiaw yd  <3?8 

.Ifiiia)am yio)oaiiai aialuoiiiaq 


M8,»ii,e 
aDivaa ovoviareAV 

ot  looglesa  ,MaM  4iioail9<I  ,iirubo3  .W  ssosibID 
,MaM ,9^bhdma3 (OobnoqicD lamtsaH ruiO-bslialJ 

9iBwal9a Io aobBio«iio3 m 
dOd,IM .oyi .198 .9291 ,tt .090 bsU'i 
(tV—^i. .ID)  .mUUD I 
gaivad aqy) aldadoaiia yiaioi adi io aoivab gninaieai A 
ioade biae ad) .noiiioq inade a bna noi)ioq bead a 
-a)am oiiealq aldaiaade bablom io bamioi gniad noiiioq 
gnivad bna noiioae eeoio laluoiio-non a io gniad bna laii 
io aaii yllanigiio Ilaw laiadqiiaq laiuo  euouni)noo a 
inade biae ad)  ydaiadw  enoi)oatoiq  boa  enoba)aabni 
fi ni aiuiiaqa laluoiio-non a ni bainaeni ad yam noiiioq 
eaaigab io ladmun banimiaiabaiq a bahUoi bna iioqque 
)ioqqiis ad) ni sgninaqo ad) gnibnuonue sIUw ad) iad) oe 


eJA38 orarm a«nq jioi ojom 

.WbD ,OfddD ,i9<fisa .J 9iaiinil 

rM«MI .oVl .198 ,tWt ,l£ YsM bam 

(Ul— £{ JD)  jBiaa I 


aoBi laqqu )bR a diiw ybod laii/oiio a gnivad blom A 
iBDnao gni)oaioiq ylbiawqo wollod a diiw babivoiq bos 
-nad gniioatoiq yllaibai bamioi yllstgaJni na bna .noiiioq 
-vad ybod biae ,ybod biae io abie adi moii gnibnaixa alb 
-aiadi aoai laqqu adi ni elannario oiiinaonoo io eaiiae a gni 
IfiDnaa biM moii baoaqe yllaibai gniad elannado biae ,io 
io ellBW abie lanni adi .ladio doaa moii bna noiiioq 
ellBw laiuo adi bna yllsoiiiav gnibnaixa ebnnario bifie doaa 
•biaw)iio bna ylbiawqo gnibnaixa elannado bise io doaa io 
bifie ni banabiad ead laiiaiam blom nadw ydaiadw ,yl 
-iiiB bablom Midi adi .baliavni ei blom biae bna elannado 
-oiq biae gniqqa) yd blom biae moii baeaalai ad yam eab 

.noi)ioq ^ahoai 


dS 


JADIMAHO^M CIMA JA^aMaO 


WGI ,T yaxuMAL 


8HOTr)A«IAD 0>aTA/10aiI«IN3 JICW aOHTSNI 
dJiHri! ,bnO .^ i9}9q bos .Inolbsfl ws/I ;uui3 .Q taMnjI 
■ ,aoilnoqioD zovtmA ot noa^tua ».««N! .dtuomtita 

stlModsnuM 1o nottnoqKn 

-gsiqmi biupil riJiw gniJBnaaiqmi lo boriJam sdj nl .1 
23boil33l3 gniziiqmoa v^i adj lo noiisx loJisfiqfio b ,JnBn 
^(d ,ni3i3rii 233i)n9]ai gnivsri eisoBqz jninsnsJiii bns 
bns noiJfiiiBV aiuzeyiq isbnu JnBoasiqfni odl gniwBib 
bnB W3ii2i3ini riouz oini bns zaboUosb sAi asswisd iBsd 
;i3niBlno3 b ni noiJosz loliosqfio arij gnilB32 aoqusisdj 
bnB b9)Bng3iqmi zudi art) snitssiduz io qslz isdjiul aril 
ri3B3 .zab'^a gnilBsi) JBsd lo zaiisz s OJ TOJiDBqso bsUaz 
aiuJBisqmsJ aril goi^OBV YllBobBij io iJzianoa dsidw \o 
isqqu bnB iswol naawlsd oiuosbtb eJi bna loiJasqso adi io 
3dl bnB 23iuJBi3qra3J lo limil laqqu aril nisiariw .zJimil 
-nUm do63 sib sb'^a doss lo zsiulBisqmsl lo Jimil iswol 
.9tmi lo boiidq iBUoBlzduz s lol bsnisJ 


^2AiI X3AT 

.\flM3 .xinD Btnug ^fg ooiaBlNI COIl ,t»doT ^ notlA 

e8£,e9I .ol^ .19^ ^Id«I ,8 ^uM bsiri 


lB3nbnily3 auouniJnoo b gnienqmoa dud qsBi iosJ A .1 
ylrmolinu znoilBioliaq gnivisooi iosl laibBi gnivfid jnh 
bnad gnh Jilqz Jnsilizsi b .yiadqiisq eJi isvo bsJudi-uzib 
-dJiw bszoqzib yllBoiUflaanoo zbns baosqe ^Isrob gnivBd 
-i3Jni 2bB3d liadJ gnivBd ziasj lo YJilfiToIq b .gnh biB2 ni 
-oiq zjnioq lisdl boB bnBd bns gnii biBa nsswad baaoq 
nB  .znoilBiolisq  biBZ  dguoidJ  biBwjuo  ^{^BibB^  8nii39( 
-UoiTln»ono3 iBhslsm Jnsilizsi lo isdmsm gniioBd iBlunnB 
-VBd isdmsm gniisBd btB2 .bnad biBZ nidliw bseoqaib ^l 
bsiaqaJ yllBibfii >;!biBwni ylmTolinu 'osdqiisq isnni ns gni 
anivBri 2bB3d b32oqqo lo liBq s .aabiz slizoqqo eJi moil 
-gfians YlUoi-unMnoa bnB oj bsmiolnoo enoinoq iBiadqhaq 
biB2 .ladmsm iniioBd biB* lo Yisdqiisq isnni sdl gni 
anisBans zbna isJuo lisdi ib ejul iBlunnB anivBd ebBsd 
anivBd 8bB3d biB2 .isdmsm aniiasd bnB .bnBd .anii hisz 
rtfidz 6 .wiutiaqs bseoqqo YHfioiUsmBib bnB esiod iBilnso 
-VBd rtfidz biB2 .abssd biBZ lo zaiod sdJ dauoiil) anibnslxs 
Mil moil b93Bq2 wbluodz b  bOB  bna babBsidJ b gni 
biB8 no baaoqaib YriBohlnsoncD sgnBR b ,bn3 bsbBSidJ 
i3ri2Bw iBnoasxdd b .abssd biBz lo sno aniafians bnB llBda 
biBJ sisibsmialni ilfida biB* no b32oqeib yllB3ri}n93no3 
aansR bnB isriasw biB2 gniysi gnBam .isbluoda bns 98"*^ 
no bseoqaib \{IlBDitln»onoo sanBft baoox b .llBdz biBZ ol 
B bnB ,2bB9d biBa lo ladlo odJ gnisBans bnB llBdz biaa 
gniaBgns bnB lUda biB2 lo bna babssidl aril ol bs-uose lun 

.sgofifi bno992 biBa 


smBil anidoBm aril lo nsq gninnol mfisd qol b lo noil 
lo «132 ,3nid3Bfn adl lo dlbiw sdl zzoiob li gninnBqz bnB 
qoJ bisz yd bsbiug bnB no b3noqqu2 riBlIiq abilz iBoinsv 
sibasn biB2 .mBsd biBz gnolB elBvisini is baoBqz bnB niBsd 
9di no bslnijom gniad biBod sibwn biBz gni'^TiBO rniB 
3dl ani3nBl6dT3lnuo3 lol enBam .eiBlliq bifig lo abna lawol 


V 


•V. e 


'i>U  'f\ 'x^ii  f 


eiBlIiq biB« bns nnB aibaan .biBod albaan bisz io Jdgiaw 
biB« svodB YllB-ilnsa anibnslxs llsria nommoo b gnibubni 
bslnuom aniBO daKKw anibuloni znBsm arUnaow ,mBad qol 
ziaold bns zgnirizud zboi 3bii8 ^Isdz nommoa biBz no 
qol ziBlIiq biB2 ol b9Ui09^ bns zmao bisz luodB bagnBTus 
bflB nns aU)aan biB2 gnilBooiqiaai lol niBad qol biB2 lo 

.bad b'lM ol avilBlai biBod albaoa 


} 


garaHDAM oiiajaaa;^ aaw 

ot loasiKs .boslgflS .^altsfl .am^ca^O lubaaifl  '* 
boBlgaa ^»aJ ,b9)iniiJ latsw^fl nuilUW 
».-»  . >^0,I<»i .oyi .198 ,ld<»I ,0£ .iqA baUl 
ld«I ,1 vM olBlha t«9iO aoihr>UqqB ,^cthohq unisID 


zuoida lo daw b riaidw ni anidoBm gnilbaan daw b nl .1 
Z2013B lallovwBib 6 Yd nwBib ad ol bagnBTiB zi iBiialBm 
no balhuom zaibaan yd balbaan zi li aiadw bad albaan b 
lol zflBam lo noilBflidmoo aril .miB albaan yiolBooiqiaai b 
-lalni lol 2nBam ,ialIoi-wBib aril gnilsioi ylzuounilnoo 
albaan biBz naawiad daw aril lo nsq b gnioBlqzib Ylinallim 
-2a> biB2 gniviib lol 2nBani bnB .lalloi-wBib biB2 bnB bad 
,nnB albaan biB2 lo noilas aril riliw azsriq ni 2n6am gnioBlq 
daw aril moil nwBibriiiw aiB zaibaan aril nariw ydaiariw 
-wBib aril HBrii lalzBl bad biBz 22013b nwBib ad nso daw aril 
bJBz lo riignal zulqiuz b ydaiariw bnB qu li aiBl aao lalloi 
biBZ 01 no bnuow ad nBo riairiw aldBliBvs abBm zi daw 
-ai baibaan gniad daw adi lo Maq aril alidw lalloi-wBib 

j .yififloiiBte eolBm 


Wei ,T yhauhaL 


aTTasAo JAioiaao 


riliw noilBiaqooa lol aioy aril no balnuom yldfilBJoi isaa 
aril ol barioBllB yllBloviq gniad a^loy bis2 .iBag iziil adj 
oz iBag bnosaz aril lo bna ano ol inaoBibB inioq b 1b amBil 
biBwol IBag bnoaaz biBz zloviq aioy aril lo inamavom iBril 
aioy aril no znaam aldBlzuibfi .iBag Izift aril moil ^bwb lo 


J^ 


bns znBam lablori biBz ,az6d bisz ol lalFBiBq yllBilnBlzduz 
anil6iaqo-03 riliw babivoiq ylaviiaaqzai gniad laioBid bisz 
biB« gnibiug ylsviiizoq loi MoilBnnol bnooaz has inii 
-Ism noqu azBd bisz biBwol noilaaiib bifiz ni zneam miow 
bifie lo zbsairil aril riliw zarislon bifiz lo inamaafigna ani 
-aaldgil-qBliz s ni lattfil aril lo noilsloi bnB eoBaoi nnow 


,iBaa J2ift 3rfJ biBwoJ aioy aril lo inamavom gnilimil lol 
B ni aioy biBz anigi" lol aioy aril ol balaannoa gniiqz b 
labnilya biuft b tmB .isag Izift aril moil ^bwb noilaaiib 
IzTii aril biBwol a;loy aril gnigiu io\ amail aril no balnuom 
.gniiqz aril lo noilas aril izriiBgB iBag 


-noa baqBriz-U yllBianag lo gniad laioBid bisz ,aznae gni 
-miol noinoq irigid b bns zrniB gnibnalzqu riliw noilBiuai) 
banibni gniziiqmoD noilBmiol bnosaz biBZ ,azBd biaz gni 
noilBmiol tnh biBz ,zmiB bisz no babivoiq zaasliuz abiug 
biBZ riliw aldBagBgna yldsabilz znoilaaioiq iBialsI gniad 
-asBlqzib iBiugnB gnilnavaiq lol znBam buB .zassliuz abii/g 
.znoiloaioiq IsialBl biBz luodfi znsam rniow biBz lo inam 


•' ses,dii,e 

KHAY OKKIJUa HO"!! 88330JI«I Q^A 81JTAHA«I*IA 
-laO ,a98>nnoa ^si^^oV^ tetn3 bas giadsiadaS tiadiaH 
-Il929gn9iiiA layBfl nsihdBlaadis'i ot nongizas ,yfiBfn 
-laO lo ooitrKKTios b ,yaBfin»0 ,a92ui-i9V9J ^tlsdas 

^iiBfn 
'  ieO,0£l .oV! .192 ,Id<>I ,T£ soul baUl 
(I— 81.13)  MoialDL 


JAHUDlWrre DVllAAM HO"!! gUTAilA^ITA 
.dalM ,3Bitao? ,9vna naslia t»0* ^aosi'i .T bInsO 


-liqBO aril ni zqool lo noibuboiq aril lol sulBiBqqA .1 
oilarilnye zzalbna lo gnilziznoo anefi b lo zlnamBlrl yiBf 
biB« .lalni lis iBialBl b riliw alsson b gniziiqmoa .zbBairil 
woft iBluoiia B gnivBri laub alsxon b ni^nilBnimial alsson 
B gnivBd adul anibiug-mBy iBilnaa b bnB .noilaaz-zzoia 
bnB alsson biBZ ni bazoqzib noilDaz-zzoio woft islusiis 
l3ub alsson aril olni gniloaioiq bna lalluo ns ni gnilanimial 
aril .naawiadaiadi noinoq agBZZBq lis iBlunnB nB miol ol 
bnB bna lalluo biBz 1b ballavad gniad adul gnibiug-mBy 
-lalni anfilq b ni banftab 2i riairiw mil iBoilqilla nB gnivBri 
algnB aluoB nB is adUl biBZ lo zixB knibulignol aril gnilaaz 
-luo aril lo BaiB iBnoilaaz-zzoio mil Isobqilla aril .riiiwaiarii 
01 iBupa yllBDiioBiq aniad adul anibiug-may aril lo bna lal 
aril bnB ,loub alsson aril lo BaiB iBnoiloaz-zzoio iBluaiio aril 
aril lo iBril aoiwl izBal iB aniad loub alsson aril lo rilanal 
biBZ yd banflab azqilla aril lo zixB lotBm aril lo noiloaioiq 
.adul anibiua-niBy aril lo zixB knibulignol aril no mil 


ajaaavi -no MayiAHOSM mha ajaaavi 
garaHDAM oraHDWjq 

ot longizss (bnslgaa .xaltsfl ,9iiTca*0 aBbfl9ia 
boBlsaa ,«b99J ,b9tiailJ i9tBwxa nuilliW 

iS8>ri .on .198 ,id«i ,11 .d9a b9ua 

(»— 8£ .10)   MoMO e 

bad albaan b gnivBri aniriaara gnirianuq. albaan b nl .1 
-alBm zzalbna nB lo rilbiw lalBaig riairiw olno amBil b no 
miB albaan b rioiriw avodB bnB bal zi balbaan ad ol Isii 
biBZ bnB miB bifiz bns balioqquz zi biBod albaan riliw 
ol afvilBlai balBX>iqiaai ad ol bagnsTiB rilod aiB biBod 
-Bflidmos aril .aoilBiaqo gnilbaan aril xmoliaq ol bad bisz 


^ J 


lo zdalz alaionoa iBiulauilz gniism lol zulBiBqqA .1 
nB aniziiomoa .noilaaz zzoia ni aqfidz-H yllfiiinBlzduz 
lailBiBq yllfiiinBlzduz lo liaq b .ioold azBd balBgnoIa 
,Jl-old biB2 lo aziwnlanal an»bnalxa bnB noqu zlannBria 
aziwrilanal anibnalxa nBq balBanoIa aninaqo ylbiBwqu ns 
baloviq zmiB irigiiqu .zlannsria biaa noqu balnuom bos lo 
azBd bisz lo zabiz alizoqqo ol zbna lawol liadJ inasBibB 
anibnalxa noilizoq idgiiqu nB moil aldsvom bns iaoid 
ylaziavznBil .noilizoq banibni laluo nB ol lallBl aril avodB 
zmiol baqfiriz bnnfiria balBgnob gninaqo yblizoqqo baoBqz 
baJqfibB bns zmiB biBZ lo zabiz lanni aril ol balaaimoo 
lo zagba laqqu aril agBgna bnB lo aziwrilgnal bnalxa ol 
tiB ni aiB zmiB bisz nariw nsq biBz lo zIIbw abiz alizoqqo 
biBZ gniblori yldfirioslab lol znsam bnB .noilizoq irijiiqu 
baiiTBa ziadmam gnibubni noilizoq Irigiiqu nB ni enriB 
bnB .zmiB biBZ riguotril gnibnalxa bns zbnnBria biB2 yd 
-ab zmiB biBZ lo zabiz laJuo aril noqu znBam aldBvomai 

.ziadmam biBz gnigBgna yldBdasl 


8lJTAilA1«IA OraiMUn WIAY 
,Mn ,Bloas2a94 .ladzJ? .3 noQ bos zUiH .H ouilliW 
•imadD otfuaooM ot ^aamnsiazB 9iB9fn ^<d ^oosbss 
gwwslaa lo ooitsioqioa s .ynsomoD bo 
8€0,0r .oV[ .198 ,Od«l ,TI .toVI bsUl 
(I— 81 .13)   .8iiiisI3 » 
B .amBil B gniziiqmoo .may b gniqmiia lol aaivab A .1 
bnooaz b ,aioy b .amBil aril no balnuom yldsiBloi iBag izift 


"tr^ 


TS 


JADIMAHOaM QMA JAflaMaO 


I 


M«I ,T  YHAUVIAl 


-vnd msmsis 3103 SLtsfqsfli euouniJaoo £ aniano) (a) 
^o /fikiufti t lo bMiiqmoo dJsq jtuft MitnsqiM c ini 
-losanooiatni bns enobioq idginJc bllsisq uasiqco 

^flotJioq bynuo goi 
ol zln^msb gnixiaians gniouboiq xuR gnildmsezB (d) 
.znorfioq )dgisi}8 bis2 ^o rias* gnole Jnsmala aioa biaz 


bna S103 suouniJaoa bsIdmsecA bisi adl goizobfls (o) 
siisngBin sIdBblom \o eesm s ni etnsrnsb gomgiaas 

bns .Ifihaism 
-sbni oJni uioilioq anil idguilB biM gnuaiaqae (b) 
nidJiw eJasmsb yioo aiisngAm sidssigiana yUnsbnaq 
bi«« gnhsvM yd disq molsi absngBm laiadqiisq b 
aJnsfnsb sioo tuouaunos bisa ^o enoinoq  bsviua 

.sflobioq jdgiB-dB bifis thoil 


-shqmoa lagnBriaxa laad b gniJBohdBi \o tzsootq sdT 
-3d Jisdm^m gniaubni .wnsIudiuJ lo liBq b ^tioBlq gni 
saasludiul sdj ibHi douz isvoa b boB inm lOlBibBi b os^wj 
inaj loJBibBi bisa dJiw io&Saoo ni 3tb nadmsm gniaobni 
mx»Bib6 HMwJsd bsbivoiq ei Msqz b bns lavoD biBz boB 
biB2 gniiuoaa .aiidmsm gniaubni sonsludiul sdl io esgbs 
-sq adj bnuoiB isdJsgoi isvoo biBX boB ioBl loiBibBi 
bias inoi! bsosqz gnisd isvoa biB2 .lavoo biB< lo \n3dqn 
-ni aonaludiijj biBa nsawjsd noigyi sdJ ni inBJ loiBibsi 
dJiw l3BJno3 OJni isvoo bi£« gnitmolsb .nsdmarn gniaub 
biB« n*>wj9d oJsiadj Ji gniiuaae bna inai lolBibBi biBz 
-loq aldfiiDsiqqfi na gnoU aiadrasm gniaubni soaoludzui 
biM bas 13V03 bi62 gnioioi ydsiadj .dJgnsI ihtU io noij 
dJiw noiJBlyi gninalanBiJ Jsari JrigiJ oJni inaJ loJBibBi 

.ai9dni9ca goiaubai doaaludiuj biBa 


ni bssoqub yllBubivibni bna siil-is^Bw .iBnogyloq gnisd 
-nBJxduc ni zlivoB bi&z io sno JnaasibB doBS .esdslon biaa 
gnivBd ,)o3i9dl ooinoq Ubw mo diiw loBinos unalq Ibu 
noinoq Ubw isdJo adJ dJiw JOBJnoo ni IIbw agbs sno 
k>b1 biB< bnoYsd gnibnalxa IIbw agba ladjonB bnB lo^isdJ 
gnisd «9gb9w gniqmab biB2 bna .noiJiaoq gniWuo oJni 
Tattoo bkaM oi baiuase yldBJtoibB yllBubivibni bna yiBJinu 


JiaOVIAHDXa TAHH A DVIMAU ^O QOHTaM 

,«MdW»noS »ioiM>Mrr boB ^kyd^a ,loi3iVI .A yiiwH 

nooiina ,.iblM ,ytauoD so^bW .qiduiwoT ino<fu»a 

•noqi03 « ^dsiM ,nodi«»a .tiuiqffloD lotoM Inol of 

,..^^^ yiBWBlsa Io aoll 

MI,«M .oVl .198 .rati ,0£ y«M i»»iri 


JOBinoo TBttBlq Uiinalzduz ni dass .zsdaJon biBz ni ybod 
S310} oJ bsgnBTiB bnB eliseni gniJJuo bisz Io sno dJiw 
livM bsiuoozzB sii luiiBgB Mseni gnilJua bsiBiaoazB aJi 
gnittuo biB8 inuora yIdBvonwi lud ylaTuaaa ydsisdj oi 
anaeni gniMuo bist ydaiadw ,ybod laliua biaa ni zJiMni 
no bsooiliaoq boB batouom yldBdoBlib yllBubivibni 3tb 
.ybod lattua biaa 

OMWOUA-Tiag OMUIAM ^O QOHTaNI 
•toioMUDJo <iottnoqi03 . ^1II.D ^toiiioM ^o3 


aJUTDLurra fsio^qiie 

buiMut^ ol waitM ,oWO ,aoix»a ^qnuisJK J^ burfaUI 
lo aoticioqio3 b ,oiilO ,iioly«<I ,aoi)noqio3 noixBa 

oldO 

(S.edl— n JD)  .vnliriD » 

B dJiw iBiiMBm lo Jsoda b gnibivoiq lo bodlsm A .1 
-moo ■sooBisdutOTq bonitraqB fuqa-bsaBqe lo ytiLnulq 
ni taiurwqB MaqB-baaBqe io wcrr tnh m gninnoi goisriq 


TtalOBTBdo 9dl lo gniiBsd b gniiBm lo bodism adj nl  I 

bavomsfi sd XBtn ebna JbH gnivBd llad b daidw ni badriowb 

biB* grnmiol .gnanqmoo aqaJe adj .ladmam k>bi b moil 

-3q iBmalni iBlunnB ns dJiw gnii iBlunnB im bb ladmsm 

-rusniBib gnivomai .abna eJi lo aoo Jb noiiioq qil Uiadqii 

owj jBdJ dou8 noiMoq qil bis* lo wioiMoq bseoqqo yllBo 

yd b^BTBqae niBmsi znoiJioq qil baeoqqo yllBoi-OsmBib 

ni IlBd B gniOBlq .wioinoq IIbw isimi Uoribnilys bseoqqo 

bnB .Motfroq qil biB« diiw JoBJnoo ni gnii iBlunnB bisa 

biB8 .IlBd 9d) bnuoTB abns bisa lo mo wdJo adj gnimiol 

dJbiw • lo bwmol gnisd doB9 enoifioq IIbw iBoribnilyo 

Md U »rtB Had biaa lo iBvoraai sdi Jimisq ol Jnaioiftut 

but nMwlsd eaaq yam ebna Jafi eii Jarij oa baJaloi asod 

.aooitioq qil 

<mA oAm JiaDuoai^iAJiT'DrravioAMOJiTDaLia 

ajIUTDAauVlAM TO QOHTaNI 
koodMR^ ol lo^hw  Y.Vl ,iirt.,y ,^„a ^ 5,„^ 

« ri.l*l ,*ioY w»H ,iiobnoqio3 BMifabaM cntduia 

>^<k. ..   .^ ihoY wsl^ k> ooitnoinoa 

•*?''^-'®iL-^ ••^^ ." •>»« iwttraiwJSBiO 

.oK[ .rai ,tdfl ,«£ ^rf^ nollnilqq. Mi bmT fMUrra 

(B.WI-fl .ID)   amUO >     *^^' 
Jinu bB9d issobwiBTf a gnrmJaalunam lo bodism A .1 

to aqalB ad: gnlaiiqaioo 


M€I ,T YHAimAl 


arrasAo jAioiaao 


-aiadj nouaioi lol loaiadj bna ns JnaoBibs Jlada ioBd biaa 
biaa no bajnoom bna Jlaria aviib a gnivari loiom b .diiw 
-07 lol llada aviib biaa no baiuoaa laag luqa dJlft a ,bad 
.ifiag luqa dJiuol biaa dJiw gniriaam bna dJiwaiadl noilBl 
^3Bd biaa oJ baiuoaa ylbaxil Jnamala gnidalulo alamal a 
JnaoaibB baeoqaib gniad bna dJiwaiadi noUaioi lol Jlada 
bna llada ^laad bisg no baJnuom gnidzud a ,bna lariJo aJi 
gnidoJuIo alamal biaa JnaDaiba gniJanimiaj bna na gnivad 
-Booiqi3ai lol baJnoom Inamala gnidoJub alam a .inamala 
biaa gniinoilnoa bna ns gnivad bna gnidzod biaa no noij 
inamala gniriaiub alam biaa .Jnamala gnidoJub alamal 
abna eJi aiBibannaJni noiJioq baoubai yllaTlnaa s gnivari 
-anuinoo ni na;lBJ nadw .nnol oJ baiodiajnuoa gniad bns 
-Jiaqmoa a .agnidaod bisa lo anoiMoq jnaaaiba rUiw noU 
baJnuom dud baJsgnoIa na gnivari laag luqa dJxia a .Jnam 
Joodaaiadl aldaJBJoi ylaail gniad bna gnidaud biaa no 
gnivad dud biaa .laag luqa riiW biaa riiiw gniriaam bna 
nadw riaidw loaiadj bna ano la aaaaai baiodiainuoa a 
amiol gnidaud biea lo anoinoq Jnaaaiba aril riJiw naiaJ 
alamal biaa lo abna baiodialnuoa biaa .JnamJiaqmoa a 
duri biaa lo bna baiodiainuoo adi bna inamala riaiub 
B gninnoi bna noilBlai gnilnoilnoo ni  baaoqzib gniad 
gniiqa  labiooilad  a  .naawJadaiadi  InamJiaqmoa  baaob 
baaob biaa nidJiw baaoqaib bna gniriaud biaa gnibnoonua 
alam biaa agiu ol gnibnal yllnalznoa bna inamliaqmoa 
biaa diiw inamagsgna olni inamavom lol inamala gnidaiula 
biBa lo bna baiodialnuoo biaa .inamala gnidalub alamal 
-xa-yllBixB baaoqqo-yllaaiilamBib lo liaq a gnivari duri 
gnidalub alam biaa lo bna Inaoaiba aril bna agul gnibnal 
aaeaaoai baaoqqo-yllaaiTiamaib lo liaq is gnivari inamala 
alam biaa .agul biaa aviaaai yldabila ol niaiadl bamiol 
loa-iadl bna baiodiainuos biaa inaoaiba Mamala gnidalub 
-vari bna eaaoai biaa lo ylbiawni gniaal aoal maa a gnivari 
yllaloviq laval qiil balagnob na .aabiz wol bna rigiri gni 
-qua niq a .bad biaa no abna aii alaibannaini bainuom 
bna olni laloviq gniad bna laval biaa lo bna ano no balioq 
.inamala gnirialub alam biaa ni bannol aaaaai biaa lo luo 
ol maa biaa lo abia rigid biaa gnigagna yllannon niq biaa 
ano riliw inamagsgna lo luo alnamala gnirialub bisa blori 
rigiri biaa moil yawa aldavom yllaloviq gniad bna lariiona 
-rialub alam biaa lo Inamagagna aauao ol maa biaa lo abia 
aril labnu inamala gnirialub alamal biaa riliw inamala gni 
ai laag luqz dlxia biaa ydaiariw gniiqa biaa lo aanauftni 
bna .laag avanaO bna laadw biaa yllnaupaenoa bna naviib 
wol biBg izniage niq biaa gnigagna yllnaupaadua lol anaam 
ano luoriguoirii amaa aril aaaii ol aoal maa biaa lo abia 
aril lavo gnivom niq biaa .aoal maa biaa lo noiiulovai llul 
lo inamagagnaaib gnilaalia bna aaal maa biaa lo abia rigid 
bna gniiqa biaa lo aaiol aril laniaga alnamala rialub biaa 
biBa lo bna laag luqa rilxia biaa lo noilaloi aril gnillari 
bna laag luqa rilxia biaa lo noiiulovai IIul ano lalla laariw 

.laadw biaa lo 


dS 


__, aHTA J Ta5iJiuT ajwrjUM 

'**Sf" ♦*!J!*'^?**T^ ^y*a90 ^xsaatay ,19008 oiuulol 
.xolwY  ^loMa tUlwA ot .Ho^miisiwB amsm  yd 

Wl^ .oW .198 ,OMI ,a Jqae bslia 
(^^— <I.O)   aaii«lD8£ 


awA ajiQxaai^ oravAH jiarruD orajjiNi 
CTHagra oraxTUD ajHAaofgia 

SflUV 9dT ot loosiaeB ^nnoD .aolfadS ,non9T98 .D 9IO 
10  ooitnoqioo  s  ,.aooD  .aoHadS  ,yajM|ino3  looT 

-.-.. l»9tt99aiioD 

&M^£8 .oV^ .198 ,«S«I ,S£ 9001 boITl 
(SOI— QS.O)   .sfnlBOe 

B .anidaam gnillim lanobnavnoa a riliw aau loT .1 
TBluaiia yllaianag a gniaiiqmoa lallua gnillim aldavomai 
-ulq B .aaal lanalq yllailnaladua a gniveri ybod ggiil-iaib 
bgaaqa yllailnaialmuaiia bna ybod biaa ni aadalon lo ylilai 
yidmaaaa rilool gnillua a ;aaal biaa lo yiadqiiaq aril luoda 
-«« bhu lo daaa bna ;aadalon biaa lo daaa ni baaoqaib 
gniiloa alBTBqaa a .livna alaiBqaa a gniaiiqmoa aaildmaa 
-moa efivna biea .agbaw gniqmsb alaiaqv a bna liaani 
sdlgoa Jrigii iB baaoqaib anoinoq Haw lanalq owl gniaiiq 
biaa nadl laiiaiam labiari a lo abam gniad .ladio daaa ol 
-ni ybod lallua biaa ol baiuaaa ylbigii bna ybod lallua 
lo9i9dl anoinoq Ilaw dJod riliw earialon biaa ni yllaubivib 
tlioem goittua biaa ,ybod biaa riliw laalnoa lanalq raiii ni 


;' 


-nfiledua .balagnola na gnibubni adlal lanoT a n[  d 

;i^'^"^S"l*'*^^*"°'' "" '^^ ***' iBlugnalaai yllaii 

2Tri a .bad biaa no banoqqua iaold gniinuom lalugnalaai 

luoda noiiaioi lol balaniuoi loaiarii bna ano gnivari llaria 

^3oId gniinuom lanul biaa ni aixa laainav yllailnaladua a 

-aaa a .llaria inii b.aa lo bna ladio aril ol baiuaaa ylbaxii 
gniinuom lanul biaa ni nobaloi lol balamuoi J^i bno 
biaa aaoiaa yllaiaial gnibnalxa llaria bnoaaa biaa .iaold 
-laatoiq bna baaoqqo ali gnivari bna iaold gniinuom lanul 
lanul  biaa lo aabia baaoqqo aril bnoyad yllaialal gni 
ano biaa inaaaiba baaoqaib gniad bna iaold gniinuom 
-nod a gnivari bna iaold gniinuom lanul biaa lo bna 
3ril 01 laluaibnaqiaq yllailnatadua nobaloi lo aixa lalnos 
gniynaa-Iool bnoaaa a .llaria laift biaa lo noilaloi lo aixa 
-aaa b.aa lo abna gniiaaioiq aril lo ano no bainuom lanul 
ano no baaoqaib bna riliwaiadl nobaloi tol ilada bno 
ylbaxft laag avanaO a ,;IaoId gnbnuom lanul biaa lo abia 
.loaiadl bna ladlo aril no llaria bnoaaa biaa ol baiuaaa 
B .llaria laiil buia lo bna ano ol baxifta laag lavad laift a 
llaria bnoaaa biaa ol baiuaaa ylbaxft leag bvad bnoaaa 
.laag lavad laiS biaa riliw gniriaam bna zbna aji aiaibamialni 
-aO biaa ol nobom yialoi Inallinnalni gnbiaqmi anaam 
riguoiril aiaiioi bnoaaa bna laid biaa ydaiariw laag avan 
01 balaloi ybnallinnalni aia allaria bnoaaa bna laiii biaa 
gniaiiqmoa anaam bisa .loaiadl gnixabni 9dl lol ahivoiq 
gmlnuom 1911U1 biaa ni nobaloi lol bainuom llaria biiril a 
loaiadl abia ladlo aril moil yllsiaial gmtoaioiq bna iaold 
01 lallaiaq yllabnaladua noilaloi lo ztxs ali gnivari bna 
01 baiuaaa ylbaxii laadw a bifida bnoaaa biaa lo aixa biaa 
lalloi a gmvad bna llada biidl biaa lo bna gnuaaJoiq adi 
inaiiimiaini lol loaiadl abia a moil yllaialal gnbwioiq 
B .laiial adi avnb ol laag avanaO biaa riliw inamagagna 
noUBloi lol llaria biidl biaa no bainuom isag luqa jnh 
biaa m- noilaloi lol balamuoi llada rinuol a .dliwoiadi 
-laaioiq loaiadl bna na gnivari bna iaold gnbnuom Janul 
lanul biaa lo abia ladio biaa moil yawa yllaiaial gni 
01 lallaiaq noilaloi lo aixa ali gnivari bna iaold gnbnuom 
luqa bnoaaa a .llaria biirii biaa lo nobaloi lo aixa biaa 
rinool biaa lo bna gnbaatoiq biaa ol b^iuoaa ylbaxft laag 
biaa riliw riaam ni gniad bna riliwaiadl nobaloi lol llBda 
biaa no baiuaaa ylbaxfi laag lavad biidl a .laag luqa laiii 
biidi balBgnoIa na ^Jiwaiadi nobaloi lol llaria rijiuol 
gniinuom lanul biaa no nobaloi lol banoqqua laag luqa 
lo aixa aril ol laluaibnaqiaq noilaloi lo abca ali riliw ibold 
lavad dnuol b gnivari bna llaria riliuol biaa lo noilaloi 
-9i9dJ bangila yllaixaoa bna olaiarii baiuaaa ylbaxii laag 
lavad bliril biaa riliw gniriaam laag lavad riliuol biaa .riliw 
riliw bad biaa no nobaloi lol banoqqua llada iaBd a laag 
biaa lo noiiBioi lo aixa aril ol lallaiaq nobaloi lo auc* aii 
no baiuaaa ylbaxfl laag luqa rinuol a .laag luqa biidl 
M  - i 

■  ■■(-■    - ; 


8S 


iAOIMAHOaM aVIA JAHSMaO 


*WI ,r YHAimAl 


w9}/[ lo iiobnoqioo • ^W ^mjIimwUM ^oiteioqioD 

jhoY 


(Im*  W»-«k 


iBohbnilYo gnivsri svmU wslbns YllBimsis^nHraiia s ni 
bisa ,3vooia bi« io sbie rfaas no «3iod gnivissn sqiq 
islsmfiib 191B913 io IIbw isJuo iBoiibnilYO b anivfiri svooia 
-ibfii to lisq s bnB zsiod aniviaoai sqiq bisz io JbiO nBill 
sqiq biaa nsswjsd gnibnsJxs sIIbw sbiz gnibnaJxs yU« 
fi gninnol ,IIbw svooig isluo biez bnB ^9^o6 gnivisoai 
HinriJ I33i2 biah »3iq sno Jilqz yllBibfii bnB '{IlBnibuJianoI 
rfJsnsI laixB arfj nBriJ ^^nod^ rijjnsi Ibixb ob gmvari ^h 
J2B3I Jb latsmBib i3)uo wjii B anivBff bnB svooia biBg io 
M bnB svooia biB2 io IIbw lajuo adJ \o i&di cb iByq sb 
isluo srij lo JsriJ nBriJ 223! riJaosI iBiJnaisimuaiio lajuo 
5o abns 331} arfj jb qBa b sbivoiq ol svooia biBe \o IIbw 
sdJ no 833b! bseoqqo anivBd inii JzindJ bis* .gnh adi 
biB2 anizqBlIoa yllBoiJzBb >{IlBiMBq .qBg biB2 Jb ibnn 9-rA 
nod srfj io isismBib sriJ nBrfJ isIlBraz laJsmBJb b oJ gnii 
aniJiMni .looiadj ebna arii aniqqfiiiavo '{d svwte sdJ io 


nadmsm LsJscn io ligq b jnibnod io boAain sd} ol .1 
bnuoTB bslBM bna nobBlsi jnioBi ^'iauJum ni bsldmseaa 
iIb« nsilom b ni 9mB« 9tb aniaiamdm ^6 asabs ibdi 
yIdBlio-unoo io qate sd) .ladmBrio b niriiiw bsnftnoa diad 
\-ni ttB abivoiq o) isdmBda biBs nidJiw biuB b jniaBsIyi 
.■wdmBdo 9dJ io nahnoo 9rii nidJtw vrunnq ni xsm 
ot 'ilm-wYinu baiitmznBi) gniad yiue«3iq baeBjrani biB£ 
MSdmam arij Mioi oJ dJBd )Ib« bia* rfjuoidJ nsdmam bcB* 
iooJh 03 U918 jnitoBJnoo lisdJ lavo ladJsao) YlaiBmimi 

.nsdmsm sdJ io gnibnod b 


10 wTorDuaom sht jkw 8ga305i<i 

^ CTDUaOJI5 QAJD 

'.flti. ♦"••■*"* "'•^DW ,(tiIo5I) mlMflsoM ,ino4I tiuJI 
ffll»dJW but qoMibbH i»flnsW baa .YroblMiKI iB»a 
ot  noo^iu  ,Yiuai»0 ^idoH)  oii»dl9uN!  ,i9i»bBM 
-loH •liiiilvwy DudadlMtsasll^lA uknoisdJI.zlasod^ 
-•nD m ,^iiaan»0 .hobbauKI ,sii9wa9iiloiI ban -osl 

aobnoqios asm 
MM,r .oM .192 ,Mf t ,01 .d»H b»in 
9^91 >l .d9H ^nuBi»3 aollB3Uqq« ,Ylhohq amLdD 


svmU blB« io bna adj dauoidj gnh bseqBlIoo YllBimq biB« 
ni bnBqxa ol anh bseqBlIoo yllfiiMBq biB8 gniwoIlB bnB 
-no3 ni gnn biBe io \ri3riqii3q lajuo ad) dJiw avooig biB« 
baaoqqo adi biu avooig biBa io IIbw laJuo adj dJiw jaai 
-naiaimiiaiia baoBqe gnii arij io ebna aaii adJ no aaoBi 
-qo biB< naawiad qBg aril gnillfl .lariionB ano moii ylbjij 
eJ3BTJoo3 JsdJ iBiam blaw nallom lod diiw eaoai baeoq 
adJ yd ladJago) gnii aril io zbna adJ nioi ol gnilooa noqo 
blaw biBa gniwollB .gnii walbna bigii a oiai iBiam Jod 
laiarriBib laJuo aril azBaiaab oi JoBilnoa bnB loco oJ iBJam 
B daxIdBUa oJ gnii bisa io djgnal iBiJnaiaimuaiia has 
adj bnB gnii adJ io aoBiiuz laJuo adJ naawjad aonBiBab 
nidJiw yIIbixb abilz ol gnii adi woIIb ol IIbw avooig laiuo • 
biB« ni ladmam gnilBae aiil-iaddui b anitiaeni .avooig adt 
bnB .gnn leinril bablaw aril io ^^IblBw^i yllBixB avooig 
/IbiBWni yIIblxb gnii izuidi bisa aoioi ol MBara gniblvoiq 

.isdniam gnilBae biBc leniBgB '. 


r •'. 


Blouboiq bab io nobsuboiq adi loi uaaoiq adi nl .1 
ano bfu layal lalam acad wjonai ano icaal la doidw ni 
-Hitnoo quoig adi moii baioalaa layal lalam gnibbab 
oadl 23ii8iiai3BiBd3 inaiaBib io lalam wonai a io gni 
io eyoUa bna Blalara suonai noa .layal lalam aud adi 
anibbfib balaaa a ni baldmawa aia slalam euonai non 
adi .gniiaad larta noilamioiab ol bal3a(du« boa laiaaq 
laioaq bias oi gnibobni taeiiqmoo daidw inamavoiqml 
gnilEianoo quoig adi moii baloabe ladmam ano Isaal ia 
•amlxim bna s'^oUa .muaimula .azanagnam .muiiao io 
.iiagYxo boa nagonln dliw gnilaaai io aldaqao .ioaiadi 
layal nidi a io nnoi adi ni ladmam quoig biaa gnixxlia 
io ellaw laluo aril io ano io aaaiiuz lanni aril Jnaoaiba 
io ano io aaainw a goiluliisaoa ion laiaaq gnibbBb adi 
gniylqqs .laiasq gnibbab bia* gnilBae .ziayal Islam biaz 
Jaad lamalxa ns moii ladmam quoia lalam btaa ol laad 
idguoid ad 01 ladmam quotg lalam biaa gniauao .aoiuoa 
'tlibaai boa ylbiqai amaa aril daidw Ja aiulBiaqmal a ol 
balaae biaa ni inaeaiq naayxo bnB nagoilin adi dliw zisaai 
-aiaqmai adi naxll lawol gniad aiuiaiaqmal bias ^aiaaq 
bnB layaf anibbab biB« io noiloBai aril loi baiiupai aiul 
gniad lud nagyxo bna nagoilin dliw layal lalam aead biaz " 
ladmam quoig lalam bta« io nobaaai loafia o) Inaiafflua 


Tvip^HA cma^-ovia ra gaaiiMaM jad 

baMolJMit ot loaahM ,.bM ^lOrjiaofl ^alqqaVl .H mdHA 
10 ^nB»TM« ant ^ batnataiqan m sahamA Io aaliitg   ^ 

££d«MI .oK .ia8 ,IMI ,1 .i«M noltaaUqqa aUt bam 


a 01 amobai aimaiaa a gnid3BllB io bodlam adT .1 
a gnibniig io zqaiz adi afliznqmoa .ybod alizaim aillalam 
laan amobai adi io Uaw laiuo adi ni avooig laiadqiiaq 
ni bnsd iBlunnB hb gninoilizoq .ioaiarii aoai laai adi 
gniqqaiw .amobai biaa io aoai laai adi dliw Inamluda 
bna iBiinagnal io naYal alamalla gniziiqmoa gnii a 
bnB avooig biaa la amobai biaz olno nadft zaalg laixa 
JBiiaiam ladft azalg io agaoxa na liinu bnad biaa olno 
bailqqa gniad nadft UilAagnal biaa .qu lliud naad ^ad 
io YidmaazB aniiluzai adi gniiua .aoioi noiznal a labmi 
no anmidoBm .bnad bna amobai .gnii ladft 22alg bia« 
-la bna .gmi bia« moii laiialam ladft ezalg waoxa adi 
-nileai waroa yd bnad bna gnii ladft mig biat gnidaal 

.ybod ali«aim biae ol na 


•I 


aiTasAo jAioiaao 


.lad ladzu^ baiegnola .aldixaR a .liedz biaz no balnuom \l 
biaz ol ladeuq bi6« io bna ano gnilquos loviq iBialal a 
-xa lad larizuq biaz .liariz biaz moii laeiio Inioq a la lallos 
-ulianol ni loviq zii moii ylbiawnwob ylbiBwioi gnibnal 
iad2uq biaa io Inoii adi .abiua biaz dliw inamnaila lanib 
noili2oq baniul ano ni labil* biaz bnidad balaaol aniad 
gniiqs .ladzuq biaa io inoii adi loi Hoqque a ,iiad2 bias io 


i 


8S 


li aiaril Isdl 02 laariz adi io lafialam aril gnioioi Jaada adi 
.aiuJiaqa riaaa gni22sqaxK>na aooaiaduioiq baiaqsl a 
io aonavba ni laada adi io agba adi la dalon a gnidonuq 
bnoaaa a goidamiq yd bawolloi .eaiulTaqa io woi bias 


u. , , , , t'l I L^ 


goiaioi 43loa bia2 dliw Inamogila ni eaiuliaqa io woi 
-oiq baiaqal a u aiaril laril oi laade adi io laiiaiBm adi 
aril ni caiunaqa aril io doaa gni22Bqmo3na aonBiadul 

.ioaiadi woi boooae 


( 


ali alaibamialni ylbiawnwob ladeuq biae gnigiu znaam 
gniad ladauq biae .liariz biaz gniisioi loi znaam bna .ebna 
bna noqque biae gnola ylbiawioi bavom ad ol balqaba 
abiug bias riguoiril labiU biae rieuq ol bna abiug bias oini 
-ieoq gniad znaam abiug bisz .lixa inoii bisz io luo bna 
-ni qooaa biae ni labilz biae laaia ol balqaba bna banoil 
naawiad ^Inald biaz io eaqal aril riliw lavialni noilquiial 
I .ewat labik aril 


aaxAJuera Mosn jatsm aHm ovaxayoosa 

.Y.W .oyUooiS ,Tsinhs^ osaaO Ml ^nwoiS JI oBnnaH 

I8£,r«t .oVI .i»8 ,£d«l ,€ ylol bain 

(CM— «£JD)  miIbI3& 


oraaAOJ aviA YJUMaesA o^^uiAaa jjah 

8UX AH Aq*I A 
yamnS ot loaslaM ,.I.fl JahnaW ,8ooda8 .A aahosM 
aoitnoqioa a ^Ul ^ottonD ,yiiM|iiio3 gahotaBliiiiBM 

.^•«..-   r^   » biuUel aboriH k) 

won ,£d£,8»8 .oVI .198 ,9291 ,(£ .taO ooitsaUqqB LuilshO 

^^\^^  -^^'^ ♦*' ^■'^ •»»*»* .«t8.>£0,£ .oK taats<I 
e99,9d .oV[ .19^ ,0d91 ,TI .voK noitBailqqa »ith baa 
(10£— eSJD)  joiant I 


■}■ 


/ 


>jlaviialai io eageinaaiaq rigid gniiavooai io scasoi^ .1 

,Saiaiiqmo3 aiiw balaU/aoi qaias mo^ lalam aibq 
'  .aoamui odul ballil a gnilaloi to) 
boa laqqu adi oi aiiw balaiueoi qaxM goiliaoqab (d) 

I .aasinui adt io 

qaise adi no aobaluzai adi gniaiud boa goitiagi (t>) 

i*iiw . 
-aluani aril %a aiiw qaiM aril io latam adt giiiloos (V») 
bnooia ybviwaiaoiq aiiw aril gnildmul yd .amud noil 
01 laqqu aril moii asaoiui adi dguoidl nwob bna ni 

.baa lawoI adi 


a gnieiiqmoo gniiaad llad a gniidmaeaa loi eutaiaqqA 
-qu2 biaz no balnuom yllsoiliav i2oq laoribnilyD a Jioqquz 
gniiaad Ilad lanni na noqqu2 bna aviaoai ol balqabe noq 
)«oq biae gnibmionue lean aldaooiqioai a .ladmam aaai 
ioaiadi noilioq laqqu aril ni bamioi Ilaw a gnivad bna 
a .ladmam aoai gniiaad Had ia>oo na aviaoai ol balqabe 
toaiib ot baqofe ylbiawni gniad Haw hiae io noilioq lawol 
aldaaoiqioai a .ladmam aaai lanni biae ixiawol zliad 
ot bnqeba izoq biae biawol yllaoitiav aldavom lagnulq 
•mam aaai latoo na bnB taan bias no ylbisvrnwob laad 
ladmam aoai laluo bias aoioi ol ydaiadt .ooaiaril lad 
,t«aq biae eeaiqab o) boa ladmam aoai lanni biae luoda 
baldmaaaa adt ydaiadw lean biae gnieiai loi enaam bna 
.I»oq bia^ moii lean btae yd batiil ei gniiaad lied 


, ovojquoD avq A aviuiAM ?o aoHTaNi 

oidO ^mdsvan) ^ dMCt .W OSCS ,dtiinS .a dq9aol 
won ,9£0,edr .oV[ .lag ,8291 j^l JqaS noUsaUoqa UnishO 
b^fclvKI   .ld91 ,€ .iqA bateb ,081,8£0,e .oVi tii9t«<I 
v88,8^l .0VI .198 ,ld91 ,ie MO oobnUqqs ddt baa 

(K»— 9£.n)|  .aiiilftI3£ 
gnienqmoo gnilquoo aqiq a gnimioi io bodlam adT .1 
avooTg gnibaalxa yllaixa lamstni na goimioi io eqate adt 


HOTADIJ^^A flaoije    ! 
.Y.VI ,9iiote9ildW ,.9tA batt d€— rai .ladail .M vhbH 
£10,£r joVL .ia8 M^l fit .voVI baUl   * 
(8M— 91 J3)   .moIbID 8 

ia inald laqqis a ol eiabile gniyiqqa loi anidoBM .1 
-moo anidaam biae .ioaiaril elavialni noilqunalni qooae 
eiabile biae loi abiug gnibnalxa yllanibulignol a gnieiiq 
gnixabni loi znaam ,lixa inoii b bna aonfiiina -Kai b gnivari 
-laini qoo3« noilizoq ol ^Ibiawioi yllanibulignol iaald biae 
Jixa tnoii biae atieoqqo ylavieeaoaue elaviaini noilqui 
ni aonailna biez bnidad labile a gninouieoq loi enaam 
.aonBilna bise riguoiril inamavom lanibulignbl loi noilieoq 
-baifl lalloo a .aonailna biae bnidad liade laialal yiatoi a 

\  ■    1' .-   ■-■ 


,1. 


18 


JAOIMAHDaM QMA JAflaVTaO 


Wei ,T  YflAUMAl 


2dq£isoiodq goiqqshsvo gniwaiv nadw vusiMii sgBmi 
-mo3 buu .MBhu2 gninoqquz-oiodq biM doaa no bssfilq 
bi£2 riiiw 33nfibio33B ni zifingiz luqjuo gabfiisnsg laiuq 
anibnoqt9ii03 cgniuse bsaiaiislsbsiq boa zlfosig juqni 
8fli>{IqqB lol enB3fn bns aobziiajaBiBdD otodq awoni oj 
illiuo) boB biidJ ,bao3S8 ^iih biB2 oJ zUnsu Juqiuo bisc 
.XBllBiBq biB£ avomsi oJ ydsisdw BOBsm jaivhb 


JOOT Ora<I«IIflT8 

.VlftD ^ofiiisUI ^bTlfl ootanihA CrSi ^vsa .T bmhO 

M)£,dSt .o^I .198 ,Idf 1 ,1 .Ma b»in 

(10— «ej3)  Midt£}^ 


aVOTOAM TUOYAJ 

■idJ ,.o3 ilsoboi^ HmaA o» nooslisc ,.in ,>Mqaoi<I 
doaUn \o noitnoqioo m ^Ui ,oato 


V±^ 


dJiw insde b gnkhqmoa lool gniqqi-Ug )tubno3 A .1 
oJ b3iu338 JsioBid iwTiBO s .bns 9no )B znBsm slbiiBd 
.moi^aisdJ gnibnaqab bnB iaadz biaz io bns slizoqqo sriJ 
dgi/OTdlsiadJ yllBnibulignoI aiod b gnivBd laioBid bis* 
-ba nB .3iod biBZ gniJoseisJni ytuJisqB seisvanBxi b bnB 
B intvfid bnB .siunaqB biBc nidltw bseoqzib Jon gnbwt 
JaioBid bisa niriiiw bsaoqeib sbeld b bns mod bsbBs-idi 
biB« io nod bsbBsidJ arij djuoiriJ gnibnsJxs bnB yiod 
9d3 snigBgns sbie aJi gnolB dJasJ gnivBd sbBld biBC .Junt 
-bB agba gniiluo b gnivBd sbald biBC ,iun bisz io 8bB»idJ 

.baa iswol «}i }a93a( 


•90 


JOTTOW DUmMMAJIOOTOH*! 
,abmmaO ,ohBiiiO ,awBttO ^tsIsH odUy oaolJ 
baa 8}a»t«*I tudbmamO ot ^tia^ma^tuM mmsoi ^d 
.ohaloO  .awsttO  ,b9liinU  )a»mqol»v 

VIUUIIII03 

«£,rTT .oVT .19^ ,%191 ,1 .39a f»9U'i 
(0£— U .ID)  .amlalD 01 


-moo xidmxzs aniooiJieoq a .snidoBm luoyal a ol .1 
ylsvbalyi gnisd «inu io liaq a .noiiBnidmoo ni .gniahq 
baxfl eiaai lasg bnooae bna tnfi ,euca na gnola sWavom 
B ,«ixa bia< oJ blia-xaq ti'mu io liaq bia* lo Infl sdj o) 
gniad bna zJinu bia« io bnoooe »dj no bslamuoi tbsj 
lol gnavn .iaai Jzift bia* dJiw Jnamajagns snidcsm oi 
gnola ybviJBlyi «Jtnu bias avom o) ea 02 lasg biB« gnbaJoi 
Jinu bnooM bias yd barnBO loJaoibni Ifiib a bna .aijca bias 
rtfiris biac .bns mo no noinlq a dJiw rtads laib a gnivad 
gniJnuom Jnsiliwi a yd bas bias ia banoqqus gnisd 
bias dJiw mMnsgagns gnidssm oJni noiniq bias gnigiu 
gningila-ilas a yd baa ladJo sdj Jb  bna iosi baooot 

.iohasd 

araYA J floi 8KA3M awA aoHTaNi 
3*OT Hawse 

JtY ^iMtydhA ,.« aloolJ iVIS ^il ,93hT snlufl aaoul 

►od,oov .0/! .198 ,rwi > .mO b9in 

(»»—€£ J3)   .amialD £ 

gnola snobass sqiq lo yjilinulq b gniyal lo bodlsm A . I 
a^i•u^ nfisnanaiduz a nnol o) sixs lasniliJoai batsslse a 
-moo notlisoq ssiuos a moil goibaalxs saoilass aqiq io 
maad woiiBn bo)6mJIk)3 a gnbasioiq lo zqaJe adJ gnisiiq 
.sixa bstoslas sdJ gnola ^oiJi^oq aoiuoz bifis moii Jrigil lo 
Jdgil bias nisisdw noiiisoq a Ja noilsss sqiq isifl a gniaalq 
insbioni losisd} bna na dliw dguoidJsiadi sassaq mssd 
93100S bias inwaiba ylseob basoqsib masd irigil bias ol 
ylbigii .masd idgil bias dJiw bangila yllaixaoo bna nobisoq 
Jassulsnau a gnivad isdmsm gnisuod lagia) a gnilquoo 
-al9i nou>3s aqiq jsiA bias \o bna Jixs adj ol nwias jsgiaJ 
J9gial adi gnisoqsib nobisoq a )a masd Jdgil bias oJ svb 
biss gnivom .noiioss sqiq sdJ lo sixa ariJ eaoiaa nwios 
tixa balaalae bias lo ybsiavznBU ladmscn gnisuod lagiaJ 
aob398 sqiq bias lo bns jLx9 bias gnivom ydsiadJ boa 
masd Jdgil adJ aJasoI oJ naaias JagiaJ bias gnivnaedo aliriw 
baosila nobisoq a Ja naaiss JagiaJ  btM dliw JqasiaJni 


5«  Vf > 


•n'   J 


a ;asad a  rgnisiiqmoo laJJoIq oiTJammaTgoJodq A .1 
owj avad oJ la os asad bias no baJnuom agBinaa niam 
.asad bias oJ ylaviJalai Jnaraavom lo mobaail lo saaigab 
Jsifi ;analq mujab a gninflab Jnamavoni lo saaigab bUs 
niam bias no baJnuom daaa siainaa oJoriq bnoaas bna 
dJiw oJaiadj  ylavbalai  aldavom ad oJ sa  os agfiinaa 
Jsal bias lo riaaa Jnaraavom lo mobaail lo saaigab owj 
-moo gnivad Jnaraavom io mobaail lo saaigab banobnam 
-oJodq douz doaa bna analq muJab adJ oJ bllaiaq sJnanoq 
OJ baJqfibB asalius gnbioqqus-oJodq a gninilab lainaa 
a  ;8dq8igoJodq gniqqahavo  lo  liaq a lo  ano  aviaoai 
-avom bias dJod gnilloUnoa lol snaam gnbaiaqo Jsifl 
gnivnb bnoaas bna Jsiil jagaiiiao niam bUs lo sJnam 
sJnaraavom bias dJod ybvbaaqsai gnillounoo lol snaara 
snaara gniviib dJiwol baa biidj ;iainao-oJodq Jsiil bias lo 
bias lo zjnamavora bias dJod ybvijoaqsai gnillounoo lol 
gniiusaam gnivad aoivab lawaiv a ;iain8>oJodq bnooas 
-lus gniJioqqus-oJodq doaa dJiw baJaiaossa snaam iiam 
-avom  bias oJ  avbisnas snaam gnbaianag langit jaoal 
Jsifl bias io nobaiaqo noqu agaiiiaa niam bias lo sJnam 
-ni na gnivad laJuqmoo oinouaala na jsnaam gnbaiaqo 
aviaoai ol baJoannoo gniad Juqni bias .Juqjuo na boa Juq 
-langis bnooas ;snaam gnbaianag langis bias moil slBngis 
lol Joqni laJuqmoo bias oJ baJ^annoa sneam gnbaiaoag 
xallaiaq a oJ gnibnoqsanoo langis a oJaiadj gniJiaqmi 
na bna toaam iiam gnruitaam biM n99wj9d baviatdo 


*»«I ,V Ynxmuil 


aTTasAo jAioiaao  ^ 


H 


SB OS aJalq bias ni Jols iBlu6iio a dguoidj aoneiBab dJiw 
gniad bna oJaiadJ Joaqsai riJiw yllaua avora oJ aail ad oJ 
lo dJaq sJi ni bna labiqs adJ lo noiJioq a wolad baJaool 
sJi Jb aoahus mao koilad a gnivad avaals bias .Jnamavom 
bna laluoiio a gnivad noboas albnad laiuduj a ,bna lawoi 


Ot 


balaas bias ni Jnasaiq nagouin bna nag^xo adj dJiw 
-BiaqmaJ adJ oJ Jaioaq bias gniJaad laJlcaiadJ .Jaioaq 
gnuoana bna baJoafia ad oJ si noiJaraioiab doidw jb aiuJ 

.ootJannolab 

HTaar hmod io eauae a DravAH ^ad 

^ flOSAil A Jioa 

•""^ '^A'!^^^'* ^ »"^ ** ,«o«1.9a ofudisM 
•>-► ^^'M«l .oyi .198 ,IMI ,1 y«M b9ir9 
Od«l ,0£ .iqA 9atina nobBoUqqa .ylhohq mOan 


-xa snaam bna .avaals adj gniJioqqus yldaiaJoi lol aoal 
abald bias gniJioqqus noiJoae albnad bias moil gnibnaJ 
-noo si labiqs adi lo noiJisoq ariJ ydaiadw aJalq gniJioqqus 
laiugna adJ yd gnivBds lol abald adj gniqmab ni bailou 

.avaals bias lo nobisoq 


a lo Jiaq gninnol yUannon bn« lol |)iBug aiil^aD .1 
-ion gniad qBO bias .Jnaraavom gniJarrtaJla dJiw loxai yib 
losai adj lo baad gnbJuo arij oJ laan yiav basoqsib yllam 
-laan agba abizni adJ lo yJinioiv adJ nf, babivoiq gniad bna 
.baad gnbJuo adJ lo bval adj Ja bna bead gniJJuo adJ oJ Jsa 
basoqsib bna sadoJon yd baJaiaqas riJaaJ lo saiias a dJiw 
-avom gniJamaJla adJ oJ bllaiaq yllaiJnaJsdus sanelq ni 
adJ oJm saUsiid adj lo noiJaUanaq adj ydaiadw Jnara 
.bolBJilioal ei baad gniJJuo adJ lo anos gniiaads 


ajSATguiaA Hnw siosaji rnrnAi 
aiiu8o<ixa aaAja 

adT ot roa^na ,.8uiM ,9Uivnotw9Vl ,soiuM .^ dq 
lo ooitnoqioa a ,4mM ,flotioa ,yiuqmo3 attelliO 

91SWBba 

(%.•»— Oe J3)   .amislD « 


JraVAH8 YflATOfl 

Jn ,9sbiJI iuq ,fNM>iI 99a 0«» ^tnA .T HdodaiVI 

Ul^ .oH .198 ,W«I ,T .Iq98 iMin 

(£»   PC JD)  Mtdan 01 


CiMWtf 


'   i' •-' x 


4,1 


.1 i«j 


1. 


baiutiaqa laiulq gnivad baad a gaisriqmoo 19VBA^ A .1 
'VBd snaara laJJuo aoaiq-ano laigaJni na .sioau oiunsonoo 
ariJ oJ lodraun ni gnibnoqsaiioo smiB baoaqz yllaibai giu 
avboaqsai doaa moil Jarifto laJJuo a bna sioau laiulq 
baad bias ^oau gninioiba gnibnoqsanoo a agagna oJ raia 
wJJuo biBZ gnilamuot bna gniviaoai Jlads laJnao a gnivad 
-na Jlads bias no snaam gnisaid suounbnoo bna .snaara 
snaJJuo adJ baolaiq yllabta oJ snaam laJJuo bias gnigag 

.sioau adJ Jsniaga 


.aiusoqxa abakf aldaJsuiba dJiw losai yJalas a nl .1 
doaa Jfi agnail a gnivad aJalq gniiqs Jnailisai baJagnob na 
ano yd bagagna doaa siadmam biaug lo liaq a ,agba 
biaug dJod noqu gniiaad aJalq baadiavo na bna .agnail 
sagnaft adJ yd Jnamagagna lo anil liariJ abisni siadmam 
yldaiooi gniad siadmam biBug bias .aJalq gniiqs adJ lo 
snaam bna aJalq baadiavo bias oJ Joaqsai riJiw baJnuom 
anil liadJ lo abisni adJ no siadmam biaug adJ gnigagna 
bias niaJniam oJ aJalq baadiavo adJ yd Jnamagagna lo 
Jsniaga aiusoqxa agba baJsuiba lo snobisoq ni siadmam 
.aJalq gniiqs bias lo nobisoqqo Jnaiiissi adt 


,T 


auHATBinaA mnw roxasi YTaiA8 
aiiuaoqxa aoaa 

9<rr  €a  loasfan  ,j»mM  ,9Uhriiotw9V1  ,MnaM  dq98ol 
lo ooltBioqioa a  ,MaM ,iioico8 ,yiuHinio3 siMUD 

9ViWftIsO 
•IMS A»y[ .198 ,Od«l ,11 Jq98 b9iri 
(a.Od— 0€ .ID)  .emUn 8 
aJalq gniJioqqus abald a griisiiqmoo loxai yjalas A A 
-oo snoboas qso gnivad labiqs aldavom ylavbalai a bna 
-snau ni abald alducaft a qmab oJ aJalq adJ riJiw gnbaiaqo 
jnibnaJxa mii a gnivad avaals a .nobisoq banuo ylasiav 


JAornAHoaM aviA JAHaviao 


M«f ,T YJUUMAl 


^^t^.'ji'Lzt Ssi°,?rxr"r?°jf j"° ."^!': "^.T."! ''!^»"-. -f ." •"<><"•« «" "o b«„uo™ «u« 


svuslai nouaaanoa bsgaul lo «iju sdj Juods zjniwa azsd 
bns sno oJ bstoMUKa nm JnA b jzagfiinBo wHoi biBa oJ 
Ida*! IB inU33ioiq boB acBd bslBjoob biBe io noinoq 
yIdBwqo jnamab toaJnoo badw md b ;ol3i3di e^lanB 
inamab biB« .nm ind biB« k> baa laiuo sdJ laan barruo 
buM lo tixs 3dJ ol bllBiBq yllBiJfiBJzdue sldsvom auisd 
m rniB UiJ2 morA sldbooioiq jnisd bnB siBd bsiBgnofs 
|MBd baJBsnoIs biaa lo bns ladJo adj biBwoJ noiionib b 
adi IBM aaBd bslBgnob bis* oj baiaannoo nnB baoose b 
wlaoB idjn IB gnibnaixa boB ionadi nobioq bna lariJo 
buw 8B noii33iU> 9{nB< 9d) yHBiioBlzduB ni bos ojaiadJ 


-ial3b9iq lo boi inft bisz anisBgns bfiB Moqqus biB2 no 
bnooM B .loJsoibni Isib bis* gniJBuioB lol laJanwib banim 


■MH: 


y^>iOfS«9!„ .T^MMtK^^^ 


•<• 


^'%i»t 


bamso yldBisqo Jnicnsb JoBinoo faadw booos. b .nm Inft 
bOB biBwoi 3vom ol bna wjuo 2ii ibm ims bnoo« bis* yd 
-njilB iBixB ni hnz inamab J^BJnoo Jnft bis* moii vbwb 
TO b<9d innu2B3m Jn^mnsife laadw b .fUiwaiadj j„5m 
bi«« ol noU33nno3 sldsiaqo db amvBd nm bnosse bi« 
naswted gnibnslxs gnBsm boB .insmals Jaslnoa bno3» 
■t>A OJ nnB JwiBsn sdi bnB aagBinso wlkn biB« lo ano 
enns bu« rijod bOB a2Bd baJEsnob \A&i siuom yldBtaui 
-nob biB< moil gniJoaioiq noiii2oq afliiu«B9ai Isadw b ni 

9VU39qt91  buw  bnB  Mil  2bn3  13JUO  3rij  djiw  ajfid  bslBS 

9dj sgBina oi ykooaoBJliimiz 2noui2oq ni jnamab JoBJnoo 

JmoMam ad oJ elaadw sbidav 


biM lo laJamaib adj bBai oJ balBidilBo lolBoibni laib 
gnUfigna laval b boB .jniaood biBC no bdlnuom inizialnuoo 
OJ noqqo« adJ lo eJnamavom sninBqflii lol rtoqqoi biBB 

.TOlBsibni iBib bnooag adJ aJBuJOB 


^O 8CWa aHT OtqUHTtq 381J HOT BUTAHAiqA 

,   ^ eoranriDraajaw 

..n ^bonS ^ bttwba boa .TodtiA tio«l ,ydlJ .8 ,|ni»a 
tJiioY waW ^anl oouaT ot nofqieaB ,.X9T ^dsaK >ioT 
r..« «... »   .- a-wwalaa lo oohsioqioo b -Y.Vl 
£W),OW .oV^ .1,8 ,W«| ,81 .kiaa bain . 

(Ml— eeJ3)  .imUIDt 


MUTxn ^loiTAjjA-rera 

•"^^,.:!!KT**'^ •*»^ '"»'' ,i»indl»0 ootnia 
(TM— CCJD)  .«Bil«13S 


lo bDuo iBOfTJoaia hb lol sTulxfl noiiBllBJeni nA .1 
b*Joqqo bns noiJioq lounoo laiJnao b gnivBd aqyi adJ 
ad Of balqBbB aJBlq b gniaiiqaioa ^Jaiasid 8ninaJ2Bl bna 
b.B^ aihavo ol »ib JalJuo LaoiTioab biw JaniBgB baoBiq 
aninoUiaoq .ajslq biB« ol baiuoaa bval Ji-uqTB .JaUuo 
-noo boa arsiq bis* io abia ano moil gnibnaJxa ;nBam 
^^6^m l8iuJ3uiJ2 riJiw JnamagBana iBluaiJiBq loi baJoinJa 
biB^ io JnamagBana adJ ydaiadw Jaliuo iBoiUaab biae no 
nod.*oq yBm .nBacn Ibtujouth adJ dJiw gnBam gninoUiaoq 
liuu lo no.lizoq adJ riJiw jnamngilB iBoiiiav ni aiuJxfl^ 
znBani jnmoiJiaoq \^v^ ^od biBbnaJa b ni JaUuo iBoi-aasI* 
ybvUBla, alBiq bi« lo y,adqi,aq adi lo ylbiBwn'lLy! 

S! \^'m i°^ -''T ^'^ ^° JnamngilB adi alBoibni o) 
biB« aniblori aaoivab gmnaJasl adi iBdj o« yBWB Jua aoiad 
31B xod 8), OJ baxft «j5i3Bid 8ninaJ«Bl JaUuo iBoiiaab 

doidw raoil 9bi« adJ oJ baeoqqo aiujxd adJ lo abia iBdi 

.baatxa uuaoi aniiiobiaoq buu 

■\.  ■ 


gmblaw TBiodoj baviuo b gniblod lol eujBiBqqB nA  I 
SniJJuo iBJam b ni muj adi/j bnB J bbw b sb doo* aniJJfl 
adJ gnianqmcM aldsJ iiow aidsJaJoi b gnivsd anidoBm 
buia .BOBam alb«i3 baJBigaJni bna Jioqqu* io noiiBOidmoo 
lailBTBq lo iiBq b dJiw azBd b gnibubni ensam Jioqqo* 
MBam albBio biB« .moilaiadJ biBwqu gnibnaJxa ebiBbnaJa 
-JwibB gnibobni boB naawJadaiadJ noaiadJ baJoviq aniad 
ladmam gnmoiJizoq adJ .ziadmam gninoiJieoq bnB ani 
abiauo adJ dJiw noijaaeiajni adj aJaooI oj baJqsbB aniad 
lo wiibBi adJ sniniBJnoo wxb nB lo gnijjft biB« io aoBhue 
lo Jnioq adj dguoidj 8ni22Bq gnijjft biB* io aiuJBvioo 
-uaibnaqiaq baiueBara zaonBizib UixB adJ io noiJoanaJni 
.gnuja b,B« io 2bna ainJ adJ lo naJnao adJ moil vItbI 
-JB30I biB« dJiw baJoannooialni gniad ladmam gniJeuibB adJ 
8IXB «i jBdJ oi gnijja biB8 gninoiJiaoq loi ladmam gni 
aidBJ iiow biM lo JariJ dJiw Jnabianioa u noiJBJoi lo 


i- 


[/ 


/ 


ovojiueAaM TKawv^ouA jaanw a jdihsy 

.oM <v^D 9T9ip ,d€l xofl ,1 atJI .wJanH »»J    / 

(TI.CM— £e J3)   .Mnisn) t 

-oulani aoivab gnnuzBam JnamngilB badw alaidsv A  I 
baanol aeBd baiBgnob nB .zagBinBO lalloi lo lisq b "ani 
n. Kanli.jz iBiJnBJzduz gnivBd Mdnwm noiJ^aa wollod b lo 
Z. ;"^^°?*» ^'^^nid  «nBam  .-gnibnad  bnB  noinoj 
-•wo hxM riJxw awd baiBgnoia \^i»i bnB e^aimo lalloi 

8 — .0.0 887 


■/ 


/ 


/ 


i 


WCI ,T yhauviaL 


arrasAo jAioiaao' 


lannsm b ni naawJadaiarfj noiJoanaJni lo 8Jnioq anftab oJ 
adJ zajBoibni znBam gniJBoibni IfiaidqBig bisz ydaiadw 
aeBdq bna lawoq ^nanuo aviJasai bna avijaa .agaJlov 

Joioq noiJanui adJ Jb algna 


JiOTAiiaiM oviA HarroM iia DiNieiae 

.zaT ^IHraoiddaH .ooaldiaH .VT bIaiii|»H 

(.>V ,iiot|aihA ^H amabA .8 SIS£) 

e£d,8» .oK .lae ,Od«l ,01 .|nA bain 

(»r— ££ JD)   .MataD || 


bna Jixa biB* ydaiadw noiJoae aqiq bia* lo zixs adJ dJiw 
bia« dJiw bangilB yllaixaoo gi noiJoaz aqiq Jzift bicz lo 
-iJJoq bangila gJi ni noiJoaz aqiq Jziii biaz gnixii .zixB baJ^alaz 
Utxaoo ni enoiJoaz aqiq lariJo gniyal yikiiae bna nob 
bi62 gnmalMiBiJ yd eixa baJoaIaz bia* dJiw JnamngUa 
aqiq aviwaoau* doaa lo bna ano oJ ladmam gnizood JagiaJ 


/  • 


< . 


-moo eaWoiq bad aoaiiuzduz gniJJoIq lol w/JBiaqqA .1 
aoaam laJJoIq .enaam aoahui gni;jolq aldoiq JaB ,gniahq 
Jod2 Juoda Jnamavom laJoviq loi baiodana ybvijoaiaz 
-Bidilao .ensam aoBiiuz gniJJoIq biBz no baJJoJq zJnioq 
aldavom bnB znaam laJJoIq bisz no baJnuom znaam lo) 
-avom iBJoviq oJ aznoqzai ni znaam lajjolq biaz oJ aviJalai 
.Jnioq Jodz baJJoIq a Juoda znaam lajjolq biaz lo Jnam 
-ba bna enaam laJJoIq biaz no baJnuom znaam loJaooI 
-m Tol znaam laJJoIq biaz oJ aviJalai aldavom yldaJzuj 
noaiadj noijaool a Ja znaam loJaidilao adJ io noiJoaziaJ 
aJBb Jnamaixieaam amiJ noiJoafiai oJ ylaioz gnibnoqzanoo 
adJ lo noiJieoq laJovjq a Ja Jnioq loJoaflai a aJaooI oJ 
-JzoibB bna Jnioq Joriz baJJoIq a oJ aviJBbi znaam lajjolq 
laJJoIq ariJ oJ aviJabi znaam loJaooI adJ lo noiJizoq alda 
biaz niaJdo oJ yiazzaaan noiJizoq laJoviq biaz Ja znaam 
-ai znaam qmab .znaam lolBidilBO ariJ riJiw noiJaaziaJni 
gnijjolq biaz no Jnioq Jodz baJJoIq Ja baTOri3na yidavom 
baJagnob gniziiqmoo znaam laJloIq biaz .znaam aaaiiuz 
.znaam qmab biaz o4 baJaannoa yllaJoviq znaam amail 
znaam minb baJagnob gniziiqmoo znaam loJaidilaa biaz 
ylgmviib bna znaam amail biaz no baJnuom yldaJaJoi 
gnizoqxa lol zixa nwo zji Juoda noiJaJoi loi baJoannoa 
aldavom  ylzuouniJnoo zaviuo  baJJolq  amij  gnboaziaJni 
iBJovjq oJ aznoqzai ni znaam loJaooI adJ oj Joaqzai dliw 
io Jnamavom laJoviq oJ aznoqzai ni znaam Jnamavom 
^-abaiq a Ja znaam qmab adj oJ aviJabi znaam amail adi 
adJ lo noiJaidilao adj oJ gnibnoqzanoa oiJai banimiaj 
znaam lOJaidilao biaz niaiariw .znaam aoaiiuz gnijJolq 
no baJnuom znaam alaoz aldaaoalqai gnibubni ladJmi 
amiJ gniJoaziaJni  biaz gniJnuom loi  znaam  muib adj 
iBupa lo  zanil gniziiqmoo eaviuo  biaz .zaviua baJJoIq 
-lib amiJ Jodz laupa lo zanil gniJoaziaJni amiJ noiJoafiai 

.eleiJnaial 


adJ gmlquoo .bna Jixa hii^ oj gnibnoqzaiioa noiJoaz 
bna Jixa adJ oJ znouaaz aqiq avizzaoouz riauz io bna ladJo 
Jixa adJ gningila yUaixaoo bna .noiJoaz gnibaoaiq adj lo 
eixa bajoabz biaz riJiw znoiJoaz aqiq lariJo douz lo zbna 
lannam ariJ m ladmam gnizuod JagiaJ biaz gnivom yd 
•noiJoaz aqiq Jzifl biaz gningila lol baJiaai 


of^^J. «awoq jADMioaja to vioiXAiiaqo 

IJSSf ♦^fJ^S* ^aaiadaoa ,oinia Iiuq adsioadO 
»insili«M ,,ahj5aia l»|j»na « 'K>|,„iM iliaSSw 


ajok^ avTA axi8 oravnNmaraa iio-i aaAO 
araMarwjoD 10 

,.Y.w .jhoY waVl ,batBioqioaaI ,yiuiqmoD ohtaaia ma 

.>»«..>   ,^ *«oY waVllo nolJrioqToa a 

€W,611 .oVI .-laS . IdPl ,11 yinl balTi 

on— €e .ID)  .sfiiialD » ! 

lo laJamaib ariJ gniniaJiaoze lol aoivab gnigag a nl .1 
a .gnizood a .abiJia na ni bannoi iniziaJnuoo lalugna na 
banoiJieoq laJamaib banimiaJabaiq lo boi gniznaz Jziii 
boi Jzift adJ gnigiu lol znaam gniiqz .gnizuod adJ nidjiw 
B .iniziajnuoo aril lo Haw abiz adJ riJiw Jnamagagna oJni 
ttanioidj banimiaJabaiq io boi gniznat wollod bnooaz 
gmgiu lol znaam gniiqz ,boi Jziil adj io yllaixaoo baJnuom 
adJ io Haw abiz adJ dJiw Jnamagagna oJni boi bnooaz ariJ 
-aiq lo boi bnoaaa biaz no baJnuom Jioqquz a .iniziaJnuoo 
b«ai oJ bajaidilao loJaoibni laib a .waniaidj banimiaJab 


io znoiJibnoo adJ lo zizylana laoidqaig lol aoivab A  1  , 

rbi« :,itiir "'"^^^^ -^i^^^^^^^^^^^^^ 

ion T,: . f'"^."°'^=>n"l rf3" JB baiuzaam znoijib 
'onui sHt o^'i"] ^° ""'^ baJBluoiJiB na gniziiqmoo aaiv 
"^ai, ?n.^l. '''f"1w' ■'^''""'S lawoq a oJ gnibnoqzai 
-aiqai riJgnal a oJ aldaJzuiba gniad lalui doaa Jnioq noij 
do dw OJ loJBianag adj lo Jnanuo Jiuoiio-Jiodz ;«S gniJni 

?rtf.^T°%'°^ '"*•"' '^^''^ baJBidilao .zbnoqzanoo Ti 
Ttalui doaa io JnamJzuiba aldana oJ aviJaiaqo «alui biaz 
io azadq agaJlov lamaJni adJ gniJnazaiq^ algi^ na w 
OJ ba^ lalin yiailixua na .loJaianag gnibno^zTn^ S 

btt Z?* ^"''">-. 8«'b«»^« z'naamTovrbiS 
biaz io znouibnoo lo MoiJaJnazaiqai lanoiJibba anind 

bi« rioidw OJ znaam gfiijaoibni laoidqaig bw  znaam 

-nodizoq ad OJ zniq laixa aldabilz biaz dguoXldad^j,^ 
avuaiaqo jmnouiaoq avUalai l^ ,oJ«adJ aviJabi ^Sj 


d8 


JADIVTAHOaM QMA JAflaViaO 


W«I ,T YaAUWAl 


aaiiivsa bsasiU lo «woi \o yiilAiufq b gnivBd sib » lavo 
mbViim )bR fi 19VO bseoqeib J»rie sri) lo enisiBm srij iljiw 
YllB-i9riqii9q .sib srij oJ Josqzai rijjw bsosq? '^llBonj^mhsq 
-hsq sdJ )«nissB noiliaoqeib Isfi ni J3od« sdj goiqinBls 
liJnu l»da baqmala ad) oJ Jssd gniylqqB .aoshuz iBorDsm 
o« S9i)ivB3 sri) %niituB(lx9 nsrij bns naitoe oJ mrssd esd )i 
3d lliw wiJivBO sdJ gniyhavo J»d« sdj lo ooiJioq sdi Jadl 
-ulq s nno\ oJ bIIbw yJivbo sdJ izniBSB nirtsd] bsbaalub 
noilB-uisAnoo adj o) gninnolaoo eisiooq bsblocn lo yliLn 
oJni LsnalBm snibbBq indilim \o tiooU gamseni ,)o9i»d) 
-nsmib Ibi^jbI gnivad eiaold sdJ .aJsiaoq sviJosqwi sriJ 
2noien9mib Ibi^IbI sdJ ol yllBtJaBJcdux snirmolnoo enoi« 
adJqab wii nsdi i^iart^ usnioidi b baB zlsiooq sdj !o 
, to 8d3w gaibnBicqu ol insmso to dh b saiylqqB ,)o9i9d) 
I* 


n •• 


•Of 


-03 8flB9fli ,2jnii sbis -iBlunnB 9xi« Uups bsoBqs ylbnslBl 
2jnii bJB* to doBs bos ertfid* svhb bisz nsswtsd ^tuioa 
iBopa .fioqquz biBX no nozinu ni -niitl sd) gabsJo-i lo^ 
bJBB to d3B3 to agori odi gniibhd ^19iou<S gnilfivsaxa mJb 
bsdoBMB jIIbw 3bi2 gniznqmoo zJsisud biB« to doB3 ,nisq 
sdj moil ylbiBwjuo yllBibfii ylls-i^ag gnhsstoiq bna ol 
-003 Ubw 19100 gnisbhd b bnB egnii bis« to iiBq svilssqzsi 
131UO hiBZ gnibuiani .zJaiaud aril .alLsw sbie biB« gnilasn 
ol I39q23i diiw banailB gnixi zgnh to eiiBq bis2 no .2ll£W 
-1BVB3X9 isdio bnB Issdw bis« to ylanavznsTi isdionB sno 
-sd lasdw »dJ to ylaiiavzoBil gnibnaJxs znBsm Isioud gni 
yllBislBl 9dl gnUoannos bnB zgnii biB2 to niaq adl nMWi 
doBS .ziinu laioud iBigsini oini oosisdi Bisiaod bseoqiib 
isdmam baqBdz-U b gnizhqmoa 2nB9m isioud biB2 to 
-noo enBam ,IIbw isiuo gnijbiid a bnB ellBw abiz gniniiab 
9di oi isdmsm bsqada-U sdi to bIIbw sbis biBX gniioan 
-eib yllBislBl to nisq sviioaqeai to zIIbw sbiz gnilnoitooo 
biB« to IIbV 131UO 9iii dliw bOB .Blaiaud gnilBveaxs bseoq 
bnB dliw insmngilB ni bsaoqsib gniad -tsdmsm bsqBde-U 
-ignol noiloa-iib b ni inalx? seiwdignal smsz sdi to gniad 
-33qe3i 9dJ to cIIbw laiuo »dj 8b .MiidoBm bi&« to ylLsnibul 

.Blsiaud to liBq 9vif 


gniaoqmiisqtM .Bi9i3oq sdi MBibsomini bsoAsb issdt odi 
3viBn9lx»-03 2noiBn9raib IbdibI gnivsd laioBd Riw ibA b 
J33q23i dliw qidznoiifibi gniyhsvo ni sib sdl to saodl dliw 
anignBd-i3vo sdi gnibiol .ti^iaoq sdi nidiiw ziaold 9di ol 
to MigiBni 3di luodB IbA nwob iwdz oiiiBlq adl to sagbs 
-sm sldixsB to issda bnosae s gnizoqmiisqua .isioBd adl 
bnoosa sdl to anigiBm adl dliw isiasd adl lavo iBriai 
ylbnadqrtaq ,3ob)iu« LK>rU9air»q adl goiylisvo iMdi 
-tua Uaiilsmiisq sdi izniBgB jbA i9»da bnoase sdi gniqniBis 
-snnslni bsnitsb ssBqa isiunnB sdl gnbauBdxs boB .»b1 
-3M sdi isdl oe 93Bhxis Lurnamiisq sdi has sib 9di siBib 
laiasd sdl leniBgfi nwob nwBib nujuasv sd Iliw isad* bno 
gnibbsq to «i3oId sdi eaaiqmoa Iliw laioBd 9d3 ydnadw 
ddl dliw n>Blno3 svitsdbB olni bsuaiq dd Ibtii Uiw bOB 
.floiduis bsbbsq b saAib ol sdsw bslnsmss 


oxAoa DwnAJia'ajaA'reuiaA 

-InoM JI nuUBW bu ,£J .WVI IM ,«m»tioM .3 Tia»H 

.aUO ,i(10 MDodidjIO lo dtod ,a«ibh»M .V^ I08» ,001 

re<,M£ .o(^ .i»g ^d«l ,S£ Mial b«fn 


Tei,IM ^I^ .198 ,f&f I ,e .ToVl bslPI 
(CTt— MX))  jid«13l 


iiBq B .gniuiqmos bnB loiislni biloc b gnivBd ioiid A 
liBq 6 ,2llBw obu bMoqaib-yllBsinsv bsoBqa-ylaliaoqqo to 
qol B .zIIbw bns b38oq«ib yllBoinsv bdSfiqs-ylsliBoqqo to 
-ylbTBwqu iBigslni to zbBtil ,IIbw bMoqzib-yllBlnoxiiod 
gniio3(OTq zaons-isdutoiq batebi-yhBlugnBrd gnibnalxs 
.ibn^ aliaoqqo eli insoBibB IIbw qol bisa moi^ ylbiBwqu 
bansvni to gnisd bBinl biBz dasa to sDnsiaduioiq rioBS 
-noo bseoqeib-yliBlugnB to liaq b gnilnxsiq bnB 9qBd«-V 
33b1 teonnsiuo baeoqwb-yllBainsv n\i baa tx>B\ gnijioy 
uissBibB svilosqwi B to snBlq ad] dliw 9on3bi3aJoo ni 
biBc to zIIbw btn bas sbia sdj to IIbw bseoqzib-ylUoifiav 
9d3 .MBi lanni bseoqsib-yhBlugnB nB bna toyisdl niaq 
tooisdl liBq doBs to 2»b1 gnigisvnoo bseoqzib-^hBlugnB 
lisdl 1B gnirmol ^^aB^IU^ gninoqque to liBq a gnibui3ai 
yllBlnosi-iod gnibnalxs bnB moil bsssqa xaqB nB 9iulnio( 
3dl to snfllq idi ol iBluoibnsqisq noilsrab a ni ylbicwni 
liBq B bnB X)a\ leonnaluo bszoqzib-ynBoLlwv yniovjnrt 
axrii ylbiBwni yIlBJnoxix>d gnibnaixs txt&huz bszz^jyi to 
d3B9 riJiw nal izoonaiuo baeoqeib-yllBoinav sviioaqasi adl 


B  rgnibidoni .snui) gnilioqqiM biBod gniwBib A .1 

nsdmsm xad iTBqB-bsoBqa bseoqaib yllBlnoMiod to liBq 

yllsnibuiignol a gnivBd doaa baa noiloae zroia ni siil-xod 

-bila eioBTi to iiBq infl b ;loI« nsqo ylbiBwqu gnibnslxs 

-naq biaz to eiola adi nidiiw .ylsviiasqayi .boviiKWi ylda 

-mam 92Bd biB« yd bslBmuof sbodw jnadnnm acBd to 

a jUard to liaq inh biai di'tw toBiooa sWbIIoi ni nad 

•ooe itorto ni bsqBdz-u yllBilnEleduz aioBiJ to ii«q bnooos 

to »no 01 noilBiai bsoaqz ni bna sno ia balMonoo noil 

bTBwqu ylTBliigflB jnibnalxs bnB vhaii to liBq infl biBc 

yldBbda aiadmsm gninoqqiw biaod to iiBq b jmoiiaiadi 

gmnoqqua biai .eiasil to iiBq bnooae biBa dliw bsgBgns 

1'^ nsdmam balBgnofo to iiBq b gnibubni nadmsm 

toh balBgnola na gnivBd A:ia9 noiloae zaoia seiavMBil ni 

-n adj gniviaas, <IdBbiIa Ubw bsBoqaib ylbiBwnwob eli ni 

to yidBTuIq « .eioBii to liaq bnooM b^a^ to sno aviiaom 

biBB yd balBmuoi ylansvznBil ealxs gnivsri zlwdw isdlo 

gnolB noUBbi gninoqquz oldalioi ni ziadnBni balBgnoIa 

svUaaqMi 9di to noinoq idgid sdi to aaahuz wnni adl 

gniwB-ib B bnB jeioBii to iiBq biB« bnooaa bi«a to sno 

taMnsvom loi nadmam gninoqqua biaa gniyliavo biBod 

B to yllnatsl boB moil yaw* bnB biBwol biaod biB< ia 

^o aoHTSM cmA aiiAoaaA3Di aaxjiuo 

HOaiiaHT KOITADIJiaAl 
^ .aUqbfMUin MoH aoUloil 01 .lamnS .8 munoM 
WM«1 .on .wTlMl ,W y«M fcilTi^^ 
(Sei— «» JD)  .coiialD » 

gnrenqmoa noideuo balliop a gniiBm lol bodlam A .^ 
lanaiam ailBBlqonnariJ to i99di b gninoiliBoq to eqart aril 


;•) 


\ 


Mei  ,V  YSAUMAl  I 


U ■^ 


arraxAo jAioiaao 


B gflivBd enollud biB2 to rioBa .laiuq nism biBe yd bairiBa 
buB lanBq niBm biBa naawlad baHoqqua yilBonon danuq 
gnivfid alanfiq lalnao bne azBd biai .lansq lalnao biB* 
-aradl danuq biBa gniviaoai yldfibilz zaiuliaqB bangilB 
-lud avilaaqzai biBz to noizaaiqab ol aanoqaai ni dguoidl 
biB« naawlad baliaeni laqBq to laadz a alBio^iaq ol nol 
biBa yd bainBO ansam gnriqa .zlansq lainaa bnB azsd 
-giix yIdBblaiy dsnuq btB2 doBa lenisgs gnilsB lanBq lalnao 
snBani abii/g .noilieoq texmon bifia biBwol danuq biBz gni 
-ion donuq biBa doaa bn£ lanBq niBm bi£a naawlad gniioB 
-ab ylbiBwni yllBiliBq b ni daauq biBa gniniBlai yllsm 
biB« to noiaaaiqab biBwni ]lu\ gniwollol noiliaoq baaaaiq 
.enBaoi gniiqa biBa lo noil^B adl izniBgB d^nuq bnB nollod 
lanaq lalnao biaa yd barnso enBam qola aldBloBHai boB 
biBB to Inamavoai to rilsq adl olni aldBvom ylaviiaalaa 
baa nollud biBa to Inamavom biBwni Uul ioold ol donuq 
noqu noiliaoq Ismion biBa ol d^nuq bisa mulai ol dsnuq 

.nonud btBa to aaBaiai 


t 

■4^ 


M 


avmoAM OraHDAST    ^ 
Ma3 4iB^ olnaM .yalkV bIoHo^ ,inohnie .8 inhbA 
(.mo ,ollA ola<I JmoH bMblbbiM 028) 
TIT,8»I .oW .n8 ,ldf I ,M .iqA balTI 

(«— U J3)   .jbIbO I I. 


awA MOTFoa aoH8 aaaJOM kionoaira 

3MAZ OVUVAH 30H8 
.'9 dqaaol ot loa^xtm ,.maM .mBdoysSI ^anal .1 dqaaol 
-noqioa • ,mmM ^otdguotg ^aol ^oD aodS lunonoD 

attaaud^BsasM to noil 
020,T81 .o^I .-ng ,£d«l ,£1 .iqA baUl 


aloa B gniaiiqmos moiiod aoda babtom balsaini nA .1 
adl ni aoBhua bfiail aiilna adl ylifiilnBladua gninnol aoaiq 
gnibnaixa aoaiq aloa bisa .mollod aoda aril to nsqaiol 
lasaid laad adr bnoyad aoBhua bBaii adl moil ylbiBwiBai 
iBTialBm oilaBlq baioa to aloa-bini lanni nB bnB ,anil 
biBa to agba iBiadqiiaq bnB aoBhua lanni aril ol babnod 
B to noinoq a laBal ia gninnol aloa-bim bisa .aoaiq aloa 
bnB gniyhavo noinoq laari biBa .mowod aoda aril to laari 
abnalxa rioiriw aoaiq aloe biBa io noinoq iBrii ol babnod 

.aoii laBaid laari aril bnoyad 


aVUTOAM OWTAVADXa 

'''^ * «oUO fboaJaTaf D ,xamqm»oO SsdaostT baBlaralD 
^. oUO lo nolJinoq 


balnriq a dliw aau lol balqaba anidoBra gnidoBal A 
nap rioidw to ano laaal ia .noaiadi enoiiaaup gnxvad aqai 
rioiriw to larilonB bns lawena ni-aliiw a yd baiawana ad 
-am biaa ,iawena asiodo alqblum a yd baiawana ad naa 

rnobanidmoo ni gnieiiqmoo anids 
,qol laft yllaianag a gnivari gniauod a (o) 
,qol adl labnu aqsi aldixaft a gniaaaq loi anaam (d) 
aril no noiiaaup a rioiriw riguoidi gninaqo laiS a (0) 

Jbaai ad nao aqal 
doiriw riguoiril agninaqo dnuol bna ciidl .bnooaa (b) 
Has noilMup adl ol eiawana aoiorio aiqiiium aldieaoq 

.    . ,  , l^^Boi ad 

adl smyhabou igninaqo rilnavae bna rilxit .rilift (*) 

. .ylaviioaqsai  .agninaqo  rinuoi  bna  biiril  .bnoooe 

baai ad nao aqal aril^no Inanunoa a rioiriw riguoiril 

;loaTioo si lawana baloalae a ladlariw ol aa 

ilJxii 4ftft aril gnriooedo yiiannon navoo aldaliil (\) 

;egninaqo rilnavae bna 
.aiavoo aldallil adl to doaa no dBl gnibnaixa na (^) 
boa baiiil ai dai adl aa aqBi aril gniiBioliaq dal bias 
ei aqal aril aa aaolo ol lavoo aril gniauao dal biaa   i 

;baonavbB 
-ni gninaqo rilrigia biaa .gninaqo dlrigia na bna (iV) 
aril gniiavoo yllainaq lavoo InaTaqanail a gnibulo 
naqo lawol a gnivaal .gninaqo aril to noinoq laqqo 
nalliiw 9d nao lawana ni-aliiw a doidw dguoirij aoaqa 
owl gnibuloni lavoo inaiaqanBil biaa .aqal adl no 
01 banaani ad nao aolyia a doidw riguoiril agninaqo 
ni-aliiw aril lariiariw gniiaoibni aqal aril aiaiohaq 
lavoo inaiBqanaii biaa .loanooni io loanoo ai lawana 
aril laiia bagnario gniad moil lawana adl gnilnavaiq 
^ .baonavba naad sad aqal 


euTAiiA^qA siuo aranoDa ^jse 

x»M ,ytlD bbbobX ^iaaUTsH .J ^tmJ 

(.idaV^ ,9»»i3 41CI .a 80n 
eiCm .oVI .rai ,ed«l .1 .iqA bam 

(8»— se x>)  juidMn ¥ 


.eiaaado a gnieiiqmoo anirioam gnilavsoxa alidom a nl .1 
-qua linu gniggib a .aiaaario axil no balnuom linu lawoq a 
laariw gniggib yiaioi a .eieaado aril no balnuom noq 
-nag a ni inamavom yialoi lol lioqqua biaa no balnuom 
-am aril to yilanibulignol gnibnaixa analq laoinav yilaia 
■ biaa no balnuom yidalaloi ellada aviib to liaq a .anirio 
enaam .laadw biaa to ylaaiavansii gnibnalxj bna noqqua 
bna ailada aviib biaa to abna laiuo aril inaoaiba banoqqua 
linu lawoq biaa ol ellade aviib biaa gniloaonoo yidaiaqo 
to niaq gniaiiqmoo laariw biaa .allaria biae gniviib loi 


.V 


r 


•idmoo ni .gniaiiqmoo eulaiaqqa siup gniiooe Mae A .1 
lanaq lainao a bna .lanaq aaad a .lanaq niam a .noban 
yjilaiulq a .qirianoUBlai laUaiaq tiaqa baosqe ni balnuom 
yidaioaiiai enollud loioalae aoiodo alqblum to eaiiae to 


<■• 


«<- 


T8 


JADiMAHoaM QMA JAflaviao 


^ei  ,V  YHAUMAl 


-bn9}x3 niorbiw noiJ&loi io\ zqsD aril gniblori lol yioD aril 
.2q«fl 3ilJ \o agbs i£lu3ij-i£q aril bnoysd gni 


)I3H2IJO<I aVISAiiaA 
th»M  o)  TCOsiau  ^MUD  ^syiA  m»J  ^iooifl  MmLA 
lo ootimoqioa • ^bl«3 ,«»l9yiA aoJ ^doI ,zh>uboi^ 

BimolilsD 
eeT,M .oVI .'mS ,Uf I ,I£ .ds'Sf b»IFI 


-nam sIdsJsKn g gni2iiqmo3 isdziloq svigfiidfi nA .01 
bsJBanoJj io yJilBiuIq s ^isdg baifianob n& jnivBri bib 
bifida bifi* xlguoiriJ yllsibBi gnibnsjxa 2)oU iBnJbuJignoI 
bis2 io fans laluo adj moil ylbTBwni gnibnslxs zlolz biBz 
ni bsinuom yIdBvomai zJinu avizBids \o ^lilBiuIq b .lUde 
>(IlBiinBJ8du2 £ saieiiqmos zJinu bis^ io rioBs ,2K)l2 bisz 
rioBS oj b3iu338 iasq svizBidB ano JzbsI Jb ,3lBlq biah 
-I9qu2 io YJiifiiuIq b snizhqmoo jJasq biB2 ,29)Blq biB2 io 
-Bids 8ni\fnB3 zsvboI bifi« io anxw l2B3l is .zsvbsI baeoqmi 
B gnibivoiq ziinu biB2 .toyisdj sbiz ano no Ifihaism 9/u 
svizBidB lisdJ anivsd 2;i3Bq avizBidB bsoBqz io ^ilBiuIq 
noiJBJoi 3dJ noqu noiiosiib mxim sriJ gniaB) jabiz gniifnBa 

IsibnBm biB2 io 

33iv3a ovTi^aqjiAHg Tnvoi 

oidO .mruW ^38 .^win LntasD drc ,jhsID J h«3 
.,   . (8I£— ISJD)   .zfiiisOe 


Jfift s xlJiw nobBnidmoo ni bszu 3d oJ aaivab b nl .1 
3ab3 gnilloa adi snin9q-iBd2 loi anolz gninsqiBde b93B)iu2 
sdl nsdw ,3iil sdj fans wvini nariaJii io zabsld adJ io 
bavom bnB snolz biBZ riJiw JoBJnoa ni bsoBlq zi abBid 
diod dliw 23gb3 gniJJua gnivfid zabsld bisz ,3mB» i3vo 
3oiv3b btBz bnB .znoiJ-ioq baiaqBi xs/noo bnB JdaiBiJ2 
b3J39l38 B ni abfild siini bifiz niBlniBm o) bsnaizsb aniad 
biBZ io 338iiu2 anin9qiBd2 ariJ dJiw qiriznoilBbi iBluanB 
bna ano )b gnivBri iBd b gniziiqmoa aaivsb biBZ .anote 
-Bbi iBluanB b3)39l9z B ni sbfild bJBZ aniblori loi znBsm 
isdrnsm Jioqquz b bns isdJo srii i& bnB .oJawriJ qidznoi) 
biBZ J3BJno3 o) bsanfiiiB bnB iBd bise gnifioqquz loi 
kiin»3 B gniziiqmoo isdmam J^oqquz biB2 ,»Biiu« JbR 
nobosiib IsllBiBq '^IlBiJnBlzduz b ni gnibnatxs noiiioq 
93Blq ni biad zi aibBid biBz nsdw abBid biB2 oi aeiwdlgnal 
gniad isdmam biBz io znollioq fans boB ,iBd bifiz no 
adJ moii \(lbiBwluo baviua ozLb bnB '^IbiBwqu bavioa 


.ioaiadj eabiz alizoqqo no zJole arij naawiad aonaizib arij 
-duz bazoqzib gniad qniz tbsw dasa io eabiz atizoqqo ariJ 
moii biEwjuo ^{IIBibB^ gnibnaJxa bnB dJiw dzuR Y'lfi'inBte 
inaofiibB ariJ io noilsunimoo lalLsiBq ni ybod anod aril 
oJ noilizoq ni ioaiadj zabiz aJizoqqo no zlolz aril io zabiz 
B gniiob zjolz bisz ni zJnamab gninod adj yd bagBgna ad 
gni-iub 2}namala gninod adj abiug o) bnB noilBiaqo gninod 

.inamleuibB iBibsi 


si3X[joDi avTA JiaviAa J3 T01 a jaAso<i2ia 

I«J»M  ot loosiaas  ^LVI ooioU  .UdaiaaiD  .A  dqlobA 
IO oodaioqioo B ,.l.y[ ,aU»Mfl ,iioiteioqio3 alitxaT 

yuwoIaQ 
9S0,€» mV[ .laS ,Od«t ,21 ylol baOa 
(281— IS J3)  jttaiMlD € 


tn<i 


gniziiqmo3 iaiuo32 boB lanBab Joq aldfieoqzib A .1 
OBO JBdJ gnibwol laqBq dlgnaiJz-Jaw .JnadiozdB io IIoi a 
zbnBizi .zbwoj iBobivibni mioi ol ylaziavznBii moi ad 
ano JzBal jb lavo znoilBooI io yJilBiuIq a ia zaWaaqz lo 
-ni zaUoaqz lo zbnBizi adJ io dosa .gnibwoj adi io abiz 
labnid bigii ^lad a baa .avizBidB B3iliz biBd a gnibub 
io iJBd ano JzBal ia .gnibwol adJ o) avizBidB adJ gniiuaaz 
ebnslzi adJ naawjad bazoqxa gniad gnibwot adj io saiB adJ 
ni balqmino ad nBo gnibwoJ adi ydaiadw zaUoaqz lo 
-aiadw bnB labnid fans avizBids adJ io yjibiaii adJ io aJiqz 
-iidul B abivoiq oJ Juo zasaaupz gnibwoi adj ni laiBw yd 
gnilawol ariJ .azo ni zi lauooz lo lanBab adj nadw insa 
-qBri bajudrueib gniad zbnBizi aril bnB .laqBq aqaiD gniad 
.goibwoj adJ io aoBiiuz ariJ lavo ylbiBSBil 


1 


ar2,dii,£ 
jaaHW lAja ayiSA^aA yhatoh 

thaM  ot  loogiazs  ,.11I«D  ^lagfflA  aoJ  ,jlooia  jlaalA 
lo ooitnoqioa a ^.MUD .MlagnA eoJ ,.anl ,8h>iiboiq 

BimolilsD 
eiT.M .oVi .198 ,ld?l ,>I .nal baUH 
(2.eQl_i2J3)  .amislDd 


.noitoB gnJbBida ns gnibivoiq loi noilBnidmoo nl .1 
IB no iBiiaJBm avizBidB aa gnivBd rioBa zqBR io yJilBtoIq a 
gnolB banftab gniad doBa bnB qeft adj io asBi ano JzBal 
zuouniJnoa a yd agba isluouiaq a io noilioq a JzBal ta 
loi zqBft adJ dJiw avUfiiaqooo aioo wollori a .noilBiugfinoo 
B aninftab qidznoiJBbi TBlunnB aa ni zqafl adJ aninoiJizoq 
adi oJni aioa adj moii gnibnaJxa bnsd a .laJnao wollod 
adJ alBibaonaJni nobiaoq a ia aioo aril io lajnaa woIIod 
zqsft adi oJni gnibnaJxa znaam .aioa adJ io abna alizoqqo 
noinoq zuouniinoD aril anob noilizoq alBibamialni ns ia 
ni zqBB aril nislai ol zqBfi aril io aaba iBlu^insq aril io 
-ad ylbiBwiuo gnibnalxa luoriliw qiriznoiiabi iBlunnB aril 
-dliw bazoqzib zalslq io lieq a bns .agba isIuailiBq aril bnpy 
io lalnao wollori aril ni bnad aril izniBgB fans aioa aril ni 


_/ 


Mei ,T yhauviaL 


aTTasAo jAioiaao 


88 


£T2,dlt,e 
iSJDTTRA OVOHSIJO^ ilOa ^UTAilAl^A 
aMJ-IH ot loogisas ,.8iW ^luts^odadS .gaiOaiO .M ista^ 
■ fiiiW efutgyodaiR ,.3al ,yaBqmoD aaidasM ydiMloH 

ofeooadW lo noltnoqioa 
8T8,e£8 .oVi .laS ,9291 ,0e aool baUl 
(T^— I2J3)   .amiitDM 


s gnivBri aoaiq^liow a gnidziloq loi zulBiBqqB nA .£ 
moii ylbiBwluo gnibnalxa zibw abiz bnB aoBiiuz mollod 
balnuom iauds a .amBii a gniehqmoa .aoBiiuz mollod biBz 
znBam .aoaiqiiow aril fioqquz ol balqabB bnfi amBii aril no 
lanul £ ,ioaiaril zixb aril luodB loudo aril gnilBloi loi 
s .amBii aril ol zixB bsiliav a iuoda baloannoa yllBloviq 
aril riliw lanul aril yd balioqquz zbsad gnidziloq io liaq 
ol balqfibfi ladmam avizBidB ns gnivBd zbBad biBZ io iziR 
io bnooaz aril fans asaiqiiow aril io zIIbw abiz aril riziloq 
ol balqsbB ladmam avizBidB bnooaz a gnivBd zbBad biBZ 
znBam bloviq .asaiqiiow aril io asBiiuz mollod aril riziloq 
avom ol amBii aril ol laaqzai riliw lanul aril gniloviq loi 
ol bnB noilizoq gniriziloq olni isuris aril biBwol zbaari aril 
noinazni limiaq oi ioudo aril moii yswB zfasad aril avom 
avhb boB ,i3uri3 aril moii aoaiqiiow aril io bvomai bnB 
ol lanul aril ol loaqzai riliw zbfiari bisz gnivom loi znBam 
abiz aril gnob ladmam avizBidB IziR aril avom ydaiaril 
avom ol bnB amBz aril riziloq ol aoaiqiiow aril io Ubw 
io aaaiiua mollod aril gaob ladmam avizsidB bnoaaz aril 

.amfiz aril riziloq ol asaiqiiow orii 


OASH OVOVIOIf 
,lhs<^ '^ ^(InsM bos ^smunoD etoivoiaV .W eahuO 
-moD avhndA taaW-blM ot noa^ma ^.dalM ,08MwO 
«iBwaI»a lo oottnoqfioa a ^ibtM ,oaaowO ,^iiaq 
eil,12 .oV[ .i»8 ,0d91 ,££ .loA bain. 
(e>8l— KJ3)  jualam 


^ ^ 


-oiq ybod anori balBgnob na gnivari lool gninori a al .1 
-nob ,ba3Bqz ylbilnaiaimusiio io ylibiulq a riliw babiv 
biae io aoaiiuz laluo aril ni zlolz blbiaq ylbianag balag 
•nob nB bna .ioaiadl aziwdlgnal ylbianag gnibnalxa ybod 
sinamab gninod biaz ,loIz doaa ni inamab gninod fa^lag 
•luz laluo bJBZ bnoyad loatoiq ol aldalzuiba yllaibai gniad 
-iiow a io rioizaida aoaiiuz loi ybod anori aril io x>a\ 
-am inalzizai-iaaw ,biBri a io zqiiiz laaw balBgnob .aoaiq 
aviioaqzai bias gniiuoae yldavomai loi znaam bna biiai 
-ad ybod anori aril io asaiiuz laluo biaz no zqiiiz laaw 
ol bupa dibiw a gnivari qhlz laaw riaaa .elols biaz aaowl 


-laq a ni baeoqzib bne moii lazfio gniad aoaiiue bazzasai 
-lioqquz iBinamalqmoa aril io anfilq aril wolad anslq lalla 
aril dliw bne ioaiadl liBq aviloaqzai aril io assiiuz goi 
aiulnioi liari) ia gnimioi liBq risaa io zaaeiiuz baeza:>ai 
Ifilnosiiori a ni bna moii ylbiawluo gnibnalxa xaqa na 
xaqa aviioaqzai aril io analq kinosiiod aril wolad analq 
-loannoo balbvad a bna zasaiiuz ani^oqqu^ io liaq aril io 
aninoqquz riaaa io aaba abiz laluo adI naawlad Ibw ani 
baezaoai aviioaqzai adi io agba abiz -janni aril bnB aoaimz 
boa biaz InasBiba zbaiil biaz io zaonaiadutoiq aril .asaiiuc 
aoob larilo risaa ol zs baoaib yUanibulianoI aniod zUaw 
aril bna Ibw qol bisz dguorril anil bibam bnibuliaool a 
abiz biaz Kiasfiiba baiii biBz io riaaa io zasoaiadulo-iq 
gflob lariJo risaa ol za banaite yibnibulignol gniad zibw 
bibam bnibulianol aril ol ybziavenBil bazoqzib anil' a 
ebaiil anivari Ibw baaoqzib-ylblnoshrori moldod a .ami 
-a{ba zarialon balalaT-yltahjanaril a<iU>°3lx9-Y(biawni )o 
io gniad baiil riosa io riolon xb^a ,zbna alizoqqo zli Jnao 
gnigiavnos k> ibq a gniina&aiq bna aqaxlz-V baliavni 
-ylbainav a bna saaaiiuz gnbaae 8ni:>ai-yUnBwnwob 
riifw aanabionioo ni baeoqzib gninaqo izonnaluo baeoqeib 
baeoqzib-ylboinav inaaaiba aviiaaqzai aril io analq adJ 
rioton baqariz-V bazoqzib-ylbUnaa a bna Ibw Jeomialuo 
bna riauoiril anil bibam a anob ylbnibulianol afubnalxa 
bbz inaoaiba zbaiil aril io zariolon aril riliw inamnaib ni 
molJod bbz io zarislon aril io ri:>aa io rilqab aril ,ellaw bna 
-laduloiq aril io rfoaa io irigiari aril narii zzal aniad Ibw 

.Ibw qol bifiz io eaaoa 


DVOHOvm ayiA ovoTAag ayjAv jAesiavixii 
flarqAQA 

tuuva .3 blnaO boa ^.avA dt2 .8 001 ^inqQlfl .3 biudoil 

M^ tUawaqoH lo dtod ,.avA dt2 .8 Ml 

«£r,£Tl .oV[ .lae ,£d«l ,£I .dal bain 

(«£— 12 .13)  jidalD I 


-mam ybod a .badrneab lalaaiaria adJ io asivab a nl 
zalaoimimmoo doidw gninaqo bilnao a riliw babivoiq lad 
zlole bangib gniad aiaril .aiodialnuos baai£laa na riliw 
aoilaoinummoo ladmara ybod biaz io bna laqqu adl iii 
basaqz io ibq a gniad aiadl .gninaqo lailnas bbz dliw 
ladmam ybod biaz io bna laqqu bbz ni zaiuliaqa liaqa 
yJanin yblamixoiqqa bagnana gniad zaiuHaqa bbz bna 
io ylibiulq a gniad aiarii .ziolz bbz moii yawa zaaigab 
mollod adl ia gnilanimial zloIz baqariz-V liaqa basaqz 
ybod aril io bna lawol adl ni bna aiodialnuo3 bbz io 
io ylibiulq a naawladaiaril gninRab zlolz bbz .ladmam 
.znoilioq bna lawoI avaonoo avari riaaa rioiriw zlnamgaz 
alau9ia aril ' agagna ol balqaba znoilioq bna lawol biaz 
bna bnuoig gniad zi riaidw baad avbv a io aoaiiuz laiuo 
-gam yllnanamiaq gniad ladmam ybod biaz bna .balaaz 

I   . .baxilan 


Q£ 


JAoiMAHoaM aviA jAaaviao 


JiawOM YHATOfl OHAO 
.m .Mmofl ,M8l»»J »dT ,1 .HH ^noauM .1 irtsJS 

(^— M JO)   .sfoiaO d 


M€I ,V YJIAtJMAl 

alloi sriJ lo 83X£ slij svods Iwoaqe eixB Joviq snsvenBi) 
biBwoJ 8niw« rtB-boB-sioi td^ Hot isai ariJ sniyTrBo bns 
Mi no iniJoB MBsm gnigfiirf ;noi inoii arij moi^ yawa bna 
biBwoJ Hot lan srij gniWori Yllarmon to! enaam isinao 
-91 bsxft Yllaixsoo eJaiaonqz iBn bne inoii ;IIoi Jnoii srij 
balBmuoi isibi ibsi b jzHoi tbsi bns inoi! sri) ol ybviJaaqz 
-qua B jMBsra larnBo adJ io aixB loviq srfj no amfi-rt adi no 
Jnoil 9di io aixa sdJ no 9tnsri srfj no aldaiaoi nna fioq 
Jnoii 9di !o basda noinoq siol a gnibobni bna lloi 
B ;aomoq no! bias no balaxnuot islbi Jnoii a ;J9iooiqa 


M€l  ,V  YHAUVIAl 


aTTasAo jAioiaao 


-•uu«*wJaI a9uii StMol la gnh^Bd -wwom snas A r 
98b9 Jn»a(ba ijodj goola i^ygoi basniri jtJinu bagnai 
-vBri bna unu rioss wolsd laiJw sqy) yiaJoi b .anoiHoq 
d»uoidJ3TOdj ylbiBwqu yIIaoi>i3v antbnsJxs rtBd^ a gni 
m goMd aJlada bise .anasm avhb dliw noiJosnnoa to! 
biB« lo YlsrwvznaiJ nwaib anil b ol qidznoildai bsioga^z 
-nwob TB31 B bna inoi! b gnivad ziinu bisa !o riaao .ziinu 
YlalBtb^nrojfli owl teasl la bna ,IIbw gnitooioiq ylbiew 
todoalla ebii2 IsllBneq gnibnaixs yllBniijimsnoI bagnaTiB 
lo ailaw 1631 bns inoii bis* to noinoq ^bs lawol adi ol 
.lonsdl iToqqoa sWefctU to! zlinu biaa !o riaaa 


MKIVTAHDaNI aVMia JI3TMVJIAH VIOTrOD 

*i»»a ot TOosini ,«woI ,89irioM a»a ^buddoH .J mdlTA 

*uwal»0 1o Dohnoqioo ■ ,.III ^soiloM ,yiuqino3 A 


doOT ni rrsfbi bna alaiDoiqa blaa loodB baniail niada svhb 
9ril 01 islbi moi! ^Ai lo qol adi moi! bnaixa ol aa lannara 
3di i9bmi bna ol ylbiawnwob aansdl .laibi tb3i adl !o qol 
Mvo ylbiBwio! bna bnirisd ylbiBwqu aonaril .laiooiqa tb91 
mollod 3dl Ol ylbiawTOl bna laiooiqa inoii odi !o qol sAj 
nna bna .islbi inoi! adj !o inoil adi bnooia sanadi bna io 
to! smai! sdi bne rma bisa nsawlad gnilaa anasra loilnoa 
.ylbiawnwob yllamTOn nna biaa io noinoq sto! adl gniblod 
-ns inamsb gniblwy a gnibobni anasm loiinoo nna biaa 
nadw ooilroq no! bisa saJBi ol nna biaa !o gniiooi gnilda 
.Iloi inoi! 9riJ moi! yewa eavoor IIoi laai adl 


£8Mti,€ 
0t3H8lJir) YAH 
.3 mfol biu ,aon9t»<I .H shsM ,n»dt*W .A tnsimw 
ooaiixw^.y»«a«M ol maalaa« ^dalM ,U<Hi»a ,9l^^A 
'"'^ViVL}^ oottOToqioo 8 ^dolM 4ioit»a ^3oI 
r«I,80l .oVl .1,8 ,IWI ,« ytM ImOI    '^ 
(1— W J3)  .aadBiD f 


B -a 


-rfasm gnileaviad nolloa Idgiiqu na to! svhb A .1 
-qua a^lbniqe gniiaiq gnibnalxs yllaialal gnivari mama 
bna .erxa irignqu hb luodB sldalaloi minb a no balroq 
-jvoTqmi 9d3 .eixa stli no rtadz mtnb irtgiiqu na gnivad 
9vnb sviiaan b ;*3iuoa iswoq niam a rgniaiiqmoo inam 
-d»m gfliiasviad bna soiuot iswoq niam idi nsswisd 
noualoi Io alai iBmron bsninnalsb-nq a gnii^fis meina 
nouaioi !o ubi lannon a bna minb srfi no esUmiqa adi !o 
na Ol loayi ol svil^sBs lud ,aixa ali luoda rmnb adl !o 
-«»ai !o siai 9dl soobai ol »9(bniq< adl no baol lannonda 
iBibai Jo iiaq a , lannon biaa wolsd mmb 9dl !o ootl 
riitw aiaioi oi b«i! gnisd aoo ,l!ad8 nunb adl no a-wdmam 
svualyi aiaioi ol boinoora gnisd isdio sdi bna rt^ria sAi 
boa xruKM ^9mx^ niam atb nwwjsd whb a ;rt«rf» sdt ol 


9m«T! niam a gnivad Insnukimi gnidaina yad a nl .1 
gniwol a ol bslquoo ad ol baiqaba lodmsni liaib b Aiw 
no balamuoi J!«la iooa a !o noiianidmoo sdi .sloidsv 
gnilosioiq anna .anun! sdl Io ybnsvanail gnibnalxs bna 
-loot xhviioyqiyi ftsde biaz !o abrw aliaoqqo te ylteibai 
-no3 -miauriB ailuaibyri a ,el»dw bnixnj !o liaq a gnilao 
smaa »di iom ol baiqaba bna i\stk iooi biae ol bstoon 
bign V> -riaq a .anoilieoq gniirow bna noqznBii nsswlsd 
B ,»mBi! niam sdi !o zsbia alieoqqo le gnibnsqsb zgsl 
B .agsl biaa no batioqqua yldalaloi Hoi gnidaino wwd 
iisdl siaibsnnaifli bsloviq ybviiDsqzyi ginmo Had !o iiaq 
Il9d bias doBo ,IIoi iswol biae svoda agsl biae no aba* 
-iBloi IIoi anidaino ixjqu na ,«nna !o iiaq a gnivad inaio 
inaio Had daa* !o anna a* !o sno no b9noqqu€ yida 
m boB rioi 19WOI biaa !o aixa sdi ol Isllmaq wxb eli dliw 
-nm IIoi -wwol sdi moi! boA bnafwol svom ol noiiiaoq 
anaom gnnqa boa .ainaio Had biaa gniiooi 9dl ol in»b 
bna ainaio Had biaa !o amia ladlo odj naawiad bsiooanoo 
Hoi laqqu biac sgiu yldabl^ ol svilaaaqo fiadt ixn biaa 
biaa io gniiaoi aril ol inabooi H<n lawol biae leniaga 

.noiiiaoq gouliow ot li«de 


88 


bifia wolad x&o bainsmiiaqmoo a gninoiliaoq lol anaam 
banil niaiarii alnamnaqmoo adi io woi a dliw elannui 

.alsnnu! bifia dliw qu 
xli abfia ol ladauq biaa gnilaviisa loi anfism Ioilno3 
ladauq sdl io amia adi nidliw aabilia !o woi algnla 
-nu! biaa olni ansam gnibiug alailiB biaa dguoidl 
banialnos ai aaloinB io woi alalqmoa b nariw zian 
.ladauq biaa io amia gnimioi lannui adi naawlad 
ni alannui aril gniiawol bns gniaiai io! anaam lawoq 
-olua ol bagnaiiB .ariaam abiug alailiB biaa ol laaqaai 
-moo io WOI ano io laab alannui biaa aaiai yllaobam 
io aaloina aril lalia ,aaao banoiliaoq a ni alnamnaq 
alannu! biaa riguoiril baqqoib naad avad woi ano 
-olua to! bna woi odi !o elnomnaqmoo aril olni 
-moo ol loaqaai dliw alannu! aril gniiawol yilBoilam 
.babaol gniad aaao a io woi gninioiba na ni alnamliBq 
ladauq woi biaa wolad balaool anaam gniqqaia aaao a 
!o ylaaiavaoBTl .noiloaiib amaa aril ni gniiaiaqo bna 

,baa! !o anil loyavnoo aril 
-ba ol anaam gniqqaia aaao biaa gniiaviioa io! anaam 
woi ano laiia ,woi ano !o aonalaib aril aeao a aonav 
.ballA naad aari niaiarii alnamliaqmoo aril io 
-qo bifia io noiifiuloB gniloafla io! liuoiio loHnoo a bnB 
baol yllaoilamolua ol aonaupaa barail ni anaam gniiBia 
.acoil a la woi ano badiioaab aaaao axil 


08s^ii,e 

CIOOH «0^ M8Ii1AH33M aflU80J3 

gJiayOD YAHT 

•Hiang ol loasiau ^LVI .Ilawblsd ,iioei»baA .W wnboA 

..UW (OOlsfiihA dtaoVT ,\(futqnio3 ^aaidaaM salgBJlas^ 

*-^ — . y«»l waVl Io oobnoqioo b 

£re,r8L.oVl .lag ,Id«l ,d .o»a baUl 

(Wt— £S .ID)   jidalDl 


^ 


•+■; 


rgnibubni .ayeil boo! baiavoo gnibaa! io! anidoam A 
bna gmnoqqua io! aialloi baa! gnibuloni znaam (a) 
aldixaa a gnivari yBH boo! baramii .babaoI a gnibaa! 

,i3voo laaria 
agba gndian aril gniblo! bna gnigegna io! anfiam (i) 
.yan aril io mil gnifiail aril rilaanad laaria lavoo aril io 

. bna 

-Bvom bna aialloi baa! aril !o ano yd bainao anaam (o) 
riliw aldaagfigna yllnaupaadua olaiarii ybviiabi aid 
-qmno loi laaria lavoo aril io agba gniliaii babloi aril 
agba gniliaH aril io mil aril rilaanad agba bablo! aril 

.ysil aril io 
B gnianqmoo anaam gninoqqua bna gnibaa! biaa (\i) 

.aialloi baa! !o iiaq 
aviaoai ol aaaoai a gnivari aialloi baa! aril !o ano (») 

.yaH aril 

i8s,dii,e 
Jia^^omavioD qojra 

-moo A 9iMa ol loasiKB ,.in ,»ailoM ,yia)hoD .1 noaJ 

•™^,li!51^® nottnoqioa a ,.in ,9olloM ,yfiMi 

MO,r« .oVl .1*8 ,1691 ,01 .-wM b»lri[ 

(i— W J3)   .tmiaiO €1 

niam lia-bna-aio! a gnivsri lanoiiibnoo qoio a nl .1 
« ;amai! adi no balamuoi Hoi inoi! aaiavanBii a :amai! 
anaam laniao ;IIoi inoi! aril gnilallaiaq ylaaolo Uoi laai 
« no 9mai! aril no bainuom bna Hoi laai aril gnilamuoj 


-9b aril ea aoaiiua laft biaa gniioainoo io! abald gniiiuo 
noinoq baiaqfil xavnoo aril gninaqiaria io! ballil zi aoiv 

abald biaa !o 

■ ■ 

■    '  '     8r&^it,e 

^ MJAIiaRAa OravIASX) ^O aOHTSM 

•IWO ,£l lMBbio<I ^oodulBT .3VI OCIT ,i»iMoa .1 blnofl 
d8r,ir .oK .-we ,Mf l .^l .a»a bain 


alladaaad moi! nib aoaiiua gnivomai io borilam A  I 
laniBlnoo baeob a ni lariiagoi gnildmul aaahiqmoo doidw 
Io aaoaiq io ylilaiulq a riliw Uadaaad ynib ano laaal la 
iBdwaoioa  gniad  aaoaiq  biaa  .laddui  9vi^B^<iB  ylblim 

.Uadaaad biaa nadi lailama 
I  J .1 

83^3 aav^omrjiAq okoxda^ ho^ arvoHDAM 

.U/i ,BHBq8 ,baolI mlO ,8T xofl .laluD .J yn»T 

ee8,dd .oVI .i»8 ,Od«l ,1 .ToVI balFI 

(MI— e&.Q)  Mdaa t 


^ 


-iBq eaaao ,amii a ta woi ano .gniioaq io! anidoam A 
-moo .alnamliaqmoo to awoi !o ylilaiulq a ni banoilii 

__  . .    ... gniaiiq 

-moo biaa m baioaq ad ol aabilia aril to! loyavnoo a 

... .alnamnaq 

-0n9q9b gnivari loyavnoo biaa !o abia ano \b. larfauq a 
9ril m TOyavnpo aril !o ylaeiavznail bwaqz gmia ina 
io loyavnoo aril lavo lannul babna-naqo na !o nno! 
io ladmun aril ol gnibnoqaanoo rilbiw bna rilgnal a 

,woi algnig a mio! ol aaloina 
-noo aril !o abia aliaoqqo irii \& znaam gnibiug aloina 
baniinoo woi biaa ni aaloina aril riliw anil ni loyav 
.lariauq aril io anna gnimioi lannui biaa naawlad 
balaool woi algnia biaa ni aaloina aril to! anaam lannu! 
ni anaam gnibiug sloina biaa ol baloannoo bna wolad 
biBa yd baloaiib woi aril ni aaloina aril riliw anil 

.anaam gnibiug aloina   * ' 


I* 


JAoiMAHoaM QMA jAHaviao 


WWl  ,T  YSlAUVlAl 


^aei  ,T  YHAUVlAl 


aTTasAO JAioiaao 


,i\Bdt biB^ 9lsJo-i ol enssm gnivhb hodw £ 
-mi bslnuom zoBsm s'iiiS9<^ noijaiihins owj jzbsI jb 
sno Jfi Jlfiriz bis2 no isrilo rioBS ins^BibB yblBibsm 
bisz Moqquz ol znBsm gniviib horiw bi6^ ^o yino bns 
.rtBrie biBz no ylssil znBsm gniviib hodw 
rijjw insmasfigns i6i i^sdz biB^ oJ bsrissiiB znBsm daJuIa 

,2nB9rn gnivhb horiw bise 
.exusm d3)ul3 biu )n»3fiib£ sassm aisid 


0^ 


aSfigns o) bHB znssm Aoiulo bisi saBanwib oJ znBsm 

.sflBsm siBid bis2 
.isdmam dalub b gnibuFoni znBam riaJub bisa 
biB2 ajBgns oJ isdmsm daJub bisz no x)b\iuz Jaifl b 
.yllBnoiJanl znssm anivjib hodw 
.isdmsm daJub biB2 no 9ob^uz bno3M b 
ladmsm lioiuh bisz InsoBibB bsnoiJiaoq aJBlq sisid b 
lliw isdmsm riaiub sdj lo mbIiuz Jzift bisz JfidJ 08 
-i2oq 121ft B ni nsriw znBsm aniviib horiw bisz sgB^ns 
sisid blB^ sasans lliw x)b\-iuz bnoase bisz bns noiJ 
.nobizoq bnosae & ni nsdw aJBlq 


xiiAjia ajovnig ovtivowt jio ovnyivn^ 

TMSMaOl^IAHJIA 

-nio3 ooDsHaliiiinbA ^aoiihnO rfioW looT iokdoaM 

I«^I ,11 .If A biMli»s)iwe oohs^ilqqs .ythohq amiaO 


-moo insmsgnBiiB slbniqs-gniniwj bns -aninniqj A A 
■rawol B .3iuJ3u-ue yiBnousiz s inoiisnidmoa ni gnizhq 
.91UJ3U-U2 biM ol bsxft bnB 38n«ft s jnivBd noirtoq slbniqz 
•rawol bisg ni yIdBJBloi bsllBmooi noihoq sibniqz laqqu ns 
yllBUB no balid gniad lo sidsqiw bnB noinoq albniq* 
* .JTOri;^ B anivad noinoq sibniqc laqqu biu .moilsisdJ 
y»Uuq bu« wolsd noienalxa s^iil-aanBR s bns sasVrug yalluq 
-nod « anivsd stuioutIz biB« ni balnuom sisid s ,9ob\iu» 
noiiieoq iBrmon b gnivgd insmsia xlmd ^aiSoa yllainos 
nofMsixa 3iii-ajn*fi buu dai^i^ni noiiieoq jniiBid s boB 


ajflATg oviuiA^aji^ ji<n eeaooiii 
WMAY rawT oraTAVorarjA 

olY othmM boB ,jrt .istnO lt»W .mvifl bviio»J nlTf A 
Ob .1 .3 ot noaslais JtO ,moi^Umli'H ,amiummi lot 
a ,.l»a .aotsnimflW ,xiiiiqBM>a *»ci< rwooisK »b )aoH 
........ *"*   tltO V) Boltrioqioo 

.ok! .ve 4MI >1 .mM ■oHiii|iB aidt boa b*bivta 


iziwi anilBmsllB sIdBle b anisuboiq toI 2U30iq A .1 
bnBiJz yiBinamBia moil ylzuounbnoo may slbnud algniz 
.zinaniBlft aliixsl io ylilBiuIq b lo bazoqnioa esiulouilz 
inamBlftillum bal-ylzuouniinoo b aniJziwi-azlB^ aniznqmoa 
-ni iziwi 3dl iBdl o2 anijziwl lo alBi aril aniyifiv bnB bnBilz 
3dl diiw mBsiJznwob eazzBq bns wlBlumuMB yllnallimisl 
I3t B anjiMiib yd luo bainBO jniad gnilziwi biB^ .bnBile 
Inamfililillum sdl io glnsmaaz svizzaaouz iznisaB biuR ^o 
-Iumi2 bnB zInaniBlfi.srii aJuiBqsa yliiBlnsmom ol bnBilz 
IwnoiJBiub insllinnami ns lo^ bnBilz adi Iziwl yUuoanBl 
-dBizs ol baiiupsi smil aril nsdl azsl ol balzuibs anilziwi 
isbnu bnBTlz sdl dliw .znoiiibnoa anilaiwi muiidiliups dail 
nBril 283l bnB anilduob Iziwi Insvsiq ol Inaiaffluj noiznsi b 
banaqmi iziwi anilfimallB wll svomsi lliw doidw znoiznai 
l2B3l IB to bv3l Iziwi 9%B13VB ns 3Duboilni ol .niBy sril ol 

.mfiy sdi ni doni laq mul l.O 


VIHAY SUM A OVauHOI SIOI 8S3DO$iq 
,a9bod5I .1 iBgba ^OM .noteoiX ,8biBwb3 .J esmsl 
^3.V[  ,noteam  ,ttoo8  .T  Iub*I  bus  ^IsQ  ^ivwaV^ 
,Xii«qmo3 bos rmom^Vl ab Ino*! ub .1 .3 ot non^B 
yuwBba \o aoHnoqioo a ..IsQ .ootaaiinUW 
ll£,ldl .oK .•»« ,ld«l ,11 .3«a b9U3 
(Til— rj JD)  .unlsID r 


-moD daidw may b ni t6ulz anirmo^ tol 2»ooiq sdT .1 
-loi 43( ylqqu2 b ol msy sdj anibaal yfeuounilnoD zsziiq 
yJioolav dgid b diiw isi adi dguoidi imy sdi gnibiBw 
adi ni msy adi anibiBwiol .biuft 3ldi223iqni03 \o mssiiz 
OB IB 936nu2 8uoninnol b l2ni68B saniqmi ol xnB3Tl2 
-tut 9dl moil mBy adi aniwBibdiiw yUuouniinoo .aignB 
.bsal lo 3IB1 3dl nBdl 223! <J?i jaBal ib sjbi b Ib 9ob\ 
9ldJ223iqmo3 lo mB3ii« yiioobv daid bnooae b aniiasiib 
»Bhu« wioaimBTOl 9iii izniBgB i9( gniddute b moil biuft 
-79lnuo3 B ni mB9il2 adi dguoidi e922Bq imy adi iBdl oe 
eqool may lo baeoqmoo 2du[2 aauboiq ol noilsaiib Inanuo 
boB ^namalanBlna inamBlii yd may adi oini balBbiloznoo 

.mBy dole adi aoxlsallos 


MRWAHDaw JOjnvioD 3Javn<i8   "^ 

ewobaaM ot iooiImi ,.80 .BtnaltA ,«wobB»M .Q tsama 
"oonoqioa s ^O ,atiiBl}A ,yaaqino3 siihoh>s1naBM 

(IS— re .13)  .miBO r 

aniaiiqmos nuinadsam albniqt A .1 

4)Bds B 
-ignol tli iuod£ yIdBlBloi Jladt biBi noqqu* ol enBaai   ■ 

,«uu iBaibot**' 
♦—.0.0 MT   -'. 


138 anibnoqeaiioo b bnB 2iabIod niddod yiqma )o lae b ani 
aniad 2Ja2 biB2 .ydaiaril baiiiBO 2i9bIori agB^isBq msy I0 
2nfi9ni bnB ,qid2noilfibi 9bi2-yd-9bi2 yllBi9)£l ni b92oq2ib 


\o 2i9bIod to 2192 biB2 to i9dli9 anivom yl9vil39l92 loi 

-9TI03 9dl dliw yil8ia9i olni yllBlnosiiori lino biB2 ri3B9 

.9mfii) 9lilX9l biB2 b9l39l92 B HO 29lbniq2 gnibnoqz 


T8e,dit,e 
M8iviAHDaM oraTioa 

,Ta?jl9oD .J biBwba bfu ,i9TiH hB9«I ,8ioa oQ .O iilwb3 
addIO A zoslliW ot nonsizeB ,.Y.y[ 4oKi^ iMn^ 
-noqio3 • ,.Y.yi 410Y waH .ynsqinoD 9tAdoBM sniwaS 

iioY waVI lo aoit 
Id8,e»£ .oVT .lae ,£d«l ,91 .oaQ baU? 
i (£8— re .O)  amfadD d 


I  . 


aniviib adi ani^Baid io\ asivab anAob qu-qoq A .1 
to woi fi moil 2niddod bnuow anifiob bnB ol noil39nno3 
anffiob aniznqmoa 9niri3Bfn 9lilx9i b no 29lbniq2 bllsiBq 
anolB avom ol 2nB9m anffiob adi anilnuom 2nB9ra ,2nB9m 
2niddod bnuow avomai ol 2albniq2 lallBisq to woi bi£2 
iol39(9 nB anibubni 2nB9m aniBob bi62 ,29lbniq2 biB2 moii 
niddod bnuow 9dl wol9d b9lB3oI 9d ol balqBbB ln9m9l9 
,noili2oq b92iBi b ol 2nB9m gnhqe yd b9aiu yilBfliion bns 
wol9d noili2oq biB2 ni In9ni9la iob9t9 biB2 aniblod znBam 
bnB ,8nfi9rn gniiqe 9dl to noibB adi izniBgB bnB niddod 9dl 
loi 9lbniq2 aril to noiiieoq 9dl yd b9ltoilno3 8nB9ni mBO 
iBaid 01 ylbiBwqu In9m9l9 iol39(9 bi62 anivora yl9vili2oq 
i9l)Baiadl bnB albniqe bnB niddod adi naawlad avhb aril 
ea/ora aniiqe biBe ydaiadw 2nBara bamsn-leBl adi ani2B9l9i 
bnuow adi laaia ol biBwqu ylbiqBi In9mab lolsata adi 

.albniqz adi moil niddod 


lallBl adi to noilBloi anilsaBa nadfliam aril to larilo adi 
adi to noilBloi to alei Umion adi dliw nuinoid^nye ni 
-laafla eiadmam iBibsi aril anilsannooialni ensacn ;minb 
to luo Inamavom noqu eiadnmn adi to noilBi£q92 b ani 
-bnalxa aoivab aniqqiil b ;i9dloaB ano dliw xminoidonye 
-2ib lol eiadmam gril bns 93iuoe i9woq aril naawlad ani 
noilBiBqae noqu avii39ll9 bnB ,931002 i9Woq 9ril aniaBan9 
.lnafn98Ban92ib bdt aiBqfo ol eiadoBam adi to 


e8Mit,e 
YJHMaggA H3AAm aajTT ayiA Mooa 

.a .A ot loosiesB ^ILluO ,aoiiooi9, ^tslqhT .W in«i3 

BiinolilBD lo oohsioqio} s ,.3iil ,no« A olwbooO 

won ,»rO,Te8 .oVi .198 ,Ql9t ,!£ .juA nohsDilqqB bmiahO 

babivia  .ld«l ,£1 .^oV[ balsb ,££S,£dO,£ .oVi tnats*! 

££»,T££ .oV? .198 ,£d«i ,1 490 noitBsilqqa eiift bos 

(81£— daJD)   .«iiisn)£ 


mood B 29bubni dsidw yldm922b ig^Brie 9911 b nl .1 
anil39toiq bns no b9lnuom linu i9;JBri2 gldslBloi b anivBri 
9lBiBq92 yllfiilini aniziiqmos mood 9ril ,bn9 19IU0 2li moii 
,bn9 ol bn9 b92oq2ifa 2noil392 mood woliori Isnibullanol 
mood aril to zbna ingsBibs no bgxfi 29lBlq bna 92i9V2nBil 
,i9dl980l 29lBlq bn9 9dl 8niiu392 2lIod gldfirioBlgb .znoilsaa 
anibn9lx9 mood gril niriliw rtBd2 toilno3 iBnibulignoI b 
01 bn9 19IUO eli Ib b9l39nno3 bna to9i9dl dlan9l Ilui 9dl 
ni 29lod aniriolBm ani9d 9i9dl ,linu Misriz sldElBloi 9ril 
rtBri2 9ril ,2bn3lX3 rtBri2 biB2 rioiriw riguoiril 29lBlq bn9 9ril. 
,noil392 mood d3B9 ni ano ,2noil3a2 alBi6q92 ani2iiqmo3 
mood aril ni balnuom 2noil392 rtBri2 9ril i6i 2979912 8niiB9d 
-2ib B bnB ,to9i9ril 2bn9 ln93BibB 9dl ln93BtbB 2noil392 
aril to ebna ln93B(bB aril no lino noil39nno3 9ldB98Ban9 
b98nBiiB bns 29V99l2 gniiBad 9ril n99wl9d 2noil392 i^Bri2 
8nibnoq29ii03 noqu ln9m98Ban92ib bnB ln9m98Ban9 loi 
.znoibae mood aril to elnamavom 9viiBl9i 


d8S,dlt,£ 

TviawaoKAiWA orajcn^AH vnaaoa 

ot -loasiasB ,.D.8 ,8iodastiaqg ,.il ,mBdsnI M tiadofl 
,SuidfiBtimi8 ,aoit8ioqioD d3iB9295I oailllil/ aohsaO 

aiBWBlaQ to aoHnooios s ,.D.g 
0£(,0S .oVT .198 .OdQl ,I£ .soA bain 
(18— re .D) .emisID II 
B anivBd mooi aniwaooiq alilxai b noiiBnidmoo nl .1 
IB anivBri ri3B9 29mBi) 9lilx9l knibuiianol to ylilBiuIq 
bnB no9i9ril 29lbniq2 gniblori-niddod to woi 9no l2B9l 
-9bi2 bnB ln9mnailB bna-ol-bna Isnibulianol ni b98nBTiB 
to 2W01 bllBiBq to ylilBiuIq b mioi ol noilBbi 9bi2-yd 
biBZ 9vod6 b9aoq2ib 2mB9d lioqque to liBq b ,e9mBii 
n99wi9d9i^l 2W01 biB2 to 9no 12B9I iB riiiw bnB eamBil 
2mB9d Jioqqu2 bisz yd b9inB3 98BiTiB3 b ,i9bnu9i9dl bnB 
,ol9i9rii l9llBiBq noil39iib b ni yllBlnosiiori 9ldBvom bnB 
bi62 anivom ^o\ 98BiiiB3 biB2 yd b9iTiB3 2nB9m 9vuom 
bnB anffiob niddod b ,eraB9d noqqu2 biB2 anolB 9aBinB3 
-1B3 2i9bIori niddod to ylilsiulq b anivBri 93iv9b aninnob 
-yd-9bi2 ni i>92oq2ib 8ni9d eigblori niddod bise ,ydai9rii b9ii 
-iBiBq yllBilnfilzduz ni bnB i9rilonB 9no ol qiriznoilBbi 9bi2 
biB2 bnB 29mBil 9lilx9l to 2woi biB8 ol qiri2noilBbi I9I 
2nB9m 9viiom ,no9i9ril 29lbniq2 aniblori-niddod to 2woi 
-Bl9i bnB no 93iv9b aninnob bnB anffiob bisz anivom loi 
•VBd a3iv9b aninnob boB gnffiob biBe ,9a8iiiB3 biBe ol avii 


f1 


f^ 


JA0IMAHD3M QMA JAHSMaO 


)«o«rfx9 3d) otni bsJBiiqoB lia to ini/onw adJ .yiadqjofrtB 
TO) maoiftuzni sd bkiow M^ns mU moil gniJUflB/ns asg 
s ;i9M9vno3 biS2 yd noirwvnoo isg JeoBdxs nmmix^m 
bns lasriwyR ^^^b^fiv biw gnizhqmoo ns\ woR LnhOT 
buw oJni -UB ansriqeorrUB tnbubouni to! 8iu»m .inizood 
to 2iXB 9d) bna Yisrfqnsq arft iwwlsd Jnioq b )s gmzijod 


W€I ,T YHAUVlAl 


znMm annuzBsm smil bisa zagBans enBom ibsj biB2 sisriw 
32ib b3l3V3d biB2 zssfians yUnsMinnsini dsJ biaa bna 
ni znBsm gnUBluasi sjbt bisz aniJzuibfi Ylbslimilnu tol 
.noiiBiaqo gniMaz smiJ adJ gnhub zJnuomB miolinu-non 


MraOJTS HOT MTr8Y8 H^TJIATg DIJUAHOYH 

^^teT^^* nphnoqioa t ,tiiM|iitoD sinfl tIA 
(•l~4» .13)  .aoilslD e 


»fri200ri 9dl ni Jioq 3«TBA«ib b ;I»dWyft bb» to noijjaoi 
-dJiw lo} luMl^h 3riJ to vn^dqhsq sdj Jn^Dsiba Jnioq b Jb 
a8ialo«ib 6 bna .-gnizuori sdJ moil n& to ma3TJ2 a gniwOTb 
-xii boB jToq 38TEdo2ib bisz n33w)3d gniiooflnoo liubfloo 
raaruz biae amauboiJai io\ ToJaiiq2B sdJ to Jioq islni lia 
slssofl bfB« moiJ jniu»i esg iiuBdx9 9iii olni lia to 


HI3HT OVIA 85IOTOM ,CTVIA JJSTOOT XaaDOJI 

a«UTDATJ/TAM 

to^^^"**"''"^'**^ .bn«ii5dmuD ,biarrt .^ dqlafl 
to aodnoqioo b ^.bO ,aotiniaillW ,^ca«qnioD i»bw?q 

iir^iM .oi^ i«« «w w .:»,a b50^  .,rfj;SSUS 

-asiq to 13YBI a .lojom ioAom a .abina wan a lA  ?I 
to isdmadD 9di to Haw wnni sdj o) baisdba lahslam oi) 
-noo Jnallaqoiq biIo« a .loljiadl «nil b ea loJom biae 
8Ji anolB )38ino3 J39iib ni isdmaib b^B^ nidliw bsniaJ 
■aoo 6 bna imiI biBz dJiw soehut animod-non ruins 
biM moil an.bnsJxs wmyloq to bnod aniabiid euoonil 
avodB 3dj bna InBlIaqoiq bia^ .lanil biaa olni Jnallaqoiq 
moil aniximba yd U»mTOl aniad lamyloq to bnod biaz 
ansmonom biupil sno Jzaal jb to Jnsoiaq eQ_0£ jooda 
3)Blyi3B ns to aniiziznoo quoig adJ moi^ balaslse late, 
dJiw  .sJBiJinnJ  loJiiriiyisBlnsq  to  aJBlyiaadlsfn  a  bna 
-ni iMiIidalz a to rioas Jnwisq £ o) Jn33i3q  i.O moii 
-oiq to aldaqao JzylaJaa a bna inallaqoiq bia« to* insibsia 
bna  .13)23  ansmonom  biB2  to  noiBlsiiamyloq  anbom 
Jnallsqoiq biaa io\ Jnsibaiani aniniam^i 3no JzbsI )b ri)iw 
na to )nx.i3q OI-I to ani)8i2noo quoia 3d) moil bsioslx 
rt)iw 3ldBsn3niyIoqo3 i3monom b3)Biu)62nu yllBoinftsIo 
-iniJ-2«oi3 a to )n30i3q OI-I moii ,,3)Z3 3ii3fnonorn biaz 
jnamonom  biaz d)iw 3ldasii3niyIoqo3 ismonomoa ani 
:in3myIoq nisda bsdanaid aniJiuzai  a sbivoiq o) 13)23 
isxibixo  UJn3ni3lqqu2 a to )n33i3q 0^-01  moil .laJza 
-laq 0£ )uodB HBriJ 2«3l )ud )n33i3q I usjl )a .)n3ib3iMi 
muomB )n3i3ffiu2 a bna ,bnuoqni03 i5si3i)28lq a to )n33 
to anuziMoo quoii sd) moil b3)33l32 bnuoqmoa basi a to 
lol 3)6no.qoiqyxod)3m-^ basi boa .slalyailadyJaoa ba»i 
10 qidznoiJBbi 3TUi«3iq bns 3)ai jnimud sd) 8ni)alu3»i 
-3iq3i 3od 3d) to n to 3qol2 3d) )ad) 02 )n6ll3qoiq biaz 
art) ni oiM riaaoiqqa lUw qiriMoDalsi biB2 3d) ani)n32 

.)2ylB)B3   blB2  to   d3B3   .31U223iq   )3Jd01   Iul32U  to   3nOS 

fliiw b3ximbB 02 2)n3ib3i8ni aniniamsi bna i3xiIidB)2 
B miol o) ni3i3dJ 3lduIo2 anisd 13)23 oiismonom biaa 
bjaz nid).w ooiJuto2 gnUluwi odi 8ni)63d .noi)ufo2 sui) 
Tor .J l\ jooda 8nib333X3 )on 3iu)aT3qm3) a )a isdmada 
biB2 asosmyloq yllaiiiaq )2«3l )a o) instoifUn ami) a 
to noDBTaim ,)nBil3qoiq biloz nno) o) 13)23 ajismonom 
aniia) isnil biae o)ni noi)olo2 biae moiJ 13^23 atismonom 
-onora bna 8ni)B3d bia« to nohaninns) oi lohq aaaiq 
.anuasd biaz gnhxib ^ninioo3d bsiBTjim 02 13)23 oiism 
buw 3voda 3d) abivoiq oJ baxrwmxloq ^Ikimq izasi )a 


^^, .    ... . nohanidmoo al .1 

wol bna daid gmvad )inu qmoq-TO)om oiluaibyd (o) 
)03ai3l3 loDnoo )n3ni3oalq2ib a bna eMoq 3iu«23iq 
-wb mumixam bnoosz bna )2ifl nsawisd sidavom 
10 23bi2 3)i2oqqo no znouizoq anidziIdaiZ3-)n3m33Blq 
gmYTBv TOi noDizoq anidziIdB)z3-)n3m30Blq2ib oi3s a 
to nouasiib 3d) anianado bna to Jnamaoalqeib ad) 

,Jinu 3dJ dgi/oid) woft 
-eaiq gniyaoob a gnivad .biuft aiuzzwq to 33iuoz a  (d) 
.io)ofn B ZB )ino ad) aaivhb loi .obwiaJcMnado 9ujt 
-23iq d«id 3d) diiw 93iuoe ^ ^ahoMaoo iiubaoo a (o) 
.. „^ ;)ioq 9iiie 

.Moq siueeaiq wol 3d) d)iw bsiosnnoa lioviseai a (h) 
)n3n,3oa^2,b  3d)  d)iw  b3)^nnoo  2na3rn  anhqz (\) 
bnooae adi biawoj ,i anizaid bna )n3m3l3 lo^noi 
;norJjeoq anid2iIdB)z3-)n3m3oaIqzib raumixam 
JnamaMlqMb ad) d)iw b3)03nnoo znaam  loDnoa (\) 
jdJ It aruttaiq ad) o» 3viznoq23i bna )n3n,3l3 loDnoo 
biawoj )n3m3f3 b.az anivom loi Moq 3iU223iq djid 
noaizoq aniriziIdB)z3.)n3m33aIq2ib momixam Jzifladl 
.oulay b3fliinia)ab3,q a avoda zazh aiuzzaiq ad) la 
-noo inamaoalqzib 3d) d)iw b3)aioo22a znasm qo)2 (^) 
-m bna f^vdaaRa naaw)ad 3lda)iid2 bna )n3ni,l3 loi) 
z)navaTq )i .ylavitoaqzai .doidw ni znouiaoq avijaafia 
ad^ moii aoivom moii )naniala bia« eiixmaq hna 
3d) biawo) noDizoq 8niiIziIdB)z3-)n3m3oaIq2S^ oSs 
.nouizoq  8nidziid*)8a-)n3ni3oaIq2ib  miimiwm  Jnfl 

-3d 2aaam qoia ad) jnii^ lol anaam 8ni)»lM"(A) 
.Modttoq avboafiani bna avDoafia «)i naaw} 


>iiw^ ^choY .1 ii9doJl ba ,oM3td3 amdaofl ■(i..iJ«..n 

^'"^'' ".* Snivad anijna noDzudnKW iamaini n» nl  I 
-yft « .and )M/adxa ad) ni laliavooo zaa i2UBdx3 na 'anil 
-etiod ad) nirf)iw laadwyft Z2alaa«v i^ToB^d bSt 
^.^ na to rxMianidmoo ad) janiana ad) yd navTbo^ 

na bna rtoq )3lni nj, na jnivad ■ro)aiiq2a bin laMa^ 
amlbi an,8fl» Jb ydaiadw alisoa *i« V«)^a tSSS 
^ dixw ylto^ib ba)aoim>mflKx, jWiSS^F^b^ 


^aei ,v yjiATjviAi 


aTTasAO jAioiaao 


s^ 


JIOTAJUOail DITAMOTUA 
notUmcH ot looskut ,.b<I .latessasJ ,inoH auV .A adol 
to  aoitaioqioa  s ,.b^  ,i»te«afuJ  ,yiiBqmo3  dataW 

ainsTl^afiaa^ 
ilMS .oV^ .-nS .Odtl ,ri .guA baUl 
_ (S.28— 8S .13)   .eiiilBl3 ( 


-oi znaam gnru)Zfi3m 3mi) aniziiqmoo a33iq3nii) a nl .1 
yd b3}BU)3B znfism gnilB^ibni 3mi) ,l33dw luori ns anibub 
8nL))32 lol 2nB3fn sldBOOiqiaai .znBsrn aniiuzBsm ami) biaz 
-gai 10) znaam aniiBluaai a)ai ,znaam ani)B3ibni ami) biaz 
3i)Bnio)UB ,znB3rn gniiuzfiam smi) bisz to 3)bi 3d) 8ni)Blu 
ani)}3z aldfiooiqiosi biaz yd bslauloB znBsm 8<iitBlus9i 
,eaaam iaii&lu^si biaz to )nanDzuiba 2^\^uao 10) uiaam 
-isquz to liaq b gnibuloni znssrn anilBlugai 3i)BmolUB biaz 
3d) d)iw b3dz3m aniad ziBsg bifiz to Uih a .ziasa b32oq 
ei ena3ni %nhix biaz nadw a^aiqami) biBZ to lasdw luod 
bno33Z 3ri) anivom lol znasm .noiJizoq 3vi)Bi3qoni na ni 
biae nsriw l33dw luod biaz d)iw dzsm o)ni ziB3a biaz to 
mao ,noi)izoq avi)aiaqo na o) ba)a30iqi3ai zi zoaam 8ni))ae 
lawollo) ma3 a bns ,iaaa )zifl biBZ d)iw ba)aix>2B 2naam 
ba)33nno32ib )ud znaam mao biaz dJiw )n3m3aa8n3 ni 
enaam ani))a2 t>ia2 nadw .znaam 8ni)aluaai 3)ai biaz moil 
-1/891 9)Bi biaz , noiJizoq 3viJBi3qoni na o) baJaooiqisai zi 
i3woIIol ms3 B bna .lasa Jziil biaz dJiw bsJaisozza znaam 
-noa yllanoiiaii) ad o) aaaiqamiJ biaz ni baJnuom gniad 
nadw znaam ani)6lua9i t>iB2 to J)adz aviib bia2 oJ bsJoan 
noiJizoq aviJaidqo olni b3)s30iqi33i zi znfi3m aniJJaz biaz 
-non a z3zub3 znaam aniJJaz biaz to noiJauJaa yd3i3dw 
.enasm 8ni)Bluaai 3)ai biaz to )n3m)zuiba iB3niI 


NI8IV^AH3aM flOTA JUOaSI 3ITAMO'nJA 

a3aMaMiT hoi 

ootlioiBH ot loosizzB ,.B*I (latesaoBJ ,nioH nsV .A adol 
lo  flobnoqioa  ■ ,.>^ (laluaiuJ  ,ynaqfflo3  datsW 

•ioBvlyanaa^ 
T2e,eOI .oVL .198 ,tMI ,11 t*t^ baUl 
(2.e»— 8^ .D)  MniaiO 01 


-ibni ami) ;enaara aniiuzB3m 3miJ : 33aiq3miJ a nl . I 
;znB3m gniiuzasm 3mi) biaz yd b3)BU)3B 2nB3m aniJBo 
2na3m gniJa^ibni 3miJ biaz gniJJsz lol zna3m ani))az ami) 
ani)Blua9'i 9J£i :9anBi gnilBsibni ami) z)i ni noiJizoq yna oJ 
aniiu2S3m amiJ biaz to a)ai 3ri) 8ni)6lu8ai lol znaam 
;znB3m gniJBiua3i 3Jsi biBz anigBgn3 noiniq a ;2n£9m 
laaa ;noiniq bisz oJ baJ3anno3 ybviJaiaqo ozib babvad b 
o) baJqsba bna moi)3i3dJ iauiJ2 daJ a anibulani zna3m 
zn63m iBsg biaz ;3zib baJav3d biaz 9aB8n3 ylJn3JJinn3)ni 
noiJizoq a oJni enaam gniJJaz amiJ bi£z yd aldavom ^0196 


\ 


-izoq aesalai a bna Ji i3bnu z3d3B3i albniqz laqqu biaz to 
3bil2 loiJnoa a bna .noiznsjxa s^Iil-sgnsB bisz to iB3b noiJ 
yllaJnoxiiod aldfiij)idz bna Jnsmala ajlaid biae oJ balquoo 
-anoa noiJiaoq albbim a moi) aiutouiie bisz ni oil-bna-o) 
Jnamsb aiaid biaz to noiJizoq Umion biaz oJ gnibnoqz 
o) taamab aiaid biaz aniylqqB noiJizoq am3iJxa ano oJ 
-iaoq amaT)xa i3dJona o) bna .noiJioq 3lbniq2 laqqu biae 
.noiJizoq azaalai biae o) anibnoqzanoo noii 


a33W3MIT HOa HOTA JUOaH 3ITAMOTLIA 
notliniBH  ot  loosteB  ,.b<I  fiatesansJ  ,daelii^  laimKI 
to  ooiteioqioa  s ,.b4  .latesaiuJ  ,^iiBqmo3  dotaW 

siiuvl^liaaal 
MCSS .oV[ .198 ,Odei ,8£ .iqA balTl 
(«.&8— 82.13)   .MiiiftI3M 


V  e; ; . . J  ; 


• >■ 


-ni znBam sniitxzBam 3mt) rgniziiqmoo 3a3iq3mi) A .1 
biae yd b3)auJ3B zna3m aniJaaibni 3miJ .iBsg b anibula 
biaz aniJJaz lol znaam gniJJaz 3miJ ;znB3m aniiuzB3m 3miJ 
aniJaaibni 3miJ zJi ni noiJizoq yna oJ 2nB3m aniJaaibni 3miJ 
-non bna aniJJae a anivad znaam aniJJaz 3miJ biaz .sanai 
gniJaluaai aJai nBaa b anibubni bna noiJizoq aniJJaz 
amiJ biaz to aJai adj aniJBlu89i loi laaa b anibubni znaam 
a gnibulani znaam aniJalugai aiJamoJua ;znB3m aniiuzaam 
ani3d iB3a enaam anbJaz 3miJ biaz .laaa bnoaae bna Jzift 
aniJaluasi aiJBmoJuB biae to laaa Jeift biee dJiw dz3m ni 
-Jae ZJi ni baJBuJaa ei ena3m aniJJaz amiJ bisz nadw znaam 
zna3m aniJaluasi aiJBmoJua biaz aniiaoa loi noiJizoq aniJ 
-duz lol JnsmJzuiba to Jnuoma baJimil a abivoiq oJ zb oz 
biae ;enaam aniJBlua9i aJai biaz oJni noiJiaeni Jnaup3z 
Juo ani3d zna3ra aniJaluaai aiJamoJua biaz to laaa bnoaaz 
biae nadw laaa enB3m aniJfiluaai aJai biaz riJiw rizam to 
Jnsvsiq oJ za oz noiJizoq 8niJJ3z eJi ni zi zna3m aniJJsz smiJ 
aJai biae oJ Jnam)wiba baJimil biae to noiJiaeni aJaibammi 
-891 aiJamoJua biae lo iBaa bnooa? biae ;en63m gniJaiuaai 
aniJaluaai aJai biae riJiw dzant ni aniad znaam ani)Blu 
o) baniu)ai ei enaam ani^tse ami) biae n3dw iB3a enasm 
-o)ua biae ;noiJai3qo aniJJaz a isJla noiJieoq aniJJaz-non eJi 
-uxzaam smiJ bifiZ yd n3viTb 8ni3d znB3m aniJaluaai abam 
abamoJua biae aniiaoanu yllaubaia 10I laaa znB3m ani 
bsJimil biae Ji3eni yllaubaia oJ ea oz znasm aniJBluaai 
biae dauoidJ enaam anbaluaai aJai biae oJni JnamJzuiba 
biae bna enaam anbaluaai aiJamoJua biae to laaa bnoaaz 
enaam anbJae amb biaz nadw laag enasm aniJaluasi 3JBI 
amiJ a laJla nobieoq aniJJae-non eJi oJ baniuJai aaad ead 
-ni enaam anilfifuaai aiJamoJua biae bna ;nobaiaqo aniUae 
aniJalugai abamoJua biae aniiaoanu 10) enaam anibub 
-ba baJimil biae to noiJioq a Jeaal Ja aeaia oJ zb oz znaam 
biae aiolad )ud ooiJaiaqo anbJae amb a laJla )namJeu( 
biae baiaoanu yIa)aIqraoa ead laaa enaam gniiuzaam ami) 

.enaam anbalugai abamo)ua 


r) 


I 


iJ 


a* 


JAOIMAHOaM QHA JA5l3MaO 


M€r  ,V  YHAUMAl 


-TByi gnizuod bUz niriJiw b^lssol svIbv yfhsJJud izift b 
,Sai2uod biBz oJ zaduj biB2 !o zsninsqo sriJ ^o y[biBW 
Inwaiq ybvijaalse oJ baJqBbB anixl svIbv jnA biBa 
;9lxsoa biB2 dguoid} latBw )o woR 
YbviJDxizyi balBOoI mvIbv yfhsJlud biidr boB bno^M 
bifie ^nizuori biBZ JnsoBibB zsdul lo iiBq biBa nidJrw 
YbvUMlae oJ b3Jq«jbB gniad wvIbv biixlJ boB bnooae 
;Mdul biBa dsuoidj isjbw lo woB Jasvyiq 


-noqzai jninaqo bisz ni bsnoilizoq svIbv siuezsiq inBtznoo 
-fOBdo 3iu229iq biid) boB bno338 sdl ni nuszaiq sdl oj svie 
3iU223iq bnoD32 biB2 ni siuzzsiq ad) gniniBlnism lo^ ziad 
biB« gniloannos anBom bns in&tznoo yllBiJnBJaduz ladmBria 
.isinud Joliq biBZ ol ladmBda siuzzaiq biidj 


«~ 


-ilA bstialJ ot loogiaui ,.oIoD ,BlMnA .isdvfl .3 )i»do)I 
aohs-ioqio} ■ ,.iiao3 ,fnobisH tesS .aobnoqioD Am 

nawBl»a to 
£88,89 .ol^ .i9« ,ld«t ,8£ .isM bsU*? 
(d.2e— M J3)   .misID 1 


>-<>»■<  a>>».l. v.>v> 


biidJ bflB baoox Jzid blBz gniinil loUnoa kunBoi s 
zsvIbv biB2 aJBiaqo YlzuoaoBJluraiz ol balqBbB mvIbv 
-332 biBe xolo bnB svIbv izift biB2 naqo '^IsviJaalaz oJ 
bns svIbv ttnh biaz aeob oJ lo zsvIbv biidJ bna bno 
fiB niBiJB OJ ID .23vIbv biidJ bnB haoo9z biaz nsqo 
3«9dj naowisd wvIbv aaidi adJ io gnbJse aJBibannalni 

,'2floilibno3 arasiJxs owj 
Ybviioaqeyi balBooI eavlBv ^friajiud drta bna dnuo\ 

;e9du} )o iiBq biB2 nidiiw 
esvlav dJia bnB dtuioi b'lBt gniinil znBsm loiJnoo bnB 
lo noilBisqo ^dsisdw zio-unoo gniissiz Jaod adj oJ 
woft Joiiiasi ^bvij33l92 Hiw zlounoa gniisaJz adj 
-ni buB 83dul io iiflq biBz \o ano dguoidj isibw to 
.3duJ gniniBmsi sdj dguoidi wofl mosio 


B ni aiBisqo o) baJqabB Jaini lis inJ^moag baxft A 
.'^lioobv 3ino2i3qu2 nsvig b jb bnB mBsiJaiiB oinonsque 
YJipobv oinoei3qu« iswol b ib Jsini aril gniJiBJz lol znBsm 
gnilooD to 331U02 B gniziiqmoa yjiaolsv nsvig biBz nBrij 
moi\ biuR gnilaubnoa lot liubnoa b .aiuzzyiq i^bnu biuft 
gniJOB-lZBl  ,J3lni  biBZ to loiisJni  sriJ olni  wiuoz  biBz 
-3d woR 3dl gniiBlugai lol Jiubnoo biBZ ni znaam 3vIbv 
gnibubni Jsini biBz to loiialni srti bns wiuoe biBz nsawi 
loJBisnsg iBngiz Jziii s ,83ii3e ni zsdoJiw* bnosse bns JziR 
-to-unoD lol ladmun dasM niBsiJz sail sdl oJ aviznoqzsi 
aviznoqzsi lolBisnsg langi* bnoaw b .riaJiwe Jeift biBz gnil 
biBz gnilloijnoa loi blni biBz ni ladmun doBM wiJ ol 
iilnu naqo Yllamion gniad daliwe iziR biBz ,rioliw« bnoasz 
daid YbviiBlsT B 23d3B3i isdmun dasM msaiiz Mii biBi 
oinozroque  navig  biBZ  woisd  lud  wIbv  bsnimislsbsiq 
bszob YllBnnon gniad daliwz booase btB2 baa .yliaolsv 
^ninnsJobsiq b zadoasi isdmun doaM isJni biaz Iilnu 
baninnalabaiq  biaa  wolad  isdmun  rioaM  ainoziaquz 
gnidoBOT noqu gnirob daliwg Jnii biaz .isdmun doaM 
ol znasm svlav biaz nsqo ol isdmun dosM navig biaz 
Mueo ol islni bias olni biuR gniloob to iziud b losini 
noqu gninaqo daliwz bno39Z biaz bna .nalz ol isiial sdl 
bamnnaisbaiq  biaz  gnidaasi  i^mun  doaM  bini  sdi 
inud buz Bo luo bna svlav biaz aeoia ol ladmun doaM 

Ji'tuh gniIoo3 to 

w,^„ ^ SW,M1,€ 

ffnw STAoa si&n xmu 5I3W(m xaiojiaYH 
i^oi&iuqom aeflav3ji Jiawo<i 

odcbl ,aomlBi ,»Uta .1 nhsiO 

88S,8f 1 .ol«l .isg ,td«t ,8 ^bM b*in 
(M.8£— Od .ID)   anIrfD i 

I«onbml>f3 M gnivad Waod lo* linu noieluqoiq a nl 
I3lni T3JBW a riliw Hud laod sdi no baJnuora gnieuod 
bTBwnol 9di diiw noiiwnnoo ni Ilud otb dguoidi bsnnoi 
3kson 1B31 a gnibubni gnizuod biaz .gnizuod biaz to bns 
znaam isllaqmi bna .moznaii laod sdl riguoidi gnibnslxa 

rgnizuod bia2 nidiiw bslnuom 
:8ni8hqni03 .mziaad^scn gninsvyi a 
■TB3T gnizood biaz ol gninsqo zadul wollori to liaq a 
-son 3di to biBwiol bna znasni isllsqnii biBZ to biaw 
rft:». ^. J  •.. •   . '<^'''''«n*iJ jnibnaixa eadul biaz to rioaa .aninaao six 

1^ on,^." '*f '^f ^ * r"^ '""" ''^^■' * "^ ^    ^"'"^^^^ « "i gnilBninnsl bna gnizuod'Saz moM 
la gnibnuonuz isiDai jndooa a .nisisdl woR oinozisquz  svoda Hud laod sdi dguoidi bsimol gninsqo tolS^i 

inalooa Ub* gnnsvdab lol zoBsm .isiaai jnilooo biaz ol ^ ;l<mStr sU> 


T8UHHT QKIA OraJOOD 3JMOl^ QSKiaMOD 

ol loostesa ,.anoD ,^iidaoteBl3 .nnaaaauH .T s^osO 
« fJiaoO fbioltiaH laaj ,aobsioqio3 HmaiiA bslin J 

*Mw«l»a to nohBioqioo 

(M.Se-.M.r»   .amlBlDe 


Mei ,T yhauviaL  ~ 


aTTasAO JAioiaao 


M. 


dliw oilogisqyd-non gnisd Insnoqmos biaz .Insnoqmoo  -oiq biaz moi) goibnslxs isni'tloq to bnod zuounilnos 


isbnu Insnoqmoo biaz gnilosini lo) znasm bna .niaig biaz 
islTBlz noilingi lolom gnilBsqsi a nolom sdl olni siuzzsiq 
biaz ,biuR gnilialz a gninialnos lioviszsi a :gniziiqmo3 
lailnsisDib a ;lnsnoqmo3 biaz dliw silogisqyd gnisd biuR 
to noinoq a gnilosini loii mzinadosm gninslznail soioi 
lolom biaz gnilingi bna lolom sdl olni biuR gnilialz sdl 
-dssm biaz ^nsnoqmoo biaz dliw biuR biaz to l3alno3 ^d 


isoil biaza>lni Inallsq 


■^MS 


enBsm noilostni Insnoqmoa sdl ol bslosnnoo gnisd mzina 
woR sdl dliw "{Izuosnallumiz ydsisdl bslsuloa gnisd bna 
bslqabA isdliu) gnisd mzinad^sm biaz ,lnsnoqmo3 biaz to 
loiom sdl olni biuR gnilialz sdl to noilioq biaz losini ol 
ol bna siuzzsiq Insnoqmoa sdl nadl siuzzsiq iswol a is 
zsiingi lolom sdl nsdw biuR gninalz to noil3S(ni biaz qoiz 
bsnoilnsmsiola  sdl  zbssoxs  nisisdl  siuzzsiq  sdl  bna 

.siuzzsiq iswol 

ood,dii,e 
JOHTVIOD jain nawiufl tojw 

^iblNI ,)to-ri9a ,89lwoD .H asnsW biu snitasR .2 tisdoH 
,fmiBW  t^osqinoD  lotmitfuD  ^sIIoH  o)  noagiBes 

OBsiiblM to oottrKMnos « fdbiM 
08I,dd mV[ .■»« ,Od«I ,ie J30 bsUI I 

(^«e— M J3)  JtaOaa I i 

1 


rt; 

> 

1 

l^^^^^Kk 

LI 

^^™ ^j 

^^ 

W 

u 

^^      .1 ^li 

S^^^^X^^lJbki^ 

"^^ 

WKS*?- 

«i 

^ 

.ismudisrtB na .snigns noilzudmoo lamslni n< nl .£ 
-isito biaz ol lia isvibb ol bsbsnnos lozzsiqmoo lia na 
loliq a bna eshson gnibubni ismudislla biaz .ismud 
isniudislto biaz ol bsisvibb Isul gnilingi loii ismud 
•no3 ^llshaaitdui bslavsis isbnu Isu) to ssiuoz a .zslsson 
biaz bna ssiuoz biaz nsswlsd noilosnnoo a .siuzzsiq insiz 
a gniziiqmoo linu loiinoo Isul a gnibubni ismud loIiq 
iB Isui sdl gnivisosi idi isdmeria islni na gnivari gnizuod 
siuzzsiq iziR a .siuezsiq inaiznoo x^^lBilnaizduz bslavsis 
Izift biBZ olni Isul gniislsm lol svIbv issdo a .isdmfido 
-nalzduz a 1b isdmads isIni biaz moi) isdmado siuzzsiq 
a ,siuzzsiq bslavsis biaz wolsd siUjZzsiq Inalzaoo yllail 
biaz bna isdmada IsIni bia« nsswlsd gnibnslxs sgBZzaq 
a .sgazzaq biaz ni noii^iiizsi a .isdmads siuzzsiq iziR 
sdl nsswlsd bna sgazzaq sdl isvo bsnoiiisoq svlav bssid 
-SI znasm bna noiloiilzsi sdl bna isdmado siuzzsiq izifl 
-nsqo sdl gniyiav lol yliznsb lia loezsiqmoo ol sviznoqz 
lia lozzsiqmoo riliw sonabioooa ni svlav bssId sdl to goi 
a gnivad isdmario siuzzsiq biidl bna bnoasz a .yliznsb 
-SI svlav gniislsm a .nsswJsdsisdi softiio gniisJsm Isui 
-SI sdl nsswlsd sgazzaq sdl ni siuzzsiq sdl ol sviznoqz 
sdl nidiiw bslnuom yldsvom svlav bssId sdl bna noilaiilz 
a .ssftiio gniislsm sdl to asia sdl gnilloilnoo lol gnizuod 
IziR biaz nsswlsd noilaoinummoo gnibivoiq gninsqo svlav 
a ,isdmBri3 siuzzsiq booose biaz bna isdmado siuzzsiq 


89Mii,e 
HOTOM ajiAoaruo "raiwnrniotoji 

jhA ,boowa»IO ,ddt zofl ,1 stnoJI ,9isI8 .J sibba 

d8»,I£t .oVl .-isg ,Id¥I ,e ylol bsUl 

(d.ie— Od .ID)   .smisID » 


n 


B to noizluqoiq sdl lol lolom biaodluo na nl .1 
.isdmsm laoiibnilyo a .noilanidmoa ni .gniziiqmoo laod 
to moznaii sdl no li gnilnuom lo) isdmsm biaz no znasm 
wolsd bszoqzib isdmsm sdl to bns iswol sdl dliw laod a 
dliw gnilaainummoo sisson a .islaw sdl to soaViuz sdl 
a ,zbns nsqo gflivad boa isdmsm sdl to bns iswol sdl 
bna isdmsm sdl to bns isqqu sdt no bslnuom gnizuod 
gnibnslxs llariz bslagnols na .riliwsisril gnilaainummoo 
aoBsm lozzsiqmoo .isdmsm bna gnizuod biaz dguoidi 
-ni gnizuod biaz .gnizuod biaz ni Dadz biaz no bslnuom 
-be zoasm lozzsiqmos sdl lo) znasm isIni lia gnibub 
-mo3 znasm islluo lia bna gnizuod biez to qol sdl inssat 
lol isdmsm sdl dliw znasm lozzsiqmos sdl gnbasinum 
a gnivad Itodz biaz .isdmsm biaz olni lia gnigiadozib 
dliw zbns slizoqqo iB gnilaoinummoo siod lanibulignol 
biaz to loiislni sdl dliw bna gnizuod biaz to qol sdl 
to bns sno dliw bslosnnoo znasm ylqque Isui .isdmsm 
-msm biaz to loiislni sdl ol Isul gniylqquz loi siod sdl 
biaz moi) lia dliw siulxira lol gnizuod sdl wolsd isd 
.isdmsm biaz ni soalq gniial noilingi .znesm lozzsiqmoo 
bslnuom zsbald snidiul to ylilaiulq a gnibubni itodz biaz 
-nK» to woR Ifiixa ydsisdw isdmsm biaz nidiiw nosisdl 
zudl Itodz sdl to nolLaloi szuao Iliw zbuboiq noilzud 
-nos slsson biaz ni znasm bna .lozzsiqmoo sdl gniviib 
zlouboiq noilzudmoa gnibnaqxs to noilosiib sdl gnilloil 
islaw a gnivad isdmsm biaz .Izuidl a gniouboiq loi 
a gninRsb olsisdl noilalsi gnizolons bsoaqz ni isioai 
sill ni islaw gnilalusiio lo) qmuq islaw a .isdmado islaw 
-nsqo Ilamz gnibubni isdmsm biaz bna .isdmario isIbw 
olni islaw to IsIni icH tosisril bns isqqu sdl ir^aiba zgni 
-zib Toi masle ol noiznsvnoo icH isdmsdo noblndmoo sdl 
.zJouboiq noilzudmoo sdl dliw sgiado 


9«Mtt,€ 
flOTOM TaSDOH HOI H3TSIAT« 
sfizsin yd .lOosiaBa ,.lttaD ,«bmilbsSI .llsdqniBD .8 qillid^ 
-lofl ^oitnoqioD HamiA bssdisoJ ot ^ztasmogiaui 
■iinoliUD to ootirioqios ■ ,.VU3 ,iami 
SOS,Sri .oVT .isS ,£d9l ,d£ .dsl bslil 
(d.ae— Od .13)   .sfflialD I 
Isiooi Inallsqoiq  bridyd a  dliw noilanidmoo nl .1 
biuB a to soiuoz lamslxs na .oiaig biloz a gnivad lolom 


|: 


■t ■ 


\ 


T* 


JAomAHaaM aviA jAHavrao 


M«I  ,?  Y»AtJWAl 


^^ (dsmdcnn ^»vA ulomoT Od .-nlsBdoS auilliW 
(»I_U .ID)   joiIaO ? 


3vIbv bJM inivom Ybvbaslae pi Bn£9fn aldjjIIoiJnoo .loJal 
-izoq )2U6rtx3 bis2 bnB noilizoq '{Iqqu8 biB2 nMwisd zfiBsm 
-inBriasm sldBvom s gniziiqmos isriJiui saivsb bi«« ,noiJ 
gnibnatxs bns znfism svIbv srij no svilsisqo tnsmsb Iss 


baqBriz-risuoit  owj  jebsI  jb  gaizi-tqmos  mius  A .1 
3V0018 szisvzflBi) B .bns oi bns baaoqzib znoiJasz nsboow 
bsqBriz-dguoil lo lisq b .noilase riosa lo riauoij srfj ni 
.^ttoii09^ nsboow inaoBibB owj gninioi 2339iq lolDannoo 
bns sno J6 qil bsmulnwob b gnivBrf aasiq loJoannoa rioBS 
svooia bisa io sbU b gni^Bans bnB svooij sriJ ni b32oq2ib 
sabs bsblo^ B gnivBd bns znoi)3se nsboow srfj lo sno ni 
lanibujignol srij oj slguB nB is bszoqzib bns isriJo srij is 
riJiw gxiiioohsJni ^^IdsbiU bns sosiq lolosnnoo srii io eutB 
io sosiq io)3snno3 isdJo sdJ Jo bus anibnoqzsnoo sri) 
bns riJansI riouz Jo gnisd zsosiq loJasnnoa sriJ .liaq biBz 
moiJ bs36q2 02 anisd znoilosz nsboow sdj ni zsvooig sdj 
sd nB3 znoiJosz sdt JBdj znoiiose s2orii Jo zbns aninuds sriJ 
-iBJoi yd nonfilsi gniJJudfi Jdaij ni blsd bnB isdJsgoj nwBib 
8 Juodfi Tsrijo sdJ 01 svLiBlsi sosiq loJosnnoo sno gni 
sdJ Jo zsgbs bsbloJ bslgns sdl sliriw zixB iBnibuJignol 
OnsnwgBgns gniioohsmi gnibila ni sia zsosiq loJosnnoo 


• .> 


ssTl biB* sdj Yd sIdBuloB 02 bnB loJBlumuooB srfi oJni 
noiJizoq bspimislsbsiq a zsdoBSi isMbI sdl nsdw nolziq 
sdJ svom ol s^Jo-rte gnillsqxs biupil 2ii Jo bns'sdl tbsh 
-tbsflnstni bisz ol noilieoq ylqquz bisz moiJ enBsm svIbv 

.ootiiaoq slB 

VTOISglM^KAUT 
ln»ii»0 ot -lOfisina ,jbiM ,iioil»a ^ioyuM auiUIVf 
lo ooltrKMpos ■ .jblM ,lkrrt»a .oottrHMpoD notoM 

-...■.<._ »T«w«i»a 

(^S— Od J3)   .wilalD 8 


8aO(y! HSasn DravJI3835I«I HOT aoHTaw 
ot lOOslaMi ^ifoiM ^stbH bnnO .nomlidW .W boshuH 

rioailll V> aodnoqioo • ,nodinoqio3 -niruiW-aioa 
AT9M% .oT/[ .-»« ,^8*1  ,I£ .juA  aobBr>i:qq« LurishO 
.oVi .192 ,£d«l ,U .yiA oottssilqqB eid) biu bsbMQ 

I8t>X£ 
(HI— IdJD)   .MtBlDC ^^ 


--TV 


-sgsv IB dooe .ebool desiJ gnivisesiq Jo bodJsm srfT . I 
-SI bsoioJ B gnivBd loJBisgiiJsi b ni .zliinJ bns asIdsJ 
-zib zbooJ gniiooo loJ msJa^^z noilBluoiio its bslBisgiiJ 
znoqquz dJiw bsbivoiq Jos-wdJ InsmJiBqniOD b ni bsaoq 
dasiJ ToJ isnisJnoo bseolo 6 gnivsd bns zbooJ gniiote loj 
oJ iiB bsiBisgiiJsi gniDioJ Jo aq<ste sdi gniziiqmoo zbooJ 
sriJ no zbooJ sdJ loos ol .JnsmnBqmos sdJ daooid} woR 
)2Bq bnB .TsniBJnoo sdi ni zbooJ desiJ sdi bnB ziioqquz 
ni siuznriq ijb sdi soubsi ol Tsnisinoo srii ni gninsqo na 
srii ni muuoBV iBiiiBq b sbubo ydsTsril bas isniBiooo sdi 

t~ .ISOlBiOOO 


z 


SnbJiiMnBTi sopioi oifoBib^d b \o noiJBnidmos sdT .1 
.-nflsb isdisgoi saidiui b haa loUsqmi ob gnibolool soivsb 
-iiow sdi loJ bioft io ssiuo* b ^iuoib gniiiow biuR b gni 
bnB snidiui srii dilw sldsvlovsi ybod svIbv b .iiooib gni 
islni nB gnibuloni ybod svIbv sdi .nisisdi siod b gnivBri 
SdJ bnB imsiis gniiiow srii nsswjsd gnibnsixs sgB28Bq 
oj siod sdi moiJ gnibnsixs sgBzzBq izuBdxs aa bna siod 
siod sdi ni sldabila svIbv b bna .soivsb srii Jo lorisixs srii 
noiJBOinummoo rioidw ni noiiieoq nsqo aa maii baa oi 
srii .bsrizridBies gi isgaiiaq izuerixs bns islni srii nsswisd 
iBguJrUnso yd noiiiaoq nsqo srii biBwoi bsgiu gnisd svIbv 
-noo Oi bsvlovsi a snidwi sdi nsdw nosisdi gniioB oox>l 
-sisrii boB iiusiio gniiiow srii ni biuR Jo yiiinaup srii loii 
insiznoo ylsvijBlsi soidiui sdl Jo bssqz sdi ni&iniflm yd 
.nosisdi bBOl ni zsgnBdo riiiw soIbv bsninnaisbsiq a ia 
snidioi Jo sgoBi niBiiso a ni sviiBisqo gnisd svIbv sdl 
2B soivsb sdi moiJ bioR Jo izusrixs sdi soubsi oi ibssq^ 
-isisbsiq sdi wolsd szBsiosb oi ebnsi bssqs snidiui srii 
sdi moiJ biaR Jo izuBrixs srii szBsioni oi baa soIbv bsnim 
srii svodB siBSToai oi zbosi bssqa snidiui srii laloivab 

^  .soIbv bsoinnsisbaiq 


M«I ,V yhauviaT, 


aTTasAO jAioiaao 


u 


S2B0 

^   -sd 


snidiui sdi nioiJ gnibnsixs bBsriilud loisisnsgsi b 
sosqz B oini gnigiBriozib snidiui sdl .gnizuori srii ol 


■VKl* 


»  I 


r^tij. 


enBsm noiiosini biuR owl izssi iB 49iofi( gnilooo biB« oi 
-ni bs2oqqo Jo ii£q s gnimioJ bnB iiBqB °08I bsoBqe 
-ib loJ sl^on biB2 oini biuR gnbosini loJ znBsm noiiosi 
srii loJ 2sIuon. yiBiIixuB owi izBsI ifi Joiinoo iBnoitosi 
gnilooo bifiz ol bslosnnoo lauirii loJ biuR Jo noizoBqxs 
boB lifiqfi "081 bsoBqz gnisd zsLsson yiBiIixuB bLB2 .isioBi 
-islni loJ zoBsni .znasm ooiiosini bise riiiw insmngilB ni 
-xuB srii boB 2Bnsm noiiosini bisz Jo doBS gniiosnnoo 
gnilooo srii riiiw moiJsisrii "081 bsoBqe sisson yiBili 
-S8 loJ znBsm gniiosnnooisini rioBS ni znBsm bnB ,lsi3B( 
9di ID eossm noiiostni nB oi inalooo gniisvilsb ylsvliosi 
.oisisdl bsiosnnoo sluoa yi£iiixii£ 


-ns gnizuori srii bnB .zmuib srii bns bssriilud srii nsswl 

.lolBisnsgsi sdl gnizoio 


THoqque vlad viomusMoo 

.M  add  bfu  ,.bdl  .yswbssqS  ,ytisd80oO  .O  byon 
noioM larisosO o) noagfrnM ,oidO ^BoabiiiD ,y»d3i5I 
srutwBlsG lo oohnoqios a ,.AtlM. ^ioitsQ ,aottnoqio3 
Mr,9»r .oVl .i»8 ,8291 ,i£ ylnl bsUI 
(£8.«e^-0d .13)   MukalO £ 


gninRsb gnieso a .snirioBmodiul b ni noilBnidmoo nl .1 
isdniBdo biB2 ni nBO noilzudmoo b .isdmsdo noiizudmoo b 
doBS aao baa gnizBo bisz , nisisdi IsuJ Jo gniniud srii loJ 
-qo dguoidlsisril gnivisosi loJ nisisdi gninsqo nB gnivBd 
-ni gulq islingt IsuJ b ,guiq islingi IsuJ a Jo zbns slieoq 
ylilBiuIq B ol sldBlsioi bnB zgninsqo bisz riguoiril sldBiisz 
biB2 Jo bns sno gniiussz yIdBvomsi znBsm .znoilizoq Jo 
gnimuom yldsbiiz enssm isdlo bns ,gni2Bo biB2 oi gulq 
losqzsi dliw insmsvom bslimil a loJ gulq bifiz no nBO bifi2 
enBsm slunsJ gnibubni znBsm isrilo biBZ ,gulq biBz ol 
dguoidlsisdi gulq islingi biBz gnivisosi nBO biae ol bsiuosz 
-isJ bifi2 ,nB3 bnB gulq biBZ Jo anoilizoq bsIdmszzB sdi ni 
-mBib iBmslni insisUib Jo znoinoq gnivBd znBsm slui 
enoiiioq bsoBqz Jo yiilBiulq a gnivBri gulq biB2 ,eisis 
Jo sno Jo isisniBib srii naril isismsib isissig Jo nosisdi 
-qBlisvo znoiiioq gulq bisz .znoiiioq snBsm slunsJ bisz 
-Ol sno ai snoiiioq enBsm sluiisJ bifiz Jo sno bisa gniq 
znssm sluTisJ biB2 gninflnoo gulq biBZ Jo noiiieoq svilBl 
.znoUioq gulq bisa nsswisd insmsvom gnibilz bslimil a loJ 


TH,»tt,e 

JOJnVIOD M3T«Y8 JI3WO^ DLiaAflOYH 

,8^Tufl sahiwiyi bicvsloofl dd ,i9llunixlsiO duo J nasi 

saiun^ ,»ai»8 im ylllosl^ 

r^.e^i .oy[ .-ni ,tbn ,0£ .tov^ b»ui 

Odd ,8£ .voVI ssonl oobssiiqqa ,ythohq aoMO 
(IS— Od .ID)   .emiaO 11 

-ni mslzye iswoq oiluBibyd a riiiw noiisnidmoo nl .1 
-usnqoibyd a baa soil iauBrixs nB ,snil soivise a gnibulo 
soivsb loiinoo a .noiziq ssiJ a gnivBri loiBlumuoo^ oilsm 
-izoq isufirixs nB nsswisd sIdBvom znBsm svIbv gnteiiqmoo 
-Bsinummoo esdzildBlzs enssm svIbv bisz rioidw ni ,noii 
a ,'snil izuBrixs bisz bnB snil soiviss bifiz nsswisd noil 
fi zsdzildfiizs 2n£sm svIbv biB2 rioidw ai .noiiizoq ylqquz 
-06 bifiz bnB snil soivisz biBZ nsswisd noilBoinummoo 
bifi2 rioidw ni .noiiiaoq slBibsmisini nfi bnB ,ioiBlumuo 
biB2 nsswisd noilBoinummoo a 2sd2iIdBl2s 2nBsm svIbv 
-umuoofi bos Bsnil soivise biB2 diod boB soil izufirixs 


I   Md,dii,e 

ot loosieza ,.UIaD ^ssiD tonlaW ,IIoH wsdttal^ ists^ 
iioY wsVI Jo nobaioqioo a ,yiiaqmoD oht:>sl3 IsisosO 
. 781^,2(1 .o>I .isS ,th1H ,ri yaM bslil 

I (ie.«e— Od .ID)  .amialD d 


Isoiiismmyg msizye i2usdxs snigns snidiui 2£g A .1 

,gni2iiqmoo snilisinso Lfinibuiignol srii iuoda 
-2ib loJ yisriqiisq 2li iuods 2uIunnB nB gnivBd smBiJ a 

,yUBixB liB gnigiBrio 
sdi svisosi ot smBiJ biax ot bns sno is bsuiose 2sdat 

.euIunnB bi£2 moiJ liB 
bLB2 biBwot ms^Bq 9000 a ni t}signB gnisd 2sdui biB2 

/ ,sflilista93 

bns isdto ^di ia esdut srii ot bsiuosa isdmsm snoo a 

.Josisdi 
snoo biB2 yd bsiriBo msteyz noii2udmoo woR seisvsi a 
sdl svisosi ot  moiJsisdJ  bsiioqqu2 bnB isdmsm 

,2sdut srii moiJ lia 
snoo bific moiJ bstioqqu2 shson boB buoiriz soidiut a 

,isdmsm 
snoo bias yd bsrrifio Ubw iseuBib toub i2UBrixs isiuo na 

,buoid2 bias riiiw tnsmngila iBixa ni isdmsm 
bi62 yd bstTLBo IIbw is2uBib toub isuarixs isnni na 
isiuo bi£2 riiiw sgaeeaq bsviuo a snRsb oi smsiJ 
,2sdut bias 220106 2S2Bg tsuaflxs srii tosiib bna ilaw 
bia2 yd bsiioqquz bna esdui bia2 gnibnuonue Usda a 
tioq lluerixs na goivad bna isdmsm snoo bna smaiJ 

.oisrisdt 
tioqqu2 laiutouitB nism srii nnoJ 2sdui bia2 ydsisdw 
iseufiib tausrixs isiuo ,msi2y2 noiizudmoo sdi 10J 
.etiaq soidiut yianoit6i2 bna ,IIaw 


, sod,dii,e 

araiMUT SAO ayiTAiiavraaaji 

tOainlloD  .8  add  ^toadsninrrifl  ^aaniA  .A  eshadD 
esmal ,e9iod8 -dalD M .istladeaaH .W issoH ,tioit»a 
,aiadsidnnifl ,a»ainoT .A oiaUIiW ,biobrO ^zttsisM M 
ot nonsiz2a r^AoiM ,i»0 layoH ^sisisiY .T laal boa 
•noqioo a ^.ibiNI ^UoitsO ^ooiinoqioD notol^ laisasO 

siawalsQ )o aoit 
«TO,r£l^ .oV[ .i»8 ,ld91 ,€1 ylnl bsUI 
(lS.9e— Od .ID)   .sfoialD 11 
B ,noii6nidffloo ni .gniaiiqmoo snigns snidiui 26g A .1 
gnibivoiq S260 lalunna na gnibubni snidiui a ,gni2uori 
-ni lOlBisnsgsi a .Islluo zag lalunna na bna Islni zag a 
Jo tiaq gniioiions rioas 2muib lolaisnsgsi owl gnibub 
-islni yIiBiinBl2du2 2ixa n6 iuod6 sId6l6loi bna s2ao srii 
srii ,S260 snidiui sdi Jo 2ixB sdl ylialuoibnsqisq gnilose 
srii Jo sbi2 rioas I6 ylin6i2ibtups bseoqzib gnisd zmuib 
-sd 2muib sdi nsswisd soneizib sdl bn6 S260 sdi Jo 21x6 
boa ,S260 sdt Jo islsouib srii nadi 22si yllaiin£i2du2 gni 


6^ 


JAOIMAHOaM aVIA JAHSMaO 


Mei ,v yhauviaL 


\o sbie nsqo aril anizols gnieuod bis2 )o Ilfiw qol arij 
lis »di goilsubnoo s^&iz&q s sbivoiq oi 223391 bis2 
-10) 9gB22fiq (Tuirsi }2iA bi£2 moi) gaiwoft m&niz 
.gni2udd bifi2 )o baa iaoi\ sdJ ol "{Ibuw 


YJijawai HOI DvmvnjOM ajaAHDAxaa-aDiuo 

.3iil ,cnoD oi ioasi28s ^I^ (Soasbhroi^I ^obA .D dqlBJI 

biulel sboiM lo oobnoqioQ b .basld sbodil I0 

SrMCr .0VI .ta^ ,8291 ,81 .iqA b»in 

(CI— Cd .13)   .mlBlD t 


•as as .IsioBid gnilnuom £ ,noi)3ui}2no3 gniiiBS ns nl 
-Im/orn blss )o ^^limsUxs sno 0} bsnioi isdrnsm snigsg 
no noii3UTt2no3 gnhiss bii>2 gnilnuom io\ Jsiofiid gni 
bsoioi '<Idfn322£ JnsmBmo ns .laiBSw sriJ lo adol ib3 aril 
bis2 .Jsissid gnilnuom bi£2 lo ylimsilxs isdio aril ol 
bsnftsb ei )sd) gnieuod b s^ibulsni yldmazzB insmfimo 
ifidJ noilioq LsinamBmo Is3ii9dq2-im92 yIlBi}nBt2du2 b yd 
-mam ifiUoiio ish b .gnizuod bisz lo liBq moil sdl zmiol 
Isoii3dq2-im32 '{IlBiinB}2du2 bi62 lo ib31 sri) oJ banioi isd 
nB .gnizuod biBe lo IIbw ib31 adl gnimiol bnB noi]ioq 
biB2 ol b9iu392 Yllj^oviq insmsls gnilnuom bslBgnola 
laioq B IB riJiwaiad) noilBlsi 33b1-oJ-33b1 ni IIbw ib3i 
boB noiJBlsi oiiJnsoos ni losisdi isinss ad) moil bssBqz 
boB IIbw bi£2 lo noinoq loism s lavo gnibnalxa yllsmion 
-loiiom biB2 .loaiariJ sgba iBiadqiisq adJ bnoyad gniJaaioiq 
bao398 bOB Jzift B n»wj3d sldfivom gniad inamsb gni 
boB Ubw bLB2 lo aoBlq sdJ ol bllBiBq anBlq b ni noi}i2oq 
i&di losisd) noinoq adj no iood a dliw bamiol gniad 
qoib B ,IIbw biB2 lo agba iBiadqiiaq adJ bno><ad 2)3aioiq 
yllBnnon gniad bnB iood biB2 no baJnuom JnaniBnio 
inamala gnilnuom biBe nadw noaiadj baniBiai i;Iaiu3a2 
-ion iood biB2 lo bna adl ,noi)i2oq isiil biB2 ni balBaoI 21 
-imae YllBiJnBJ2du8 adl lo noiloaiib adl ni gniaal ^[[sm 
^6 baaob ad oJ 2b 02 gni2uod biB2 lo noilioq iBoiiadqs 
ni >i inamala gnilnuom biB2 nadw loaiadi aiuiBvius ad) 
•inuom bi62 lo gnilnuom siiinaooa adl ,noili2oq )2ift adl 
adl lo inamavom lol gnibivoiq IIbw bi62 no inamala gni 
-imaa yIlBilnBl2du2 biB2 moil ybwb iood biB2 lo bna 
baloviq 2i Inamala gnilnuom biB2 2b noilioq lB3iiadq2 
naqo 10 bnooaa adl 01 noili2oq ba2ob lo J2iii adl moil 
goidsBllB lol aldi22a33B 2i iood biB2 ydaiadw ,noili2oq 
.Inanusnio qoib biB2 lo gnidsBlab 10 


bifiwol gniqol2 IIbw mollod b gnivBd OBq qiib biB2 
-qu2 9d ol balqsbB gniad bnfi ladraam aiu20lo biB2 
-oqfiva bifi2 lo IIbw mollod balfiluzni ad) no balioq 

^toamliBqraoo lOlBi 
I&loosiiod baqBri2-U yllaianag lo ooililifiq Ifloiliav £ 
22O10B gnibnalxa loaiaril 2miB aril gnivBri noilaae 22010 
riliw l3Blno3 ni loaiadl 2bna aril riJiw iclBioqBva aril . 
bnB inamliBqmoo lolBioqBva bise Id IIbw abi2 ano 
-noilBbi ba3Bq2 ni noililiBq biB2 lo noilioq a2Bd aril 
-mo3 lOlBioqBva bis* lo IIbw abi2 larilo aril riliw qiri2 

.InamliBq 
-oqBva biB2 bnB loJBioqsva blB2 gnibivib noililiBq bisz 
boB noilioq gnilaalloa l20il b oJni InamliBqmoo lOlBi 
gniiooo £ biiB ladmam aruwolo bisi InaoBtbs ladniBrio 
biB2 .loaioril bna lariK) aril is lodmBdo bnB noinoq 
noinoq  a2Bd  aril  ni gninaqo  nB aniv£ri  noililiBq 

.loaiadJ 
d2ail bi62 moil iIb mulai gniloaiib lol agB2ZBq liB nB 
-loq gniloalloo l20il bi62 riguoiril InamliBqmoo bool 
gninaqo biB2 ni balnuom gniad 2nBam nsl biB2 ,noil 
riguoiril liB lo agfizzBq aril lol noinoq a2Bd biB2 lo . 
olni ladmsdo gniloalloo l20il biB2 moal gninaqo bifie 
ladmBrio gniiooo bia* ydaiariw .ladmBrio gniiooo biB2 
gniloalloo leoil biB2 nBril aiu22aiq larigiri b 1b 2i 
btB2 moil lifl l2iom lo woR aril Inavaiq ol ladmBrio 
gni22Bq Juorfliw ladmsdo gniiooo biB2 olni ^B22Bq lis 
.noinoq gniloalloo I201I bifie riguoirit 


JOOT TJQHOT 38JU«Il/l OIU Jl 
•noeragfll ot loa^iigM ,.aaoO ,inolmBtS ,900^8 .X bbmoa 
lo oottnoqioo a ^Y.H .jhoY waVl .yosqinoD ba%H 

y»2ial wiVi 

U%,%11 .oV. .!»« .Id^I ,£I .o»a bain 
(d£— ^d .13)   .amlsID ^ 
.loaido nB ol aupiol b gniylqqs lol tool aeluqmi nA .1 
-noo ylgnilfiaa znBam gni2uorf gniziiqmoo looJ aziuqmi bisz 
bnB ensam gni2uod bi£2 ni ensam albniqe ,biuR b gniniBl 
ano riliw balBioo22£ ybvilBiaqo 2n£am avrib ,biuR biB2 ni 
-2UB0 lol znBam albniqe biB2 bnB 2nBam gnizuori biB2 lo 
2n£am gnieuori biB2 naawiad inamavom yiBloi avilBlai gni 
2nBam gni2uori biB2 lo larilo ariJ .2nBam albniq2 bi62 bnB 
-do biB2 agfigna ol balqBbB gniad insom albniq2 biB2 bnB 
bnB 2nBam gni2uori bi62 lo ano no 2nBam gnilfiae ,ioai 
-2uori biB2 no noilioq gnilsae teift b ,2nBam albniq2 biB2 
,2nBam albniqz biB2 no noinoq gnilsae bnooa2 a ,2n£am gni 


-3JI oraoujora jioxAJiaDwnaji ajoH3«uoH 

M3T8Y2 OynTA«3DIJna5I YJIATIVIU aJflAVOM 

bnsaaO ot roasfoB ^iA .allhrdiioJ ,9fuH .1 bloruiH 

]hoY w»^ k> aoilB-ioqioo s .yoBqiiioD ahtaaia 

MI,9e£ .oy[ .1*8 ,ld«I ,11 -voVi baUl 

(€8£— Id .13)   .aoiUID ^ 


at   »i    , 


balBlu2ni grribobni lanidBO lolBiagiilai bloria20od A .1 
B .InamliBqmoo agBio)2 gnisaail avoda nB gninRab 2IIbw 
lOlBioqBva nB bnB InamliBqmoo agBiol2 gnisaail wolad 
,2lnamnBqmoo ag6iol2 biB2 moil alBiBqa2 InamnBqmoo 
qol aril ni zzaoai b gnivBri InamliBqmoo lOlBioqBva biB2 
IIbw isai. aril moil ylbiBwiol gnibnalxa loaiaril IIbw 

^namnBqmoo lolBioqBva biBZ lo 
-liBqfflOo lOlBioqBva bias ni lolBioqava aldBvomai b 

,}aara 
bi£2 lo noinoq b gni2ol3na gnt2uori babna naqo nB 
-looo B olni lolBioqBva biB2 gnibivib bnB lOlBioqBva 
-loalloo J20il B bnB gni2uori biB2 niriliw noinoq gni 

,8ni2uori biB2 abi2luo noinoq gni 
-nfiqmoo agBio)2 biez gniloannoo 2nB9m gnilBluoiio lifi 
B gnibubni InamliBqmoo lolBioqsva biB2 ol 2lnam 
-idfio bi62 lo IIbw ioBd aril ni agB22Bq mulai liB l2iR 
InamnBqmoo gnisaail wolad biB2 moil gnibnalxa Ian 
-ai liB bnooa2 b ,22aoai biB2 ni lalluo 2li gnivsd bns 
InamnBqmoo gnisaail avoda biBS moil 9gB«2Bq mu) 
}a30£(bB Inamheqmoo lOlBioqBva biB2 olni gninaqo 
OB bnB .noinoq gniloalloo l20il biB2 lo liBq iBai aril 
lanidBO bi62 lo IIbw ioBd adl ni ag622Bq Ylqqu8 iib 
bna iBai aril riliw gnilBoinummoo laini 2li gnivari bnB 

,gni2uori bi£2 lo 
lo bna Inoil adl olni itB mulai gnilBluoiio lol obI b 

,gaiuiod biBt 


^961 ,T yhauhaL 


axTasAO JAioiaao 


■- 1 


8^ 


aiulBiaqmal diud law aril naril lawol aiulBiaqmal   I 

,iifi inaidmB abizluo lo 
ol lalluo ladmBrio biB2 ni lalooo avilBioqBva nB  (\) 

.balooo ad ol aoBq2 biB2 
balooo biB2 lo noinoq b gniiavilab lol 2nBam bnB {^) 
.lalooo avilBioqBva biB2 ol aiu22aiq labnu lalBW 


TiaDJiaTvii TAaH qua ovnviornavioD hia 
83J3IH3V aaaqg hoih jiot wargYg 

,.d2BW ,ainBag ,II9W9V1 .3 agnoaa bns nyl9v3 .8 agioaO 
• f.dta.'H ,9lttB98 ,ynBqfno3 gniaofl adT ot nongiaeB 

aiBwslaa lo aobnoqioo 
£ir,€II .oW .lag ,ld«l ,I£ yaM baWH  ; 
(«€£— Id .13)  .BiniRl3 » . 


.^^  • 


baloaidu2 2aiulouil2 lol aoilouil2noo IIbw laluo nA > 
Il9d2 aiu22aiq :gni2iiqmoo gnilBari Ismalxa avi22aoxa ol 
2iayBl alqillum bnB ,2aoftiio baald liB baoBqz gnivBri 2nBam 
lo loiialni aril ol baiuoae 2lBiialBm gnibnnario woR liB lo 
noili2oqqo ni iIb bnnario ol balqabB bna IIari2 aiu22aiq aril 
2l6iialBm gnibnnario woR lia biB2 .woR laari gnimooni ol 
aviaoai l2ift ol Had noi}Blu2ni oil2uooB-lBmiaril gnibubni 
aril lallR bna aviaoai ol laiialam lallR a .ii£ aril abiug bna 
-oliaq a .llad noilBlu2ni oilzuooa-Ifimiaril aril gnivaal lia 
aril gnivaal lia aril abiug bna aviaoai ol laiialam niril balai 
aril abiug bna aviaoai ol llsd Isnnarii bna .laiialam lailR 
.laiialBm niril baiaioliaq aril gnivaal lia 


■A)i30ifn3ii aJOHa^uoH aajoo3 jha aa3floa 
-an YHATiwj ajHAYOMaii oviiauJ3ra hot 

ItmmD ot ioiisi228 ,.yX ,9lllvziiK>J ,9fdiA .a dqlBJI 

jlioY waVl lo ooHsioqio} • ,^iutqnio3 shhMia 

»0£,80£ .oK .19S ,£dQl ,9 ylol bsITi 

(£81— £dJ3)   .ifiilsI3 8 ' 


gnivBri lanidBO a gnibubni lolaiagiilai bIoria2iK)ri A .8 
ni InamliBqmoo bool ri2ail a bna Inamliaqmoo lasaail a 
-nfiqmoo lOlBioqava na bna loaiaril noinoq laqqu aril 

.loaiadl noilioq lawoI aril ni Inam 
,abi2 I)alBlu2ni gnibubni Inamliaqmoo lolaioqBva bi62 
22aooB n£ gnivad bna 2JIaw laai bna molKxi .qol 
lOlBioqava aldsvomai a .loaiaril bna ano 1b gninaqo 
,lnamnBqmoo lolaioqava biB2 ni linu 
22aooB biB2 lol ladmam aiuaolo a gnibubni linu bi82 
bnB naq qiib a .lOlaioqava aIdBl20ilab b .gninaqo 
yiBlinu fi miol ol baloaonoo yllaigalni znaam nsl 

,aruiloui}2 


lld,dll,e 

10 vionouaoOT airr ho? 8utaha<na 
jiaTAw HeajTi 

ooaLiH oi lousiMS ^Y.Vi 4ioY waV^ ,lloilsuM .8 ahrd 

9uw>l»a lo ooiinoqioa s ,.aal tisooitsinatiil 

ei£,M .oVl .-ne ,ld9I ,££ .ml baUa 

(€£1— £dJ3)  jadaDd 


^s» 


niaiadw 2biupil gnilaiagiilai lol 2UlBiBqqe na nl .1 
qot aldi2qalloo a gnivari aiu2obaa na babivoiq 2i aiadi 
-xa ylbiBwqu gnivad noilioq mollod bigii b bna noinoq 
qol aIdi2qBlIoo bia2 lo agba adl niaiadw bna 2abi2 gnibnal 
,2abi2 gnibnalxa ylbiawqu. bi£2 iBan bna ni la2 2i noinoq 
2n6am .baiaisgiilai ad ol biupil b gniouboilni lol 2a£affl 
gnivomai lol 2n£am .inaiagiilai biupil a gniouboilai lol 
lol 2n89ra bna biupil balBiagiilai gninialnoo aiuixlm a 
adl 9iu2obna biB2 moil inaisgiilai basiioqav gnivomai 
biB2 naawiad lBa2 biupil a :2a2iiqmoo rioiriw mamavoiqmi 
.noilioq mollod bight bna noinoq qol aldieqalloo 


£Id,dII,€ 

aYrrAHoqAYa yh Drayiorncn<io3 jiia 
aviAaw QAq 

,.xhA ,noeaiiT ,bBoH OBwg .]/[ £0^1 fnotgninag^ .A IS9VI 
(HildsDsJaM .1 ndol ol ia»ai9q 97B-^n9w) lo loa^ikui 
tn»n9q lisil-90o bm oWt-yta9wt boB ,.xhA ,9lBhtiUn^ 
.shA tOozaoT ,y9natiiah>[ .A aaaaiwsJ ot 
eir,edt .ol^ .198 .Sd^l ,£ .obI baUl 
(Kl— £d.D)   .MiilsOQ 


-9b islofiiado  adl lo ' eulaiaqqa  gninoilibnoo  ilA .! 

:gni2iiqmoo .badiio2 
jiadmario a (o) 
;iadmBrio biB2 avoda lawol b (4) 
abi2luo riliw ladmado biB2 gniloannoo lalni wna (o) 

;ii4 Inaidms 
ol a3Bq2 riliw isdmado biB2 gniloannoo 2laIluo lia (\j) 

;iawol biB2 riliw bna balooo ad 
bna abi2luo aril mojrt lie gniwaib 2nBam lawold (a) 

.•ladmerio biB2 ol amB2 aril gniiavilab 
bfR2 lo rroihoo loram a gni22Bq 2naam  loilnoo  (\) 
bna balooo ad ol aoaq2 biB2 ol ladmsdo aril moil lia 

."lawol aril ol noinoq lonim a 
lia lo dlaq adl ni lioo gniiooo lia balooo-ia:£w & (%) 

^ladmario bia2 gmialna 
gniiooo lia bia2 moil lalaw gniiavilab lol 2naam (A) 
-laq ol lawol aril lo noilioq qol b ol ylmiolinu lioo 
ali2oqqo noiloaiib a ni ylivaig yd inamavom 2li lim 
bia2 aril looo ol lawol aril ni 8ni2ii lia adl lo ladj ol 

,ialBW 
latBw halooo biB2 lo noinoq a gniiavilab lol 2naam (») 
biB2 ydaiadw .lioo gniiooo lia bi62 ol aiu2?aiq labnu 
diud J9W a avail yam »0Bq2 bia2 adl gniialna lia 


Ifl 


JADI>IAHOaM QMA JAflSMaO 


M€I  ,T  YHAUMAl 


fioqu nKinsriosrn snilinai iiKqs bifis 3j£ul0£ o) balosn 
baoose zli o) Jzifl zJi moil notssi nsvi^ bi62 lo insmsvom 
yllfiilnatzduz bns riJoofrw gniad noigai navig bisz .znoiJizoq 
noiJMiib 2li oJ ylaziavznBif yllBianaa gnibnsJxs briB jbR 
bsloinJznoo Jsjlafiid bno33« balBgnob ns .Jnamwom lo 
-sis yb«d TSJrigil bisz tznifigfi qu Judfi ol bsgnfiiis bnfi 
biB« svisasi ol baI^t^I^no^ bns sno gniviiri bns Jnsm 
-noo yllBJoviq isdmsoi I&loviq boJB^nob na ,niq muiolul 
isiofiid bno3S« buu to bns isdJo sril oJ bns sno is bsiosn 
-JBTsqo biBZ \o noigsi nsvrj bifiz gnitosinoa yldfisbilz bnB 
-no3 jnhqa noicns) b .bns isdJo eli }b insmsls isvsl gni 
Ifiloviq bsJ£snols bis2 lo bns TsriJo bisz nsswisd bsJasn 
bslsgnols biu lo bns sno biBZ laon mioq b bns nsdmsm 
rilgnsl £ \o gnisd isdmsm IfiJoviq bis* ,lsjl3£id bnoasz 
bi£« \o noiasi nsvig bis^ to noiliaoq Jzift sriJ ni iBriJ rioua 
B oJ svijfilsi JseTto yllrfgifg zi li Jnsmsis isvsl svilBisqc 
riDU« noil3siib b ni noigsi nsvi^ bifiz moil lEluaibnaqisq 
Jnsmsvom esouboiq not^si nsvij bi£2 to Jnsmsvorn IbHi 
bi£« moil yswB isdmsm IsJoviq bisg to bns isriJo biae to 
botsgnols biM riliw bs)Bbo2«B zntsm bnB ,niq minolul 
UJoviq biB2 to Jnsmsvom gniJimil id) Js^Jacid bnoose 
-sno3 noilieoq b moil niq minalul biB« biBwoJ isdmsm 
isvsl  gnilBistio biez to notJtzoq  Jzift  biBz oJ gnibnoqz 

Jnsmsis 

*IMAJI«AJ!I 

ol roa^oM ,oldO .zld^sH baah^dlO .ytiB^ol/' .V zlwsJ 

iioY wsi< to aobsioqios b .^naqmoO dHIosIH IbishsO 

8^2,001 .o>1 .is8 ,Id?I > .iqA bsITI 

(U—X6 .13)   .cmiBlD £ 


5V \A\Tek)Wcr) 


,[TTTXiTrTTirLl 


«*-^ 


-noo sqofsvns bslBsz s snizhqmoa qmBl^dzBR  A  I 
bnB nsaonayo to siulxim sIdiJzudmoo zooszBg b gniniE) 
nsswjsd 8i oiJai nsgyxo-nsjonByo srii nisisriw  nsgyxo 

>.t bnB I 


aVOHDAM OVOHSAW ajlIATD3VTVTOD2ia 

49fiiii9 usb3 .bTllI rt .-noflyidaaBlBH ludlB'/! susbJ 

wnnl ^sdinoloD 

W«,tll .oV[ .is2 ,ld«I ,8 ylul bsin 

WPI ,d ylol soiuni: noHsoilqqs ,ythohq emiBlD 

(k—9d A3)   jnblD 1 

isizsd jniniBib b .Jbv b gniziiqmoa snidaBm gninJBib A 

IsaiJisv B gnivBrf ls;l2Bd biBz ,jbv sHj ni bsJnuom yldslBJoi 

noilasioiq Ibixb bsJasiib ylbiBwqo ob gnibulani bnB zixB 

bslBgnob ne ,S3b1iu2 knimisJ isqqu bszzsasi b gnivBri 

sno sbizni bsiiiBo lolom ainasfs nB .anizso irigijislBW 

-ni bsinsa noizziminBiJ kainBriasm £ .gnizBa srij to bns 

£ gnibubni bnfi loJom sdl yd bsllounoa .gnizBO srii obiz 

sdj to noinoq sriJ dgooirij ylUoiJisv gnijasioiq Jlfiria duJa 

bsddii ylkibfii £ bn£ .lolom bi£2 moil sJomsi gniaBa 


JiOToaraa waj^ DiHOAa 

,ao«iuw8 Ji a»IIA biu ,j9iaa3 ootwsVI .oisUI .D umIIDW 
-nodsJ fbiS9»JI shds^ ot nousfeza ,.na.M .sloqIcW 
iM lo oobBiogMn M ,j»mM (Ouuibsa ,.3al ^tahai 

sttnods 
Mi,eS .oVI .198 .M^t ,S Jq»e bsin 


lo) zuifiifiqqfi noil3s)sb wfifi oiidfi) sviliznseolodq A .1 
,b£sd gniznsz £ gniziiqmos 8oiid£) ifiludu) gnilssqzni 
-duz £ Jfi bstosqzni sd oJ ohdfil sriJ gnivom lol znfism 
oi sviifibi bsoqz bsnimislsbsiq bnB InBlznos yllfiiJnfilz 
•1U2 bi£2 ,)osisd] S3£hu2 B djiw }3£lno3 ni bns bfisd biBZ 
btB2 to noiznsmib loiBm sd) .nisisd) liU b gnivfid 3ob\ 
-svom sdi ol iBlusibnsqisq yllBisnsg bszoqzib gnisd iilz 
S31U02 Irigil £ .bfisd bifiz oi svilfilsi aiidfi) to insm 
biB2 stfinimuUi oJ bslqfibfi bn£ bfisd bifiz nidliw bslnuom 
-oJodq £ .lilz bifiz )o inoi) ni gniezsq aiidfi) sdl bnB Jik 
bsnoilizoq bn£ bfisd biBz nidliw bslnuom soivsb sviliznsz 
gnisd saivsb bi£2 ^ilz bi£2 dliw insmngilB ni ylkilnfilzduz 
ol bofi aiidfi) biBX moi) bstosRsi idgil sensz o) bslqBbfi 
.tosisdl ylilBup sdi to svbBinsesiqsi iBngiz b souboiq 
moi) S011J02 bifiz moi) syBi idgil gnbnsvsiq lo) enBsm 
soBSffi bnfi .ssivsb svbiznswiodq bifi« no ylissiib gnillfi) 
soivsb sviiiznseolodq blaz moi) Ifingie sdi oi sviznoqzsi 
tu goibivoiq lo) enBsm sviiiznsz yansupsil gnibubni 
-9i) bifie nsdw yino Ifingiz gniiBisqo insmqiups bslfiioozzB 
ni insnoqmos yansupsil fi ziasisb znfism svhiznsz yonsup 
to sonsieixs sdi )o sviiBoibni soivsb bisz moi) iBngiz sdi 

.wbR ohdfi) B 


»iaTHOIJ 

.yiUioCI ,-nO odol boa ,mmMoO ,biabboD IIseaA ndol 

•iiooW  ^ottnoqioD  aotaoSl  ot  noo^na  ,biiBlsfl3 

Xwnl wsVl to oohnoqioo b f.\.y[ ,9sbhd 

M»,M .oV[ .-ne ,OMt ,M MO bsUa 

ntl ^£ .HO fdalhfl tenO iiol»K»ilqq« .y^hohq emialD 

(t.T— r) .13)  .HiiiidD e 


isidgif Ifiainfiriasm b lol mzinBdosm gniiBisqo nA .f 
-sisrii bsinuom gnivBrf insmsb ybod isirigil b gniziiqmoo 
znssm isisfiid iz-ui b .mzinfidosm gniiingi ii£q2 b no 
oi bsisuiiznos bn£ insmsb ybod isidgil bifiz oi bsrisfiiiB 
-lu\ B ^nsmsb isvsl gniiBisqo nfi ,niq rauialul £ svisosi 
bnfi insmsb isvsl gniiBisqo biBz ni bsgfigns niq muis 
nsvig £ iimisq ot znfism isioBid izir) bifiz ni bsgfigns 
-Bioi diiw svom oi insmsb isvsl gniiBisqo biB2 no noigsi 
moii yBWfi noiiizoq iziri £ moil insmsb isvsl bifiz to noii 
.insmsb ybod bifiz isiBsn noiiizoq boossz b oi ybod bifi2 
-no3 boB bsgnfiiiB gnisd insmsb isvsl gniiBisqo bi£2 


Mei ,T YHAtmAL 


HTTaSAO JAIDia'^O 


vf. 


oe 


aniq Ifioiibnilyo to lifiq £ ,3lzib izift sdi to sofi^ £ ^^onoB 
bnoosz £ no bsinuom bnfi iz'ib i^^f\ sdi moi^ gnibnstxs 
izift sdi oi zslgnB idgii is yllfiiinBizduz snil 'ssisvznfiit 
bnoMZ £ .zgninsqo sdi zzoiob gnibnsixs snil szisvznfiii 
bsmiol bnfi ilfidz bno3S2 sdi to bns sdi oi bsdsfiilB ;(zib 
.snil szisvznfiii ieift fi no zgninsqo dguoidi to lisq b riiiw 
bnfi izib bno3S2 sdi oi bsdsfiiifi zniq Lfisiibnilys lo lifiq b 


V..-!>-^.. 


noijioq gniksz bnossz bifie bnfi noitioq gnilfisz tnh bifiz 
llfimz ylsviifibi b gniiub nobfibi gnilfisz ni bszoqzib gnisd 
-svom yifiioi aviifilsi bifiz to noilulovsi dD£s to noUioq 
gnilfisz bno392 bi£2 boB noiiioq gnilsse isiA bifiz ,insm 
gnrujb sidfiisqo gnisd znfism gniifise bifiz bnfi noiiioq 
-fibi bifiz to noiiulovsi dsfis to-^foiiioq Ufimz sviiBbi bisz 


esIgnB irigfi is yllBbnsizduz snil seisvemsii b no bsinuom 
-lioo fi .gninsqo sdl dguoirii gnizzfiq snil seisvenfiii sdi oi 
-sq 2ii moi) gnibnsixs bsmio) zioiz luo') dliw izib gnilq 
jbib gnilquoo biBZ ,)l2ib sdJ to islnsa srii bifiwoi yisriqii 
riiiw bnfi ylzih bnossa bnfi iziA sdl nsswisd bsinuom gnisd 
aiok adi oi bsvisosi zizib bnoose f>nfi ini) bifiz to zniq srii 

.ieib gnilquoo bifiz to 


TVT3NrreuiaA mad wjioiowj hoi 81JTAJIA«WA 
ovnmrai hajudjiid MaxgYa^JirrjUM ra 

aVOHDAM 
-logiil ,is^bM iMnsW bos .isIiioX xnisH ,l9iiSH blBw3 
-8sM isxIbS a tisdudsS ot noosizzB ,yiiBan9d 4bBt8 
,(sdaiuKI) tbatBiogal .tlsdseilsesgasitJA ihdsliniiids 

nohsioqios OBonsD b (XOBiirisO 
UK^^ .oV^ .-198 ,0d9I ,n ylul bslil 
9S9I ,IC ylul yuBfinsO aottssilqqB ,ythohq emisID 


ilud oifiliso gnivfid snidofim gniliin;( iBluoiio £ nl .t 
-moo doidw insmsvoiqmi srii .zinsmsb gniiiimi bslBisqo 
lo) sbilz mfio bise gnllnuom lol znBsm .sbilz mfio £ zsziiq 
-uiofi oini noiliaoq b ol to iuo nobizoq fi moil insmsvom 
ifiluoiio sdi to 2iiud nifiliso riiiw Insmsgsgns mfio gniifi 
-svom lol sldfiuiofi gnisd ilud bifiz dofis .snidoem gniliini 
mfio bifiz .noiifiuioB to difiq b gnols riiiol bnfi iofid insm 
noilom sviifilsi lol bsinuom gnisd ziiud bifiz bnfi sbilz 
mfio bifiz .isdionfi sno oi iosqzsi riliw riifiq ifiluoiio £ ni 
-ns mBo gnilBulofi olni noilizoq b ol bsvom nsdw sbilz 
srii oi iDsqasi riliw .sldfiizuibfi yimiolinu gnisd insrasgfig 
mfio gnilfiuiofi oi loiiq ieui zliud bifiz to noiiizoq Ifimion 
sdi ,2iiud bifiz to noilBuiOB to rilsq srii gnolB .insmsgfigns 
iuo noilizoq £ raoil sbil2 mfio bisz to Insmsvom to difiq 
ifi gnisd insmsgfigns mfio gnilfiuios olni noiiizoq b oi lo 
.ziiud bifi2 to noiifiuiofi to riisq sdi oi slgOB nfi 


noiiioq b Bo IfiS2 yllBoimfinyb oi insmsvom yifiioi svii 
srii to noiiioq t>i£2 ni siu22Siq srii ifirii oz biufi bifie to 
isrilo sdl gniaufio ydsisdi zszfisioni isriio bifiz no bnfi biuf) 
sifiioi oi enfism sibniqe bi£2 bn£ 2nfism gniauori kiBz to 
bi£2 oi supioi £ ylqqfi oi bn£ sno bi£2 oi iosqzoi dliw 

Josido 

8iMii,e 

HDTUJD ^IJ8 

yt^ to loogizes ^wol ,woi2aO ,.a.1.$I ,ysoBJ .S byoH 

.in ,9lBb2lUH ffuiBfiuisVI .H hs3 ot ta90i9q 

£»8,^t .oYl .198 ,Sd9I ,» 9001 b9Ul 

(OC — |kd .13)   .8iniBl3 t _ — 


bsifignols n£ gniziiqmoo doiub ssfislsi bfiohsvo nA .1 
-mfido doiub bsifignob nfi gnieobns gnieuod doiub woHod 
bsiosnnoo sobIiuz doiub iziii gnibnsixs ylseisvenfiii fi ,isd 
-fflfido bifie lo bns sno nidiiw gnieuod bifie lo bns sno oi 
bise lo bns sno bise ni bslifimuot isdmsm doiub s ,isd 
-moo 90b1iu2 doiub bnoose b dliw bsbivoiq bnfi gnieuod 
00 ,»06liue doiub inf) bifie gnigfigns bnfi oi yifiinsmslq 
bifie lo bns isdio sdl dliw bsgfigns ylbsbfisidi insmiudfi 
enfism gniiqe ,isiifil sdi lo yllfiixfi sidfiizuibfi bnfi gnieuod 
doiub bnoose bifie bnfi insmiudfi bise nsswisd bseesiqmoo 
Ifinoiioiil oini esoBliue doiulo bifie sgiu oi 2fi oe isdmsm 
bifie lo bns sdi .soiol bsnimislsbsiq £ xliiw insmsgfigns 
nfi gnivfid isdmsm doiulo bise moil siomsi insmiudfi 
sviib fi lo bns nfi svisosi oi bslqfibfi nisisdi sgfi22fiq Ifiixfi 
dguoidl gnibnsixs esiod Ifioiilsmfiib lo ylilfiiulq £ .iifidz 
Ifiiiqe fi gninitsb esiod bifie lo ebns sdi .insmiudfi bise 
.insmiudfi bifiz no zbfisidi sdi zb doliq smfiz sdi lo difiq 
isriio sdl ni siod szisvznfiil £ dguoidi gqibnsixs niq £ 
ni 2Siod Ifioiilsmfiib bifie lo sno bnfi gnieuod bifie lo bns 

.insmiudfi bifie 


Jia J«IU03 TIAHZ »8ia 3 J«IITJIJM 
ot ioasi82B ^wol ,«biqsH isbsD ,'i9iiadl9iq8 .A blooiA 
-oqios • ^wol ^Uqefl iBb93 ,yiuHimo3 oibafl sntUoD 

Bwol to noitn 

TS«,ldt .oy[ .198 ,td91 ^t .ssQ bsUa 

(ie_MJ3)   .BiiiisIDI 

-moo zllfidz bnoose bns iziii gnilquoo lol soivsb A .1 

fi ,llfid2 leii) srii lo bns srii oi bsriofiiis i2ib leifl fi gniziiq 

snil 9eisy2nfiii izih b no bsmiol zgninsqo dguoidi lo lifiq 


JADIKAHOaM QMA JAflSViaO 


8d 
jAi)i3TAN[ siJO)io<i o^irraar moi 8irrAJiA«i«iA 

9iR»fn t<i .lonsina ^an»T ,»lilvzoa^ JisV^ asoiO dguH 
1o   noUnoqioo   •  ^iiosT   t»llivzoaX   ,aoitnoqio3 
edl,0£8 .o>1 .19^ ,9291 ,21 sflDl bsin 

(8e— er .n»  .smiBiD d 


M€I  ,T  YHAUVIAl 


1o 223n3nft 3riJ ininirm3)3b lol eulsisqqB ns nl .1 
3onsJai23i aril lo inamaiuzBam aril ilsuoiril zisdft sliixs) 
srit .nsdf) bifi2 )o ecBm 6 rfsuoi/l) zbiuR 'io woft aril ol 
B gmyBri ^aivab gni)23) 3lqmB2 b gnizhqmoa Jnamavo-^qmi 
srij ni balBUlie znBsm Jaini biuR jniaiarlJ ladmBfla 3lqmB<; 
sIdBvtpms-t ;i9drnsri3 slqrnsz sri) luodliw )ud ssivab gnilzsl 
biuft nsdmfido slqmBZ 3dJ lo bns ano )b znBsm 3iU2ol3 
lo) siuzols bisz nidliw znsam gaibubni znBsm JslJuo 
nsdniBrio srii moi') biuf) )o woR miolinu srii gniJlimisq 
gni^lqqfi ^d^ znBsm aiuzob biBZ riJiw gnilBiaqooa znfiam 
aril moi\ biuR ^o woft ariJ o) 9oaBi^ii^^ banirmaJsbaiq s 
stieoqqo srii Is ensam ^lu^ob bno392 ;i9dmBri3 slqmBZ 
riJiw svijBisqooo enfism snibu[3ni isdmBrio bisz ^o bns 
niriliw 3lqms2 zuoidft s 223iqrnoo oJ sviJa^'fia siuzolo bifiz 
bflB ,9mu(ov biBbn£)2 bsninnslsbaiq b ol isdmBds aril 
lis ^o woft 3riJ ot 33nB)2i23i 3d) gninimistsb lo^ znBsm 

.3lqmfi2 zuQ-idft bis2 dguoidl 


jiTraMi80D8iy gijoijvinv^oo 

soMoi td fioosiaBB ,.in ,boow9iiioH ,Mnn .1 add 
• r.Y.1^ ,jhoY W9l^ ,.3al ,d7Ut9«95I -dsiairig ot ,etn»m 

sicwbIsQ )o aoilsioqi03 

(22— €T .13)   .enriolD d 


J*X 


)o notfioq bi£wio) sdl Insofiibs b»}nuom ssbVuib biBd 
snitmaJsb o) isvsdz sdj dJiw gaiJfii9qoo3 btu lavfidz sdl 
-din fi goivBd lioi bad) s ,9bid balBsil s )o eeMiioidi ad) 
-svom iBoilisv gnbfioR lol balniMm yUnsilieai gnisBl isd 
9vnb Uoi bos) ,Iloi goiiaBd ad) dliw insmngilfi ni Insrn 
sdt 9vhb ol eosam avhb adt gnitsaonos enBam ,anB»m 
lo) eaoboaiib alteoqqo oi Ikyi gniissd adi bru IIoi baa) 
Uort gfliisfid ariJ biu lavsdc adt naawlad ni abid b gnibaal 
SailAX>i lioi gniiofid adl )o a^shue Ifiadqiiaq adi dliw 
Yidfvoai aldfii baa) s ,IIoi baa) ad) osdi ylbiqBi atom 
zradnum lioqquz 9fii Yo noii^oq laqqu ad) no bainuom 
-que o) aldB) baa) bis< no znBam .lavBdz ad) o) avilBlai 
Ikn baa) btB2 bos IIoi ^aiiosd bnB Ikn baa) biss )ioq 
.Ikn gnivBds bis2 lo) ansam aviib a)6-isqae .MiBam aviib 
-nu ad) )na3£(bB ba)nuofn ladnwni IIoi Issribnilys a baa 
httB abid gnigTBdozib ad) )3aft9b o) lavBdz 9dJ )o abiziab 
.Hot gnrvfiria ad) )uod£ abid ad) )o inamavom )nava-iq 


•)iuz ioBi B gni2iiqmo3 a3ivab gniiUKsam y)i2032iy A . I 
boB aiulBiaqma) )nB)2no3 s )b biuf) b gnini£)no3 lo) aids 
woR UitnaiaBib b .ixulBupa aiu)Biaqrna) b gaini£)no3 
llxa nB bns adu) qoib aiuzzaiq b .qmuq b ,i3lIoi)no3 
•aiari) aIqmB2 biupil b )o woft zaiise lo) bagoB-nB ladniBds 
)o a3iupe fi boB io)3a)ab aiuuaiq IfiitnaiaBib b .dguoid) 
-no3 woft lBi)naiaBib bisz o) ba)33nno3 aiuzzaiq esg aesd 
bifiz o) bat3anno3 aiuzzaiq ssg azsd )o asiuoz biB« .lalloi) 
-ab aiuKaiq lBi)naiaBib biB2 )o abiz ano bos ladrasds )Lxa 
ad) .adu) ad) )o )ixa ad) no aiuzzaiq azBd ad) naxa o) io)3a) 


8Sd,dtt,e 
HTrear auoHox ovniiAaa aaais-HOiH 

ol  loosiac  ,.H.V1  ,baBlnoiid89W  ,aobrioO  .M  dtiaX 
-103 • ,.H.I^ ,9099^ ,.3al ,ssfihs9fl aoisbs-i^ siiilaiiiil/I 

9iideqni«H wsK )o aobnoq 
IO€,I» .oVI .198 ,Odn ,£I >clul baira 
(9— er .13)   .«inlBl3 d 


aupio) gninnui agBiavB ad) gniiuzBam lo) zu)BiBqqA .d 
)o noi)3nu) b zb yldmaz2B gni-uad-IIsd babBoI >{IlBixB ns )o 
-lanni ad) ol Jsaqzai dliw a3fii-ia)uo adi )o baaqa IsnoilBloi 
-isad biBe gninoqquz lo) enfiam gnigiiqmo3 ,)oaiari) asBi 
-oilyo B gnivBd albniqe Isoiliav a gnibubni yldmaezB gni 
-lanni gniiBad aril dliw a)Bm o) babivoiq noi)ioq iBsiib 
noi)ieoq baxft s ni asBi-ianni bise ad) rioqque bns asBi 
gniad 93Si-i9)uo bisc ad) ,99Bi-ia)uo ad) o) )3aqeai dliw 
enBam ,2ix6 iBsiliav ^{IlBilnBlzduz b )uodB aldBlsloi ylaai) 
adi o) I3aq2ai d)iw asBi-ialuo biB2 ad) gnibsol '^IlBixB lo) 
•ribnilyo woUod b gniziiqmoo ensam bisz .aoBi-ianni h'laz 
naqo na bna qol baeob a gnivfiri qB3-io)oi baqsriz Ib3 
B gnivsd qB>io)oi biBC )o bna mo))od ad) ,bna mo))od 
-9d gnUsoinummoa Oolz bassqe Ylmio)inu )o ^{)ilB-iuIq 
i9ani ad) ,)oaiad) eaoB^iue IIbw -ia)uo bns laani ad) naawl 
adi dliw alBm ol balqBbB gniad bna qo) biB2 )o a3B)iu8 
gai)B)oi io) enfiam .yIdmaezB gniiBad bise )o aoBi-iaJuo 
-13V YllBi)nB)8du2 B )uodB Y)i3oIav rigid b )b qB3-io)oi biB2 
-ieoq bnB bagnsriB )a( 2Bg s gnibubni znsam biBZ .zixB lB3i) 
ad) )2niBgB CBg )o niBai)2 Y)i3oIav dgiri a }3aiib o) banoi) 
biBC gninifi)nifini lo) 2nBam )ioqqu2 ,io)oi bi62 )o a3B)iu2 
)o eixB ad) o) }3aq2ai d)iw )narnngil6 simsayb ni qB3-io)oi 
-sib gniiBad esg a gnibubni ensam biBZ ,io)aiad) noi)fi)oi 
)o a3B)iu2 IIbw iBsiibnilys ad) )o noirioq a iuoda ba2oq 
io)oi bi62 )na3B(bs ba)nuom a3iuo2 )dgil s ,qB>io)oi bisz 
no ba)nuom 8nBam lonim ,)oaiari) bna ballol2 aril iBan 
bis2 moi) 2yBi )rigil )3aRai o) b9noi)i2oq albniqe bis2 
)o bna ba)lol2 gnilsloi ad) yd baqqod3 2B a3iuo2 idgil 
o) babivoiq 2nBani io)3a)ab avi)i2na2-o)oriq ,io)oi biB2 
lB3ii)3aIa aouboiq bnB )dgil )o 2yBi baqqod3 ari) )3a)ab 
lBnoi)B)oi a<I) o) ysnaupai) ni Unoinoqoiq 2a2luq )uq)uo 
aeluq lBvia)ni-ami) a bna ,q63-io)oi bisz ad) )o baaqz 
ad) yclqeib bns )nuo3 ylLsaiboiiaq o) babivoiq ia)nuo3 
-o)odiq biB2 ad) yd baouboiq easluq )uq)uo )o ladmun 
.lBvia)ni ami) banimialabaiq a gntiub io)3a)ab avi)i2nae 


^BGI ,V YJiAavtAl 


aTTasAO jAioiaao 


se 


)ai2Bd bi62 a)BJoi o) bagnBns 2nB9ni gniviib 9ldi2iavai 
-iRu2 baaqg b )b noi)33iib bnooag b io )2ift b larilis ni 
bi62 moi) biupil )o noi)36Dxa lB8u)iDna3 lo) )n3i3 

,29d)ob 
k) dsBa ni enBam gniviib biez yd aIdfi)B)oi qmuq a 
ba)3anno3 )alni nB gnivsri qmuq bifiz ,2noi)3aiib biBZ 
-ai lo) laUuo )2iA a bna )aI)uo )namiifiqmo3 b'lai o) 
-y)qma lo) )aIluo bnooaz a bns oiaiari) ia)BW )o niu> 
-3aiib ari) )o gniad qmuq biB2 ,)nam)iBqrao3 b)B8 gnt 
ano* riguoiri) ia)6w ^urioeib ol aqy) avignoqzai nob 
nob3aiib ari) o) gnibio33B 2)abuo ari) )o iad)o:ad) lo 
,2flBam gniviib bisz )o nobsJoi )o 

I ^ 


-)Daioiq biB« lavo ba))ft bna %nhao ad) abi2)uo bainss io)oi 
ari) o)ni ba)23n gniad io)oi biu )o edii ari) ,))Bri2 du)2 gni 


naaw)ad gnbB3inummo3 m3)2yz noi)Blu3ii3ai ia)6w b 
laafia o) )nam)iBqmo3 biB2 bns )abuo qmuq )2ift bisz 
)ai2Bd biB2 )o noi)B)oi gniiub noi)6lu3ii3ai ia)Bw 
gnibubni ma)ey2 bifig .nobsaiib )2ift a ni qmuq bnB 
-ad )ai2Bd biE2 )o yllfini^xa alsson gni3uboiq-)ai a 
aiu22aiq b Isaiib ol biupil )o laval gniri2BW aril wol 
,lai2Bd biB2 )o IlBwabiz aril dguoiril lalBw )o m6ai)2 
aupio) mio)inu banimia)ab3iq )o ri3)ul3 qil2 b bns 
-ai ariJ ydaiariw ,2nBam gniviib bisa ni noi22i«i2nBi) 
-1U2 ad) yd baiafio i^iiBd biaz )o nob6)oi ol a3nB)2i2 
-l6bnB)2du2 )nam3gniqmi )ai bisz bns ia)Bw gnibnuoi 
)2ift biB2 ni nobB)oi )ai2Bd )o baaqa ad) 2a3ubai yl 
-B)oi noqu avbsaBa gniad ri3)ub qilz bise ,noi)3aiib 
-ai ari) bnB noLloaiib bnosaz a ni )ai2Bd biB2 )o nob 
,qmuq bis? yd )nam)iBqmo3 biB2 )o gniy)qma gni)Iu2 
.baaqz noi)36Dxa biB2 o) )a;l2Bd biB2 a)6iaIa33B o) 


'-:. ... 


i-««»Jj» 


I 


^^Kv 


;<9 •'t 


)ai2Bd UixB ari) )o a3B)iu2 Isninna) laqqu biB2 )o 8a2«a3ai 
-B)oi ari) )im2nBi) ydaiari) o) ba)qBbB gniad bns nobsaioiq 

.)3i2Bd ad) ol lolom ari) )o nob 


eavmiDAM oraviAajD ho^ ct^sm joirmoD 
NiarreYg YMayooaji iviayjoa DravAH 

.znsX .yswiiBl ,9iibJ iwsdoNI I0£? ^tvi^9«. .H nudlHW 

td£,eO£ .oVT .198 ,£d«I ,81 9nal 59111 

(£1— 8d .13)   .8f0lBl3 9 


T£MI1.€ 

8UTAJIA«MA OVUTAaHT SOIH 

dlamIl9H bns ,J2 d)2d .V! £092 ,\tuM ndol mBilliW 

.dW ,994iiBwUWI lo died ,.«, dldS ^Odd ,i9i9l/ 

dd^SII .oVi .198 M^ J annl b9ir! 

(£^_9d .13)   .efaisI3 £ 


nisioriw gni2uori a gnivBrf aniriosm goinfiab b nl .1 
lnavIo2 B ,banB3b 3d o) ^low ri)iw ba)3B)no3 2i )navIo8 
-ri)iw lo) znBam bnB laznabnos a gnibubni ma)2y2 yi3yo3ai 
-Io2 ari) gniiub gni2uori bi62 moi) loqBV )navIo2 gniwBib 
bnfi ,i32n3bno3 bisz o) )i gnizzsq bnB boii3q yiavooai ki3V 
)o asnsupsz ari) ri2iIdB)2a o) aIdBa3qo 8nB3m mfiigoiq 
yiavo33i 3ri) o)ni )i )uq o) bns sniriosm biB8 )o noi)6iaqo 
anil woR )n3vIo2 a )o riliwaiari) nob6nidmo3 sri) .boiisq 
)navIo2 baznsbnos yriBS o) laenabnoo bisz ri)iw baloannoo 
boB anil biB2 ni baaoqialni lalam Jnavloa a ,moi)ai3d) 
yIlBbnB)2du2 yllsmion znBam avi)i8na2 aiuwaiq gaibubni 
-laqo )od riguoiri)3iad) biupil lo woft o) islam ad) gnieob 
ad) ni Inavloa biupil )o aonaeaiq adJ o) aenoqaai ni aide 
sosam bna ,iatom ad) dguoid) d)Bq woR a naqo ol lalom 
\Aa» o) 38aoq8ai ni balBuloB boB d)iw baJoaonoo yldaiaqo 
)o ««anavito3Da ari) loDoos o) emsam avbi2na8 aiuzBaiq 

.soBam mBigoiq bi£e 


-ioid) ba)3al32 a o) 2abid gnivsrie lo) anidafim a al .£ 
babBid B ,2i3dm3m )ioqqu2 lB3i)iav ba3Bq2 )o lisq a ,22an 
3d) )o 2bna laqqu ari) ni b3)nuom yIdB)B)oi IIoi gnivsriz 
•yd-abie tuouobnoo said) gnivsd boB nadmam lioqquz 
2avku( ad) ,noi)332 dsBs ni eavinji iBiiqe ri)iw 2nob332 abiz 
yla)ieoqqo boB bad3)iq yliBlimiz gniad 8noi)338 bna 3d) ni 
bsqfide-V d)tw noboae 3)6ib3mi3)ni ad) ni saving ad) o) 
biB8 ,8nob332 )n33BibB 3vb33q23i sri) )B anobonui 9)iml 
ybrigib ad o) balssbz gnrsd rilbiw nobose 3)Bib3nn3toi 
gnibssl p6i ydsiariw abid lilqz a )o dlbrw ad) xisri) 223l 
3)ini boqaria-V a ri)iw bangilB zyswlB 8i sbW £ )o nobioq 
£ gnivBd Uoi gniiasd £ ,8avini gaiv£d2 ail) )o noiiaoui 


d£d,dlt«e 
av^ OV^THgAW HOI araH3AM YHOWJAJ 

H3TJ J3 «n J8 HTiw oviioiniinvia3 

,.xhA ,zta9od4 ,s^39ofl .3 Iib3 bus ttt9d3eoM .1 blsooa 
ol nonsieas ,.in ,i9»89d3te9W ,.il 4wY .Y nnyJ bna 
JioY wsV^ )o flobsioqioa b ,yasqmo3 3^3913 kn9a90 
^d2,92t .oVi .1^ ,IMi .81 twa b9ai 
(e£— 8d .D)  .smUn £ 

rgniziiqmoo anidsBm yibnuBl A .1 
3d) )B )3buo i3)Bw B gnivfiri )n3mliBqmo3 gnirizBW b 

,)o3iari) 32Bd 
niriliw bseoqzib )3i2Bd gaini£i)n<»2ari)ob a)fiio)i3q b 

,2ixB iBobisv £ no noi)B)oi lo) )nam)iBqmoo bi£z 
bval gnirizBw a o) )namli6qmo3 bise gnillft lo) 2n63m 
4ai8Bd bifi2 )o qo) ad) )na3fiibB 


5d 


JA3iv[AHoaM aviA jAflaviao 


we I ,V yhauviaL 


-v*ri zsjBlq bLB2 .aJslq bs^rf bise moi^ bs3Bq2 sjslq lisj s 
-yradJ zags^Bq bangils bna zyos'i-iuz lanni blUiBq jni 
l£3hbniJY3 snisd alfilq lisJ bi£2 ni 98£22fiq sdi .d^uoixll 
sdJ lo Jsliuo 3dJ oBxll istdnusib ni lagisl bns 3q£d2 ni 
r6\ [law bn3 latuo ns gninno) znBom .bstzaJ gniad qmuq 
.dSUOTiIlsisd} gninaqo n£ sni^sd 3gB22£q sJsIq Ubj bi£2 
-£l9i bssfiqz ni zalslq biss gniblod '^Ibigii lol ensam boi 
s gniviaoai lol nwwJsdaisrfj soBqz b sbivoiq ol noil 
ni 3afi22Bq adJ gniJosnnoo loi znasm ,b3i23) ad oJ qmuq 
Isizfis B ,biuR ailuBibyri lo 33tuo2 s riJiw alslq bB^ri sriJ 
-txre idnni adj no slalq bssd bise ni sgEzzsq sriJ bnuoiB 
Jalni 3dJ bnuo-is qmuq adJ no gnilsaz lol tosiad) »b1 
gaivfid alBlq tisi hiat )o sg&zztq sdl ni not«iq b ,1o9i»dl 
sldBvom bOB qmuq srij 'io islJuo srij gnioB^ bna sno 
isIlBfnz lo matt b ,qmuq sdJ moi) yswB bnB biBwoi 
biBZ lo bns isdio sdl o} bsniot nolsiq bisz nBdJ istsmBib 


■•I 


sd  oi  supiol  £  )o  sbutingBm  bns  noit39iib  9rii 

; bsiueBam 
sdl 0} bns sno Ib bsdosllB inBsni sldixsfi bslBgnob 
b336q2 Inioq isluoiliBq s )b znBsm )uqni yibIoi 
-iBq srij moi^ znssm luqni yisJot 3^1 no ^llBibBi 
;2n6»m luqni ^bIoi aril )o noilsJoi Io eixB isluail 
/Ibifiwluo "{llBibBi bsnoilizoq enssm ^iBloi bnoose 
sril riliw InsmsgBgns ni bns znBsm luqni sdl moil 
ssnBbiossB ni noilBloi b svison ol uiBsm sldixsR 
luqni  yiBloi  sril  ^^d  bstlqqB  insmsvom  sril  riliw  . 

;2nBsm sidixsft bslBgnoIns sril ol znBsm 
bns bno3S2 b ol bslquo3 yisvilBisqo znBsm gniblsiy 
sidixsft sril SDfilq ol znssm sldixsR bslBgnob sril lo 
yiBloi sril gnigiu i6\ noiznsl gniblsiy isbnu uiBsm 
-isq sril risiriw is nollizoq iBmion b 'ol znBsm luqni 
sldixsR gnibnslxs '{IbiBWluo sril bnB inioq iBlusil 
sril moil zuibBi nommos b gnolB sil rilod znBsm 
ydsisriw znssm yiBloi bno3s< sril ol aixs XBiusiliBq 
sril )o noilBloi zlzizsi ylSiublsiY in&stn gniblsiy srii 
-ion sril moi\ noilosiib isrilis ni enBsm luqni ytbJot 

bOB ;noi)i20q Ism 
|ino3S2  sriJ ol bslquos ylsvLlsisqo  enssm gnilssibni 
ro insmsvom sril ol svienoqesi bns enssm yisloi 
-ibni luqluo ns sbivoiq ol enssm yisloi bnoase sdl 
luqni  yiBloi sril ol txsilqqs  supiol sril )o  nobs3 

.enssm 


J* 


ni gninsqo sdl dguoiril ylbiswiuo gnibnslxs bns nolziq 
Isnibulignol s gnivsd msJe bns noleiq bise .IIsw bns bise 
s gnivsri male bise bns riguoidlsasdl gnibnslxs sgszzsq 
sgseasq sril ol sgBzefiq iBnibulignoI bis2 gnilosnnoa lioq 
olni siueesiq lalluo qmuq gnillimbs id\ slsiq lisl bifie ni 
bsnoilnsm leiR sdl no isiesg s ,sgfi22Bq slsIq lisl bisz 
lol dgi/oiriJ9»dl sgB2asq sdl bnuois nolziq bise )o bns 
ssis sdl ,)osisdl islluo sdl bnuoiB qnuiq sdl no gnilsss 
islfisrig gnisd male bisz moil yllsmslxs nolziq bisz lo 
"io Inioq sril mon\ yllsmalni noleiq bise lo sais aril nsril 
biu bouo-is gnriqe lioa s ,qmuq aril riliw inamagsgns 
laiiBl ad) isac 01 aob:>3iib sdl ni noleiq aril gnign/ mslz 
bsioviq isvsl s ,lsliuo sril bnuois qmuq sril olno )osisril 
•dtiw lol raaiB bise ol bai3onno3 bos alslq lisl bise no 
-ooo tcA enssm bns ,qmuq aril moil noleiq bise gniwsib 
.anil oi'Ulai bcuR s dirw male bise ni agseesq sri) gniissn 


U.  W 


-udiiteib Idgiaw adl gnilBoibni yllsueiv 10) eulsisqqA . t 
B ,noilioq iasd s gnivsd amsil s gnieiiqmos ybod s Io noil 
ol balqsbfi eiadmam sbie-yd-sbie lisqs bsasqe lo ylilsiulq 
moil aril moil battoqque yldsvom bns ybod bise lioqque 
,noilioq isBd bise biswol bnslxs ol es oe smsil bise )o 
dguoidl gnibnslxs eiisq gnibulsni enssm gntlsotbni Isueiv 
gniisleigsi 10) noilioq i3Bd bise )o Inoil ni baeoqeib bns 
-ulq bise no nsriw ybod bise lo Irigiaw )o nobudiileib adl 


aoTDaraa aiiu«835i<i avAw jjui 

bstinU sdl ol lonsizzs ..bM .idqlsbA .^tUaQoM .8 oiil 
Io yi>}9T>a2 »dt ^d baioaeaiqai as sahaoiA to astslS 

tTsVI aril 
tt»,«e .oVT .i»g ,Odf t ,81 anol baOl 
(IM_£T .10)   MnlalO Tl 
(MS .oae ,(IS9t) aboD .&II ,if. sMT labau batonO) 


DraxADiovn viomjfflirreia xHOiaw 
auTAiiAqqA 

.oyntdD ^armte J ooHIK .aoDoalO ,a«aH .7> biawoH 
^IsaS ot noosixB  fill ,aywi»a  ,i9l8ol .H aaJ  bns 
nswsiaa io aoiteioqioo s .batnoqioanl 
I 18^9 .oVl .laS ,OdQI ,81 .da'l bain 

'   .,    ,   (tri— «T.ID)  .emislDr 


lanislnoo s gnieiiqmos lolsaiab woR avsw IIul A .1 
biupil slgnie s ;elnamala avienoqeai aaiol insilqmoa gnivsri 
naniBlno3 bise gnillR yllsilnsledue muibam silyloilsala 
•sqas )o lisq s bns ;muibam bise ni baeiammi abons nB 
ni baeiammi eaborilBs balslueni .baosqe yllBulum ,alBi 
)o aldsqss gniad esborilss bise )o dsss ,muibsm bise 
-ai ylaviesasoue bns dguoidlaiadl muibam bise gnieesq 
ensam Iiu3ii3 oiilsala ns bns .moilaiaril enoilDsIs gnivom 
gnilfisibni 10) eaborilss bise bns sbonfi biee ol bsrioBllB 
riguoiril gnieesq muibam bise )o Inuoms bns noil^aiib aril 

.eabori}s3 bise 


HomAQA Taar «imiw 

ot  lOoiiaMi  ,.dalM  ,iodisH  notaafl  ,isasJ  .A  ndol 

fugidaiiyi to aottnoqioa ■ ,t>*<l>no3 laamqiapS iisID 

M;8,II .oy[ .ia2 ,M9I ,9S .dal bain 

(8dt— Cr .13)   Molan 8 

biuB s bns laini biuB s gnivsd eqmuq gniJeai 10? .1 
s to aobsnidmoo sdi .loaiadl eabie alisoqqo no laliuo 
.amesaiq labuo qmuq s goilsar) lol ensara aviib qmuq 
.atslq bsad s gnistiqmoa lolqabs bise .loiqsbs ns bns 


t'Bei ,V VaAUKAl 


axTasAO jAioiaao 


H 


DvasUiSHZ oviDiueAaM sicn iviaMuirreyii 
^o svHgi^oiTAjaii ggairrg JAMiiovi-egairre 

8JI08 
,aocIIW ot toa^toB ,.bM ^owotisleadD ,aoido3 .T bInaO 
(.bM (HwoiiatsadD ..aol .naanisna boombill ,IIsttul^ 

basl^HBl^ to aoitsioqioa • 
ll«,£0S .oV[ .i»8 ^Mt ,St anol balTi 
(lOi— £T.ID)   .emisID^ 


s ,nobsnidmoo ni .gnieiiqmoo dqsijiMde lio A .li 
ylbiswni-yllsibsi gnivBri gnii iBsrie s gnilnuom bssrf isarti. 
ad ol lioe aril olni baaiol ad ol balqsbs esnsv balasiib 
,bssd issde bise ol bns lawol eli Is baxiRs llsde s .balsal 
olni bns rtsrie bise ol balslsi yllsixsoo muib gnibiooai s 
ensam gniisad .ebnalxa rtsrie aril to bna laqqu aril rioiri'v 
lol gnibivoiq bns rtsrie bns muib ad) naawlad baeoqialni 
-aiaril Inamavom Isnoilsloi bns Isixs avilslai sail-noilaiil 
gnibivoiq bns naawlad bseoqislni enssm gniiqe .nsswlad 
issrie aril bns muib gnibiosai aril naawlad noi)3anno3 ad) 
done ais ea)si gnriqe Isnoieio) bns Isixs aeodw bns bsad 
aoi)om Isnoi)sloi bns Isixs gnilisqmi to aldsqso ad ol es 
-ion boB isarie 01 Isnoitioqoiq yllaaiib bsad isade ad) o) 
Bosam .eosarn gniiqe ad) dguoid) o)aiari) bailqqs e8ai)e Ism 
bus JiaMi isade adl o) nollom avbfilai daua gniylqqs loi 
gaibiooai ba& bsad isade ad) naaw)ad avi)siaqo BOsam 
-aiari) bns noilom avi)slai rioue gnillolq yboaiib loi muib 
Isnoieiol adl to eqirienoUsIai eeaile Ismion-isarie ad) yd 
eaeeaile Ismioo )naiaBib )b aiulis) lioe gnieuso eaeeai)e 

.bsad isade bise o) bailqqs 


srarscM auoflOT 

SDinoT ot lonsina ^VIm3 ,«aabstIA ,aavodn9 oisofl 
to oottnoqioa a ^lUsD Jahdsa nag ^.aol ^sloitiioD 

ahnoWmO 
«e8,0r .oV[ .198 ,0d9i ,tt .roVi bain 
(Ml— ^r .D)  ^mialD £t 


:to aoi)siiidmo9 ad) ,-ia)am aupio) s fli .1 
a)ieoqqo ow) to dasa ni aIds)s}oi ensam )uqm yiB)oi 
d)iw asosb-iooos ni elxs islin>i)isq s no enoi)3aiib 


-ttditenoa -io)3a)ab aiueeaiq IsDnaiaBib bise to abie iari)o 
-na ad) moii ballimenfiil aiueeaiq aviaoai ol ensam gni 
-moo lalloilnos woR Isi)naiafiib bise ,adu) bise o) asnsD 
lBi)naiaBib aiueeaiq )n6)eno3 b niB)niBm ol ensam gnieiiq 
ad) bns qmuq bifie to aansDna aril is aiueeaiq sdl nsswisd 

.aiueeaiq aesd 

ied,dit,€ 

YTiaoD«i7 Dvasixj^ASM HOI euTAiiAqqA 

e3n'8A j^OMJiaHT ^o 

ot loosiess ,.LVT ,iia*l bnsIdsiH .kdtnaeofl .A daoJ 
wiVl to oobnoqioa ■ ,noil>ioqio3  »bldis3  oolaU 

iioY 

(dS— eT.n>)   .siniBlDe 


-aiuesam ylieooeiv gniism lol aldsliue eu)BiBqqA .1 
ba)oii)eno3 s gnivsri adu) aIds)ioleib s gnieiiqmo3 elnam 
bns mio)inu s gninis)nism 10) ensam .aoRiio agisdoeib 
-eib bise riguoiril Isiialsm Io woR oiDamuIov )ns)eno3 
baqolsvsb ei bBsri siueesiq 3i)s)e s ydaiadw adu) aIds)io) 
-am gniiuesam iDl ensam ,adu) aIds)io)eib bise niri)iw 
bise yd baeuso adu) sldfiHoleib bise to noil3aRab Isoinsrio 
aiulBiaqmal aril gnini6)niBm alidw bsad aiueeaiq 3i)s)e 
-no3 10) ensam bos )ns)enoo yllsi)ns)edue Isiia)sm bise to 
-slnaeaiqai Isnsie s o) aoLloaRab Isoinsrisam bise gniliav 

.Ifiiialsm bise to ylieooeiv to avi) 


DVnOASlD "iO aOHT3M OVIA 8UTAJIA«I<IA 

i^oiTATOH ra &ia3HW oraavnuo 

niUasM ot noa^em ^.daiNI ,ritiiioM ,aasJ .O biadaM 

flBsidalM to nottnoqioa ■ ^.daiM ,aoejlasl tyiuMiffloO 

»19,V»I .oVl .198 ,ld«I ,d£ JaO baUl 

(8T— €T.n»  .uiiiiriDIt 


-asiBdo laadw gnibniig gninimia)ab to borilam adT .1 
laadw gnibniig b gniiBloi to eqale ad) gnieiiqmoo eoi)eiia) 
yiinavsi) bns goigsgna ,noils)oi to eixs Ismion e)i )uods 
bos dlbiw Isixs e)i eeoias laadw ad) to asnaialmuoiis ad) 
aansteib Isibsi banimialaboiq s lasriw aril gnilsilanaq 
-aoae bns gnigsgns sviesids Issriw gnibniig s )o enssm yd 
-ni bos loo) ad) no baaoqmi aoio) ad) gnienae Joo) gni 
.aoiol douz to abu)ingsm ad) gni)S3ib 


T5 


JADIMAHOaM QMA JAHSViaO 


Mei ,7 YXAimAl 


3YMa Tjaa aaaig ajsAiJiAy 

InsasO ot ioasi»s ^^^ ,»IIiv3iuoJ .asdoofl adol 
ihoY w»'/1 1o aobsioqi03 b ,<(a8qnio3 3Ht3«l3 

•ii^^n .oi^. .l»^ ,€d(i ,9 t*M b»in 

(Tt.Oei — ^r .13)   .amiiUD S 


itii- 


. .■% 


:sni2hqrno3 aviib Jlsd basqz sldfiiiBV A .1 

,'32Sd B (d) 
YWsJbJoi eaJfilq avBsriz barrailB yIFbIxb lo lisq Jzift b (A) 
-V ^IlBianag b anirmol bnB x&d biB2 no balnuom 
;fn9dJ HMwlad avooia iBlunnB bsqBriz 
-Bloi ealBlq svBsde banails yIIbIxb ^o lisq bnooM b (i) 
nobfiloi lo eixs liadi diiw xBd biBz no bainuom yldB 
liaq Jnft bisz io nobBjoi ^o zixB sriJ moil bavomai 
-sd 3VOOT8 iBh/nns bsqfide-V "{llBisnsg b gnifmol bnB 

jmadJ n33wj 
bnB zsvooia biaa ni baiBM llsd sidixaR eeslbns ns (\>) 

,2-iiBq owl biB2 gniinil 
biBi lo aao !o salBlq svBsdz biB2 io sno Jzsal Is (») 
■ndio 3dJ oJ svbBbi sIdBvom '(IIbixb gniad ziiBq 
biswolsisdl bazBid bns tiaq biBZ \o alBlq svBsdz 
;niBq biBZ ^o qidenoilfibi bssqe adj "^ibv oJ xdsisdJ 
-svocn loi TiBq leift biBZ gninobizoq znBSfn gnbnuom (\) 
SB oe lisq bnoose bise moi) ybwb bnB biBwot insm 
yf&sde sfdBvom '^IIbixb biBZ ^o Insmsvom xubo oJ 

gnbnuom biB2 ol boJaannoo znBsm gnizBid Jzift  (^) 
moTi 93nBl2ib Jziii b ol iiBq izift biB2 zsid ol enssm 

;iiBq bno3M biB2 
biB« gaifno3i9vo to') enBsm gnignBdo bsaqz bnB  (A) 

.•gniziiqmoa znBsm gnizBid Izift 
.enBsm gnilnuom bisz no bsiusx isri^lBi b (i) 
biB2 o) b3iu3ae xIlBloviq ladmsm noqquz b  (ii) 

,lo3i3ril eixB 3dl \o yllBDhlnsoas liaq bnooss 
loli isdmsm lioqquz biBS gniMoqquz sbiug b (iii) 
■* .noilom gnilBXtiqisai 

lioqque bisi no bslnuom yIdBvom  IwBq b  (vi) 

,l3d3lBi biB« riliw sIdBSgBgna bnB ladmsm 
lo luo IwBq biB^ gnizsid znBdm gnizBid bnooM (v) 

.IsdolBi biB2 riliw In^msgBgns 
biB^ no balnuom znBsm bslBuiss yilBoiilsals (iv) 
bifia ,IwBq biB2 oJ bslaannoa bnB insom lioqquz 
08 bagnsTiB gnisd snBsm balBuioB Y'iBaiilasJs 
balBulsB YllBohl33b biB2 basigisns nsriw i&tii 
riliw insmagBgns olni Iwsq biB2 zavom zflBsm 

,l3d3lBl bifi2 

ol bsrmol gnisd larialBi biaz bnB IwBq biB2 (iiv) 
9ill moil i^BWB noilosiib b ni Isdalsi biB2 3vom 
aoil&loi gniiub zoBsm gnizBid iiih biB2 lo sBid 
biBt )o aoilfisigisns bnB lifiq bno392 bt£2 )o 

.znBsm baiBuiSB YllBoiiissIs  , 


biB2 nidliw bsnoilizoq yldBlzuibs gulq sldBvom b ;y6w 
ni gnisd losisdl esaa^uiz 9di .ooilioq lohalni woUod 
bsxd )o "{livBo B ;2l9nn6ri3 biBS ol nobieoqfilxui gnilBM 
-voffl lol uiBom ;8ulq biB2 )o nul sdl ni bslsool scaulov 


;Ybod biB« )o lohslnf wollori biBe niriliw gulq biB2 gni 
boofilq 9d ol ylivB3 bise gnildBnd gulq biBZ )o Insmsvom 
iBril ol 2l9nnBri3 bin )o ynB riliw insmngilB gnidolfim ni 
isbuo bnB l3lni bslBiooezfi nsvig b dguoidl gniwoR biuR 

.YlivBO bisa tllA lifiq 


aVlA V^OITAHAWg aVLAJq HOI gUTAHAWA 
garaHDAM OVIlDl^AJAa ra VIOITAflinJAD 
tloddO ot loasiss ,.ciW ,ao2iiNiK ,»adl9^ .D nsnno^ 
1o oobnoqioo ■ ^W ,aoeitMiNI ,YiuK|mo3 sfdifoci/ 

aisooMiW 
£d^,dl .oV^ .i»e ,Od«I ,11 .-ul/ b»in 

(dd»— €V .ID)   MuMO d — 


-9b yllBubivibni lo) liuoiio gnilsisqse snfifq b nl .1 
)o YlilBiuIq B ni zlnsnoqmoo sanBkdnu sdl gninimial 
-nu gnianse yd ybod gnilBloi b )o zanslq noilosnoo 
,«9fulq gnianM bsoBqe yllsixB owl ni elssBs ssnBlBd 
sdl ol bslquoa sd ol bslqfibB enBsm isaubznBil )o lisq b 
s gnirieildBles bnB eonsiq gniznse sdl ta ybod gnilBloi 
BfiBsm gnibivib sgBlIov init .eUogie iBoiiioals )o liBq 
deiIdBl29 ol enBsm issubansil biBe )o sno ol balssnnoo 
1397)3 93nBlBdnu sdl dliw sonBbio^oB ni qoib sgallov b 
9gBllov biB« ni noil39nno3 i9ln93 s ,9nBlq gnien9e sno ni 
bnB noi}3snno3 luqluo IziR a gnilulilznos znBsm gnibivib 
gnfism gnibivib sgBlIov biB2 ni noilssnnos sidfivom b 
-luo tun biBe )o 29bi8 slizoqqo ol 9ldsnoilieoq Yi9vil39l92 
•no3 luqluo bno39« b gnilulilznoo bns noit39nno3 luq 
ol b9l3snno3 anBsm gnibivib sgBllov bno3S2 s ,noil3sn 
sgBlIov B dzildBles ol enBsm issubenBil biB2 lo 'i9dlo sdl 
9dl ni l33l)9 ssnBlBdnu sdl riliw ssnBbiossB ni qoib 
SgBlIov bno3S2 sril )o bns sno .snBlq gniznsz bno3S2 
noil3snno3 luqni ob rilod gnilulilznos znBsm gnibivib 
adl oi noil33nno3 sldsvom b .noil3snno3 luqluo nB bnB 
-luo bno398 fi gnilultl2no3 znBsm gnibivib sgBlIov bnosse 
^-ao3 sldBvom bise gnilssnnosisini enBsm .noilssnnos luq 
sdl no gninoilieoq gnibnoqzsTios dzildfilzs ol enoil3sn 
noilBmmu2 sgBlIov bns .znBsm gnibivib sgBlIov svil3sq2Si 
lo eluqluo adi dliw liuaiis e9ii9e ni b9l39nno3 uisMti 
.sflB9ni gnibivib sgsllov bno39e bnB inA bis« 


hbQl ,7 yhaumaI 


aTTasAO jAiDi'rao 


9a 


,gni2uod gniiBsd biB« ni nobsloi lo) bslnuom 9lbniq«!% 
.sibniqe sril 7o bras sno no I>slnuom isdmsm 3ilsngB>m b 
,9lbniq2 sril lo bns isdlo 9dl ol bsiU398 ib^ noiniq b 

bOB 


f   .    -i , 


noinoq isBd biBZ moi\ b9lioqqu2 2nB9(n .zisdmsm lo yliki 
biB2 bnB zisdmsm \o ylilBiuIq biBa gnbssnnosislni lol 
biB2 moil i>slioqqu2 znBsm buB .znBsm gnbBsibni Ibuziv 
bifie nsdw aoBsm biB2 io sno gnidslBl toi noinoq isBd 
-lB3ibni bifiz iBdl oz zisdmsm lo ylilBiuIq biBZ no zi ybod 
lo nobudrdzib Idgisw sdl eslB3ibni yllBuziv eubscti gni 
.enBsm gninoqque blBZ tno-A b9vom9-i ei li isIIb ybod bisz 


u   I 


n99wl9d 9lbniq2 sdl no bslnuom 2nBSffl gnirBsd iiindi 
-TBsd lainril h'lBz .gnizuod gnixssd bnB issg noiniq sdl 
bisil 3bsngBcn sril lo sbizluo bsls3oI gnisd zoBsm gni 

.isdmsm silsngBm sdl lo 


jiannMOD Tio-axAT 

bsHoU ot longhza ,.noo3 ,aotstillia ,mdsifl .fl eshsdD 
•noqioo ■ ,.iinoD ,bio1tisH t8>a .oobBioqioD DnsiiA 

9iBwsl»G lo noit 
y STI,a8r .oVI .198 ,««! ,d .nsl bsin 

(srt— er .o)  ooAmid s 


9$t   i^ 


BUTAJIAiqA JOHXyiOD YTaiAg THOU TOJW 

HoiaiiaHT YjawaagA oyiixDaraa ayiA 

isvoQ  ot  looghzB  ,.Z9T  ,aoteuoH  ,utvM  .8  ^lodsA 

9iBWBl9a lo oottBioqios s ,.«UO ,B2loT ,noitnoqioD 

£dd,€I .oVi .198 ,0d9I ,I£ .iqA b9U'i 

(€.Id€— ev .13)  jndan r 


Hot lk)-s;JBl snBlqiiB ni yliBS nislisszB ol zulBiBqqA T 
mioq Do-sjIbI is smodiis sd Iliw snslq-iiB sriJ isdlsriw 
.ylisoisv bnuoig snsiqiiB nislisazB ol znEsm gniziiqmos 
-1S32B yJisoIsv bnuoig snsIqiiB bisz ol bs)3snno3 znBsm 
.yJiooIsv Inioq fio-9;(fil snBlqiiB Jsibsiq ol znBsm gniniBl 
Inioq Ho-siBl bslaibsiq biB2 siBqmoo ol znasm langiz bns 
.no-sisl lol ylisolsv 9nBlqiiB bsiiup9i ol yliaolsv 


Ioi}ao3 y)91b2 Idgil loliq b lol Yldm922B iol39l9b A .1 
sril yd bsiTiB3 ioIbuIsb hb .ybod b .gnibubni zulBiBqqs 
-m9l B ,ol9i9dl 9viiB[si lasmsvom lol bslnuom bnB ybod 
moil gnbsstoiq bns oJ bsiuasz insmsls sviliznsz siulBisq 
sdl riliw noi)3snno3 gnivsri bnB ybod sril lo bns sno 
-msl sril lo 9'iulBi9qra9l ni znoilBiiBv Yd9isriw ,io1bu13b 
-uJoB biB2 Ol Insmsvom lieqmi Insmsls sviliznsz siulsisq 
-msl sril gnibnuonuz 2n63m gniludiiizib-lBsri bnB ,io1b 
2li luodguoidl YllBilnBl2du2 insmsls sviii2n92 siuisisq 
ol olsisril qiriznoilBlsi bsoBqz Isilnsislmusiis ni dlgnsl 
lo bsl3uH2no3 gnisd bnB smB2 sri) szolans yllBilnBlzduz 
sril ydsisriw Yli3BqB3 gnilsubnos issri rigiri lo IsiislBm b 
biB2 lo BSiB sno ol smeR Jrigil loliq b lo noilBoilqqB 
-nBi2du2 gnolB iBsd lo noiludiijgib sril ni 2llu2si znBsm 
-sis sviii2ns2 siulBisqmsi sril lo riignsl siiins sdl yllBii 

.insmi 

£M,dii,e 
a3iyaa orajqwAg aiuja 

SBltA  ot loailas  ^IsQ  .notsaimUW  .lisW  .a  ynsH 
-oqioa a ^.IsQ (notsoimliW ,.mJ ^shtzubal lB3im9d3 

9uwBl»a )o noitsi 
rd£,W .oH .198 ,ld«| ,8£ .dsa bsIR 
(M^— er .13)   .2fniBl3 V 
gnivBri noinoq ybod b gnieiiqmos S3iv9b gnilqmaz A .1 
B  gniniBlnos bIIbw  btBa  ,ioiislni wollori b  bnB  2IIbw 
bnB Islni bsleiooezB lo ziisq lieqE  bsosqz lo ylilBiulq 
biB2 lo loiislxs sri) moil gnibnalxs gyswsgBezBq IsUuo 
,eIsnnBri3 ;losi9ril loiislni wollod 9ril biBwol gnizuori 
.zIIbw bifiz ni bsraiol .gnizuori biBz lo loiislni sril ol n9qo 
-sgB22Bq IsUuo bnfi iskii balBisozzs ns gnilssnnos rioBS 


cmA iviaMajiu8AaM anr ho^ 8UTAJiA«nA 
8am30jay-aiu Ji ^o /ioiTA«03Tra 

loosbaB .biudsfia Jotehfl ,ba>UMfl ,inia 98K»9d nisUliW 

bfuiiiaa (bioltsW (bstimiJ eoozis^ A 98Svb8 ot 

£01(81 .oVi .198 ,Od(i ,8£ .uM b9Ua 

(>«— £T .13)   .8ffli«I3 9t 


-mo3 biuR b lo ylisobv 9dl gniiuzBgrn lol ssivsb A .1 
-svom yiolBHiszo lol bslnuom Insmsls ajIil-snBv b gniziiq 
-ib sril ol zsignB Irigii 1b gnibnslxs zIxb ns luodB Insm 
-my2 lo snBlq 2li dliw bnB ,biuf) biB2 lo woR lo noil3si 
nobssiib bLB2 ol IsIlBiBq yIl6i)nB)2du2 gnibnslxs yi)^'" 
-sis siil-sttBv biB2 lo mBsilzqu bsnoilizoq znBsm ,woR lo 
-lov gniUsvBil lo mBsilz ^Iduob b gnilBisnsg lol insm 
-nsupsil sdl gniiu2B9m lol 2nB9m boB ,biuR biB2 ni 2S3il 

.Insmsls biB2 lo nobfilliszo lo Y3 


Haxawi aiu Ji Hoa ajiuT3UJiT8 ovrwAaa 

ot  lonsiszB  ,.8iW  ,99]laBwliIVI  ,aaBmllo^  .1  blsnoa 
,99iuBwUM ,Ynaqnio3 gahotaBluiuit/ i9t9M ngbfta 

fiiiaoMiW lo aohnoqioo b ,.eiW 
T»e,£SI .oVT .198 ,td9t M .voV^ b9Ua 

(8e£— CT.I3)  .soiisnei 

-i£ silsngBm nsviib sdl lol  yldmszaB gniiBsd A .t 

.gniziiqmos ssivsb gnrislzigsi woR biuR b lo yldmsz 
b9bIom YllB-ig9lni gnizuod gniiB9d b gniveri stslq b 

.no9i9dl   i 


6d 

Juqiuo bos 
-}ioqqu2 3d} 


JAoiviAHoaM aviA JAfla^ao 


Mei ,V ysaumaL 


goiJBliisai ad) gainoqque uumoi bns .tuu 
oi balDsanos BfiBsm boB ,noiifi)oi 10) zissg 


boB xUBialfii ruag adl gniDida 10) nsag sdi 10) ensam gni 
.bsoqt luqni 0} bsaqs luqluo lo oiisi sdJ gaiy-uv 


DVaHASD 
ImaaD ot KMisins ^dsiM ^oitoO .tbiaH isbmuulA 
lo oottnoqios • ,JaW[ 4ion}»a ,aoitnoqioD noloM 

(10«— *T .ID)   .aarisID II 


iniTBsa .nsdmam luq)uo bns luqni .noilsnidmos 0I .? 
gniiBsa aril .nadmam adi naawisd aviib gaiTia^zasii lo! 
gnivsd iainB3 b bnB eloamala isag ahlnaanoa gnibubni 
01 2B 02 no3i3dl bslfifnuoi sfloiniq snillirnznsii aviib 
znotniq aril lo sno .zinamals issg aril dliw dzsm-isini 
aril lo isrilOHB moil rilsal lo isdmun inaisllib s gnivBd 
yllBups enoiniq lo ^^liloBup aril limiaq ol sb oz znoiniq 
lBnoii3Bil B ad 01 iamB3 aril no baosqz Yllsiinaialmus-iio 
iBag 9rii no riiaai lo eiadmun aril lo mut aril lo ioisbI 

.elnamala 

MJOH OraraHDAM HO^ JOOT HVUHDAM 

bfuhnxHwg JataiboaK ,ai9ik>M .biwisna tiMflA 

€ee,S»I .oT/[ .la^ ,Id«I ,81 JaO balll 

•MI >£ .taO bMhsstiwe ooltBaUqqa ,ttHohq tmlsID 

(«— rr JD)  MokalO s. 

aoaiqiiow b ni »alod gninirisBm lol looi snidsBm A .1 

soBaca .alboiqz gni'<Ti6>Iooi b .ladmam aeBd b gniziiqmoa 

eixB tli dliw isdmam 32Bd aril svods albniqz aril gnimuom 

-bik 2nB9m .sbilz b .insmsvom Isailiav x>l bnB IboUisv 

aeBd odi lo nolrioq baxfl s no abiU aril gnimuom ylds 

alboiqz gniYnB>Iooi adi diBanad inamavom toI ladmam 

ladmam aeBd adi ol aviiBlai noiiaaiib iBlnoxiiod ano ni 

gnivBd abil2 biB2 .albniqe gniYTiB>Iooi adi ol aviiBlai bnB 


biB« .isdlo doBa ol avbBfai egnii Fsvad biB« gnilBloi lol 
\(Lm»bn9q9bni lo liBq bnosse s gnibuloni enBsm gnilBulsB 
lavad ano gnilquoo enaam gnxiquos ^tgnii bvad aldBlsloi 
bnooae ydi lo gnii lavad ano dliw "liaq inft sdl lo gnii 
lavad dlod dliw balquoo >(Igniviib sxiBam avrib bnB .iiBq 
aviiBlai anus adi gnilBioi lol liaq bno^at ad) lo agnii 
ni znBara aviib biB« lo noilBloi ydaradw .ladlo doBa ol 
-qo yllBaoilsaiib gnibnoqsaTioo b elaafia noilssiib larilis 
aviiBlai iiBq tnA ad) lo egnh lavad ad) lo aoi)Bioi baeoq 
., _ .ladlodsBaol 

fM,dii,e 

KOI8SIM8VLAJmiaWOq 3U3Y3na 

SMgmAHDaM 

,haaU emddlH .avhO imydlH ^ »l ^lumioiW .3 bxA 

adH 43Ma liuriM 

101,201 .0VI .we ,IMt >£ .iqA b»m 

Mf I ,e t«l^ nUttifl tanO oottBsilqqB ,^hohq emlalD 

(I8T— »r .13)   .amiAlD 01 


-moo mzinBrisam iBag 3il3';3iqa baaqe aldBiiBV a nl .1 
ad) ni gnizuod biBZ ni 2)iBq yiBloi bnB gnizuori a gnieiiq 
bnB ,2uIunnB bariiool yUBmalnl na .noiniq aui a lo nnol 
noiniq nuz biB2 riliw gnirizam noiniq lanBlq ano iBBal 1b 
gniisid YlavilBmallB lol enaam loilnoa jzuIunnB bifie bnB 
biB^ gniiuaae lo gnieuori biB2 ol ytavilBlai noiniq auz biBi 
-lallB abivoiq ol eliBq yiBloi biBZ lo larilonB ol noiniq nue 
yllBixB nB gniziiqmoa .mzinBriaara aril lo eoilBi aviib aviiBn 
biB« 01 balquoo yldBlBloi ladraam aiBid noilsiil aldsbils 
•IB ladraam aiBid baxii yiBlnamalqmos b ,noiniq nu2 
-bile biBC dliw inamagBgna gniiBid Lsnoiloiil lol bagnBi 
-bik yllBixB ladmam riolub noiloiil b .ladmam aiBid aldB 
bnB ladmam aiBid aldBbile biBc dlod o) ylavilBlai aldB 
-iioo yldfilBloi ei li doidw lo lallBl adi ol noiniq nuz b'^B^ 
biBt ol baiuaae ladmam dslub yislnamalqmos b ,balq 
-agBgna Unoilsiil lol bagnBTiB bnB liBq yiBloi lariionB 
-iOB enBam gniiqe .ladmam dalub aldfibils biBt dliw inam 
agm ol nadmam rfalula buB aiBid aldBbilz biB2 no gni 
dliw InamagBgna knoiiaiil olni nadmara azorii lo ano 
bnB ladraam noilai^ yiBlnamalqmoo gnibooqeanoo ad) 
lo ano abivoiq ol InamagBgna riouz moil ^bwb larilo aril 
balBiaqo aiuzaaiq-biuB bnB .eoilBi aviib avilBniallB biae 
noilsiil aldBbiU biB« gaivom yIeuoanBlIumiz lol ensam 
ydaiariw znBam gniiqz biBz lo noiloB aril IzniBgB nadmam 
.eoilBi aviib aviismallB biB3 lo ladlo aril abivoiq ol 


oed,dii,e 

KOISglMSV^AXT 

.LV7 ,9r<nD lubaD ,1mm>5I iaiwuiinfl CT .yaKu'l .<I olruM 

1T8,0»I .oVI .198 ,lMt ,d£ Jq»g baO'i 

(£tr— ♦r J3)  Mdmn ii 

gnieBS B gnieiiqmos aoivab noiecimznBi) lawoq A .1 
ni basoqzib AbAb tuqiuo ob boB llfids )uqni aa gniv«d 
gnl)Blugai gnideam ybnBJsnoo b ,noi)Blai bangilB yllfiixB 
enBam .gnizBS adi ni baeoqtib isag luqluo bnB iBag 
gnildBna bna Hade )uq)uo ad) o) iBsg )uq)uo ad) gnilquos 
•33 tixB na )uods noi)a)oi lol loaiad) )namavom laibai 
gnilquo3 enaam ^lade )uqluo adi lo eixa adi o) 3ii)n93 
gnblide gnildana lol laag gni)alugai ad) o) )lBde )uqni ad) 
iUdi )uqai ad) o) ooilAiai ni liza uag 8ni)alugai ad) )o 


^eX  ,T  YflAUMAl 


aTTasAO jAioiaao 


8S 


MHA sia^iD05i avaDy[3L 

batBoinuJ o) longlseB ,.naoD ,trH>\auM ,»iB»J .M eaaul 
lo  oottnoqioo  ■  .bahnoqioaal  ,tflaqmo3  nild^ 

iinho9iuHiO 
WS,88 .oVi .i»8 ,0d«l ,11 .Jq»8 l»»m 

(«ia_*r .ID)  .emisID d '   " 


ovnov^AHD iiAao oraroajag-ajw 

gNieiVTAHDai^ 

mailliW o) loa^tsttt ,baBlsfl3 ,xBVIaH ,noe0dol baillA 
deMifl a .brndsoa ,niiiuhoY .zbVIbH .batimU dtiopzA 

Xnaqmoa 
I Md,l^ MVi .rai ,0d(l ,8 ^lol balTI 

Wt^t ,di ^l idBtha imnD ooltBsllqqB ,ythohq unialD 
> (Me— ^r .ID)   .BmlalD d 


tayBt algnie a .gnieiiqmoo mia laiooi anigna nA .1 
dud a .ladmam mia bise moil gnibui)oiq ladmam mia 
na .ladmam mia biee lo ebna ad) alaibamialni ladmam 
gnibnalxa ladmam mia biae ni yBwagaeeaq lio lamalni 
biae lo ano lo ylimtxoiq aril ol ladmam dud biaa moil 
'agaesBq lio lamalni bnooae a .ladmam mia biae lo ebna 
-mam dud biae moil gnibnalxa ladmam mia biae ni yaw 
miB biae lo ebna biae lo larilo aril lo ylimixoiq aril ol lad 
Lsmalni bnooae biae ni enaam gniialam Ho na bna ladmam 
.oiaiad) noi)ioq bamiolab a gnieiiqmoa yawagaeeaq lio 


8^Mii,e 
iMU«i ovnaoa 

,^iiBan»0   ,ioBhn(l'9dardrtmA   ,blodnnA   sfriaH-fuX 
,9diraiiaX ,ii9snixt<nO ,.H.d.m.3 lotBiolriD ot lonstea 

^asqmoo nannaO a ,yaBiin»d 
£88,8^ -oVI .ia8 ,0d?l ,r£ .yaO baIR 
,   Od^I ,£I .dal ^namiaO nottBt>ilqqB ,y)hohq emialD 
(OOd — l^r .ID)   .emialD d 


balBiaqo-noleiq b lol meinBrioam aioile aldaiiav A .1 
meinarioam bise , luqluo aldaleuibs dliw qmuq gnieob 
noinoq llBrie a gnivsri llsrie insio naviib a gnieiiqmoa 
aril lo noleiq aril gnilaooiqioai lol noilioq inaio a bna 
aviloafla aril gniyiBV lol enaam InamleoibB bna ,qmuq 
llade 9di ol aonaialai ni noilioq inar> ad) lo ylioiilnaooa 
.noleiq aril lo aioUe aril lo rilgnal aril loilnoo o) noilioq 
balioqque eioail abiug gnibubni enaam inamleuibB biae 
eixa aril o) yllaibai gnibnalxa bna noinoq llsrie aril yd 
bise moil alaiaqae gniad noilioq insio biae .loaiadl 
eisail abiug biae ni babiug yldabile bna noilioq llade 
-ieoq a naawlad noilioq inai3 aril lo noilieoq aril yiav ol 
mumixam lo noilieoq b bns yli3iilna33a muminim lo noil 
olni bna ano no babaaidl albniqe loilnoo a ,yli3iilna33a 
gnioalqeib albniqe biae lo noilaloi .noilioq inaio biae 
lo eixa lenoilsloi aril o) aonaialai ni noilioq insio biae 
lo bna ladlo aril ol baiuoae noiniq a .noilioq llade aril 
egnii lavad lo liaq a .dliwaiari) yiiaixaos albniqe biae 
gnigagna bns noiniq biae lo eabie alieoqqo no baeoqeib 
-IsixBOs balnuom gniad egnii lavad biae .loaiaril rilaal aril 
lo inabnaqabni aldalaloi bna noilioq llarie biae riliw yl 
gnil3alla egnii lavad biae lo noilaloi avilalai .larilo rioaa 
aril ydaiariw albniqe loilnoo bna noiniq biae lo noilaloi 
aril lo )uq)uo ari) eud) bna ,aioi)e no)eiq ad) lo d}gnai 
enaam gni)aul3a boa .baiiav ylgnibnoqsanoo aia .qmuq 


-eiiqmoa meinadoam gnignado isag gniloalaeaiq A .1 
IBag alqiJium .ladmam naviib a .ladmam gniviib a gni 
naawlad eoilBi avilBmalia lo ylilaiulq b gnibivoiq eniail 
laag a .ladmam naviib biae bnB ladmam gniviiS biae 
alqilfum bifie riliw balaiaoees ylavilBiaqo ladmam agnaria 
agnari3 laag biae lol aaiuoe lawoq avilom a .eniail laag 
ari) animia)ab ol aldaleuibs aoivab lolaalae a .ladmam 
avom Iliw ladmam agnsrio laag biaz riairiw ol noilieoq 
loilno3 a .aoiuoe lawoq avilom biae yd balaulsa nadw 
biae ol aaiuoe lawoq avilom biae gniloannoo lol ladmam 
-no3 aoivab aviznoqeai baaqe b bna .ladmam agnBri3 laag 
inavaiq o) bagnana .ladmam gniviib biae yd balloi) 
lo baaqe ad) nadw ladmam agnado iBag biae lo noilBulsa 
baoimialabaiq  a  nari) lalBaig ei ladmam gniviib biae 

.baaqe 

iM,«II,£ 

awA ajaAD oraxAiiaio aaiwjoM javiA<i 
Y jaM382A xaviaTgA'i 

(boalgaa  ,dtB9H  lavl  ^oonaMsa^  labnazalA  bioBilD 

.noteofl ,aohnoqioD -nnaiBB? naD-battiill o) loas^eut 

nawalaQ to ooltaioqioa a ,.8eaNI 

^e»,Mt .oVI .1*8 ,Id«I ,TI ylul balP! 

Od^t ,91 ylol iilaiha iftnO aohaoilqqa ,y)hohq emialD 

(I0&— ^r .ID)   .BinialD d 


baiuliaqa na ol baiusae aldao a lo yldmaees nA .1 
algnie a.lo miol aril ni lanalesl b lo ensam yd lansq 
noinoq alaibamialni na gnivBd laiialam Inailieai lo qiile 
.moilaiaril gnibnalxa emia owl bnB alori a riliw bamiol 
bna enfiam gnigBgna-iadmam riliW bamiol gniad nria ano 
riJiw bamiol bnB bawodia ylbiBwni gniad mia larilo aril 
bagagna ei mie ano aril niaiariw .wodia aril ni aiunaqfi na 
riguoiril eaeesq aldao aril bna lanaq aril ni aiuliaqa aril ni 
ei .lanaleal aril lo noinoq alaibamialni aril ni alori aril 
-lieai ei bna mia larilo aril ni aiunaqa aril niriiiw bagbol 
.lanaleal aril lo emia owl aril naawlad bari3niq yllnai 


^- 


Id 


JADIMAHOaM QMA JAflaViaO 


Mei  ,T  YHAUVIAl 


MUiviajae ovwiutdatjviam ho^ 8UTajiatia 
8JiarirD3w 

-wocncs^  bfu  ,»ll9d3oll  W9K  ^mIomoSI  JI  MoviH 

1o oobrHMTioo « ^Y.VI ,»U»d30$I wsVI .ool ^»3iY»a 

ruiwsl»G 

(IQ— £8 .O)   .cinisiD £1 


1 


'SigbhUso 8nitdm922B Yllfioil&motus lol zulsiBqqA .1 
B snibubni aoAsm gnrahqmoo .aisftiiasi muinslw sqyl 
-sbi avilBiaqo ni nisisdl nuriaqs ns gnivBri ;Jx)W sib 
Ifii/bivibni luo 8niri3nuq lo^ ifonuq gnilsooiqisyi s oJ nob 
-Tfio fi lioqqua ol znBsm ,}l30J8 aJalq muinslse moil ziba 
bifi2 ilJiw iiotlBT»a83i ni ;l3old bisa wolsd gfi'^Ba agbiil 
^' gnizBO bLse ftguoiril gnibnalxs niq iskiuoo s .siunaqs 
\o »3shuzi3bnu idJ sgsgns oj ^fbiJini aiutiaqs bisz oJni 
9eu63 of niq bi£2 ol balquos anssm issdo bns ,i3o}2 btsz 
na to zasnioiriJ sdJ oJ teupa qaJz ano lAsUari oJ niq bisz 
riliw ydaisdw dsnuq biae to sioilz daaa lol llso Isubivibni 
bna bsisslz ybviezsaouz ais ellso biB« esioile bstfioqan 
niq isinuQo bisz slidw gnizfio biB2 islns ol boeuAs sib 

.)o3i3dl gnildmul eJndvanq 


8Sd,dIt,e 

XJiow 3VIT180*! HTiw gsaiiq avia kad 
8VIA3M o/naJOH a/iA ora^qore 

tooomy  o> loasiaaa  ,JV  ,ba>ltofl ,-i«i«a .T zshsriD 
to  ooi}noqio3  b  ,JV  ,iot3<n*I  .^(nsqmoD  sldisNI 

tnoaruV 
8ei,eOI .oVL .192 ,Id«I >t .iqA b»D1 
(Sn— €8 .13)   .taiten d 


gni)&i9qoo3 to yJilBiuIq b gnivfid ^^s^q doauq b ol .1 
goiad 2W01 sdJ ,2woi ow) ni bagnBiiB zsib bnB zodoauq 
B. liBqa bwBqz bns isriJo doss oJ Jaaqasi dJiw bsisggBJz 
bad B :29ib sidl to islsnuib sdl »3iw} OBdl essi sanBieib 
bad biBZ no Uaoiqiasi eiBd bssl to liBq b ;9iuJ3inJ2 
balloiD* gnivfid iBi-islBm to i^sAz s gnionBvbs i6\ siuJauDz 
esdonuq gnilsiaqoos ad) dguoidl eagba gniliBD bfu gnibfisl 
disq sdJ to iuo baa oJni iBooiqiosi znBsm qoiz jesib bna 
tnii oi balqBbB zoBaca qolz biB^ Jasdz bi&t to bvai) to 


to 9bu lariJo Mi) luodB gnibaaJxs boB bns lid sno bisz 

.gninsqo }id bi&i 

ajoaoT a^YT-iiaijq ov'irreuiaA.Hjaa    i 

HDViajIW dI/IUI30J 

.rdiyi ,T(BTiaNI (isttoiaoH .J ndol 

t»»,STI .oV! .i9« ,£d9t ,d£ .d»H b5in 

(ere— 18 J3)   .afniBlD » 


tnft bsiBgnob ms to noilBnidnioo ad) .daoatw b nl .1 
d)iw bns ano )b babivoiq noi)ioq ybod £ gnimio) alboBd 
6 .eeassi ba)Bgaob nB d)iw bannol boB wb^ yunobB)8 b 
bnooae b .ybod bise o) batoviq wBt aldsvom gnbsB-oo 
-viq inil alggo) b .wbI aldsvom biB« o) baloviq albnfd 
yBWB gnibnalxa boB alboBd baosae biB2 o) bad3B))6 yllBlo 
.waoai biB2 to bna larfJiB^ ad) biBwo) bns zwb'i biBZ moil 
-du2 fi baasqz si doidw noDioq alboBd biB2 to noi)3ae b 
B d)m babivoiq goiad afWB( biB2 moi) aonB)2ib lBbnB)2 
-1U8 tiBqfi baosqe bnooae boa inh gnivBd noilioq wollod 
-nag gnibna)xa bna ladlo d:i&9 a)ieoqqo bazoqzib 2aasl 
-Tut baooa« bnB )nd biB« ,albn£d biBz to yliBaail ylLna 
bnB iari)o doaa o) ritod lallBiaq yIlBi)nB)2du2 gniad eaoB^ 
zagbaw bnooaz bas )2ii) .albosd izih bisz to ri)gnal ad) o) 
biBe ^asBhue bnooae bna }2iA bifi« aaaw)ad baeoqzib 
ad) nari) ri)biw ia)B»Tg to bna ano gnivBd daaa zagbaw 
gniad eagbaw biaz ,noi)avab abiz ni naae 2a bna ladlo 
ad) biBwo) baeoqeib ano to baa abiw ad) d)iw bogOBTifi 
-eib iad)o ad) to bna abiw ad) bna dsnaiw bia2 to bna wb'i 
alggck) bia2 .donaiw ad) to bna wai ad) moil yawa boeoq 
a o) bna biBwiaai 2)i )b ba)3aaii03 yUB)oviq goiad inil 
bu» ni banoi)i2oq snaam )nailieai .eagbaw btae )o ano )2iA 
bnosae bis2 2agiu znaam )naili2ai bta2 lad) d3U2 donaiw 
-v&d inil alggo) biB« .ewai biB« biBwo) yUnawio) agbaw 
ad) no snaam .aoaiad) labluode goioB) ylbiBvriBai b goi 
biB8 gnigagna lo) agbaw bnooae biBs to boa buwio) 
ad) SB ylbiBwiBai agbow boosas bias xncH o) Tabluode 
noqji ylbiBwiBai savom inil atggo) biaz to bna biawiBai 
-nam )rtft biae biawo) albnad bnooae biae to Inamavom a 
naaw)ad baeoqsib alalq noi)BiBqas a bna albosd banob 
alboBd banobnam )nd bias o) banod^OB boa eagbaw bias 
moi) agbaw inh bias to nobom biawiaai a )navaiq o) 
•niam yd agbaw bnooae bias to nobom biBwiaari a gnieuao 
ydaiadw )aamagagna Ianoi)3ii) to )(fo sagbaw b(B2 gniniB) 
inh bias biawo) albnad bnooae bias lo )namavom a noqu 
inil bias yd ylbiawiaai bavom si agbaw )sift bifis albnad 
aoaiq iiow a to asis ad) o) laaobioqoiq )na)xa na o) 
isniaga mat sagbaw bias Ii)nu ewB( bias na9w)ad bagagna 
-sat boa )eif) bias ad) )eniagB bna a)Blq noi)aiBqas biae 
,)as aiB yad) )Bd) oe albnad inh bias to sasaViue bno 
to nobisoq baxA a )ae ana sagbaw bias Ta))a ydaiadw bna 
inil bkts to bna biawisai ad) to noiloannoo l6)oviq ad) 
bias to )naniavom iad)iu) Uiie ydaiadw ,badeild6)2a ei 
bias aeuBo Iliw albnad )eii^ bias biswo) albnad bnosas 
libs WB( yiBnobB)s bias biBwo) bagiu ad o) wai aldavom 
iiow biae no arussaiq gniqaiab a gnieuao ydaiad) ladMu) 

.aoMq 


Mei  ,T  YaAUMAl 


aTTasAO jAiDiaao 


08 


-qm noiniq bad)oo) ba)Biaqo yllaoialxa na .toaiad) xii) 
B .ioBi bias d)iw gnidsam bna baad gniiod ad) cu balioq 
ni ba)auom yldabilz eagbaw lastibnilys baeoqqo to liaq 
baeoqsib ylanavenai) boa d)iw gnbaoinummoa gnisuod a 
agbaw doaa .baad gniiod ad) ni )aa8 laoiibnilyo biae to 
aldoiq babvad yllsoiibnilyo a toaiad) abie ano no gnivad 
bna .gnisao bias d)iw )namagBgna gniqmab o)ni aldavom 
ad) ni ba)ioqqu2 yIda)B)oi weioe ba)Biaqo yIlBnia)xa na 
8aot)ioq babaaiil) babnad yIa)i2oqqo gnivad bna bead 
.sagbaw bias to ano gnigagna dsaa 


y MMn,e 

jji5ia 

.\a»0 .afaUkowaJ ,.»tA boowafsol Olldl ,i9bil^ .1 qlUd^ 
lt^,m .oVI .1*8 ,ld«I ,SI xbM bain i 


..  .. >*' •■ 


f 


bias ni aoi)B)oi lol balnuom alxa na .aiod l£3i)iav )2iA a 
biB2 o) baiuoaz ladmam aldfi) gniynB>a3aiq)liow a ,aiod 
,abil2 biae no d)iw3iad) noi}B)oi lo) ba)ioqqu2 bna aixa 
a .ladmam alda) ad) oo aaaiqiiow a gniiusas lo) enaam 
-lalai gnivad bn£ alxa bi£2 o) ba)3anno3 ylbigii alalqma) 
ealod ad) o) ylgnibnoqeanoo banoi)i2oq znaam iism aana 
aefid ad) no enaam bna .aoaiqiiow ad) ni banidaam ad o) 
iiam aanaialai ad) d)iw a)aiaqo-03 o) aldaiaqo ladmam 
)nai37)ib ni asaiqiiow bns ladmam aids) ad) xh o) znsam 
abilz biB2 .albniqe gniyTia>Ioo) ad) o) avi)Biai znobizoq 


•ihsv )eift biae moi? baosqe aiod laaDiav bnooae a gnivad 
-oae bias ni noi)B}oi loi ba)nuom alxa bnoaaz a ,aiod Ibo 
aixa ba)io yieuoivaiq biae d)iw t>a)3anno3 bns aiod bno 
o) baiuoaz alda) gniynao nia))Bq b ,ri)iwai3d) noi)B)oi lol 
boa ,90b\ gniyiiBo nia))aq a gnivad bna alxa bnooaz biaz 
-ynas aia))aq biae a)i8oqqo f>a)a3oI enaam gnbaoibni na 
aoa) sid) no b3)nuom nia))Bq b d)iw a)£iaqoo3 o) aoa) gni 
o) baiuoae aoaiq^tiow b to nobizoq avi)£bi ad) a)B3ibni o) 
gniyriBO loo) biae to eixB ad) ibiw ladmara alda) biae 

.albniqe 


)uodB aIdB)a)oi edaw to y)ilaub a gnieiiqmos Iliib A .1 
agba na gnolfi ba)oanno3ia)ni gniad edaw bias .sijca na 
-baal a gnibubni edaw biaz to doaa ,ei)ca biae gni)3aeia)ni 
a)izoqqo o) ba)oanno3 gniad zagba anibaal biaz .agba gni 
gniliai) a gnivad daw dosa ,9gba gni)3azia)ni biae to zbna 
bna lanni ad) o) baloannoa zi daidw to bna lanni ad) agba 
to aoaliuz bna ad) ,daw iari)o ad) to agba gnibeal ad) to 
-baal biaz moi) ylbiawni baniloni gniad zdaw biaz to doaa 
edaw biae to dsaa ,loaiad) agba gniliai) biaz o) agba gni 
o) bllaiaq yllBi)na)zduz aaahuz laoiibnilya a gnibubni 
gnibna)xa zaoaliuz bna biaz ,zixa biaz dliw 3ii)na3no3 bna 
bise ,zaoa)iuz laDiibnilyo biaz d)iw gni)3anno3ia)ni bna o) 
biae to ylbiawni yllsixB gnigiavib zaoahuz laoiibnilyo 

.eaaaliuz bna 


ajnw axuvoM oraa jaw hoh joot 
gv^orraavwoD 

.B^ ,9TUi8-saiDW ,£ .a.H ,M oisM .Vi frOd .iqosa .1 oblA 

eOO,eSt .oVl .lai ^Ml ,£l JqaS balFI 

(£8— Sr .13)   JualmiO d 


€Sd.dIi,e     *. 
flaa JOH-JOOT a JflATgUlQA 
bnaaoonl ot loosissB ,ylBtI ,iuliM ,olnMlinoJ aiotBviaS^ 
tSaiiuaaaM a BatgiullittaNI BhteuboTI -laq .o»d .ao8 
* ylsti ,iuIiM 

Or^eei .oV\. .198 ,IM1 ,81 .IqaS b»in 
•d^I ,T£ JqaS yl«>I aobBoilqqB ,y)hohq smialD 
(88— rr .13)   jii1bI3 1 


'  > 


t 


1   : • K I 


>^^«. 


biaz ,znoi)3onno3 aiiw a)unim gnibiaw lol loo) A .1 
lol naqo bna ano gnivad lid laludu) a gniziiqmoa loo) 
B .bablaw ad ol aiiw to riguoirilaiari) gnibaal biBw)uo 
-bnalxa bna bna lid ano biaz o) baiusaz ylbaxi) qi) gaiblaw 
,gninaqo )id ad) to abiz ano no 2zoi3Baiaril yllabiorio gni 
oi baiuoae ylbaxd qil yiailixxia baqadz-U yllaianag^ a bna 


lo) yliBluaitifiq aatvab gniblod-Ioo) aId6)sutbB flA 
na gnivad gnizBo laoiibnilyo a :gni»riqmoo ebaad gflhod 
B gninAab baad gniiod ad) ni znaam .niaiari) aiod laixa 
iBoiibailya ad) aviaooi yldabile o) ba)<(8ba laae laaiibailya 
enaam ybod laoiibnilyo babaaid) yllaiariqiiaq a .gnieso 
nid)iw )tiamavom gnibile iatxa lo) ybod ad) gobnuom 
)B baxd loo) B gnivBd ybod bias ^oisBO ad) to aiod biaz 
B ,toaiad) bna a)ieoqqo ia aiod babsaid) a bas bna ano 
ybod ad) o) bad36))B ylbabaaid) gnii )namleijtba balaubaig 
bawaios qb e)i gnivfid waiss b .gnieso ad) no gni))udB boB 
baad e)i gnivad bna ybod biae to aiod babaaid) ad) o)ni 
gnieao oAi to aiod adr dguoidl gnibnalxa ineriz gniynao 
naawlad enaam gniiqe bazeaDeanq .baad waise ad) bna 
ad) )enlBgB ybod ad) gnieaid gnieao ad) bna waise ad) 
)aa8 ad) inaoaiba baad gniiod biae ni enaam bna .gnisao 
oi gois&a ad) gniiool boa gnioslqeib yllabca ybsiBOO lol 
i^iBi B gnizriqmoo enaam banobnam )eal biss ^aas biss 
•aianas a gnola t>aeoqeib yllaaia)xa gnieas ad) d)iw )sfil 


1 -r 


8d 


JAOIVIAHOaM QMA JAflSViaO 


M«I ,V YHAimAl 


wnni L»h9dqe b bns losisd) boa inssisvii) adJ is nai 
a S<uv^ 8uJ<l « ;lo9i3dJ bna Jnsgiavnoo adi ia 90&hia 
-Moqquz B ol b»iio»2 ad ol bna aoo is baJqab* boi Lntoso 
boa agjsaa oJ baa ladio adi ta bolqsbs baa svDoinJt gni 
no aldasbiie ladoiafli a ;aofihu8 I«3na(iq8 bise no Joviq 
boo aoo gnivBd doaa eaisgo^ V) ^{lilsiulq a -.bm biaa 
bisK 00 baKjviq baa lariX) adi baa ladmam bias 00 baJoviq 
ladoacn biam gnivoai loi eoBam jboi bias to baa ladjo 
-loo babasqxa ana ealgjoi bcae ydaiadw boi biae gnola 
bias dJrw laamasasna MamdaaUa ni blad boa olni \(I6-iaw 
saisao} biaa gouqatloo toi sneaoi boa ;aoahx« aawujud 
eaaUJiid biae dJiw inamagasna inamdoaiis to iuo xlbiawni 
Jaiooa biat moii baesalai zi guiq biae adJ ydaiadw aoahuz 


bfae gnr/om bna bTO^ai laiisib biae gnibooab lo^ Bnsam 
aJfinibiooa adJ oJ iaauziuq ensam gailnuom lotTaicnq 
bisa to 9man dsaa aaoqxa of bToaan laiigib biaz to aiab 
noiiaool Joaxa arij ni nilft aviliznaeotodq bia« oJ qiiis mlh 
ni bommai^-iq ej Ji doidw ol mlft aviiiznaeotodq bia2 no 

.biooai lati^ib biae 


•T)iA««03 suiesiM JKW suTAiiAY^iA anueoJD 

SM J aHT avIA CTV^XM 

.aanradg .M anoaO boa .brouiyiO tio^ .dtnaH .^ dqUfl 

I0 Mteie b«tifllJ 9d} ot nooibas ,.desW .notiainaia 

TrmVl 9di lo ^^>t»r>»^ adt ^d balaaeaiqn la aahaoiA 

Tf r«e8l .oI<1 .-»« ,£MI ,81 .vM MTi 

(T.I— «8 J3)  .aodaO » 

(M£ .aa« .(ISf I) aboD AU ,lt aUT labfui baiimO) 


gnimqaioo ladonual aliteim a snibaol 10) eulaiaqqA .£ 
-18 ellaD gnivissa-i-alieeim to '(liraiulq a gnivad anixagam a 
aaixagam a ,eixa laoiriav laiinao zii Juoda gnii & ni bagnai 
riJiw babivoiq bna ani^gam adJ x<i bainao yidaiajoi lavoa 
zgoinaqo loob Jeald baoaqe yllaiJnaialmuaiia to liaq a 
loob rtald baqade-yllasiiadqe a ,gnii Ilao biae lavo banno) 
-adaam biae to doaa ,gninaqo dosa lol meinadaani aiueola 
-aae liai laailnabi YilaiJnaJedue a '<hoiiaJni gniy-nao emsin 
-agam adi to yhoiiaini batnuom-yllaioviq gniad bna noLt 
laamavom aeiwioobiainuos brrs aeiwisob aiaiKJia loi aais 
batnuom lanuj a .nobieoq baaaqo na oJ boeols a moil 
lailnaa anisagam biae luoda noiisioi i6\ lavoo biae lavo 
lariDnusI gniiaad-Iiai laaiJnabi i^llailnfijedue to liaq a ,eixa 
bna gniaaqe loob Jxald adJ dJiw YJ««"otooo ni baaaqe emia 
a baa ^ah Uao biae lavo JanuJ aldaJaloi adJ ^d bainaa 
,ana ladDnual rfaaa toi enaaoi gniviib loob Jeald alaiaqae 
-laqo oi balqaba gniad nna doaa to enaam gniviib biae 
unainadoam loob Jeald adJ to ladJia riJiw agagna ylavija 
boa .emeinadaam adJ lavo banoDieoq aia enna adJ nadw 
na ni naviib YldaJaJoi gniad riaaa enaara gniviib biae 
laald bagagna eji gninaqo ^(llaJoviq io\ noiJoaiib alieoqqo 
biae bna elisi meinBdoam loob Jesld biae .meinadaam loob 
gniUinnaq enoijieoq ni bai-nsa bna baeoqeib gniad eliai mia 
imainadoam loob Jeald biae nadw )na«nngilB liai lauluni a 
ani^agam biae moil ^iasu euouniJnoa a ydaiadw ^aqo aia 
•Tuq gnibaol nna io\ babivoiq ei raia larianual biae ol 


.eaeoq 


SraHDAM OWTADUirua Y3M 

«* ^M9hM ^UUD ^aaiooM atone ,iaadati uam 

atowJHaD lo ooltrHMpoa • ,aobtnonO 0D80 

-aoidoioa at ^nonqmoo aoidaani gnilaailqub yai A .1 

:iioiJ 


esicrnxiioin JKn eviASM oraTAanan^ aoije 

.1 tnadaUI boa ,.Y.VI ,iiotdaMI ,ia|i»dii9M>SI .3 blouH 
M doeoafl ot nonqhM ^lilaD ,a:ta&taB atiug ,afnndae 
to aobawqioa a ^Y.Vl .ntiaiiaoll ^balnoqioaal dmoJ 
.•    _ *ioY waH 

,M .mQ ,f r»,8ed .oV[ .i»e nottnilqqa to noikumltfioO 
.oV[  .rai  ,£dfl  ,€£  .dal  oottaoUqqa  aldT   .dS^I 

r8»,drt 

(8£— 88 JO)  .uniaO € 


/ 


01 
I 


^ 


^X^r*±3^ 


.ooUaiudffloa oi gniahqffloo airtaiaqqa ooiiao^oiq A A 
•9\ eoaam ladmada a gaioAab goieuod a ,9onuo8 idgil a 
ni abile a gaiblod lablod abile a .asuioe Jdgil biae goiviaa 
biae dJiw baogila mate^e enal a .noilieoq goilsatoiq adi 
-ai yarl a .yail abile a .lablod abile biae baa aoiuoe idgil 
-ea meinadaam lalenail abile a .yail biae goiviaaai -laniat 
biae moil eabile gninaieoail loi yail biae riliw balaiaoe 
biae moii eabile gnimulai lol bna labfod abile biae ol yail 
-nioa enaara agaeeaq .enaam gaivom lia .yail biae ol lablod 
ladoiada biae boa enaam gaivom lia biae dliw gniiaainum 
biae dguoidl lia gniiooa to woft adi gnilaaiib enaam 
goilaannoa eaaam gnilaainummoa trth .snaam ladmada 
woft goibivoiq laaialai yaii biae boa eoaam ladmada biae 
-ulq a bauou aoaam ladmada biae moi) lia balaad to 
01 loiiq eabile adi qoqaiq bna laadaiq ol eabile io ylilai 
gjoilaaiouniraoa bnoaae a .lablod abile biae ni gninobieoq 
lia gnilaaiib eoaam gaivom lia biae ol balaaoaoa eoaam 
-ab adi goioialniam boa lablod abile biae oi abile adi lavo 
lablod biae oi baeoqeib abile adi to aiulaiaqmal abila bnie 


MSTCYB I/IOTTAXA^X SBAaJaJI TViaMHDATTA 

fM lawruO tt£8 ,9t«i|mM .Q laiiuKI 

.bM ^odol aUaO 

Mr.eTt joVl .lae ,£M1 ,M .<I»'9 baO'i 

(2.1— <8 J3)  .amialD H 


woliod a ignieriqaioa maJtYe aasaian-laamdaaUa oA .1 
•va aKftOufS -laooi aa dliw mh a gaiyad Jaiaot laoinoo 


I* 


hbQl  ,V YHAUVLkt' 


)E^ arrasAb JAib'iTTo 


&e 


baeoqeib elae loloaRai agami to ylilaiutq a gnibuiaoi 
boa aviaaai ol eoaam goimio) agami biae to lixa adi la 
to edlaq agami goola eagaoii to ylilaiulq biae limeoail 
-aiaoi oobaiub ami! ooieaianoail goieaaiaoi ylavieeaaaue 
aoiil dlaq agami in& adi to ealqiilura alodw ni elnam 
biae to lixa adi la baeoqeib enaam lallude .noilaiub 
agami biae ol oobalar gniiaold ni enaam yaiab laailqo 


ylavbaaqeai eagami to ylilaiulq adi limenail ol edlaq 
-aulaa noqu enaam lallude adi dguoidl moi)aiadl baviaaai 
adi aviaaai ol i>aeoqeib enaam gnibioaai .toaiadl noil 
bioaai bna eoaam lalluda biae moii eagami ballimenail 
aenoqeai ni aldaiaqo eoaam gnbaulaa lallude bna ,aniae 
adi gnisinoidanye bna gobabioi 10) aoamonadq biae ol 
to aananuaao adi bna enaam lallude biae to nobauiaa 
.nobalai amb banionalabaiq a ni anamonadq biae 


I 


MsrraYg TvoMaDA jq am ditamotua 

.W  aafudD  bos  ^3.0  ,fioliiiiihaW  .boBUoH  UvaQ 
bstlaU ad) ol noaslm ^M .ootsiilMiaia ,vyUd38 
lo tn*«TM8 edt jfi bataaeaiqai •• nheoiA lo aatBtS 

XonA aitt 
«£i,M .oVl .198 ,ldfl St .-bM bam 
(M— 88X»  .amlsOS 
(M£ .3ae ^tt^t) aboO J^\J ,tl aUTT labno baliunO) 


ailamolua adi tol maleye a .gniiam qam to lia sdJ al .1 
oobaaidmoa lavoo adi gaieiiqmoa mift eaman a to gniiam 
-olanibiooa a bna lollaeaqyj oK>dq a .lammaigoiq a to 
a gnbnuom t6\ enaam gnivad lammaigoiq biae .dqaig 
aldavom baad a .lolaiaqo na to warv ni Iqiiaeunam qam 
.iqiiaeunam biae ol avbalai ealanibiooa aJadJ bna Y ,X ni 
-vom bna baad biae no balnuom enaam gniiaam laiulq 
araan oiadl naawlad aodab ol ladlo dasa ol avbalai alda 
-viaaei loi eoaam .erilgnal bna eldgiad eiraiiav to eaaaqe 
bioaai ladlona bna laligib ni baoaai ano gniauboiq bna gai 
bna asie .sialaaiada no alab to mioi laaiiamunadqla ni 
-ibiooo aladl bna Y ,X aril no bna aman a to aqyl to alyie 
alab alenibiooa biae gnilanigiio enaam ,aman biae to eaJan 
-unam biae ol avbalai isam biae to oobiaoq adr moil 
noqii eloamaiaai laaxa ni ieam biae gninaqo enaam ,lqriae 
bna .mulab lalaaiada avieeaaaue riaaa to nobqsaai 9dl 
Toi ieam biae dlrw balaiaoeea ylavbaiaqo aoaam gaidiiae 
balatqmoa to eaaaqz ad) iqiiaeunam biae noqu gnidiiae 
no labio aqyl a gniluJiHenoa ebioaai biae to riaaa ,eaman 
biae bna .eaman to qirle mlit a lol lallaeaqyl olodq biae 
-Biaqo Tol enaam Idgb Idgil gnigiiqmoa dqaigolanibiooa 
enaam ioK>atoiq ,mlft aviiienaeoloriq a gnbnuom ylavij 
.qiile mia biae gniviaaai to5 eoaam idgb irigil biae oidliw 
bna Y ,X ni aldavom bna iolaa(oiq biae gniinuom enaam 
bna .mlfl avbienaeotodq biae ol avbabi ealanibiooa alaril 


nadl bna laade biae to agba balloiae gnibaal adi agsgna 
alfiibamialni egninaqo badanuq ybnaupaedue to eagba adi 
ei laade biae ea eagba gniliail boa gnibaal balloiae biae 
eiagof) baal to ylilaiulq a ;eiad t>aal adi yd baanavba 
ol balqaba bna eiad baal to liaq biae to daaa yd bainaa 
lad baai biae to zaioile avieeaaaue no agagna ylavieeaaaue 
adi to Inamaanavba gniiub laade biae to agba gniliail adi 
lawollol maa a ;yianobale ei laade biae alidw bna amae 
ianad a ;eiad baal lo liaq biae ol balaannoa ylavbaiaqo 
maa Ianad biae .aaaliue maa eli ni Uawb a gnivBri maa 
bna gnianavba lol lawoliol maa biae dliw gnbaiaqooa 
maa Ianad biae lo Uawb adi .eiad baal biae gnilaailai 
-ieoq baanavba adi ni yianobale eiad baal bise gniniBlnism 
-oa aril lo noilaiaqo gnidanuq adi gniiub leaal is noil 
gnilanibiooa lol enaam bna ;eaib bna eadanuq gnbaiaqo 
eiad baal adi .enaam qole laaoiqiaai adi lo nobaiaqo aril 
-ieoq ei IsiialBm to laade biae ydaiadw maa Ianad aril bna 
eiagnil baal aril bna enaam qole aril naawlad blad ylavii 
.noilaiaqo gnidanuq aril gniiub eiad baal aril yd bainaa 


DVHYOM Jio JJIT8 Jio^ JOJiTMOD a5iuao<ixa 
aAiMMAD ajunow 

•ogkes aneam yd ,ioiisieea .aonaYi ^ha^ .xooiaW looaH 
-noqioa a ^oottnoqioD aaoaidl aaobnavol ol ^aam 

yiawBlaQ to noit 
££8,£M .oV^ .lag ,f««1 ,8£ ^ai bam 
(dt— 88 J3)  .MiilBiD S 


-maa aidqaigoloriq a lol eulaiaqqa loHnoa aiueoq<3 .1 
-ugai lol Inamala aldaleu(ba na gnibulani aqyl aril to aia 
aeaalai a boa mlh aiamaa aril lo lavat aiueoqxa aril goilal 
goitiiqmoa .noilaiaqo aiueoqxa aril gobabioi lol loamala 
agoai a dguoiril aldavom loamala aldaiaqo yllauoam a 
biae alaiaqo boa agagna ol banobieoq bna enobieoq lo 
aldaeaalai a .nobom eli ni inioq ano i& Inamala aeaalai 
boa Inamala aldaiaqo yllauoam bue oaawiad oobaannoa 
-ai lol enaam ailaogamoilaala .loamala aldaleu[ba biae 
biae lo lnamleu(ba alanimial ol noilaannoa biae gnieaal 
yllaunam biae lo inamavom gniiub inamala aldaleuiba 
lae a goivad lalamooavlag a .yiallad a .loamala aldaiaqo 
-lad biae riliw eariae ni elaalnoa balaiaqo-ialamonavlag lo 
-lal aril alaiaqo ol enaam abangamouaala biae bna yial 
biae ni woft Inanua banimialabaiq a ol aenoqeai ni lal 
enaam gniguag-aiueoqxa aiilaalaoloriq bna .lalamonavlag 
.lalamonavlfg biae asigiana ol balaannoa 


Odd,>It,€ 

Asfm€A3 DvoMAsn JJSD suox aaa^8 hoih 

,.Wa3 ^awanavU ,yaI0O .^ yo5I aJ boa aM>0 .3 rimw 
•aiqat m aattamA to taiatg batlaU adt ot nonslaM 
aoMnunoD ^niMai atootA aatoie balinlJ adt yd batnai 

»T£,e« .oK .i»e ,iMi ,e .ibm b»in 

(dl— 88 .13)  .amfariD i 

goiriqaigolodq lol aiamaa gnimail baaqe rigid a nl .1 
agaoii gnieiiqmoa nobanidmoa aril anamonadq baaqe rigid 
boa aaamooadq biaa waiv ol baeoqeib eoaam goimiol 
eoaam yalab laabqo .loaiadl eagami to ylilaiulq a nnol 


-" f 


«» 


JAOIVIAHOaM QMA jAflaviao 


M^l ,T YflAUMAl 


snibnstxs )oIs gnisoqxs tut gnivBd lanudx sfutlq U»o) a 
ilJbiw Jola .loiom gniviib iMJuiU s .losiddJ ylsnsvzns'U 
-macD gaindsb loU IsIlBisq lo gnltztznoo znssm gniizuibs 
^biw Job adt soubai oJ gaibaal eiusni Jasiliasi .nsd 
9310) gni^id < Yf(l<IB o} gnij3£ snBsm oUansBmoitsdls 
buu auiBO oJ nadmsfn gninAsb )oi« bis2 )o sno noqu 
)ols 3d) 3J£lus9i o) BflBsm Insilizsi hist boB loJom laJlurk 
S9U soilsaRsi seuDib svLtsaRsi yldsid woTusn < ^biw 
sdl U013B gfllb«atx9 ioit bisz inxtsibs lalludz biu no 
oJ saiB«3 biuM ti snssm gniease idgii b ,}Bmio) aiuJsiq 
lB3hl33l9 boB qrU2 biB« moi) bslasAsi idgil ^Ino svisosi 
iuqiuo 9d) oJ boloaanoo znBsm gni'<)iIqmB iswoq snsvni 
ylisnaJai tdgil jpiyiBv ydsisdw znfiam gniznsz bifis 1o 
CBSTB worun 9vie2333ue moi) la&om gniznse adl gnidoBSi 
aoinoqoiq snsvni ai dlbiw }oU yiBv lliw io9(6ui adi )o 

.ouIbv idgU losbiooi adJ oJ 


oi 


8MaT8Y8 flaHSAJ^ Ail^MAD 

.Y.Vn ,iixUoina  .i»Uiutdo8 bio-uH 
.Y.V1 ,frcUo<na ,i»UiuuloS dtisl siuia 
II^SM .oK .19^ ,9291 ,ei .InO b9in 
(S.II— 29 .13)   MoMO » 


-^ 


:__!- 


Ah- 


M,'   «i 


V*,* 


2^'-^ 

_jy 


-2hqmo3 sdu} 9SiBri:>2ib zuoazBg 6 .noilsnidmos al .t 
bslBM ZBg sIdBsinoi ob gnivBd sqoisvaa insiBqzasi} b gni 
,3boi)39l3 laiingi ns bns esboitosis nism )o lisq £ .nisisri) 
9dJ 9gs)lov .D.A ,89boi)33l3 nism aril jb 2<»9iqmi o) gnBsm 

2Bg Sd) 98UB3 O] 109101^0201 zi doidw )0 9bulilqmB )29)691g 

-Ii320 OB 229iqrni o) znBsm boB .loubnoo ol qolsvns sd) ni 
biB2 )o sno o) 9boil09l9 i9)ingi adi moi') agsllov gnilsl 
b9229iqfni a9dw isdl 9buliagBm dout )o ,89boil39l9 aiBm 
-ilqmB -t9}B9ig )o 9gB)Iov .D.A bifi2 b dliw yltn9Tiu3no3 
}n9i3ffiu2 9d lliw 29gB)(ov b9e«9iqmi biB2 ,i9d}9goI ,9bu) 
-ao3 b9e29iqmi aadw baa ,)3ubao3 o) SBg biB2 98US3 ol 
,9buti(qmB baoubsi tB sgsllov .D.A biB2 dliw yllfl9nu3 
biB2 gnizzsiqmi lol 2nB9rn biB2 ,l3ubao3 Ion lliw 2Bg biB2 
gais29iqmi giuzni ol 8nB9m gnibuloni 9gBllov gnilBllioeo 
biB2 lo sbutilqmB lalBSig biB2 slidw liusiio gnilBlliseo biB2 
)o noiloubnos 9iU2ni ol ,b9229iqmi gniad 21 Ingiius .D.A 
loilnoa ol 2nB9m iBunsm ,9dul 9dl )o gnid2BR boB 2Bg 9dl 
biBs .limiis gnilBlli320 bi62 gni229iqmi 10) 2nB9m sdl 
2as9m biB« ,i9llud2 BismBO b gniaiiqmoo aoBsm JBunBrn 
-91 ol >nB9n) gaibubni liusiio gnilfiliioeo gni229iqmi 10) 
jonub ,S9fnU )o ylilBiulq b liusiio biB2 229iqrni yIb9lB9q 

.i9llud2 bifi2 lo ]a9m9voai 9ao 


8UTAJIA5TA DIHIAJIOOTOiri 
-HotenpoJI ,-i9lidlqO*b mtooW »b dqsml shuM yoO 
9aplnb»t<yii^ aJ ot io«|ln« (Ssiunl ,2on-«9l 

iI£.M .0^ .19« ,M9I ,4 Jq9S b9in 
fMI ^ .tqsS »3iun^ ooitKillqq* .t^hohq imisn 
(M— 29 JD)   MiiolD » 
lOMni ,aoilBnidmo9 ni .eulB-uqqB aidqBigolodq b al .1 
,9'Ujfi9qB mgBidqBib 9dl boB 9gnBi budo) 9dl gnilzuiba 10) 
biB2 dliw gniiBi9qoo3 29X9bai 9ldBvofn owl ,91b32 9gnB'i b 
gaibaoqe9Ti03 blad )o dlq9b 9d> gmwod« 10) 9Ib32 ggOBi 
8flB9ca bis2 ,9iun9qfi boB eu3ol lo agiiBi baioalae adl 01 


Ifi9e 9dl gniblod lol 9qol9vn9 9mB2 9di lo qsR lB9e 9dl to 
9dl ol 9vilBl9i babiol 2i ybod 9dl 9lidw muib 9dl ol qsfi 
bio) ol ounb biBZ dlrw gndBiaqoos 2nB9cn boB qsA lB9e 

.qfifi l692 biB2 19VO ybod biB2 


9»Mii.e 

AiiaMAD JOHTHOD aJIU80*IXa 3ITAMOTUA 
MBSin Yd ,ioa^m* ^doilA .KxhA anA ,.il ,bfilJ .3 aidiO 
.oynidD ^aol  ,t»MaobaI  btoftsiiBM ot  ^stasmnsimi 

9iBwd9G I0 ooHsioqioo b ,.IQ 
M9,8d .0/1 .-198 ,W9I ,M .YoVI b^W^ 


gnriu99e 10) enB9m gntvBd ^loqqiie b ,Bi9fn63 b al .1 
-Bib B gai2i-iqrno3 yldmaeEB biB« ,no9i9dl YHm982B 209! £ 
boB gninaqo gnilloilnoo i9dm9fn sIdBlElOT b boB mgBidq 
bciB '<ldm922E bisz ni i9llud2 b ^m^BiriqBib 9dl io gfli2ob 
bisi oo b9lnuom yldBvom -tgdnram ln9m}2uibB booqe b 
yldBteuibB -nl9rn gniiU2B9cn Irigil 9nueoqj(9 ob ^loqqus 
-ibnr ob gnivBd boB lToqqu2 bis2 00 b9lnuom yldfilBloi 
i9llud2 biB2 gnb99nnoo ybvile-igqo enB9ra ,-i9lnioq gnilBO 
yld£t2uibB o) i9l9m bifiz o) T9dm9m InamlzuibB booqz 
b99q2 islJudz InsisTiib dliw bnoaoB ni i9l9m biB2 noili2oq 
b9lB3ibni ni -ralnioq 9dl gfiiqmBb 10) 2nB9m ,2gnill98 
-iBkn 6 ,9bBm gni9d at 9iu2oqx9 ns n9dw noi}i2oq Idgil 

io  In9ml2uifi  to  2iXB  9dl  lUOdB  9ldBi301  i9wolJoi  9ldB 

-no3-i9tni yi9vili2oq ylloaiib niBil iB9g b bnB ,i9>9fn biB* 
-no3 mgBidqBib aldBlBloi 9dl bnB lawollol biB2 gailMn 
9dl ludB ol bslqBbfi gni9d iswolio) biB2 ,i9drn9rn toil 
n9dw gnin9qo mgBidqBib 9dl 9nfbb ol i9lnioq b9qmBb 

.absm gni9d 2i 9iuaoqx9 hb 


new JOjnvioD ajiuaoqxa ditamotua 

8AiiaNIA3 
bstiflTJ 9dt ot Kwahn ,.LV^ ^rmdmllA ,ll«a .W taasiiiy 
I0 x'i>t«i998 »dt xd b9ta»8»iqyi u sahsmA lo satstg 

ymxA »dt 
TM,IM .oVI .-ne ,ed9I ,TS .d9? baUl 
(Ot— «9 .13)   .U11L1I3 d 
(M£ .39* ,(£291) 9bo3 .&U ,11 tWT vtbau batonO) 


-qs gnillotlaoo  9iusoqx9 otdqsigolodq obBmoluA .1 
M 9vi939i ol 9aBlq 1b90) b ,9fliBB3 B goxBiiqinoo eulBisq 
.aoariadi assnii oa einol 01 snal b JssAb 9vbi8n9eoiodq 

8— .0.0 MT 

I ; 

I ; 

I 


*aei ,T YHAiniAi 


« *'• 


airasAo jaioit^o 


DVJMAM JMW aOHT3M OVIA gUTAHAnA 
enVHJOM 3IH<IAiI30T0H«I 
boa ^.Vi ^taoY w»VI ^ isiMwW M .munbsh? In«i»»J 
•ImM «3h»b9i^ i.Yy[ ,iioY w»V1 ,iiBiiib9h? buwoH 
(b»es»39b ,iuuiib9h^ friBwoH )o xhhnteiiiifflbB ,iibiii 
.Y.I^ ,iioY W9i^ (luunbsh'i lyuuiosJ ot loogfaM 
e9d,M8 ^VI .-ng ,«8ei ,£1 ^lol bslTI 
(1-49.13)   .uiiIbO^ 


esoidsBm sqobvm loi rmiaBtio^m gnibloi qsR A .1 
to! zosdm ,minb ooUoub s .noiJenidmoa ni ,8rr«2iTqfno3 
bsofiqe ni e^lfuld sqobvns boiose Yl8uoiv9-iq gnhsvHab 
dJiw amb ni minb aril ol b^qz rigid Jb bna noilBlyi Juo 
gnibsal qsR mottod adi riJiw .minb »di io noiJeisqo aril 
laift £ gaibubai minb bise ^HbtJ qsh Ibsz adJ bns 
sdJ io nigiBm biavnoi sdJ dJiw aldBogBgns znBsm noiJouz 
slidw minb sdJ oJ ybod adJ gniblori loi ybod aqolsvns 
dJiw gnbBisqooo ariBam bnB boblo) zi qsR moilod srij 
noiiouz baooM s bnB .qsR mojJod bifiz bloi oJ minb bifiz 
nJsifiin bifiwio) ariJ riJiw dldsssBgns minb bisc no znssm 


B doidw to X3i b gniviaosi loi enBStn gniviassi ifsi 

,bnB ;9bBfn ad o} ei alB^ilqub 


-oriq noitooe-owl stdBbto) gnimiol toi mzinBdssm A .l' 
lo 8nil2i2no3 anil blo^ iBUnsa b gnivsri zJnuoni oiriqBigoJ 
yllBilnso bnB noiJBiohaq dguoidt baoBqa ylsaolo \o anil b 
rioBs ni zgninaqo wobniw iBlugnBloai gniriaJBm balBooI 
abizJuo na bnB 90b\ abizni nB gnivBri inuom bise notJoaz 
-iBtsq baniuJqu ylaupildo gnibnalxa ylaziavznBiJ bne 33b1 
adJ moii -radio rioBa biBwol gnibnatxa eagbaiaritea) Jud lal 
-enBiJ B Tol ZYBwabiug lallBiBq 26 aviaz oJ 90b\ abizni 
-nol B ooqu gniJBiaqo ^oi^^^^^u^ ni gnraiiqmoo ,^naiBq 
ano\ oJ 2nBam iaoJe laqaq lo qiiJ2 gnivom yllBnibuJig 
oJ alin;I gniiBaria yiBloi aupildo nB .anil aiooz iBiJnao b 
iBnibulignoI aopildo hb qu i^BO bns riguoiriJ yllsiriBq Jua 
-2081) bnB agba lolfix)! b zb aviaz bnB rmo^ oJ noiJaaz 
-latni rmol o) znBam gniiaariz baJqunaJni Ifioifiav a«iav^ 
zagba ladjo ariJ k) zioJbooI zb Job oi gnoinoq isariz baJqui 
loo TB»d2 ol nadmam iBaria vvobniw .yanaiBqznBil aril lo 
Inuom noil39z-ow4 aril lo zabiz aiizoqqo no zwobniw rislBm 
aoo 2lnuom sidqfiigoloriq aril gnillua ^6i isariz Lanft b bnB 

.ladJo aril mai\ 

,  ' 8M,dll,€ ^ 

'" avmoAM a^ojayvia yhatoji 

»I .f ol  TOUifaBS  ^Y.VI  ,saidson  fishroVT  nudindA 
wnoqwa ■ ^Y.VI ,iioY waV^ ^aal ,.oD anldasM sdHoig 

iioY W9V[ )o nob 
,iS .mQ ,£t9(M) .oVI .i»g oollBsH^B 1o nottBOflbooD 
CrStOr .oVl .-ne ,«dQI ,U .toK uoltsaUqqB bUT  .dSQl 
(Cd— e« J3)   .amiBlD i»£ 


J  • . 


aviznoqzai znBam gnilwlaz gnibulani znBam gnimiol ya;! 
-viaaai ya;J bisz ni baviaaai yai biBz lo mid\ aril ol 
yllBailBniolufi bnB inBid ya^ b loalae ol znBam gni 
.^nfild \9i biBe moi) yai alBoilqub b mio) 


araovia YjiATOH 

.oM ,ao)1IA (STha iwadiaBlS 80r^ ,Moo8 .J yawaO 

»Sd,^ .oVI .lag ,1)91 <^i .dal baU'i 

(W— W.D)  .«iiiisI3n 


n • 


'-^^/^w/^-tr^l*^^^ 


889331 B gaivsd iolBt8 B gnieiiqmoo anigna yiBloi A .t 
ni 8833ai biBZ nidliw baviaoai yldBlsJoi loloi b .niaiadl 
B gnivfid bnB )oaiadl ebna adl dliw inamagBgna gnilBae 
yllfiupa luo) bnB ezaoai bias ABdl lalatoBib zzal )o ybod 
\o yiadqiiaq aril riliw InamagBgna gnilBaz ni zanBV baoBqa 
-bnatxa eyBwagBMsq baoBqg yliBlugnBiupa lo^ .waoai biBJ 
-inummoo d36a bnB loloi bific dguoidl ylfBnibuligooI gni 
amB« adl 1b ybod loloi biB2 ^o yiadqiiaq adl dliw gnilBa 
baoBqe yliBlugnaiupa aaidl .zaoBV bifis )o dsBa )o abie 
8uibBi amB2 adl iB bnB 22a3ai biB2 )o bna nB ni 8lioq 
zabiz alomai adl ,8yBwagB22Bq blBZ ^B zixs loloi aril moi) 
nBdl liBqB ladliB) baoBqz gniad eyBwagBazBq InaosibB )o 
izBal )B ydaiadw 8lioq InaosibB )6 8abi8 alBmuoiq sdi 
-zigai ni zyBwIs aiB eyBwagBZZBq bnB 8Jioq bise \o amo8 
B ol baloannoo gniad 2lioq biBz ,iadlo d3Ba dliw noiiBil 
adl gniisold lo) enaam bnB ,biuR basiiu88aiq )o soimx 
yilzigai gniiub eanBv InaoB'ibB naawlad aaoBqe iBubiviboi 
.8lioq bnB 2yfiwagB22Bq goibooq2aTi03 )o 


4 


Td 


JADIMAHOaM QKA JAfl3M30 


*»ei  ,T  YHAUVUl 


-b«»l 9di i» iasi 9di \o bM Jnoil adl ol sqiq Y«iq8 adJ 
9qiq ^«-«I« «iJ iax>«(bi» aifilq jninobimq adi .noirtoq ni 
sflJ moil notMoq moMod bansbiw ylbiBWHwob « gnivBd 
o) 98oto >ofil kaiJiav ami^smioo « bfl« ooiMoq ni-basi 
naowjsd qaj Iamjisv bnooae b .aqiq yfiiqj ^dj lo sbia adj 
aill lo abinabm; adJ bo* 9i&lq jninoijinaq adj io qoJ adj 
« lo atiWMq woIU oJ M 3sj2 doua io izui ajfilq biBua 
b3xutan32 zJi dliw avuuoq baeoqxsmi bssiJizn*? io Jwd2 
-Bjan bMoqxa ru nadw ydaiadw .biawnwob gniaBi aoshue 
Itaq baJ aiB tosda avuiaoq baeoqxanu ob bn& ivaiU avij 
8ni3Bl 2a3Bhu« h^^izax iiadJ djiw aislq aninoiJiliBq arij 
adJ noqu ba^aiqa ad Iliw laqolavab biupil adj .larijo daea 
amoe dguoidJ rao-*aiadJ woH nadj boB Jaadz avUBgan 
oj nujib nadJ bms alalq gnmoqque adj ni zaiod adJ Jo 
MU bOB ,moi)od ihul adl ni BaiB agifidaeib biupil adj 
-«nqmo3 adl maoBibfi ladjo doBa JosJnoa nadi Iliw zjaariz 
-ad 8ni22Bq alidw -radiaaoj bae2aiq ydidaU ad .zIIot noiz 
-Toq agTudoaib adj i* iitw s 2b ajisma bns ,«Uoi adj naawj 
1 .infij adj io noil 

8iJT/jiA^«iA OJ^iqojavaa «njrre.Nijn 

-»«*»ws   4t«ri»llae9e>-o«dn9irid3aBininlflnoT   oolnU 

^"■"S?9'r™*^ "^-^ °^ * ttsbttoH ,ab daht 
8dO,8I .oI*1 .!»« ,Odf I ,01 ic«M bain 


ioBld diod toi eutBTBqqB gniqolavab qriJe-mlft A .1 
-noo io YJilBTuIq b gniziiqmoa mlji toIoo bns aJiriw bnB 
i3dx> adj laJia ano baanBTiB bnB qoJ adJ Jb naqo naniBi 
;adJBd anixii bnB anirizBW .gniqolavab biupil aiuiirtnoa oJ 
B 8nivBri bnB eianiaJnoo biae aiabomraoooB oi gnizuod a 
B ;naniaJno3 biaz avoda Jrigiad ni snibnaJxa Haw laai 
laqqu na Mlaw ibti bia« no baeoqzib mzinadaam sniviib 
babivoiq Jiari* aniJBloi-ylaaii lawof a baa liaria naviib 
-noo biaa io doaa dJiw baJaioozza nalloi Moqznau riJiw 
-noo adJ dguoidj waq oi baanaTis mlft snibiua loi naniaJ 
bia« io lis iniius{bs loi enaam ;8qool lanavaz ni laniaJ 
marij io doaa gnisBSna loi boa Jriaiad loi ziiade laqqu 
io ano ni ylaviJoalae mzinadoam biaa dliw ylUiibivibni 
•ms-a adi doidw io laqqu adJ ni .enoiJizoq aniJaiaqo owj 
bu^I adl avoda baeoqaib aia Jiariz biaz no aialloi Moq 
biaa rioidw io lawol adl ni bna .naniaJnoo bia« io laval 
io laval biupil aril wolad ba«oqaib aia nalloi noqana-rj 

.naniaJnoo bias 

HOTAjnviay 

{rio^ Oft TOaafaM ,JbiM ,Y»0 ■»in«0 ,«H9iH .1 vmJ 
Io noiteioqwi a ..AilM .modusa .^nvnoO lotoM 

aiBWBlsQ 
KI,W m}/[ A99 M^t >i .^roK balH 

JIB anivfid aoiBii B anibubni xldmazza loialilnav A .1 
-vit 8nii«3e b anivfid animBoa a ^d babnuonuz aninaqo 

,a36i 


io ti99Az aaid) aainiainiBm boa aniooihaoq loi enaam  j 
ni bna noqquz biae no ^Idmawa na ni laiiaiam mlii    j 
bias dJiw qidznoiialai aaii^Blnoo aoaiiue atamiini 
-Bin rnlft io ziaadz bisa ,iadJo daaa dJiw baa noqqua 
-nu bflB baeoqxanu yllBiJini mA a anibulani iaiiaJ    i 
JaaJnoa ni banoiJiaoq Jaada aviiisnaaoiodq baqolavab 
-aoBij aaiiA^ noiJannoini  na ,Hoqqu2  biss xlJiw 
-nu bna ba«!oqxanu i^IIallini bnosaa a bnB ^snaiaq 
bnoaaz bns iziA biaa .Jaariz aviiianaaolodq baqolavab 
-oaz biaa teaal la bna ol avijianaeoJodq ^11196 aiaada     , 
avijqioeda YlaJalqmoa YlIailnBJzduz ani^d Jaadz bno     ' 

;\ai3oa aiijzoqxa io zaianaupaii Jnaiafiib io 
biaz^j biupil gaiasoovi dJfidonom a aai^Iqqa loi znaam 
Jaadz bnosaa biaa io aninoiiiaoq ol loiiq laada bnooaa 

;'<ldfnai<iB biaa ni 
biaa io aaaia balaalaa aniaoqxa loi anBam aiuaoqxa Jaifi 
daidw ol yonaupaii a ia yaiana aiuaoqxa ol yldmaaaa 
aiuaoqxa biaa .aviJianaaoioriq ai jaaria bnosaa biaz 
Yd badioada ybJalqraoa yllaiJaaiadua aniad yai9a» 
gniaaaooiq biaa io aoltaa noqu ,bna laada baooaa bias ^jo 
iaam inaiaqanaij ylLsilnaladuz a aauboiq ol .biupil 
;ydaiadi bainaa aaami aupaqo yllailnBladua a anivad 
oJ yldmaaaa biae aoiaoqxa loi anaam aiuaoqxa bnoaat 
bifia dairiw oJ yonaupaii a anivsd yai^na aiuaoqxa 
bnoaaa biaa moii yaisas .aviiianaaolodq ai Jaada Jaii! 
jlaam biaa dauoidl baJaaiib aniad anaam aiuaoqxa 
noqu buB yanaiaqanai] aoiiBad noiJamioini biaa bnB 

;)aada laiii bisa 
01 isada Jaifl biaa aaizzsooiq laiiaaiadl loi anaam bna 
.}3uboiq oJodq aliaoqmoa lanii biaa sauboiq 


YA«% aHT oragu 8UTAiiA<iqA ora«iojavaa 
Jiaiojayaa lo 

^b-»}sni«yofnidS amodo-^ 1 1 ,ouA naW oadD 

luqal ^o^ fUilaimll 

SIM8 .oi^ .-nS ,Id9t > Mml bain 

Od^I ,11 J30 luqal iioitK>ilqq« ,ythohq tmialD 

(98 — 29 .ID)   .amislD t^ 


Ml 


ayiii2oq b aninialdo loi zulaiaqqa aniqolavab a nl .1 
oidqaiaoJodq baJaail laqolavab biupil a moii Jniiq Jaada 
bna .allawabia laaiiiav anibubni ^InaJ a ,aviiaaan jaada 
iBTlnao a ol biawnwob aniqola mollod alaioiiaqmi na 
aailaioi eixa lainoxriod io liaq b .aaia agifidaaib biupil 
iBai agiBdoeib iniiq a Jb balnuom qol alloi noiaaaiqmos 
laada avLiBasn bna avijiroq a ,inaJ adl io nobioq bna 
10 aiiaoqqo na ni balaool iiial aAi io noilioq qol ni-bsoi 
-xa alalq biaua alsioiiaqmi nB ,inal sdi io bna Inoii 
-loq ni-baai inoii adl moii ;InBl adl io qol adl Jb anibnal 
adl .ilnBl sdJ io noiHoq-aaiBdaeib miiq adl abiswoi noil 
yilaiinaladua aniad alalq  biaug adl io noilioq ni-baai 
as ylbiBwnwob ylldaila aniviua alalq adl bna lalnosiiod 
io noilioq aaiBdsaib miiq adl ni alloi adl aadsaoiqqa li 
adl an'^Iiabnu aJalq aniJioqqua laJnosiiod a .inaJ adl 
inaoaiba anoilioq alaioiiaqmi aniaaaa«oq bna alalq biaua 
.alloi adl inaaaiba boa insi adl io ooilioq ni-baai adl 
kinosiiod a .naawiadaiadl noinoqbim balod-yloq a baa 
-moo biaa adl io aixa adl ol lallaiaq aixa dliw aqiq yaiqa 
aoivab a bna lalni na 1b anivad aqiq adl .alloi noieeaiq 
aalod laoiHav io woi a .laqolavab biupil a niaiadl baai ol 
-qo na ia aiuaob aqiq a bna .aqiq adl io Haw adl anola 
qB8 iBoinav a .bna lalni adl moii aqiq aril io bna aliaoq 
doua io alalq aninoqqua adl bna aqiq yaiqa aril naawiad 
aviiaaan laada a io aaBaaaq wolia ylaaii laut ol aa axia 
iBlnoxiiod a .biawqu aniafil aafiiiua basiiianaa aii dliw 
biaua adJ naawiad yllaoiliav banoiiiaoq alalq aninoililiBq 
laao6(bB moil anxboalw boB .alalq aniHoqqu* boa alBlq 


M€I  ,T  YHAUMAl 


arrasAo jAioi'i'io   v. 


> . ■' —   »rMii.e -•:---' — - •  i 

Jio^ M8IKAH33M aauuavo DrravTOAM 

eun AflaMAD 

ol loosinc  ^VIbD  ^zabadlB^  adias*!  ,yd8«fl  .^  adol 
aottrHMpoa a ,.10 ,08S3id3 .ynsqinoD UawoH ft ll»a 

doaimio 

(M— 29 .13)  .ainiBlD T 


anieoqxa mia a aai^Bd aiamaa oidqaiaolodq s nl T 
aril anilloiJnoa loi ensam io inamavoiqmi adl ,aiuJiaqB 
:8aaiiqmoD doidw aiuiiaqs biea anidaaai idgil io Inuoms 
balnuom yldalaloi ladmam animioi eiii ano lasal la (o) 
aldaiaqooo noilioq a anivad bns BiamBO bisa nidliw 
aniiab oJ avilaaUa bnB aiamBo aril io noilioq a dliw 

;aoinaqo rngBiriqaib a 
ol avbaalia ai ladmam bisa io noilsloi niaiadw (d) 
banAab aninaqo mgBiriqfiib  adl io saiB  adJ yiav 

jydaiadl 
noilalai baaaqa ni balnuom alnamab io liaq b (0) 
jaiXB amsa adl luoda noilBloi loi aiamBS adl nidliw 
-ala bisa io ano no balnuom ai lanasm a niaiadw (V») 
io ladJo adl bna dliwaiadl aldalaloi-oa bns alnam    1 
oiaiadw bna baJnaiio yllaaiJanasm ai alnamala bisa    j 
ylimixoiq ni nadw alnamala biaa io ano io noilaloi 
io noilaloi laaiia lliw alnamab biaa io ladlo adl ol 

.alnamab bisa io ladlo adl 
dliw alnamala bisa io ano aniJaannoaialni anaam (^) 
balaannoa bisa io noiJBJoi Jadl oa ladmam yiBloi biaa 
;iadmam yialoi biaa io noilaloi laaiia Hiw inamab 

bna 
ano laaal la io Inamavom laixa antlaaiia loi anaam (\) 
aril aniyiBv loi anaam a abivoiq ol alnamab biaa io 
.alnamala biaa naawiad aanalaib 


vikyma. joiimy8 stahudda ovia Toraraa 

CTDLiaOJW OTOH<I V10 
ol loajisHi ,.U1b3 ^boow^UoH dtioVI ,»ldfnhT .8 9ircJ 
,.1iUO (BabsnA m>J ,.3IiI asbHUooW oouifl aoeqmorfT 

oidO )o oobsioqioa • 
118,818 .0VI .i»g ,«e«l ,8 anol balfl 
(»T— e<J3)  .MiilaiDa 


'(«nw:^ 


-Bib a aniaiiqmoa anuliaqs maaidqaib aril anilauibe loi 
nadmam anilaannoa owl .noiniq loilnoa aiunaqB mgairiq 
bna noiniq loUnoa biaa yd anoilaaiib aiiaoqqo ni aldaviib 
.eaxabni gnilaaibni blaft io rilqab biaa ybvilaaqaai gniyiiBa 
aiufiaqa maBidqsib a bna alaaa aiuliaqa maBidqaib a 
-noa biaa yd bainaa ybvbaaqzai ozIb xabni anilBaibni 
avbuaaanoa adl naawiad aniasqa adl .aiadmam gnbaan 
ni anisBaioni alaae aiuliaqa masidqaib biaa io aanbliam 
-Bllumia woria ol aiuMaqa maBiriqEib adl ol oiiBi aeiavni 
-Bib adl yd aiuliaqa maBidqaib aril io anobaaibni auoaa 
io bna xabni anbaiaqooa ali boa alaaa aiuliaqa maBidq 


SS   «    II   IM'UU 


« IX 


-ni bbii io rilqab aril yd bbfl io rilqab gnibnoqaaiioa aril 
-oiq anil aniJJaa maBidqaib a .alaaa aanai adl no aaxab 
ybvbaiaqo ;lnil ol balqfiba bna aniq laiadqiiaq dliw babiv 
.aabald masidqaib dliw aiadmam anbaannoa bisa io ano 
a io lila alauaia na ni aldabila gniad aniq bisa io dasa 
biaa io mioi adl .absld biaa aniviib loi abald masidqaib 
daaa io nobiaoq aril ol qala yd qala anibnoqaanoa lila 
a loi abald masidqaib avbaaqaai ali no niq anilsulaa 
-aiioa absld masidqaib bna niq gnilsuJaa bisa io gnbJaa 
aiuliaqe  masidqaib adl io oobaaibni  adl ol anibnoqe 

.alaoe 

aHT 5io^ aDivaa ovnTAJuoa« DirAMoniA 
-nua MJH aymgi^ag-OTOHi a io oviithoij 

DKiMJia ora 

,lDOiiiniM »b .9tA 01 ,^eieloqosoa lasdqsfl 

boahssHw^ ,Bvaa»0 -^ 

OI£,r£l .o/I .i»8 ,td9I ,r£ yIuI bslfl 
(^d— 2CJD)   .efotsOI 


.11 . •   i\ 


-moa lanft a aniauboiq loi luiaau aulsisqqa na al .1 
:)o noiianidmoa adl .lauboiq oloriq aoiisad aafimi aliaoq \ 


Vb-*'"!    V*- 


iW'^M j>.<*    ;lioqqus a 


anilriail adl loi aaivab anbaluaai ailsmoJus na nl .t 
aaeiiqmoa riairiw animlii aniiub mlA aviiianaa-oloriq a io 
aviloaai-ialnuoa qool alania .gnilaiaqo ylauounbnoa a 
-oloriq a anieiiqmoa nobanidmoa aril .aaivab ani^sluaai 
-lumia anbaa abald aldavom ano laaal \b .Ilaa ardaala 
animlii loi enal-avbaaido na io masidqsib a aa ylauoanai 
-oloriq biaa io anbriail aril anilaiHaai masidqaib a aa bna 
dliw babivoiq aniad abald ano laaal la biaa .Ilaa aiilaab 
-laqa adl anfiab daidw io aalAoiq adl eiaam owl laaal ia 
ylqqua inanua alania a .amasidqsib biaa adl io aaiul 
leaal \b aniaiiqmoa lolom abanasmoilaab na bna .aaiuoa 
ylqqua biaa moii Inanua adl yd baaiavaii anibniw ano 
lanaam ano Isaal la bna Ilaa adl dauoidl aniaaaq aaiuoa 
lolom adl io ano .anibniw aril ol balaannoa ybviJaubni 
raasiriqsib aril ol balaannoa bna aldavom aniad alnamala 
adl ni inanua adl ni aanaria a larii os .aabald 10 abald 
-oiq Ilaa ^ io gnildail adl ni aanaria a ol sub anibniw 
Inamab aldavom adl io inamavom a ylauouniJnoa aaaub 
ylauoanaJlumia aaob ol aa oa .eabsl4 10 abaid adl io bna 
-oiam bna amasiriqaib owl adl ylauoanallumie naqo bns 
.mlB aril io bna Ilaa aril io rilod aiuldsii inalanoa a nial 


ea 


JADiviAHoaM QMA jAflavrao 


*d€I ,V yhaumaL 


-TO gniad rfaJon bifi< lo noinoq s riJiw jiiaoe gnivixwi 
s nnol oJ looiadJ dj^nsl siijns aiU luoriguoiiU bsgisl 
^sdmsm smdolel b^qBri^-J k) yJiLnulq b .axt^i sgniri 
gnok anibnajxa rrrm gnol £ gnivsd aisdmsm biss lo dsBo 
-ni anibnaixs nm iiotlz & has ybod sdJ )o sbia aoo bU2 
baa ag^Sfw oJ ybod biB2 io mojJod arij gnola yl^-uiw 
joiooa 8nivi»3i.3qYJ biB2 ni soaiq sqyj ano }2s»I ib blori 
ylbiAwai gaivfid zisdmpm gnidaiBi biAz Io enriB gnol sdj 
-Toq a^md slBib^nnaJni boqsde-U 'illBilasJidw gnibnalxs 
gnivfid bnfi anooi agnid bis« ni bsvisMi yie daidw znoiJ 
sflomoq agnid buK avods znrus gnol bi« io znoinoq srij 
a amvfiri niq agnid baJagnola as .riajon biw aJiaoqqo 
^(d Uhiw J9i90« bui io dignal mU wrij iM«vq diansl 
•»»• inibMtx* alq hiu .^bod blM to inoinoq bns «U 
••iiU blM lo MMhiM laiuo Ml} diiw tmrnaMtn* nl bn« 


TT   « 


-Toq laiadqhaq isnni adJ jb gniiwqo nisisdj enaam Job 
boa gnivisasi b gnivad exwara Job biw .omail adi io noU 
-«ib« b92oq8Jb eoBitn lalloi bwi .bns gniiBoiinisl b boa 
adJ oJfli 3iiw b gnibssi yllBnibuJignoI loi smai) biaz Jnw 
a nnoi ol amsii sdJ ni enasm iolt sdj io bns gnivisosi 
-vrib loloin -ragaulq oilamusaq sldiei^vsi a .oisisdi qool 
aaii ylsiiias gnisd anBsm Jola biaz .ena^m islloi sdj gni 
a 4^n9l Hi JuoriguoiriJ znoiJauiizdo bns zadoJiwe io 
Jote 3dJ io bns gniJaniimsf aril la balaaol qniab sidallil 
yiiw 3dl io bna gnibasl aril sviaoai oj bsJqBba bna znBsm 
smaii biB2 no bslnuom daliwe a .ydsisdl bsllil 3d ol bna 
giibd daliws biaz .qmalo biB« moii bsaaqe lud ol insoaiba 
-qo utttota ,\09i9di gniJiiJ noqo qmals biai yd bslaisqo 
9ds \o tnutola ad} galllouaoo 10) daiiwi bUi yd btiaia 
0} lotoffl obamiraoq tds )o laruvn «!) la How m qmib 
a bnoonui ol inasm )oIi sdi moi! ailw adl waibdliw 
baa loiyl baa .bauoiaaisdl sniai nftlrigli baa aiaiaaq 
}U9 boa ab 01 qoub bla« laasalba bNoqiib laaaax gaillus 
.aiiw tdt 

(tooNiiaH ,aTha isMdalll naV ,aliiiajlMM adol 
■sMA dtsoe Io aUdoqaJI 

nr.oit .ovi .1*8 ,iMi ,ri um b«iri 

aoMA dtnoe Io oUdoqaJI oollnllqqa ^^thohq imlalD 
(£11— N1j6)  .Mltf>f 


nsdoiaen gnidaial bias blod ol aona gnol biac io enoi>ioq 
Waa Tol gabauoffl loviq a aWwiq ol boa ybod biac no 
svoda ybod biai oi isisot gnhqi a ^sdmam gnidoial 
-msffl gaufolal biaa Io d:iM9 loi laisos gniviaoai-aqyi biac 
laniaga aiaaari daidw ohiadl gohqc a gnivari boa nsd 
911" 01 ladmam gnidaial goibaoqcsnos sdi boa ybod biac 
Jaiaoc gaivi»9i-«qy> 9dl biawoi oovudi nna node sdl 
lOYiq biac ^nadl aqyl goibaoqcanoo sdi niainiam ol 
-qo 9d 01 nsdnwm gnirialal biac gfliiiinnaq gniinoom 
-dajal biac io daao .ladiooa sno io "yUnsbaoqsbni baiats 
noqo aobiaoq bsdoitlau aa ol bavom gniad nadnwm gni 
wqqu 9dl cagiu rioidw olsioril xnoi a io nobaoilqqa adi 
^n biac dgyoidj nna gnol gnibnoqcarioo adi io noinoq 
a«i avom ydar»dl ol goiiqc goibnoqcTnoo adi leniaga 
II doidw aqyl adi monA yaw» nna Mode gnibnoqcanoa 
.ioaiadi auaJai aril ioshs oi cloiinoa 


M^11,C 
^^ mTTAXAnA ovmuiAM 

^tUSL LSTTH fc-. >«»dBM .odatttoO ^ ail 

fT£«ttl AM .-MB ,1MI ^ irtol fe«in 
(U— 1«1 J3)  .Mrfab » 


aabi/Ioai rioldw lodaiaqac cbiloc boa eblupil A .1 
goivari lacsav Idgil-aiucsaiq a (&) 
. joinaqo gojgiadd a (1) 

gaivad liaq lawol goxgiavoos ylbiawnwob a (U) 

.bna lawol cli la goiaaqo agiariocib a 
la noililtaq aldaonnaq ebiupil aldavoaiai a (iii) 
lawol gnigiavnoa ylbiawnwob aril io raollod adi 
-imq arfJ .gninaqo agiariscib adi Moioa bna haq * 
biac moii ylbiawnwob aId«vomari gaiad aoil 
io agiariseib aril lionaq ol laceav Idgil-aucanq 
wwol goigiavooa yUnawawob aril mvA ibiioc 

.oonitiaq aril wotad lalluo aiaib cfaiupil a (vi) 
ffloii ylbiawqu gnibnaixa bna laecav aril ai AtA a (d) 

.    ^  .   J .noilinaq ad> 

bOM Jlaria adi no babmxiq abald wa»« loyavnco a (o) 
kA Hade aril )o baa laqqu adi la cnaam aviib (V>) 

.noidui yuMn at It goryirb 


•nod 01 egniiiam baini gnfylqqa ^o\ cuiauqqa aA .1 
a joiMKicDoo .emaiaqqa aril Icaq bayavnoo esoaiii/e telnox 
adj io abic ano is boinuom ad ol baiqaba noqquc boxfl 
bawxjcib ladmam amaii a .caaaiiue bayavnoo aril io rilaq 
• 4laq biac biawoi gnfoai noqquc bin io abie aril la 
ladmam amaii biac ni baviaoon yldanroi gniei/od gnriaad 
"radmam amaii aril io gniiooi linnaq ol ea oe noqquc boa 
-nod ^njbaalxa yflaiaial a luoda hoqquc aril 01 aviialai 


naa JOH ma 

ahhmiloDot lonshta j^dalM ^oitaQ ^rt .ladomX iarfl 
Io nollnovioa a .afalM .iloitea ^anl ^ooT anfahaM , 

m,£l£ .oVI .lag ,1M1 ,Cl jqsg ban?****"* * 
(8t— 1«1J3)  .aiiiiBOt 

goivari ybod a gnieriqmoo labfod aqyi gniqmale A .1 
baiqaba ioaiadi moWod aril ni laiaoe gniviaoai-aqyi a 
-lav yllailnal2due a .caoaiq aqyi io ylilaiulq a aviaoar ol 
ybod biac io able ano ni riolon wonan ylaviialai laab 
gnivarf riDlofl biac .ioaiadl enoirtoq bna arij aiaibannalni 
-aqyl biac io rilgnal aril ol laupa yllaiinalcdoe rilgnal a 


M€I ,V YSlAUVlAl 


aTTasAo ^IAI^Iaao 


biac ol baloaonoo bna cboi gnibiug bisc no balnuom 
biac biawol lavoo adi gnigiu loi lavoo bisz ol bna gnicuod 
ladmam mas leid a ,gaieuori aril io ebna naqo biac io aoo 
goiiuoae ytdalaloi cnaam ,iadmam mso bnooaz a bna 
luoda nobaloi loi lolora bisc ol ladmam tnso izih biac 
,ebna naqo biac riguoiril gniceaq gnieuori biac io cixa na 
biac ol ladmam mao bnooae biac gniiusac y[baxil cnaam 
a gnivad doaa ciadmam oibo bnooaz bna iciii biac .lavoa 
biac ol aviialai baniboi ylaupildo caoai mao io ylilsiulq 
biac luoda eoia laiuoiio aviloaqzai ni gnibnaixa bna cixB 
ylgninnoinoo ladmam mao dbaa io caoai mao aril .zixa 
bna ,iadmam mao larilo aril io caoai mao aril gnigagna 
.ladmam mao Icid biac gnilaloi loi cnaam 


08d,dii,e 

aVOHDAM DVTT^AOn 
.m ,ni»aiiaiW ^avA boowaaaiO 08^ ,iiiiamDaV! .3 indHA 
woa >£t,£M MVi .ia8 ,9Sf I >£ Jqa« noUsoUqqa bulghO 
aotteaUqqa itdt boa babtviQ   .ei8,«00,e .0VI Hiatal 

l^St mVI .laS ,OdCl ,11 .iqA 

(8Se— M JD)  .cffltaO e 


>4,*V 


-mi lalaw bacolo a ,'gnieriqmoo eulaiaqqa gnileao5I .1 
-ni laoiiloala io laoialnoo iaoiibnilyo balagnola cuoiviaq 
ol baiqaba ladmario bacolo a gninAab laiialam gnilaluc 
-noo biac ni gninaqo ccaooe na .niaiaril ba^loBq booi avad 
.gninaqo biac gnilaac ladmam loob aldavomai a bna lanial 
biac gnilaloi bna gnilioqquc yidavomai bna ylacool cnaam 
gnibionioo cixa lalnoxiiod yllBilnslzduc a luodfi lanialnoo 
oi caboiloala aviJoubnoo .labnilyo biac io cixa aril riliw 
-000 booi baoaqc gnivari laoialnoo biac io eabic alicoqqo 
-oala gniloubnoo loi cnaam bns .niaiaril cnoilioq gniloal 
ni baioaq booi ydaiadw caboiloala biec ol Inanoo oiil 
-luo ofiloaia io agaecaq aril yd baiooo ei lanialooo biac 
-noo biac aliriw caboiloala biac naawJad dguoirilaiadl inai 

.cixB t>iac luoda calaloi laaial 


i8d,dii,e 

aiiUHDAM DVaOAJSDAH 
,abiuh»dl»V^ ,iHbeaa»iB8M 4011 ab nav wbloinA lataM 
,8biuhadtal<«l ^tUMoatiaaM ^aqiavataM .y.Vi ot loagtas 

wbI datuCI Io oottnoqioa a 
t, €T0,111 .oVI .lae ,id«1 ,81 yaNI bain 

r^ (d£— 001 .n>)   juaian t 


!t 


gaiiiow a goivari aoidaam gniga^oaq gniyl aiiw A .1 
boa gnibiug aiiw a .bail ad ol eaga;loBq lioqquc ol aoaiiuc 
goiviaoai aiiw goivari oobamioi qool io ama-d goiqool 


fanigiam a gnivarf gninaqo bisc loi ladmam aiucolo a 
biac io aoaiiuc gniiaae bisc riliw aldaagagna noilioq 

,gnimaoo 
biac no balioqquc yllaloviq ladmam baqadc ^Inaio a 
cixa loviq a iuo6B inamavom gnigniwc 10) aimaii 
amaii biac io agba ano ol lallaisq bns cuougbnoo 

.gninaqo 
gnibnaixa noinoq a gnivari ladmam baqadc ^Inaio biac 
-alai lacHo lallaiaq ni gninaqo amsii biac ccoioa 

,cixa loviq biac ol qidenob 


■* c 


ladmam aiucoIo biac gnilamuoi cnsam aviloanooo bna 
b^imil loi noilioq ladmam baqadc iinaio biac no 
balaool  cixa  loviq a  luoda  inamavom  gnillaviwc 
,iallal aril io cbna aril aiaibannalni 
biac riliw aldagniwc yiibod gniad ladmam aiucolo biac 
bacolo bna banaqo naawlad ladmam baqBdc ilnaio 
,gninaqo amaii biac ol aviialai nobicoq 
biac ,noilicoq bacolo a biawol gnuwc gniad noqu ,bna 
cli io liaq yna io inamagBgna noqu ladmam aiuzolo 
-laviwc gnimaoo biac io liaq a riliw noilioq lanigiam 
gniid ol cixB loviq banobnam leal biee luods gnil 
riliw lOBlnoo gnilsac olni noilioq lanigiBm aibna cli 
.gnimsoo biac io aoaiiuc gnilsac aiilna adi 


9;viA'n ovoTA jn^av 

'tawioi^ .iBmaH ,Boida8fls|g ^malog VoiodT 

T0€,8St .oV[ .laS ,Id9I ,11 .oaQ baUl 

(dit— 8(.I3)  juaiani 


I-H 


a ,aobaaidaK>o oi gmciiqmoo oai gobaliloav A .1 
oi lolom goiviib oai a ,cboa oaqo owl goivari goicuori 
•louom ylbaxA loi cnaam ,iavoo gnieuori a .gnieuori biac 
aril gnbnuom loi boa gnieuori biac ni lolom biac goi 
biawol lavoo aril io inamavom loi gnieuori aril 00 lavoo 
.gnieuori aril io ebna naqo biac io ano moii yawa bna 
•mam mia io ylilaiulq a gnibulooi eoaam gnbnuom biac 
oi lolom biac boa gnieuori biac naawlad gnibnaixa nad 
ylilaiulq a .enoiloaiib laibai baoaqc ylialugna aviioaqcai 
-biug biac gnbnuom yldabile loi eoaam ,eboi gnibiug io 
loi ciadmam ana btse io caoo avboaqcai 00 eboi goi 
oaqo biac io aoo biac moii yaws bna biawoi inamavom 
gnibiug biac ol baoAcai gniad lavoo goieirari biac .ebna 
cgoiiqc lioo io ylil^ulq a gnibuloni eoaam goiiqe ,cboi 


XT 


JAoiviAHDaM avLA JAflaPiao 


M«I ,V YXAimAl 


-an I b(u -KXk>uboo3 host s snibubai sruooi i'arjuo (%) 
moTj \(ji3rU3ab toubooo ol bagmrm loJoubnoo muj 
,Tam» bis8 ol ri>«3 srfi V> joahuz adJ 
flolrwB sldsvorn biae gnuosnnoo ylUDn^oote snsaoi (A) 

. .Tialoubnoo biu io ano oj nn« 

■KM diupe antoola bin jmJoonnoo yllsontoab siusaoi (») 
ano bas nosoubaoo buu lo isdjo srii na^wjsd gahA 

^etasonis i3«}(Kx> ow} bus )o 

^'   ••v>. 


m 


TO* *Uiw« iflinrw nsqo ^lUumon s gnibobni eiu»ra (V) 
TO* (JK) jflilMld ontosJs biBe gfliJoonnoo ylLsahtosIa 
biM ibidw o> Totoobooo bist itnM »rfj n>9wj3d gnnft 
Jralnoo owj bii» lo ladJo adi bn* boJoannoa ei diupe 

Snuiru  naqo  ytLumon  bin  ^auoh  ^o\  ^aB9m  (A) 
.diope 3h>39b bi« lo gnriiJ sdj oJ senoqwi ni riajiwz 
^woq Yll&:>h)oai3 biaz soiJosnoos yllBaiiloab znfism (\) 

;not3tjbnoo biae esoios enssm gniqqate b»io 
9* V) aotiYiM adl J« iswoq ariJa^ls >o »iuoe b (m) 

» j^     .  ^ bms ;dnfi9 

X)l Unas Mil k) »Bhu2 sdj is rfaiiwz lounoo s (n) 
jniloanncxoeib bna ol soiuot iswoq biaa gniJaannoo 
.aiiBMn liuoiia bia* moil aoiuoa iswoq bias 


YJUMaazA JioTAi^oTaa aymgyia* oiuj^ 

r3ffll ,i»ti»3 ibw9»)I l9l ol noa^mm ^»T ^aoljaihA 
Ur4».oIf<l.i»8,0dfI>ItUilb»IPI 


IB a99wl9d gnilquoa svrib svilieoq a dliw noilanidnxu 
Tol enasfii lo .-tsbnilyo biaz bna nsUoi biae io wio itsal 
Ol loaqzai diiw isbnilyo bia2 srii io idjiad sdl jniliolba 
no bsxft badwbflad s gniziiqnioo enasm biae .bad biae 
,^9f9^ b'tBz inssaiba liade sdl io noinoq bna oiilassoa biae 
bfiB 13V31 biB« ol Issdwbnad biaa gniiool isdmwn a bna 
bia« io insmsvofn gniinul limisq ol Iliw ia 9ldMS9lai 

MMtU 

VOATVIUOH xvn 

-woT ,9M3tiVT .a «»fuiiD ,iiHriiiofiilT ^il ,ln«W .Q ^asH 

ot noasiwi ^M .mpinoarfT 4a»a .3 Myofl boa ,um 

rmwulsQ V> ooitaioqios • r-^ad ,xiim|iiio3 swqqoX 

»Id,lM .oVI .-oi ,nn ,C£ .mQ b»ira 

(Me— ltIJ3)   jari«r>8 


a gnivari ewiq gnilniiq a lol nialniK)^ ini na nl .£ 
a sniziiqmoo lioviseai ini na Moi nialnool sldalaloi 
slanig a .IIoi nialnuo) biae insoaiba balBX)! noqquz abald 
lo ajba na riliw lioqque biaz no boinuom sbald sidixsft 
soBhm 9tii mo-rt baoaqa ylaeoro bna ol IsHaiaq sbald biaz 
»bald bia^ wolsd bsinoom enasm .Hot niainuol biaz io 
soioi sldabbiy sldaiiav a sninaxs loi Moqquz biaz no 
!o9i9ril dlansf aril jnola sbafd biae to agbs biae gnigiu 
IIoi nialnuo) biae lo soaViue biae riliw insmagsana olni 
sbald biae wolsd bslnuom enasm bna tosisri) aziwrilgnal 
-lalnooa sldabbiy-non a gniylqqa ^di noqque biae no 
noilieoq a )b naq ni xno\ aldablaiy biae lazTlo ol xno\ 
srfl waibriliw ylsvilo^IsB ol abald biae Io rilgnsl sril gnola 
mo-rt noilieoq biae insoaiba ggbs sbald biae \o noinoq 

.Uoi nialnuo) biae riliw isalnos 


:8imrR|fnoo »«rt gnbanotob a jnrW! irt yldniacea nA .1 
-nob OB yiivBrf qss smieald 3ritoob basiiiemaab biupH m 


f8d,)lt,e 

8UTAiiA«i«iA 3wnTAiiaMa«i jjaw 

HDTIWgaVIA 

ot  idiihw  ^mT  ,iltioW  >ioH  .•namoS  .H  llrcD 

nawBl»a to ndinoqies a (yasqmoDi noHodillBH 

ria,8M .oil .isg ,fWI ,V xinl b»ira 

(M— Xtt.O)   MiteO^ 
rgoieiiqflioo Yldmsaea gmlaioboq Ibw A .1 

.isrnaa a (d) 
.Ifaw B omi isrruK) biae gnri^wol to) soasni (d) 
yllaloviq  erinu  gniHaiohsq  Haw  \o  yiilaiuki  « (o) 
-viq bna isinao biae no notlieoqeib faixa ni baJnuom 

.noilisoqeib laislat ol sldaJo 
biae gniniaTJwn diupe orttosls na gniburDni enasm (V>)^ 
linnsq ol belqaha bna noilieoqeib faixa biae ni elinu 
biae noqu noilieoqeib trraJal biae ol Joviq ol elinu bise 

,byift jnisd diupe 
nsdw elinu biae jniift to\ qao gniieafd ordaob na (*) 

jnoilieoqeib laislal biae ol bsJoviq yia yadi 
-qale biae ,i9rn83 biae no boMiuom rialiwe-qste b (\>"' 
anivad kisaoqaioo doiiwe baxit a fnibubni rioliwe 
sidavom a .nosisril bslnuom elnamsb loalnoo owl 
owl biae k> isdlis loalooa ol bsnoiliMq nna dsdiwe 
bna .bowom ai nna dotiwe biae ea ttnsmsb loainoo 
biae svom at enasm gniqqsie bsiswoq yilaohloais 
elnsnisis i^ainoo biae Io sno isdiis moi\ nna daiiwe 
;8la9a»b laalooo biaa \o isdlo odi ol 


V 


M«I ,T YHAimxl i 


arrasAO JAioiaao 


m 


-am jniusei Iqisssi boa- gfliiiani biao biae olni bsliseni 
-fflsfli sninna38 biae .isdmsm gninnaos biae leniaga snido 
bshseni bias a bna .nsnoe sbiug biae lenisga gnileari isd 
biae .saidsani gniusei Iqisssi bna gniiiam bias biae olni 
gfldnoBoe bise bna ayarvx sbiug biae osswisd gnieeaq biao 
tnorA YBWB isdnnm goijaaaM biae gnigiu ydsisrit isdmsm 

.fl99T>e sbiug biae 


Md,dtt,e 
aiaflA J orarviMw uoi aoiyaa 

aoebiina ot lOfisiBaB ,jauM ^I|ooa .ysibuQ JR miol 
003 • ^.hbM ^arfyiinunl .yoaqmoD gahotsBloiial/I 

BttwubaaBBl/ Io aoitflm>q 

(rf-~ifiJ3)  unisnt 


jr i- 


noddii a no noieesooue ni bslnuom elsdal gnilniiq loH 
enasm sviib gfiieiiqmoo ssivsb oilaya a .elavislni bsoaqe 1b 
bsniimslsbsiq a gnola noddii sdl gniliuq yllanoiloii) lol 
seuaq a riih^r esbys insnuosi )o fiaq ylias aril gniiub riiaq 
biae insaat^'jB enasm ,9by3 doB9 )o liaq isllal sril gniiub 
-31 eseuaq bise gniiub elsdal svieesssue gnilniiq lo) dlaq 
ni ybnioinoo enasm biae gnilaulss lo) enfism .ybvilosqe 
9di gniblod lol eisdal biae no gnibii qole a .meinoidsnye 
-oi gnisd qole sdl .ybvieessaue noilieoq gnilniiq ni elsdal 
aril ol slieoqqo noilosiib 9di ni noddii aril biawol bsnifa 
gniiasd ylgnibbiy bns bsbnuoi a gnivari bna bss) noddii 
)o sgbs gnibasi sdl riliw lasmsgagns lol noddii sdl no 
noddii sril no qile ol enaooi sviib biae seuao ol Isdal rioas 
Ail ol enasm bna noilieoq gnilniiq esdoasi Isdal a nsriw 
ladl oe sbya doBs Io bna sril i& noddii sdl moil qole sril 
.sbyo ixaa sdl gniiub niaga sonavba ol »9i) ei noddii aril 


"8 


• t 


eaesasi*! ovmviisn 

,aobYoi3 laaa (bsoJI sootebalO .sfdbiBH biBoosJ 

boafgaS ^ysnog 

tU,Ul mVI .198 ,£Mi ,n Jul bsin 

(«M— If t JO)   jumbtn € 


'^ 


gninoqque to) bad a gniinsesTq eesiq gniinriq a nl .1 
-31 sgsrnao a .bad biae no eyBwnuT .soa^Tue gnilntrq a 
bna 3iTln9333 gnivari llade a .bad biae svoda sldssoiqis 
-33 biae no rtsUoi .sgainas biae ni bollamuoi enoilioq 
-lioqque boa eyawnui biae gnigagns enoilioq bna oiiinso 
yidalaloi isbnilys noteesiqmi oa ,3gaiiiB3 liiae gni 
gnivad bna ao bsJnuom lavsl b ^Isdz biae no balnuom 
oinnsssd biae )o ano luoda Insmsvom gnimul balimil 
ydsiadl iJarie biae \o noilaloi lailiaq gnil^sBs loi ebns 
adl ,b9d biae isvo sgainas biae )o indousalqeib gniloaBs 


-TBsd biae ni bolaniuoi Hade 9viib balaloi a ,eixB lalnos 
-vad bna eixa biae dliw iaixaoo yllailnaledue gnieuod gni 
mor) yllaislfil gnil39(oiq noilioq bns b3i9V3lilna9 a gni 
-que biae moi) yawa noiloaiib sdl ni i9dm9ni 9maT) 9dl 
biae ni .bns 900 la .bonuooe alxB b9i9V9litlnao Unh a 4Toq 
-ni9m 9fnai) biae )o 9bie 9ril moi) gntl09ioiq boa smai) 
)o bns 9no ln93sibs lioqque biae nioi) yawa gnioa) isd 
gniiiam gnivad l99dw 9ib 9ldalakn a ,T9dni9ni 9mai) 9dl 
no bolnuom yldBvomai gnisd bnB yT9dqri9q eli no enasm 
gninoilieoq yhalugna enaam ,9lxB b9i9V9lilnao leif) biae 
loaBa ol ea oe noqque biae ol 9vilal9i i9dm9ffl acoai) biae 
no enaam gniiiam biae )o laalnos gniiiam bna gniiloi 
lioi gni/ni bna ,e93ahue bayavnoo aril riliw ia9riw 9ib aril 
biae )o noinoq bna baaavslbnao biaa no baxA yidaeaalsi 
ttalnuom yidavonm nialnuo) ini na ,l)Bde sviib baiaioi 
la ladmam amai) biae moil yUBi9lai gnilaaioiq bna no 
oe Hot gniioi biae gnifylT9bnu boa Tallai aril )o abie biae 
a , nialnuo) biae mor) ini qu ioiq nao 'laDsI aril laril 
amai) biBe ni bna aoo i£ baiuose ealxa bsiavaiilnao bnooae 
-mam arnai) aril )o abie biae moi) gnilaaioiq boa ladmam 
atdalBloi B ,3lxB leiii bna l)arie 9vrib b'lsz alBibsmialni lad 
-ilnao bno39B bise no baJnuom yldBvonwi lioi gniiaJdni 
dliw l3alno3 gniiloi euoooaliumie tooHs ol sixa baiavol 
ini gnin3)enBil lo) enaam gniiiam bns Hoi gniini biae 
eoaatn noiezimenail bna ,lloi gniini biae moi) isllal aril ol 
moi) lloi gniialam boa laadw alb biae aviib ol svilaisqo 

.l)arie svrib biae 


eaviiHDAM ovnuagi-Tvaoaii va iviaMaoviAiDiA 
eranDiT 10 okumam sht aoi 

-ruJ oaU -noeO boa ,bau2i3ot2 ,liUb« oadol Ii9v3 eli^ 
-iaote tZsmlA HA ot eiougisa ^abswg ,n9l2T9SBH ,fioe 

a9b9wg (fnlod 
r8T,8S MVi .198 ,ed^t ,Et Jq98 b9m 
ft^l ,1 JhO BSbgwe ooilBdilqqB ,ythohq tfaisO 

(M— l»l.I3)  .mdant ?t-^ 

« vp- 

1  l.IJHif! 


a .snidaam gniueei Iqiaosi bna gniiism bias a nl .1 
adl gniiusae yllaloviq enaam .laval a .islloi gniueti Iqiaoai 
yidalaloi lalloi aruesaiq a .isval biae )o noinoq lailnaa 
enaam gniiqe leifl .laval biae )o bna ano no balnuom 
biae leniaga lailoi aiueeaiq biae gnigiu isvsl biae gniloviq 
,i3val biae moi) gnibnalxa nna na ,i3lIoi gniueei Iqiasai 
yidalaloi 13II01 banoqque gniiBad nob3ii)-iinfi na 
,Tav3l biae moi) gnibnslxs nna sdl )o bna aril la balnuom 
bna gniiTam bias bias )o sbys daaa gnirub bslBtoi mao a 
-gagns noilieoq lesi a ni ma3 biae .anidoam gniueei Iqiaoai 
gniloviq laval biae )o ana adl yd banoqque laUoi aril gni 
-^iq biae gnivom enaam gniiqe leii) biae leniaga laval biae 
iood a .Talloi gniueei Iqiaoai biae leniaga moi) islloi siuz 
biae slieoqqo isvsl biae )o bna aril iB balnuom yll&loviq 
biae gnigiu yllaloviq aoaam gniiqe boooae ,t^Iot siueeaTq 
ol baxi) Tadmam gninnaoe a .laval biae moi) yawa ioori 
biao a yd bagagna gniad ladmam gninna^e biae ,ioori biae 
aniriaam gniueei Iqiasai bna gniiiam bias biae ni b9naeni 
sdl gnilnavaiq laval biae agagns ol iood biae gniloviq 
biae .mas biae )o nobaloi srii noqu isval biae )o noilaloi 
bias biaa )o abys dsaa gniiub asno baiaioi goisd mao 
a gnivad mao biae .aoidoam gniueei iqiaoai bna gniiiam 
gniad mao biae )o noinoq baeiai biae .noinoq ttaelsi al^nie 
leal a ni ei mao biae nadw lalior noiloii)-ilna biae labnu 
ebiao gnii>iug nasioe aiuug biae .ossioe abiug a .ootlisoq 


8T 


JAOIVEAHOaM QMA JAHSHaO 


>dei  ,V YSAimAi 


aoiistnatls adj yd noU^nib Ltiu >Ji ni bafsooiqbst ad oj 
-i3q biM V> abbA dUsnsAm adj oaowlsd gainuxx) joaBs 


■>»«0  /J' 


toob  9viJ3ubao3 bun bos bioft aoiloubaoa adi (») 
fi39w)9d dlAq insnus lohlaols Lunalfti an aaibivoiq 
bofi ,2}a9ai3l3 bifi« )o eaoboau( tod adl 
aaorac bbd ousag&ni < qu gniJJae eofism i9as«m (\) 
•oofs bunatoi buu ot Lumoa YilfiboAiedui Joub btss 

,d)sq lAOf-d 
-ffloo b9q<d»-U buu btu biuh snulBiaqmaJ rigid adj (^) 
biu MOT3fi josibfitg 9iu)Ai9qin9} a |iiibivo-iq toioub 
iudi ot tiasmols ardoateonnadj aqyl-*! biu aqyJ-M 
ewofl ejnamala biw yd baiBisnsg jnanua Lsordaola na 
atisossin biM oi Uonoa di«q iavruto Ismslni biBC oi 
jnuoobnoo adj ni aoiol gniqmuq s erusqmi bna Waft 
al ifiormn ioub biM dsuoidJ biuft adJ avom o) bioft 
.aoBlq blaft oiisn^Bm-lnvTwo ad> 


3il3ii8«m banavai yllBoiboiiaq adJ bng zivr^Btn tnanfim 
-lallB fu yd basigiana ji lico bia* nadw lioo biaz io blaft 

.   \  .iaynuo goiJsn 

ban ot -KMitau  ,<woI ,inqa»raa .nalaO .M laoiia 
-•lo^ioa > ^wol ^tioqaaTsO ,u>3 |ahiba«liiiuM tajbal 

•wol V> aoit 
wi,re .oW .lae ,Mf l ,tl Jng bain 


JOJiTKOD ajiueeax^ aoHAHDSia iMin 

, „ M8IVlAH3aM 

»I«H o» loaalMi ,.g% ,*ioqa|bhlI 4biuhad3 .A yruH 
-noqioa • ,,^q tOaiaoflodRfioD ,yiuqnioD qm&l nil 

Binsvlyuiaa^ )o oott 

«l— eti JD)   oinbdD 8 


avhb B ,tfli2iiqmo3 qnujq aqyj lacuBib agBJe-iiiiMn A .1 
dud B gfiivBd tloB9 eiallaqmi qmuq lo YlilBiuIq b .Jladz 
no adud biB« gnilnuom yMBJaJoi-non bna yldBbile enBam 
iBiw aai) Tol rusqa baofiqz ylUixB zduri adj dJiw rtadz adJ 
aniVBd laUaqmi d3*a jUdz adJ no ziariaqmi adJ to iBoft 
ni gninaqo Jaini iBiJnaa b gninftab zIIbw iBai boB Jnoii 
9dJ moil gnibnalxa 2agB22Bq laUaqmi bnB IIbw iaoi\ adJ 
-mi  adi  lo  \n3dqiiaq  laJuo  adJ  biBwol  gninaqo Jaini 
dJiw JiBdi adl no baaoqzib goiad nallaqmi bise .lallaq 
qmuq b .noiiaaiib amas ad} ni gniasl zgninaqo Jakii adj 
-MO wllaqmi baioBJt \o yjikiulq b gniaiqmoo gnizuod 
da«a aguKBO laliaqmi biB< .lallaqmi dasa io) ano zgni 
bnariqnaq b gnibuloni btu ladnwrio laJIaqmi ns gniniiab 
gnibnajxa IIbw jauidi b .lalfaqmi doB^ gnibnuonuz IIbw 
aril moil baaBqa bnB lisw iBiadqiiaq ad) moil ylbiBwni 
IIbw ia2uflib b bnB ;iaUaqmi aviJaaqaai b io abiz Jno-rt 
bMBq« bnB IIbw iBiadqriaq arij moil ylbiBwni gnibnalxa 
btB« nallaqmi aviiaaqaai adj \o IIbw laai adJ moii yHbixb 
-mi dcjBa .niaiadl gninaqo LrUnaa b gnivBd IIbw Jajutt 
arnqooealal gnivBd IIbw szu-uU aviiaaqeai adj bna lallaq 
adt xii gninaqo laini biB2 bnuoiB noaiarii  znaam laaz 
lallaqmi  adJ  moil  noiJ«Iu3ii»n  gniJimil  lol  lallaqmi 
iUbw law/Bib biBB 4alni lallaqmi ad) ol ioBd ladmado 
baiBgnoIa na bnB niaiadJ gninaqo kunao b gnivBd doaa 


adi goivrib lol snaam .qmuq s noiJBnidnioo nl .1 
qmuq adJ lo luqluo adJ gniJalugai lol aUJoidJ b .qmuq 
-vad ladmam ybod b gnistiqraoo mzinadaam loilnoo bna 
YidBOOiqioan notsiq algflie b boB niaiariJ ladmada b gni 
oJni ladmado biB* gnibivib bnB ladmado biEz ni baJnuom 
yBwagB22sq B gniniiab MBam .enoiJoae laluo bna lanni 
9dJ io abie agiBdaeib adJ oJ noiloae ia)uo biB2 gniJaannoa 
aanaialai banimiaiabaiq s gnidaildsJza idi enaam .qmuq 
gniioannoD ybsaiib znsam ,noiJ»a« lanni ad) ni aiuzaaiq 
ilnovb bnB noJeiq bi«c ydaiadw aUjoidi ad) o) noleiq ad) 
■agBBeaq biae ni enaam loDnoa 4inu a ea larijago) avom 
-Bib qmuq biae moil biuB lo woft aart gni))innaq tol yaw 
buifi io woft gni)imil boa noi)3a« ia)uo biB2 o)ni agiado 
-aiari) abiz agiBriaeib qmuq biaz o) noijaae ia)uo biaa moil 
banimia)abanq a )a no)8iq biae io )namavom )jaib o) yd 
-xa aiu22aiq agiadaeib adi nadw aliloid) ad) aeob o) a)Bi 
biaa io )namavom bna aiueaaiq banimia)abaiq ad) abaao 
o) alBi baninnaiabaiq biB^ nad) lawok a)ai a )a nOeiq 
nad) «2al ei aiowaiq agiadoeib ad) nadw aU)OTd) ad) naqo 

.9iU8saiq baninnajabarq biae 


fnxjou viTraa YJJA3mnDAMOJiTDaja 

8YOT HO^ ^MU^ 
younapjiaio^ jfaalfl ,da«liiatDO ,yMm^ onninaH 
,^, f ^,8n .okl .«« ,Xd«l ,ri .daT balH 
I*«l 4 .T«M yaumaa oottsaUqqs ,ythohq afflisK) 

(t8— £«|.r>)  .anlcoe * 

-mlyo taladui a gniehqmoo ayol tol qmuq biupil A .1 
biae gnibnuoTiue lioo b .kiiajam oi)angBmnon b Id lab 
aldabde l6na)Bm 3i)angam a 1o nOaiq iBlodu) a .labnUya 
bna ano o) ba)3annoo aviav )alni nB .labnilya biae nidliw 
baxiJangam yllaixa lalunna \o -uaq b bne .nolziq biaz lo 
o) inasBibfi labnilya biae gnibnuonu* zjangsm inanBrmaq 
-mye basiialoq bna lioo biae !o zxt&hui bna aliaoqqo ad) 
ba)q6bB gniad noieiq biae .lioo biae o) aviJalai yllaoiDam 

•—.0.0 8«T 


Mei ,V yhauwaL 


aTTasAO JAioiaao 


fiV 


.enaam lojoubnos )aari lB)am .laludu) ,ba)BgnoIa niaiad) 
banoi)iaoq gniad enaam io)3ubno3 )Bad ls)am iBludu) biae 
noUingi laiiini biae )o analq ad) o) lannon yIlBi)nB)2du2 
-ignol bna yl2uouni)noo gniad bna niaig biae )o asB^iue 
noi)Bgaqoiq amaft )o noijoaiib ad) ni baeiaqeib yllanibu) 
ad) nid)iw enaam io)3ubno3 laludu) biae .niaig ad) to 
dani £.0 )uodB )eBaI )a dignal a gnivad niaig ad) to ybod 
.dani 20.0 )uodB to eean^isid) IIbw mumixBm a gnivad bna 
enaam io)3ubno3 biae to d)gnal bise )o asBbue aiijna adi 
,a)Bmi)ni ni gniad bna niaig biae to ybod ad) nid)iw gniyi 


;^ ^ 


gniniud 9di ,xii)6ffl )naIIaqoiq ad) d)iw )3fi)no3 gnilBae-eEg 
-eaigoiq gni)Bianagai .noi)ingi ia))a .nisig biae to asa^iuz 
oe ni ,bna enaam io)3ubno3 )aad lB)am biae gnola ylaviz 
baqade-V yIlBi)nB)edue ei doidw eeaoai a gnimio) .gniob 
enaam io)3ubno3 )Bad lB)am biae d)iw anslq ano jeaal )b ni 
•lue baeeasai a gnimio) ydaiad) .eea3ai biae to xaqa 9di )& 
a to )Bd) nad) aaia asaliue lagial yIIai)nB)edue to 90b\ 
enaam io)3ubno3 )Bad la)am ad) .a3£)iue gniniud analq 
bna ,a)Bi gniniud eeam ad) aeaaioni o) gniviae ydaiadi 
inallaqoiq biae to noijaianag eag to a)ai eeam ad) .ydaiadi 

.nifiig 


o) 


«IMIW 3DnOaJ30M5iaHT 
,.lUs3 .sabMiUi*! aiMasq ^niUaoil JI log 

(1— eOi.n»   .amUIDS 


l;V-:*r 


«^r» 


\ 


rgnisiiqmoo qmuq siDoalaoanad) A .1 
Snisaaq lo) uuam )oub avi)3ubno3 yllaoiDooIa na (&) 

.biufi gnlloubnoo yllAoiDoala aiu)Biaqma) dgid a 
bna aqy)-Vl to ii«q ano jeaal }fi to eano avi)3aqeai (4) 
-oala boB yliamiad) e)namala oiDoalaomiad) aqy)-*I 
biat to tabii slieoqqo bajaiooua o) ba)oannoo yllBoiD 

4oub 
•oola boa ylLuniad) io)3ubno3 baqade-U lalam a (o) 
-xa OB gnibivoiq e)naraala biae o) baloannoo yllaorD 
to anoiiooui bloo ad) naaw)ad dtaq laoiijoola lama) 
ooitaibBi }«ad a goibivoiq ladnu) boa atoamsis biM 
jiiaq Umalxa biae gnoU aoahut 
taaoi ad) goigsgna ajaamala biaa to eano avijoaqaai (k) 
-o«a« aa yd baaaaioni yIlBi)na)edue bna to sochut 
iiotoubaoo baqaxle-U biaa to gal ba)aio 


-3aia ,aeB3 biae ni agiad3 yiamiiq a .aeas laludu) ba)BS 
yiamriq biae gni)ai)ini loi enaam basigiana yllaari) 
yllBnibu)ignoI aeas biae ni ^iBd3 yiabnooae s bna ,asi£d3 
.ladmado deaft a yd agiads yiamiiq biae moi) bajaiaqae 
moi) biupil to noieeimba ad) lo) enoq gnibivoiq aeao biae 
ellaw ad) .ladmads litBR biae o}ni aeB3 biBe to ioiia)xa adi 
-oiq ladfiu) ladmada deaft bise gnibnuoiiue aeao biae to 
dguoid)aiad) ealod baeoqqo yllaoiDamaib to liaq a gnibiv 
biae .agiado yiabnooae biae o) jnaoaibfi ylaeolo ba)B3ol 
agiBd3 yiamiiq biae yd aid6no)ab gniad agiad3 yiBbnooae 
gniad to aldaqaoni bna yib ei ladmsds rieaR bifie nadw 
mad3 deaft biae nadw agiado yiamiiq biBe yd b3)Bno)ab 
amee 9dl yllabnaiedue gnivad ybod a jbiupil eniB)no3 lad 
a gnibivoiq ybod biae .agiado yiabnooae biae ea d)gnal 
biae aviaoai o) bajqaba dguoiri)aiariJ aiod lBibu)igfloI 
-ai gniad qao gnbesld biae 4ft aeolo b d)iw qeo gnijeald 
-bnuonue ybod biae ri)iw ybod biae to aiod ad) ni baviao 
gninia)no3 aeao biae to noilioq ad) yino yllBi)n6)zdue gni 
biae to noi)ioq Ilame a d)iw iud agiado yiBbnoooz biae 
ealod baeoqqo yllaoiDamaib to liaq bise gniyliavo ybod 
-aiad) ealod to liaq a gnibivoiq ybod biae .aeao biae ni 
;aeao biae ni ealod to liaq biae d)iw gniiaieigai dguoid) 
baiaieigai ad) dguoiri) gnibnalxa aiiw aldixaft to djgnal a 
o) ybod biae gnriuoae ybod biae bna aeao biae ni ealod 
-)uo gnibnalxa aiiw to ri)gnal biae to ebna ad) .aeao biae 
idi enaam abivoiq o) ba)qabB bna ybod biae moii ylbiaw 
•udu) ad) to moMod ad) ni yldmaeeB ad) gniiuoae yidabile 
-laq Haw agiado baqarie lainao wollori b to noilioqnal 
azui a gnibivoiq iari)iu^ ybod biae ;eu)aiaqqB gnilaiol 
-)oaeia)ni bna o) lallaiaq gnibna)xa riguoirilaiad) agaeeaq 
aiiw to d)gnal bna qao gnileald .ybod biae .aiod biae gni 
ba)iaeni aeul gnbBfK>)ab a gnola abile o) ba)qaba gniad 
noiliedq o) ba)qaba gniad ybod biae bna .agaeeaq biae ni 
-)ano)ab ni agaeeaq ad) ni baviaoai aeu) ad) to noi)ioq ad) 
.agiado yiBbno:)ae biae o) noi)aIai gni 


axin YTIMIXOJN 
^O.a ,iiot8aiduW ,ass«i8 .8 latzaJ bna latsT ^ biBwoH 
-nqai as sahamA to tsiaii batioU ad) o) eioaslaes 
X^aVi adi to ^fudaioaiS adi yd batmc 
«e»(t»S mV[ .ia8 ,M9i ,1 .ToVa bain 
(£j»T— £01 .13)  JumalO £1 


S- 


T) 


Bso laoribnilyo a .yidmaeaa alitoaioiq basu^ a nl .^ 
-nag lo) atiaaffl .aliloaioiq ad) nid)(w bainuom yilaixaoo 
yllaixa inamala annaJOB na .eavBw oiiangfinMyDoalo gnilaia 
avilaiaqoni na moi) aklavom bna nao biae ni bainuom 
-bna)xa noi)iaoq avbaiaqo na at nao biae nid)iw noi)«aoq 

.moi^aiadt gni 

£«d,dii.e 
e/jAxo iviAJja^ofiiq 

•xalA .laagoV^ .O tiadoff ,daioil3 alUI ^adauM .3 MaiX 
baa ^bV ,nolsirihA ^aohaaB notUdD daiA boa ^riibiu 
abnsDA ot nonstu* ^.VlaD ,otLA oIb^ ,nadoD nlvIaM 
Blfll^y to nohnoqioo ■ ,iiottnoqio3 druatsfl 
,9 amil ,M£,^IS .oVl .lag nobsatlqqB )o notteoottooD 
.oV[  .1*8  ,92(1  ,T£  .ToVI  noitaaUqqB  aldT   .ll^t 

(89— sot .n»  MidaJD » 

•llaa a gnieiiqmoo niaig biae , niaig }naIIaqoiq biloe A .1 
doidw to noi)eudmoo ad) .xiDam )naIIaqoiq biloe ^nabixo 
.Uilinl ano laaal ia gnivad bna .aaaag Inallaqoiq ealaianag 
babbadma gninialnoo xiilam biaa .aoahua noi)ingi baeoqxa 


ejT 


JAoiMAHoaM aviA jAHaviao 


MOI  ,V  YilAUMAl 


-laliu Yldadosjab ad oJ baiqsbs ba& nad Unouibba biaz 
-qu baeoqqo adl no anEsm ajnodMui bijii dJiw bsiaol 
Unouibbfl bise blod oj isdmido biB* ^o zilfiw sbu Jdjh 
jnidioeda i3od2 boB .nouiaoq bajft yIsvubI^i ni nad 
baa n«d lanoilibb* bi£« oi b^tasnnoo ylsvilBiaqo uuam 
ioawdj ebna ad) \(Hwbim yllBijMtedu* «T*d bns bis* oJ 
-^*^ 9T* «nMm inhodana bijri biw nsdw baiqabs boB 
-blaix oi btMyiola enaxn sgBTodanB bijii adl dJiw bsisot 
-avom 8niJiid2 iBJoashod iznis^B iasi biB« nusiJwi \(Ijni 
.TodoiBda agBioje bLw io mi^ distal. loam 


siugaa lu ^TolJBlq biB« no looi aJaiohsq « bOB .tlliw 
« ,5ooi biBB in93B(bB bainuom loJsibBi flisJeye gnilooa 
■"* "f .lOlBibBi biBt in»3BibB banobisoq obI lOiBibBi 
aiBloi -UB nB .isdoiMn kiuioirus biB« no bstouom isobsIs 
OI basHBiTB bOB woBab TIB b'ut svoda bsnoUigoq lawold 
Ibtu)3uti« biaa oini imbsIs iib bist dguoiilj iIb xnol 
dguoTdi jnibnatx* sniins bbie yd nsvhb rtade b .isdmsm 
boB nBl buu svhb ol bsanaTiB bns bIIbw bna bise lo »no 
•IIbw abii biB« ni bsnlisb aininsqo siBini tIb .lawold biaa 


^^i 


-HAD aaaviAHDsiaM ovwioiravTA hot »4a3m 

bw^btUW ot io^|te« ..ibIM ,ifcni,a 48ootg .a Un»0 
oottnofios b ,.±»1M ,9(SiK>fl -MTtH .^OMiinoD mIb}! A 

OBSllbtt^ lo 

€€«,w .ovr .•»« ,idf 1 .n .d»i bsirf 


ioub ynsnmBqmos blBs o)ni iIb lo aonBiJns woIIb oi 
lo Tonajni adJ naswjad noiJBoinummoa gnibivoiq enBsm 
maraqiupa noiJoBTJ biBz bnB ladmwn bnulotrUe bia* 
BWBib oBi biB« Mijn* btB< io noiJBisqo noqu ydyisdw 
buw »vo h eaoTOl btu ■soinsqo 9iatm biB« djooiri) tib 
rwBib lawold biB« bnB looi biBC rijuoidi eaoahue -roiBibBT 
dguoid) ji aaaioi bna eininsqo aiBlni biBt diooidi iib 
-aaiJ biM ol isdmsm Ib-uiiootH biBt oini lanasb tIb biBt 
.inMnqUips nob 

^»JAffljr OJ^LnUOD OMtMOMA llDOH« 


B jnivBd abidsv MoqtnB-d b diiw nobsntdmoo adT  I 
-oiq ladrriBda ajBTOJa balBgnob jnibnaJxa yllBnibaJnnoI 
bi« 9vodB babivoiq boB loofl gninJBlzua-bBoI s riliw babiv 
YllBmbuJianoI  bllBiaq yllBilnBledirt  bseoqqo riJiw looB 
baeoqqc  yllBinosiiod  \o jjUbw  »bu Idghqu snibnMxa 
bOB Ol bnu^M YbvbDaqasi bIibi gnibastxs ylUlnoshod 
yIiBilnBl«du2 ni jIIbw 3b« baeoqqo bi« gnola anibnalxa 
38BioA>aB  gnuulbenoa  boB  olnadl  nobalat  WUiBq 
-■torn sldBiToq baiBgnoIs gnibaaixs ylanavenBU loi ansam 
biBB noqu baMoqqu. yldsliida aiaai gniynBo aeibnario 
-loq 3id-aialq Jdjnqu na gnivad eliai bias \o rioaa .looft 
-oiq boB Ubw 3bi< Jdjhqo insaaiba na moii bwaqa nob 
-wv gninsqo ylbiawqu baoaqa yllanibutr^nol riliw bsbiv 
-91 Ol «loI« baiBgnob woTian ybvbalsT gnibnalxa yllBob 
Snnodona bijn snilaaioiq yllalnosriod to enobroq sviso 
aadw ioaiadJ ebna aliaoqqo la Uobi bisa no nadmam 
-19V am biawnwob bwom yllanobnslni tib aioai biaa 
noqu banoqque ad ol aliai biaa ol aybalsi nobasiib lasb 
wwol gnivad 2Jo[« biaa .ladmado asBiolz bisz to looR mU 
-laiaq yllaunajgdua baoBqj bseoqqo dliw babivoiq znobioq 
•aoinoq 3d) yd sldaagBsns ylalamalfB zsjba Iriahqu hi 
annodana bqn gnil^uioiq yllBinosiiod biBe to biaeyroiB 
bia« to Inamwom anblidz Ia)noxiiod Umil o) ziadmsm 
isdmado 3afiio)2 bias to Miwd)an9l noi)33iib a ni eiasi 
-TO)* biaa to TooB ad) noqu banoqque aiB aiaai biaa nadw 
babivoiq anoDioq laqqu anivad 8)oU bia« .ladmada aaa 
HBd) iad)38o) laeob bwaqa aagba )d8hqu baaoqo ri)iw 
biaaaiola aaaba )dahqu [allaTaq yIIabnB)^du^ bagoqqo ad) 
-oiq aiB eiabIuod2 baaBqz baeoqqo yllalnosnod lad) oa 
laqqu ad) to aajba )daiiqu baaoqqo adi naaw)ad babiv 
bUaiaq yllabna)2du2 ba2oqqo adj Lhb ^)oI^ buu to znobioq 
3dl .eloU buM to anobioq lawol ad) to zajba )riahqu 
moil ylbiawqu baviuo gniad nablxjoda biaa to aabiziabnu 
-qo lallaiaq yIlBbnB)adu2 baeoqqo ad) to «bna laqqu ad) 
ad) o) alo^ biaa to enouioq mwoI ad) to Mgba )dah 

^.\° *1!^ l'**^ "^^ ^^'^^'^ ad) to Bboa iWoI 
bia2 to eabinaboii baviuo ad) ^ol« biaa to anobioq uqqu 


itisi aniy-naa  aeibnadaiam badaanob afdB)Toq A .1 
-ianol balaanob na eaoiaa ylaeiavanail bna)xa ol balqabB 
-idav lioqanail b to ladmada agaioie anibnalxa yllBnibul 
due baaoqaib ad ol bafqaba enobioq bna anivad bna ab 
•qu anibnalxa yllanibulianol baeoqqo o) lallaisq yllabnala 
amvari anobioq bna biaa .ladmada biaa to ellaw abta idah 
ba)qBba anaaoi 8niniB)eu«-bBor Iriaiiqu baDsqz ylaaiavanBil 
ladmsda biaa to looft a noqu banoqque yidallida ad o) 
baqaria-Iannada lB)nosiiod aninaqo ylbiawluo anivad bna 
-32 ylbian bna naaw)ad ylaeiavenai) 8nibna)xa nad bna 
8)aia6id  .anaam  aninialaua-baol  Iriaiiqu biaa ol  baiua 
adi ol bna anaam aninialeut-bBoI Idariqu biaa o) boiuaae 
laqqu .aiad bna aninaqo ylbiawluo biaa to aabia laqqo 
ba)aanob  anibnalxa  yllalnosiiori  banaib  ybnavanail 
-qu buu o) baiuaaa ylbijii iOBi biaa to! aTadmam abiua 
lawol ,a)ajl38id bisa o) bna anaam aniniBlzua-baoI )da« 
-qu bifia o) baiuoaa ylbiaii iaai biaa lol nadmara abiuj 
biaa to aabia lawol ad) o) bns anaam aninialaue-baol )daii 
-xa yb2iav2n8i) lanobibba .aiBd bna aninaqo yIbiBw)oo 
aaiwri)anal anibnalxa bns niri)iw nad la)noxiiod anibnai 
biaa .aiad bna baqada-Iaonada aninaqo ylbiawluo bisa to 
baqaria-Iannsria biB2 moii alBiaqae aniad eiad lanoilibba 
bna anibnalxa ylaeiavansi) Idaiiqu anivad bna aiad bna 
-mam abiua wwol bna laqqu biaa aniviaaai yldabUa aalalq 
-avom anblida ol baloatduz nadw iosi biaa ydaiadw aiad 
-loia biaa to aaiwriianal yllainosiiod babiua 96 mw )nam 
Ol baiuaaa ylbijii enaara aniiodana bijri .ladmaib asa 


*aei ,v YflAUMAi 


o^Mtfia  1 


airasAO JAioiaao 


K 


bias to baa aoo lo^kstiia  baeoqeib enaani agaa (&) 

.eaaain lariBd btaa ol balaannoa boa ansam aol«q 
aaaa biaa inaaaiba anaam maa laainoa yliabnaladua (A) 
btBB ni anaam oolaq btBB gnili^soiqian lol loaaai 

.aaaam bnad 
-iBJoi boa rtarie biaa luoda baeoqaib anaam anriaad (o) 

.olaiadl laaqaai dliw alda 
maa laainoa yllabnaledue bisa .anaam 9gBo biaa (b) 
eoaam uoleiq biaa boa anaam sniiBad biaa ,aaaam 

.ylivaa b aninflab 
ano dliw balaiaoaas ybvbaiaqo aniad llada biaa (») 
Uaiiioa yliabnaladua bifia bna anaam lanad biaa to 
-ad Inamavom avbaloi aviisbi aeuaa ol anaafn maa 
-inoa yllabafiiadua biaa boa anaam lanad biaa naaw) 

boa ,anaam maa laa 
balnoa anlUoi ni ylivaa biaa ni anaam aniUoi (\) 
-iiioa yliabnaladua biaa bna axiaam aniiaad biaa dliw 
•bila giulBaimiia yliabnaladua ydaiadi anaam maa laa 
-ino3 yllBilnBladua babao! ylivsad adi no nobari! jni 
.ansam nolaiq bna anaam aniiaad .anaam maa laa 


aMSTCYZ YajJOHT JIAHOVTOM YOT 
baail atnoariBH oX") Ji^ .aaysW ,9sbln»vU ,A BsmodT 
mbH bam ,(.g1 ^oomwofl ^»tA latanoBj I II I ^qwD 
o» -KMisiaM lablalaasalJ biaa i.»H ,bwbW .taUalnasiiU 
-oqioa m ^H ,taoanMifl ,iiolteioqio3 baaJI ainoamH 
^^ ^ ataavltMiiia^ lo nottn 

Cf»,M£ joVi .-ne ,£d«l ,1 ylol balTl 


ylilBiuIq a Jibi iaail b .malaya yalloD liaionom a nl .1 
yalloil liaionom a .liai iasil biaa anilioqqua abiabnala \o 
SoisBgna liai iaai) ^luvui Uai iaail biaa avoda ladmam 
yafloil biaa ni anaam aniviib .noaiaril balnuom abadw 
-mam noianaqaua a .alaariw biaa to ano laaal la i6i ladmam 
-9V liaionom a .ladmam yalloil bisa moii anibnaqab lad 
noianaqaua biaa o) bariaalla liai ilaail biaa wolad abiri 
ol yaiana aniylqqua lol abidav biaa ni anaam .ladmam 
cnaam loilnoa aldiaaaaaa yhohalxa bna .anaam aniviib biaa 
biaa , anaam aniylqqua biaa loi abidav biaa yd bainaa 
aniviib anivad lolom aiilaala na aniaiiqmoa anaam aniviib 
-qua ansam biaa bna .anaam aniviib biaa d)iw anoi)aannoa 
laaal la aniaiiqmoa anaam aniviib biaa o) yaiana aniylq 
.H.M.H na gniylqqua lo) Ilaa alda)iua ano 


anivad adud lallaqmi biaa .aaninaqo biaa bnuoia avaala 
isai aril moil anibnalJ^a noaiaril noi«nalxa dud laift s 
boa IIbw laaufiib avbaaqaai aril no avaaia ari) oIni Haw 
a>^Ie aril oini anibnalxa noaiadi noianalxa dud bnoaae a 
laibfii to! aaala anibaaaiq aril to Ilaw laeuDib adi no 
-esq laeuBib anindab riaaa aaniaaa biaa .ydaiadi lioqque 
daaa to yi9dqii9q 9ril moii biupil aniy9vnoa loi aaaaa 
Ixan aril ni lallaqmi aril to laini adi ol ladmada latlaqmi 
anila9(oiq Itew lauiril biaa no edii bna .aaala anibaaaoua 
moi) anibnalxa bna lallaqmi adi to Ilsw inoil bise biswoi 
aril biawol ladmada lallaqmi aril to yiariqiiaq laluo adj 
aril to nobsloi anibialai lol lallaqmi aril to aninaqo laini 
-ni ol ydaiadw i9ll9qmi aril to 9bia Inoi! aril la biuR 
aiuaaaiq aril avoda Ilsw Inoil biaa la aiuaaaiq adi aeaaia 
ni ai qmuq adi nadw lallaqmi aril to Haw laai biaa la 

.oobaiaqo 

^MU^ oFJ J? aTTT aaiJT ajuigsaii^iMOD 

WMsiBHi ^YM ,y9IIbV toBBBsn .yJenBindaiOa aioboadT 
rY.Vi. ,^»aaiinO ,iiobanoqioD ztnaauntanl ooaiodagT ot 

#ioY waV? lo ooiteioqioa • 
fTMlS -oVT .198 ,£d91 ,lt .goA balTl 
(Wl— €#l.n»   .MDiBlDn 


ado! ;9qy) adu) aldisaaiqmoa adi to qmuq biuR a nl .1 
ylaviaaaijoiq adul aril gniaob lol anaam aniaaaiqmoa 
ladlo daaa moil baaaqa eiaioq owl la dianal eli anola 
boa .nobaiaqo gniqmuq aril lol adu) aril to yllanibuiianol 
biaa lo Haq laaal la aniiub yllaabamolua aldaiaqo anaam 
naawlad aana)aib ad) aniasaiaab lol nobaiaqo aniqmuq 
,atu8aaiq biuB ad) aniaaaiani ydaiad) bna a)nioq ow) bisa 
baeaaiaab biaa ol anibnoqaanoa adu) ad) to dianal ad) ni 

.aanalBib 

9;V[ASM DVTTAOOJnn3H 

•ffloD bfutSI-Ilociaafil ol -KMisittB ,ji^ .aiiadtA .lamaiS oaJ 

X9ml waVI lo ooltnoqioa a ,.Y.V[ ,jhoY waVI ,xamq 

e(^»I£ mYI .198 ,£df I ,t ^A iMiri 


ayiTOMODOJ 

ahtMia InsMO ot wosiaM ,jn .ahS ^tobb^A .3 mlol 

iioY waK to oottnoqioa ■ ,xiiBqaioD 

dli,Ml .oVl .198 ,tWt ^t .iqA b9ir9 

(«e— S0IJ3)  .amiaOU 

nobeudmoa lanialni na gfu^nqmoa avbomoaol A A 
a .Inamqiupa nobasH arbaala bns lavom amiiq aniana 
aril yliabnaladua anibnalxa ladmam laiulauila wollod 
-lalq avbomoaol a abivoiq ol aviiomoaol biaa to dianal 
lis oa aninflab ladliul bna lolaiadl noqqua boa rniol 
abia .alLsw bna soivad iaamiiaqinoa aialni lia oa 4aub 


Dada a .«aaam aniauod anivBd aaivab biuR a roH .1 
lariad .anaam aniauod biaa ol laaqaai dliw aldalaJoi 
-qiaai anaam nolaiq bna .Haria biaa luoda baeoqaib anaam 
Tol Boaam anbaaoiqiaai .ansam lansd biaa ni aldaaoi 
.ansam lanad bisa ni ansam nolaiq bisa a^&^oiqiaai 
.'aniahqmoa aasam anil&soiqiaai biaa 


TT 


JADiMAHoaM QMA JAflaviao 


*aei ,v yhaukaL 


ahdaJ k> uala aodi jniad boa sbiJa bus \o noil 


•n/JO HTTAW JJUH aj^TTJUM 

.•▼ha w»lTJooia lilJl ,Mw>dlnBa .H vn»^ 

.jfoiNI ^rolsfdnrul 

T«*,WX .oVI .Tse .ewi ,11 .-MM b9lFI 

(1*— MI .O)  Moian f 


s   ' 


^nlthqffloo Ano isjiw A .1 

.uud Jnfl biM xnort Mxwobts bnaqt liud baooot a 

.tooilod M gflivAd ffoBs sUud biM 
uaoiiod bin itt90B'[ba tllud bus no nodmara Joviq jnft 

, . .elliirf b'lM Jo 

imoq B oJ gflibMl allorf bLw gninnaqa rwdmsm sboto 

bru .alliiif biM )o amoiiod bi^a Jn93«(b« 
Sflil'Sas rwdnwm moto biM no nsdrnam Joviq baosoc 
-floo ><IlB)oviq tllud biat no nsdmsm Joviq Jnfl biM 
inioq < IB tliud bia» baa rxsdmam eroio biM gniJoaa 
abU gniiooi to5 Mud tnat lo amonod biM JnsMiba 
oj 9vb«Iyi Blluri biM lo Jnsnwvom Luoviq sbi* ot 
-mam moio .tsjbw oi 9vij«l*i bn* nydmsm Bton biM 
biM }a93«(b« soisd liliid biM no booalq tbaol tod 
-fflOfn toviq tnfl Jnaa«(b« biM no allori biM io unolJod 
^pivBTj lo i9in93 wol B dJiw aiiuri biM gnibivoiq nad 
•<nq >e9fu^;oud baa inacnsoBlqaib laJaw oJ 9vxjbI»i 
t3iJ«riaJ3BTBdo tnisilidAii-ilM djjw aUuri biM gnibiv 
»Uud biaa 9toda baol ad} io Jdgiad adi Jo Mslbuan 

.19JBW 9d) bOB 


jaeeav truhht ToaiDa aaxawov dimota 

(.LK ,aulaJ ootoino^ ,»aioH lolnaVT sioj not 

T«M* ^v{ .i»e ,od<i ^ tifli b«in 

(II— «IIX>)  .MidAlDr 


-^ Uud a inibulani Immv b riJiw noiiBnidmoo nl .1 
Imwv biM gmllsqoiq loJ snBsm .noiMoq msJt a jninft 
nj baaflsb ladmBdo a gniaiiqmoo isjbw Jo ybod a daooidJ 


Mr,dii,e 
araoaaiiayo Jioa TviaMHDATXA 

w»e-iuiM ol -KMisiaas ,.Y.li^ ^AwK tesiO ,8bo^8 .1 lotaiY 
w»yi lo iiohrHMpo3 « ,.Y.l^ ,jhoY w»H ^ottnoqioD 

iioY 
woo ,ee(,tie .oVI .-Mg ,88?| ,ic ^sM iio»B3iIqqB iBoighO 
b»blvia   .IWl ,r .-niM bstsb ,I£T,£r«,£ .o;^ tnstsq 
I^»,0£8 .oVI .198 ,(Sei ,21 Miul ooitBsilqqB eidJ biu 
(£dl— £11.13)  .8iiil>lD2 


aaldoam g&iwM a«b«i9vo ob toJ isdnwin isqool A .1 
lo doas .tnobsM owj gniariqmoo noiiioq b9viuo a gnivBd 
•vjo lo uj'ibai smM sd) \{IlBiJnBJ«doB gnivBri enoboae biM 
isdfflsffl laqool biBe Jo oobBllioeo Jo sixB sril moiJ 9iu)bv 
saidoam sd) no batnuom si -isdmsm isqool biM nadw 
YlatamixoiqqB gfli^l enoiJoM biM Jo diod jnobBiaqo lol 
d3B9 moiJ bssBlqaib bnB sssJiua Uoiibail^s soua sd) ni 
.ladto 

rtT^ii-€ 
avoHDAM ovnwae arrioavi iKn ajaaav? 

.Y.M ,xafna ,aMn lohoJ de«l jwnwsVI .M uM 

MM«I ^V^ 'ia% fSMI ,ieTiiM Mra 

(KI~Cll.b)  .inl^l 


•>  Mr : 


"^ 


aqy} sdt Jo mainBdosm gniwsa a loJ yldniMaB slbssW 
gnivBd aiadraam aaalbns \fuJoi Jo iiBq a gnivari bsdiioaab 
Jo aariM a baa .ebna lasi boB JaoiJ riJiw anui gniaaJ 
ni bna isdmsm aaslboo doa9 iuoda bsgnaiia aisqmhs 
•}B9lq loJ anin gniaaJ biaa no nsdw noiJalai gnidearmsini 
biM .nsqmiis gniriesrmsJni sriJ nsawJad aiidaJ a gni 
wdio doBs dJiw Jnsrangila ni taus^i gnivad eisqmtio 

;de9ni-i9}ni ei»qrnii3 biaa nadw 
■X9 Yllaaibuiignol a gnieiiqmoo yldmsaaa slbwn biaa 
bna JnoiJ gnivad abiug laludu} ,9)agflob .gnibao)   „ 
aa9lbn9 biM Jo x^iavnaai baJaooI bna ellsw bna Ta9i 
ni 9bil« a .edaasos-i biaa riJiw bsngila bna nsdoMni 
ni9-i9d} 9ldBbiIa yllanibujignol ^bsiJ bna 9bii/g biaa 
a gnivad 9lb99a alagnob na .aliaw bna biM n99wJ9d 
ylsaool gnibn9ix9 bna bna jnoiJ ail la 91(9 b89TdJ 
b9}B9lq a gniibiba loJ a9aa939i bangila biM dguoidi 
-Jnoom iflgona bna ^Ibaxft 9V99la gnin9liba a .oiidaJ 
baa 1B91 9di moiJ gnibna)x9 baa 9lb9an biM noqu b9 
biM Jo Bba9 9d} a)Bibonn9}ni }aioq a ol Joaiadi 
orod dguoid} a goivad Ilaw bna Jno-d biM ,9lb99n 
anB9ni baa .^Idabilt sbfl9}x9 9V99la biM doidw d^uoidi 
oJ 9V99la biM Jo noitioq bn9 laai sdi gnidsaila lol 
-ignol bavom 9d xam 9lb9an biM >(d9i9dw 9bila biM 
timil 9di n99wt9d 9bila btM dJiw noainu ni ^;IIBnibIi) 
yImooI gnibn9}x9 9vaala biM .abila biM lo anobiaoq 
Jimil biawToJ adJ ni a9eaa39i bangila tb91 adJ oJni   ' 
-doB ad 01 d)gaal a Jo gniad )ud ablla biaa Jo oobiaoq   ' 
-iioq Jimil tan ad) ni ntavovt biM Jo laalo YU'i'iult 


Met  ,V YHAUVlAl 


HTTaSAO JAIOR'TO  '^^ 


i 


OT 


i^'*l'i**i"'f^ **"!"*"'"''■! ^T^'L"'.'* '**''' ■^"^''^^ 8"'  -•^'° 'JfiJai^*^ o) aabiug aa aldaiaqo gniad aiablooda 
»d) blori 01 aaiuMaqB aniiool adi riJ.w aldBagBina yIdB  -oiq Yllainosiiod biaa Jo biaaaioJa anoiftoq adi Jo Jnam 


noaisdl zinamgfg fioqquz sdJ niaiadw znoJiizoq ni aboi 
79d)o d3B9 b-iawol bn9}X9 bna lalnosiiod \;llabns}edu2 9ib 


1|,;;- 


•n/- 


btM dlBsnad moiJ nsdmam gnhodonB btsii gnbd9( 
-najnj gnhub eJoIa biM Jo enoinoq laqqu sriJ oJ ziabluoda 
b9VTU3 biaa bna ,eioai biM Jo ingmavohi biawqu lanob 
0} aqoJa aa gldaiaqo gniad aigbluoda biaa Jo aabirtabnu 
-riod biM Jo biaaaioJa anoinoq ad) Jo Jnamsvom Jnavgiq 
-9d moiJ nadmam gniiodona bigri gnb^afoiq yllaloos 
eioU biaa Jo enobioq laqqu adJ o) aiabluoda biM dJaan 
aiaai biM Jo Jnamavom gnblb biBwqu IslnabiaoB gniiub 
aiaai adJ doidw ol abaol iaoda laJnosiiod moiJ gnbloaai 

Jianail ni alidw baloaidua aia 


aaoaiq Jo yliinaup a Jroqqua oJ balqaba ataig a anftab o) 
gniad anna baiood biM .balingi ad oJ laooiada Jo 
biaa wolla o) aaiirtiaqa gniiaol biM moiJ aldaagBgnaaib 
-ab bna anobiaoq gnibnaqab o) qoib ol alnamala noqqoa 
.naq adl ni laooiada balingi adl liaoq 


e«T,dii,e 
araHDAM oraajoM aAans orajioD taoj 

rOM ,YtiD vaiutA ,tk>98 .J bLmO baa daoa3 .W biuKI 
.A MOTiaD biu ,»S8IUY ahbnq .ladsH .M oivIaM bm 
9tB>ai9tnI ot noogiaBs ,MiaH ^uq biuhavO ,i9daS»LX 
oobnoqioa a ,.oM ,xtf 3 BmisX .oobnoqioD aahsisfl 
^ siBwalsak) 

Te8,€8 .oVT .Tag ,Od?l ,1 Jqsg baO"? 
(»— roi J3)  jtadaa «1 


eor,)it^ 

araHDAM ovnwag %o josnvxn ditamotua 

saDiYaa Yfl08sa33A ovia 

ol loflgiaett ,.in ,»8sUiY 9voiO iia ,woiaoX .J }i9dofl 
-wa ■ ..in ,ogB3id3 ,>(iiiiqiiio3 anidasM htfoaqg ooiirlj 

aioailll lo noitnoq 
M>8,88 .oVI .laS ,Id«l ,ei .dal bain 
(£— £IIJ3)  .soiislDOl 


. ^^;?^ 


doidw auiaiaqqa gniwaz balloTlnoo yllBobamoluA .1 
ol ;|-iow riairiw gnolB aldal gninoqqua ;liow a aagiiqmoo 
anidaBffl gnivwoe b J>33nBvbB ylibfisi ad yam barialilz ad 
aaaaiq iiow Jo Inamavom Jo dlaq aril gnola baaoqaib 
bnB lolom oiilaab na , aldal gnilx>qqua ;liow biae gnolB 
.anirioBm gniwiaz biB2 gnilaiaqo toJ moiJaiaril anoiloannoo 
ladmam b gnivad riolub biM .anoil^annoo bisa ni dolul^ a 
btM .balBisqo ai dolub biM nariw lolom bisa yd navrib 
gnboannoa ylinalanoa enaam gnibubni oala enoiloaanoo 
ToJ anidaam biaa diiw noilalai gniviib ni ladmam bisa 
«i riolub biM lavanariw 9nidoBm biaa riiiw gninnin 9anJ 
anaam biM bna anid3ani biaa Jo abiahi adl .bagagnaaib 
^   a riguoiril aunbno3 ol anirioam biaa Jo noilaiaqo gniauao 
,b9gagn9aib ai dalub biaa n9dw a9byo Jo i9dniun b9limil 
-TolabaTq a gnob muibam loilnoo a gniisaioiq loJ anaam 
ol balqaba axiaam .aoiuoa ylqqua lawoq b .riisq banim 
biM ol baloannoo bna aaiuoa biaa moiJ ygiana aviaoai 
-91 ygiana biaa lavanariw amaa 9dl gniiai9qo loJ rialub 
•oiq biaa Jo dlaq 9rii ni anB9ai ,b9sigiana ai anaam gniviao 
9di gnilloTinoo loJ oiaiadl avianoqaai bna muibam baloai 
dolob biaa ol aoiuoa lawoq biM moiJ ygiana Jo yiavibb 
bajqaba gniad bari3lba ad ol ;liow adl .anaam gnilaiaqo 
biM 01 muibam loikioo biM Jo noibaioiq aril iqunaini ol 
-qa iiow aril aa Joaiaril riiaq aril ni anaam avianoqaai 
yd balloTlnos anaam bas .anidaam gniwae bis2 aarioaoiq 
ToJ kniadl iioi)qini«ini adl bns moib9m balaaioiq biM 
Jo yiavifob luods gnigniid bna JJo gnblus ylaviloaqaai 
-JBiaqo loJ ansam biaa ol aoiuoa lawoq biM moiJ ygiana 

uiaiub biaa goi 


gnixmoJ loJ anaam .aaidoam gniblom bfi9id a nl .81 
-inu yllabnaladua Jo aaam dguob 9iiI-boi b9lBgnob na 
-mam lawol a bna ladmam laqqu na .noboaa eaoia mioJ 
-oaa eaoia biaa nadi ialB9ig aonaleib a naqa basaqa lad 
o) toaqaai dJiw aldavom gniad aiadmam biM Jo ano ,nob 
-no3 anaam lawoq .dleq navig a gnola ladmam ladlo adl 
,dlaq biaa gnola li avom ol ladmam aldavom adl ol baloan 
aiadmam biM naawlad aeam biM gnbuboHni loJ anaam 
aupildo na ia eaam ad) Jo noianamib balagnob adl dliw 
biM naawlad balnuom anaam bna .dlaq biaa ol algna 
aaani biM Jo boa na agagna o) oobiaoq a ni aiadmam 
olni qu bna biM mu) ol boa aiadraam biaa naawbd alidw 

.ladnism i9qqu 9di diiw ioaiaoo 


Mr^ii,e 

HaTRATg 1A031IAH3 
,dtiiho3 (OOBiidol niliiMyaJ biu .tR tm^fl .8 iMrulO 
,dlfdio3 ,aolt«iqoio3 9iri otoA ot noogtas ^.a^M 
Iq^tadniM lo nolteioqioa a ^wdM 
irO,«dl .oK .i98,£d«| ,d£ jial b»iri 
(I— •!! .ID)  .mUO I 
-lahjdul a gmvad 9qy) adl Jo i9mud laooiado a nl 
b9nnoJ ldgi9d labnaladua Jo gniauod gniigqal ylbiawqu 
-laqa aialni lia Jo ylilaiulq a dliw nobioq lawoI ali la 
-ocrtfa alBig a ,nBq a ai b9nobiaoq 9d ol b9lqaba bna a9iui 
-bn9lx9 aboi gninoqqua bllaiaq Jo liaq a gniaiiqmoo 9iul 
-01 bna yldabila bna Jo allaw 9dl ni agnin9qo dguoidl gni 
gniauod aril Jo noinoq mollod 9dl ni b9lnuom yidalal 
-oo b9oaqa "Jo ylilaiulq a .a9iuli9qa 9ialni lia biM 9vodB 
9dl 9biani aboi 9dl Jo d3a9 no alnamala lioqqua lanalq 
-iool avboaqaai dliw bgmioJ gni9d gniauod 9dl .gniauod 
-naqo 9di mo-d ylbiawni yllalnosiiod b93aqa 89iuli9qa gni 
amia b9iood 9vb39q«9i bna ,aboi gninoqqua 9dl loJ agni 
-9d emiB baiood biM .aboi gninoqqua 9dl Jo Bbn9 9dl no 


k 
V 


ev 


JAOIMAHOaM QHA JAflaPiaO 


h99i ,T YHAUVUl 


-eib 8t b99^ doiifw i9vo bna abi« wol eJi }« sJsa « jni  atonH ylinawnwob gaiboslxs eiUMn .elOMnsse lUtt io yJi 
aifiS adi ibidw no iiusoi b(u .ooiiAJoi i9gu« no bstiaib  aoAab oi sooumBq as iac oJ eoriB adi )o eooitioq baa adJ 


iJv i 


-003 9d} )o Y^bsqso sgisdssib 9dl 98iuii3 oi sld&lwibfi u 

•TO'^av 

OKA oraaviajH .oraYawroo aasn jamika 

8UTA5IAT1A 3KrmnjiT2ia 

.mriNI ,vIhUI jMaiB JI n^e 


b93) gaiiudhleib lo) eulBusqqfi gnibM) UminB oA .1 
.biooilsd gnhasus as gnizhqmos ,iniid £ snoLs woi a m 
faioailad sdj gnols gnibnMxa bneq snilioqquz biostlad s 
-biBwnwob gnibnalxs oolTioq iswol »Jium£ lu soivfid bns 
biooibd sriJ lo molJod adJ gno'fi bns lo abw sac gaoLs yl 
sixs iBaoUfiJoi sdJ gnibulooi aoflq Lsoinsv & dguoidJ bos 
sfulq buu moi) bsoAqs agbs ob o) bns biooilad sdi )o 
btB2 gninoqque zrifsm .biooibd sdJ wolsd bdnoiiiaoq bna 
ol biooilsd blu sntvlovs-i exissm .inud bt£a svoda Isiuq 
-luo noiiBloi )o yi& inizssqisbau sJi oi biooilsd sdJ svom 
-X3 aJfifq gmolsiart b96\ idghqu db .agba bisi lavo ylbiBW 
OB gnjvsd bioailsd arii )o sbiz isdJo adi mols gnibnaJ 
boB sailoo-i)iKX> ni ssslme gnissgns bwl idghqu laoni 
b'lBZ .biooifsd sri) rijiw bns agba bis2 rijiw noilBbi b93Bq2 
.gnioBl ><Ib-iBwnwob .slBgnoIa as gninilab agbs bnB slslq 
9dJ osswisd gninsqo sgiBdoeib osioidnu bnB zuouniinos 
-ilsd sdj lo riJgnsI aril gnolB agbs biBZ bnB aJsIq Idghqu 
lo zsqyj IIb lo agiBriaaib yzBa bns ybB3i aJBlilioBl oJ bioo 
Iflilnuom amtsm bnB .noiiibnoo bsxim lo bsbnsid oi bssl 
.iMiBq bnB biooilsd biBS riJiw oohBfn baxft ni aJBlq btBZ 


aoTADLiTiA aar>rr>3Rra sjttad 

wOM ,ji3«t9lloJ ,1 JLH ,9l«ta|BiI J MHBOrfT 

(T«l_<l| J3)  jnfeO 1 

««1 adl oJ 3t>i3i)3defli as aniylqqs lol «uJBi£qqB nA 
-tiiqaiod aUminB lo aeon boB ao^^o .iaan adJ bnuoiB bnB 


.alToqque bdOBqe (a) 
loilziaiioo .TOdmsm ioiw  bise .Tsdmam iaiw  b (d) 

.iBTtalBra )09d-i02dB sbiail^szoi nB lo ybloa 
-qui biB« oJ -isdnBcn iatv buz gnidosiiB snom (:j) 

•Bfioq 
-mscn imdiosdji abbbsocoi sIdixaA lo yliLi-aiiq s (V») 
-9b biu .-radroMn iaiw bisa moil gnibnsqsb nad 
bsoBqz  bras  dlgosl  b  lo  gnisd  nsdmam  gnibnaq 
tT(9 ,i33o adi bfluois boB mbI adj isB^noo oJ naqs 

.slBmioB sdi lo seoo baa 


:8ni 


rTMrvDtf 


sad 


ioitsioi lol KOBam baa eooiftoq IIbIz i\a baa 9iol ad) 

.iiowMOBil IIbJs ad) 


Jio lUJM OMTTAejm sioa iviaKniiloa yuaq 

OVOJOyLAH amJl a mi OHJOU 3V1iek1ASLI3 

MarsYd 

^W ,brwwTBH jabm^ .1 b^oU 
woo .CEKSI .oV[ .i»8 .Od^I ,8£ .iqA oottBsliqqB IsuishO 
babtfia   .£MI > JqaS bstab ,0«I,£SO,C ^VI tnsta*! 

(8I>I— til JO)   .BiiiiaO » 


-mun B gnivBd anil gniyavooa ilim b .noilsnidraoo nl .J 
riliw aldBarnummoa «alni baoBqz baIio-i)no3 aviBv lo lad 
baJaaiib gniad anil ariJ lo bna ano .zaaiuoz yIoQU^ ^lim 
-BJqaaai b gnivsd anil adJ lol Jinu gnilBzluq b ,jlnBJ b olni 
-qo ariJ ol baJaannoo ai riairiw lo noinoq lawol ad) ab 
bnB Jinu bisi riliw baifiiaoMB ensam .anil ariJ lo bna alieoq 
dguoidl anil adJ o) baMimbB biupil qrauq ol aldBiaqo gniad 
gnizzBq-yd lol znBam bnfi .jJobI bisz olni zlalni biB2 lo ano 
-loq laqqa ob dguoid) biupil ad) lo amoe gnibBoasa bos 
V) goiniBol avtesaoxa Inavanq o) aIaB)q93ai biB« lo nob 
.notfioq abs)qa39t lawol ad) o) ba))imbB biupit adi 


etT^it,e 

ot looiiiH ^alW ,momatbA. yto"^ ,iMndmvd .1 ^saUe 
•«foa lo goilMiuqwa • ^ ,o|K>iif3 ,.o3 * b(Mwiao5I 


MX,S8 aM .-n^ ,IMI .T£ juil balTi 
(«— «HJD)  .nUOll 

-noo baal b .inud b goizriqmoo labaal kminfi nA .d * 
inud ad) o)ni baal lo agiBdoaib lol :lnud ad) lavo Toyarr 
.moilaiad) gnibaal zlBmioB o) aldiMawB ad IHw )i aiadw 
abiz dgid b gnivBd dguoi) b gniziiqmos lOYavnoa biBz 
YllBia)Bl Y'lBi)nBJ2du2 gnlad abiz wol bise ,abiz wol s bnB 
ia)o33 ad) dJrw baogilB yllBoinav YllBiinB)«duz boB naqo 
-vfid dguoD bLs2 .dguo-d ad) oi isguB ob .inud ad) lo aoil 


*»«I ,T YflAlTHAl 


arrasAo jAioiiao ■ c \\ 


8t 


-*T9d) b9)nuoni boB lBii9)Bm gniWimznBi) )dgil bisj moil 
-nnol bn« bnaq Bioibni bise ni zgoinaqo ad) alieoqqo no 
bn« lBlia)Bni gni))im8nBi) )dgil biai naaw)ad eaeeaoai gni 
.tgninaqo gniwaiv biBC lo daaa )8 alaoBq aiuzobna bias 


ts 


s 


XL 


.•vy^>sN^XH^^^.>.Nli^N^ 


« bns .eaezaoai biBa lo riasa ni TO)B3ibni )n9fntn)zni nB 
\fdai9riw eanaaai biBZ gnillft biupil gni))ira2nBi) )dgil 
biBe dguoid) b9))inienBi) ei aaiuoe )dgil biBz moil )daii 
a)BnimuIIi o) biupil biBS bnB iBiiaJsm gni))im2nBi) )dgil 
.eio)63ibni )nanun)8nt lo Y)ilBiuIq biBZ 


' tiT^ii,e 

MarraYg ovisiassi h&i sjdyd aaeora 

lo iflod .mbaO 9»a xilaai^ baa mbaO .8 tndoH 

Ma3 ,ft salayiA aoJ ^bvia saiaoY^ stoB^ »|£» 

l9X4tt .oV[ .Tag ,ldtl ,^t JaO balTi 

(e-4ll J3)   .«iii1bI3 I 


ic: 


M 


noi)Blu3-iia laiBw bnB gnruai daft ab>(3 baeola A .1 

:gni«i-iqmo3 tnsiz^z 
biB2 dguoid) latew goiteluaijo toI soBam qmuq (&) 

,ffl9)eye 
qmuq bin ot baJdamios eiuam lallft LK>in«bani (4) 

.eoBatn 
lallfl iBatflBdootn biai ol botsaooos isfwo) yBiqe « (o) 

.cnsam 
adJ IdgU talotv-Bi)Iu dJiw gnilBibsni lol uiBam  (b) 

,i9wo) YBiqs biB« moil gniwoR ia)BW 
,i9tBw ba)BibBTii ad) gntblod lol insi gniiBai titH a (*) 
.ins) dtPi b'lBz riliw ba)Bi308eB enBam wofhavo (\) 
raoiJ ia)8w wofiiavo gniblod lol ins) gnilMac a {%) 

^no))od B gnibuloni inai deft biBa 
biaa moil loamibae gnivomai lol niaiari) ansam  (i\) 

.ins) goiUlae 
o) ifls) goiblae bue oi latow sdt gflibao) lol taaam (t) 

.aoBam ia)ift iBoinBdoam biBS 
biae dguoid) gniwoB ia)Bw ad) gni)BiaB lol ansara (\) 

baa ,nia)8^ 
adI oJ abtornlOBd iBoimada a gnibbs lol anBam  (A) 
jnaJsyt bku dguoid) goiwoB latBW 


€IT«dlt,C 
Jin ,i9tn3 namW ,siiilva JA imanoVi 

fM,eei MVi .we ,imi ,m ^a boira 

,awoo lo xldBiuIq a gnilbuBd lol ma)aY« goiilim A .1 
Tol eoBafli ,iiowam£il Uaiz a gniaiiqmoo ma)aYa biaz 
-VBd iiowamBil ad) .iiowaousil bi&z gninoqqua yllBTlnao 
moii biswluo ylUibBi gnibaalxa anna lo ylilfiiulq a gni 
Bboa adl gai)33flooa sasaiq aaoio .aoBam gni)ioqqua biaa 
-iffuiXq a iona lo aiiaq laxta^Jaa di'cfi aaol oJ tana ad) lo 


hisa rf)iw noi)£3inuninio3 ni Jaini lalBw b .laaaav bisa 
ia)BW gnitiavnos lol anBam gni)Bianag mBala .ladmBda 
gnilloilnoa ansam bnB ,mBala olni ladmsria bisa gniia}na 
ydaiariw noinoq biaa riguoiri) niBa)a biaa lo aqBoaa ad) 
lo Ybod ad) )aniBgB mBa)a goiqBoea biaa lo loBqmi ad) 
-■vA laa^av biBe alaqoiq Iae«av ad) lo a^BW adt ni toIbw 
mBa)a biBa lo aqsaaa ad) gnilloDnoa ansam bisa .ylbisw 
gnioAab blolinam a gnibulsoi noifioq ma)a biaa riguoid) 
-inummoo a)ioq blolioBm baaaqz lo aquoig lo y)ilBiuIq a 
aifiw ad) ni ia)Bw lo ybod aril riliw ladmBrio biaa gnilBO 
baaoqiaqua ia))uda blolinam aldBvom b Jaaeav bisa lo 
-Blai baUaa ni quoig riosa lo a)ioq blolinsm bisa lavo 
bloliuBm bisa gnivorn ylavi)3alaa lol aneam bnB qirianoi) 
biBa lo aano aiB)ia3 gniaoqxa yiavi)3alaa bnB aia))uda 
I .efioq blolinsm 

fir^ii,e 
oraYSAY  YjaAJjojnvioD  nai 8utajia«a 

lO TiUHHT 10 3J3V1A OVIA VlOITAYaja aHT 

eflajjawx^ hotom cuiAoaTuo 

.noil^ ,>ioiiA juaD .3 latsaJ 

8S8,r .oK .ia8 ,Od<l ,01 .dal bain 

(I*— SIIJ3)  .aadaOe 


"I* 


4' 


sijU-h". 


V»i ruiH, 


. ♦•trrC'i' 


oiBtiao £ gnifUBioiBm boa goileuibs lol 8u)siBqqA .1 
goivBd no)om biBod)uo ni aoi)iaoq gnillaqoiq avi)Biaqo 
)lBd«avrib baaoqaib yllBatfiav a .lallaqoiq a .bsad lawoq b 
-IB ladmam )oviq a baa ,oa9w)adaiad) baaoqaib gniauod 
lol lallaqoiq bias boa bead lawoq biaa naaw)ad bagnsi 
avbaiaqo oa moil baa o) lotom biaod)uo biaa gnblii 
ad o) bogoana goiad io)om biaa bna ,noi)iaoq gnillaqoiq 
-nag a gniaiiqmos aulsisqqs bisa .moanail a no balnuom 
liilq a boa lad )axnd) a gnibuloni aioy baqada-U ytlaia 
-ad aioy biaa .anna )ioqqua baaoqaib ylbllsiBq yllsianag lo 
gni))udB ni gniauod )lBri2 aviib biea aviaoai o) ba)qBbB gni 
-loDnos o) ansam loilnoa bns .isd lauiril biaa o) noiJslai 
moanai) biaa moil yawa bna btswo) aioy bisa avom yldal 
banimia)abaiq niaMaa a ni io)om biaa nis)niam o) boB 
-bulani enaam Ioi)no3 biaa .noittaoq gnillaqoiq avi)Biaqo 
amai ba)BU)3B yllaoiluBibyd gni)aa-aIduob lo lisq a gni 
bns moanBi) bisa o) abna lanni liaril 1b baloannoo yllBloviq 
biaa lo abna ayiiaaqaai ad) o) abna ia)uo liarii is balDannoo 
laliaiaq yllaianag bna moil yIbiaw)uo baaoqaib bna aioy 
bias gnbaulaa lol saaam boa .smia aioy biaa lo xbaa ol 


.Binsi 


iir^ti^e 

-ujrrera ovnTADiora Jioa orarHOu oniou 

eajnjTDUjrre javiAi-oua oka erviaM 

Mfl ,oxaM ,Mt zofl .ylmbuH .3 JI agrHMO 

Cd€,M .oVl .-ne ,M(l .IC JttO balTl 

(9£l— dll JD)  .amialD »l 

(Ml .9M A^^^l) 9bo0 AU ,11 aUrr labou bstanO) 

-ni na gniaiiqmos lansq inamuiiani balsnimulli oA .1 
agninaqo gniwaiv gnivsri IfiiialBm aupBqo lo lanaq siaib 
IsiialBm gnillimansil irigil inaiBqansil lo laaria s .niaiadl 
-ladlo gniad lud oiaiad) gnibna)xa aaiuoa )dgil a gnivari 
Inamuiiani lo ylilaiulq a ;)nalxa ali luoriguoirfi biloa aaiw 
ylbiawiuo gniboaixa Ifiiia)£m aupsqo lo dansq aiueoboa 


->• 


^ 


18 


JAOIVIAHOaM QMA JAflaMaO 


M€I  ,T  YHAUWAl 


-iodaoTliqs biB2 dJiw isslnos gnibila JnBJznoD ni ladmarn 
-9d tioq Jwsdxs adJ gnivjsd dsiB bifia adJ .mbIius isb 
-vfid AoriM biM sd} nBdl saigns bios sdJ ni isllBmz gni 


^>8»«n • t. 


iUi- 


M3T8Y8 II32AH<I3a ^VHOVa V^OT^II 335ri 
ln»a»9 ot lOfisiBBS , jisiM ,jl«0 br(ofl ,»lo3 .NI biioiir(B)I 
)o ooltBioqKM ■ ^dalM (Jl<rd»a ,iiottnoqio3 notoM 

eM,df .oVI .rs^ ,Id«I ,dl .isM 59113 
(M--U1 .10)   JuaMO £ 


lisq fi gniehqmoo xf<^(n3eeB saigns noteiq 991) b nl .1 
i»Ai86S B ,i9dmBd3 9onuod b gnivBd d3B9 n9AieBs )o 
-btiz 9vl6v 6 saivsd ybod 9vIbv b snienqmos iseBdqab 
trth B ,Jn9m9vom sldsooiqiogi ^o\ ai9i9d} b9vi909i yIdB 
biBS )o brra sno no b9\& IIbw 9v[bv b soivBd igdmBdo 
-9b B9TB IIbw 9vIbv b sntvsd igdmsdo bao39e b ,9vIbv 
btB2 0} B9-IB ni Ifiup9 boB 9tIbv biBe no bOBl b yd bsoA 
9TU229iq 9mB2 9A no bfiB B91B IIbw 9vIbv i9dmBdo inh 
IIbw 9vIbv b gnivBd T9dniBd3 biidl b ,9vIbv bias )o 9bie 
OB gnJvBd boB 9v{bv btBe )o ba9 rsdlo 9d) ao b91B 
-ffloo eB9iB IIbw 9vIbv baoo9e bnB itih biB< ot lBup9 b91b 
-9i9d} 9bti nut»9vi 9vIbv 9}i8oqqo 9di ao bOB b9nid 
inh b'lM saii39nao9i9}ai 93dho atooixll mft b .mcd 
-i9}ai 93ftno 9l}}o-id} booogc b boB n9dtaBd3 biid} bOB 
dniio) B .ngdnudo biidl boB baoo9t biB< saiissoaos 
10) boBl 9v1bv b bflB liioq )o lifiq b gaivBd -igdouds 
-9voai ooqu moq buu 8m}39aao3ub boB gmisaoaoo 
•aukdo soauod laAieBg biB< )o sno ,9vIbv biM )o }a9fn 
900 bnB i9dmBd3 tnA b'tu diiw b9}o9(uio9 8m9d n9d 
-fflBd3 93auod i9AiBB8 biM \o i9dK> 9dj bOB ,<noq bu« )o 
bOB  i9dmBib boooM  biM dJiw  b9}39aao3 gni9d  ■i9d 

onoq biM io isdio adi 


A03 8flOTA5IA<I32 MA3TS QklA fl3TAW 

8iIOTAilO<IAy3 
tiHMflW tmbiMi^ ob 9iia9vA 8» ^9oII ^iboA ^ 
99iun3 ,ah«^ 

eir.on .on .198 ,id«i ,1 .d93 b9ii3 

IMI ,TI .d93 99an3 ■oteoUqqs ,^hohq unklD 


axis oi lBup9 yllBbn&lzdua gnigd bn£ noq gisini adi gni 

-oi 9dJ gnivfid doiB bisa 9dj ol siuJBiaqmaJ gnilBiaqo 1& 

-fndni gail£98 biez \o Jnaniavora IsibBi ydaisdw ,noq 9i&] 

.9'Ui)si9qm9l gaUBi9qo is badzinimib zi 8i9d 


* 

A 


oini biupil s gninno)znBD io\ noilsUBJeai lBnn9dJ A .1 
B gniziiqmoa .biuft Jod b dJiw 9gnBd3X9 lB9d yd loqBV 
faiuR Jod fi svfid oJ baiqsbs Jiubnoa Isomav YllBijnBJzdue 
-bn9Jx9 29duJ gai}Bioq6V9 ,dguoidi9i9dJ ylbiswawob woft 
9dj gnUJimbfi i6\ za&sm .Jiubnoo bls2 9bi2m YllB3bi9v goi 
.wduJ gniJBioqBVd 9dj \o xad sdi ia bauioqav 9d oJ biupil 
biB2 io ylilBwIq b doidw to doB9 oJ 2i9bfi9ri-diii isqqu 
i9bB9d niBni b ,2quoig ni b9)39nno3 9tb tsdui goitBioqBvg 
9aBlq to YlilB-uflq s ,n9bs9d-du2 i9qqu 9dJ ol b3}39nno3 
doB9 o) }09qe9i dJiw qidsnoilBbi )98-Bo ni baeoqzib 29l£lq 
-JBioqBva d3B9 to ftsq i9qqu adJ gbizni aoie2933U2 ni T9dJo 
bpnilani gniad 29iBlq biB2 to dasa to guBlq adi ,9duJ gni 
biupil 9dJ to wofl to aoii39iib iBisnsg 9dj oJ Jaaqaai dJiw 
gni}39fi9b b9vnj3 ylbiBWoi ,9doJ gaitBioqBV9 9dJ abiBXii 
9dJ 9Ji2oqqo n9bs9d-du8 igqqu 9dJ ni b9eoqeib laoahuz 
i9bB9d-du8 i9qqu 9dJ oJni 9duJ gnliBioqBvg dosa to J9lJx;o 
gniiBTBqaz loqBv boB biupil b ,b9i39ano3 u Ji daidw oJ 
yUdgilz bna ,i9bfi9d-du8 doB9 to JiBq laqqu adj ni aaivgb 
ladJo daB9 oJ l39q89i dJiw 192-Bo 89iBlq baviuo ylbiBwoi 
-due d369 to l9buo 9dJ ib i9b>s9d oiBm 9di oi bszoqzil) 

.i9bB9d niBxn adJ oiai labsad 


OraVAH OVneUOH HnW M8iyLAH33NI YJIATOff 
JAIIP3WJ H03 OaTDSRflOD 3JI30}I^ HSViyil 

VIOKVLA^XS 

.ymuimO  ,ri9dai9l}ioW  ,niIii?isjl!>9VI  ,ab9<n3  islhW 
4lsd3cll9898fi9MA  ,9A9wa9io)oNI  [JlVl ot longtea 
•09500) nii5iiU ^d.fn.a laiaaW bus ^tnlanaAysVi 
inoiteioqioo rftod ,^ciuiin93 ,(99« 

rto,rdi mvi .i9« ,id$i ,81 .OBI 59in 

t^t ,S£ aul ^iuHDi90 oobBoilqqt ,xMiohq 8fiil>13 
(8— e£I .ID)  .mlalD t 
wollod B goivBd 9aign9 noiisudmoo lBni9)ai ^^*lo^ A 
•lB3isBd fi dJiw gniujod albbim b gnizriqmoa ybod laJuo 
.9iulB'i9qm9l gniJBi9qo ia 90Bhu2 lanni lBbiod3oiJiq9 yl 
laooi biBB ^uiod bin goiaob calBlq bn9 to liBq b bnB 
-ni OB gnivBd boB .sadoiB to yJilBiuIq b gnivBd aaahue 
ladJooB ni noq leuBdxa nB bnB doiB ano ni noq 9iBJ 
lanni OB ,«txB iBoibuligooI b ^oiyBd gniiuod biBt ,d3iB 
-Blai aldBJBJoi bnB ybod laiuo biat niriJiw baeoqeib ybod 
tixM gnisuod biBt dJiw lalUiBq eixB aa no o}9i9d] ybvii 
-olq B goivBd ybod lanni biM ,fno-r)9i9d} b90Blq«ib iud 
,93Bhot Ubiod90-Uiq9 biM oJ in90BibB B9X9qfl to yjil»i 
goilAaB sldBvom yiisiiMi a gaiiB9d uxaqB tkae to liaM 


Mei ,V YHAimxi 


OT^ arrasAO jAioi'iao 


or 


afBiBqas ow} bb babivoiq naq 9dl to 93Bqe iionae9i adi nadmam gnibnaqab biM gnidastlB lo) enBam bnB (») 

adt ot )aa98(b« batBOoI ylbaxA si daidw to ano ^saibod bsaaqs gnibuboi eoBaai biBe .ladmani ioiw biM oJ 

o} qidznoilBlai gnibaal-ini inansanaq ni naq adl to din isiw biB2 to yllBoiiiav bns to ylanavenBi) zgninaqo 

yBm }i iadi oe batnuooi ei dsidw to ladio ad} bnB din aiU -naqo bi£2 aadt laJaoiBib lallsmz to zJlod .ladmam 

Ol aub aoio) ad) to nobaB adi labnu yllBnibulignoI avoni wolad sllod biM yd barnsa elaiaBid baqfide-U ,egni 


, -t •: 


\ 


iSc .>.•?,< 


tbc 


ylanavenBt} gnibnaix9 eJlod boB ladmsm istw biBc 
endmam gnibnaqab btM boB eiaioBid biM dguoidi 
iaiw ad) moi) esBq Iliw abiailoaeni ad) ydaiadw 
alBlivfiig bn£ ooaiad) egninaqo biBC dguoidl -ladmam 
-mam gnibnaqab biBe boB etaisBid bise ol moilaiadi 

.amM ad) aiBunse ol nad 


I 8iT,dti,e 

vmrmaurraa cma xsv^sio OTOiayvia 

li ibidw oi nobitoq b moii yBWB bnB zbiBwo) ytivBig _i_t™ ^LTTAIIA^^A 

dlgnal ad) ,ybod Inft ad) o) qidenoiiBlai gnibaai-ini ni ei  ■i'^T^nu "v    ^f***"^ *S^z'^?2*'[^ .A bnawbS 

flBdt lalBaig gmad eaibod adi to edlgnal ad) to mue ad) mahaq ^VUO^mH yh9T9lI ,ii«I3 ludliWlMni 

jDgnal nm«Io>aIdB)e adi S10,M8 .oYl .198 ,««! ,T1 4|bA 5903 


boB ,.VIs3 ,«i95»rt ^idsiV b5ii1J 0£( ,5iBwyBH i9ao)I 
odcbl ,alis3 oda5I ^ dtll 021 ,8iw9J x^lbna^ mslUiW 
SCdJd .oK .198 ,»M1 ,1 .^K 59m i 

(Ml— •11J3)  .MiaOM 


(Se— 4S1.D)  MohtO^t 


/,fi 


^utiftB i>e'.i 


-*^~ " 


laji.s^ 


'b."] 


« 


-isai B gm)aa8a-iq ybod oaq b gnieiiqmoa naq A SI 
to lifiq B .ezaaai b yd ba)£ifiqae IIbw biBwioi a boB IIbw 
gnivBd bOB Ubw isai adi no banoqque yllMoviq edin 
ino-d adi dliw eXtamagBgna gnilsae nunalu) avilaaqeai 
)uodB )n9m9vom iBlugnB loi edin biM )-ioqqu« ol IIbw 
-l39(oiq eb£»d ginilnaeaiq edin biBe ,eax£ agnid avilaaqeai 
gniiBnimial bos Ubw biBwio) adi baoyad ylbuwio) gni 
-ariad) gflinftab cliBad din btM ,eqil gniliiw avilaaqsai ni 
-qB ad) .laonfida soibao) ini ob ea gaiviae )tle b naawiad 
o) edifl btBa gniwBa edin biM no aiueeaiq to noilBsilq 
baa ylaviJsaqeai bsxb agoid biM luodB yhBlugOB avom 
eoBam ^a))riw eanii ad) to exl)biw ad) yiBv ol ydaaadi 
aadi aoigab Mai a o) fiaqa edia 9d) to eqi) ad) goivora idi 
•iitamrayi gaiad <axB agnid biM .edin ad) to etiaq ladlo 
-0)093 IsoibiDigiioI ad) to eabie alieoqqo no bagnBiiB ylUa 
ad) «b-Mwo) x^iuwio) gaigiavooa boA oaq ad) to eixB 
goiad saxB a^oid Ihm ,eixB UaibiDigxioI bise to aoBlq 
oidtxw ylbiBwio) yUsnibuligxioI )ile ad) laqs) o) balAaoI 
.8d)biw anil to agOBi gm)i'iw ^diezinnaq IIu) ad) 


v.. 


biM ydaiadw eaqolavna gaieeaooiq 10) sulBiBqqB oA .1 
,toaiad) e)aa)ncK> ad) o) aeaooB -») bainqo ais saqolavna 
-ai o) aashue gnivom a dliw loyavaoa a ^gnibulani bms 
agba ad) d)fw aqobvna ob avom bns )ioqque bnB 9viao 
agba bnA .loyawooa 9d) moeii gfH)39toiq )oai9d) aoi)ioq 
bfiad B gnleiiqnioa baa loyavaoa ad) )« eofiam gni))ua 
biBe bnB miB bo}Toqque ylUloviq a no barrua yidaDide 
aqolavna ad) agBgna <»'t>Bad ad) ayui at baeBid goiad ana 
ol bagiBda boB bsad adi yd bairun tabottaafo baasqe boB 
aqobvoa btM to agba ob dguQidt y» auoimitooa a aiiDe 
biM yd eaesBq )i «b agb9 biM ad) yoDaab o) akfanaqo boB 

.BOBam 


ol tooilaM ,bmi|iia jftwwdatoJ ,19tII8 odol MnaQ 
4mH .HHMi'nW JwtlioU .oD 


(OS— MIJD)  MritOe 

goioftab larud a gaiv«d baAbaqe boii adt to oaq A .1 
oi iBhatBm yiBlIiqsa to goillfi a boB .aaaqa -uoviaeai a 


88 


JAOiviAHoaM av[A jAflaviao 


h9Qt ,T YflAlTMAi 


IViaMHDATTA WO« JKn YJffM^egA SHVIIJO 

.WbD ,iioraiMA >rt xofl .O.Y ,T»llfllT .O dn%l 

Mt^It .oV! .i»8 ,lMt ,£1 Miol b»in 

(M— MI JO)   .MoIcO d 


l-^. 


11 

ft'l 

1 

'■k 

fc=* 

.Sn»rM|nioo wod yisdaiB as lol ^kknsesA Tsviup A .1 
^Hsiajaf ni wod s no boimiom slsiojnd to liaq s tb'rm 
9lba&d aril rfirw noilsbi b93sq2 YllK>ir»v baa snil^sioiq 
-Tsad ,9lbniq« UaiJnav a ,a»y*ri969mb wod adJ k> noinoq 
mH sninoqque YtdBoiu) ataiond a* oo sloocnsb goi 
adj monJ mo >flIaT3laI eboa gji aifiitonrraini albniqe 
oo bsxd UnajAtn sbasb )o ssaib )o li^q « bos .zJaiosid 
sntad Mib thai ,nohaiyi bsaaqe yllsoiMsv ai aibfliqa adl 
-TB eqib 8'uq<ina liade-woTMi V> /Jilriukj s liliw boono) 
.albaiqz srij rOiw okaaaoaoo baa luods woi a ni bayisi 
adJ bn£ 3»ib adJ k> /-ladqhaq adj al gaioaqo qik) dasa 
^ejb iftjfia boA baoilB ^lUamav goiad saeib owj sd; ni aqik) 
naawjad oik baq«dB-V qaab ^Uibn Aiw baano) gniad 
adl \o \nadqhaq adi oi yiiaaqo oik buK ^ib laaaeibfi 
.a«b 

TVHMSOMAJWIA OWTA JTIViaY TOAD 
Jrt ,amaaMA ..^hM aamouwO I0€ ,i«>zaa ^ 

(If— UI.O)  .amlsOtl 


Ylilfiiulq a ,aiod Ifiaiibnityo b baimol ai risidw ni ybod a 
Xbod bifiz ni ziioq yiavibb lau) baaeqe ^'''^'^anB-iupa )o 
biaz ni noq taini lacl) a ,aiod bifit dlfw noitsoinummoa ni 
yllBixfi inioq a ia aiod adl dliw aoitssioxHnmoo ni ybod 
ni loiudf-Uzil) ^aioi a .zJioq yiavilab bi££ moii baasqs 
fi ,ioludii>eib bi£2 ni 3gaezaq iBnibulignoI a ,aiod bise 
-xa 2a8S22sq lalni lau) baasqz yl-iBlugns-iupa )o yliUiuIq 
-sat io) a8£22fiq lanibujitnol bifi2 moi) "(IbTswluo gnibna} 
lotudiiteib adl za agsazsq laini lau) ad) dliw niuj ni gntiatai 
bi£2 moi) ylbiswiuo gnibnaixa agsufq yiavibb a ,aoiaio^ 
-eib adl za ,aiui ni gniialzigai io) ags22aq Unibulignol 
a l2BaI ifi gnriub tfioq ynavilab bis« dliw .salsloi loludrU 
lalzigai )o luo ei fioq lafni biB« nadw botiaq adl )o tiaq 
adl )o bna ano ia loloi a .sagsusq laini biu )o ano dHw 
fli aiod anavznsil a ^iwaiadl ald&lsloi bna loludiiliib 
knibuiignol bi£2 dliw gnilfiotnummoo aiod bise ,ialoi bias 
mao ifilunnB as ,aiod bis2 ni lagnulq ano Izsal Is .sgsusq 
ol Blnafnavom bi£wni gnilifiqrai lol loloi adl gnibnuonuc 
hiA gni^Iqquz idl znsam .zalsloi loloi ^ «s lagnulq adl 
io noilBioi !o baaq« aril noqu inabnaqab yiuizanq a Is 
lagflulq 9tb gnivom lol lioq lalnl bia» ol loludiiltib adl 
ei tioq laini adl nadw mao adl yd baJlicmaq zs ylbiswluo 
l£3ribnily9 a .eagfi22£q laini bise lo aao riiiw laizijai ni 
gnibnaJxa ladouda biBc )o eixB adl .ybod adl ni ladniBds 
aldsbtia nolztq s ,mao isIunnB aril ol Ina^nBl a ol lallsiaq 
adl gnigBgna roBo biaz no noii^atoiq s .ladouda btB« ni 
naqtai IDw ooliiq adl Jo inaoiavom UixB ydaiarfw nolsiq 
-iaoq ifilugms aril \nBv ol ,mao aril ol inamavom lahjana 
-mi aiB alnaoiavom buwoi daidw is lojoi aril \o enob 
-no3 nolsiq aril ni enBacn agscuq .la^nuIq aril ol baliBq 
ylqqiw lauJ bisz dliw ladnusdo adl \o bna ano gniloan 
bna ano bisz abuwol nolaiq b'lat gnigiu gniiqz a .enfiarn 
woD adl gnilloilnoa io) tn«am avUv baa .ladmsib adl lo 
gniad ovIbv bice snBani agsauq b<s« riguoidl laoJ \o 
bos ol gniwoft laol yd noiliaoq naqo ns zbiswol bagiu 
gniias noiiaa^oiq biaa .ladouda adl )o bna ano bi« moii 
naawiad noilsaioummoa iqunalni ot imi»^ svUv bt«« no 
B 8B anaaoi ylqquz lau) biu bas ladauiuo adl )o bna ttuu 
-avom buwni fflhub nua adl no noilasai adl \o ilutn 

.ia«mflq sdi )o iinarn 


ttTJIIU 

JAwiarra ovnTDaroin jkw tviASNi YmA« 
^  . . asiueessn - 

biHlnl ^iahamU ttnoO ,matmiaA ,swm3 imioilT 

Wf ,8«I M}/[ .ite ,IMI ,U .iqA bain 

Mf I ,ie .soA iilalha tanO iiolteallqqs .Tthohq uniaO 

(fTI~UIX>)  jmriiSSh 


baa niaiadl balBioqioaoi inav a Jibs Isaisiua s ol .1 
biB« ,jaB9 adl )o abieiuo adl ol afaizni adl tatrA gnibaaUu 
noinoq laqqu Isaribnilya ylifiilo&lzduz e igniairqmoo inav 
-oa ad ol baJqsbs aashuz a gnrvari bns aiod a gnindab 
;aiil adl lo aeod lansal? muuosv a to boa tu yd bat«a 
-Toq laqqu bias dliw UixB yllsilnBlzduB noinoq lawol a 
•■usM lornlxa xavnoo ylkianas « ni gniisnirnial bna noil 
•nohnohaq k> ylilBiulq a gnivad noinoq lawol biae .aoc) 
boB jaiod biB< dliw alBsinununoa rfaidw dgtxndlaiadi 
adl ia inav biBz morA ylLsiaial gnibnaJxa Bosani s^atdi 
*  .ootfioq rrmA biBc dJiw noinoq laqqu bi^ Jo and^mji 


•oob ju tflivBd afliaaa ooitsudmoo lamaifii aa lol .1 
aniaola aa .aotvab toitiiidoaimi aoigoa aa .laiisJe arU 
rliimb bisc Jo armaob no vAvob bise gniiBiaqo toJ liii^iia 
JisKnio bin ni eartaa ni bQ«a«TH Mdatiwa Jo lioq « 
-iidul aoigna ad) ni ariuaeanq biaft adl ol aYiuoqean usam 
■odaliwt b<M Jo ano gniaob boB gnioaqo loJ mateye aoiteo 
•ai .auaiaob lo aMomi baoinnataborxi a ol auoqan ni 
boooos adl aoinaqo loJ uu«n .aiimavi *>«« ni .ylaviJooqe 
liinrrb lansk aoiyia adl Jo aiusob ooqu ladalrwe btB< Jo 
bisa gfliaob ylUaiUunoiuB loJ aaBam ooitaa boyajab bos 
larisla adl Jo yiinaqo adl ooqu datrtn baocxtaam-iul 

JixKnb 


* * 


!  ■ 


*aei ,v YHAutiAi 


i 


t ra arrasAo jAioi'i'io 


yiBbno^ae bns yiBmriq s gnivarf lioa iisqz s yd basia 
buJ gniwBib ToJ ansani ,anil boJ a gnieiiqmoa .gnibniw 
,a3ivab aanebaqmi ns .anigna aril ol anil bisa riguoiril 


■»-t 


. !*<»» 


rfliw whae ni aoivab aansbaqmi bisa gnilaannos ansam 

aonsbaqmi bisz baa ,Iioo iisqa bise Jo gaibnfw yisniriq aril 

loatdue bns anil laoJ biBe ol baxifts ad ol bagnsTis aoivab 

.bbft aiiaogsm yiianaloi rigid a ol lauJ bisa 


nr ill t 
MaT8Y8 DraTAjfrwiy s^ojMjjn 

iBianaO oJ loiisimi ,.Y.V[ .laiaadaoH ,dah)aia .H brswoH 
lo ooitnoqios s ^dalM ,lkrttaG ,QobnoqioD notoM 

aicwsIaQ 
M8(SS£ .oVT .-b8 ,edf I > .dal balTi 
(fll— eil J3)  .HiilslO T 


■v: 
h 

i- 

d 


-moo Ismalni ns toJ eoBam jnilslilnav aesoimnO .1 
alHoiril s gnibulooi lolaiiKhso s gnivBri anigna noiJeiid 
rgaigtiqnxn bos bloJinsm laini ns bns avisv 
gnivBri bna loJaiodTso bisa ol baloannoa ybod avisv s 
ansam laliuo inh bisa ^nsam laliuo bnoaaa bns laift 
Jo  fflasDsqu  -lolaiodtsa bisa Arw gnbsainummoa 
-moa ansam laliuo bnooaz bisa .avIsv alHordl bisa 
bi«e Jo mfiaUcnwob lolaTudiso bisa dliw gniisoinom 
,-aaario gniialam a gnibubni bns avIsv allloTdl 
aesoinsia bisa naawiad gnilsoinummoa ansam liubooa 
bisa dliw gniJsaim»nunoo bns ybod avIsv bisa bns 

,'uuam laliuo boooae baa laiA 
ni afcfBTaqo bns ansam laliuo teif! bisa ni avIsv jiaario s 
lalni biM ni noi^ooa Jo ImiooiB aril dliw aaofibioaoA 
ladib i%iKndl eaasg aesoixiBD toatib ol bloJinsm 
.•ensam lalluo baooaa bisa to ansam laliuo JbtA bifia 
gniialaffl bisa gniosab loJ ansam balsiaqo mouoav bns 
rfliw aonsfrtoMs ni aldaiaqo gniad ansam bisa .aaiiiTo 
.bloJinsm lakti bisa ni ooiiaua Jo Inuoms adl 


r 


iT 


MMiw jain aiupij 

ot -KMisiaM ,baslsfl3 .agbhdxU ^enmrS aUasM laanl 

bimlsiia ,iiobiioJ .batforiJ .Y JuD 

IST.fM Ml/l .lae ,£WI ,r aul b»m 

(«l— ttlJD)  .milsiDI 


»t 


r' *-' 


■I    ■ <■ ' ' • 

' MT^it,e 

Mvnowa vTorreusMOD JAwrarvn 

•H th— Imliwe .vidhnlniW .MioJI iMiS boa ia|ia biaO 

■iirtiaiaM boo -TiioaioJoJ adaahaslawrfae ot swask 

{ bashasllwe ,iadti9taiW ^hds) 

8^18 MVi .lae ,Id<I ,f jul bain 

OMI ,ei .ml biuhaxtlwe noiliaUMai ,ythohq vaidD 

(«S— UI.D)  .unlsbi 


s,  « 


-i. |»ii 


na ol lauJ gniylqque toJ qmoq noitoaioi laoJ biupil A A 
noilsnidmoa ni gniaiiqnioa .anigna noiliudmoa Ismalni 


-vsrf anigna noilaudmoo Ismalni labnilya-ilkim A .1 
-mim adl ,laamagnsTiB-V s ni aiaboilya Jo ewoi owl gni 
adl ,iuoJ Jo alqiilum Isigalni nB gniad aiabnilya Jo lad 
gniad ciabnilyo Jo awoi owl adl naawiad algns gninaqo 
-naqo mumilqo yllsailaioadl adl Jo agsiavs adl ol Isupa 
ealqillijm laigalni dliw eanigna Jo aartae s loJ aalgns gni 
•vad anigna biat .Inamagoaru-V s ni rtabnilya luoJ Jo 
-dm yllsixs gnivsd awoidi inato dliw UsdainaD s gni 
gniad anoinoq niq inaos(bs ,enoinoq niq insia babivib 
olgna OS yd ladlo riasa ol avilslai baaslqaib ylislugns 
-lava btaa adl naawiad aattaiaSib adl ol Isupa ai doidw 
-naqo mumilqo yllsobaioadl adl bna algOB gninaqo aga 
ni itoboilxd Jo ladmun biaa dliw anigna oa loJ atgna gfri^ 

.naboilya Jo ewoi owl bias 


1 


f 


8ir^ii,e 

JKXi aoHT3M aviA aDivaa johtviod dou^ 
gaynovia noirgaaMOD JAvwaxKi 

ot looikMi fMtO ^oofnaaaO ,yaIbaH .V[ ooewaa 

yalbaH .H nimaiaall 

&*M«I MVi .laC ,I»f I ,01 .iqA bali*! 

(fll— {£1 .ID)   .BtaiD I 


n^^^ 


lauJ bns lis ns gnivsd anigna nobeudmoa Ismalni nA 
avIsv s ,agaeaaq lausrixa ns bns agsazsq aiami ^lulxim 
bns naqo gnivad bns agBaesq leuBrixa bisa ni balmiom 
,niaiadl aiuasaiq iasd adl gmllaugai loJ aaobiaoq baaob 
-uanq a ,nobiaoq naqo ol avIsv bisa gnigiu ansam gniiqa 
aialoi bisa ol nobsannoa biuft a gnivsd lolsulas absm 
bisa gnivom loJ aviav bisa ol balaaonoa gniad bos agsaaaq 
bisa Jo aansttiaai adl lenisgs nobiaoq baaob ol avIsv 
bias ai enobibnoa aiuaaaiq baoubai labnu ensam gniiqe 
ot avIav biaa gnivom anaam gniiqe bUe .agaaeaq aialni 
-ni biaa ni taiuaaaiq balsvab ybvbsiai Is nobiaoq naqo 
liubnoa s bns ,aiu8«aiq iasd bisa aaubai ol agseesq aial 
aiuaaaiq iasd adl fr agseasq lausdxa bisa ol balaaonoa 
aSSMsq aialni biaa ol balaaonoa gniad bna Joaiadl aoos 
.ol9iadl eacag leuadxa Jo niulai a abivoiq ol 


.xhA .iiollbW ^vA blaUmiaS Tit .stiawa .1 laadaiM 
UXMt joV[ .«« ,£MI ,e «iA baira 

-moa lamaini as loJ aaivab gnivoiqmi noileudmoa A . I 
-lana malaya ooiliiqi noianal rigid s gnivsd anigna nobaud 


88 


JAoiMAHoaM avTA jAflaviao 


*d€I  ,T  YHAUMAl 


biM )o ebas isqqu yutoistoiq sd) if>iw skfBa^ByM sbcra 
obsasBffl buM .Ta»«» aif} V> oobiaoq Ineob 3d) ni etooq 
-■UK>-8on btss sontHMe Musaoi gniiaol bim baa enMoi 
«8nii biM bflB mscDslo gflivi339i-Joode bise teme^ -wh 
bMob adJ ni aaoq bou io abas gnitoaiofKj adJ tenifi^ 
k) i3A}B adl ^ariadw aoivab lB3i-«ooI bise to nobreoq 

MKq bias oo b^Mflm m etoode 


TJKM^U8YaO« 

.Y.M ^sinoY ^ iMiie .a M ,*h9dIA .8 ^»ab^8 

S^Sl .o(^ .198 ,MfI ,8£ .iqA bslTI 


BMUOJA iriAiiaOTOH^ 

(Mail ,01 .T>win»hiikh»Y ^ssstosW liu^ 

taafin»0 ,9iild5I -nwoJ 

•relets .owr .198 ,9i9t ,u mwi b»m 

8Sf 1 ,81 sool tauin»a oottnlhiqB ^^cthohq MniaO 
(tl— f £1 .13)  MdaJD 1 


"'«, 


- r 


Sabouoffl k) ylilnulq « gaivsd mudlB sidq^rao^odq A 
zJahq 3idq£-i^jodq baiaannoo '{lavbaaqeoi riJiw zausnol 
rmoi .larilago) bal3aano3 nadw .zJnhq bnB zaugnoi doiriw 
-3ai io YJilsiuIq b rsaiencpnos ,modlB bisz to zavsal ariJ 
gniad b(u eaofil bllsifiq gnivBri zaugnoi gniJnuom ifilugnfii 
laqqu as abivoiq ot cs 08 ladlo adJ avods ano baisBiz 
;iiriqB-iaoJoriq iBlusoBlsai to ytilsiulq s ;ausno} lawol biiB 
rioBa tqnia gniJoannoa TBlugnBl^aq to ^JilBiuIq b ;2Jnhq 
aJr to ano to aoinoq b goivBd boB zaoBl Ia{lB-iBq gnivBd 
biB2 to aao to aofii ano oj balsaoooo ylavitoaqzai zaasl 
to aoBi ano biBe to noinoq gniniaanri adJ bnB eausnoi 
bt8« to doBa javizadbB nB dJiw baJeoo gniad aqhJz biaz 
biB2 yd augoo} avbsaqeai tJi oj balsanooo gniad zinhq 
and biol anavwiBiJ Jnd a ;qnJ« avb^aqzai zJi to avisadbB 
acrgnoj avitoaqzarr zJi naawjad aqhJz b'lBz to dasa ni baono) 
.noUToq azTavzttBT) banaiB-aw b anAab ol 2b oe Jnhq boB 
doBa to i^^ baeoqep adi ni barmoi eadoJon lo^x iriH b 
gnivBd doBa iav«oo lawol bnB laqqu nB .-saugnoJ biB2 to 
laqqu  bis*  avwlB  banoiii2oq  gniad  bnB  zaoBi  blLsiBq 
-ox B ;YlavU3aq8ai ,atJsaoi tsr*tol b'lBz wolad bnB augnoi 
tios9 to gagba baaoqqo ad) ni baimo) sadalon to )ae bno 
)ae mii bisa ritiw inamngilB ni gniad bns navoo bise to 
lannBria ae^^v^nB■ll Jni\ b  izaugnoi biaz to zadoton to 
bnB navoa biB? to daaa to zaoBl laluo adJ ni bannol 
-luB moliod bise jaashUB moJlod s bna zIIbw abiz gnivad 
biB« dJiw jnanmgilB ni gniad lannads unh biae to aosl 
-^tls■\i bnoaaa b ;2ad3ton to Jaa bnooae bna Uih bangiU 
blB^ to d3Ba to zaoBi laiuo adJ ni batmoi lannads anav 
btM jaoBhiia moJtod b bns zIIbw abie gnivsd bna aiavoo 
bi«« mcii yawB yllaiaJfil baaaqa gniad lannsrio bnooae 
;anil blol Jaift bisa dJiw inamngila ni bna lannado Jaift 
-nsJzdua gniad lannfido bnooa« biaa to aaahua moljod bias 
anavanaiJ bnoaae a ;anil bloi laiii biaa nsdJ labiw yllaiJ 
bisa to riaaa to aoahoa moMod biaa ni bamioi anil bloi 
biaa dliw Jnamngila ni gniad oais bna aiannBria boooaa 
bna bnuoTB gniaaaq bnsd Jnailiaai a bna ;anil bloi Jaift 
-nsdo laix) biaa bna aadoton bnosae bna Jaift biaa nidJiw 
-no3 ylaviJ^aqaai liadJ bna aaugnoi bisa gnibnid io^ alan 
.modia sidqBTgotodq biaa tmoi ol zb oa amiiq ba)3an 


-moo ybod adJ to ana lavtuv ad) id noqqua A .1 
a)anqoiqqB to Iaiia)ani aldixafi to qiDe faDaao a goieiiq 
aldtxaB to aqrOa ow) bna aiotam aidal ad) lavoo o) d)btw 
ni bna algnB a)u3a na )a iad)ona ano gniaaois lariajam 
,qiT)2 laDnao biaa to aoahua ad) d)iw ioaiaoo Iania)xa 
bad3a))B aio)9anno3 bna ,ybod ad) gnibilsna loi enaam 
banoqqua bnB zqiDa aaid) biaa to zbna a)i2oqqo ad) o) 
-ylqqua aio)3anno3 ad) .anaam gnibiiona ybod biaa mcd 
o) mad) aauBo o) aqiDa aaad) o) noiena) gni)ioqqua gni 
fioqqua ad) nadw ayia biaa )eniBSB aiuaaaiq biawqu )iaxa 

.laiaaw ad) to ybod ad) no ai 


T£r,dll,€ 

aDivaa iA.a j aeooj dit3;ioam 

-«I«J ot loii^ns ^ni .notaiUTa ,.il ,ylb3I dq^ol adol 

oottnoqwa • ^U ,osK)lir> ,yiiMinioD IntoaO abia 

M8,8ei .oVI .198 ,Id9I ,81 .»q98 b9in 

(II— «£i .13)   jalmlO I 


HTTJn OVTA 3TraJIAOI3 3rrayiOAM 

hb ■iaolo3 ,.»lO MI oaoohO oM ^ ainobaA .8 eloJ 

oaizaM ,jkmJ ovaaK ,y9n9tiioM ,9n«V 

at^m .oi^ .198 ,td«i ,s .vM tein 

(Of— lei J3)  jidM3 I 

)uiu biaa 4inu noi)anidmoo ia)Ift a))aTBgi>a))aTagi3 A 
-vad noiioot oooado) laoiibnilya ba)BgnoIa na gniaiiqmoo 


to liaq a gnrvad e^aada laqaq to ioeU a lol lobfod a nl 

ad)  to  ano  )na3iBiba  i^ijaid)aaad)  !}nibna)xa  egnioaqo 

zisodz to i3a)a ad) daidw no tavoa a bna tonad) aa^ba 

3i)ans8m a ^liariqmoo )naniavoiqmi ad) .banoqqua ai 

-vad )naa»Ia gnivi3oai-)aada a ^oibulsoi aoivab laal-oeool 

-yllaaibuDignoI a boa lavoo ad) o) bofvnM a)ak[ aead a gni 

nio-d  ylbfiBwqu gnibna)x9 oo'trioq ybod niam baeaaoyi 

a)i8oqqo 2)i )b babouod gniad aaaooi biaa .a)alq aead biaa 

yUnawiaan goibnatxa Daiaaid asnid to liaq a yd ebaa 

gni)aof<nq a)8oq to liaq a .noiJroq ybod oiaca biae mrA 

niara biaa to ylboBwiol ajasiq aead biaa moiJ yltnawqu 

i3a)a ad) ni 8yii<n<)0 ad) ol aldaviaaoi boa aot)7oq ybod 

yIla)oviq iarna>gnji gniba9)xa-yIIanib(i)igxioI a ,a)aada to 

-Toq ybod niam biae to K)ai3aid a^oid ad) o) ba)3aano9 

baeok) ad) ni oiaiad) aaaoai ad) ni aldavtaoai boa ooii 

baoBqa-yllanibirtigooI to liaq a  .isvoo ad) to nobiaoq 

a .aaaoai biae maoaiba noinoq ybod niam biaa ni aadajon 

i»ni«)-8nri biaa no aauyio) jniiool ia)nan»lqcDoo to liaq 

ni noi)Toq ybod niam biae ni aaeeaoai biaa ni aldaagagna 

biae ni zneam 3i)angi6m .lavoo ad) to nobiaoq baaob ad) 

to aaaoai ad) ni a)ak[ douoi ^piioaoo a boa i9hia>gnri 

aldaagfigna a)alq aaad biaa to noDioq ybod niam btaa 

arij to noiiiaoq baeob ad) ni enaam sijangam biaa ri)iw 

6 gnibuboi larnao-goii biae ni aoaam ^ph baa ,iavo3 

-gfim biaa gniaandma aniw gnri gnibna)xa-yIIanii>u)ignoI 

•yllBnibiiiignoI to  liaq a gniisomioo bna aoaam oiJoa 

aai) goivari egnri gnjboid atsinna yUai)oa)8dua basaqe 


Wei  ,V  YHAlTMAl 


aiTasAO jAioiaao 


\\y 


M 


JO ,9030910 ,baofl dsaaa Oil eiuuinaT .A eiooJ 

€de,SII .oVI .Ta8 ,ld«l ,T aool balTl 

(291— 8£1 J3)   MoUD \ 


JCT dll £ 

aYOJO aiiA3 okAH 3jaA8o<i8ia 

.LK vyawulaoil ,IinT fanalM^S ,IIids3 .1 adol 

ddl,8TI .oM .198 ,£M1 ,r .irM bsOl 

(Od£— 8£1X»  .amisOe 


Unhu biaa .namow a yd mow ad oj baxiaba lanhu A .1 
•III .fiot)9M gflivl»3OT a boa gBd sldixaft a gniiiiqmoo 
•d) dllw jniaism noUsM gniviaoai biae to agba lawol 
•alb a gflivarf ^a6 aldixaft biae .gad biae to agba laqqu 
babbadma araa-rt )nailieai a ,mo))od e)i ni gninaqo agisrio 
,noi)o©a gniviaoOT biae to enoi)ioq agba lanibuJignol ad) ni 
o)ni 8mbaa)xa amai) babbadma bna noi)3ae gniviaoai biae 
a gniariqmoo noboae gmviaaai biae .anigav e'laiaaw ad) 
»aibaa)M dji/oD biae .naqo qo) aibna e)i gnlvad riguoi) 
-bna)xa aoaam qaDa ^aidlaiu ad) to bna lawol ad) labnu 
•as gnilaaa ni lanitu adi gniblod bna laniiu biae mo-rt gni 
-bnuoTUie aoil a goola ybod a'laiaaw ad) d)iw )namagag 
-aib ©flhu ydaiadw .gidinu ad) to boa lawol ad) gni 
tdguon biaa dgiioid) awoR aTd)9iu ad) dgooid) bagiado 

.goloaqo agiadoeib boa gad aldlxsA 


"utuo OM goiahqfflos 9voIg mao-boad sldaaoqalb A .1 
•am auoioq to layal laooi na ,Iaii9)am )ooiq>iaal to isyal 
)a9ni)a9D-bnad a to aiioviMai to y)lla-iulq a ba# laha) 
bna nayal isool boa -»)uo biaa osawiad baaoqalb sbidov 
siimaqa oa o) biawoi b«)39iib goioaqo oa golvad daas 
yllaiiiol goiad asoiosqo biae to dsaa .layal laoni biaa oi 
-ilqqa isAb baiiDqoi 96 o) balqaba anaidmam a yd bMolo 
to agiadoaib a )3a!ia o) ,bttBd a o) avolg ad) to ooilao 
ad) to anaq o) moiiaiad) abidav )nam)Bai)-bnad biaa 
ydaiad) .)3a)ni )qai ad o) iud jnanDaai) gnibaan bnad 
ad) gniviaeaiq bna yib avolg 9di to abiani ad) gniqaai 
-latoi )oo aud) boa baiiaab ei toaiad) aau Ibnu .abidav 
.boad ad) o) avolg- ad) to aoi)aoiiqqa d)iw goiia) 


x> ASM Sffureof 

■•W^ ol iniMliM ,ji9lM ,iiiO TUfl .iMiilaO .1 aiiliMno3 
•««i09 • ,ji9iM ,al|iiiie ,yaaqiiio3 fnhataMAiiiiaNI Mm 
.^ ^  ,^   ^ oaglddlM to aottm 

«•«,» MVi .1*8 ,0»«1 ,11 .ioA baira 
(M»^-8£1X»  ,«iiW3S 


vn-TJiufl BTiTw sia^a DvaMSKy^sviOD Yaoa 
eaviune 3LLiATaM oavioisviaiviij 

t^vA •MMnbiA ^ 8r( ,ilttfli8 .1 lolaa 

.UbO .aalaMA mkI 

dSe> ^VI .we .MlCt ,&£ .oal bain 

(MC--8C1J3)  .MBtelDe 


.Mv. 


boms 


1»%-r.n. 


bnaq oridal a goiahtqmoa aoivab avilaanoo attrtaoq A . I 
)eniaga agagna o) y)ni)aala io aaigab baflimia)abaiq a to 
bna gnigagna labiiioda to liaq a .laiaaw a to ioad ad) 
baiuoae laiiatam olitalaai ybvi)abi to aqaDe gninia-Daai 
-19V .baaoqqo yIiaTa)aI )naoaibfl yIavi)3aqBai lanaq biaa o) 
lansq ad) to eagba abie tawol boa laqqu baaaqa yllaoi) 
eqai)e biae ,tsib9 abie a)iaoqqo biae to ylbiawio! bna)xa o) 
ad) )uod8 yU)Tawioi )nam3gagna lol ba)qabB gniad 
aoo )a baiuoae daaa eqiDe 3i)aala .laiaaw ad) to eiabluode 
-ai biaa )oa3atba lanaq gnigagna iaad biae o) iowad) bna 
gniad aqiDa biaa .ia})ai ad) to eagba abie laqqu avi)9aqe 
)na3B(ba lanaq biat o) toaiad) aboa aiiaoqqo adi ta bawoae 
lanogaib iti gniad bna ia))al ad) to eagba abie lawol biae 
to y)i3i)eab ad) yiibom o) iad)ona ano o) noi)ai9i gniaaoia 
gniad lanaq gnigagna isad biaa .iaoaq gnigagna isad biaa 
aaoioB aldaagagna ooinoq ooiaoalxa lawoI a d)iw f)abivoiq 
■qua oaoiobdB na bna .laiaaw ad) to aoos aniqa lawoI ad) 
biaa to eagba )dgiiqu a)iaoqqo o) baix/aaa aoivab gninoq 
bna)xa o) bnaq goigagoa ioad biae to aoi80s)xa lawoI 
blod yidaaaalai o) aoaam goivad boa moiiaiad) yllaia)al 
ad) to aoox oamobda lawoI 9di aeoiaa toaiad) alaoaq 9dJ 

.laiaaw 


ir^^™w^_j_ 


,00 baiiqqa goiad to aldaqao laqaib anxA )aode a ol .1 
)oamyoIqraa ad) )uod)iw ybod a'loaini na ,0) baiuoae boa 
a to ooi)anxdaioo ad) .aoalq oi amae ad) blod o) eniq to 
-10! a goivad Iaria)am ahdal aldixafi to ybod babie luol 
ad) aaoioa boa)xa o) i>a)qaba noi)ioq bnad)aiaw tnaw 
noi)ioq bnad)eiaw laai a boa .ybod B')Datoi na to )noi5 
)a .ybod a')naini ad) to laai ad) aaoioa bna)xa o) ba)qaba 
nnoi-avaale )aft a goiaiiqmoo ai)oad)eiaw biae to aoo )eaal 
-loq boad)eiaw biaa to aboa ad) yd baiiiao eiana)eBl[ ,n»d 
-o) anoi)ioq bflad)eiaw ad) to ebna ad) gniiuoae loi enoi) 
adr ydaiadw ,ybod a')aa)oi ad) abiboa yad) )ad) oe iad)ag 
-aiurc) aboadiaiflw ad) to aboa ad) to iaxl)agO gni)oaonoo 
oa dliw laqaib a o)oi ybod aldixafi l>abie luoi ad) emiol 
aagba ad) ,ybod a')oalai ad) to abie doaa )a goioaqo' 
3illa)am ;agal e')oaloi ad) to adgid) ari) aloiiona ioaiadw 
)a aaya goivad eiadmam gfi^is io baaoqmoo enaam gniiqe 
-vomai boa .arnad )aD biae nidJiw baviaoai bna abna liad) 
boa aaya biae ad) dguoiri) gnieaBq a)Iod-xiguoTd) alda 
ad) onoi )ad) Iaiia)Bm to eaiiq-ow) ad) aaaw)ad ba}nuom 
baiabooal ad o) anaam goiiqe ad) goiidaoa ydartad) .amad 

Jliw la bowomai 10 .iwtsib adi dliw 


T8 


JAOIMAHOaM QMA JAflaH^iO 


9di sfli^biid 9wUAni» aaiiiou high yllAUtuuedus a {%) 
baa 2J3iMd aiij h> enoinoq aoiqqfil sdi nsawjad qsg 
-nnol to) aJsiafid arij )o tnoinoq lanni oJ baJaannoa 
UahbailYs sdj 22oi3b nujauiJa bign a djiwaiarfj gni 
.usdni Uiaaraslqraos blu asswisd Ilsw 


M6X ,V YXAiniAl 


Jdff ,aaqiHW ^ 3tll .mqCi .V mboA 
(£tl— MI.O)  .amkriDS 


(«i— wi .o)  Mukan r 


fTB soivBd 3iil adj bna isioud a toI JnamdasiJfi nA > 
-moo ;baa ixjqu *h J« ooiiAnno) agba gninftsb jninaqo 
NCUaohJamfiib ol baJqabfi noqqu* bsJagnob na jniziiq 
-«i Jlfid* fi 2Bd noqqut doidw nobsimoi agbo bifi2 n«q2 
K)I« B bns kwTjdJ yllB-Onaa bagnBriB gninsqo gnivix) 
srfJ k> ygb9 obiz sno o) jninaqo bisi moil gnibnajxa 
aJni liada b lo Jnaaravom sIdBna oi ta ot noqqiM 
ilToqqua btB« io xheravmati gninxjo biBa lo luo bns 
38b3 bfB« oJ noqqu« biBa lo tbtn >dij jniiuaae to! anBani 
«Jn»m3l3 gniblori Asria bseoqqo \o liaq b boB ;noiJBfino) 
iBnibuJigooI Tol balnuom x'<*«bil8 Ylsvbaaqaai s-i& JsriJ 
JUrie bifi« rnoii boB biBwoJ rtoqque biaa no insmavom 
bnB noiJreoq gniblod rtade b nawJsd sninaqo gnivwwi 

.noUi8oq gnisBsbi ileds b 


-•hqmoo mateye jnbBluoiio biuft b .noUBaidmoo nl .1 
ejnioq bsoBqs yllBnibuiijnoI Jb bsbivoiq snilsqiq Jgift b gni 
sailsqiq bnoose s .eslqqin bsvlBv sldinsoae ytibBari riirw 
-Iflisqooo bfiB snilsqiq Jrtft biaa oJ IsIIaiBq bnB iBmixoTq 
.eslqqtn bsvlBv dJiw babivoiq 32iw3;JiI bns xljiwyiariJ gni 
yllBfrnon gnisd esniisqiq dlod no zsiqqtn no bsvIbv sriJ 
lo! o«Ib bnB gniinsv loi sIdBnsqo ylsviloslsg lud baeob 
gnid3B»B-iiBq-iIim  alB-ieqv  \o olsisrfj  JnamdaeWB  sdJ 
-bfvibni sldsdoBlsb bnB sldBdsBiiB ylibeari yd bsiruu weod 
balBooI gnisd zanilsqiq bUz lo tbm 9M .zILsq ilim Ibu 
ri^Ba ol baoioi ybvUBoinummoa bnB lariJo risB* inaoBibB 
-STueeyiq bseols yllBnnon b io muibsrn adJ dguoidJ isdlo 
•BiBq38 bns Mo gnivBd aeod muJsi biuft b ,3vIbv bonsqo 
snilsqiq bsoiBn-bnoox sdj lo bns ano oJ balsonnoo yid 
-uramoo 3d oJ bsJqBbB ooiiioq bns ssnii a goivBri boB 
-i3)3b niBJ0O3 o) boiqsbB inu a riliw b^ngik ylsviJB^in 
bnooae b .esnilsqiq biB2 lol biuft gnirizBw b38iBri>Jn3g 
gniJBiaqooo b riJiw bns ano )b bo}39nno3 yldBdaslab seori 
lOMSTqmoo bnB qmuq .xiilsqiq bsmBn-Jnft sdi lo bns 
siBlni nB gntvBd qmuq iBguliiinss a gnieiiqfnos anB^m 
liB riB ,;lni8 btB« dJiw batosnnoa yh^nib bnB oJ lacnixoiq 
yiavilab lia nB gnivBri ^o^t^^qtnoo liB bias .loseyiqnxK) 
slgoiz a bna ,a«ori bnosae bias dJiw gniiBoinumraos anil 
srij nsawjsd bseoqiajni bnB riJiw bsngibi loJom ai-ijools 
noiloannoo gniJaiaqo gnivBri boB io«3iqmoD bnB qmuq 
ylnioaoBlIuniiz lol lozesiqnioo bnB qmuq sriJ riJod rijiw 
.Toaesfiqmoo bflB qmuq biae gnbnsqo 


^Hinoujrra aaTJKM<iu8 jda assuA/ionoae 

.Y.yi ^Infl ^aol eSnntMnte 

££t,ter ^VI .-nS ,82^1 ,£ Miol bsiri 

(I— U1J3)  jmOanU 


aaJDITflA JJANI8 HOT aVUHDAM OKIHeAW 

.anO ^IbbUi ^I« zoa ,1 JUI ,-i9yiH .3 hsS 

£«£,£££ u>kl .■»« ,IWI ^ j^ |»in 

(III— ♦€! .D)   .iiiikO I 


•lA?. 


-mo3 9TUJ3U-IJ8 Ilaw aldixsft baMoqquz tIb ns nl .1 
-13] ri3B3 eJnsnoqnxK) iBooiissa lo yJiUiuIq a gnicriq 
-laJni yldfirioBiab lol anBsra .sgba iBnigiBra a ni gmJanim 
aldixafl gnizhqmoa za&xn biae .eagbo biB« gnUoannoo 
bnB oiaiariJ baxfl nadraam gnigbs oiqo-Uoei yllBttoBtedug 
toflioi 9di gniJ39nnooT3Jni nwiaJafil baoaqe ylsviisbi 
riguoTriJ baJDsiib sib jnio( sriJ «8oi3b ebsol ydaiadw eagbs 
9TB bnB nsnaJiBl bias noqu ybasgisvooa losaoqmos sno 
batudniuboi nsdJ s\a baa iaio{ sriJ uoisa ydaiadJ naiaJ 


«9biJTa llam« boa muJnab lol soidaun gnidsaw A .1 

J . .   ., gnieriqflioo 

gmvad buipd gnianasro nialooo oJ bsiqsba insJ a (d) 
Maw laoiibnjlya yllaiJnaitdue Jrigriqu na (A) 
Idgnqu nB Jooda iaai sdJ gnilalliaeo toI cnasm (a) 

^ixa 
gmsnqoioa ssbina ariJ gnjoiaiooa toI linu laiead a (b) 

.alaiaad owj taasl ia (») 
inai }r(gnq0 sdJ naswJsd enasm lainsmalqmoo (\) 
gniJioqqui toI tJaizad sdJ lo znoiJioq isJoo boa Ilaw 
moil daidw ni noiiabi a oi inaJ sdj ai BixUad 9di 
-oqqo oJ agisvib eiaiead sdi enobioq »ani oJ laJuo 
Ja oJni Ilaw Jdgiiqu adJ lo laJsmaib a lo tabu alia 
baa .ootialari goiqqai laiiiaq teasi 


Wei ,r YHAimAl 


arrasAo jAioi'iao 


Ksl ei Jari) islamaib lamalxa oa gnivad noiznslxs laludul 
-naJxa biaz .bna sno bias 1b aoaiqriJuom b'lsz lo JfidJ nsrii 
no elsiooe baosqe yliBlugnB lo ylilaiulq a gnivad noiz 
ylialugna lo yJiiaiulq a bna losiadl aoahue loiiaJxa arii 
-moo ni dguoidJaiadJ egninaqo gnibnsJxs yllfiibBi baoBqz 
egninsqo bisz lo daaa .yBwagBzzBq biBZ d)iw nolJBoinum 
bifl« lo ano dJiw bsngila bna moil baoaqe yllsixa gniad 
lagial ybvi223Tgoiq lo gniad zgninsqo aviaaaaouz .iiJaiaoz 
B lo miol sdj ni isdmam lablod aWaiBgio a .lalamaib 


■I 


alizoqqo naswlsd islsmaib onolinu baaionalabsiq a gai 
-VBri noilsM laJlil iBsiibnilyo bslagnob oa ^looisdJ sbns 
-oqqo naswJad isJamaib raTOliou baninnalabaiq bia« gni 
baa Jeiii a gnivad tnoiisae biac lo ano jloaiarij ebna aJi« 
anoiloae bia« lo ladlo adl bns soai xavnos b riJtw noiiioq 
bifi2 ^aosl avBonos a diiw noiJioq bna bnooas a gnivad 
-amgftnoo gniiBm lo gniad aaoBl avBonoa bna xavnoo 
bnB )8Tft aviioaqzai gniuiqmoo enoiJioq bna biBZ jenoiJ 


s    K.. 


ad o) baJqabB gniad avaala biaa ,avaal« laoiibnilyo wollod 
•vaale biae .noiznaJxa laludul biaz no baviaaai yldfilaJoi 
-ab bias JnaJab aldsblaiy a aaaliuz TOiialni zii no gnivad 
ybviwaoouz baviaaai yldavomai ad oi baJqeba gniad JnaJ 
illiw babivoiq gniad avaalz biaz baa .zJaicxw bisz nidliw 
96 oJ baJqaba dguoiriJaiadJ gninaqo gnibnaJxa yllaibai a 
u noiznalxa biaa ni zgninaqo biBZ lo ano dJiw bangila 
InamagBgns ni zi zjaiooz biaa lo doidw yd banimialab 
OJ baMimba tia lo yJbnaup ariJ ydaiadw ,JnaJab biaz dJiw 

.balfilugai ad yam yawagazzaq biaz 


Jzift biaz lo doaa .sgniiavoa gntlaa-Ula yllaabaagam bnoaaz 
-09^ biaz oJ baiuoae ylbaxft gniad zgniiavoa bnooaz bna 
-ai gnibivoiq zaoBl avaoaoa bna xavnoo biez riJiw znoiJ 
-ilangam biaz .znotlaaz biaz lo zaoal bna gniJam aviJoaqz 
znoiioaz biaz gnruioae yldazaalai zgnhavos gniJoa-ma yllao 
-na gnbam ni zaoal bna biaz riJiw inamngilfi bna oJ bna ni 
aanaiaaqqa ariJ abivoiq znoboaz bisz ydaiadw Jnamagag 
zuoiviaq gniad riaaa zgnriavoo Liaz ;atta'iBgi3 yialinu a lo 
.dguoidiaiadJ aioma lo agazzaq adl o) 


£K>ti,e 
TKaMSja oraHouavoTxa oka yajit h8a 

TJI<M<IU8 

-M ,bfuf8o3 ,iftMH lavl ^nonaisae labaazalA bioBiI3 

.nolBoa ,aottaioqio3 fa^rni^ TuO-balialJ ol loosia 

auwBlaG lo ooitBioqioa a ,.aBsM 

dO^.W .oy[ .Ta8 ,IMI ,0€ .-laM balTI 

M«l ,1 .iqA abdha tesiO aobaaUqqa ,yfhoiiq zndalD 

(lei— 1€1.D)   .takUbt 


A vn QJOM ovajjoji aHT Jio'i qjom oash 

looslBsa ,yiiBfinaO ,1iob»iaa-afiiidincH ,d3«IIa^ latlaW 
•98l»a-|iiKfautII ^D.]i .o5 A i»<hoS aiiaW-iaasH ot   ' 

XiHuinaO ,)iob 
IlCeil .oK .ia8 ,ld«l ,91 ^^jaM bain 
•dCI ,t aiiol ^oannaO aottsailqqa ,ilhohq etnialD 
(0€— lei J3)  .ainlsID ^ 


►^■^^W.-\%\i . . 


a 


I'si-fe  ^.^,•^'■u■% 


: ^ic*i 


.GJ 


abaiBgio bazoqzib yllaoiJiav a gnivad yaildza aa ol .1 
noinoq baa ano Jb JoIz gniviaoai Jnamala gnidziugaiJjca 
bna oJnl Jnamavom lol baJqaba gniad yau dza adj ,loaiadJ 
laqqu baoaqz gnibubni lolaiariJ znaam gniiioqquz a lo Juo 
aJJaiagio a .ziadmam IIbw bazoqzib yllaJnoxiiod lawol bna 
-lizai lo qiuz algoiz a lo baziiqraoo Jnamab gniriziugniJxa 
-xa yllaJnosiiod yllaianag a gnivad lariaJam Jaadz Jnai 
liaJ gnibnaJxa ylbiawnwob a bna noiJioq ybod gnibnaJ 
-loq ybod biaz lo bna ano oJ baJsannoo yilaigaJni noiJioq 
aldabilz toI znaam gniiqz gnivad aoiJioq liaJ biaz .nob 
-loq ybodjbiaz ,loIz gniviaoai Jnamab biaz ni Jnamagagna 
bna lariJo axb Ja znaam gnidziugniJxa aa gnivad noiJ 
adJ TBan baJaooI zaugnoJ gniiqz lo liaq a boa .loaiadJ 
JzniagB zzaiq ybnailizai oJ noiJioq ybod biaz lo bna ano 
nariw znaam gniJioqquz biaz lo Ilaw laqqu adj lo noiJioq a 
-quz adJ oJ Joaqzai riJiw ylbiawJuo bavom zi yaiJdzB bias 
biaz .znaam gnidziugniJxa biaz azoqxa oJ znaam gniJioq 
noiJioq liaJ biaz no aoiol biawnwob a gniylqqa zaugnoj 
lo aiuxaft adJ yd baJoafta Jnamom gnlmuj a JoaiaJouoo oJ 
bailqqa aiuzzaiq biawnwob yd bazuBs nobioq ybod biaz 
-niJxa gniad aJJaiagia a yd znaam gnidziugnbxa biaz oJ 
-loq liaJ biaz gniniaJniam ni gniJzizza ydaiadj bna badziug 

.lolz biaz lo zaoftnoo adJ oixiJiw aoiJ 


giniem lagb a k> Worn gnrlkn adJ toI Wom baad A . I 
.lallft oooadoJ b no balloi a laqqaiw a doidw ni anidsam 
ei aail gnttaianag asodw moJJod a gnivad Mom baad biaz 
gnivad zllaw abiz gniziiqmoo moJJod biaz .laluoibimaz 
bnaJxa doidw ,waiv nalq ni baqadz-U aia daidw znobioq 
adJ lo zixa gnilloi adJ dguoidJ gnizeaq aaalq a booyad 
-ai adJ oJ aanaialai dJiw kilnagnaJ ais daidw bna lallft 
adJ gnioBl zHbw abiz biaz lo ano .moJJod adl lo labniem 
blfli gnigiam bna blom biaz biBwo) bal ei dairfw laqqaiw 
riJiw baJoannoa ei muJ ni daidw xtahuz abiug baviua a 
gnbioqquz b dJiw algns na gnimiol aoaliuz aanaiadba na 
-iia gniad aaaliue aonaiadbfi biaz .laqqaiw biaz lol aoBliuz 
moil balluq zi doidw laqqaiw biaz lo bna adJ yd bagag 
.Mom baad biaz oJni gnivom nadw aoalruz aonaiadba biaz 


iiaajoH aTTaxAon 

MuOi ,aIIIv^a1loD ^ ift» .W SIS ,Jbaqg .1 alooJ 

9£«,ru .oVI .lag .CMl ,11 .dal balTi 

(T81— lei .13)  jtdaJD 1 

ladmara aoaiqdJuom a gniziiqmoo lablod aJJaiagio A 

.dguoidJaiadJ  yfiwagazzaq gnibnaJxa ytlaixa  na  gnivad 

woIIod B dJiw bna ano Ja babivoiq gniad aoaiqdJuom biaz 


98 


JAOIVTAHOaM aVIA JAHSMaO 


WWI ,T yxauhaL 


OT «axAiia DuuAJiaYH yno. a3iyaa orajooj 
eajiaoMOTUA ^o Tiaar Tvovajw 

,»lllTahir> ^  t9ibaA It  ,iikmhKI -ntsgiiBe  aEliooa 
•haM BdtisM ;jk>MA dtiio« 1o aUdo^sil .piidasafuulol 
.iiKMiiKI i9lisiia8 wlvioa bin lo zhtanszs .nmiiia 

■3hlA A0O8 V> 3U<JbM|«5I floilBHwi ,^lholiq HdbdD 
f 8tl .it JaO 


-dsildsie9 anBsm gciibabni eiusm nobom }8oI buu .siod 
bn« isdmam nolziq bise nsswlsd noilosnaoo sntvhb b sni 
isdmsm aouiq bisz )o gnizh sd) noqu isdinsni svlsv bus 


•t<< 


'<■ 


.1. 


biBs osawlsd aoiiT^aaoo aobom leol a boB 9iod bisz ai 
goiiswol 3dJ noqo isdmsm svIbv biB2 biu isdmsm noieiq 

.9iod biB2 oi isdmsm aoJuq biBC )o 


ni sTUMsiq labou biuR gniiool to! aoivsb svIbv A .t 
-vari gnizuod & gnizhqmoo soivsb biB2 .anil oiluBib'fd ob 
noiJDsnnoa zsd doidw ^o dos9 nisisdJ eisdmBds owj gni 
biuft 3dj oJni nsdrriBdo biB^ Joannoo oJ bajqsbB zriBsm 
bisa gni)39nno3 zoBsm sgBZZBq gnivBd gnizuod bi&z .snil 
-zBq h'lBz gnizob lol Jnsmsb svIbv sldBvom b .nadmBdo 
baJqfibB zi rioiriw isdmBdo ano ni bs^ssol boB insom sg&i 
daidw fii anil biuft ytii \o naq jBdJ dJiw siBoinununoo ol 
gniiqz Iziit b ,9iu289iq isbna baiaoi ad 0} zi biuft adJ 
3vlfiv bcB« said oJ Insoisfs svIbv biB* no gniisB snBsm 
znBsm gni-iqz bnoox s .noiJieoq bsaob sdJ oJni Inaoisls 
msmsb svIbv adJ wid oJ tnsmsls svlsv biat no ^ttiiOB 
gniiqe jziri sriJ lo noilOB adj JeniBgB noilizoq naqo adJ ol 
insmsvom  lo  sldaqBO  isdmsfn  sldsssBlqsib  b  .znBdm 
-iaoq sviiBmsJlB isdloriB oJ noi)i2oq svilBmsJlB sno moil 
riJiw aJsoinummoo ol baJqaba isdrriBdo sdl nidliw noil 
-oiq xnuot b mo-rt gnibnalxs snilaqiq idj \o JiBq iadi 
hise no gnboB isdmam biB« ,9iu229iq labou biuft gnioub 
-izoq aviiBmallB adi lo sno ni boB enBsm gniiq* bno^se 
noiuimmo3 ni BOBam gniiqs boosat mU goisfilq znoil 
ZBid ol bns etiB^tn gnriqs irA lo noilaa 9di soiooisvo ol 
blBZ nsriw noilizoq nsqo adl zbiBwol inanisls svIbv 9ilb 
isbnu bsiool biuft ^dJ yd bMoIo blad si Inamais svIbv 
inamals svIbv bisa blod bnB lalenBil o) ozIb bnB siuwyiq 
ni 3iu2«3iq biuft lo gnixilsupa isiIb noili«oq nsqo ytii ni 
-ib alizoqqo ni biuft lo 9gB28Bq linnxi ol nadmBda rilod 
bifia lo noilieoq sviismallB isdlo 9tli ni  bnB .enobayi 
bns svilaaflani 2! anBam gniiqa bnoase biB* aril isdmsm 
blori 01 mamab svIbv sdJ 00 bIob enBam gniiqa irth stii 
-asq 3dl gnillirmaq noiliaoq baeob aril ni inamafa riaua 
-vomai 6 yd aldsiaqo iaol b ,noil33iib ano ni biuft lo agBa 
-aib 9dl 01 balquoa ruq aldavoai b gnivBd bnB ><ai aldB 
ladmam aldBsoBlqaib biBa lalanail o) isdmam aldBaoBlq 
naawlad anaam gnilBaa bnB .anobiaoq avjiBmallB adl ol 
niaiadi ladmani biB« jnivBd ladniBdo bifi« bnB iaol biaa 
■iool adl isBq aiuBBaiq labno biuft lo aqBoaa inavaiq ol 


aiwaviAT8 vsLAxa hoOvTi 

,l9ia«l o> loashui ^bal ,b«»a ittooS ^notUiiuH .3 ftadoU 

•lulfMiI lo oobnoqioa a ,J»aI ^maH dtoog ^aal 

ee£>dl .ok! .i»e«£MI > .ami balTi 


%\TT AHAnA JOJTIVIOD 8833051^ JAI5IT8Uavn 
^   ^ «> lomiiM ,.juM ,mmd8 ,«woH .H bnUiW 
10  aottno^wa a  ,.MaM  .oiodjto?  ,tiiaqino3  oiod 


(^r»^— T£I .D)  mbUO II 

aqyt adl lo maiaya loiinoo aaaooiq iBiiiaubni nB nl .1 
-ibaoo a aviaoei ol balqabB lalkninoo eaaooiq b gnivBd 


\ 


naqo adl ol Inainaiiioac lol aqiqbnBlc nunb looft A .1 
gnibuloni aqiqbnBla biaa ,aqiq nisib looB a lo bna laqqu 
baa lawol aaodw biBbnBia iBludui idgiiqu baiBgnob ob 
bolqBbfi enBacn gnivBd noilioq bna iBninnal a aabubni 
adl ,aqiq nifiib biaa lo bna laqqu adl ol inamsiuoaa lol 
-loq bna iBniniial biaa avodB biBbnBle bias lo bna lawoI 
avlBV aldBvom bna .anBam gninaqo laini gnibulani noil 
gninaqo \{bvii3alaa lol biBbnala biBC )(d bairiBO anBam 
aviBv aldBvora biaa .anBam gninaqo btBa gaisob bna 
-bnBle bisa no balBmuot tbIIoo aviBv a gniaiiqmoa eflBam 
aldB-iiaigai \(bvii3ala8 anBam a«BaaBq gnibubni bnB bia 
qoJa gnibuloni biBbnBla biaa .anaam gninaqo bisa riliw 
gnibuboi iBlIoa bias .ulloa bias avoda baeoqaib aoaam 
-na bna moilaiarii ^{IbiBwqu gntioatoiq anaam inamiuda 
lo lifflil B daildalaa ol inaam qoia biaa diiw aldaagag 
qoit biaa .biaboalt bia« ol avbalsi lalios bia« lo nobaioi 
biabnala biaa yd bainao tbHoo qoia a gniahqmoo anaam 
laqqu aril lol enaam gniiaad lauirii gfliariqmos oala boa 
lalloo biaa naawiad biabnala biaa boa lalloo biaa lo baa 
>(IbiBW)uo na gnibuloni noiftoq bna lanlnnal biaa boa 
laigaJni bamiol labluoda gnioal ^Ibiawqu boa gmisatoiQ 
adl Tol anaam gnriaad iwidi gnishiqmoo boa diiwaiadl 

.tbIIoo biaa lo bna lawoI 


Mei ,T  YHAUKAl 


arrasAo jAioiaao 


ladniBria gnilsiaqo biaa ni balBooI ansam gnbaiaqo (») 
-loannoa biaa lo abna biaa gnbaannoa i^IlBloviq bna 
laiil biaa lo Inamavom gnboaBa lol aiadmam gni 
adl 01 naqo adl moil noiioaiib b ni ladmam aviav 
-avom gniiaalia >{IauoanBilumia lol bna nobiaoq baaolo 
moil noboaiib a ni ladmam avlav/iadlo adl lo inam 
agnado ydaiadl ol noiJizoq naqo adl ol baaob adl 
-3B ni aaofliio biaa dguoidl woft lo noinoqoiq adl 
B nialniam bna anobaiiav aiuaaaiq diiw aanabioa 
adl ni biuft bnooaa bns biuft laift lo obai Inalanoo 

.ladmfido gnixim 


88 

-qo adl luodguoTdi maiiaq nnolimi yllabnaladua a olni 

Jnanoqmoa alieoq 


ay JAY XDSDO ajflAiiimufl yhatiwj 

^mioD ,iiolsaiTK>T ,iKWfi»a .1 haD baa «»lwo3 .H niiol 
tflotsfltnoT .^iiaqiiMO aotyrimT adT  ot  noa^ma 

MdaM V> noiinoqioa a rJuio3 
0I8>II .oK .-ng ,IMI ,S soul bairi 


-w« WT,dll,€ 

|aiu ji owT oravToiTflo<io)i<i sktu er^aM 

-TO-I sdT ot loostRa ^WaO ,aaasiaT ^dgnaW .3 89lvd3 
»  noilnoqioa  a  ,jaaM (Oiodzol  .xoaqmoD  owd 

EttaaadaBaeaM 

(W— rCl .13)   .8nilBl3 « 


H 


I 


woliod a gfliaiiqmoa aulaiaqqa loilnoa woft biuIH .1 
biaa nidliw gniiaam aagaeaaq aaidl gninislnoo gniauori 
gnivBd agaaaaq rioaa .Inioq nobanui nommoo a ia gniauori 
laift B 4iubno3 woft lamalxa na ol noboannoo lol lioq a 
biaa lo ano laift a ni balnuom yldalaloi loloi anidiul 
ni balnuom yldalaloi loloi anidiul bnooaa a bna aagaaaaq 
nommoo adl alaibamialni aagaaaaq biaa lo ano bnooaa a 
loilnoa woft .agaaaaq daaa lo noq adl bna inioq nobanui 
aldavom bna inioq noilonui nommoo bisa 1b balBOoI anaam 
.aageaaaq bnooaa bnB iiiii biaa ni woft biuft adl loilnoa ol 
loilnoo woft biaa riliw baloannoo anaam labnaiaBib bna 
aioloi anidwl biaa lo abaaqa adl ol avienoqaai bna anaam 
B nialniam ol anaam loilnoo woft biaa gninobiaoq lol 
laift biaa dguoidl woft biuft adl naswlad oilai balaalaa 

.aagaaaaq boooaa bna 


attealq Inaifiaai ^o aviav ioado gnieoIo-W yiBlinu A .1 
yllBigalni avlav a bna gniaaa iBludul a^fflvBri Ifiiialam 
-udui aril lo Ilaw aril lo naq alaibamialni na miw bamrol 
aiB YUabini doidw aqii lo liaq a gniVari bnagniaaa lal 
aaannidl avbalai lo aaia na ia ladlagol balaaa yllBTgaini 
aiuaaaiq Inauft yd Inioq ladl la aiulqui lo aldaqaa bna 
no aeob rioidw enobioq avlav yialnamalqmoa miol ol 
adl lo aonaiiiaai adl ol aub aiueaaiq inauft lo noiloubai 

.laiialam 
» ■ 

8^T df 1 C 
4vo3 iiotA M€8 ,iiocuiW .3 boowi»oJ 

-ttff M SBOteWIMW 

SM,d&l mV[ .-lae ,tMt ^ .j»a b»m 
(89— rei .13)  .MiiiaI3 « 


o>rr 


ay JAY J0flivi03 oraeflayaii YJiyiamNMarra 

^avA bi€ .Wyi «W| ,bblT J, InawoH 
jUa ,ncMiaM aoiflW 

eM,edt mt/[ .T»e ,t^t ,« juo. bain 

(•11— TCI J3)   .aoriaD a 

gnibuloni gaiauod Idgiiqu na riliw noilanidmoa nl A 
gnibnalaqu oa gnivari bna bna laqqu ali no nobioq baari a 
lo loiialxa aril riliw baiasinummoa niaiadi bamiol aiod 
-qu goibnalxa bna noinoq bna lawoI ali ia gniauori biaa 
ladmam avlav wollori a .noilioq bsad biaa olni ylbiaw 
-nwob gninaqo .aiod biaa lo bna laqqu adl ni balamuoi 
baonol gninaqo laibai • gnivari bna aiod biaa olni ylbiaw 
-luo yllaialal lo liaq a gnivari noilioq baari biaa .niaiadl 
biaa rioidw riliw niaiaril bamiol agninaqo gnibnalxa ylbiBw 
-aJoi noqu baialaigai ylavboalaa ad yam gninaqo iaibei 
bna ylaeool ladmam nolziq a .ladmam avlav biaa lo nob 
niaisdl yU)iBwqu aldavom bna aiod biaa ni aldabila ylaail 
biopil adl lo yliaobv adl lo aaaaiani na ol aanoqaai ni 
aldavom yDbaai lay bna aiod biaa dguoidl ylbiBwqu woft 
oubai a ol aenoqaai ni ylivaig yd aiod biai ni ylbiawnwob 
biaa dguoutl ylbiBwqu woft biuft lo ylioolav adl ni nob 
ladmam nolaiq biaa gnbsannoa aneam nobom laol ,aiod 
avlav biaa gnbaloi yllnallimialai lol ladmam avlav biaa ol 
biaa ni ooJtiq bias lo ooilaaoiqioai ol aanoqaai ni ladmam 


gniaiiqmoo .aviav gnixim avianoqaai aiuaaaiq A .£ 
bnooae a .ladmada biuft laifl a gninilab gniaas a (d) 
gnbaiaqo na bna ladmads gnixim a .ladmads biuft 
biuft laift B gnivari ladmsrio biuft laift biaa .ladmada 
-maria gnixim biaa riirw gnbaainummoa aofliio labuo 
adl riliw gnilBoinummoo gninaqo na gnivari bna lad 
-vad ladmada biuft bnooaa biaa .ladmado gnilaiaqo 
riliw gnilaoinummos saftiio lalluo biuft bnosaa a gni 
-moo gninaqo na gnivari bna ladmado gnixim biaa 
.ladmado gnbaiaqo biaa riliw gnilBoinum 
rioaa gnilfiaa ladmam avianoqaai aiuaaaiq aldixaft a  (A) 

,egninaqo biaa lo 
rioaa riliw  balaiooaaa  yldaiaqo ladmam  avlav a (0) 
-iio biaa riguoiril biuft lo woft 9dl loiinoo ol aoftiio 
a ol naqo na moil bavom ad ol balqabfi bna aoft 

.oobieoq baaolo 
-aaiq adl gmloaonoo yldsiaqo ladraam goiloaanoo a (V>) 
lo ladmam avlav adl bna ladmam avianoqaai aiu* 
•mam gnboannoo rioaa lo bna ns riliw ladmado doaa 

boa .ladmaxb gnilaiaqo biaa omi gnibnalxa lad 


16 


jAoiviAHDaM aviA jAHaviao 


h99t  ,r  YJIAtmAl 


Mei ,T YaAUWAl 


/ ssT,dtt,e 

aVJAV YAW^ 
ot  loiiil—  ^Y.V^ ,iflijfean ,ols3n8s^ t»fmilD 

>«3it9»aiio3 V> aottn 
(8.TM— rci JD)   .MiiteO £ 


ni . (•  u 


•vfiri sniuiod £ gni2tiqai<» yldroMtt svLiv ybw-£ A .1 
biaa iDon) gnibssl »g&e2sq rfiiw isdouula s oisiadj gni 
-no3 snssm svIbv .gniauori sdj lo lonaJxs adJ oJ isdouds 
Juo ba& olnj 3ii>i«3iq labnu lus k) 39fi2«sq arfj gnillou 
-gniiqa gnisd efusoi svlsv buu .asgszzBq hisz to owj to 
B .isdtnBria srij biBwol noiJD3iib b ni isse oJ baeBid 
gnivtri bflB gfiizuod biB« niriJiw bslnuom Jlsriz sldBiBJoi 
-91 bMjBdz-U B .isdmBfis biB« olni gnibastxa tooisdl riBq 
wlJ to bfls nsqo aa no yl3«i3venfiij batauom isval Jnailie 
YlsviloalM To^ isdnudD bts2 oini zboaixs doitiw i\&tk 
Hi tiHxii bsrcUiaao ti ftaiia srii ib mvIbv bke sninaqo 
4Ud8 3dl to noiJBJoi to noiJDJiib ariJ no gnibnaq^b zixB 
-bB \(IdBJ33ftsb sni^d isval bsqads-U bis* to erniB adJ 
biB« OJ noilBln bsosqe ni nobteoq Isitusn b oJ sldBJzui 
to miB-Moi3 lo MBd 9dJ ol noiznsJ gniytqqB yd zsvIbv 
-svom IfinoilfiJoi baJimil lirmsq ol ydsisriw .laval adJ 
oJ avtJBisqo smoaad znasm biBS yjoisd lisdz sdJ to mam 

.ovIbv srii nx|o 

-tea 9dT ol loaataM ^d3iM ,iiiUan^ .(MsW .^ bnomba 
V> ooitaioqioa c ,jm9T ,sUhrMioo3 .tnaqnKO nua 

mmmmmT 
en,08 ^Ii^ .i»8 ,1)91 ,1 .ami btlFl 

(SSI— SCI .n»  Midmn i 


k>f   «l    »l 


•12« 


-zyiq labnu biuft gaUoubaoo lol nuiomli gnidui A .1 
nsqo nB .isdnism ^bod iBludol lyniv b gnibuloni aiua 
-ni bnB bwBqi gnivad iBhalain aiidBl b to rilBsdz rizam 
.isdmsm ybod biBZ gnitBoas ylaeool gbioo gniJoseiai 
ybod biB2 to yjilidixaft ]a»i9dai uli niain ol ydsiadw 
biB2 gniblod lo^ enBsm boB ,bnBqx3 bns bnsd ol isdmom 
.isdmsni ybod biaa moii babvBinu gnimooad moi\ dlBsdz 
biuB gniiaubnoD u isdmsm ybod biBs oadw ,riiB3d« biB2 
bisa to noianBqxs sdi siUsool oJ gniios .siuawiq labnu 
adi yd baadab )o9i3dl usu alBiBqsc ol -isdmsm ybod 

.tbioo gniissn^ni box bsoAqe 


^ 


•qo Yllnsosg b gnivsd IIbw btBS ni vrufisqa an (4) 
-9q mssiJeawob a boB inamgM iBisdqhsq maniz 

.inamgx Lsiadqii 
•9q nu9il«qu biat gnigagns llstii wodb inA £  (o) 
,IIbw biae mo-rt ylbiBwiuo bnalxa ol Insmgae iBiadqh 
-aq mB9il2flwob biaa gnigBgns Had* wodb baoox a (Vi) 
Ilaw bbu m<rd ylbiawluo bnslxs ol Insmgse Lnadqh 
^iwyisdi atagos boa Usds Inft bias ebiawoJ 


arrasAO jAioi'iao   al 


1P~w^ 


•Ilads boooM bna inf) biaa to cldgid sviJosqoi (>) 
manlequ balaioosaa biBc zbiawol yllaisnag gninaqo   .( 

bna ,2noil33e raasDzowob bna 
basBqa nadmam lalugnaiil yllaianag iah to liaq a (\) 
bno338 bns inf) bi£2 gnigBgna yllaubivibni bna liaqa 
-laqa biB« gnoLs noinoq liubnos bisz bna 2llad2 wodla 
adl ni  noinoq dsnaid idgil bioR a rniol ol aiul   ■* 

.ooinoq liubnoo laTiavib 


V - 


3jaAUiAv DvamMsai iioTDajae yhatoh 
aaHsijaATsa  aa  ot  8wioita3ivhjmmo3 
gYAwaoAS2A<i ao Yjai/ia%A ha viaawraa 

aiu ja A Ya aa^JiayAiiT 

naal boa ,tao)aA ^oaoll MmA .eaviuY .yasnoG imH 

-aifluooD ol noflsbM ,90fisia ,9fiiaff-aJ-|iooa ,ys»M 

93funa ,8hsa ,9apimolA »lgi»aa*I i iatuu 

Vtt,U .oV[ .-ne ,Od(t ,1 aasl baOa 

9Sf t ,» aaol »9iuna oottaaUqqa .ylhohq HniaO 

(It.Sld— rei .13)   .mdan i 


,1 
i 


oobaloi to eixa oa gnivad svlav lolaataa yifiKn A .1 
ladtnado lamalni na .gnixao aviav yiaooilal* a gnishqmos 
a .gniKBS bias ot baxd ladraam aead a .goisao bias ni 
-anq a ia booaqt ladmafn bias ni gJioq hrift ^o ylilaiuiq 
gniad eJioq biaa ^o owl .aonalzib lalugna banixmalab 
baialnao abiio a luoda asnaleib eidl to alqilhim a ia baaaqz 
-moo dosa eliubnos biuR to ylilaiutq a .eixa biaa no 
ni enaam alslq .alioq InA biaa )o aoo dliw balaoinum 
-oi bns ladraam aead biaa moil baoaqa ladraado biaa 
bnooae to ylilaiuiq a ,aiza biaa luoda balnuom yidalal 
inA bisa dliw noilailaigai lo) anaam alalq biaa ni elioq 
biaa yd barnsa aiadmani aiueob to ylilaiuiq a .alioq 
biaa gniaob loi aiioq bnosaa biaa naawiad enaam alalq 
to noilsloi qala-yd-qala lol asivab loiinoo a ,anoq laift 
adl ol iBupa zqaia ni noilsaiib ladiia ni enaam alalq biaa 
.aiadflMm amaob Joaoaiba owl naawiad aonaleib lalugns 
ioilnoa bias aaawiad anaam gniJoannos noilom isoi bns 
algna banimiaiabaiq b gnivad enaam alalq biaa bna aoivab 
gniad eiadmam aiueob biaa to ladmun adJ ,nobom laol to 
alioq inA bias to ladmun adl nadl ano leaal la yd lalaaig 
ylialugnB gniad eiadmam aiueob biaa to ano lud i(a bna 
laupa inuoma oa yd elioq bnooae bisa to ano moi) baaaqe 

.noilom laol to algna bias ol 


V 


to iiaq biaa dliw noiieoinummoa woB ni gniad laini biopil 

biBa .moiiaiadl biopil balaaii aviaoai ol aulaiaqqa aril 

bi68 dliw noilBDinummoo woR bioR ni gniad lalJoo biupil 

biupil bavailai aiuezaiq to gniqmuq adl loi enBam gniqmuq 

biaa .auiBiBqqa adl to naq ladiona ol ladniBda biaa moi^ 

TO TIB inav Ol enaam gnieiiqmoa enaam iaibi aiuaaaiq 

biupiI adl to woft adl aioiad biupil bise moii eag ladlo 

-aainummoo ni gniad lalluo biupU biaa .ladmada bise olni 

wolad Inioq a ia tadmado bisa to loiialni adl dliw nob 

noilaiaqo aril ni ladmaria biaa ni biupil adl to laval adl 

babiYoiq gniad ensam ^bi aiueaaiq biaa .eulaiaqqa adl to 

biupiI to agiBdoaib adl loi lalluo biupil yisilixuB na riliw 

-mario biaa moii baqmuq biopil to ylilnaup adl to eeaaxa ni 

-luo yiailixuB biaa .lalluo banobnara leiR biea dguoxdl lad 

leiR bisa to nobaoinummoo to Inioq biaa avoda gniad lal 

ladJ o« Tadmado adl to loiiaini adl riliw lalluo banobnara 

-hxoB biaa to laval adl ol ladmada bue ni aeii yam biopU 

.lalloo yiai 

OWTAUTDA YJ«UOa/[ATJUMre HOa ^VLkSM 

aavoAirre xajaua a ra aavjAY ou jq 

•talmA «rt loosiaea ^aa .lab^H ,bi»KbM boonryail laioaa 
-lywuiaa V> ooilBioqioa • ^a ^iddqlaiiidida ,yiiBqino3 

•" -^    cr^Tci AiV[ .198 ,mi ,i j,,8 bsoa  **"' 


gnibnoqaanoo b aouboiq ol bna langie IrtamaiuaBam nob 
-qo bateool-ylatomai a ol noieeimenBii -roi langie lounoo 
to obeiiabBTario a gnblae yldaleoiba to^ aoivab gniiBia 
ol avienoq^i enBam laoiiljala niaiadw bns .aeaooiq adl 
gnilaiaqo bise gnblae v>\ babivoiq aiB langie loilnoa biae 
-mo3 aril jiangia loilnoo biaa dliw aanabToaoa ni aoivab 
laailoala gnidaimui loi liuoiio lawoq niam a to nobanid 
lasrboaia biaa gnibobm ainanoqnioa eooruv ol lawoq 
-wol fi .aaaooiq adl to nobaiaqo lannon grufb enaam 
biaa alBiaqo ol bolqaba lioaiio wwoq ydbnBla ylbsqaa 
liupiio i9woq niam biae to aiuIiBi noqu ensam laaiTloala 
nobaiaqo baonikioo ^o\ yliaaqao InaioiRueni gnivBri lud 


KiiVi 


B giiivari laniaUa xalqub a toi yidmaeaa 9^ A .1 

'  laniaHa a .ladmario laUoo biuR a bna ladmario lalni biufl 

-agaeaaq a .eiadmBrio biaa to abie rioaa no InamMaqmoa 

lalni aril dliw inanUiaqmoa laniBile dasa gnibannoa yaw 

laniaUa  doai gnboannoo  yawagBaaaq  a  bna  .ladmado 

!   a  .gnienqmoo  ladrnfido  Jabuo  aril  riliw  inamnaqmoo 

I   -aoo lol riguoiriiaiaril.eagBeaaq gnivad aviav gulq baiaqal 

baiaqal  alaiaqae  a  bna  yawagaaaaq lalni  adl  gniiloTl 

gnilloTlnoo io\ riguoirilaiaril eagBeesq gnivari aviav golq 

-aqae a .aviav doaa loi alaae aviav .ayBwagaaaaq Jaboo adl 

gniboalxa aniala aviav biaa .aviav daaa toI malt aviav aiai 

-laoloa nommoo bna .ybod aviav aril to loiialxa adl ol 

biaa boa yswagBaaaq biaa naawiad baeoqaib anaam gni 

amaia aviav adl avom ol anaam gntaiTqmoo imale aviav 

enoiloaTib sliaoqqo ni yllaixB eavlav balsiooeeB liaril bna 

I  alaloi ol bna .elaae aviav aril moii yBWB bna biswol 

L 3^ narfw eavlav balaiooeaa liaril bna amale aviar ©dl 

buiR to woR aril rfoiiwa ol noiliaoq balaaenu ni ats eavlav 

It aril ol inamnaqmoo ano to ayawagaeaaq lania-tte aril moA 

Jnanbiaqmoo lariio adl to tyBwagaasaq TaniaUa 


to agaJlov adl ol avianoqaaa an»am yBbi .aaaigoiq aril to 
-TB enaam riolrwe gnibuloai bna iiuoiio lawoq niam biaa 
lawoq ydbnaie biae ioaaaoo oJ balBiaqo nariw bagnai 
mam biaa to awiliel lafta enaam laoiiioala biaa ol liuoib 
noiJaiaqo gnbnavaiq id\ enaam yfilab amb .liuaiia lawoq 
aToIiai lalia boriaq amb laeaiq a loi enaam ifoiiwa biaa to 
waa gnimBlfliam loi eoaam .Jiuoib lawoq niam biaa to 
no Ju3 ei lawoq alirfw nobibnoa baxR ni enaam laoiiiaola 
gndwioai lalloilnoo biae baa .enaam laoiilsala biaa ia 
gnitoaia) loi boriaq amb laeaiq busa tafta aldaiaqo entam 
-ao3 nwob-loffe banimialabaiq a ol aoivab gnbBiaqo biaa 
biaa yd bosigiana ei aoivob gnbaiaqo biae aUriw nobib 

.Itimio lawoq ydbo&le 

wr hit £ 
. J • auTkHAaaA iviaMTAajiT oiu ja 

-ImbaT ^ ipasbv ^Y.Vl ^bdmsag ,.il .hmaa a^ifaoA 
-Toa • ^Y.yi ,y93iioari3 ,iiollBioqio3 Eln9fflinl»iil noa 
^m»^^  T^   » *»Y waW to nottnoq 

(£W— r£l.n))  .MiikdDT 


•-.    V.r 


ilkc 


M 


8viAaM ay JAY AarsiaYia 

IrmnOo* lo^hM K»UO 4l>iiiihiiri3 ,«in»blA .Q uaba 
%.7« «.V* «>**n«no3 • ,yiiM|aio3 ahl39ia 

r£o,«di jm .198 ,un ,d£ .wi b*iia 

wodla Jiubnoo a gnivad liobnoo aviav laMavib A .1 

.   ^ .snieiiqmoo ooilioq 

maaUequ gmvari noiiioq liobnoo a gninflab Haw a (o) 
.^■^, i .anoboaa maailanwob boa 


/ 


to maaila a daidw ni maleya lo eolaiaqqa na nl .1 
woR. eli to aeiuoo aril qi JnamlBail ol baloaidue ei biupil 
enaam riliw babivoiq ei daidw bna eulBiaqqB aril dguoidi 
.biofl gnieeaooiq ano leaal ia baa biopil biae gniqmoq io\ 
bioR eeaoxa gnivailai vA eulaiaqqe biae ni babivoiq enaam 
aril to liBq a ni gninuooo enobfiiiav aiueeaiq lo aiueaaiq 
biae .niaiadl InamJaaii biufi aril to inabbni na as maleya 
a gnivad ladmado a gnieiiqmoo anaam toilai aiueeaiq 
lol gninaqo'lnav a bna laUuo biopil a bna lalni biupil 
biBe .ladmaria biaa ni biopil adl no aioeeajq to lailai adl 


86 


JA3IVrAH03M QMA JAflSMaO 


gnKoaqeib b .enBam Y'qqoe biB« mart lahalBni gnhriaoOT 
IfihaJBrn gniziraqaib lol zfiBsoi sniznsqsib btB< ai W9i3e 
dJiw »3n£bioa>B iBboeJeduz ni JnoomB aa ni nKyr^yisdJ 
-rhb .wanoe gnienaqeib biB« ^o enoUuIovsi lo isdmun sdJ 
-diT* lo) enssai doiub .warne biBe gaiiBtoi loi gassm goi 
sriJ oJ sfiBsm gnivhb biB2 gni}39ano3 yUoBleni ytlBilOBls 
boB Jnfl gaibobni exiBsra dalob biB« .warioz gniznaqzib 
boB ladJooB »oo ^t^^ai etasmsis datub baeociqo bacaoe 
9di \o ind adi ^gan jb «i warrw biB« nadw nsqs boasqe 
ad) .BOMfn gnivhb adj ^^ ravnb gnnd jlnanwb daJirfa 
oavhb ad oJ ba>qBbB gniad zJnaraab daJub ad) ^o boooae 
zoBSffl .waiM ad) gaivhb tnui ni lol }aaai9b )nfl ad) yd 


s 


3no ebiBwo) unamala d3)ub biB< gnivom ylavUBbi lol 
bisa ydoiadw JoBinoo o)ai «namab ad) aOBlq o) iad)oaB 
waioa gni2naq2ib ad) avhb o) avi)oofia u easam gaivhb 
kr«no gni)B)<n lol souin boB ,eaB9m tLaulo ad) dguoid) 
2)namab bis* lo )n9ma«B8aa o) loiiq 2)nam3b doiulo bisz 
J&di doui i»aw)adaT3d) )n9m»vom yiBXri avi)Bbi iaoiiBa o) 
yTB)oi avi)Blai moii m^ bogBgos na 8)nan»la ri3)ub ad) 
biB« goizBalari enfiam ia))Bl ad) .naawiadaiari) Jaamavom 
-ab do)ub ad) \o laamassgaa noqo laamab riojub ano 
aad) Mnaraab do)ub ad) io )rTi! biBd ami) doidw )b Uoam 
boB einamala do)ub ad) lo bnooaa adJ aavhb \linsttm 
itnh ad) io baaqa ad) o) Jdguoid zi waioa gai«a3q8ib ad) 
.yl8uoaa&taB)2ai yIiBi)aB)8diie )aafn9la 


avIA   VIOITADIWJMMODJiaTVn  THOir-aiUJTI 

-aaqua owt hot aoivaa oraroawio^aa 

•TOtay iiboA boa ,»yO-t»-Mibg ,9hll-fi».r>p8 ^W lual 
Mlisiin B tehnBioiffloD ot noaifaM ,»3ii>til ,ahB^ ,iitt 

soon'? ,«hB<I eSoplmotA 
8£8,8d .oli^ .198 ,MPI ,ri JdO bslTl 
9291 ,d .^K »3iun^ aoltK>dqqa ,y1hohq lodan) 
(SM— IM.IO)  aadalDOi 


V4; 


Tsrr 


gnl)3anno3cib bftB nobB3?numfno3ia)ni )rigi)-biuft A  ! 
3i)3ngBfn-non )o eiadmBda lawol brus laqqu loi aiirtoirda 
-wol biB< to Ubw b ni gninaqo )rtft b gnisiiqmoo ,lBria)Bm 
lBna)Bm 3i)angBfn-non to ladrtiBdo taqqu hb .ladmBdo la 
B ni gninaqo baoooe b .-radniBda lawoI biB« no batoiwrn 


M€X ,V YHAUVIAl 

aiu)3in)8 biB8 gni)BiraBva nadi .balooo ad* ffiw qmuq agB 
-bnaqqfi biBZ gnifooo yd qmuq muuoBv iBoiDoab biB2 bn* 
)sri) lo labio ad) no aiirtBiaqma) b o) )2BaI )b qmuq agB 
Ho qmuq agBbnaqqs btBS gnilBae nad) .nagoDin biupil to 
bnB .qmuq muuoBv iBoiDoab biBa bnB siuioiniz biBZ moii 
-uo&v lB3iD3ab biB2 ri)iw nuioinii biBa gni)BU3Bva yllBnfi 
^^^^^^^^^^ .qmuq mu 

oraun Ho^ eiJTAiiAnA dvohwtsm 
exavnATvwD 

woMl ot loinlBui ^mo JoAA »oJ Jaisoa .A tisdi»3 
-«iofio3 • ^ViaD ,03«i3iHrli obS ,.o3 yri-naaigaa aloa 

*— ^-   ,^ «6«v*Vl lo aolt V 

18T^ MVi .ne .•df t ,tl Jqse b»iri * 

(Ml— t»t .13)  .MikO 8 


Toi eirtBTBqqB gnilia ianiB)no3 bnB gni-ia)am )9ubo-i<I . I 
B  gnieiiqmoo  ,naniB)no3  oi  )3uboiq  aldBwoR  gnillft 
8bna)xa doidw aiuJouDz )oI« ba)B8noIa gnivad gnizBo laim 
.ioaiarij IIbw moMod b ni aoijsaiib banimia)abaiq s ni 
loyavnoo .gnizBO biB2 o)ni )3uboiq gniouboDni ^o\ MBam 
buboiq ri)iw baim ad o) ianiB)noo b gnivom loi zn&itn 
ai gniesa biB« riisanad gnizso biB2 moii yDoaiib baia)am 
.9imooT)8 )oIe biB« yd banftab noi)3aiib baninnalabaiq aril 
-863 biB2 ni batnuom yldsvom aiuJouilz loDnoa aviBV bas 
.omi ylloaiib riguoirilaiariJ woft )3uboiq gnilBlugai loi gni 
-ni gni)3B)no3 )ood)iw d)B3nadaiad) gnivom lanislnoo aril 
-3U112 loilnoo aviBv biBz .aiulauilz gniiuzBam aJsibamial 
bnB  o) avilBbi  aldfivom  znsam  alslq  gniziiqmoa  aiul 
-ni znBam alslq bisa ,IIbw mollod gnizBO bisz gniyhavo 
doBa moii balBiBqae znoiHoq lavoo alslq baDsqa gnibufa 
.lioq agiBdoeib b naawiadaiaril gninftab bns yd narilo 
ni gnizso biB« ni enBam a)Blq bisz gnivom lol zoBsm 
-ad iaaiB)no3 biBZ to )namavom ri)iw qidznoilfibi bami) 
agiBd3«ib boB 8noi)ioq lavoa alslq bisa .gnizBs bisz disan 
-8ib bi62 d)iw aiu)Duil8 loU biBZ lavo aldfivom gniad )ioq 
noi)3aiib baninnalabaiq aniBZ aril ni gnivom lioq agiBrio 
-30T)8 )ol8 biB8 )Bd) 08 ebnalxa aiu)3ui)8 )ol8 biB8 riairiw ni 
ea tioq agiBriozib biB8 yd baiavoanu ylUsiboiiaq ei aiu) 
gniiavBi) B ydaiadw .lavoaiad) eazesq )ioq agiBrioeib biB8 
sgiBdseib biB8 dguoid) baiajam ei lauboiq biB8 to msaiiz 
-no3 gnivom dout olni yi)9a-iib aimsuDs )ol8 bnB noq 
)oi8 biB< to noboaiib ad) ni gnivom maiiit biat .laniB) 
-avom ri)rw aoi)Blai bami) ni ioaiad) d)gaal ad) aiulsuiie 
.IIbw gnisBo bise d)Banad ianiB)no3 d3U8 to )n9m 


ovn jjn HOI avoHDAM avneviaieia 

loboMlT  bfui  fiahaamO  htM-tmt^Ml  ,9idoJ  bu^ 
ot  nonihM  ,xiuuin»3  ,hno\/l-fmjfiiM  .Ttamgiuil 
^HadytBamtfi^iiA-Awdm\tt9aid7aaM isnaH .i? smii'i 
lo aobanoqtn m ,^aHimO ,tl>tMiiuO boa-tusttote 

«•«,«« .oK .isg ,IWI ,H .taM b»in 
•Ml ,81 .IBM Tmuin»0 oobBsthMui ,Tthohq smlsID 

(l»l— IM.ID)   .BodBlDII 

-nBup boriusBdffl B gnigiBdo lo) anidsBm gniKnaqsib A .8 
-ehqmos anidoBm bits .laniBtaoo a o)ai iBhtatam to y)i) 
id) somn gniznaqeib Ifiiia)Bm .aoBam ylqqus lBiia)Bm :gni 


Mei ,r YJUUMAl 


aXTaXAO JAIOI'i'iO 


a gnienqmoo aoivab biB« .agba biB8 gnola d)biw lUmz 
-qua biB8 no baqnuilo yIdB)8uibB ibUoo b .iBd gni)ioqqu8 
yIlBi)nB)8du8 ibUoo bisz yd bainBO avaalz b ,iBd gni)ioq 
bna yIdB)B)oi boi b ,iBd gni)ioqqu2 biB8 o) algnB )dgii b )b 
bnB )nfl B gnivBd boi biB8 .avaak bis* yd bairiBo yldfibila 
-ba ana aa .avaalz biB8 moii gnibuDoiq bna bnooaz a 
yIiBi)nB)8du8 boi bisa to bna )8iii ad) o) baiuoaz yIdB)8ui 
mq gniniBlai-liaw yiailixuB nB ,o)aiad) algna )dgii a )b 
lallBiBq yllBiloBlzduz gniad niq bise ,miB biB8 yd bainBO 
-n di'iw ttobosiih aziavai ad) ni gni)nioq boB boi biBz o) 
ad) no gni)aB anBam ,)oaiad) bna bnoooa ad) o) )3aq8 
biM ni yllaixB 9mB8 alBooiqioai o) boi biB8 to bna bnowe 
0} bfu aeagaa o) niq biM etu«9 o) m oi ev99li )«ifl 
^^OT 0) uuam b»di vU ai bMid) yulllxu« blM nl«)»i 
oobonlb Mio oi •Igoi bMilnnattboiq « dauoid) boi blu 
bm boooM mD daidw to) )ooimI) aioDi mD to bao ad) )« 
•0) }« ooDsnlb andVOT ad) al btu galbMl il toaiod) 
biw bnooBB ad) daidw lol loarad) aioDi mD to inlafllBad 
snmaui^aw YiaUlxuA gobBlUow na .aaiil«D ti )o9iad) 
.albaaa bUa Moqqui ^Id«t«foi o) uuara aldB)iutb« .slbaan 
^ aoM awBs o) u ot albaan biM alallbw o) toMm biu 
Moutai ad o) boda ad) o)ai band} yiaUixuA Um iiaaoi 
^^^^^_^^^ .niq biM ^rf 

e»r^ii^ 
^ ^^ ^ iiaxon Mooj 

.3.V1 tbioaooD ,SS£ xoH .O.^ ,IUV! ootOfflBH lotlal 

Ce8,&dl .oVI .lae ,£d«l ,£| .oBl balll 

(fSI— tei J3)  .aiiiiaD 9 


ee 


•dr,dii,e 
oraauT anacMNiOD 

ot lo^iisM ,oUO .allBa ohgBdD ^wadttaM .A biBdaUI 
lo oottBioqwa a .oidO .BotiiBM ,4>3 A aiooM bmmtS 

ies,o£i .ov? .198 ,£d9i ,oe .^dA bairi 

(2£l— 8€1 JD)   .MiiiBiD 01 


•xaft boog gnlvBri gnidu) aiitoqmos ri)gn9T)« rigid A .1 
na .gnlihqmoo ldi)«ha)a«iid9 tnatiiaai qmloa bn« y)llldl 
ha9l IB .iBliatam 8n«d)aTuyIoq aliamoiula to adu) lanni 
TonnI biM tuodii baaoqtib l«hia)«m luoidft to layal aoo 
ohamottate na .ladmam gniairtniari « galmio) bo* adu) 
ladmam gnioiolniai biM gnibnod 9vi«adb« atud^iuyloq 
9h4fflo)uia to dtaadt laluo na bna .adu) laani blM o) 
.ladmam gniaTolnlai biM gniiavoo Uhiataffl aMriJeiuyloq 
-9io)fliai bim o) dlaada laluo biM gnibnod avicadba biM 
.adu) lanni biM o) bna ladxnom gni 


ldT,dll,€ 

BMOOJ eeajajmiHe hoi iiai»iA3 ovujjti 

ot looBlwi ^.aiBM  ^ootiiblqoH  ,aotgiiim9iI  .J  ttoUIS 
lo ooitBioqvM • ,jaaM ^alsbMioH ,aobaio^po3 laqaiQ 

•iiiaM 
Ml,8»l mVI .wB ,IMI ,rc 430 baira 
(C£l— «eiJ3)  jmdaDk 


y^ 


taioiq a ^^bt laiaiq mool a d)iw nobBnidmoo nl .1 
« gnivBd laioiq biM .ioiti laioiq ad) no balnuom yldabila 
blM .goinaqo gniviaoai-yai a dtbr/ »al gniviaoai-amuda 
uoimTa) iBoinoo-otauTl a gnivBd gninaqo gniviaoai-yai 
-yai B gnivBd iobt laioiq biM ,noj)ioq gnivia3a>ab)ud« 
biM d)iw )namngilB aviiBiaqooo lol gninaqo gni^iaoai 
ildarmai yldabili yai lawibflilyo a baa .gninaqo laioiq 
ad) gniunae lol tgoinaqo isila laioiq bna laioiq biM o)ni 

Jbht laioiq ad) no laisiq 


«UTA«A«A CMA QOHT^ MUUDAV HOIH 

"^ X^ '^ i?'™*^ •*"^ •*'»^ •««<I»l -J >!•*)« 
■m ^VUOjnp ateae ^awgoil M aoail boa ^oataM 

•«qi09 a pKlaD ,oHA ola^ ^aataboaiA nahaV ot no^ii 

»<-.»^.  r^   « - ■tmoMIaO lo aoltai 

ier,£M mV[ .ia8 ,«S(| ,oe .IBM bam 

(•— Ul J3)  .MiilBiD £1 


doidw yd lairiao aldaooiqiaai a gnivari mool b loT .1 
nidtiw baoalq si ylqqua to aaiuo« ab'uiuo na moii gniilft 
aldixaft a .laiiiBO gnillft a .ebBaid) qiaw yd banno) iboiU 
bstia^ a .ioold gniiodonB nB bnB ladmam gninaeni lainao 
-nnoi )n9m9la gninobieoq laiiiBO bamio) yllBigami bnB 
-mam gniliaeni larnao biae to bna aai) ad) to qii ad) gni 
bias no ba)nuom yIdBdoB)ab gniad lainao gnillft bias ,iad 
d)iw enaam gni)Biaqoo3 a dguoid) )namab gninoi)i«oq 
baviaoai ylgniqmab gniad ioold biae .ioold gniiorianfl biM 

.)aamab gniaoi)i»oq i>98iai Imm ni 


Mr,diije 
•ajnuHe sun aoivaa oVnMiio^^aaavjae 

8M00Jttaj 
lanaM m awoiol iniiaM boa tasoA dqaaol ahaM loialV 
laaottaanatid dUaia ot noogliM .aoiiatl ,jioy J .aUoxaH 
lo vta^tam a ^aahtuuA IntaaD ^uuuu^ .balaioqwaiil 

e9e«8di MVi .we .£mi ,m jui baira 

IMI ,e .d»1 aaaaefl nn>hg>dqqa .Tthohq m 
(Ml— HI JD)  .vdan tl 


a flldtiw muoaav dgid a gnbaaw to bod)am adT A 

yd au«88iq oiiadq«om)a yIlBi)nB)«du« )a yllai)ini aiotwrtfj 

-«i a boa qmuq nmuaav noi-iawag laorbsala na to inaam 

yidgid a gninia)iK» qnuiq agabnaqqB noi)qioi ba)aia8ii) 

biM gnidBuft )rxft to 8qa)a 9di gnieiiqmoo lariatam )nadioe 

ilSHliS!^''! ?i? J"*- '''"^*' agabnaqqa biM .aiotDODe  oiidai a to agba aoo no agbavlas a mio) o) aoivab A .! ' 

^^tJ« JL?i 1'"^!; '** "^.^ ' dtiArqmuq mu  yiailbuia na to anaam yd .mool 88abl))ud8 a no navow 

-bnaqqa biM doidw o) aiii)aiaqma) ad) avoda aiu)aiaqma)  a no )law alduob a «a bad* ad) o)ni ba)ia8ni baaid) 


,f,-r- 


JAOIMAHOaM QMA jAflaviao 


t9Qt  ,T  YHAUVIAl 


.TodJo fbs9 JnsMibs nisq ni bssnariB gnisd elnsmsb 


algOB OB sninno) saosv adl io sagba gaii>S9l bLu 4i«d« 
MBv doBs io soBJq adl boB ,^X£ biBS dJiw 'OV looda \o 
SoiBaBq aoBlq 9dl dJiw 'OV JuodB io slgna hb sninnoi 
adJ dJiw lailBuq boB aaav adl lo agba gnibBal sdi dgucndj 
Ylano)inu sabBld )o ylilBiulq b boB 4iBib 91I} )o uxb 
adJ lo boa lawol adl diiw bigh boB gnola baJudhteib 
ootisot iBtbn YUBJJOBJsdua b doBS gnibubni boB gnijBO 
goilBiBqM 33Bq« 9dJ luodguoixi} ylLsiJnBledoe goibaalxs 
^d baodsb aoiulov ad) moii goiaBo ad) io bna lawol ad) 
otoi gnigiam ooboae iad)iu) b boB laUaqmi ytb)07 ad) 
ni aouoae iBibn ad) lo agba laqqu ad) avods gaim boB 
ad) io aQi)fi)oi io aobsaiib ad) o) basoqqo aobsaiib b 
lB3iIad B io aqBd« ad) ni YllBbnB)8due .lallaqmi boB )iBde 
o) qo )8BaI )B gnibnaixa bnB d3)iq baoubai a io asBiius 
ad) .abBid )aa3B(bB ad) io aoboai iBibBi ad) io anBlq ad) 
-awob B gnivBd aottoac ladnui bUs io ooboaz-eeo-is iBibBi 

.y)ivB3ao3 bomu) ylbiBw 


gniad 2)nafnala iana)2Bi qsm io lisq a)Bma)lB rioBa bnB 

2)namala qsDz noqquz biB2 io riasa bns .alBmai bnB alsm 

-ai bnB aagba lawol bns laqqu 2)i is lavo babloi gniad 

.)aramoTg algniz b io znBam yd bani&l 


HTAaH8 aVTOarOJII JSMHAfl 
.l»iO ,iiobao3 ,8W zo4I ,iinl«n«3 .a swnodT 


MjaAxaoav onr>iJ8 hoh aoHraNi 

biu  ,.saiO  ,-i9tBw»n^.aotnM  ,diiuiJ  tndOO  iturfi 
noa^am ,odabl ^U^ otahMaA ^aoBMrsa M -nibiA 
Io ooiteioqio} ■ ^.^aio ,iiot»W ,.3cl ,iiolcaW-dinsJ ot 

nosaiO 
.»*»,l«  MVi  .-ni  ,ti9l  M  .da?  oottnilqqtt  UabhO 
.oM .-»8 ,IMI ,r .ToM oottsaUqqB sidt biu baMria 


vn 


■'C  ^, 


-ni aaivab gniznaqaib b gnivBri lariBd b d)iw aeu loT 
-«aB B gniehqmoa d)Bad2 avb3a)oiq s ,bna ano o)ni baMaz 
B io baa lallBme 8)i gnivsd -ladraara baqBrfe Yllsoinoo aid 
lagTBl ad) .aoivab gnianaqiib biBc niaiadJ aviaoai o) axis 
ad) niaiad) aviaoai o) asi« b io gniad ri)Bari2 bisa io bna 
-bnaixa bnsd M^s^s 8uouni)no3 b .laiTBd biB« io bna laqqu 
gnibnaJxa bnad aIdB)iuibB ns ,bna lagiBl ad) )uodB gni 
yiBilixuB OB bnB ,d)Bad8 biB« io bna lalLsmz ad) )uodB 
biB« io ensq baeoqqo o) baiooae ebna e)i gnivsri bnsd 
-ia)ni bnBd ^^BiJLLlUJB biBs io noinoq ad) .bnBd bna lagiBl 
jl)Bad8 biBC io aaii gniad abna biaa io a)Bibaai 


-boiq booi aldBilagov a io gfli))uo ad) loi bodJaoi A .1 
yJilBTuIq B gnibaoi gnienqmoo eaxis baoionalaboiq o)ni )oo 
.mi/ibam bioR b gnini£)noo anos s o)ni Oacboiq biBZ io 
d)iw iad)a8o) aToaeaiq labno muibam biB2 gnigTBdcjeib 
Ta)amBib gniEBaioab YlIaubBTg io anos b o) e)3ubo-iq biaa 
-lapoB o) boB ladlo ad) moii ano 2)ooboiq bis^ sisisqx o) 
gni))u3 avi)3alia o) 2)3uboiq bisz io )naniavoni ad) a)Bia 
-qae biB« gnibaai yUBbaaupat bnB yllBubivibni .baaqa 
-boiq bis* gni))i/3 bOB anox gni))ua b o)ni Oouboiq ba)B-iB 
-qa* .anox gni))uo biB^ ni tjuo abi8)uo bns ia)n93 o)ni 8)3u 
-qae bnB 8)110 abiOuo bbu moii «)U3 latnao bias gai)Bis 
gniiavooai ,r)uo abi2)uo bnB ia)nso ad) gnigiBdoeib ylaJaiB 
bisa gniio^oai bOB a)uo ba)sTBqa2 biB2 ra6ii muibam bisz 
.aaox gmnlB)aoo muibam biufi biB« o) muibam 


avua ovuTDSJiaa htiw ussmsm aaaAamiT 
SDivaa oravoaooj-rrvtA 

.aTha 9qUa'<I noQ 00«£ .IImsuX .1 bail 

.VIbD ^salagaA aoJ 

W«,W ,oV^ .-ae ,Mf t ,t JaO bain 

(U— lei .13)  Mdmn t 

-moo YldmattB waioe b loi aoivab gninaeooI-i)nB nA 
waioe abiani bnB abia)uo gnigBgna yIlBu)um gniahq 
)aamala babaairi) waioB ano niaiadw anamala babBaid) 
ad) OBd) -ia)Baig d)qab b gnivBd zaaoai iBlumiB nB sad 
noDoaiib iBixB nB ni d)biw b bnB .tbBantti t)i io ri)qab 
01 gniad aoivab biBC .absairi) b^s^ io rio)iq ad) nBd) 7a)«aTg 
-a)am )aaiOtai b io bamioi gniad aoivab bxBX ^Bzaoai buu 


I I 


OAa YTUmj t^O-lAV^g 

rte dif dl SI— es .oficl -nta^ o\^ .isiLM budooaJ 

.Y.VI .caiumil 

fff,dM .oVT .lae ,Id«I ,M .asQ ball? 

(I— OSI .O)   .ttriBlD € 

io Y^iiBiuIq B io noi)Bnidmoo ad) ,gBd Y)ilbu b nl .1 

8)aamala baMoqqus io Y)ilBiuIq b bnB 8)namala )ioqqu8 

aqaDa )ioqqu8 io iiBq b gniaiiqmoo 2)namala )ioqqu8 biB8 

gsd io liBq B gnieriqmoo 8)namala baMoqque biB8 bnB 

ybod B gniarrqmoo eqBDa noqquz biB8 io dosa ,8)namala 

6 gnivBd boB Ta)OBiBdD iBnibirtignoI yllBianag io )namala 

jaamagnBTiB iBanil ni s)namala lanaJsBi qBne io y)ilBiuIq 


Mei ,T YHAimAl 


aTTasAo jAioiaao 


^ 


aiuoaz YldB26aIai o) aiuJxfl gni)nuom bnoaaz biB8 ri)iw 
bnB .zlannsria btBZ io ano ni aiulxft gnilnuom bnooae biB8 
yIdB)8uibB miB gnilnuom b gnivsri aaiulxfl biai io rioBa 
aldB) B io bna ad) aviaoai o) moiiaiari) yllBialBl gnibna)xa 

JOOT orarnjD ooa aa jiofl.asiAH 

•ml-idaBbA 4dasm-omuiBT «-d£I ,BfnuasT ouxb^ 

naqsl .ot-oxJoT 

WT,MI MVi .T»8 ,IWI ,€l .iqA balTI 

(£— Ml .13)  .urialD £ 


-t. 

o)m 8gga baUod-biBd baUadz giu))uo loi loo) b nl .1 
■UBq B gnivBd aqy) ad) io enoiMoq Uupa yIlBbnB)8du8 
woIIb o) ioaiad) bna ano )b baloannoo yllBloviq emiB io 
,iad)o doBa moii ybwb bnB biBwo) zmiB ad) io )namavom 
\fBWB zmiB ad) gnisBid yllBmion zmiB ad) loi aoBam gniiqe 
ad) )naoBtbB baiuoaz gga nB loi lablod s .iad)o dosa moii 
-bB aoBam gnb)uo b bnB .emiB 9iii io ano io bna aaii 
ad) d)iw afdBiaqooo miB iad)o ad) io bna aa^ ad) JnaoBi 
loi iad)o doBa biBwo) bavom aiB emiB ad) nadw lablod 
B gmbuloni lablod bisa .lablod ad) ni gga ad) gnb)uo 
babfiolnu nB ni noi)Biugfinoo iBoinoo io lioo gniiqa iBiiqe 
bna lallamz ad) o) balquoo yldBiaqo ioold aaBd b ,a)B)8 
boB .ioold gniqqodo b gniniiab bnB fioo iBiiqa ad) io 
miB ad) o) lioo iBiiqe bns iooid aeBd ad) gniiuoaa enBam 
,Tari)o doBa ebiBwo) bavom aiB emiB ad) nadw isdi oa 
•ra)iBaiad) boB Uoo Uiiqa ad) eagBgna enBam gnb)uo ad) 
naad tsd aloyo gnitJuo ad) Ibnu lioo Isiiqe ad) eaaaaiqmoo 
.ioold a8Bd ad) gnboB)noo enBam gni}}uo ad) yd ba)alqmoo 


WJTAJIATIA ovasutm OVIA mj 9K»Aa)ia 
.. S^^^ J« ^^^^TDajiaa HTIW aaaiYOJW 

^bida^ staiooS o) loiQinB .aonn? ,8h«q ^atiuKl n„i 

r: aopkuoaM  A  aimidD  ooilBiiolqxTb  A 

ynaqiooa iaote tiilo( • .aomna ^lafooyta ,zaiiilooNI 

owl ,£ anal aamna oobitailqqB ,y»hohq afnisn 
(8d— d»l .13)   .Miii>13 « 


r.-r.  ^ 


D 


I- 


^u.\t 


.gninaqo )2ia biaa a)i8oqqo ladraado laqqu bipe io IIbw 
ladmfido laqqu biBa no agoBfl gnibnaJxa ylbiBwni nB 
-gsm-non io lavoo inh s .gninaqo bnooae biM bnuoiB 
bisa no gni)eai gninaqo bnooae biBe gniaolo lBria)Bm oban 
-oae B .ladniBdo laqqu biae nid)iw aIdfi)OBDai bnB agnsR 
)eifl bise gniaolo bnB io aagba ad) no gnbeai lavoo bno 
-tosDai buB lavoo )8ifl biBa nid)iw ba)nuom bnB gninaqo 
B .ladniBdo laqqu biae o)ni lavoo )aift biae dJiw aids 
)eTa biB8 )uodB ladnudo lawol biBe o) baiuoaa dguoD 
euounbnoo b .dguoD bisa ni lBiia)Bm gniUaa b .gninaqo 
)aiii btBe bnuoiB gnibnaJxa lavoo bnooae biBa no aoBiiua 
-noo B ,lBiia)Bm gnilBae bise o)ni dguoi) biBe ni gninaqo 
biBe bnuoiB gmbna)xa lavoo )eift biBe no aoBiiue euounb 
euouni)noo b bnB lBiia)Bra gnikae biBe o)ni aosiiue )eift 
biae bnuoiB gnibna)xa ogOBfi biae moii gnibnqab aosiiue 
j .lBria)Bm gnilaae bise o)ni aoBiiue bnooae 


MT^II^ 

aOIUO WA8 CIV1A8 

.Vb3 ^aaiasnA mkI ^ dl»ll .3 0»S£ ,-ib8bJ auJIUW 

M8,£91 .oV[ .is8 ,1M| ,r y«M balia 

(OdI— e^|J3)   .urisOS 


i==^ 


-bnaqabni io liflq b rgniaiiqmoo abiug abald wse A.I 
a)Bibanna)ni ba)nuom YHB)oviq erniB aIdB)Bikyi yhna 
InaoBibfi eao) )nara)ud6 baeoqqo gniYiiBO bnB ebna liari) 
ad) io agba gnb)oo ad) )naoBtbB baeoqeib ebna )noii liad) 
aonsiBalo gnivBd bna ioaiari) eabie aJieoqqo no abBid 
miB biirij a ;abBld ad) io agseeaq aaii loi naaw)adaiad) 
amia)ni baJoviq bna anna io liaq biaa aaaw)ad baaoqaib 
-agfigna bna )noii a)i )a enaam gnivad bna ebna eli aJaib 
lBia)Bl ad) loDnoo o) absld biae io agba laai ari) riJiw alda 
ad) gni)oanno3ia)ni enaam bna ;agba laai biaa io nobiaoq 
iad)ia io noba)oi )ad) oa enriB aaid) biae io ebna laai 
nriB biiri) ari) io noi)a)oi eaiiupai emia io liaq 9di io 

.d)iwaiad) 

wr^iU 

oraTnj3 Jioa on wa^ xawoa ajaATguiOA 

aoaj ajoAT aa5ia«iAT 

-N  Jiaa .K ^lalMuaalA ,iMwiabiiiiO J tiadUO 
M8,lYl AtVi .lag ,£d«l ,8 .daa baUa 

(e»I— €»l .13)  .MalBl3 € * •' " 


L Li lli _iU 


tlL   Aori 


itf.fttit. 


biupH a gniniia bna qu gniiaaid loi eu)8iBqqfi nA A 
rtBda B .gniaao laludu) laobiav a gnieiiqmoo .nobaiaqaiq 
d)iw bign laUaqmi oa .gaiaao ad) ni bwnao yldavlovai 
io >f)ilBTuIq a gnibubni bna ,)iada biae io bna lawoI ad) 
taib9 gnibsal liad) gnivad bna ylbiawnwob gniqole esa&v 
aldavlovai ad) io bob yu)oi ad) io Jnioq a ri)iw banila 


B no egal baiaqa) goiiam loi gii aida)au(bB oA .1 
avooig a .abila ba)agnob na .gniaiiqmoo bna ,wae lawoq 
a .abile ad) io abie laqqu ad) io YUanibu)ignoI gnibna)xa 
)namngilB lBoi)iav ni abile ad) d)Banad gnibuDoiq dii 
ni a)aool yldaabile o) ba)qaba dri biae ,avooig ad) d)iw 
ladmun a ,waa lawoq ari) ri)iw baJaiooaea avooig ia)im ari) 
ari) io abie laqqu ari) moii gnibnB)equ edii aeiavexun) io 
liaqa baoaqe ebnnBrio IiB)avob gnimioi edii biaa ,abil8 
o) baiuoae aiu)xii gnilnuom a ,abile ari) io yIIanibu)ignoi 
a ,o)aiari) yilamion gnibnBJequ bna abile aril io bna ano 
ano yna ni ba)nuom ybvi)oaIae aiu)xii gnbnuom bnooae 
baviaoai yldfibile enaam gniiool .ebnnario Iia)avob biae io 
aldBagagna yldaeBsbi abila biaa io avoo-Q biae iiiri)iw 


T9 


JAOrWAHOaM QMA JAflaMaO 


M8I ,T YflAlTMAl 


-  vmiTAVQflMOD oviA ajnjTxn mrasTTeam 
agaiw ana ovowAxa httw ^oajiaHT 

oUO 1o nottnoqiM ■ ,oidO ,iMal9T»l3 ,xaaqiDo3 ittafl 

•ie«eri ^vi .•»« ,£mi >t a^ bam 

(S^— Cei .13)   .imtBlD «i 


,Ylq ohdfi) 900 tessi }b gnibubni ecAsifio »ldix9fi b ,29103 
-nno) shdfi) bitu lo 93«)iu2 lBin9lX9 9di no iBrntsm b89il 
-fun 3h9nio)«Bb )o bade islunnfi n£ .noiiioq bfi9T} £ gni 
9ill ^{Ino riliw 22£3i£3 9rii )o ioh9)ni ad) no bseoqzib l£ii9} 
}99d« 9di )o tao'tgn Ifinisism gnibnstxs-YllBitnsriginujo'ib 
aodioq 9di riJiw bns zeftoifiD ad} lo loiislni 9dl ol balinu 
01 2SS3XB3 bi£2 moi) soil zaoigs-i IfifligiBni bis2 ooowjgd 
bofi ezAoiso 9dl ii99wJ9d i9dnisd3 9ldsJBfini ob 9bivo-iq 
9dl yd b9nno) T9dtnBib 9di \o tisq tBdl rbiw la^At gdl 
YBm 911} sdi doidw no mh Isodw b dliw sidfirmolnos J^sdz 
ni b9iu39e 9vIbv gnilloilaoo noilBfini m bnfi .bolnuom 9d 
-fiiBds bi62 dJiw goiJsoiflumnHX) boB sib bLs2 )o noilioq b 
bA9d boB noilioq hsani ,22S3ib3 biB2 )o x^ilidixsR ad} ,i9d 
nadw 9ii} 9riJ )o gniblo) linnsq oi iriMoftiuz gflisd asioo 

.b9lBfV9b 21 laliBi 9d} 


eaviaa a^w oraxADOJ mo^ butaha^^ia 

tboowoMiO ,9w«l>^ .^ adol ,atUiun'<I ^taHyorfi Si ishailD 
ot nocqiau ^JmiI ^aUoquuibnl ,iii9W>»lfl aiiioJ bos 
•oaibiil I0 ooiteioqio} b ^anl .aahlBuiMiI irinA 
MMIS 'OVL .nS ,£d«I ,ri ^lal bsIN 
(t£— est J3)  .HnteO 9 


^noiJBflidraoo iinu d3)9U29iq boB 229Tq gniwBib b nl .1 
eoBSffl i9woq mBi ,dlBq Jrighqu ob gnolB sldfivom tOBi b 
4JBq niBi 9dJ \o 9bi« 9no jb sniBi) b .niBi 9di jnivhb loi 
rilBq bsaimiaJabaiq b gnolB aldfivom noaiadj lolBvslg n& 
aoBsm i9woq loiBvals ,2noili2oq bsiswol boB bsaiBi oJ 
« .ylavboaisa .znoiiiaoq biB2 01 ioiBV9l9 9di snivoai io\ 
ioola 9d) gniJioqquz zobsoi iainoqqua .isqqhs ^^o^ 
baelBi oi dJiw3i3dJ Jnsmavom lol lOJBvab gdJ no la^qng 
oJ9i9dJ sviJBisi ja9fn9voni lol boB snoiJieoq b9i9wol boB 
biB2 ^Bq roBi biB« \o \\9eivfias.ii 2xioU39Tib slisoqqo ni 
^Ilnabnsqabai sIdBvom gnisd loJBvals bnB .msi ,i9qqna 
-9I9 adt no 2nB9m i9woq i9qqha sldfibbiy .ladjo doB9 io 
-bisiy lol m&9m snirioqqu2 adj oi baioannoa bnB toJbv 
io anobosiib hi&i aii io ano ni isqqhg sdJ gnigiu \[6& 
i9woq niBi btB« ,diBq bias lo ilsnmaara ia^mswom 
2nfi9m i9woq i9qqn8 bnB ,2nB9m iswoq igJbvsIs .ensam 
-is loi zi9d)o 9dJ io i^Iinsbnsqabni aldfiisqo gnisd riasa 
loJBvala boB ,niBi .isqqhg 9dJ io e)n9rn9vom biB2 sflii39i 
2n£9ra Ioilno3 loiBvsb bns ,i9dJo d3B9 io ylinsbngqsbni 
ioJBV9l9 9dJ io noiJ6i9qo 9dl gniiloilnoo loi 9ldBi9qo 
io gnjiawol io b99q2 9dJ x^v oi bb 02 2nB9ni isfwoq 
V) gnn9woI io b99qs 9dJ io '{Iin9bn9q9bni ioiBV9l9 9dl 

.mBi sdi 

aVTUMOW aVlA VlOrraj^MOD hoi 8UTAiIA«NA 

ajjaw -^o H3YO 

4ioteN>H ,^»IIooW .3 dtoonsX boB t'l^SoH .8 HsdoH 
•Offl Y»r»l ot ,2ta»ffliisi«« 902901 '^d ,2ioasie8B ^.isT 
oottrKMno? B ^«UO ^Bilirr ,tiuH|iiio3 dTU9C95I nohsob 

9WWBl9a Id 

tH,W .oK .198 ,Id«I ,W .T»M b9li1 
(M— ££1 J3)   jorialD S 

-83iq i9bnu Il9w b ni gnidul gninnui loi auJsiBqqA .1 
bstqBbs l99i bsJnuom Y'dBisKn' b zaeiiqmoo doidw 9iu2 
-ni Yll£i}nsi2du2 balioa io ri)3n9l zuounilnos b svisoyi oJ 
^^liBtooxiiod b93Bq2 muib tenft b9voois b .gnidul 9ldix9n 
01 qid2not)Bl9i 9vijBi9qo ni b9tnuom ^(IdfiJBJoi boB moii 
.no9i9dJ 9vooTg 9rij ni goiduj bifi2 svisasi oJ l9»i biB^ 
iTBqB b93Bq2 yIlBi9dqii9q 2mtnb bsvooig io ylilBiulq b 
-b;oi loi minb inH biB2 o) bslosnnoo ybvilBisqo bnB no 
io noiJaJoi adi oJ 9Ji2oqqo noiJagiib b ni dJiw9i9dJ noiJ 
"(kfBiBloi Yl99ii «i9iloi b9vooig io liBq b .minb l2ift biB2 
ylilBiuIq biB2 moii bsoBqz YllB3in9v msbnsl ni bglnuom 
J&di riou2 9onB>eib insiafflug b liBqB bsoBqz bnB zminb io 
.gnidul biB2 io 9gB22Bq woIIb 2i9lIoi biB2 no 29vooig adJ 


goivBd saidoBoi goibasd sqiq « dliw noilBnidmoo oI M 
B dJiw }n9m9SBgn9 olni 9ldBvom rionuq b bnB enB9ni sib 
-sisdl Bbn9d gninnoi loi 2nB9m 9ib biB2 no b9)ioqqu2 9qiq 
ot 9vi}Bl9i 9qiq io d}gn9l b gniiBooI loi eulBiBqqB ob ,ni 

gniBiiqmoo ,9nid3Bai biB2 
bus moii YlbiBwtuo gnbostoiq mB9d b9)Bgnol9 nB (b) 

soidsBin 
•tdabib Y^A^bB BtTOqqin sqiq io Y^iiB^ufq b (4) 

,mB9d biBB goolB 
niBsd biBs moii gtomsi alioqque biBB io cbn9 9dl (0) 
-BD loi nobBixigAnoo b9qBd8-V yllBi9n9g b gnivBd 
iBnBlqo3 ni bsKxpib gni9d bnB no9i9dl 9qiq biB2 gnilb 
bcBB dtiw tflsmngilB ni isdto d3B9 dtiw qidenoiiBlsi 

,8aB9m 9tb 
ni 8tioqqu2 biBe io d3B9 no bstnuom lotoBitoiq b (b) 

,mB9d biBB io 9aBlq 9di ot Umioo noBlq 
biM io d3B9 gnolB 9ldBbib yidBtuiibB snB9m qot« (») 

boB .eiolOBiioiq 
no ooitieoq b9xfi b ni bsoiBtsi YldB8B9l9i uiB9ffl (\) 
-msm l2ifl B dtiw babivoiq Jbns 9qiq biB8 io bn9 9no 
biB« io 2bn9 biB8 dtiw 9ldB9gBgn9 Ylavitoslse lad 
ot ^^fitBI9l 9qiq bias gnitBooI yUbixb loi stioqqus 
-98 i9dffl9m bno39e b btis 2nB9m 9ib bnB ddnuq biB« 
-ugnB loi 2nB9n] qot2 bis* dtiw 9ldB98Bsn9 Yl9vb99l 
9tb boB daoiiq biBc ot 9vbBl9i 9qiq biB« gnbn9ho yIibI 

^BOBSffl 

io Bbfi9 9dt bnB i9dm9m teiA biBB io Y^adqiisq 9di (%) 
godBm gnivBd au9d 9dt moii otomsi stioqqin biBS  if 
no i9dm9m tnd biBS gniniBt9i yMbbbsIsi loi ssoBi 

.aiioqqiM bis* 
T— .0.0 g«T 


Mei  ,T  YHAimAl 


arrasAo jAioi'i'io a 


ae 


-9«i B io noitBoilqqs noqo noi}39nno3 io 9nil b9n9iB9w 
srit ot tun biB2 no i9bIuod2 biB2 Yd 9iu229iq bsnimistsb 
moii tun biB2 Yd bsilqqB noitioq svssle bisz io loiigtni 
8nB9m gniqqBli9vo bi62 .noitioq ybod biB2 io 9bi2 isrito sdl 
b9i9vs2 9dt io tnsmsvom IsixB timil ot bgtqBbB gnisd 
io 9bi« 900 biB« moii too b9tsi302SB boB noitioq 9V99I2 
■»rito biB2 biBwot 9iuti9qB biB2 riguoirit noitioq ybod biB2 
timil ot bstqfibB gni9d szBd biBC .noitioq ybod biB2 io sbi2 
,noit39iib LsixB isrito sdt ni tun biBS io tosmsvom IbIxb 
-timil loi ton biB« no bns noitioq ybod biB2 no 2nB9m bnB 
bi62 bnB ton bis2 n99wt9d tn9m9vom 9vbBtoi 9vil6l9i gni 

.noitioq Ybod 

n'r,dii,£ 
jaaHw ajDiHav A Jio^ QA^ viorDAJiT 

. Ji^ ,sliuMin»0 ,19811911 .1 indDW 

^- rrcfK mV[ .198 ,idei ,« jdo b9iri 


siil-i9ddui io boBd iBlunnB t2ia b gniziiqmod boB Lui 
i9t9niBib 9dt gnitBraixoiqqB i9t9mBib b gnivBd lBii9tBm 
883391 iBlomiB bifis io 93n9i9iniu3ii3 j2omi9nni sdt io 
io s3nsisimo3ii3 teonnsnni sdt dtiw tnsmsgBgns ni bns 
-9tBm siil-isddui io bnsd iBlunnB bno3S8 b ,88S3si biB8 
sdt 8B smB8 sdt YlslBfnixoiqqB istsmsib b gnivBd iBii 
boBd bno3S8 biB8 .sbBsidt 8ti io t8si3 sdt io istsoiBib 
ristiq sdt nBrit istBsig nottogiib iBixB nB ni xltbiw b gnivBd 
.ns9wt9d9i9dt 93Bq2 B gnivBd ebnBd bi62 .2bB9idt biB2 io 
-IfiibBi bs3Bq2 YllBitn9i9imo3ii3 io i9dmun 9lqitlum b bnB 
biB8 ni lBii9lBm 9iil-i9ddui biB8 io 89ioq2 gnibnstxs y1 
Ybvb3sq89i bst3snno3 ebns istuo bnB isnni gnivBd ssBqe 


na gni2iiqmo3 Issdw 9bid9v b loi bBq nob3Bit A .1 
tBfi bnB tdgid i&R b gnivBd isdmsm bsqBde-U bstisvni 
esgbs sbi2 sdt frigid biB2 ot 29lgnB tdgii iB b98oq2a) 2g9l 
gnivBri 29gb9 9bi2 biB2 io 9no .blkiBq gni9d tdgid biB8 io 
-2ii IIbw b9q6d2-V trigiiqo nB .nobioq tuotus b9qBd2-V s 
io bn9 99ii 9dt tarit 08 b92oq2ib bnB tdgid bi62 moii gni 
-3noi 9dt dtiw 2uoogbno3 zi IIbw biB2 io 8g9l 9dt io ri3B9 
biB8 ritiw nobioq tuotu3 biB2 io bn9 tn93BibB gdt io noit 
-t39ioiq IIbw biB2 io X9qs 9dt .tdgid biB2 io sgba 9bi2 9no 
io YtilBiuIq B 4dgid biB2 io 98b9 9bi2 i9dto 9dt b^o^(^d gni 
ni b9gnBnB 2dn b92oq2ib YllB3bi9v b9gnBnB YlansvznBit 
bnB IIbw bxB8 n99wtsd s3Bq8 srit niritiw noitBlsi bs3Bq2 
bns sno gnivsri edii biB8 io risBs .nobioq iuoiuo bisz 
gsl d3B9 io bn9 99ii 9dt .IIbw biB2 dtiw YllBig9tni bsmioi 
na ritiw bsbivoiq bna bslBsioiid gnisd isdmsm biB8 io 
B JO otsisrit tnsmrisBttB loi niq lotssonos b loi gniasqo 
'^ .oiBda B io iail 

amT YDviaajiaMa a joata j^ivn 

HWiYoa »bao^ .W bbmbI bos ,biHd9T9lD ^asamH inna 
(^oaqmoD ibhbooO .a .fl 9dT ot noosian ,oiiiO ,awot 
^iX I?.^ S oottnoqw a ^Y.M 410Y W9V[ 
I«S,MS Ml/i .198 M^l ,W .wA bsOa 

(•C€— 181 Jb)  .wdaB « ■•* "• 


.frb. 


44, .^f , 


laibBi B ni 9ldie29iqmo3 gnisd esjfoqg biB2 .ebnBd bisi ot 
-3S8 bnB t2ia biB2 ot 9lBib9mi9tni nobB3ol b i& nob39iib 
noi829iqrao3 ot s3nBt«iB9i a gnivad bna ebnad iBlunna bno 
nob39fi9b ot s3nBt2i29i narit istBsig nob39iib Isibfii a ni 
-vBri esioqe bisa .nobssiib Iabnsi9inu/3ii3 Y'l^ianag b ni 
-n9g b9t39ftsb nsdw bna nsswtadsisrit essaqe nsqo gni 
io noitatoi lautum ot senoqesi ni nobasiib sno ni yIIbis 
gnilqqii3 ot tn£t2i2si gnisd 2JnsmsIs bsbfisidJ wsi32 bi£8 
-Btoi S81SVS1 noqu nobosiib stisoqqo na ni siuxsfi bna 
tidixlni ot Yd9i9dw etngmsis bsbasirit wsi38 biB2 io nob 
tuodtiw tod etnsmsb b9bB9ixlt W9i38 biB2 io gnins2ooI 

.nobatoi seisvsi gnrnad 


ajoAJiayag mnw iiavnATaji owa twi 
viorrww ay aa J8 

oi -mmffmm joUO ,b«tBiiilO dHoV^ ,nofa .H 99fi9iinJ 
-ciofK» m ^oUO ,bfud9T9l3 ^sol ,ifcMboi^ iiaiin9iiiiiT 

oidOlooott 
n%M mVI .n8 ,»M1 ,£ .ToV? b»Iia 
(Sr.l»— lei J3)  .MBbdD II 


.*,-^'    t* 


-Tb booaqz io liaq s gnieiiqmos 91b sldataiini nA .8 
ba9d  9ldi2n9tx9-non  .9ldui9fl  jnibflslxs-YlIabnsisimus 


taft YUfiiJnBt2du2 a gniaiiqmoo ssivsb gninstzal a nl , I 
a .rigooidtsisdt siotisqa na gnivad noifioq Ybod iBtsm 
io sbi2 sno moii Y'biBwtoo gnbasioiq noitioq svssla 
io laiistBm srit moii bsmioi gnisd bnB noitioq ybod biag 
noitioq 9V9sl8 biac .siutisqa bia2 )b noitioq ybod biB2 
nosisdt 2nBsm gnivari noit3S2 s2Bd laigstni na gni2riqmo3 
s8Bd bi68 .siutisqa biB2 io yiariqiisq srit zqahsvo risiriw 
noitioq ybod biaz ot b9t3saao3 Yllfiijatni gnisd noit3S2 
srit gnizaaqmosns aob3saao3 io snil bsnsiasw b gnola 
.otsisdt noilabi bsaoqatxot nJ siotisqa biB2 io yiadqiisq 
.inadi a gnivari ton bias .siutisqa biac ni bstnoom too a 
Yjseisvenait gnibnstxs inari2 bisB io bns sno no sead a 
ni gniaai isbloode bssiai a gnibuioni sead bias .io9isrit 
-sd ioaris biae ^inade btae io oob39(oiq io noit39iib srit 
isbfoori2 biaa ritiw nobioq svsste bias ni bsvisssi gni 
gni9d noitioq 9V99I8 biB2 ,9ioti9qB bias ni b9vi939i gni9d 
bia« gnola nobioq ^bod bias moii bsisvsa 9d ot batqaba 


QQ 


JAOIVTAHOaM QMA JAflaMaO 


WWI  ,V  YaAUKAl 


aaouirrxa mn «jta«a^«ia aovTAHOxa tash 

aqillid<l o) loasfaM ,.mliO .sUivwltufl ^UMlqauO .3 liuq 
ruwalsQ lo oollnonoo ■ .tnaqaoD inuskrds*! 

« (M— «dl .13)   .MdBO I 


llMk 

?  ,           «1 . -   t" 

'  ■ 

^              ^0J1J« 

YJEuoavoTvioD ^o owTuooD avTioayvioD 
lurre JATHM oravoM 

.H b^olD ,olilO ,ob9loT ,snoD IkmsD bfu sgs^a bUnoa 
,oidO ,oiMloT ^d^aA .J qllidq biu ^doINI ^bl ,sauoY 
,oliK) ,ob»loT .aohnoqioD aaoH-baalbil/ ol noosiess 

oUOlo noltanoq'io) • 

(Wl— 2il .ID)   .sniialD 81 

noilsaidoioa ni .anigiiqmoo eulBiBqqu ^nilooa qru2  r 
aiiBsm 8niJ«Io3rii3 ;i3dni«ri3 anilooo s gninftsb enasm IIbw 

isdmBria bis* o)ni bfoR snilooD to mfisiiz b gnilBlusiis lo^ 
bis* riliw ooiJB3inumnio3 biuB ni gfusm xod gniUidiUzib 
gniznqnios enfism xod gniludiDub bis2 .znesm gnUBluoiia 
-mBrio biB2 niriJiw bsgoqgib zaxod sniludiiJzib to slM owj 
/Ilsisnag gnibnsJxa zaxod gniJudiiJaib to alse bisz .isd 
liMS oj bllBisq Yllfiisnag baaoqzib gnisd bns yllBoijisv 
-2ib to 138 riDBs ,i3rfjo floBS moi) balBiBqw jnisd bnB isdjo 
bns 83xod gniJudiiJgib bna owj gniziiqmoa zaxod gniJudiiJ 
-•raJni baeoqzib xod gniJudiUzib aiaibarmaJni ano IbbsI is 
-ludiiieib bisz to rioBs .asxod gniludiiieib bna bis2 slBibam 
anoq gnignqmoa enssra Haw yd b^mioi gniad laxod gni 
-«ib 9dl moii biuB gnilooo to wofl sril linnsq ol botqBba 
-oqmoo IfiilnBladuz a gnivsri noilosiib a ni xod jniludiil 
-ludiiiaib to eix adj to isrilo aril ol Ifinnon noilom to inan 
to bna-Ua a sniyavnoo loi Maam -ralloi bna .aaxod gni 
2lM bisa aleibsrmsJni ladmBria gnilooa bis« riguoiril qiile 
baJ«Ui3U3 ai biufi gnikxw ^daiadw .8ixod gniiudiujib Jo 


-lud« OB snisHgns .soahuz mh bias sib gnigBgns ,33b) 
sdl booYsd gniJostaiq bas ,90s) sdJ to bn9 adt 1b insni 
Ibm inaosiba yltauium to ebns srii ,99s) sdi to bns isriio 


i'». 


*»«I  .V  YHAUMAl 


^TTasAo JAioiaao 


8Q 


( .r 


4. • 


Ji^;::r.^'&^r3?r.'^':sj rnt„-^-^^ 


gnisrf ioold d3€» to bos 900 bna grnqqahsvo ei^old 
boB .ioold gniqqBhsvo 9tii of nnoteoo ol bois^mario 
oliii i30fd 9di goisiu ioold sdt dliw gnilfiisqooa 8nB9m 

.niri sdi riliw Inarns^asna 


elahalam DiJzBlqofmsdJ lol eiilaiaqqa gnikxx) A .1 
zmali 3iJ2s4qonn3dJ bsqarie gnilooo to sidaqao ei daidw 
-mro doiilw tosisdJ noilBiugflnoa adJ gniialla luodliw 
3ldibnaqx3 wollod owl igaal is .noilanidmoo ni .zsziiq 
01 2a balqaba oa stb dairiw laiialam aldixaft a to zHoi 
-noo adl ol miolnoa ol ea 02 gnimioHb to sldaqao ad 
sHoi biaa .msli Diizalgormadl baqaria 9di to ooiia-UigA 
6 abivoiq ol za oe gnimiolsb to sldaqao gnisd ladnul 
bsqsda sdJ riliw loalooo ni IIoi rioss to aoahus mumixam 
ylwrt 9vIov3i ol balnuom zlloi biaz .bsteoo ad ol mali 
znaam .ladio does xliiw laaiaoo ni boa zaxa liaril luoda 
labio ni zlloi biaa olni muibam bixjfl inft a souboiini ol 
-la ydaiadl losiadl anoiznamib lanoilQaz-aaoio aril yiav ol 
baqfida aril riliw loalnoo ni aHoi biaa to ^n8hu^ adl gnrial 
-ni adl riliw gnbaainummoo enaam .balooo ad ol maii 
B to wofl gnilBluoiia a abivoiq ol zlloi bisz to lorial 
babnaqxa adJ moii laari avomai ol muibam bioB bnooaz 
sd ol maii bablom biax mu&o ol anBam bna ,2ltoi aldixaR 
01 zitoi biaa gniauao ydaiadJ glJoi biaz naawiad bavom 
baqBria biaa riliw qidanoiJAiai agoarisxa laari ni avJovai 

unati oiltBiqoanadi 


d8T,dti,€ 
DrajOOD OVLA OraXAaH 3V10S JAilUJq 

MaxgYg 

ln»a»0 ol loosiaai ^bM ,SB^>qS nrU^ .doHbaaM ysoisa 
-oqioo B ,.3.a ,aolsniileBW ,.3al ,siiiIooD A gnilBaH 

baslyiBM to aoiln 
I8€,»££ .0VI .198 ,£d«1 ,81 JqaS b9iri 
(I£— «dt .O)  .BiniBlD T 


<■-•. 


r tS#- -5' 


>-i . 


! 


-biawiaai Yliaisnag ebna aa-d balaannoomi ni gnilaninnaf 
I __^^^^^^^    .nagxiA biaa to xl 

.MIbD ,«hJ>mi1 ob^ ,48 MadU^ <»fre ,i9^a .3 89inBl 

€dl,de .01^ .198 ,ld(»l ,dl .IBM b9U3 

(«K— Odl.r>)   .misIDI 


JAbz naawjad gnidm balkw biaa gfliynao lol bangila gniad 
.Il9w biBa olni gnidirt biae gniaio^ bna zialloi 


, £8r,dti,e 

I ^     ZKiAaNi ajoH Jiooa oraa J03 

"Zl E.'^^ "^ >C«w*uiq alod2oM .3 811 ,i3inbu5I JmI 

dl8,Wr .oK .198 ,82^1 ,8 .Jq98 b9ll3 
(«1I— Odl .ID)   .ttaUdO S. 


•if 


\ ■ 


TTTTtr 
S-^ 


assa^!^^|^EB^^^^^^^^^^ 


LLH.t...... 


'.■* 


Tol aqyl noilaIu3ii>ai lia baoioi aril to malay« b nl .1 

-eriqmoo noiianidmoo adl .eanos bnooae bna izift gnilooo 

ylsvilaaqzarr gnibaal zmaleyz iliowlaob bnooae bna i^^H gni 

-ooo a to luqluo adl moii S9nos bnoo92 bns laift biaa ol 

i9qmab baxrtolom b .enaam lawold lia gnilaiaqo yleuounil 

TIB gnilioilnos loi emalzy? jliowioub bisa to riasa ni linu 

gnilooo lia  aviiaiaqo YlJnaliimialni  ,rigooidi9i9riJ woft 

baoTol lia aril  rfiiw  noilalai  agnarioxa laari ni  anaam 

-onnadl a .emaleyz }(iowl3ub bnooaa bna Inft bias riguoiriJ 

-9b 9iui8iaqni9l adl gniloalae tol 9nos doue daas ni Wt 

•noqesi enB9ni ,9nos rioae rfoaa ni banisiniBm ad ol bvxu 

lalaormadl douz doaa to noilaiaqo aril ol ylaviiaaqzai aviz 

lia biaa to noilaiaqo loalia ol gniloos loi gnillao nariw 

Jinu laqmab aril !o noiiBOlaa laafla ol bns znBam gnilooo 

ladlo arij ol gniniBliaqqa malzyz jhowloub laluaiiiBq aril ni 

bna noiiieoq bazob laaaiq b ol gniloos gniiiupai ion anos 

Igniflao anox adl ol gninianaqqB linu laqmeb aril aeuao ot 

,noili2oq naqo 9ril ni niamai lo ol avom ol gnilooo io\ 

41B zlalaocniadi biae to riiod nariw svizooqesi aoBsrn bna 

-aiaqo ni nariJ Ion ai enaam gnilooo lia bisa bna baftzilaa 

naqo ni tlinu laqraab biaa to rilod gniniBlniam lol noil 

moiJ lia to noiialuoiio Ilirt nialniani oJ ydsiadi noiiieoq 

.oaos bi«e to dlod dguoidJ anaam i9woId bise 


-vari aqyi adl lo yiaqsib a loi soivab gnisiUdaia blol A 
agba laqqw aii gnola alaalq liaqa baoBqa to a'aiiaa a gni. 
-iilidala biaa jBiialam balsalqnu to anoiiioq yd-balaiaqaa 
- 01 balqBba ladmam bioo aldixaft a ;gniaiiqmoo aoivab gni 

•  K vI^k"^' "^'"^ * ''^'*'*'*' ^^^ ^° '*^'>'^ =>rf^ a"oI« bnalxa 

■   kfr *;°«j;**'«''n t-io^ 1>'B8 anola baoaqa anaam gnirioal 

•   «I? °* I'O'n^m bioo biaa gnirioaiiB ylbiqai lot olaiarii 

naftwiad alayiaim iiaqa baoaqa banimiaiabaiq la yiaqaib 

N £ ^aria a gnivari anaam gnirioalia biaa rioaa .alaalq biBa 

aoiiioq bna lavo inad a bna bna ano is^oilioq ba;Joori 

bioo buj* grnqnuio loi ^Inaria biaa to bna ladio adl is 

znaam gnirioalia biaa gniniBiai ydaiarii ,;in6ria biaa laniaga 

•bioo biaa no noUiaoq bsidi banimiaiabaiq a ni 

•Tff.' 

. .  ('--^•l .ID)  .«fliiBlD II 

1^ !! •8"'«^'"«> i98M*>X9 laari avbaianagai A  f 

mtab anaaoi gmbobni bag auu na luoda gniauori arfi ni 
kibai aoahua a gnivari mh, aril .xiiiam J to mil a gS 

^^rZT^T^^^ •'"" "^^""^ '^^ •>"* •"'^ '>i^« »* 01 
adl ^am 9dJ to gniKBqyd inavaiq ol aoahua biaa aril 

^ no balnuom Jioqqua siBuyts na gniaiiqmoo laaa mii 

^^Z ^ ^^\iBR to noiaaaooua b yd babnuod 
yd bamot gmad eaoal aril .oiyisdi ixan aaoai aril ol algna 
Ua« latignBlooi yllaianag a .ainamluda laibai yllaianag 
buu 9di noqu gniiaOT ,93^5 doaa aeoiM gnibnaixa iooW 


gniWoi riliw 98u to} enaam luda-btori loob-gnibtoT  I 
01 baloannoo ylbagniri elanaq to liaq b gnibulom aioob 

JL5'"^*   '^'^ ''^^*^ ^'^^^ •'"'' ^^'''l * **^°^^ Sniwa 
01 toaiaril anoiiioq laai gniinoitooo ni banno! noiaaaiq 

biM m 689031 gninaqo ylbiBwiaai auounilnoo a abivoiq 

mrilw baiuoaa l9:(oBid gnilnoom b .iBaniloo nariw afansq: 

»«e nraiaril bannol noiaaaiqab biaa ni alanaq biaa to rioaa 

iBleib baaoqqo b90Bqa-yIIaoin9v to liaq a gnivarf laioaid 

bsaoqaib inaiab gnibneiaqu ns bna niaiarfj bamiol alola 

gnnqa  baqaria  U-afduob to liaq a  .alola biaa  naawiad 

yd baloannoo gniad amia-U ln9oa(ba ariJ to rioaa .aiagnad - 

-lal loawdJ anriB aai} 9dl bna noilioq agbiid alauoia nB 

-loq b9;{oori 9ril .anoinoq baioori baaoqqo ni gnilanira 

TiBq B gntgagns yllatoviq aiajnari biaa to rioaa to enoil 

Mi gnigagna toaiadl anoinoq a^iid aril .alola biaa to 

^rniqa noienatxa laorlarf a .alnalab biaa to esbia alamixoia 

to abna aiieoqqo gnigBgna yUfitoviq eiagnari bisa to ifeaa 

to enoinoq gniinoitooo gnigiu- gnliqe biaa .gniiqe biaa 

loviq biBa to biawiol aixB ns gnola ladlagol abnaq bisa 

.noiliaOq laanitoo baaolo ni 91a alanaq biaa nariw anil 


ovnvoATaji.TAajq qua awnaKaieug-Yfls^Asia 

ot lOiq^ ,^MoD ,bl9WB3 ,j|ilBOj||oq biBiioaJ biBoisa 

W9^ to nottBToqioo B ,.00! ,alouboi«I oanoD 
€M,W8 .oy[ .198 ,d2?I ,£ ylul b9m 
.  ,   .   ,  ,   (W€— 4>dl .ID)   .mlBiD I 

-bulom 90?/ab gninialai-lBalq bna gnibnaqaua-yiaqaib A * 
iBd-aeoio a .aiagnft Jrigiiqu irigiaila yllaianag luol gni 
3rii ebna lawof liarii ib aiagnfl laluo owl aril gniloannoo 
-vBri bna iBd-aaoio biae ol bablaw gniad aiagnft lanni owl 
rtliw9i9rfi baloannoo ylbigti aiadraam gnriulaoq-lasfq gni 
-lol naril bna ylbiawnwob laifl moilaiaril gnibnalxa bna 
-oiq ylbiawiol gnivari bna lad-eeoio biaa rilaanad ylbiaw 
-qu gnibnalxa awodia gnirioniq-iaalq yianoilaie gniloai 
01 TB91 moil ladJo rioaa abiawoi gnigwvaoo boa ylbiaw 


roi 


JADIVTAHDaM QVIA JAH3MaO 


*MI  ,T  YtlAUVlAl 


-Irisiaitt 8i gnidut biw ydsisdw .soiol gnivhb io ssasedfi  io mtoxs ni gnivad i3m>(Joq abixo anslydja lu io noUuIoe 
biB« isdJ  d308 Ibw  biM oJni  ballsqoiq »i Ji as  boas  b imoi ol ydsiadw .aluDsIom -raq «Jim/ onsIydJs 000.01 

•oubonai i^\BTi9di .biupil euooziv ylavbslai lo inoil booft 

dguoidl biuR soisio) bos Itew Juqni buu oJai isJbw gni 

saiwsibdiiw boB ,Il9w luqiuo ha biswol aobsnno) sdl 

.U9W luqtuo 3d} moi) lio soibulooi biufi 


a- 


8MDOjn vioiTgijaM03 une ra 

aqilliin ol iofiii»i ,jdjK} .sUlTMitufl .snuq ofd»H 

yuwslsd V) iiottnoqi03 ■ ,taBqinoD mosloito^ 

S1MS8 M^i .t»8 ,9tn ,r£ ylol b»I« 

(II— Ml dO)  .rnOaO 01 


Intoalse s bssdlbw srii moil zbasixs snidui bsaaJdsifi-Uz 
bi£« dsuoidi biuft gniwofl nsriJ bos ,Ibw bisa oJni sonBiab 

•Snidul b9a3idsi£-02 


*W,dll,€ 
SI3JJa<IOfl<I HDTiq aJHAIilAy 
^WO .aohsD oiiS .s^ha tttwsH 8W)I .isMUW .M yrui 
enl«3 .OMbmnl ob^ ,.« dJOl VU .iosfl .3 h«D bos 
IW8  ,^9a)iilW  .a latUW  ol  biidl-MiD  »o  noasim 

.)ikD ,aohuO 
t8€,IS£ .o>T .-»« ,ed9I ,»I jul b»iri 
(TKMl— «ri .ID)   MoimlO € 


i 


t — 


csnishqnioo nutomin isllaqoiq riaJiq aldshsv A .1 

,Asdz isllsqciq banoqque yldeJsJoi a 

-Todi aoiJAJOl lol rtsdz bis2 no baJauom gnizuod £ 

^iliw 
SUB Hi dJiw jflizuod biB2 ni balnuom sbald isllsqoiq b 

.JiBite biB2 Ol esisnB irigh Jb snalq £ ni 
-Bllioeo io1 abfild bis* gninoqquz gniauod bi£2 ni znBsm 
Ol svijBbi 2noui2oq Jnaisfiib ol zixs bifiz Juods noil 

,9aBlq btB2 
Insnravom lo^ rtfirf? bis? no bstioqque yldabtlz ioold s 
Jnyiafiib biBz oJ gnibnoqwnoo znoiiieoq msiaftib oj 

,9bBid btB2 )o enoiJizoq 
Sniboslxs 3V0018 b dihur bsbivoiq gni^d abfild biB< 

,aix£ zJi io yll£ib£i 
,9vooT8 bise ni bovison yidBooiqissi sbib « 
biB* ol 9bil2  biBa aniJMnnoo  yllsjoviq ms9m loviq 
bllfiiBq gixB OB luodfi sbiU bisa gnboviq loi iaold 

.sbBid bi£2 io 2ix£ aril ol 
rtBde bi£« io yIIbixb ioold biBz io Jnamavom ydsiariw 
tOBsm loviq bJBz io iix& sdl luods 3bil« hisi zgniwe 
.zixB nwo «i luods sbfild buu gnilBlliaeo loi 
no gnisd zfl£9ni loviq bifiz bnB 9b£ld bi£2 io zaxs sdi 
.liBriz biB2 to iixs aril io ybviiasqaan zabiz oiiaoqqp 


-oJq B moii 8nodT£3oibyrf gnbuboiq lol 8290oiq AM 
-Y£l gnriBsd-Iio bnuoigisbnu sldilzudxnoo ylibsari io ylilfii 
iBiuten woJ ybviiBln ol rigid ybviiBlai moii gnigoBi m 
-aqx 21 ZTsysI JnaoBibB io lisq riaes niswdw .ylilidBSfmaq 
-moa riairiw .layBl sldBsnnaqnii niril ybvii£l?i b yd balBi 
ylilidBsonoq rigiri io isyBl b gniouboiq ylalBifiqae z^eriq 
gnibMi .niaiadl Ibw b bnuoiB toaisril noilaae b gailingi yd 
baling! aril ol 2Bg gninoqquz-noiteudnioo gnLniBlnoo-sO 
ol 2£ 02 2Bg bis2 io ooilaaini aril gniunilnoa bas .snos 
l883l l£ ydaiadw .niriMll IIsw larilonB ol anox bifiz svom 
soubai ol 26 oe bai£ad ii laysl sldBarmaq ztol inaoBibB ano 
aliriw ,i3rtB3i9di ;ni3i9di enodiBOoibyri io yiizooeiv aril 
aviib 2Bg yd ^m£^ gniouboiq jod 2i layBl inaoaibB biaa 
«£g nodT£3oibyd-non hani ybviislai b »nil3aini gnibubni 
-laq zsal biB< olni 2lbw biB« io ano dgcx>iril yUuounbnoo 
riguoiril znodiBDOibyd bns gsg gniauboiq bn£ laysl aW&am 
-aiorii yjilid£armaq aril gniesaTani ydaiadl ,IIaw lorilo aril 
-ni noiteudmoo ulie ni yd layBl biB2 lesl gniauboiq bnB ;to 
bnB zUaw Me2 io ano bnuois Tayal IzbI gnilingi gnibub 
bans balingi aril oJni 2Bg gnirtoqqu2-noiteudmo3 gnilaatni 
2nodi£30ibyri aauboiq ol zb o2 zibw hiss to ano riguoiril 

.Ibw isdio aril riguoiril 


efr,dii,e ' 

aoivaa owreaviiAH tooji qka ouwa sgAiio 

JsT ,KitMa ril 4»andn»vO yoJI »J 

(^T ,dU^ BlidaiW ,AIM zofl ,1 .aUI) 

T€8,Tri mJ/[ .ia« ,ld«I ,J .-utUi bain 

(ill— ITI .13)   MoimTH' 

iSoon io\bnB zgiiqg 22BTg gnileavTsri loi laleaviBri A .1 
no balmiora aLxB as .aousiJ b :2aeriqnioo laizaviBri rioiriw 


e(T,dii,e 
Rjjaw ^o nave okediow oyia viorrajqwoD 

aoeain yd ,ioasi2» ^xaT .IlBdmoT ^alvBitfoM .H ial»q 

.yosqinoD daisaea$I oottaoboi*! yarial ol ^oaaiosiaaB 

jriBWBlaa Io oobrKHpoa a ,jtUO ^rtT 

TttW .ol^ .i»8 ,ldPI ,W .tbM bain 

(11— MI .13)  .unlsO 8 

Ibw B TOvo gniiiow bnB gnilalqmoa loi borilam A .1 

eooonilnoa b riaixiw ni bsarilbw b gnivBd aiuzeaiq labnu 

bayolqma si gnidul aldixaRni yllBiinBladua balioo io riignal 

gnidul biB2 gnibfial .gnrduJ bise gnilioanu zaaiiqmoo riairiw 

-nisxn alirfw aoaiiuz gniisioi iBanilrviuo euounilnoo b lavo 

•rran biBc riliw gnidul biB« io loBinoo iBiadqiiaq gniniBi 

-oiq bnB aoBhurt TBanilrnuo biae gnivrib .aoaiiuB iBanil 

aoBiim TBanilivTua biB« ol ylbiinagnBl gnidul bi£2 gnillaq 

ol l3Blno3 iBiariqiiaq gniylqqB nisga aliriw Ilaw bi£« olni 

aril ni bBadllaw biB« InsaBibs ylalBibammi gnidul biaz 


i^ei  ,T  YHAUMAl 


aTTasAo JAioiaao 


-xa aril io aaia Ifinoiloaa-zzoia aril bas ewoB xnaaila biufl 
-zaiq gniogiuo biaa rioiriw riguoiril anaam bloiinam lauari 
biB« .inalznoo yllailnalzduz gniad awofl maaile biuB aiu2 
-22013 aril gnirizinimib ybvizaaigoiq 2nBam IIbw nommoD 
riguoiril 2nBam bloiinam ylqqu2 aril io aaia lanoiloaz 
bna ,2woR maailz biuft aiuzzaiq gnimoani biaa rioiriw 
Ianoboa2-82oi3 aril gnizaaiani ybviazaigoiq ylauoanallumiz 
aril rioiriw riguoiril znaam bloiinam IzuBrixa aril io aaia 
-qu2 aril gniiabianoo ewoB mBail2 biuB aiuzaaiq gniogiuo 
noilpaiib amsa aril ni znaam bloiinam l2uailxa bna ylq 
-oaiib aril ei nobaaiib daidw .rilgnal nommoo liaril gnola 
bmfl aiuwaiq gniogiuo bnB gnimooni biez io woB io noil 
-moom biaa ni 2bBari aiuzzaiq kioi aril ydaiariw zmaaHe 
banialniam aia 2maail2 biufl aiuwaiq gniogiuo bna gni 

.lnal2no3 yllailnaladuz 


001 


aaxod gniludiilzib biaa olni anaam gnilBluaiia biaa moii 
-ol anoq biaa riguoiril aaxod gniludiilaU) bia* moii bna 


MT,dll,€ 
fl30V^H3Xa TASH aaLFT 
«l wasiaM ,yiuiimO .(lajloaVI) oagoilaaa ,ialUW laml 
«>n«ioqToa • ,.H.dan ^iBrixUasaO-^gaubiadaenaldoX 

ae^I ,81 .tbM yoBiinaO ooilBailqqB ,ytiiohq aaiisID 
(Cdl-^l .D)  .81IIJ1BI3 £ 


-oqmoo lailnaladua a gnivad noiloaiib a ni qiiia biaa inaw 
] .olaiaril yllaoiHav balsaiib noilom io man 


-..^■l 


Mr,dii,e 

ya aeu aoa .o.a ,8irrAiiA^«iA aoKAH3xa XAan 

aaraona araamrr zao 

-«IloH oi loasinB ,biiBl8fla .ytfiaO 4irail lotaaH nodal^ 
taanO to ^OBqaioa b ,bfiBtgiia ,ydi»a .batimU aayoJI 
I nislhS 

'    .   WS«M.oVl.ia8,ldW.€.-niMfc»in 
Oder ,*I .tbM nlBlhll tsaiO oobBailqqB .ylhohq affllaO 
(T^l— «dl .13)  .hii1bI3 « 


gniauori laoiibnilya a .lagnariaxa laari laludui a nl .1 
;riguoiriJai3ri) biuB gnilaari a gniaaaq bns gniviaoai loi 
baaaaioni ybvi2aaigoiq io aaoibri laaiibnilya io ylilaiulq a 
rioaa moii baoaqa yllaupa gniad aaaibri biaa .aiaiamaib 
yllaamnaonoo bna lariio riosa niriliw balaan bUB lariio 
-aiadl inamngila lauca ni gniauori biaa niriliw baaoqaib 
-aiadi biuB gnidioada laari algnia a io woB loi  riliw 
yUallaiaq to bnad s io bamioi gniad xibri riaaa .riguoiril 
aril jiabnilya yianigBrai na iuoda bnuow aadul baaaqa 
-eaaiani bnad riaaa gniaiiqmoo z^ui bllBiaq io ladmun 
-miin aloriw inalanoo b yd noieaaigoiq iBoiiamriiiia ni gni 
jxibri laomiaiuo aril ol xibri laonnanni aril moii lad 
ano io aadul aril io rilgnal bna .gniaaqa adul .riaiiq aril 
.rialiq aril ol laupa gniad ioaiaril rilgnal laixa aril bna xibri 
yna io rilgnal laixa bna aadul io rilgnal bna .gniaaqa adul 
-oiq gniad aaaibri biBa io aiaiamaib aril bna .xilari lariio 
riairiw io aadul io ladmun aviiaaqaai aril ol ianoinoq 
bna gnilooa raioiinu avairiaa ol .bamioi ai xibri rioaa 
biaa riguoiril aaaaaq li aa biuB gnilaari aril io aaeaol woB 
io aaaaol wofl bna gnilsari laupa ylmioiinu bna gniauori 
biBa io rioaa riguoiril aaaaaq li aa biufl gnidioada laari aril 
-imonooa laom aril ydaiariw .aaxibri biaa io riaaa io aadul 
.gniauori bifia niriliw aoaqe aril to abam ai aau lao 


i«r,dii,€ 

w '^^^2'"^^*' ^0 YHaY03ail YIIAaKI03a8 
^l .laHail .T buwoH boa .Bbaaa«iq MoVbaaZ .B ootiufl 
lo ya^nio3 IIO nolnlJ o) noasfcrn ,.IIIb3 .oohanii^ 
to  nohnoqioa  m  ,.MIb3  ^alagnA  boJ  ,Blfno1tIs3 

m,IOr.oM.»8,TWI.OI.aaab»in  .gnSUSoS 
^  . («— MI.D)  4Mni«I3Cl * 

B  moi9  Iio to  yiavoaai  yiabnoaaa  loi  borilaM .£1 

gniouboilni aaariqmoo riairiw gnibooft laiaw yd nobamioi 

M/oaupB na nobamioi aril gnbailanaq Ibw luqni na olni 


baaaq* owl gniaiiqmoa aulaiaqqa agnariaxa laari A .1 
biaa  gniloannoo  eluila  io ylilaiulq a  .aiadmam naqa 
-bnaixa doaa alaub biufl io ylilaiulq a .ladlagol aiadmam 
riliw qirianobalai agnariaxa laari ni gniad bna gnola gni 
lauarixa bns anaam bloiinam ylqqua .aluila biaa io ano 
rilod .aiadmam biaa io ano no babivoiq anaam bloiinam 
Bloub biufl biaa riliw gnbaoinummoa anaam bloiinsm biaa 
ylqqua biaa ol baloannoo anaam ylqqua .noiaaaMua ni 
is biufl aiuaaaiq a olaiaril gniylqqua loi anaam bloiinam 
-aaiq biaa .aluHa biaa io laril naril ladgiri aiulaiaqmal a 
bna anaam bloiinam ylqqua biaa aiv gniwofl biufl aiua 
aril .anaam bloiinam lauaxlxa aril olni aloub biufl biaa 
-noo snBam bloiinam ylqqua aril ni gniwofl biufl au/aaaiq 
-aaiq aril bnB maaila biuR aiuzzaiq gnimooni nB gniluliia 
-noa anaam bloiinam lauarixa aril ni gniwofl biufl aiua 
ylqqua bi£e .maaila biuR aiuaaaiq gniogiuo ns gniluliia 
-xa anaam bloiinam lauarixa biaa bna anaam bloiinam 
bna .ioaiaril rilgnal nommoo a gnola larilagol gnibnal 
rilgnal nommoo biaa gnola anaam Ilaw nommoo gnivari 
biufl  aiuaaaiq  gniogiuo  bna  gnimoofti  biaa gnilaiaqaa 
ylqqua aril io Baia Ifinoboae-aaoio aril io mua aril .amaaHa 
aiuaaaiq gnimooni bi£a rioiriw riguoiril anflam bloiinam 


8or 


JAOrVTAHDaM QMA JAHSMaO 


Mfil  ,T  YaAVMAl 


3riJ 2fi dJqab ^m&i ariJ YflBiJnsJedue Jb ealanigno slori Jwft 

)o[iq bno332 s gnillhb ;fToinoq siod Irrft bis* 1o moHod 

M noiJoM 88013 snsvznBTj smsa sdl YllshnBlzdue lo slori 

aaiifioisc-io slod bnoose biM .slori Joiiq Jnft bise k) Jaift 

nod Inft biB? ^o moJtod h'lsz )o riJqsb adJ yllBiJnsJeduz i£ 

-3d 3lod K>Iiq bnooae bi68 !o anil lalnw aril rfJiw ,noiJToq 

loliq Jnft bise 5o anil laJrwo bis2 mo-rt ylbiswtuo ixfio jni 

adJ SB 3mB« adi yllBhnBJzdu? ji doidw sonBlzib s yd stod 

biB« to afgfiB 3di rihw ,3lod Joliq Jnft biB8 k> laianuib 

istnao biB2 ol sviJbIsi siod toliq bnoose bis8 to soil lalino 

;9^nB bsiizsb bis? Jb jniad nortioq nod tnft biB? to anil 

-oilyo B 2Bri doiriw aoshuz gniflnb gniJBJOi biBri b annawof 

noiJToq siod irtft bisi oini aoshus abis snilUib-non iBohb 

to monod adJ to naq )BdJ zJOBlnoo wbYtuz baBd biBZ Vitnu 

bsIDib HMd Jon esd dairiw noJMoq slori nod Jnft biiu 

33bViu8 snrllhb biB8 .alod lofiq Jnft bis* sninnol ni yr^s 

nariJ notlDse 22013 snsvznBTJ ni TSlsni ylkitnBtadire gniid 

a) 53To! biBwnwob b sniyiqqs ;3lod Joliq Jzift biB8 to iBril 

9mB8 3d) gniisloi ybnsnuanoo slidw ssBhuz gnilliib biB2 

3rii lains bns biswoj rtiib OJ »3s)iu8 inillrib biBa seuBO ol 

Jofiq  bnoo9« bos Jnft biaz to anoiJose isqqu bsnidmoo 

bnisab biB*  is ylbiBwnwob Iliib T3rtB3i3dJ bns e»lod 

yllBiJini soBhnre gniHrib biB2 to nodBJn3iTo sdJ dJiw .^l^ftB 

Snillrib-aon bi£8 nsdw signs bni23b biB« 1b 30Blq gnijlfil 

gnilsJoi sldabik ni zi 306bi« gnilliib bis< to soBhuz stiz 

bnoose biB2 to 33sliu« loiislni izonnailiio sdJ dtiw ioeinoo 

yttriBwnwob e3vom  336hu8 gnilliib biB8 8b slod JoUq 

.9lod loUq bno3»8 biB« dguoiril 


33B^UJ8 iBmslxs OB )B iToq )ix3 nB o) 98B«8Bq gnigisvib 
bJBi TB3n bdnoiliaoq 8nB3m )3lni .-Tsdmsm sixxon bise to 
gnilooo bnB inBbixo ,l3ol biuft gniylqque lo^ bn3 bno93> 
biB2 ni 8nB3m agsusq iBmslni ;3qiqwold biBZ ol biuft 
biB8 gnillimenBil yllBubivibai loi isdmsni ybod bslsgnols 
znBsm l3lni biBZ moii biuft gnilooo bnB InBbixo ,I3U^ biuft 
sbaon bLB2 ni enBsin gniximolB .'isdmsoi sixson bifi« 0} 


«m 


u 


-22£q bofi losbixo boB l9u\ btufi biM sflixifli 10) isdmaoi 
noli2udmo3 Lsmaini biBe oini swJxim bsnnol-eB adJ gni 
6 ^vBd ladnifidQ noilaudmos Uunalai biB« ;'i9dniBd3 
gnisisvib ba« ootlsoi isoidl b9}3rden bias bnB .smulov 
TB18-J as sbivaiq ol b3noilioqo-iq 08 .bstb lixs ob 3gB82Bq 
oiiBi ooiaoBqxs ob boB 0.^ boB O.I luodB nsswlsd to oilBi 
3uIbv sdl esmiJ llBd-sno bna owl bns mo luodB a33w}3d 

inoiiBups sdl rnanH baniBido 


..'•< 


— -.fl.a 


,aWawom yllB3i»i3v b d)iw 38o lol sutBiBqqB nA .1 

bnooae bnB trut gnilliib ni gniuz gnilliib bslBloi -iswoq 

-biBwnwob 83lod loliq bsngilB yllBibei .baeoqsib yt-iBlugnB 

:gnibubni .noinoq alod nod inft b to molted Mii moil yl 

-loq lawol 3di UbsI jb gnivBri ybod ^laoizqidw aiBjnob n« 

-h/o bnB ylbiBwnwob gniqola to3i3dl aosi Jnft b to noiJ 

biB8 to bna i3qqu adt no baJroqqua 8nB3m iBluduJ ;yIbiBW 

-w jBdJ niarradl bannol JoI«-l b gnivBd ensam biBs .ybod 

ni ei bnB toaTadJ agbs iswol adJ nwrrt ylbiBwqu ebnaJ 

.BnBam bise to aoB^tus loiiaini adl dliw noJlBoinummoo 

doidw to l8BaI Jb noitroq laqqu adJ .due Iliib alBgnola na 

-ni adl to isdJ nBdJ noiJoae eeoia anaveoBiJ lalUnw to 8i 

-ad noinoq laqqu biB8 dliw .2nB3ni iBludul bisz to loiiaj 

lid Ili-ifc B ;gnril8 biB8 to bna lawol 3ril ol b3l33nno3 gni 

bifi* wol3d du2 biB8 to yJimsTJxs iswol 3dJ no baJnuom 

gnioBqe bijli ;8aIod JoFiq biB* gnilliib lol enBam iBfuduJ 

iBiaiBl baiiaab ni Jid biB8 gniblod to! dua biB8 no aafiam 

3rii dliw .ybod biB8 to sobJ inft bifi< 01 aviiBlai gniaBqz 

gniasqa baa dm biB« to ooiidM ««oto anavanBil banidmoa 

-sat mm anavenBU locialni sdl nsdl lalBaig gniad ens am 

bifig to noilBiBqae inavaiq oJ enBsm iBluduJ biB8 to noil 

;yiiv8ij to aoTol yd ybod bnB anBsm iBloduJ bis* nxrrt doa 

-qidw biB< bns due bise naswiad gnibnaixa znBam aldignBii 

inft baxft 6 16 lid biBa bns du8 bisa gniblod lol ybod iooJ^ 

.ybod bi«« slidw jbod iaoleqidw bia* ol aviiBlai nobijoq 

-xa niq b :mojJod bise 01 boiawol jaiad aiB due boM Jid 


:iii9i9dw 
•oiin uia-J 


(■fli uo) smulov TodmBdo nolfaudmoO 
(.ni .pe) esna noiJose .laoidl 

oiJai noi8nBqxa=.Jl.3 

8J3uboiq noiJeudmoo to aJaad sftisaqz to oiJBi=i\ 

(.i.a.q) 3iu88aiq iadmBd3=3'\ 

lixa agB8«6q agiadsaib gnijiavib Ja aiuseaiq riJuoni=a,*\ 

{.i.«.q) 

^O OOHTaM avIA 81JTA1IA«A SDOmiHW 

aMA8 3HT araeii 

kntnoD giitllha ol imisiMa ,.Wm3 ,niihi»Y .aaomaJ yoJI 

aobnomtn • ^Via3 ,±m9S snoJ ,iiotta:io«io3 

8W,d> ^K .1J8 ,Mf i ,1 ^A bain 

(1*— «ri .r>)  Midmn r * 

Jnft B esd JadJ aiod Haw lio na gnilliib to bodJam A . I ^1 
bnooae a dliw .dlqab bnizab a ol 8l>nalxa doidw noinoq 
biae to ylimaiixa iswol 3dJ moiJ gnibnaixa toaiadi noinoq 
:to aqaJ* adJ gniboloni .algna bnieab a Ja noiJioq Jnft 
.dlqab baiiaab bifig ol aiod biB8 to noinoq leift bise gnilliib 
-oae 88010 anav8nBU ia283l to aiod loliq mft a gnilliib 
iaJn» adJ dJiw .noiJioq aiod Jnft bta« to JariJ nadJ noiJ 
laJnao 3dl mcni Jaefto gniad aiod loliq Jnft biae to anil 
gniad aiod loliq Jnft bia* .noinoq aiod Jnft biaa to anil 
na Ja noilioq »iod Jnft bta< oJ avbalai baeoqeib ylialugna 
-loq aiod boooae bia« algna adJ yllaiJuaJedu? zi JartJ algna 
doidw .aoinoq aiod Jnft biaa oJ avitalai avari Ikw noiJ 


Wei  ,r YHAUMAl 


axrasAo jAioiaao 


SOI 


ylbiBWJuo na yd banno) gniad abald lalugnBiU yllBiinsiz 
biae to aabie ariJ oJ JnagnaJ noinoq aJBuoia gnilaatoiq 
bi68 Inaaaiba absld biaz to eiamoo adl to riaaa .algnsiii 
alBUOTB gnibnaixa ylbiawJuo na yd bamio! gniad azBd 
-nBl2du8 Jfi abi8 algnsiu avilasqeai zli ol JnagnaJ noiJioq 
iBlugnaiU yllaiJnsJedue bis8 to Jdgiad adJ yawbim yllsii 
-aiini a gnisd anoinoq aJausia bias J8bI adj to doaa .abald 
-Bin 8nB3m aya biaz to zaam adJ bna ,agba gniJJua a;lil 
to zzam 3dJ to i3jn33 3dJ JadJ douz gnisd abald 3dJ oJ aviJ 
-loq aJBuaia biaa Jaal ariJ to eJnioqbim adJ bns looi ad) 

.Jnamngila ni yllaiJnBJzdua aia znoii 


1VI3MHDATTA )l3<iqui 3JOV1A aajJOJTIXOD 

,y9iiwoa ,i9l9va<I ,a aooBi'l boa labausJ .J biadolH 

,oll»datiiof/[ ,x<uqino3 dJooT J A H ot rtoa^&B ,MIbD 

aknoMiaO to aohnoqwa b ,.)ila3 

€98,S0£ .oVI .laS ,£d9I ,81 amil baU'i 

(M^— £TI .ID)  .amisO » 


to Tiaq a gxiivad ToJaaiJ a dJiw nobanidmoo adT .1 
6 .toaiadi bna ano Ja znmuloa bigii baaoqzib yllaainsv 
3dJ Jb 10J3B1J biaa oJ baJosnooo yllaJoviq nsval to liaq 
to lad gninoqqu8-IooJ a .anmuloo bifia to ebna lawol 
aaiJimaiJxa adJ ol banioi ylbigii noiloaz 82010 lanogyloq 
bna i3qqu naawl3d Jnsmovom laJoviq loi naval biaa to 
bna aoJ8iq bna .lOJaai} biaa oJ svbain anobiaoq lawol 
bia2 to abna laqqu adJ gniJoannooiaJni znBam labnilyo 
to gniiawol bna gniziai Joafta oJ naval blaz bna anmuloo 
-Ja laqqti a to .lad gninoqqu8-IooJ biaa bna naval b'lBZ 

:gni2iiqmoo Jnamdasl 
anomoq bn» baqfida-U gnivad aiuJouiJa zivalo a (d) 
gninfiab nobioq bna aoo .ladJo doaa oJ aalgna Jdgii Ja 
,iad 8alnoqqu2-IooJ biB8 aviaon oJ Jola laJnosiiod a 
-an oJ Jote laoinav b gninftab xioinoq bna ladJo 3riJ 

;iad laqqri a aviao 
-omJa zivab biaa gniiuoaa yldavomn 10I enaam (4) 

;Tad gninoqquz biaa oJ aiuJ 
laoinav biaa ni baaoqaib ylleobiav ib6 -laqqh a (a) 

.. Jtola  , 
biaa dguoiriJ yllaJnosriod gnibaaJxa anaam Joviq (b) 
gniJoonnoo yllaJoviq .nuJouUa aivalo bna lad laqqri 
aixa na Juoda Jnamavom loi ninadJ lad laqqii biaa 
;naval biaa to aixa latoviq adJ riJrw lallaiaq 
biaa to bn« laqqu adJ oJ baJoaonoo yllaJov^ inil a (s) 
.axunidoo biaa to aoo Jaaal Ja dJiw boa lad laqqri 
anaoox Joviq biaa to aixa laJoviq adJ dJiw .nnoi oJ 
.ma-QoIaliaiaq a .naval biaa to aixa laJoviq adJ boa 
laqqii biaa to bna lawoI adJ Ja dJooJ laqqri a bna (\) 
.lad 

JAvuiaivn DvtTfAH avYwoia OKioflaiq xmh 
flaoMAHD v^orrguoMOD 

noInU ol lOoshHi ^l-W ^llhr»0»a ,.il ,dal .» iahabn^ 

noY w»K[ lo oottnoqioa ■ ,iioitnoqw3 sbldisD 

,d xbM ,SM,8£» .ol/i .lag oottnilqqa to ooilsMibiioD 

OeCdrS .ol/I .lag ,dl9l ,». .iqA aottaaUqqa aUT  .««1 

-nola na .gniaiiqraoo aqiqwold gniiiow laianim A .1 
araaft a ;abaa bnooaa bna Jaift gnivad ladmam ybod baJBg 
lamaJni ns gnivad tosiadJ bns Jaift biaa Ja ladmam alsxon 
>Jb noiJaudmoo gniniBlaua to aldaqao ladmado noiJaudmoo 
-oolav dgid a gnigiadoaib bna aiuaanq laobiio nadJ laJaaig 
a boa noiJoaa JaoidJ baJohUaai a dguoidJ Jai amaft yJi 


baJnuom alaadw to liaq a .^oaiadJ ylaaiavanaU aniail biaa 
biaa ,)oaiadJ eixa adJ Juoda nobaJoi 10I aixa biaa no 
oJ baJoannoo Jnamala noiJoaiJ a avad oJ baJqaba amaii 
adJ lavo amai) biaa avom oJ toaiadJ bna biawioi adJ 
baJnuom wolq a ,amai) biaa lawoI bna aeiai oJ bna nianal 
bna toaiadJ ylanavanaU 3mail biaa \o bna biawiol adJ no 
-Blai gniwoiq ni JnamagBgna 10I biawnwob gnibnaJxa 
13JJU3 baaoqaib yllaobiav to liaq a .nianaJ adJ dJiw noiJ 
-iaoq bna amai) biae \o abie do&9 no baJnuom aJnamsIa 
adJ ylaJBmixoiqqa oJ nianaJ adJ oJni bnaJxa oJ banob 
gniauod a ,woIq baeoqeib ylanavanaU biaa aa djqab smsa 
gninno) bna amail biaa to bna biBwio! adJ no baJnuom 
amai! biaa to ylansvanai) bslaniuoi J^sda a .isdmario a 
no baJnuom nunb yiaJoi a .loaiariJ bna biawioi ariJ laan 
biee nidJiw baJnuom gniad muib biaa dJiw j^sda biaa 
bagnBTiB yllBiiqa ni muib bisa oJ baiuoae djaa) .gniauod 
adJ JuodguoidJ amaJJaq baJquiiaJninu .miolinu ni awoi 


-nadJ ylbiawjuo bnaJxa dJaaJ doidw .muib biaa to djgnal 
-anau a ,woIq biaa to aoal laqqu adJ laan Jnjoq a oJ moil 
gniad bna wolq biaa to ylbiBwisai gnibnaJxa aJalq aaiav 
adJ to ylbiBwiaai aonaJaib baosqa b loi ylfaiBwqu baviuo 
biaa to nobioq laqqu adJ Jaaal Ja ,woIq biaa to bna laai 
-loq mo«od adJ dJiw lavonadJ gniauod a gnivBd amsil 
,naqo gniad sJalq banuo ylbiawqu biaa to biBwieai noiJ 
ylanavanaU amaii biaa no baJnuom eJlada to liaq a 
!o ano .aJalq baviuo ylbiawqu biaa \o ylbiBwisai toaiadJ 
banuo biaa to biawiaai ylaJaibammi gniad aJlada biaa 
bna laai adJ laan gniad eJlsda biaa to ladJo iadJ bna aJelq 
baJnuom eJaicjoiqa Jiaqa baaaqa io liaq a .amaii biaa to 
-noD a ,amai) biaa nidJiw gniad bna itsdz blsi doBa no 
-iooiqa naqa baoaqe to niaq biaa no baJnuoa niada layav 
ni Jnamala nobaaU adJ gni)3annoo anaam aviib bna ,a)a 
badJooJ biaa gnbnuom Jiada biaa dJiw nobain gniviib 
.niado layavnoo biaa dliw bna muib 


d^T hit C 

vIOOT CmAH JAaUTJUDWDA aaoqilUl-ITJUM 

r.»vA Inioqinaria 81 £€ ,ai^UM waiboA 

.YM ,tAD bnalal sooJ 

OT£,d££ .oK .isg ,ld«l ,8 .voK b*li'i ^ 

(ire— in. ID)  .muiDi ^ 


.ni 


» i? 


yllfiiJnBJadua a gniaiiqmoo looj bnBri aaoqiuq-blum A 
laai bna JnoU Jaft yllfibnaJadue gnivad abald lalugnaiu 
adJ moi! gniJoatoiq aya albnsd a gnirnio! ensam .aaoB! 
bna algnfiiu biaa to aead aril gnimio! abia a to agba aai) 
anaam biaa .abfiid adJ to aoal ibsi adl moii ylbiawiaai 
-ion yllaiJnaJadua abnaJxa aya adJ JedJ oa banouieoq gniad 
ylbiawian a .aesd biaa to yawbim x>b\ laai biaa o) Um 
•duz biaa to xaqa adJ .aya biaa ni bajjft albnad gnboaioiq 


i 


«ox 


jaoihahoSm qma JAflaviao 


W«r ,T YHAimxl 


biB« .slDiriav bLs« ^o anil islnso UnibuJisnoI ad} dsooidi 
r»rruo 1B38 kUnsiafiib b snisBjas /Isnivhb rtad* niiniq 
-asnsBib aoo lassl )a gniniajnoa lamso kxJoaisliib biiw 
tnft B .riBsg 3b« lo liBq b dJiw riwmns -ussg noiniq IbU 
,ru9g abie biB* io aao ol bat^anaoo yUayiib J^de oUb 
bitu io aixB ad) oJ tennon jnisd tUd* aljus Jeift bi82 
■Bdlo adJ oi baloannoo gOBatn Jaio( Lwiavinu ;rtBd« noiniq 
adJ OJ bajDannoo i\&di abuj bnooM b ;ruiaa abi« bis \o 
anBam gniaood bijii .soBam Jnioi iB^avinu bisa !o Juqjuo 
300 OJ baniloni aaxB liadj dJiw «jLufc abuj biB« sniniBlnoo 

.ladkMiB 

)ioTAiia<io flooa ■ 

loqcy ot lomhM ^m ,9T<n3 notioM ,aaxJ .1 tndoH 

n«wBl9a 1o aottnoqm • ^m .oanldD .ooitnoqiot) 

ldI>SI .oVl .-wg ,IW1 ,11 .ToW b»m 

(£8— MIJ3)  .MtaOU 


biB« Jb eoBam .noiJsiaqo gnidgiaw b gniiub Jeai oJ aanioo 
moilaiadJ llsd b \o asiBdszib adj gnieuBO loi anisBSBm 
-91 biB« ,aduJ biB2 \o bna laqqu adJ oJoi Ji gniqqoib bnB 
zoBam bnB ,aduJ biB2 ni ylbiBwnwob gniazBq lUd bazaal 
a8TBri32ib & gniJnavaiq io\ aduj biBZ io bna lawol adJ Jb 
81 znaam gniJ2aTifi biB« liJnu aduJ bi62 tnoH llsd adJ io 
biB« moii bagisdsaib ei IlBd biB8 noquaiadw .baasalai 
-Jsoibni biB2 ni eavooig bisc io ano oJni aqoib bns adol 
.aJBlq gni 

-•i»0 ot -naf^mm ^.dalM ,t»Ui»a ,bUwd3iia .M Hadoil 
aoUnoqrioa • ,.daiM ,lioi>»a ^ooilnoqioD noloM In» 

awwBl»a Id 
£9T,dIl .oVi .i»e ,ti9t ,ei 9aol bain 
(»»— MI .13)   .uiiiBiD t 


r^ 


gnnavoo loi loob aWabila a rfJiw noiJBnidmoo nl OS 
.abidav biBz gni vhb loi ansam .alairiav b ni gninaqo nB 
bnB naqo naawjad loob biBz gniviib loi loJBiaqo loob b 
-ris^ai 6 aniznqmoo loJBiaqo loob biBz .znoiliaoq bazolo 
JlBriz juqJuo HB .JiBd2 aviib b anivBri loJm ohlooh aldi 
baJoannoo bns iUtle aviib biBz oJ isluaibnaqiaq anibnaJxa 
aniJoonnoaiaJni agBinil noinnuiJ bns ineio b ,ioob ariJ o) 
baaqz aldBiiBv b aniJoafta bnB ziUik JuqJuo has aviib biBz 
B )B navnb zi Jisriz aviib biaz nariw iietk JoqJuo biBa io 
-iBobBTg >fd noiJulovai '081 b daooiriJ bns baaqz JnBJznoQ 
OJ oias moii Jiada JuqJoo biBZ io baaqz arij aniasaioni yl 
YBlai B bnB .oias oJ anizBaiaab yflBubBxa bnB momixBnt s 
lOJom biBa io noUBxigiana adJ loilnoo oJ aldsiaqo Jiuonio 
-ovai "081 dauoidJ aJiaria aviib biaa aJsIIiazo yllfioilovn oJ 
-ovai •08r ano aniiob banaqo ai loob adJ ydaiariw anoijul 
gnnub bazob bna noiJaaiib ano ni jiada aviib adJ io noiJuI 
aliaoqqo ariJ ni Jiaria aviib adJ io noiJuIovai '081 lariJona 
lOJBiaqo loob faiB2 bnB loob biBa no znBam bnB .noiJaoiib 
oouiaoq baaob yllui ni ai loob adJ ladJariw gniJoaJab 


Vi-' 


aa baa ladraam aouii iBluduJ a gnivad abidav A .S 
anfiam gninaqo Jaifl .dguoidJaiadJ gnibnaJxa aqiq JaoBrijca 
bnB \fTJna aqiq Jauadxa nB gninftab ladmam amBii bisz ni 
boooae .laJamBib aqiq biaa nadJ lagiBl yllBiinsJedua aniad 
JauBdxa nB anibivoiq ladmam aniBii biaa ni anBain gninaqo 
laJamBib adJ nadJ lagiBl yllBiJnBJadua gniad bna Jixa aqiq 
loi ladmam aniBii biaa no anaam Jioqquc ,aqiq bisa io 
-Bluani bos .niaiadJ yllBiJnao aqiq JauBdxa biaa gniJioqqua 
aniad ladmam aniBii biaa nidJiw aldanoiJiaoq znaam noiJ 
baaaqa yllBibsi bnB ioaiadj allBw lanni adJ dJiw aldsaaBgna 
TBiuduJ .ansam aninaqo Jairi biaa ,aqiq JauBrixa biBa raoii 
aniad aqiq JauBrixa baa .anaam noiJBluani .ladmam amaii 
Jinnaq oJ aloidav biaa oJ aviJalai banoiJiaoq bna banaila 
abiriav adJ io noiJom biBwioi ariJ yd baJBiaoag liB gnilooa 
Joaiib ni baa ladmam aniBii biaa dguoidJ yllBiuJBn woR oJ 
JBad gniviaoai aqiq biaa dJiw qidanoiJabi agnBri3xa JBad 
aiadqaomJB adJ oJ JBad adJ gnigiBrioaib bnB moiiaiadJ 
.anBam gninaqo bno^as biaa dguoidJ 


MS ^11 C 
8aJDIH3Y JIOTOM MOT 3 JXA ViT^HQ (UDVl 
-UU yusUoW bfu ,si9wdoeaiun3 .laodaoa .O giwboJ 
ol  noosiaM  .^luuinaO  Jaeasiiriadfl-aasoioD  ^tuun 
ooilnoqioo a ^jioiM ^mothMa .taaqmoD iok>M Ino'i 

orr.edt mV[ .ise .idf t ,£ .ni baira 

IWl ,11 Jul ^cmumaO oohnikiqc .tMiohq uniBlD 
(Sr— 081 .13)  jmiian £ 


HDTIWg "tnOTUD HOTDAilT 

J»T ,bl»aiiwoia ,bTlilT .8 nil ,mojI .H aotUtO 

WT.OOl .oVi .•»« ,£d«l ,r Mnl bsBFl 

(£S— MI J3)   .oilsiD I 


i 


::l . 


« bnB Jiooiio noiJingi aa gnivBd toJobu babiug ilaa a nl    ;Ji«d« aviib anrtsvUab lawoq a aniviul abidav A  I 

8— .0.0 8«T 


M€I ,r yjiauviaL 


arrasAo jAioia'io 


^i 


gniJauibB yllBsiJBmoJuB io bodJam b .auJBiBqqs Juo-gni 
anoiJfiivab Jdgiaw daidw ni ,auJBiBqqB Juo-gniiua£am bifia 
-bnoqaanoo oJni baJiavnoo aiB aiugii JagiBJ Jaa-aiq b moii 
IbJoJ baJoalaaaiq a oJ qu gnimraua .aaaluqmi iBoiiJaab gni 
gnillBi  anoiJBivab Jdgiaw yd baouboiq aaaluqmi  aaodJ 


r^rt 


^^ 


^ 


baJoalaaaiq biBa gniau .aJimil wonsn baJaalaaaiq io abiani 
-gniiuaBam adJ io noiJoanoa a xuao oJ aaaluqmi io IbJoJ 
yd baouboiq aaaluqmi aaoriJ gniau bnB .auJBisqqB Juo 
-TBn baJaalaaaiq biBz io abiaJuo gnillsi anoiJBivab Jdgiaw 
I    .auJBiBqqB bifia io noboanoo Jaaiib loi aJimil woi 


£M dll C 

CTv^awajiugAaM -no oyadnoD^x jiai aDivaa 

,XiUfimO ,988inddoJ-jriiidaifiH ,aoiBJ lahdsO noaO 
-imiH ,.0^ .o3 A i9<holI NhaW-inoBH o) -ma^ma 

^CiunnaO ,¥iob99i»fl-9iad 
88r,€£ .oK .1*8 ,Od«1 ,11 .iqA baU'i 
fS^I ,11 .iqA xmnnaO oottsaiiqqa .rthohq sniisID 
<<■ (101— TTUD)  .8iiii>13^ 


•< 


^ 


%^ 


-♦^ •••-I 


R. 

-ibni io muIbv goiiuBBam gmJBaibni loi aaivab A .1 
aonBlBd B gnibubni .aaJJaiBgio aB doua .aabiJiB iBubiv 
io bna ano Jb nuad baJioqqua ylkJoviq b gnivsd aUoa 
-nwob b .bagnBTiB ai anaam gniviaoai alaiJiB ns doidw 
io bnBd TOJBoibni ns aB gniviaa aduJ gnibnaJxa ylbiBw 
-aiadJ Joviq adJ Jb maad bisa oJ badoBJJB yibaxii akoa bisa 
-niBJnoo Had a ,9lax biaa io msad arij riJiw aJfilliaao oJ io 
OJ baJqsbB bnB msad bisa avods bagnBiiB anisBgBm gni 
,aduJ biBa io bna laqqu adi oJni amiJ b Jb Ikd ano qoib 
-ulq a dJiw babivoiq aJBlq gniJBoibni baJnuom ylbaxit b 
bna lawoI adJ dJsanad bagnBiiB aavooig bllBiBq io yJilBi 
aavom noiJBiaqo gnidgiaw b gniiub riaidw aduJ bisa io 
aavooig adJ bna aJBlq biaz oJ ybviJBbi bna lawoI aJi dJiw 
Ji noiJiaoq adJ ni aduJ biaa gniJaaiiB loi aoBam .niaiadJ 


-ibamiaJni baJBOoI bnB dua biaa moii ylbiBwiJoo gnibnaj 
-vomai io aldBqBo ai jBdJ Jid bnB anaam iBluduJ biBa aJB 
naad aBd anBam aldignBii bisa lajiB Jola bifia gnigBana yIdB 
-qidw bnB ansam isludu) bifia Jioqqua yllfiJoviq oJ na^loid 
adJ bnB aqfida doua io gniad ybod biBa dJiw ,ybod ix)Ja 
aJoviq ybod bifia JfidJ balsool oa ioaiadJ yJivBig io laJnao 
B oJ niq biaz no boJioqqua oa nadw yJivBig io aoioi yd 
adJ no noianaJxa bigri goibnaqab a baa ;notJieoq bnoaaa 
gnivfid noianaJxa biBa ,ybod ^iooJaqiriw bifia io bna lawoI 
noiJoae aaoia aeiavanfiiJ mumixfim io ai JfidJ Jifiq laqqu ns 
-oae e»o» anavanaiJ ad> aa BaiB amfia adJ yllfiiJnfiJadua io 
Mifiara aldigHBii bifia dJiw ,aaIod Joliq bifia io ano io nob 
biaz aJofiJnoo yidiaioi noianaJxa bifia nadw naioid gniad 
-qidw ,gniiJa Uiib biBa io Jnamavom biBwnwob yd moJJod 
-paqa ,dua bifia .oJaiadJ avUsIai Jid bnfi dua ,yhod isoJa 
-iJiav gniad laJisaiadJ gniUa Ilrib bnB Jid .niq .anfiam gni 
ioojaqidw bifia oJ aviJBlai aldfivom yldfiJfiJoi bnfi yllfio 
.ybod 

#M,dlt € 

easioii jjaw Dvai/ioma^oo xcn bittaha^^a 

,iioH»IIii? ,.»tA boomyafl .VI OM ^isnatmaA .W ladaiA 
•liil ,9i9ilqfiuiJ Ji iisal ot dAB-ano Io loasiaM ,.IUb3 
,T9i9iiuiuia .W i9dnA oi dtlft-aao Io bos ,.IUsD ,fio»i»I 

.z»T ,iiol8iioH ,.11 
ldl,aT .oVl ."i»8 ,«d«1 ,11 .oaa balW 
(TlC^-«ri J3)  .amlsID CI 


•'     !■     A  * 


arod Haw a ni baaoqaib ad oJ baJqfibfi euJBiBqqB nl .8 
gniJJuo gnivfid Jid Ilrib yifiJoi a rgnrda iBhiduJ a no 
Uaw ariJ ni noiJoB gniJJuo a gninnoiiaq loi noaiadJ anfiam 
biuft aviasai oJ baJqfibfi agsaafiq biuB fi gnivfid bnfi aiod 
bifia ni ahson Uibfii ylkianag fi jgniUa ifiiuduJ adJ moii 
-dua baaoqaib bnfi agfiaafiq bifia dJiw gniJfiaiaummoa Jid 
Janifigfi biuR gniJsaiib loi abcfi Jid adJ oJ Ifinnon yllfiiJOEJa 
ni enfiam ahson naqo yllfiiJini jaiod Ilaw adJ io Ufiw ariJ 
biBB dJiw gniJfioinummoo bnfi ahson bise wolad Jid bifia 
;aiod Haw adJ ni ylbiBwnwob biuft gniJoaiib loi agsaafiq 
loi anfiam alsson bifia dJiw aldfiaasgna anfiam bigii bnfi 
bifiwnwob JaiiJaai oJ enfiam alsson bifia gnieolo yilsiJifiq 

.dguoidJaiadJ biuft io woft 


lM,dll,€ 
,TViaU JI TUO OraJUFgAaM HO"!! araHDAM *' 
JAIfl3TAM 3JflAJIUOq 
H9SiiiI»a  ,nonfl iua  bm  4iB8tto»g  ,iaboBfl  ioMU 
laaaaH .iT  BmiTi  ot aioogiasB  .ynsnnaO  ,(-uula9K) 
bsa • tiBgttntg  4lBdoaIl92»8a»MA • MhdslBairidaesM 
^momO Io nohsioqioa b ,xawfn»0 ,ttBtannB3 
e«e,«»l .oVi .198 ,ldQl ,1 .voVI ImUI 
Od^l ,^ .voVT )(iuuin»a noitBdilqqB ,ttiiohq MnisID 
(1— m .D)   .ainiBlD »1 
aldfiiuoq .Jnauft Juo gniiuafiam loi anidofim fi nl .1 
s bnfi auJfiifiqqfi Juo-gniiuafiam gniaiiqmoa bnfi ifiiiaJfim 
-luasam bifia io noiJfiiaqo adJ gniJoanoo loi aaivab loiJnoa 


TOI 


JAoiKAHOHM avLA JAHaviao 


initf Ylqqo2 Jniiahdul bMru/«»iq b gnibobni znaamVlqque 


YjtaJiiMhod sixB 9di 9j«ool tteo 9dJ !o esbit stieoqqo 18 
9dJ nsdw 2.x« 3dJ Juoda snisniwe lol Jinu sdJ Moqqoe has 
anmoqqoz laJaoshod a 3^8^09 ebaeit owj adJ io zlaadw 
Jwq biM flo qoJ8 a ^dghqu sia ejzoc^ adJ bns soBhm 
Itmadi anianiwa jimil oj Jiau bsblol bific dJiw aldBasBans 
-moo boa tix& Uinoxiiod bis< looda aoiJoaiib isdlis ni 
M >ood« soiws oJ j»oq 9dJ ni bsLimuoi insdi a anizhq 
8ixa lalnoxhod adl ol foUaiaq bna leoq adJ oJ lannon eua 
3flo m \(IIai3taI mfl jnibnalxs sqada U \o iood a bna 
bna YbnavMail a«l} .inade mU lo bns sno mo-rt nobortib 
-oiq 01 ylaeiavsn >fIlBmi bna i\siie sdi lo YllaniboJiinoI 
ba»q«ib bna noilioq uo-a a yd bsniot sgsl bwaqe sbir 
gaiblod mM9m Maualyi boa ^oad« sd) io Yl*wvwiaTl 
-lumaq abdw ttoq biae ni yldaJaJoi bsldmawa insd« bias 
•M«d« 9d) to inacnsoalqsi boa lavomsi svboolae gnil 


buw 8nmiu2»iq znaam .anoboae gnizuod bia« to sno ni 
Jiubnoo dJiw inal biaz anbaainummoo enasm bna .inaJ 
biB2 to 3mo« I263i Ja oi Jnaohdul jnhsvUab loi znasm 

.saildmaesa dzind 


£M,S»I ^M .i»8 ,ldf I .n JdO bsU-i 
(«l— MIJ3)  .^MDi 


.-« ..  ^-  YJawaagA t8am 

,^^ ,biiBltio^4T»^»W .T ^niBH bcu TOnnaT .3 y»IabS 
-tio^ ,TUq»0 yihirtoahiiiaM »te3M3 ol rto^^mm^ 
•«•> rA» ""y^r^^ IIOttnOT109 A ,.8»iO ,biisf 


-maeza i«am noilDse sWoob a gnivBrf iotrO rtij a nl  I 
3ld«n3ix3 oa boa noiia*, jgam bwtft a gnfenqraoo' vld 

^BrriBO  baof a  boa  .ooilo*  jjarn  toxft  bia^  to  qS 

art) .YbvU3aq«ai 4,0003, nam sWiensJxs adJ to qo) bna 

Jwm sIdMnaiw bu« bna nobo« J^am ^Idiansix, bi« no 
^^r^^f 8'"«nqflK» nob»8 laam b^xft biB^ no noii^^ 
-X3 na diiw nun bsiBiaqo-bioB anij3B-3{ani2 baaoqzib 
-003 »i, »iwj nadi i„63T8 yllabnaJ^du. Jrijiad babnaj 
-X3 aoi^inttOBTJ eoasoi ooiana* sidixsft bna iriaiad baiaaii 
jMm 3W1M31X3 bna agarnao bia* oi mai bia* to no«n»l 
^,iS *"'''/f ^"O" «"o Ofi anivad mai biaz .noUoaa 
adJ lfl»a(ba bajmiom bos oioJJod bxoh a rfJiw ooiJosz 
OM nun »JdiMwJxa slqblum .yidmswsa izam bia« to scad 
to bna qoj 3dj mo-d Mimitxa boa nidJiw bajgaa anob 
-aoatxa bias anilaae aaaam aaikx .noboaa laboijyo biaa 


Muado lOYsvooo Toi ma)«y« aobi/drrtwb Joaohdiil A  I 
anmoqquz a oJ baxfl ad o) bslqabB aoiwod a aniboloni 
-oiq a anivad aniaood biaa .niada loysvnoo a lol luji 
111 ni3i3dJ b9noqqu2 wlxson anbudhJeib lio to viilai 
yldarulq a oi Jnaohdul anbodrUeib to! snobieoq baxh 
Yd bafioqquz qmuq a .niado loysvnoo a no elnioq to 
OB .Mlsion bia« ol Jnaoiidul anhavibb lol aniwiod biae 
bas  qmuq bia* to nobautoa aniuiao loi labnilyo lia 
T3bmh(D -ua bia« ol lia anhavifab yllaotbohaq lol enaam 
Jnaondul to yisvibb bna qmuq biB2 to aniiiow xubo ol 
M amvad Jimi aviay a anibcdaoi ^taon bias dauoidi 
dJiw JoaJnoo loi baJqaba bna bamiol -radmsm anbautoa 
boa baiaondul aniad niario Toyavnoo adJ io noirtoq a 
baoaqo oadw bajqaba boa dJiw batsMUioa 9vlav boooM a 
amadjinu aviav biae jinu svlav biaa oJ biuft isvibb o) 
118 bao398 a bna .anizuod bis* no bsJnoom yidaaniwe 
bias ,9vlBv bao39€ bias dJiw baloannoo aniad isboilya 
3VIBV buu riJiw baJoaonooisini gnisd labnilya lia bnoase 
oJoi Jiou 3vlav biae to Jnamsvom gnianiwz xubo ol iinu 
laainro to^ ladmsm anbauiaa bias anieoqsib noiiizoq a 
.banaqo <i svlav bnooss biaa nsdw niado bias riliw 


»»Wj»8  yi 3»A in€» Old! ,00209^9}^ .^ liaO 

(Vi— MIJD)  .imlaOM 

-qss an«nqmo3 yldmsKa aninobibnooai Mbo A .0£ 
anivisayi sidao a aoinnol isdisgoi anoiioM anizuori sjbib 
,2ixB la-unw anibnaJxa yllanibuiianol a anivad aninaqo 
aaildmaeeB dzuid anbnuom noiiaae anizood thuz daaa 
3riJ diiw .sbca Uunaa bi« biawoi yllaibai babsol gniiqa 
bllBiBq yllBbniasduz Mxa luoda sldaJaJoi iosiadJ wdaind 
baa anivKd nobaae jnisuod daas dJiw ,«ijuB LrUoao sdJ oJ 


Wei  ,T YSAUKAl 


arrasAo jAioiaao 


a: 


dox 


oviATg )iaaa a jaatikm 

jhA ,i3oH »lttU ^ jbofl OOdI .yaliil .A uoul 

IM.WI .0;^ .-198 ,IdCI ,tl .laM bsm 

(9£i— £81.0)  .amtalDS 

'■»• 'o a .    • 


s'^^i ■ 


oa ni isJnuri a aniiioqqus lol bnaJs isab aldanoq A > 

taniaiiqraoo .aaij a no noilizoq balavab 
iBJnoiriod a ni badoaJia ad oJ baJqaba nnobalq a (o) 

,'aaD a to abis aoo 00 oobisoq 
;aail bias oJ rnio^Jalq biss gnrwoas lo^ soBam (4) 
•ooxriod a ni nnollalq bias gnbioqqus lol enaam (0) 

jaail ad) no nobieoq lai 
-xa bna nno^Jalq bias o) barioBtJa snaam Moqqus (V>) 
oi Jaas a anbnuom idi moilaiarij ylbiawqu aniboa) 
;ono1laIq bias avoda noiJalai baoBqs 
JToqqus bias to boa laqqu adJ 00 balouom teas a (*) 

;saaam 
-ytlaboalsdus a oi Jaas bias anilioqqus icH snaam (\) 
jnnobalq bias avoda noilizoq latnosriod 
;aai) bias oJ Jaaz biaz gnnoasz loi snaam {%) 
bias avoda qidsnoiialai baoaqs ni basoqsib aoun) a (A) 

;nno))aIq 
boa ;aaTl bias o) amaii bias aniimas id snaam (1) 
amai) bias ol boa nno)laIq bias 0} badoaila snaam (\) 
.nnolJalq bias avoda amai) bias aoilioqqus 


A*- 


1.  f   iX^^a  «^L^ 


OVTUOMUT OVTUOSaX HOI €Sy[ATZ OVOTHCW^Ua 

aUTAJIA«I<IA 

«t loosiaas ^mol ^qafl isbaD ^ueeikT .<I ayioaO 

•wol ,Bblq«fl isbaD ,iioiteioqioD umbM 

0ȣ>ll .oV^ .lag ,IM1 ,1 aool balTl 

(»££--£8IJ3)  .MnisQe 


-vad suiaiaqqa anildnub bouodai 10) boais latloi A .1 
•iiaaa)39i JaA a oJni aldisqaUos snoboas to ylilaiulq a ani 
bnals bias ,sixa aniioasid laiJnaa a dJiw linu babto) lal 
aqads T baliavoi to fioqqus a ^obaoidmoa oi .aoisiiqmoo 
to aoo la Jsoq adl o) lannon ladssoia bna isoq b dJiw 
-Btba balnuom boa wolad basoqsib zlaariw lajzao .zbna zii 
-qu luoda laviws o) ladssoio bias to sboa alisoqqo loao 
-mam a .nobisoq Idaiiqu na ni si isoq biBS nadw saxa Jdaii 
loi balqaba boa Jsoq bias to bna laqqu adl oJ baiuaas lad 
adl to abis aoo la liou babto) bias dliw noiioaoooa laloviq 
batoaoflos os shoals owl ydaiadw sixa bias anolB bna liou 


-M«B a fli anbstsooa loamavoiqaii adl .laadw abiua bUs 
babivoiq goisuod a goisnqmoa yidmassa doliws aniiaol 
balouom yllaloviq laval a ,)oaiadl Ilaw aoo ni lolz a dliw 
boa aoo inaaaiba ooilioq adl aaivad boa anisood bias oi 
tSOtstfod bias to ylwialxa boa tola bias dauoudl aniloaioiq 
balouom ylbaxft liuoiia bias oi sloalnoo baoBqs to liaq a 
sloalnoa to liaq balaaonoo yllaorboala na ^nisuod bias ni 
ylUmioo boa laval bias to ooinoq boa ladio adl yd bainao 
-nam Ind adl 0} loaqsai dliw oobisoq anaob liuaiia oi 
-oa ni balouom yldabils lajoulq a .sloalnoo to liaq baoob 
oobioq a gnivad lasoulq bias .aniuiod bias to Ilaw ladlo 
loamavom to dlaq adl ni boa balavad bna aoo Inaaaiba 
bias inaoaiba bna to ylbiawni laval bias to naq adl \o 
Tagoulq bias isoiaga aiiruad liaq laval bias ,boa ladio 
-biawluo lagnulq bias Aids ol aldaiaqo aoisd bna nobioq 
laloviq to nobuoaxa noqu Ilaw ladlooa aniauod bias to yl 
a 01 nobiaoq laanoo adl motit laval bias to loamavom 
to liaq bamao boosae bias doidw oi oobisoq naqo liuaiio 
ol loaqsai riliw nobisoq goisob liuoiia to luo sib slsalnoo 
baloaoooo snaam anriqs ,sbalaoa io liaq baman izih bias 
a ol laanulq bias liiris ol aldaiaqo boa lagnulq bias ol 
-lb adl 01 laval bias to inamavom adl aoiioold oobisoq 
bias to loamavom to oobuoaxa ladia oobisoq aoisob liuo 
-oq oaqo liuoib adl ol oobisoq lamion adl moil laval 
01 baloannos ybvilaiaqo snaam aniiqz larilo bna .nobis 
bias ,nobisoq lamion adl ol laval bias antaw isval bias 
bias to bna ladlo adl ol baloannoo anisd bna ano laval 

.aldas 


ro8,dii,e 
JOjnvioD a3a<i8 ajDiHT/ 

laiaoaO ot loosiffia ..bul ,oiiiojloX ,aoeIiW .D ssiauoQ 
to aobsioqioa a ,.daiM ,lhntaa ^ottaioqioD notoNI 

yiawslaG 

we,8ri .ovi .i»8 ,id«i ,rt .d»i bairi 

(i.£8— M1J3)  .MoiaOT v, 


,abifl9v a to baaqs adl gaiUotlnoa loi aorrab a nl .1 
baaqs 9di aniyiav 10) snaam amishqmoo nobanidmoa adl 
saeluqmi laaiiloala aniouboiq loi snaam .abidav biBS to 
loi snaam .abidav bias to baaqs aril dliw aanabioaoa ni 
aulav a anivad aaallov Isifl a ol sasluqmi bias aninavnoo 
enaam ,abidav bias to baaqs Uulaa adl o) Isnobioqoiq 
bnosas a ol sasluqmi bias gnbiavnoa yllanobibba i6\ 
.abidav bias loi baaqs baiisab a 01 lanotlioqoiq agallov 
)o Inabnaqabnt bna Inalsnoa aniad aasllov bnooas bias 
aninidmo? id snaam .abidav bias to baaqs IbuIsb aril 
agallov biidl a oialdo ol saaallov booaas bna Isiii bias 
istaaia si aaallov ind bias nadw yliialoq navia a gnivari 
yliiBloq asiavai a gnivad bna aaallov bnooae bias nadl 
-llov bnooas bias to leril naril ssal si aaallov )2nh bias nadw 
soaam bias ol agallov biidl bias aniylqqB snaam bna .aga 
^ .abidav bias to baaqs adl aniyiav lol 


eoi 


JAOIMAHOaM QMA JAflaMaO 


-mam inif s .minb aisid svhb sdj yd bavom zi bos zsgsins 
sdJ jnioq lodanB lu oJ isvsl gniiaisqo sdj gniioannoa isd 
isvsl snilBiaqo adl alsjoi ol bsgnBria gnisd ladnwm inil 
sjiBid 3vnfa 3rij nsldgi! ladnoi oJ noilasiib am** adJ ni 
13V3I sniJfiixio bi62 adJ u minb sisid avhb adj no bned 
yldsisqo nyinBdMm bau ^osu abiua adj snoU bavdm zi 
nwinsdosm a^Jsid blod adi oJ isdnram inil aril gniJosnnoo 
9dJ nsdw basBgnseib ei meinBdoora siaid blod sdJ JadJ oe 
blod 9dJ bns noiJieoq "no" zii ol bsvom si lavsl gmJBiaqo 
21 19V31 gniJBiaqo adJ nadw basBjns » ttamadoom siBid 

.nouizoq "Bo" zJi oJ bamuJsi 


-bnsixs wnslzBl b bnB .tofe bis* to riJbiw aril nadi laiBsia 
-slqmoo 2n£9m gnibulsni bOB zsninsqo biBX dguoiri) jni 


HOYTfVIOD A HOT qOT8 38AD 
r«t>iqBfl bfui3 ,iuunwoa sb^lD bfu booO sQ b-uurrBM 
.^CasqmoD  biabami^abiqmSl  »dT  ol  eioasiau  ,.d3iM 
aaglddiM lo oobarKMnoa b ..doiM ,2biqB)I bnsiO ^Did 

£M,8« .o/[ .19^ ,Id^I ,W .thM b»l« 
(!£—£« .ID)  .amiBlDli 


ad) aninnolab aninaqo iBluoib bisc oJ sqBds ni yiBlnsm 
•aninaqo iBluaiia bisz oJni i^Ino Jola adJ io eajba 


axAiifl aviA woigsiMsvLAjiT HTfrcn 

8M8IVIAH3aM 
'''^L'*^***^**'' ,ircwlBa dhoK ^oiuQ lodtA dtsnns^ 
fflBilUW bos ^hoh)<V ,9aotsbBdD .oorubaA nuUUW 
•«« ^InteoA ai Ua 4ihoh>iV ,9lBvaoa ,i9tiaD bvaioIX 
tootenq lasa ^mHoiU tutohqoiq oouanT ot noosia 
Bhotoiy V> aobrHNTHra b ^dbnteaA ^BhotoiY 
^^, ^^2^WI .oVT .»« ,ld«l ,11 xbM bsUT 
••fl ,VI t«M ailBileaA oobnllqqB .'(ihohq smiBlD 


jaoBSfn JToqquB jjnieriqmoo yldmseas qoJ? smo A f 
noqquB biBi no baMuom ylLsJoviq ttiAom nriB SKBal^t b 
moiJsisdi gnitoatoiq lagnfl mo izb^I }b gnivBd boB aoBom 
iswoq jToyavnoo b no gnivom isniBlnoo b qoJ« oJ baJqBbs 
-3d batosnnoo yldBisqo ta^m toIbuJob .enBam svhb 
wiBsm firiB 9289(37 bisi bHB anBam ovnb iswoq biB« naowj 
io nou&xisisna ,noU03nno3 noiJom J«oI b gnibuloni boB 
MBwn toJbujob biB« no sviiBiaqo guisd gnaam iswoq b^B^ 
.^Misinoo biBz lo dJBq adj io joo seBsln bias Joviq ol 
biBa Ol I39q«3i dliw bagoBTiB gniad aasMn toIbuIm biB2 
lo insmavom baoniinoo woIIb ol noiioannoo noiiom laol 
waiBlnoo bisa lo xsslyi isjIb anssm svrib iswoq biBa 
T01BU13B biB8 lo insflMvom gnibnoqaanoD luodJiw 


ftMit,e 

MZIVIAHDaM OraaAOJ TVOMA JTI 
^^ *** ]?."*'*" '*™*»^ ,«Wqin*M ^>^ y«mJ 

MI,«I£ .o'i< .!»«» ,rd«i ,ii ,j|ni b^yn 
(€» — eei .13)   MBiai3 d 


slnsmBm barioo lasn'il 9ah gnibflol lol iiwinBdaaM .1 
-iBTBq ai laniBJnoo s olni losiadi noilaalkw seool b taari 
baniiofli hb gniiiiqaKK) .ninadl noilal^i sbia-yd-abie bl 
-bB BinamBlrt sdl svisoai oJ baiqabB dauoii balBsnob 
adl seoBO ol sldaJBidiv bOB bns laonnaqqu aJi inaoBi 
111 biflwoi 8noiB9i3di ylbiBwnwob sbiie ol ttoanum 
wniBinoo biB« sdi olni bsgiBdoeib sd bnB bm teonnawol 
biB« dJiw bangilB yllBnibulijnoi enoiJizoq lallBiBq ni 
-wiBTi baqBdi-V  banaliBli !o gnisd rijuoTi biBs jljoo-u 


I 


loqni HB gniaiiqnios meinBdosm noiKimanBTl i3wo*I . I 
tmnb siBid svrib aldslBloi b .l^riz luqiuo na bnfi rt£d2 
riliw ylfsixBoa bagnBiiB muib siBid blod sWbIbIoi b bns 
yIdBiaqo meinfidaam ibsj .rtfida luqJoo bna rtsdz Juqni sdJ 
illiw minb 3iBid blod bnB minb aisid sviib ^ antiosnnoa 
ei rtariz Juqjuo aril iadi oe rtsriz luqjuo bna nadt luqni aril 
sviib adl lo noiiBioi adl nadw lUde luqni aril yd navrib 
lUde loqioo aril bnB badeariB to babiBJai ei minb aiaid 
'Biz blad 21 mmb aifiid blori adl nadw yiBnobale bfad ei 
aiBid avrib adl gnibnoonue bnad aiaid aviib b .yiBnob 
riliw balBix>eeB yldaiaqo meinBrioam aiaid blori .minb 
riaidw ol lavaC gniiBiaqo gniisoft b ,minb aiaid blori aril 
bsj^annoD yllBioviq aiB bnad aiaid aviib aril lo ebna aril 
• -IB ioBTl abitig alBusiB baxil b .einioq baoBqe ylaeob jb 
adl lo yiadqnaq  ^di riliw lallBisq yllBilnalzdue bagnBi 
ol Mval gnilBiaqo gnilBofl adl no enBam .bnad aisid aviib 
yBm laval gnilBiaqo biB« aril laril o« ioBil abiuj aril agBgna 
fi gnivBri mso aviib b .iMti abiiig biae aril gnols avom 
bagnsTiB gniad bnB noiiieoq Uiluan b bns noiiieoq avrib 
eagBgna li noiiieoq aviib aril ol bavom ei li nariw iBril oe 
noilaaiib ano ni laval bise eitaioi bne lavaf gnilBiaqo aril 
aifiid aviib adl no bnad aiBid aviib adl naidgii ol ta oe 
aril gnolB b9vom naril gniad laval gnbBiaqo aril ,muib 
noiiieoq "no" ns ol noiiieoq Ifto" ns moil ioail abiug 
ylknoilaiil dotriw bnad aiaid aviib adl lo noilBloi yd 


Mei ,V YflAmiA.1 


arrasAo jAioiaao 


801 


gni;(TOw b gnibivoiq ladmam aiilnaonoo lanni aril ,iad 
a& goivfiri eiadraam laludul bise lol lavoa b ,iabnily3 
agBeeaq gnivBri lavoo biae ,IIbw laluo ns bna aiod laixa 
-amialni bise riliw aiod Ibixb biae gnilaannoa lol enfism 
gniiiow bifie moil gnibnalxa boi noleiq b .ladniBds alaib 
-OB ns ,aiod IbIxs bise riguoidl ylbiawluo lavoa labnilys 
lavoa bise lo bna lanni adl moil basaqe avooig islun 
-mam laludul lanni bifie lo bna aril Inasaibs balsaol bnfi 
noinoq lanni aril ni lavoo biae inaosibB balB3oI bns lad 
aanfiiaab bagialna na gnibubni bna ilaw laluo biae lo 
-nilya gniiiow aril lo IIbw lanni aril lo noilioq a naawlad 
.lavoa biae lo Haw laluo inaofiiba adl lo noilioq s bnfi lab 
biae gnilsaonoo lol lavoa biae ni aiod laibai algnie fi bna 
aaaqe aril gniiaiaa-ab lol aiod Ibixb biae ol avooig lalunna 
ensam agseesq bise riguoidl ,iabnily3 gniiiow biae niriliw 
aDnBifiala aril niaiariw .ladmfiria alsibamialni bise olni 
aril lo noilioq s bnc lavoa bise lo noilioq fi naawlad 
yllfiilnBledue gniad labnUyo gniiiow bise lo IIsw lanni 
J& bnfi boi noleiq biae naawlad aonsisab aril nsril lagisl 
labnUya biae lo aiod Isixs laiinao aril lo noinoq a lesal 

.lavoo 

MareYe soam 

ot loosbM ^dalM .ansIS batnD ^il ,iiBfiiq«dD .8 8»furi3 
•noqioa ■ «jbiM ^oi»»a (OolteioqioD notoM InaasO 

9WWBl»a lo noil 

M^,M« .oK .ia8 ,9291 ,d .iqA balTi 
(MI— Ml .13)  .amiaD 9 


'I. 

"i ■ 


fi lo noilanidmoa aril .maleye aiaid abiriav a nl .£ 
ladmam loilnoa aiaid a .aiaid yiailbuis na .aiaid laariw 
-ad aldfivom baa eaiaid rilori ol balsannoo ybviiaiaqo 
-lumie lol enoiiieoq bagagnaeib baa bagagna aiaid naawi 
-blori Tol enaam gniiaol .eaisid rilod gnilBiaqo yleuoanal 
-ieoq bagsgna aisid aril ni ladmam loiJnoD sAsid aril gni 
aril ol ladmara ioilnoo aifiid aril gnigiu enaam efiid ,noil 
bagnanfi ensam gniesalai bns .noiiieoq bagsgnaeib aifiid 
-ni enfiam gniesalai aril .enaam gniiooi aril gni^Jooinu lol 
aifiid aril lo Inamavom aril gnilfiliiiosl lol enfiam gnibulo 
aril yd noiiieoq bagsgnaeib aifiid aril ol ladmam loilnos 
io ano lo aefiaiai aril gnilfililiofil lol oelfi bna ensam esid 

.eaifiid aril 

JAUraTAM TaaH8 OraXDaVTVIOD 

r.o3 iKMniiol .J .X o\o ,iKNiiilol .J dtaoinX 

.■q ,»ha ^ ii»8 .W Odd! 

M«,rd Ml/[ .i»e,0d9l ,8 .ToVL bsiri 

(d€— 981 .ID)  .amisC) M 

aril .laiiaiaffl lo elaarie gnibalnoo naawlad Inioi b nl .1 

yllainaq gnivari slaarie lo liaq a gnieiiqmoo noilsnidmoo 

-naqo bifie lo ano .niaiaril egninaqo gniialeigai bns bangils 

gniad egninaqo biae lo larilo aril bna lole a gniad egni 

gniad gninaqo laluaib biae lo lalantBib aril .lalooiio 


oae -nbailyo bias gnilaas bna larilagol enoilsae mai aid 
.niaiadl ybsaiib bolsan noiloae mai aldienaixa aril ol noil 
riliw noiloannos liubnoa ismaixa lo biovab eneam bna 
ni biuB agaiaal gniviaoai lol noiloae niBi aldienaixa nfi 
risaa lol gnibubni enaam banoilnam-leal biae .mai bifie 
-oae mai aldienaixa larilona gnivari noiloae msi aldiznalxa 
-xa aril lo ano ni ladmaria a niaiaril ylloaiib balean noil 
-ieoq I9lni na riliw sgaeeaq a bna enoibae mai aldienal 
-Isae ensam gnilaae aril leaq gniifial biuR aviaaai ol banoii 
gniloannoo larila^ol enoil^ae mfii aldienaixa owl aril gni 

.ladmfiria bifie riliw 


ei8,dii,e 

NiaV^HOaM OVafMAQ VIOITAJIinY 

In»a»9 ot -ma^tam ^Y.VI tybslMoada^ ,-i9lgi»i^ .3 iitwb3 

iioY wal^ lo aoitnoqwa a ,ynBqfiioD 3htt>9l3 

9S»,e8I .oV^ .laS ,£d9I ,9£ .ibNI baU'i 

(1—881 .ID)  .8iniid3 tl 


risiriw ot llfirie.^IdfilBloi a gnivsri meinarisam a nl .It 
ol oiilnaooa baol a abubni yam riairiw ybod s baxifla ei 
4lsrie bise alaloi ol bagnsns ensam aviib .eixa llsrie aril 
-noqque ensam bns .llsrie bise gnillsniuoi lol gnieuori s 
-avoiqmi aril ;abon s luods noilsiyg lol gnieuori biae gni 
gnieiiqmoo enoltaiyg biae gniqmsb lol ensam ni Inam 
baxri a Inaeaiq ol gnieuori biae luods gnibnalxa auibuile 
-unna leiA a .loaiaril eixa aril ol Ismion assliue noiloiil 
-aiyg lol g<iieuod bise gniaaidma ylaeols oeib noilsiil isl 
baxri biae ri>iw inamagagna lanoiloiil bnfi riliwaiaril noil 
-aaidma oeib noiloiil laiunnfi bnooae e ,a^fil1u^ nobaiil 
•aiaril avbalai aonfiiaals laiinsledue riliw gnieuori bise gni 
laialal bns sab leiA biae riliw inamagsgna lanoibiil lol ol 
-ilieai .gnieuori bna 3eib leifi biae ol aviislai inamac^slqeib 
-agagna Isnoiloiil aviioaqeai aril gnilaafia lol enaam ma 
-exiod biae lo nobaiyg gniiub avbsaDa ensam boa .elnam 
-eib laialal aeuao ol muminim baninnalabaiq a bnoyad gni 
-oiil ni ei anise aril alixiw oeib bnooae bise lo inamaoslq 

.3eib leiA bise riliw bslnos Unoil 


^i8,dti,e . •  -^ 

5iafl5IO«8A WMHl DIJUAJiaYH 

(BbuBharitaV! ,iiiBbi9tto}I ,wuaama eoqqllidq urtiarilA 

-isdtaV^ ,nuibi9ttoiI ,.Y.V^ o»i»hd«'>I noeiul ot -tonsksB 

Bbaaharitsl^ lo nobnoqioa • ^sbful 

S^,19 .o/[ .-ai ,ld9I ,^£ .da"? baifl 

(»d9i ,T£ .rial abnahadiaVT aohaaUqqa ,ythohq amisID 

(001—881 .O)   MiA»I3 t 


-noo baaaqe owl gnivsri ladioeda ioorie oiluaibyri A . I 
-msrio alBibamialni ns gninibb eiadmam isiudul ^tilnao 


JAOIMAHOaM QMA JAHaPiaO 


All . i a: II l/l A M' I'tlUr  /TTX A    T A rrfTTT^rrr-k ._^.   _ 

Wer  .T YHAUVTAl 

-oiq oJ erwam sbik bi£2 fe Ishbo bisz moil sbkoa aeirtdo  bti»  •»-.<*«*«». m^iti....^   i.- 


-^ 


M6I ,V YHAimxl 


<.i«»».* 


^^^ 


luoml TOl ladmam gmUatioTq btse oi Jnaciwls biae ani 
-i2oq bstoaia oi iioqque bise ^ahoviq bas diptnnsdi IovbtJ 
biBi moil zoBsm bisa gnisfi^Mib lol isdnwm qoJa s ,noiJ 


-WW « ..Y.W ,*»Y w»Vl ^anl 9atta<l nadua ot ^asm 
(MS— 891.13)  JUBU3V 


adJ Hi sainwjo sd} ol tatam 9b\h biae lo fonuq bis* moii 

.etUMffl norusa bisz io laoaq looil 


33A1IDA5 aVlA (DIAOII YJiaiaOH 


-bns fiB .sniBi^ s inibubni eoBsm gniYsvnoo sbinA .1 
YflBnibuJignof b .smB-rt biBZ ^d banoqquz TO^avnoo msI 
223U>n9 biB2 lo sbiz d3B3 gnolB liBi sbiug abms jnibnaJxa 
lo YJilBTuIq B gnibuloni zUbi abiug bu» io riasa .loyavnoo 
-qu io YiilBiuIq b .znoiJax lisi abiuj baiBlai bna oJ bns 
lo ri3B3 Jo bna sno Jb znBam .zJzoq noqquz sbioa JHsn 
JnMB(bB 3rij gniJoannoo yidixall zJzoq Moqqua sbiua biBZ 
£ ^nouoae Iibi sbiuj balElrt bns ol bns Jo lUq s io sbna 
Moqquz sbiug bifia \o rioss loJ 3no .eJaioBid Jo ^lilBii/Iq 
-Jauom gnivBri tisioevi biM .sraBiJ bisa oJ bsioase .ejeoq 
abrirg bisa Jo ebns aJiaoqqo arfj gninoqqoz loJ wiBam gni 
gnigniwz loJ noiJoannoo iBloviq b gnibulani zJeoq noqquz 
to«l«n riJiw snsvxnB-rt soalq b ni el«oq noqqug sbiuj biB2 
SnjqmBlo bnB eliBi sbing gnibnslxa YllBniboJignoI biBa oJ 
«2oq noqqu2 sbiug buu soinifiiai yllBnoilanJ loJ anBam 
9ii/M3iq iBOfiBm oJ aWablsiy gnisd boB noiJiaoq baxft ni 
yllBJoviq ToJ aJaoq noqqua sbiiig biB* Jmibsb bansxs 
lo 2bn3 bslBlai Jo liBq wio yob svom ol msri) gnisniwz 

blB« Jo  YlbTBWJuo  bOB  YlbTBWni  SOOilOM  liBl  9bu/3  biB2 

to TiBq  isdio YflB Jo  Ybnabnaqsboi  lo^avnoa  zaslbns 
.anoiJaae Ubi sbiwg bisa Jo zbna bajBlai 


-moo sgaiofiq iooe baqBriz-YlTBrusftBlort bsbfoj A .1 
naeni ioo« biBodbiBo bsbloJ TJiJj \(llBi)nBJ2du2 s jniziiq 
nszni biB« .enoiMoq aol bnB JooJ .jal baiB^nilloo gnivBri 
arubflslxs YlansvaoBTJ MaqB-baoBqa owj izb^I jb gnivBd 
-Toq ») boB looj ,83l oini Maeni srij gflibivib BJaiboi bFoJ 
iBupa YlkiJnBliKtoe gnisd anoinoq gsl bnB looJ biB* .znoil 
mem 3riJ aniqolsvos ioo« JnfJ b .disnsl iBnibuJtanoI ni 
no noiJibnoa baooianaJ YlJriiile b oi noaisrfj b3rKxiqu2 bnB 
bnoase b bns nseni adl Jo anoinoq sol bns JooJ ^sl sdl 
TBluyiBloai B boB Jaoa iniJ biBa gniqolavns iooa gnbBni 
bos gnivwoai naeni b3-»vo>iooa naqo ob gnivBd sqolsvns 
bns biBa ol insocibB eqBfl snilaibns iaoe iBigaini dliw 
•nouibnoo bsbloJ ni anotMoq sol bns looJ srii gnhsvoo 
bsblol ni sgBjfcisq ixe adJ itihuooe eqafi sqobvns biBa 
looJ srii nsswisd mubibni bloJ sdl ol losaciba ooilibooo 
Jboe boooae biBa gniaoqxs nseni adj Jo anoinoq gsl bns 

Jioilioq sal nscxii adi soiqoisvas 


33A^r)A«I YAJ<I8ia 
mYM-lo^a ol loasfaM ^LK ,jh«0 ^esinodT .H dqlmJI 

(f t.S^— M£ .ID)   .«ail«I3» 

asenqraoo doidw yWmsaaB jnias^JoBq sloina nA .! 
fflollod ,qol Joad .inoiJ gnivBd hoMbo b gnirmoJ anksm 
rijuoirii gninaqo na gnivBd fansq inoiJ 9ili ,ebnBq sbia bnB 
sbiiTB HB gninnoJ anssm .bswsrv sd Ysm slaina sdl daidw 
biBa Yd bsiriBo anssm .nofiBo biBa nidiiw sbile gnimBlsr 
abili bus .oosisdi slain* sdi jnlniBisi loJ znBsra sblla 
dsuotdi gninsqo ob dliw bsbivoiq IsnBq b gnrvBd anBsm 
Yrf bshiMO tooil39B Isnsq bnB .abosixs slailiB biBa doidw 
B 8flil>(voiq anBsm sbiJa bna nonso biB< Jo sno JaBsI ia 
,moOod ,qol aii no boaolons ylslslqmoa at t^dl sgaaaBq 
M IB Ylbuwio) jnibnslxa enoilaM IsoBq btca ^sbia bos 


\ 


\ 


arrasAo JAioiaao 


oil 


ansstp isdaoq bns ,«nBam ioBtl biBa gnnswol bnB gniaiBi  gninoe bns gnivisasi insmBlft a baa ,noilosa-a»oi3 seisv 
-ISO iiow B gOKMiBvbB loJ anBSfn iasil bisa wolsd bseoqsib  YlanibfloqBsnoo a ai dsooU bisa nidiiw bslnuom dnioo 

laoonsqqu ali insoBibB noiliaoq gnibriBJequ-dlssl bsnibni 
-Bifl sdl signslnsaib ol sIdBlBidiv gnisd dmoo biBa ,bns 
bsQBlq Josisdl noiloslloo bsIgnBnslni seool a Jo alnsm 
alnsniBlfi bsIgnBlnsaib sdl sgiBdseib bnB dmoo blsa no 
sli losastbB dguoil biBa sdl oini dmoo sdl moiJ seiwi>ns 
-oi )o yliaiiqilluin a goivBd doioo biBa ,bns laonnsqqu 
msllfiq BSiB nB ni bsYBiiB diss) bsqeda-snos Lsubivib 
islBsig SIB dsidw asoiOB anoiansmib lis yl^i^oBladua 
dlsol dmos biBa sdl .alnsoiBlfJ biBa sdl Jo dlgnsl sdl nBdi 
asmil iBisvsa sanBlaib a asaBd lisdl 1b nBqs bsasqa gnisd 
.aInsmBlf) bisa Jo islsmBib lios sdl nBdi islBsig 


.'■■A : 


bns slieoqqo bias Jo sno JbbsI ia nsdw gnolBsisdl isii 
.oobiaoq bsuBi biBa ni ei anBsm ioBil biBa Jo anoinoq 


JMW  2UTAJiAqqA  jiOYayi^OD  ovmquiTg 

' <MA 8V1A1 Wja lO SX3AT8 OVOJOVIAH 

isisH ot loa^gga ^dslM ,wBiiisBg ,8imO ndsmY nUiovi^ 
wsl^ )o aottawqios > .aisiM ,wBfdyig ^.sal anUisq 

JlioY 
T88,et .oK .198 ,0d9I ,81 .vM b»m 
(IS— 8(1 .13)  jaadtdD 8 


siil sdl TO TOYSvnoo a gniqqrds to^ aulBiBqqB nl .1 
-ugnB msdl gnibvBH bnB aioBia nBq aB dooa asbiliB Jo 
noilBoidmoo sdl ,bvBil Jo noilosiib auoivsiq sdl of ^lial 
TOYsvnoo gnibvBTl sno ibbsI ia Jo lo^svaoo laift biBa dliw 
sdl Jo bvsl sdl ia YlIfii^nBiadue gnibnsixs nin a dliw 
-viib toJ enBsm ;olsisdl insoBibB bnB TOYavnoo laifl biaa 
noilosiib sno ni TOYavnoo isiIbI biBa Jo tun bisa sdl gni 
lallBl adl Jo mn biBa adl gniyhabmi abixq a jbvBil Jo 
bna iBninnal sno mo-d YUBlnomod gnibnsixs TOYavnoo 
lo anBam niBO gnibnalxa Yllsnibulignol bnB jiadlo sdl ol 
dlBanad bawoae bvB-d Jo noilosiib sdl oi idgisd gniaBsioni 
anBam sbiug biBa no gnibii TOYSvnoa isIIbI adl Jo mn biBa 
adl moiJ YlbiBwqu ^hvizaart^cnq eabiliB biBa gnbJil bnB 
lavBU Jo dlBq banibni nB ni TOYavnoo laift biBa Jo Isvsl 
bnB YllfiubBig TOYSvnoa laid adl mo-d madi svomai ol 

•YAWB madl noqanBH 


tin 


est^iu 

JI0TAJUMU33A asn03M3 fl3WO*I 
f-AiSM .YiflooD tnaX ^qidBiiwoT BbA ,i9blafui38 .A blsooa 
..aol  .YOMffiioD  brufMU»8-«biqftH  sdT  ot  toa^mt 
ii>sU3iM \o oobnoqioa b ^.riaUM ^eUqsJI bmnO 
IK,SOS mV[ .i»e X^l ,M aoDl bsin 
(Ml— 8f I .13)   .taAaFJ CI 
nB 9nivBd TOyavnoo biBa .aabins loJ loyavnoo b nl .1 
-v»d noqqoa a jiadraam gniiiaqoiq abiliB naviib asalbaa 


•S8,dlt^ 

Dvaggotnm no^ oash ma Dvi«goaim 
gavmoAM 

-HMisteeB ,oUO jdVM satsO (OawO y^^I^sI buwb3 -indnA 
.boBlavalt) (nobnoqio3 dqAisMoI^-dqanaoaaaibbA oi 

aTBwsIaa lo fiobB*ioqio3 s ,oidO 
d0d,rS8 .o^I .i»8 ,(S«I ,dl Ylol bain 
(T.d— r«l .13)   jaiiBl3 » 


Ind a :gni8riqraoa bsad aib anidoem gniaaodma nA .1 
lAubivibm Jo Y^ilBiulq b gniariqmoo .YHmaaaB noqqua 
-macn noqqua lavalilnBO sIdixaR insilian gninoqqua-JJae 
-91 baoaqa ni bolnixxn ^Idtnxza noqque bnoaae a ,nod 
-aeodma nB biofiB ol Y^ciniaaeB noqqua laiiJ bisa ol ooilBJ 
alflanjab gniaaodma Jo Y^il^tulq b ;naawlsdiyisd) aasqa gni 
Jo aaoo aviloaqeai Jo abna latuo adl ol baxffiB YUBub^iboi 
•esodkna biBa goiaB^ bnB aiadtnam noqqua lavalilnBa bisa 
-amoo B gnivsd Yldnisaas lioqque fxiooaa bisa ,s3Bqe gni 
alnaniab gniaaodma Y'tBitnamalqraoo Jo Y^ibnulq gnibnoqa 
adl dliw bangilB bnB aasqa g^i^^odnla bi£2 gnioBj noaiadl 
-oiq ol YMniaeaB.noqqud laii) bisa no zlnamsla gniaaodma 
gniaaodma biaz ni bseoqeib aoivab a Jo aiuaeodma loJ abiv 
noqqua isvalilnBO bisa Jo ano ^ bna laluo adl nsdw sssqa 
;YMmsaa6 noqque bnooaa bisa biBwol bsaioJ zi aisdmsra 
slBiBqaa a no .gnhfiqsiq "{Iziio^nBilum'u loJ anBsm boB 
bsesodms aieb sdl ol gnibnoqasnoo bioosi a .insmuilani 
biidl B gnibuloni ansom biaa ,s36qe gniaaodms bisa ia 
-qua bnooae sdl Jo sbia sdl no bsaoqeib YWmsaas noqqua 
YlilBiuIq B ,s3Bqa gniaaodma biBa aliaoqqo yldmsaeB noq 
-aB noqqua biixto bifia y^ bsrriBO alAsmsb gnibioooi Jo 
-aB noqqua bnooaa sdj dliw Ioboo ol sviloafia boB Y'dniaa 
-ma doBa gniiub noilBiaqo gnHnooai a IsaJJa ol Y^m^ 

.noilBTsqo gniaaod 

tS8,»lt^ 
M8IKAH33M USTIgVIAaT OVIA OraXAYSJa 
ot loiisiBU ^.dalM ^anna'i atnio^ xxnD ^sQ .V ndol 
noilnoqioo • ^.daiM ^Uoitaa ,iiobnoqio3 atilYblJ »dT 

aiBwsIaaio 

eds,rei mV[ .1^ ,imi ,11 -iv^ bain 

(«t— 8fl.I3)  .MnisOSi 

-dasm -isJsmnt bnB gmlBvsb nB Jo noilBnidmoo adT . I 
dguoidl larruu iiow a gniyavnoo bnB gniisvaia loJ mainB 
-ni iiowafflBiJ a gniariqmoa anoilBla gnbBail Jo aartaa a 
-afflBiJ biBa no anBam ioBil ,nosisdl anssm sbiug gnibuls 
batouoffl YidBvoffl isthbo iiow a gninoqqua loJ iiow 
iafiH biBa Jo anoinoq bns altaoqqo sdl IbbsI ia ,no3isdi 
B moiJ bnB ol anBsm sbiug biBa gnolB sIdBvom amtsm 
toJ anBsm iJil .nobiaoq bauBi a bna nobiaoq baiawol 


811 


JADIMAHOaM QMA JAflS^iaO 


zmiauiot sJi Jb -raJsmM bific yd noiisutoa loi nobiaoq 
bna inamsb gniqqhj b^6^ io aoUBuloa Ydsisdw nobieoq 
znAsm iswoq sviJoai bfu eassm loilnoo biss lo aobiiaqo 
biM  Yd aoi2mJX9 buu lo sniqqiii lart*  yino ruiooo 

.ensxa goiqmsb 

ggajM vioreujiTxa jatviosijioh 

oiMi ^nofnoisH ottO boa ^Y.V[ ,Jnoiiinia JsjoV .T ohS 
-io3 ootIiiiuH-«miJ-fiiwbI>II ot nonsiau ^LVI ,aoisl^ 
..,.- •J^T*'^""''' *" oottnoqKw a .iioitnoq 

*r«,rii .on .»« ,idf I ,i€ ^i b9m 


*MI  ,V  YHAimAl. 

3no gnivBd M&i iuo-ain bajBgnob nfi ;m3«Bq boniimsj 
-19VO ;3ib biB« io Jdgiad srij jb bna o) Jnsosibs Jxsn bn* 
dJsnsI 3dJ xllsiia&izduz anibnslxs znBsm ioeiJ sbiuj bsad 
-2B isqqng ooieirUxs lo /JilBiuIq s jaldsJ Juo-nui bifia lo 
bna isqqo aji jb banoqquz bnB moil gnibasqab esildmse 
-v&d yildmxiB isqqhg Aob9 .znBsm jJofi-u bssdisvo biB« no 
-qhs lol bns iswol eJi Jb zneom gniqmfib slBiBqse b gni 
-ZB isqqiii biM ;Mb bisz moil bsllsqxs aoiein)X9 ob jniq 
3viib ;Jn3fn3vofn gniYBwz IbisJbI lol Mil aniad wildmse 
lol 8JToqqu2 biB2 lo doss ol bsJoannoo ylsviiBisqo znBsm 
-basqsbcii boB yllBubivibni eaildmaoB laqqiij sri) gnivom 


aniqmfib bias iwnq sdJ moil i^bwb boB biewo* yUna 
i3rii38oi b3J23n boB banouiaoq ad oJ barmol jniad zassm 
rnalJBq sdJ ol an'i>aoq29Tioa quoia b ni sib biBz JnaaBibs 
gnidd znBsm aniqrnfib doBS dJiw zgninsqo sib biB2 lo 
oJ 3ib noizuxjxs biB« lo jainaqo Jnyrafiib b dim banjilB 
-3wdJ b9ll9qx9 BB enoKuiixs taaisBib qhs bos sviaosi 
IIb zTioqquz biBz lo doBS no laqraud iMsqz b bnB ;nioil 
-qmBb bifiz gniasqa yIIbisIbI lol bval wnB2 adJ 1b baiBooI 
-niBm bnB snidBiidBles bnB IsvbtJ liadJ gnhub enBsm gni 
Snibnoq»no3 2nouJ2oq ni masm gniqmfib btB2 aniniBl 

.eaninsqo sib biB2 lo lallsq adi oi 


^IIbtmsb b jnolB aoilB-raqo letsiq noizinlxs na nl .£ 
^ B dliw babivoiq sbik s .nslslq b .aixs iBJnosiiod 
biM no balnoom bnB noiiBJz sgiBrioeib b bnB noiiBJz 
3bil2 biB2 ,^^9^q sdl lo ^laeisvenBU Jnsmsvom lol nslBlq 
snLJButoB .noUBJz sgiBdoaib zJi Jb nisisri) 223331 b anivsri 
223iq 3dJ lo Yl32i3V2nBiJ 3bil2 biB2 inmidz lol ziiBom 
01 noiliaoq \{iBiIixuB nB bnB noiJi2oq anibuiixs ns nsawted 
'{laJBmailB noll6J2 9g^Bli:i^ih bnB noiJBia aib biB2 ani'Ki 
isriTBo brT632ib fi ,2ixB iBJHosiiod biB2 dJiw ^oi^^^n omi 
biu otoi anibnalxs boB sbih adJ no balnuom ^(Id«vo^I 
NTuilixuB biB2 ni 3ubi23i noizinJxs ani^isaOT lol 229091 
anivoni '^IlBoUBmoJuB lol 2n69m bnB .9bil2 9dJ lo noiiizoq 
-109(9 i<Tl9-i9dl has sbilz sdi ol sviiBlai rairua bisozib 9di 
bv9l b9aixm9teb9iq b is ^^1nq 9dj moil aubiaoi bise ani 
Jioili2oq 8nibu-Ux9 2ii ol b9llid2 2i 9bii2 biae n9dw 


£es,)it,e 

HCn BUTAJIATIA JOJTIVTOD CWA aOHTSNI 

gaia Moin gvioreuirrxa ora jjuq 

.1  iiiinBlinll  baa ,oiifO .nwotesinioY ,mmn nofrnV 
,elUiaI .1 blooiA boa ,boowiaH .J dtsoasX .dtiinS 
-oqioD slatsM IdgiJ o) noosi»a ,.riDlM ,8biqa5I biun3 
oagiffoiM V) iioitaioqK» a ^ibiM ^eblqail bianO ,iiottai 
0<M,IM .oK^ .198 ,«ei ,a jq^g b»in 
(I— TM .r>)  .amialD ¥■ 


_^,. . OVailUT JATSM TO KORUHTXa 
-oiwblaa ot loasina ,.Y.VI ^oY w»K .fmanilloH o»J 
-lOD a ^a^ ,aidqhb8Ud<I .nolteioqioD ootOmaH-afnU 
-,,, „   ,^ aliurrlxwin**! lo aoilnoq 

ti4,rr .ovi .-wg ,9&9t ^i .*»a b»m 


balBsd B moil anidi/l [8l9m anrbinlxs lo bodJam b nl . r 
bfB« lo noinoq lotsm 9dl anib£nJX9 lo 2q9j8 9dl ,l9ind 
iBniano anIvBd 9q\fl iBlunnB lo 90^110 as dguoidl anidol 
Wluo b9l09l9e B 01 8n!bfioq89Troo nuoJnoo lanni bns isluo 
Mi jniaiBlns nadi .anidui biB* lo luoinoo isnni inh b bnB 
»bniara9i 9dJ anibinix9 bnB .softtio aril lo wolnoo -wnni 
b9ninn9J9b luoinoo isnni bnoaae b dirw anidirt biB2 lo 
»n9i9ftib 9dl ,9oftiTo 9dl lo -uioinoo lanni b9a-iBin9 bise yd 


-nol9 nB aniei-iqfno9 ,2ulBiBqqB anilbnBrf noizinlxa .1  '" 
2noi2iniX9 8nivi930i lol sldBl luo-nin iBlnosiiori bslBg 
-que 2nB9m isitibo b ;829iq noi2tnJx9 nB lo 9ib 9di moil 
)rA B moil 9ldBl luo-nin biB2 anofB lyrett lol b9lioq 
is YllBilnsl2du2 noili2oq bns ob ol 829iq bise Is noilizoq 
balioqque 2nB9ni aniqmBfo b ;9ldBl luo-nin biB2 lo bn9 9ril 
ni bslBooI noili2oq inft biB« ni bnB enBsm isHtbo biB* yd 
-vi909i Tol 9ib 9dl moil aniai9m9 noi2tnlx9 nB lo dlBq 9dl 
aaiqniBb biae ;9niB2 9dl aniqqrta bna noi2u-ilx9 9di ani 
-91 B nioi^ sIdBvom ladmsm aniqmBb b anr/Bri enBsm 
i9woq 9viioni b ;noili8oq aniqqiia b ol nobi2oq b9l3Bil 
2nB9m aoiqniBb bnB ensam larriBO biB2 anivom lol 2nB9m 
yllBilini lol  zttB9m loilnoo Issiilagb ;9ldBl bis2 anolB 
ni eoBsm iswoq 9viloni bise lo aoiiBi9qo 9dl anilloilnoa 
bi«i moil )(awB enB9ni aniqniBb biae anivom noilo9Tib s 
l63iTl39b biB2 lo iTBq B animiol doliwe iBoiiloab nB ;M9iq 
anilBi9qo lol insraalg aniqqiil b anivad bna zoBom loilnoo 
bnB 01 b9iu39e xl9vilBi9qo ioIbuJob daliwz b ;9mB2 aril 
balsBilsi B moil ln9m9b aniqmBb biB2 dliw sldfivom 
-D9q29i anibnoq«9no3 noili2oq anilsulSB as ol noili2oq 
biB« lo enoilieoq aniqqiia bnB babailsi biae dliw i^bvii 
ni balBOoI aniad inamsla aniqqiil biB2 :ln9m9l9 aniqmab 
a ia TOlauloa daiiwz bia< lo inanravom adl lo dlaq aril 


Mei ,V YaxuviAl 


airasAO jAioiaao 


SIX 


aninialai bias .enaam gnizuod biaz ni noilsaidnioo biBS 
}2BaI is lol ,bal6i3022a ylbaxil yllBilnBlzduz aniad 2nBam 
aniauod biB2 lo noilioq s l269l is dliw ,loaiadl noilioq b 
2a22Blanu2 biB2 aninifilniam bna aninoilizoq 2nBam ,2nBam 
ni ia2Bd3iuq avil39q20iq bi62 no aaaioaq biB2 ni aliriw 
axil gnilBsibni bna anidii329b 2nB9m bna ,noi2iv lo 9nil aid 
,2922Blanu2 bi£2 ani'{Blq2ib bna 2a22Blanu2 biaa lo aaiuos 


biB« lo ano laaal ia ol boiuox gnisd enaam lallal biae 
-i2oq aniad bna enaam gninislai bisz bna enaam anieuod 
ba3Bjl3Bq-02 bisz lo laiaaw adl lo noiziv lo luo banoi) 
lft-l29l "istn laasdoiuq avilsaqaoiq b ydaiariw ,2a22Blanu2 
-jloBq biB2 moil amB2 lo lavomai luodliw 2a22Blanu2 ad) 
bna 9aB;l3Bq biae moil lavomgi lo boodiIa;(iI adl bna agfi 
-luq 9vil3aq20iq a ^d 2a226lanu2' biaz lo aniial laqoiqmi 

.baoubai ^(ilfiaig ei laaado 


oe8,dii,e 
aoAHDAq ay[A qhaoii YJiaiaoH 

.O.Vi .mariiuQ ,9vha baadworiA 80VI ,rnafl .3 adol 
00i,£28 .0/1 .198 ,eWI ,£I .voKI bslll 
1 («r— dOLID)   .amialDr I 


in 


-d'lie B lo bannol yHaigalni naeni safiioaq iooe A .1 
anivad liazni biB2 .laiialBm J9ari2 aldfibiol Bite YlIailnBle 
-ianol nommoo a anola balaoniHoa anobioq lool bna a^l 
aeiavgnBil lifiqB-bo3Bq2 bilaiaq lo lifiq b boa ,2ixB l^iibul 
,dianai ianibuligfloi nazni ada aleibamialni aiaibni blol 
lool adl alsibamialni banoilieoq aniad abibai biae lo ano 
-ib mui^ibai ladJo aril bna noiioaz aoi a nnol ol noinoq 
-due owl olni liaeoi adl lo noilioq aniniamai adl anibiv 

.anoilsaa laupa 'iliaiinBiz 


IC8,dII,e 

T/iaMiiuoa iiajju<i (^oKuirrxa 

bmnO ,dtiiii8 .1 iiiina(fna baa boowiaH J[ dtaoasX 
,awoli8aaoY  ^dtibswl^  .a  oiailliW  ^dalM  ^qa5I 
-«B ,jfaiM fSUqafl boaiO ^lagol .a blooiA baa ,oiilO 
,8biqail boaiO ,flottnoqio3 elal^^ tdgU ot noogte 

ai^dafM lo Doitaiotpoo a ^liaiM 
*^ Oir.lM .ol^ .198 ,9^91 ,££ Jq»8 b»lia 

(I— r»£ .13)   .HDiaO It 
a anivad eeaiq a anieiiqcaoo eulaiaqqa gnibuilxH .1 
-ab9iq a ni bagnBTiB egninaqo aib lo ylilaiulq a dliw aib 


ri8 dti c 

3TASny[^3V[03 'T/ilAH V10I8JUMa 
9ifT ot loajiaea ,oidO ,3haH waiviisa ^tehd^liO .a asIIA 
lo ooitaioqioa a ,oidO (bosIavaO ,y;aBqnio3 osbbilO 

oidO 
r80,0S .oVL .i»8 ,9dn Jl .80A b9lia 
(T»— dO£ .ID)  .MoialD IS 


ani^fib-iia lol noilamdmoo aJailnasaoo linuillum A .1 
-no3 a :2lnaibaiani ea gnieriqnioo iniaq noieluma euooupa 
alduIoant-naiBW a^'niBlnoo linu aead inamaiq balailnao 
;ln9aB aniybod biolloo 9ldieiaq2ib-ialBw a bna Inantaiq 
-moo b9lailnx>noo .euoaupa lo aafiioaq ano Izaal is bna 
-oiq Jriaiaw yib avilalai adu .xalal aninnol-mlil bsbnuoq 
-idxDoo biae ni a2ad laacngiq bioi ol ebiioe xalal lo noilioq 
-moo biae ,Q: I luoda boa I : I luoda naawlad gniad noil^n 
bsnimialabaiq b ni 8ni«i9qeib lol balqaba aniad noiJBnid 
6 lo noilBiaqaiq aril lol lalBW iBooilibba lo ylilnaup 
.miBq noieluma xalal euoaupa lo amulov alinilab 


8£8,dII,e 

8YAHT TVCTMUJrrevn JA3IOSIU8 

^9vA aaibh»M 08dl ,aannHdd .A doaal 

jda 4aaall knaiM 

8M,S€I .oy[ .198 .Id^t ,0€ .soA balfi 

(£T— M£ .b)   .MoiafD I 


lo ylxxJ TBflBlq B anietiqmoa ybH inamimeni nA .£ 
ylbiawni ybod biae ni aabii gnibnfilequ na .laiialam laarfe 
.agbn biae lo ylbiawluo dguoH a .aaba lalamiiaq eli lo 
lioqque ol aabri biae no bna dauoil biB2 ni ensam bns 
aibnad liadl dliw 2noili2oq banimiaJabaiq ni 2ln9muil2ni 
' .dauoil aril ni balaae enoilioq 


«£83ti.e 
floa aoAZDAa YAjaeia aoofla-naajia 

8a88AJ3VIlJ8 
lalzoa ot loojieea ,.xaM .lalaaiflioaJ ^illaasa .O aiaimW 
lo noitaioqioa s ..sasiyi ,i9taiiaio»J ^aol ^o3 tsaiO 

yiBwaba 

dT»,SS .oV[ .198 ,Od«l ,11 Jq98 b9Da 
(8V— MS .13)  .MDialD 2 

B gnildana aas^Ofiq yslqzib ezsianue looiq-ialliq A .£ 
-lauziv bna eaeeaianua aril Ifli-leal ol lazsriaiuq avLi3aqeoiq 
2aeealanu2 bis2 anivomai luoriliw aanaiaaqqa eiri asi 
-isqznail wollod .noilanidmos ni ,anieiiqm63 ,moilaiadl 
bna eaenal adl lo noilsnidmoo aril ani2uod enaam ina 
biae ,enoilioq aniblod ladmam amail aviioaqeai liadi 
bise leaal is lo aqade adl ni yllailnaledue anisd enaam 
amsil aviloaqeai liadl bna eaenal adl lo noilsnidmoa 
aninislai ensam InaiaqensH ,enoilioq gniblod ladmgm 


an 


JAOITlAHOaM QMA JAHaHSO 


*•«! ,V YHAimAf 


tioqque bise riJiw isrnao sdl gnilBOOTqioyi lol xHboJob 
-iaoq gnis-Mds bn» gnividsori jaJlid bis2 asswlsd aoyiadi 
fi 9vi»3T ol noqque bis* gnuasis lol snsom bfu ^tfoii 
gnisniwg io\ has isinso buK lo noiJieoq Uuini sdj ni Jollid 
-2UBO aoriJ bn* ylbiawnwob noqquz aril lo bns ladlo biae 
-yiq fi is dJBq bi« isaia bns ^eqfiUoo o) noqqu« biae gni 
ishiBo biaa ydyisdw noiJBioqo adJ lo sgsJa baninnalab 
b3ninn9J9b3iq « lol noili2oq jnigisda sJi ni nisinsi yam 
J-ioqqua biaa \o seqailoo tojU ami) k) boiisq 


TvraMTiupa YTumj — 

no8T«J .JI ynaH bos .ailoqMulM ^istfwD .3 dal«5I 
,2}3aboi<I h>»J^.I»T ot noaghm ^mdM ,»iaJ yM»J 
"loMoiilM 1o oodmoqKra * ^aaiM ,«iJoqaMiiiiM „jal 
.rrd,WI  .o^  .^9^ ,ld?l  ,0C .t30 noitnlfciqa IcirishO 


-9d rfJTo^ boa iaad yslkn) bias gaivom loi enasm sldao 
-IotJ bias gnivom lol enasm sldsa biae ,mv/oi biaz nssw} 
lo Irifi a Insoaibs nohizoq moil aldalloUnoo gnisd yal 
gaivad ysUoi} biae yd bMTias anil baol a .nawoJ bias 
Jrift a }n39£(ba enasm .baol a iioqque oJ noaiarii enasm 
9«iai ydsiaril bna anil baol biae loilnos oJ nswoi bia2 io 
anil no»ud a .ystlo-H bias yd bsinao baol a iswol bna 
i& ,n9wo) bias yd batioqqus 6na nsawJsd gnibnsJxs 
gnola sldavom bna yd bstioqqus iwtibo sqoi ano Jzaal 
noaisriJ snaam gnivad isrnao aqoi bias .anil no»ud bias 
bias .ysIIoTJ bias gnivom i6\ snaam aldao bias Jioqqus ol 
dJiw )o9i»d} bna isiii a la boiodana gniad sldaa ioail 


inh bias mo-d bsaaqs noilisoq la bnuoig sdl ol Idsqssi 
bsinuom yidalaioi svasds teift a -ovo gnibnalxs .iswol 
-alaloi svaads a isvo gnibnalxa aonadl .lawoi leiii bias no 
13VO gnibnalxa ooa^Ai .lawol bnooas bias no balnuoni yid 
yd banoqqus ,oi i:>9qen dJiw batiiuom yidalaJoi svasris a 
a T3VO iaad gnibaslxs ssnsdl .bnuoig aril insoaiba bna 
lawol bnosas bias no balnuooi yidalaloi avasds dliuo) 
a 13VO gnibnalxa wnsdl .svasris bnoaos bias mo-d booaqs 
bna .19W01 i«^ bias no bainuom yidalaloi 3y»9dz dJiii 
-atba bnuoTg 9iii ol tosqeai riliw bawdona snasm qmab 
aldao bias gniviaoai i6\ sidao bias lo bns isiit adi inso 

.svasds dl)i) bias moi) 


yidavom mood a ,9l3{d9v a reulaiaqqa aqyl yliliju nl A 
-3i3dl ylbiBwiuo gnibnalxs bna sbidsv bias no balnyom 
la mood bias yd bsinao d^niw gniynao-sldaa a ,moi^ 
,dliw373di sldavom bna ^oaiarii noinoq bna laioo sdi 
ybvilBisqo bna sloidsv bias yd barnao snaam iswoq 
ysq ol ifxiM sdj gnilBisqo lol doniw bias ol baloannoo 
-qo ^o liaq a bna .baiissb sa sidao adl loatlyi bna loo 
yd bsi-nas nadraam gnigagns-aloq bxiaqs yllaialal basoq 
-luo gnibnaixs ba& loaiadi bns isiuo sdi ia mood bias 
-nalsdus a mood bias lo yllanibulignol moiisisrii ylbxBw 
-sloq bias .doniw bias bna mood bias bnoysd sonalsib laiJ 
lo eobis slisoqqo is bssoqsib gnisd aiadmsra gnigagna 
-nadj gnibnaixs dsniw aib lo sldao sdJ riliw rioniw bias 
OS ylssob yllnsiaiftuz isdlo doaa insoaibb bna nsswJad 
Irigiiqu idguoTd si smas aril nadw sloq mH blod ol sa 
-9vom alalifiaaJ ol ydnadw rioniw bias yd nsavinadsiadl 
bias \o inamavom ilguoiril brrisab sa aloq aril lo inam 

•mood 

aaoAi-^jiui oraTJSMa nak aoivaa dviidhahd 

«l I— liMflsuHlyi'l ^ooA d3hb*h? 

IBBomO .tioblMaiKI 

M»,t£I .oV[ .198 ,£Wr ,? .Jqag balTI 

I«f I ,£t .»q»8 ^(unnaO noitnH^s .ylhohq BoiiaO 

(I£— *I£.I3)   MoimiDl 

gmsnqmoo .soamirt gnillams a loi soivsb gnigiariD  I 

.aoamo^ sdl moii yawa bns biawol sidBvom enaam lainao 

-OT boa enaam larnao bias yd bainaa mia gninoqqus a 

-lod dguoTi gnigiada a .sixa laniboiignol sii looda aldaJai 

to bna biawTol ad} is mollod bias gnilnuom snaam .mol 

r^oo-o bias ladi OS nna biaz yd noiiauioa lol nna bias 

ellaw sbia .aoamiji adi niriiiw sinalnoo sii aqnuib moJJod 

-aib snaam bna .mollod dguoil bias \o yUaialal baeoqsib 

toaam lamao bias no sUaw abis bias gniimiom yidasaaiq 

sUaw abis bias ol aviialai mollod dguou bias gnivom lo^ 

lol soaaoi boa mxm lanibuiijnol biu lo noiloaiib adi ni 


-aioLI-ahrblsfl ot 


,YM ^gmdma .lajoV .T oh3 


noitnoqioa • ^al ,aiilql»bsliin .aoitrKMnoD noHkiuiH 

Md,r« .oVl .T»8 ,tMI ,I£ .IBM bain 
(I— ^1£ .r»   jmabdO f I 


gnilaiaqo anidaam a lol suls-iaqqa gnibaol lallifl .1 
B gnibuloni bns rilBq iBlnoshori yllfiilnalsdus b gnola 
-mo33a ol balqaba bna rilaq bias gnofcg gnibnalxa laniadnoa 
yllBianag aldsvom laiiiBo b gnisiiqraoa 4atHd bias alsbom 
.lailini nB gnivad lainsa bias .rilaq bias ol ylasTavaneil 
-sib lainas adi lo noilioq a riliw noilisoq gniviaaai lallid 
-giaria B bna riJsq bias lo yllsiateJ bnfi moil alomai bosoq 
rilaq bias inaaaibB basoqsib noilioq bias riliw noilisoq gni 
laHid aldavom a .lanialnoo bifis ol y>imixoiq asob ni 
lo laril lo labio aril no yllsnanag rilgnal a gnivBri noqqus 
no sbna sii lo ano la balnuom bns babBol ad oi laHid aril 
ol aviialai noilom ialoviq lol laiiiaa aril lo noinoq bias 
gniloasialni analq a ni basoqsib sixa ns luoda lainaa bia< 
-qus aWavom bias .salgns irigii la yllailnalsdus riicq bias 
isinoxiiod yllailnalsdus .aviiaiaqo .baloaia na gnivad noq 
riliw inamngila ni lainao biss moil l3aioiq ol noilisoq 
-no3 bias moil yawa noilsaiib aril ni rilaq biss gnola bna 
sbna tli lo ladlo aril riliw noilisoq basqaiios a bna laoial 


Mei ,7 YJlAimAl 


arrasAO JAioi'iao 


MI 


sagnaR gnibnaqab bias lo cnoilaioliaq aril ni gninaad snoin 
aril gnigagna ladmam baqad^-U bias lo sgal adi bna 
sagnBft  gnibnalsqu  aril  lo  snoiHoq  laninnal  bariolon 


bias lo sinolnos lanni bagialna bna lanigiio aril naowlad 
inil adi naawiad aanaiaBib gnibnoqsanoa aril bna aailrio 
laril riaus gniad gnidul bias lo siuolnoo lanni bnoaas bna 
-inlxa aril lo bna aril ia againiids baninnalabaiq a noqu 
anidm adi lo luolnoo lanni bnosas bias lo asis aril nois 
lanni Isiil bias lo axis aril lo labro aril no ad yllBianag Iliw 
.noisinlxa gniiub bsiusaam luolnoo 


aupildo ni balioqqus si ladmam baqaris-U adi ydaiadw 
laariw abyaid a aviaaai ol noilisoq gnibnalsqu yUaianag 

.loarndl saat adt oaawtad 


OraXAJUMUDDA OKA OVODlOg HSaMUJ 

.gaiO Jkiisltiol ,diA JO, dif r .oobona .A aioboadT 

^0€,dM .oV^ .198 ,9ef I ^1 JaO balTl 

(0«— «MJ3)  JunM3U 


a ' 

A' 


9X3AX arr ovn^ocMsajar 

jdiA ,9kbslkK>8 ^anidsoovaa .3 0€0I .yflaS .9 oobia 

•t^'.^li mVL .lag. ,£d«I ,r£ .soA b9in 

(»9— IIS.D)  .ataioOei 


^L^bd! 


lagnad Inaonag balagnola na riliw nobanidmoa nl .t 
ybnavsnail balnuom ioerO balagnola laludul a jioqqus 
-Toq a Issal is gnivad lad balagnola ns ^loqqos bias lo 
bias yd balioqqus yllaoiqoosalal loaiaril bna ano lo nob 
ano bnoyad aldisnaixa noinoq bna alisoqqo sii bna iaail 
-igiiol gnibnalxa lols a gnivad ioail bias .lallal aril lo bna 
gnibnalxa snaam gnivad laioBid a .loaiaril yllanibul 
-loq bna balioqqus aril ol bal^annoa bna lols bias dguoidl 
snria gninoqqus laiaqqa lo ylilaiulq a .lad adi lo nob 
gniad mia bias riaca .Ja^iaaid bias ol baiuaas yllfiioviq 
bias moil baaaqs nobisoq a ol loviq sii luoda aldagniws 
-isoq a ol bna noilisoq babnalxa ni si lalial adi nadw lad 
si Tad aril nadw ioail bias ol lallaiaq yllabnalsdus nob 
gnirialal yidasaalai lol snaam bna .nobisoq baloailai ni 
bna aldisnaixa adi ol mia bias riaaa lo bna aldagniws aril 

.lad adj lo noiiioq 


siinu gnilBgaigas lol msinadoam gninos ladmuJ .0£ 
sa aanaupas mobnai ni olaiadl baiavilab ladmul nwas lo 
linu gnisiiqmoa msinadaam bias .abaig bna noisnamib ol 
niaiariw iaab gnihoilisoq abaig a gnibubni snaam yiavilab 
aril lo yliaialal Inalxa balalai abaig a lasBo aia slinu 
-ni agals lanos a .slino aril lo Isvail lo noibgiib laianag 
-IB yllfiialBl lo saiias a .snaam loyavnoo ssalbna gnibub 
moil gnibnaqab siagnad gniynaa ladmuI lo slas bagnai 
bifis no bagHBTiB gniad siagnad bias .snaam loyavnoo bias 
lalnosiiori yllBilnalsdus Inasaiq oi sa os snaam loyavnoo 
-noa naqo ylbiawiaai a bna saaalius gnllidqqus ladmuI 
rilaq lawol aril gnisiuoo aia siagnad biss nadw noilBiugrl 
-ab snaam loyavnoo .snaam loyavnoo bias lo lavBii lo 
basiuoa snaam gnilios bna .siagnad bias no slinu gnbisoq 
slas basoqsib ylsuoriav gnisiiqmoo bna ziagnfiri bias yd 
baxfl yllsnoilBiaqo ia aldfivom yllsloviq zmiB gnilios lo 
bias lo saaalius gniHoqqus ladmuI aril avodB slnioq 
gniad miB gnilios daus daaa .siagnad gniynaa ladmuI 
ni laoR oi b9analad bna Inamavom iBloviq lol balnuom 
bias yd bainaa slinu ladmuI riliw laalnoa basoqiaqus 
eaiB bassaaai a gnivad smia gnilios biss lo riasa .siagnari 
banilab ybiaq loaiaril aaelius gnilaalnoa ladmuI aril ni 
B lo linu ladmuI a nBqs ol banoisnamib bnB jlood a yd 
.amas lavo isan bna no nwob qoib ol rilbiw ifiluailiBq 
-isoq gnilsan riaos ni mia gnbios aril riliw iood biBz aril 
li avomai bna linu ladmuI aril olno riaial ol gnivias noil 
gnilios bias .siagnad lo las sii no noilisoq balioqqus moil 
-isoq .amia abaig lo saiias a gnisiiqmoa larinul snaam 
riguoidl slinu bias lo lavail lo rilaq aril lo yllaialal banoil 
-namib rilgnal aril aguag ol snoilisoq ia snaam gninos aril 
banoisaaao slinu aril lo lasBo laialal lo Inalxa aril bnB nois 
aldasib bna asiai ol bna ,;laab gninoilisoq abaig bias ni 
iBluainaq a lo si linu a ssainu smia gnilios balaiaossa aril 

.abaig bna noisnamib rilgnal 


li 


viOTTOusmvioo aooDia sun yawsjiiad 

-doJI bam ».olo3 ,old9ii<I ,I€8i zoll .O.^ ,*ai«I .A ndol 
-hsmA ot lonsiasB lol Mas ;.fifriM ,l0«q .18 ,xo^ *l tia 
•loa ■ ^mAU Jtmli jg ,^iuMiino3 iainaa A tsioH tuo 
_ 9iBWBi»a lo ooitnoq 

WMtt .oM .we ,tWl ,8£ .SUA bain 
(>•— «II .ID)   JuaialD U 
liaqa  baaaqs  lo  liaq  a  gnisiiqnioa  yawaldaa  A .1 
a .nawol bias naawiad babnaqsus aldaa jlaaH a .siawol 
.aldaa iaBii bias goola inamavom lol ^mioQi.j^lioil 


<mAT8 aJDYDW 

.YM ,ol8lloa ^i8 tonO Odd ,^9laa3aM .1 tiadiaH 

&de,OS£ .oV[ .198 ,edei ,0t .osl bain 

(II— 111.13)   .loiiaOV 

-mam ased a gnisiiqmoa bnals gnilioqqus abyaid A .€ 
-mam gnibnBlsqu baoaqs yllalnosiiod lo liaq a gnivad lad 
elaadw aiayaid a lo snobioq baail aviaaai ol barialon siad 
.sagoafi gnibnalsqu bna gnibnaqab baaaqs lo siiaq inaaaiba 
-qu bias bna baisioliaq gniad sagnaA gnibnaqab bias 
-lal barialon gnibnalxa ylbiawni gnivari sagnafi gnibaais 
ladmam gniviaaai laadw abyaid a bna .snoilioq ianim 
-loo gnivad ladmam baqads-U baliavni na gnisiiqmoa 
-null bias .sbna alisoqqo sii ia sooinnuii gnibnalxa yttnaw 


Til 


JAoiviAHoaM aviA jAflavrao 


Wfil ,T YHAUVIAl 


ba« 9v»3l2 isoni buu lo bns qoJ 9tlt moil yUnawjoo gni 
-X9 noiftoq isvoo b jdluom sUJod sdJ no tEae al bajqaba 
YsJq dJiw babnuo-niw gnisd bn« ol i,l9z-i9vinsii gnibnsj 
•»luo lu gnivBd noiMoq wvoo bua .svs^h lanni biat yd 
to wbniBmai adJ diiw iBTjalni nobioq mh baoiolniyi 
-at bxisqz bns ol Jn3o«(b« balaaol boB noinoq isvoa buu 
lu bo£ ;9V38k isnni buu to bns moJiod sdJ moil ylbiBw 
to tadi asdj noboae 22013 isiaavi/ to noifjoq IIbw iBfunnB 
noinoq mh bxnolnrai biBa bns avaalz bisa to moJJod sril 
noinoq mil biB2 oi bns moJiod biBe gninioi isvoo bisc to 
3dJ J^aiBStf 3v»ia bis« to bns molJod srfj gniwaiq lol 
-loq IIbw iBlunns biB2 .i^sn sljjod »rij to 936hu« isnni 
sdJ to aoBhiw lanni sriJ moil ylbTBwni baoBqz gnisd noiJ 

.i33a 9bJod 


sfdBvom gniad aJsIq agbiid bise bns ,bnooT8 mU noqo 
-i«oq baoibni ylbiBwnwob a ol noi)i2oq irisiiqu biaa moil 
et lallBl 9di asdw qmBi sriJ to eaiBg gniwE srij noqu noiJ 
wvo 09vtib ad yam sslsidsv ydnsriw ,bnuois sdJ noqu 
olno bsbBoI gnisd nsriw ajBlq sgbcid bcB wlag 8<u^s bis* 
.noqzoBi} abiibv adj to iosb iswol »dJ moii bsbaoliiu lo 


8LrrAJIA«WA OraJOVIAH JAUraTAM 
-risW ot loaaiBai ^.wiM ^bokbofl ^moiiiqoloH .1 oiil>V 
lo aotknotpoo • ^.awM .ootsbuddoH ,iioilnoqKO xoH 


mCT 


JiaVHATVIOD VlWOCDIDOrai 
oJ loosim ^janO  JnolbsM ,aiUloD  .H fnmrfca 
ooSstO to oottnoqioo a ,tiuu|iiio3 tOT JM 
rM,f II .oK .1^ ,IMI ,d£ sal bsiPi 


sfdaJnuomsb b .gniaiiqmoo xod nid sldieqBlIoo A .£ 
-noDisJni zldaiiqu ismoa sviJoaqtai gnivBd iiowsmBi^ 
-31 b9ldm322B 9di ni nsgnni^ iswol bnB laqqu yd batosn 
3dJ ia nsjnroe laqqu mU to ebas jninioibB adJ .nobBi 
-•raJni 9vb39q23i mio! oJ baqedz jnisd zJriariqu ismoo 
biB2 to d3B9 ,i9dJo d3B9 dJiw zJnioi jniqqBhsvo gniiaol 
bttB bgjiaeni ylUixB i9n9l8B! b9b89Tdj b gnivBd eJdgiiqu 
zbng i9woF bnB isqqu sdl moi^ bnaJxs oi ni9i9dl bsiuoae 
2li la 9iun9qB nB gnivBd aiagniiJ* biB« to doB9 ,^09T9dJ 
9dJ to i9n9J2B^ b9bB9TdJ 9dJ gniviaayi jo\ ebn9 9vb39q«9i 
znBsm i9n9l8B^ aldBvomsi ."zJdahqu lamoo bsJBiooziB 
d3B9 io\ 2nB9m i9n9J2Bl b9bB9idl 9vb39q29i sdi ^ni8B8n9 
no b9noqqu« IIbw looft a .eJdgiiqo biBC to bn9 9vb39q«9i 
IIbw looR biB2 ,2i9iniiJ2 lawol biB2 to 89obViu8 laqqu 9dJ 
09q29i zidghqu ismoo biB2 anivi909i eadslon gniniB^nos 
89VOOT8 iBnibuJijnoI gnivBd eJdjriqu biM to doB9 ,yl9viJ 
d3B9 .nobBbi b9ldm9e2fi sdi ni zsoBhue inieoqqo lisdJ no 
no 9V0018 iBnibuJianoI b gnivBd najniUa i9qqu biB8 to 
b9ldm9e8B 9di ni i98nrbe i9woI 9dJ gnieoqqo 90Bhuj2 «ji 
no «9voot8 iBnibuJijnoI gniYBd IIbw looB biB2 .nobalgi 
iBnibuJijnoI 9di o) enoilizoq gniioqqo ni soahua igqqu eJi 
.aobsl9i b9(dm9KB 9dJ ni nsgnrbs igqqu 9dJ to eavooij 
to 900 9vb39q89i B .nsdmsm IIbw abie to yJilBiuIq a baa 
Toofl biB« to 9no oi b9vi9on gnigd n9dm9m ILsw 9bia biat 
bna n98nrd8 i9qqu biax to 900 oi avooig a ,89voo-i8 IIbw 
boIdmaesB 9d) ni aldgriqu 190100 biae to liaq b ni zavooig 
i9n9leBl 9ldBvom9i bna i909J8b^ bsbaaidJ biaa .nobalai 
rragninc .bIIbw sbic ,IIaw looft bias soioialnlaffl 8fla9m 
.qidznobalvi b9ldm988a ni eldgiiqu boB 


YJOMaaSA 380V1 
jfooH ot tninhi ^ifalM .Morma ^sAmH mY .1 sgn^D 
noltnoqwKi ■ ,jbtHl 4loitoa ,tna^iiiuO WBtrntotOBiuM 

fU|iif3iMV> 

(£^— til J3)  .MnUD »I 

nobaoHqqa 9di oj 9ttioq«9i oi 9ldai9qo euJaiaqqA .1 
lol i9dm9m niij a moii 9310! laixa avhalyi a to oinadi 
adJ to isaaJesl a zoiOoi lol aoiia* aLduob a ^gMvovi 


ana oa gaishqmos .euiBiaqqa soUbaaif lahglaM .1 
•nob OB ,9bid9v a oi bna 900 ia b9d3£j)B 9d ol b9lqaba 
i9dK> 9di oi ba9 900 la b9toviq T9dai9m aob3aii( b9}Bg 
-Q03 ybvbfiiaqo loiauioa oihiBibyd mh a ,ana 9di to bn9 
i9dm9ffl 9di to bo9 i9dJo sd) boa rnia 91I1 a99w)9d b9J39a 
a ,a99Wl9d9T9di }a9m9vom laioviq 9vbal9i gnizuao 10) 
9di to ba9 9ao biae 9di oi b9d3aiB yIb9xA bisud ieifl 
bia2 9dJ oJ badsBba yllsJoviq i9iou6 baooae a ,i9dai9m 
loiaima oiluaibyd boosge a boa .igdmsm 9di to bn9 i9dJo 
}9i3ud bao392 adj bna iaisud Jeiii odi naawlad baJoannoo 
9Ybai9i 5o9i9dJ noboB laJoviq luoda jniid oi 8nivi9e bna 
e9ab9 goiiiin soivad ai9ioud sdi ,T9dai9m bias 9dl oi 
no bsiaool aia boa i9dlona 900 mo'd yawa 93a) daidw 
.aobi»o<]aizii( ni i9V9a 91a daidw aisiaud 9di to eooiiioq 


MIireOJD aJTTO« 
•m ^boBloPI JblohbH ,iimIibM itrb^ lotaiiV OTa«q 
(boahssMwe ^TM»0 .JmtiiIm^ tnfuriliian ot ioa|ii 

iMiBlmllwe lo ooitnoqioo a 
MC^r m\/[ .-ni ,Od«t ,«£ .roVl bain 
fSf 1 ,0t .mO baalan ■ottsaUqqs .^tliohq MnkOt 
(1^— SIS .13)  .wnlaOei 


9ldaano)9b yllaobeab to aiuzob abtod 939tq-9no A A 
-yo yllfibxiaiaduz a ^obanidmoo ni .gniaiiqmos Iaii9lam 
i39fl 9di ni baiiaeni 9d oi baJqaba 9V99l2 i9nni laoiibnil 
9liiod 9dJ to 93ahue i9ani 9di ianiaga laad oi 9liiod a to 
oobtoq TBiunna i9woI a gnivad 9V99l2 19001 biaz .iaoo 
9di oadi laiasig i9i9maib a noilibnoo b^i^ni^au ni gnivad 
-ba9iX9 noiiioq lalioo a ;i33a aliJod adi to laisaiaib laoni 


Mei  ,T  YJIAlOIAl 


arrasAO JAioiaao 


bn 


H3TMUa HAD YflATOlI 

»dT ot iDoshtti ^Y.VI ,9ita93 allhnlMlI ,iiaID .W aotOM 

BOStooM to ooitmoffioo a ,yiiaqfiio3 BbaoaanA 

dr^T^ .oVi .198 ,ti^t ,11 .wM b9ir9 

(SS— ^l£J3)  .MiikdDd 


(k54 


i9qqo ,e9raBi^ 9bi8 idgiiqu gnivad Jioqznaii abidav A . I 
yd bainao bna n99wi9d 2;l39b gniyriBO abidav iswol bnB 
gnieiiqmoa jJoab lawol 9dl lol qmai a ,89mBi^ 9bi8 biaz 
9bi8 biae ol 8bn9 i9wol ii9dl la bgloviq 8ieoq abiz owj 
-X9 yllamion bna to9iaril eagba lawoi adi inaoBiba zamBil 
owl .eamai) 9bi8 biaa avoda noiiieoq idgiiqu na ni gnibnai 
ia b9i39nno3 yllaloviq 89lBg gnrwz balosnnoo yllamion 
991^ i9iuo lisrii ia eieoq gbiz biaa ol eagba abiz laluo liaril 
9bi8 biac 9voda ylbiawqu gnibn9ix9 yllsmion bna 8bn9 
9ii8oqqo ia b9l09nnoo yllstoviq gialq 9gbiid b bnB ,89mBi) 
bia« oi 9gba 9ei9V8naii 9no in93a(bB to9i9dl eggba abiz 
yllamion bna toaiadi 29gb9 lawoI adi in93aibfi 89mfiii 9bi8 
,e9lBg gniwe biae wolad noiliaoq idgiiqu aa ni gnibn9lxa 
mo'd iinu a ea 9(davom gni9d 89lBg gniw8 bna qmfii bisz 
nobieoq b9aibni ytbiawnwob a oi ooiiieoq idgiiqu bisz 


9vital9i oioliod dguoii blai to iflaffl9vom 9di goilkniooo 
odi oi b9oiai9i 91a sUaw 9bi8 biae iaxli oe ellaw 9bi8 biae oi 
dguoTi biaa 09dw xiaauA 9di oi 93aaii09 oa to yiioioiv 


b9vom 81 lao a nt9i9dw i9qmub lao yiaioi a nl .1 
9ldalaioi ei doidw 9lb6i3 a nidliw baiioqque nalalq a olno 
to oobaioi ooqo lao adi gniiioqquz loi enaam .aesd a no 
,8i9dm9m gniqmab to yiilaiulq a gniaiiqmos 9lbBi3 biaz 
goiqoiab 9vbo9q29i 9di gniiioqqus eiad to yiilaiulq a 
099W}9d m9di 9vom oi b9inuom ylda9bil8 bna 2i9dra9ffl 
i09ffl9gagna gnilioqquz ni bna moil b9l3Bii9i enoiiieoq 
loi 893iv9b gnul3oI 9lda2a9lai to yiilaiulq a .lao biae dliw 
-do8 8i9dm9ffl gniqmab bna eiad 9vib9q8ai adi gniblod 
-iioqque-iao liadi ni albaio biae ol 9vilal9i bixh yllabnaiz 
fi gnibuboi 893iv9b goiiool biae to d3a9 .nobieoq gni 
eti diiw in9ffl9gagn9 93a)iue-oi-a3a)iu2 ni aode gni^ool 
biae gniiiuda yllaloviq ladmam gaiqa a .lad baiai^oeea 
-na gniisol oini aode biae 9lggol ol 9lbai3 bia8 bna aodz 
no baol a eiiaxa lao adi n9dw lad biae diiw inamagag 
gaiqe biae gnioalqeib 10) enaam againil bna ,iad eidi 

.lad biae gaiea9f 91 bna i9dm9m 


1 ^Mfdli C 

1    avLA oraaAOJ TiKysmASTT ajDmar/ 
ajiuTDUjrre oraoAowij 

,iiota9iT ,ytu88BH .1 ti9doH 4ioit9a ,n9bflafa .1 blaaoQ 
noogieaa ,.d9tM ^tutl otosiriJ ^il ,i3Bia .3 eanul bos 
«ji3iM ,9|fioiI i»vtfl ,iaaqaio3 mIb^ A bssdstidW ot 
L osgidsiM to nottnoqwo a 

(S8— ^11 .13)  .MniaO Ot 


-iod dgxioii biae gaimuigi 10) boa oigiaib miod moiiod 

ellaw abie biae oi i093aiba yllaiaial oobieoq a oi mol 

.aaaoiu) adi mcrA b9vom9i ei moiiod dguoH biae n9dw 


£fMii,e 

*ioT HoiH flo^ ajniToujrre jak bao 

KoiTAHa^o 3X{j9isasn 

A idoM lufol ot loa^ggM ,.10 .ogadidD .idoM .3 tiadoH 

eioatin to nobanoqioo a ,.111 ,os>3id3 ,Bfio8 

08€,0£t .oYi .198 ,ld«l ,8£ aool balTl 

(TC— ^i£ .13)   .8fniaI3 d 


-ino3 in9m9voiqmi 9di ,9^ 9di 10 93aaiu) JeaW a ol .1 
qoi Ia3ribnily3 yllai9n9g a gnivad iool zlaiiglam a rgniziiq 
boa gnio9qo moiiod I83iibnily3 yllaianag a boB gninaqo 
Oi 8aa9m ;egoin9qo biae lol iq93x» 9iueobo9 oa 8ainfi9b 
biae oi 109qe9rt diiw 9ldavom boa gnin9qo qoi biae 9aol3 
9ii»ol3a9 biae ni boii8oq9b 9d yam lBii9lBm ydaiadw ,^3oI 
I9ila9i9di gnia9qo qoi 9di bna goio9qo qoi biae dguoid) 
moiiod bise gnibnuoTiu8 i9dmam ia9e lalunna na :b9eob 
9sie a to Hod ieid a ;i3oI biae mcrA bgoaqe bna gnia9qo 
moiiod biae iuoda ;l3oI biae to moiiod 9ril izniaga ift ol 
ol 9xi2 B bna Ilgd ieii) biae wol9d Il9d bno39e a ;gnin9qo 
9di gnil39nno3i9ini ena9m ;i9dm9m ia98 biae ieniaga iaae 
9aob09 oi loai9di eoioiiod 9di 9voda i9dm9m ia9e i3oI 
;to9iadi emoiiod adi ia iqaoxa na9wi9daiaril asaqz aril 
zag na9l3 ylqque ol 93Bqe biae diiw gnila3inumni03 ena9m 
eii ia b9l39nnoo 9dui gnblil a ;oi9i9dl 9iue8aiq labnu 
iuo ylbiawqu gniboaixa boa Had ieiit adi oi bna moiiod 
biae to bn9 i9qqu 9dl oi b9d3Bila ena9m ;;l3oI biae to 
biae oi i39qe9i diiw ll9d ieiA biae i9wol bna 98iai ol 9dui 
la badsailB bna 9dui biaz dguoidi gnibn9lx9 boi a ,-i3ol 
b9d3BliB enagm 9gnaR ,Il9d bno39z biae oi bn9 moiiod 2)i 
a boa ;9dui biae to qoi 9di oo ena9m 9gnaR ;boi biae o) 
9di to qoi 9dl diiw boi biae iuoda gniiqe noizzaiqmo:; 
-iod 9di bna boi 9di no enaam 9gnBR biae izniags gniiqz 
.9dui 9di no 8na9m ggnaA 9di no gnriaad moi 


!' 


en 


JAOIMAHDaM aVIA JAHSViaO 


*dex ,7 YSAi 


HTiw aajTToa avojjn ao^ 8utajia«i«ia 

aiUQIJ ^O ISTTTTyiAUQ a3JI3T3l/ 

(Oi-oiuuUK Mnoii>£-holMiwod8 ei ,«fUHfiJ«T osUH 

iim|bI ,o^ploT 

£M,98t .oVl .we ,£dei >£ .iqA bsIFI 

(8d— £££ J3)   .sfiiisID € 


xnul 


-iswi biupil s moil zisnisinos gnillft lo^ eulBisqqA .1 
2ulBi£qqB bi62 .biupil \o niiiinsup bsiuzfism dJiw liov 
,2noiJ»M gnillft bagnBTiB \(IlBi3JBlid 1o lisq b igniziiqmoa 
ni )20fni9qqu baiBooI Iszzsv gniiuzBsm b gniaiiqmoa rioBS 
nommoo s is baiioqqua sisboilys gniiuzBsm .znoiJoM biB2 
-ol sqiq ioJudi-U2ib s .Iseasv goi-iuzBsra arij rilBsnad bval 
loi oJsiMli batoannoo boB zisbnilY? bifiz dlBsndd baiBO 
zoBarn gnibda) biupil .biupil riJiw zisbailxo bi£2 goibss) 
YlalBniailB oJ liovTieai biBZ riJiw noiJosnnoa lol balqBbs 
gnillA 3viJ33q23i adj \o zlsezav gniiuzBsm biBa lo daso bwl 
lo) znBsni .biupil lo asiiiloBup b9ri2ildB}e99iq dliw saoiJ^se 
-udi-U2ib svijoaqesi adJ ol zlsaav biB2 ni biupil adJ gnibaal 
giirui«B9fn aril ol ydaiadi boB noilsae rioBS ^o zaqiq lol 
3rfl lo gnibaai adl riliw noilBmalU ni loaiadl nabailyo 
bal gniad zi alazzav adi lo ano zb iBril ot eavlazmaril zlazzav 
biM ol biupil gnlbss) zi zlazzav adl ^o larilo adl biupil dliw 
3niaiBd32ib lol balqBbs gniad isbnilya biBz da&a .zi9bally3 
-1<3 aril riiBsoad baoBlq lanxBlnoo b ol niaisril biupil adl 
biB« lo doM olni gnlnaqo aqiq s sniziiqrnoo zoBam .labni 
01 liB \o woR aril gniwoIlB i6\ loaiadl qol adl i& nabnilxa 
biB2 olni gninaqo IIb zaqiq bi&^ .nabnilya bi« moil bnB 
-3d aqiq gniloaonoo b bOB .laval nommoa « 1b nabmlya 
maii ballaqxa ad ol iib gniwoIlB i6i zlazeav biB2 oaowi 
ai dairiw laeaav adl ol biupil dliw balW gniad Ia«av adl 
?i3bnilY3 balBiaoeaB adl ol niaiadl biupil adl gniboai 
sd3 Ol biupil adl lo gnibsal adl aalomoiq lia biBe ydnadw 

.siabnil^o balsisoaeB 


sjOA-ni333Ji dVTA ii3ajoH OKieviaqsia 

-aoM .jnoJ .Q gaiman uttiowUna^ ,dd«JI .W >uoiS 
ol nooglau Jtt .ossoidD ^M .1 rfqawl boa ^rftuoni 
« rin ,os«3ld3 ,jB3h9«aA to ooHsiomioD laaislaoD 

swwBlad 1o aottno«ioa 
I*I,MI .oV[ •■»« ,tMI ,? .iqA b»in 
(UI— XIS.ID)   .mUIDM 
fu  ni  baniBlooo  bkipil  -jol lablod  gniznaqxib A .€ 
bsnno!  aqyl  adl \o  iBtialBm ^ilaslq  nirfl to  aqolavna 
-anaqeib aldiaqBlIos b gnizinqmos MBq babnalxa nB riliw 
Inft B .noinoq azid b gniaiiqmoa lablori aril ^uoqe gni 
no  noiloae  gnibnalxa  ylaziavwiBU  jnibnBlequ  .woTuin 
\(IdB3niw2  gnivBri  noilaae  biBS  .aeBd  aril  to  agba ano 
-luoqz B gnivBd ladmam wbi inft b  noaiadl balnoom 
-«n6nl  .gnibn^zqu  .woriBn bnoaae b  .asBhua gnigjisna 
rilfw JnamngtlB agba ni baeoqzib noil:>a2 gnibnalxa ylanav 
-inuoni YidBgniw* ladnism wb{ bnooaa b .noiloae izui adl 
gnisBanvlooqs b gnivBri bnB noiiaaa bnoose adl no ba 
.isdmam wb^ i«ift aril to iBril ol aldBonolaoo nthuz 
-ad sidBgniwe si isdtnam wbi doas doiriw noqu tixa 9di 
-qu adl to ooisnamib worusn adl aaoiac bseoqsib sai 


boB lole iBoiiiav b eabubni rioidw to ano baisalas a nod 
gnixi ladmam aoililiBq bolaalas bjju .ooinoq albiud 
biB< risiriw ni noiliaoq baiaailsi laift b ooswlsd aldBvom 
bnB aiulauTlz IIbw bisz niriliw bslBooI ai noinoq albosd 
noinoq albosd bisa daidw ni noiliaoq avilBiaqo boosae a 
-itiaq bist to isdJo sdJ ;9iui3uils U«w bias svodB Blasfoiq 
noiiiiTBq balsalaa biBa ol iBmion gniad aiadmam aoU 
-aiam laosq to ixBq b ^d boiuliiaaoo goisd bnB ladmam 
baa 900 ia .baiooaooo >{Ib9gnid boB ylUisslm doM nod 
)o9i9dl liBq biBa baloalaa.B to Ubw ln93B(bB nB ol ,)o9i9dl 
,)o9iadl bna lariio riosa lna3B(bfi .larilagol baiuoae biu 
biBa ri3Ba 43filao3 a3B)-ol-93s) lalLsiBq ni ladlooB ano ol 
lalBaTg rilqab b gnivsri ladmam lanBq biBa riosa \o bna ano 
biBa to rilqab aril ^bna larilo biaa rioBa to rilqab aril aadi 
bias to rilqab llBiavo aril aadi taal gnisd lob Isainsv 
-mam noililxBq ladlo ano biBa ;iadmam noililrsq larilo ano 
baloalae biBa ni lola iBsiliav bisa dguoiril gniaaaq lad 
to inacnavoffl to }axK>mB odi limil ol ladmsm ooiJiiiBq 
bio laiulouTia IIbw biBa to biBwiuo noinoq aibOBd biBa 
mroi ol lariionB ano riliw gnilBiaqooo nadmara noilinaq 
.alnamnBqmo3 gniviasai oLoina to ewoi lasofiibB to ilBq a 


euTAJiA<i<iA ovaviOTTiuyfosn 

.y M ot loaafaMi ^\.y[ ,iiot«aiihrU .oonabaA .1 bvMA 

tsnal wal^ lo odtnoqioo ■ ^anl ,tiiBqino3 lUunbnsH 

e00,8^ .oV[ .i»g ,Od^l ,8 -snA b»m 

(It— £££.13)   .ainiBl3I£ 


-^jffl * eaeinqmoo rioidw BtdBiaqqa gniooinoqoiq A A 
biupil aoo goiyiqquc loi maJaya baol laid a .ladniBda gni 
.malaya boaJ laid biBa ni qmuq b .TadmBria gnixim bisa ol 
noqqua aldBvom a ,qmuq bka gnivrib vA tnaod gmilBw a 
biae no bolnuom yilBJoviq gniad oiAad btae .maad bisa lo) 
noqqM biB^ mcrii alaiBqae anAam avrib .noqqua aldsvooi 
ol noilom gnilB90iqk>ai riliw maod gniilBw adl aviib ol 
•ml onlayi baa) bnoaoe a .tioqqua aldBvom biBa no loviq 
B ,-i9dniBd3 gnixixn biBa ol biupit booose a gotylqqua 
-ilBw bnooae a .mataya baa) booaaa biBC ni qmuq bnoMa 
-v«om boQoae a .qnuiq bnooat bin gnivrib to) msad joi 
niBad boooae biBa ^nead bnooae bisa to) noqqua aldB 
rnoqqoe aldfivom bnoaae b«« no balnuom yllBloviq gniad 
-vhb to) noqqua booaae biae moi) aUiBqae anaam avrib 
gnitBaoiqioai riliw maad gniilBw bnooaa biaa aril gni 
aofiam ^loqqua aldBvom boooae bi&z no loviq ol noilom 
adl avom ol balqsbB anoqque owl btsa gniiaolialni lol 
amBad bisa gnote aaiwdlgnal ylauoaosllumia anoqqua owl 
anoqqua gaivom aril to noiliaoq adl goi^nads yd ydaiadw 
-xifli adl ol qmuq dg«a yd baiavilab biupil to Inuoma adl 
agnAda lailnBladua luodliw basnada ad yam ladmsdo gni 
anixim adl ol baiavilab biupil d^Ba to aoitjoqpiq adl ni 

.ladmadd 


); 


M>€I ,V YHAmiAl 


Giv arrasAo jAiDiaao 


I  ! 


811 


adut .aoaqa laiunnB adl ni baaoqaib adul aldixaft b gniaiiq 
basaqa yllBbnaialmuoiio abubni Isdl enaam gninoqua 
ol baloannoo yllsloviq bna ano gniveri riaaa aboi lagnBd 
qol d^uoidl gniaaaq bna ladlo adl gnivad bna )ooi aril 
-riod a ol babannos bna adul adl )o enoinoq mollod boa 
-ad adul adl gninoqqua bne gniyliabnu lad gnri lalnos 
adl gnibivib lad gnii adl ,aboi lagnad InaoBiba naawl 
gnibnaqab yllamion owl olni adul adl )o noinoq mollod 


,M 


*l4;8-t« 


M* 


adl moid gnibnalxa anaam gninoqqua odui biaa .aadol 
aouBlaib laibBi a asaqa lalunna odi olni )ooi adl to Ubw 
nadw adul adl to aaan^bidl laialal mumlnim adl naril aaal 
mumixam linnaq ol ydaiadl .yllaialBl baezaiqmoo yliu) 
yd Ilada adl ol avilalai )ooi adl to Inamasalqaib laialal 
aril to noiaaaiqmoo yd ylaloa Inamaoalqeib doua gnilimil 
ni aabia ali nisimfim ol adul adl nidliw biupil bna ,adul 
.Uads bnB )ooi adl dliw isalnos snilaae 


(f 


8V10TSIA3 

,«idiiiiiloD lieilhfl: ,-i»viMnfiBV ittioV^ ,iiofii»J .O lb»3 

iaqinll ot ^naaiiisiau aaeacn yd ,ioajfam ^rfMnaO 

■fMi— 1 tSldmiikO ddiha .-nnioaiuiV , JU asanaH) 

»r£,rTl .oVl .-la^ ,£d9t ,2 .laNL ImIPI 

IMI ,d .aaa sbftiuiD aottaatlqqa ,ythohq emislD 

(£•1— •££J3)  .«iikn£ 


V. 


-bubni aiubuile llaw a gnivad aqyl aril to nonao A .1 
a gnivarf rioaa ellaw abia baeoqqo yllaulum to liaq a gni 
allBw bna baeoqqo ylUsulum to lisq a .eagba laoinav to liaq 
lallBl biaa to rfoBa ;eagba Isoinav )o liaq b gnivad rioaa 
-inav bisa to ano balaiooaas na ol baloannoa gniad eagba 
nonso bisa ; mollod a bna ;8lanBq abia bisa to aagba lao 
gniviaoar abiliB gninftab yldmaeaa TOiialni na gnibulani 
-bubni yidraaeza biaa .nonao biaa nidliw elnamnaqmoo 
-mam noilinaq anavanail yllaulum )o liaq a laaal la gni 


-ai-iqmo3 olaiadl lae ad ol avaala a bna niq a gnivad aqyl 
-nag a .ladmam ybod laludul yllBianag balagnob na gni 
i& baaoqaib ladmam Irvna laluo baqade yiiBludul yUeia 
-biBwio) noilioq livna na gnivad bns ybod bisa to bna ano 
to avaala aril riliw inamagsgna lo) noaiarii baaoqaib yl 
biaa ol avilalai yllaixa aldavom gniad bna lanalaa) adl 
gniiqa a .nobieoq bnosae a baa inh a ol ladmam ybod 
livna laluo biaa gnigiu lo) ybod biaa ni baaoqaib ladmam 
biaa to bna ano biaa biawol ylbiawluo yllaixa ladmam 
isuda .baolaiq aldalsolaa a la noiliaoq laift biaa ol ybod 
aldavom bna livna laluo biaa nidliw baaoqaib anaam wa( 


^ ^v ^  lU.    w   >^ 


> •'^■v!Jtl~*' 


-noqaai lanaMa) Mil to niq adl gniqqiig lo) niaiadl yllaixa 
biaa ol avilalai olaiadl baiiqqa aoio) laixa na ol ylavia 
dliw baijsiooaaa ylavbaiaqo anaam .ladmam livna laluo 
-ylqqa lo) ladmam ybod biaa boa anaam wai ioudo biaa 
mig adl moi) asio) laixa avilalai adl naawladaiadl gni 
biaa nixlliw baaoqaib ladmacn livna lanni na .ladmam 
noinoq a riliw aldaagagna gniad bna ladmam livna laluo 
-vom gniad anaam lauiril boa lanalea) adl to avaala adl )o 
laluo biaa ol avilalai aonalaib balaalaaaiq a yllabca alda 
lanni biaa ol baloannoa ylavbaiaqo bna ladmam livna 
biaa ladmam livna lanni bias gnivom lo) ladmam livna 

.aaoalaib bal^alaaaiq 


} 


,9tidW .A fliailDW boa ,1101 lazaiO ,i»waill .3 .T ahabn? 
bnanriBin lawaifl o) noa^fmm ^^ ,9iBDp8 nwotwal^ 
-noqioa a ,ji9 .ytfuKI laqq^ (aottnoqioD snhaanisfla 

BiftBvtyafimH lo oott 

(I— •££X>)  .amisOS 


-s'-iii i^<>;r wall 


gniaob ytavbsalae lo) aiuaob a gnivad lanialnoa A .t 
-ob biaa gnru/oaa yldaaaalai lol ansam .lanialnoo biaa 
-la bna balsuilanoo anaam qola ,nobiaoq baeob ni aiua 
ylaviiiaoq nobiaoq a olni avom ol yllaobamolua bagnai 
.banaqo naad aari li aono aiuaob biaa )o gniaob gnilnavaiq 
qola biaa gnisalqaib lo) anaam gnbauba baisiaqo-yai 
gniiabnai anaam .aiuaob biaa )o gniaob limiaq ol anaam 
-xa Inamaoalqaib dsua lo) aldiaaasaani anaam qola bisa 
biaa gnbnavaiq lo) anaam bna .anaam yai biaa yd Iqao 
nobiaoq baeob ni aiuaob adl gniisol moi) anaam qola 


100)1 OVnTAOJI Horn JA38 3IIUT 

asfnodT ootUM bfu ,dyiiide»n ^.ig ,iion»fMiA .3 byolJ 
-dgruMiBttn ot anoogiaas ,.s^ ,±ia*l noaillA .-nttawiooa 
-lyaiiflaq to nobnoqioa a .taaqoKO hoU aaotoM aaQ 

aiaav 
d£«^I .oV^ .lae ,£d«l ,£1 .iqA batfl 
(d£— 0££.ID)   .aodidDT 
gnilaae lo) laae a .inal agaiola )ooi gnbaofi a nl .1 
-moo .tlada inat bna )ooi adl naawlad aoaqe lalunna adl 


y 


rsi 


JAOIMAHOaM aviA JAHapiao 


M<tl ,T YflAUHAl 


OVOT^DR OVIA DVIODA^ HI 03211 TKISVII 
lo ooilnoqios c ^D ^inama  .^naqmoD  yridtoD 

•rr^dt .oi^ .rsi ,iwi ,81 .3»a b»iri 

(ir— €££ .O)   .unfadD € 


^o insmqiflc bnB sgBTOJs adl oi 9eu 10) naeiii oA .1 
-nolJud boB enollud gaiyrujo tlsaaq looii gnivBri eJsoo 
-Miqmi \o noizzimzoBTJ sriJ Jnavsiq oJ .ylavboaqen eslod 
nsriw eboBq alodnoMud aril ol snollud adi moii sooie 
,b9i3Bq nariw lo ioBit b ni worol sviwaiqmoo ol )39(due 
UiislBm slBiohsqmi bish-imse lo J*>d« b snizhqmoo 
sdj \o sbizni srii svodB laoo b aidtiw ootMsexii lol bsqads 
wolsd .lo^isdj noilioq To[Bm 9di iuodsuo-idi .boB ioBd 
qafl B gnivBd J»rie biB« .elsoBq Inoii -ravo-bsblol sdj 
moii bMBqz IIsw emioq am-A gnibaslxs oisisdi boono) 
smB« 3dj 8TOT3B 4»d« sdj lo anil isJoao iBoiboJigooI adj 
gnibivoiq ydsisdj .loawdJ sbis isdJo adi no Mil b oJ 
-isqmi .bsjqunslninu as .qah wlJ lo saigiBfli sdj nidjiw 
oJ bsooilieoq boB baaoicasoiib .aoiJose bigii-iaise .slBiol 
inoil gniYTiBO oollud sriJ no enoDud srij lo IIb siliavo 
-noMud i3vo-b3blol adJ aihabnu o) bnB Jboo sdJ lo IsoBq 
lo noi»imznB-U ad) insvyiq oJ .iMBq Jnoil gniYTiBo alori 
3dj o) bnBq Jnft sdJ no enonud sdJ moil snoizzsiqmi 

.IsoBq bno39e sd} lo ortdBl sdi 


ni bsbivoiq »v<oois bsqBdz-^IsteuoiB nB gnivBd bnB etu 
biBg no bslBOoI gnisd svooia biB2 .sasliua XMialni &)i 
Ji Ifidi Inaixs Isiadqrnq dDo« V> bnB isdmsm siuboIo 
Lsmsini nB nnol o> 3iod biB« lo IIbw sriJ dJiw zaJBiaqooa 
bnB zixB 3Tod bis2 oJ oiilnd^nos 3g6226q b^q6d^-^I^iBu^^B 
noilRoq nsqo sdi ni zgninsqo owl sdJ nsswtod gnibnslxs 
bis2 rijiw noilBsinummcK) ni gninifinisi bns snudoh odi lo 
iBdJ o^ b3)6X>-i ei isdniom 9TU2ol3 bisa nadw gninsqo Jnil 
nMwJod -mUbI aril lo lobalxa stb \o noiJroq iBiJnBJeduE b 
bi£2 bnoysd bns leonB taetaq svooig Aiut lo gbns sd} 
-bnalxa isdmsm b bnB ,9nifi2 idi seob o) gninsqo bnoooe 
biB2 oJni bnB siod biBC lo IIbw ad) moil ^tbvwni gni 
iool o) avooig biB« dJiw gnilSBOo ladmaoi biB« .avooig 
9di dJiw aniJo>B03 bnB ,9iod biBz ni isdmsra aiusob biB« 
-9vom iBnoiJBloi lo agnBi adJ Jrmil oJ avooig biBz lo ebna 
avooTg biB2 niBlnisni oJ bnB ladnncn arureolo bisz lo Jflam 
bnB gninaqo teifl bise riJiw noiiBoinununos zuouniJooQ ni 
aduJ TO aDtod baJoannoo b V> loiiaJni adJ aiolvtadl 
nutoh biB2 V> inaonvom lo  agnBi  doue Wodgucndi 

.ladmaoi 

SaiMMUa HO 8MiI01 

Jtmo5l diioVi waVI Old .notiaal lodtiA oadqatB 

hualmaS W9VI ^boMUboA 

S9d,0€l .oVl .i»e ,Id«I ,01 .sdA bam 

•Ml ^t Jqae bnalsaS waK ooiteaHqqc ,xthohq uidalD 

(8d— €££.13)  jari«l3d 


OM,dli,e 

eaaOl'LAH Hai JIOOH -mSMHDATTA 

.wmaT ib£t .ae OOII ,ibhU .^ iruwba 

arf^,iiaMa blafti»»a 

MC^OI mT/[ .-ne ,ld«I ,d .taO bain 

(2^— e££ JD)  .MolaO e 


-ano B gnisiiqmoa ziagnsd jbod lol JnamrioBMB nA .1 
ailiBla bnB inailieai s ]o -^bod baqsriz-O yllBionag .aoaiq 
-xa YllBialBl dJiw maJs balBgnoIa nB gnibulaoi iBiiajB/n 
noqu bn* zbna aJiaoqqo is zmiB lallsiBq yllBianag gnibnaJ 
aoo i2BoI 16 no iood aninifiiai b .mala hiat io abiz ano 


.ymmx/b s nnol o) slansq sai}3inieno3 lol bedlam A .1 
gnisBlq gniziiqraos laoBq dasa gniJauijenoo lol eqaJa adi 
ni eaiiw aldixaft IsiatBl bnB iBnibulignoI lo Ylil^J^i<I « 
basBqz sia zaiiw adl isdi Aout qidanoiJBlai gniqqfihavo 
ealgnB idgii yllBbnBisduc jb isanaini bnB ladio daBa moil 
-nao adJ gnillus .lansq iBlugnBJaai YllBilnBleduz b nnol o) 
adi avodB yUdsilB ebnaixa li iBdl oe aniw iBoibuiignoI IbiI 
•laaanos ylbigh .biuq isIugaBisai adi lo ooinoq iBHoao 
-ibuligflol biB« .noilaanatni lo einioq liad) ia eaiiw ad) gni 
qol ad) bno\(ad bnalxa )BdJ znoizna)xa gnivBd eaiiw bui 
-nas iuo ad) avoda eaiiw ImiBl ad) snb)m .aiiw iBiajBl 
wBib o) eaiiw [srsisl 9di sni)6gimo3 ,aiiw lBaibu)ignol Ibt) 
-OBiaai ad) gnibnad ,iad)ago) laeob eaiiw IBnibulignoI ad) 
)U3 ad) gaiioamios ylbigii ,aqBde-U s o)ni lanBq iBiug 
-aiq 6 d)iw aiiw IBnibulignoI Isilnao adi bns eaiiw IbisIbI 
-lalni ylbigii ,aIori miB nB miol ol noilaae aiiw bannol 
•OB ano d)iw eaoieaa)xa lfinibu)ignol laoni ad) gni)3aaao3 
ad) gni)3anno3 xlb«8" .noilioq labluode s miol o) iad)o 
aiiw barmolaiq ladtonB riliw znoianslxa IBnibulignoI laluo 
gnieoqeib bnB ,noiHoq iaan ad) lo )TBq miol o) aoi)39e 
-ab eaiiw lBnibu)ignoI ia)uo ad) gnols enBam gniloannoa 
iBlimie riliw )3anno3 ol noinoq iaan aril moil gnibnaq 
rniol o) laoBq bomiol YliBlimie u lo eoBam gnilaoiinoo 

.nonaq s no ba))d ad o) ymniub b 


i' 


Wei  ,V  YHAUVlAl 


aTTasAO JAioiaao 


OS! 


■ I, 

.aliouni b gniviaoai lol )9i3oe b gniniB)noo bnB lanis) -qu bnoaae ad) .baiiiBO ei )i daidw no noDaae 8nibnB)e 
-8Bq ad) d)iw noi)B3inummo3 ni qsa ad) ni ^BwagBeeBq b ad) moil bnB biBwo) aldBvom gniad nobaae gnibnB)e 
-nola nB .)ai308 ad) gnri3)na bnB avUv ad) lo yBwagBe enoDoae gnibnB)»qu 9di gniblod toI enBam .noboae )eift 
aUouni b d)iw IstialBm obeslq inaiDeai lo luoqe balBg -luoqe ni zwbi aril nobieoq o) noi)Blai aerwagba aeob ni 
ad) lo )ai3oe aril ni bagsgna YldB)B)oi bna ano no iKM)ioq 
aliauni ad) boB )uoq8 ad) dguoid) YBfwagBseBq a baa qao 
wolad qBO ad) lo noDioq )aicx>e ad) ni )oIe b ,)uoqe sdi lo 
anBlq b ni ba)B)oi ad nBo )uoqe ad) ydaiadw )aiooe ari) 
laenoqeib baldmaeeB ad) lo mxb IsaiMav ad) gnibubni 
ianiB)no3 ad) abiegoolB nobieoq gnienaqeib-non b naawiad 


' \i- * 


I k tl. 


■ .i»U. 


ni YBwagBegfiq aril ,nobieoq gnienaqeib b^Bvala na baa 
-2Bq ari) ri)iw nobBainuramoa ni gniad i9io6z baa qao aril 
ia ei luoqe ad) nadw )uoqe bnB aliouni ari) lo yswagBe 
«I80 ad) ni yBwogseeBq ad) bnB nobieoq gnienaqeib aril 
ari) lo yBwagBzesq ari) rii)iw nobBoinummoa 16 )uo gniad 
gnienaqeib-non ari) ni ei )uoqe aril nadw luoqe boB aliaoni 
aviBv ari) baeeaiqab ei qBa ad) nadw ydoiadw .nobieoq 
baesalai ei baenaqeib ad o) nobieoqmoa bns ba)BU)aB ei 
YBwagBeeBq )aiaoe bnB qBa ari) riguoixi) ianiB)noa ari) moil 
.nobieoq gnienaqeib ni ei )i nadw )uoqe ad) riguoiri) bnB 


•mam wbi ari) gnigw yllBnnon enBam ,nobBlai gniqmBia 
liari) ydaiadw ,nobieoq gniqmBia biBwo) gniwe o) eiad 
anueesiq gniqmBia ylqqB Uiw eaasViuz gnigBgna-)uoq2 
lol enBam boB .ewBi ari) naaw)ad baeoqeib luoqe a no 
.luoqe aril no aiueeaiq aesalai ol liBqB ewBi ad) gnigniwe 


ss8,dti,e 

VIUO JiaXAW YOT 

.in 4aanoy[ ^ iOmM .8 £101 ,iioetiKMlT .J samsl 

e£d,r( .oV[ .laS ,Id«l ,££ .xbM balTl 

(T0£— £££.n>)  .miBOT 


8a jTToa OKA aaauT new ajiueojD 

bos JmtrI ,TtTA laT ^ ladBaiBH CS ,iiafiiri»J dqMol 

IMVI .aalUsd imlnW ,T\&£I ioI«aM ,iiolbufD mlufD 

OTK^d .oVl .i»8 ,OMt ,21 .Tokl baira 

(SM— £££ .13)  .miian 8 


-i'^. 


ybod B gnieriqmoa eadu) lo ealWod -kA armeola A .1 
lawol B abrvoiq o) bannol LsrialBm abeBlq lo ba)u}i)2noa 
ad) o) ba)aannoa ad o) noilioq inamdaBllB iBaiifcnllya 
-enBil B riliw babivoiq nobioq laqqu a& baa adul lo ablod 
blse lo qo) ad) eeoias 8nibna)xa aiod Isaiibnilya aeiav 
gni)aaeia)ni eixB Isnibulignol a gnivsri bnB noilioq lawoI 
inh a .noilioq Isaiibnilya lawoI biae lo eixB iBaiftav ari) 
-moa aiod blBe lo IIbw ad) ni gninaqo baeoqeib yllBibBi 
bise lo loiialni aril lo bna laqqu ad) riliw gnbsainum 
riliw noilBainummoa olni aiod riaue gniid ol noilioq lawoI 
-ibBi bnoaae a ,adu) lo alWod baloannoa a lo ioria)ni ari) 
gnigniid lol aiod bise lo IIbw aril ni gninaqo baeoqeib yllfi 
biae ,aiariqeom»B aril riliw noilsainummoa olni aiod bifie 
iadi oe IIbw aiod biBe ni ba)BaoI gniad gninaqo bnoaae 
anfilq ifiluaibnaqiaq b yd baeeoio aiB egninaqo biBe lo dlod 
gnibnalxa bns nobioq lawoI bise lo eixB aril gniniBlnoa 
ei )i )Bri) oe bna ,ax>d biae lo eixB ad) o) ylaeiavenBi) 
nsri) eeal lo algnB nB yd gninaqo )2ia bise moil baasqe 
arod biBe ni ba)nuom ladmam aiueob iBaiibnilya a ,'081 
oTod bise )uodB )namavom Lsnobsjoi gnijBaoiqiaoi lol 


-ouda )aBqmi ob gnibivoiq enaam ,nug ia)BW b nl .1 
.ladmBda biBe eeoioB gnibna)xa enaam aldixaft baxfl a ,iad 
B gnibivoiq ladmsria biBe ri)rw nobBainummoa ni eiuam 
btBe mo-d woR gnilloilnoa tnapm aviBv .aailrio agiBriaeib 
ladmada bise o) ba)aannoa enaam .aafUio bise o) ladmBda 
lasqmi nB bnB .ladmsria biae o) biuR gniauboDni lol 
.snBam aldixafi biae moil yawB to biBwo) aldBvom enaam 
enBam aldixafi biBe gniiirte ylavbaalae enBam )aBqmi ori) 
-oiBda biBe ni enaam aldixafi biae eeaiqab o) wold qifide a 
laata bna enaam aviBV bise 9lauioa o) eB oe ybquidB lad 
d)iw aafirio astadaeib btae lo )uo biufi lo y)bnBup ilatm a 

4    .lanofim aiiI-)aIUid a ni daiol 


aaor/oin ^ttjav joaoiiaA jkw aoxAinoA 
TLKwe JAv^onoaina aarovn a htiw 

^ahai doMl bam ^Juio3 ,»ioqlMW ,nl8Bin^ .8 lamndS 
«.3iil ,89iiplfiibaT iosoiaA ot noushai ,.Y./[ ^ooinia 

itoY W9l^ lo ooiteioqioa • 
«8d,18 .oV? .i»e ,Od«l ,M .yiA balH 
(»«£—£££ .13)   .MntsO d 
-moa nobieoqmoa gnillaqoiq-Uae a lol laenaqeib b nl .1 
,baenaqeib ad o) nobieoqmoa ad) lol ianiB)noa a gnieiiq 
-esalai loi iani6)noa ari) lo qo) aril riliw balBiaoeeB avlav a 
riliw babivoiq gniad aviBv aril .moilaiarii nobieoqmoa gni 
ad) lol )iubnoa a ea gnhnae riguoiri)aiad) yawagfieeaq a 
gnbBU)aB bnB ,ianiB)noa biae moil baesalai nobieoqmoa 
qaa a lo ri)iwaiad) nobanidmoa ad) .avlav biae lol enaam 
gnbaxbaa aviav ad) gnigagna Iaiia)Bm abealq )nailieai lo 
gnigagna yldabila )ii)Ie gnibnaqab a gnivari qaa ari) .enaam 
-xa noi)ioq a gnivari qsa ad) ,iania)noa axil lo eabie ari) 
•ooa boa filie gnibnaqab ad) lo abie ad) bnoyad gnlbna) 


8Si 


JADIMAHDaM QVLA JAflaViaO 


M«I ,T Y«AUKAl 


13VO snigBjns noifioq Ikw a jnivarf nsdmsoi bns (b) 
ebns snimio) bns lidirwm isludul bisa ^o zbna adJ 


, ftHjrjrriiA 

-noD oJ wohM ^liaiM ,ooxsaulaJI .onofl ianl tsouii ■'*'"^"* *>'" ^ «^« s^ moii bsasqz gjolz bisa lol 
•rioqioa « ^ ,oi«aliiD .jDhsinA lo nott«ToqTo3 i»iii«| r   n ^^^f-   ♦• .isdoism 

^« ...   r^ »iBw«l»a lo aott *^'  "• I 

MT,£e£ .ot^ .-nS ,eMt ,tt Jul b«in '. , v« 

(It— fM.D)  .afliisne 


-f II 


aUaa-rt bnuoi byisqBJ b gniaBjTDBq lol .isnisinoo £ nl  I 
bTBodisqfiq tsJuo hb anivBri ,Iwod mbIs b zb riouz abiiiB 
-nooiaini zIIbw moJiod bnB qol siBupe lo lisq b riJiw xod 
amnoiifcin) i^nni fu ,«IIbw abiz lalimia iud\ yd bsfoan 
-i3q«q sldBblol io  inald yiBiinu a moii bannol isnil 

..   . .^   . :8nKriqmoo biBod 

9« nuttiw bseoqub Ivisq moMod  iBnogBioo hb  (o) 
bseoqqo gniVBd bnB IIbw moiJod biB« no iwiBJnoo 
-iBisq gnibnslxs eagbo sbls b»Bqe YlalsmsJlB lo nisq 
-nb Mod2 ^(bviJBI9^ b ^flbiawni banobizoq bnB o) M 
boM .ellBw 9bis xod aviJosqzai adJ mo-rt »nBJ 
bsqBffg-biosaqBit .anibnBJequ baeoqqo \o ntsq owl («S) 
moMod b^oBqz yblBmaJlB bJBZ ol bagnirf glansq sbiz 
YlbTBwJuo bnB ylbTBwqu gniqcle bne zagbs abi? bnBq 
;«W*w 3t)K xod bisz Ol moiiaisril 
io gnjsd ebnBq sbiz isnil bis8 lo zagba laqqu adl (o) 
bUbw 9bi« xod sdj «b dJansI smB? ad) yllBiJnsJgduz 
yd bannol mtrtoo sdJ ni baeoqzib ylaune gniad bns 
9bf2 3viJ33q23fi boB qo) xod ^j \o wiuJonui adi 

-i^nl aniad alansq ^iz isnil InsoaibB lo liBq tioss (\i) 
anibubni isdrnam noqquz lamoa b yd baloaonoo 
TBluaoBi-d lo taoiiSM abis lo -UBq b boa laJnw b 
ianoiansmib iBlimie yllBilnBJaduz lo bna aqade 
isdmam Moqquz larnoo riasa lo aohox laJnx) ad) (!>) 
TMiI biB2 lo sgbs abie b o) aead sli Jb bagnid aniad 
-oBq 3bi2 )n»BibB lo lisq b nsawisd laoaq moUod 
OJ moilsiaril ylbiBwni boB ylbiBwqu aniqol* boa zb 
-yisort sbiJTB oa iaoaq mollod isnil biaz dJiw nnol 
;qoJ adJ ib lallamz ai dsidw toiooq gat 
ladmam noqqua laoioa rioaa lo anoiJoae abia sdi i\) 
9bi8 )n53B(bB lo ebna ad) moil ylbiawni anibnaixa 
gniad bns noiJeiai ioBd-oJ-iaad basBqa ni alanaq 
ad) naaw)ad baeoqzib aagba abia liad) d)iw banavni 
abia ba)BJai bna nouoaa lainao adJ lo aagba abia 
.o)aiad) badaalJB ylbaanid bna alanaq 


'.ftp 


Haw bisa moil ba3Bqa aiadmam bna biaa no anaam (») 
-laludu) ad) lo abna ad) lo abiani ad) anis^ans noinoq 
blori o) noiiioq Hbw biaa d)iw grulfit^qooo ladmam   n 
.noitBlai basaqa ai ladmani laludu) biaa lo aagba ad)   t- 

bna 
balloi biaa )navaiq o) aiadmam bna biaa no anaam (\) 
laludu) biaa ni )namavom Ia-ia)6l moil laqaq Jaada   n 

.iddfnam   ' 

SM,dlt,€ 

oraauT JATSM ovnwAiia Jioi 8utajia«i*ia 

ibhbaWl  bm  4^MlolI-i9Toa0«H  ^laiiiisJ  ladtnvO 
-IsrftaiiaaH ot noag^tm ,yB>tin»0 ,19toiiiicH ^sdag 
> ,ta<un»0 .-nTOfniai ^OA ainW-lads^ bao -tdsia 

T>aan»9 V) noitanoffios 
»»£,rM .oV7 .198 ,£d«t ,e tlnl bsin \ 

£MI ,1 .«b^ xoaonaa ooiteoUqaa .tthohq amkn)   \ 
(Cri— d££J3)  .9imiMl3% 


oJ loaslaM ,.a5 ,y»ri«'/ oobsnhnuH ,au^wU .3 ytuH 
■oqioa ■ ^mH ^iiql»b«liin .irahawqioD zofl tnaocnD 

iM,e»£ .oK .1*8 ,id«i ,r .»»<i Mm 

.    „ (M— W1.0)   .aaiiai3» 

DOB  llaw  mo))od b anibulaoi xod nwob-;l3oni A .1 
mo))od bisa o) ba)3aano3 ylbagnid allsw bna hnB abiz 
91B yad) daidw ni nodiaoq )aift b o) aldavom bna llaw 
ooiJiaoq bnooae a o) bna llaw moJ)od biea d)iw lanalqoa 
bnB ,1Ibw moJ)od bisa o) lamion aiB yad) daidw ni 
lo riaaa gniiuoaa yld6d3B)ab lol amainadaam gniiaol 
allBw abi« )nao8ib6 ad) lo abna ad) o) aiiaw bns biaa 
bnoaaa liad) ni ailaw abia bna bna biaa nia)ai o) 
-bolaoi amainadoam gniiaol bisa lo daaa .noiJiaoq 


B ni anivom gnidut FB)am gniqqiia to^ aoivab a nl .1 
ainioq  baoBqa yllBniboJignoI naowtad  dJaq  Ianibu)ianoI 
-as daaa .aaildraaeaa laqqiij lo yJilaiulq a gniaiiqmoa bna 
-ala aniqmab balalai yllaTalal lo liaq a anibulani yidmae 
moil yBwa bnB biawo) )namavom lol baanena a)nam 
-dio a^ivom ad) gais^naeib bna anigagna lol ladio daaa 
-3ua ni aaildmaaaa laqqiia bisa anivom lol anaam bna .gni 
Inamavoiqmi adJ ,d)aq biaa ni nobalai baaaqa ylaviaaao 
yldmaeaa laqqiig rfsaa gnilnuom lol anaam gniariqmoo 
aniziiqmos anaam ani)nuom biaa .ansam anivom biaa no 
-ignol avi)6lai lol baanaiia aiadmam ba)Bi3oaaB lo liaq a 
aniad aiadmam gnilnuom biaa lo ano ,)namavom isnibu) 
-no3 yhnaiiiaai lol anaam .yldmaeaa laqqiig biaa o) baxft 
-vom biaa o) nadmam anLkiuom biaa lo iad)o ad) gnijoon 
gni)nuom biaa gni)3oaao3i9jni yidavom anaom ^naara gni 
ani)aiaqo gnibubni ensam bonoi)nam )aal bifia .aiadmam 
riteq lBnibu)ignoI bisa gnola ensam loDnoa bna .anaam 
ad) gniJauiba lol enaam gnilaiaqo biaa d)iw aidaasagna 
aiadmam 8ni)nuom biaa lo enoi)iaoq lBnibo)ianol avDalai 
yldmaeafi laqqiig biaa lo noiheoq ad) ri)iw asnsbiosoa ni 
Jaamavom avilaiai woUa ol boa dlsq Luiibulignol biaa ni 
banimia)abaiq a )6 aiadmam aoi)nuom ba)BiDoaaB biaa lo 
-aa laqqng biaa nadw gnidu) biaa lo lavBi) ad) ni Jnioq 

•Waidm biu eagBgnaaib yidmae 


Mei ,V YJuimAl 


arrasAO JAioiTio T *^^ 


SSI 


yd 9T03e biaa teniaga notaem-taq yiotaidiv gnrylqqa bna 
o) aluoim laq anoilBidiv 000,2 luodfi moil Joioq biaa 


■'* »«* 


.■   .rf   r. 


-ib 88«Ig 9di Uiau bnooaa laq anoitaidiv OOO.OdI >uo6b 

.aabiv 


ov<innj<i8 "HO aoirraM Jio^ euTAiiA^iA 

8TaaH8 88AJ9 

•Boofl »b MMriO ot loasiaas ,»oaai'i ,8hs^ ^gaoJ bianafl 

smurfl V) ootlBioqioo a ,»3iin'i .zhui^ ^A.8 ,aio2 

SI2,»S .oVl .192 ,Od«I ,T Jq98 balfil 

(Sf t ,S Jq»e »3an? ooiloUqqa .tthohq mbIbO 

(£— S1S.I3)  .unisOS 


v-V 


bisa bna mia ladto biae abiawo) ani)3aioiq amia biaa lo 
d3)on ani)sae a mia baJfiiaoaaa eJi ittiw animiol bns .mala 
laoo a lo ooiJrioq bana))fiB a anigsgna yignioaidma lol 
gnilioqqua lol ma)a biaa lo 3gt>o ano no ansam .i^oad 
agba aliaoqqo na no anoilioq iuo-iuo .moilaiadJ aabiTia 
gniisol .loaiad) ysnailieai sdi aniaaaisni lol maia biaa lo 
-oiq a bna mia ladJo bias anibuion' niata biae no anaam 
mia ladJo biaa biawo) a^ibnalxa ma)a biaa no noi)oa( 
ylgniqmab bna iood a^ioi^^i t>isz d)iw ani^^^ooo 
-ia biaa aniiuoaa lol laanad laos a lo noiJioq a ani^isss^ 
gnibubni anoi)ioq iuo-iuo biaa ,amaa ad) noqu )namd3ait 
gniisol bnfi doJon gnilsaa bisa a)Bibamia)ni anBom )ole 
biaa lol anaam inafflamsaa lanobibba gniaiiqmoo anaam 
-ba nB bns lagnsd laoo aqyl inaiaTtib s noqu inarndsaiUa 
lola biaa Inaaaiba Aiala bias no dslon gni^^^ Lsnoilib 
aniiuoae lol iood aainis^^i biaa iklfw gnilaiaqooo ansam 
bsman leii) biae lo noi}ioq ladlona noqu inamdoslls bisa 

.laansd lso3 

OVOTKIUOM OVIA flaUMAD 33A90U J aJDIHSY 

HOHajiaHT YJdNiaeeA 

.8910 ,IIiH bk>a ,»3t»q8 .H tMmal 

(.WeD ,9iii>8oihiilI ^£ xofl .O.^ 

St9>« .oVl .-ni ,t^n .01 .laM bsUI 


yllabnaladua aaala lo laada a aoi^littp )o bodlam adT .8 
adl ol bllaiaq yllaianaa bna alaibamialni analq a aaola 
adl aniiooa aaaiiqmoo bodlam daidw .laada biaa lo eaosl 
bna ol lallsiaq yliaianag aanil gnols laada biaa lo aagba 
aibna adl gniaiavail .laada biaa lo aaoal adl alBibamialni 
bna aliaoqqo adl ol bna ano moil laada biaa lo aais 
SB lasal ia laad lo anos a gnibivoiq ansam dliw loaiadl 
-aaiib adl o) Ismion laada bisa lo noianamib adl aa abiw 
laAsaiadl ylalBibammi bna .Inamavom gniaiavail lo noil 
dliw noboaijb amsa ad) ni laada bisa aniaiavail yliBlimia 
vwioarA ol gnilooo lo anos ulimie a gnibivoiq anaam 
.analq biaa gnola yllabnaladue laada biaa 


M8,diU 

JlTOfl ojri'i'i irj 
.hrtttaM ^ nauil bu .iu«I bashaw .iwcH .Q tuO 
.abruD  iiunllaH  ot  nonsfaui  ,.aiiaX  ^dtiowoavaaJ 
lo  ooilnoqioa  a  ..oM  ,^D  uxaaA  .balnoqioaal 
.<Mt huooiNI 

ef e>U .oVl .i»8 ,fMt ,81 Jul bairi 
((!—«££ .13)   Mtdani 
-m03 laqaq laada lo Iloi a gnianaqaib lol ooUbs A.I 

:gniaiiq 
tagba gnivad ladmam iBludul Aba ylavbsbi a (a) 
naqo bna naawiadaiadl lola a gnimiol liaqs baasqa 

.abna 
-aa rilaal gninuo gntvBd ladmam gnbluo baisnaa a (4) 
.ladmam laludul adl lo esgba bisa lo ano ol baius 
baiBTiaa gniad ladmam uludul ad) lo agba ano bisa 
9di no dlaal gnilluo adl gniyliavo dlaal gnivad bna 
.dlaa) gnibuo biaa blaida ol ladmam gnbluo 
laladui biaa ni bailoi nnol isstk balloi ni laqaq (o) 
aldBbnalxa laqaq laada adl lo agba aail ad) .ladmam 

,)oU bi£a i^uoidl 


rt   iLir 


boa looi a goWad alsidav a dliw noilanidmos al .1 
•lioqqua baol .loaiadl isai ad) ia wobniw isai baoiioni na 
yliaianag alsidav adl lo laai ad) )& baaoqaib ansam gni 
adl avoda yllaaiib bna looi adl lo aaisliua qol adl wolad 
-lioqqua bsol adl lo aonalaiaai bnfw adl aoubai ol wobniw 
biawiol gniiub noaiaril t>9iTi£9 bsol adl Iins ansam gni 
•ni anaam gnilioqque i>soI bi£< .abixbv adl lo laaoiavom 
,wof>niw laai ad) lol blaida a gnimiol miollalq a gnibub 
-qua laai bna biswiol gnibnaqab bassqa yllanibuligno! 
-qua lol abia dasa la olmdl badoAlla aiadmam gnilioq 
.nobiaoq Lfilnomod a yllabnaladua ni miollslq adl gnilioq 
eneam gntYsd aiadmam gnirioqqua biaa lo abna lawol sdi 
anaam noiana) bna .alaidav ad) gnigsgna ylgnbluda nooiadl 
abidav adl bns anaam gnilxKiqua baol afl) anboannosiaJni 
aiadmam ani)^oqqiie laai boa biawiol ad) a)ait>amia)ni 
ni aiadmom aoi^oqqua laai bna biswiol adl gninialai 
anaam gnilioqqua bJeoI ad) gniisol ydaiad) noiaaaiqnioo 
lo )nam8vom gninunalul gnbnavaiq rbns alsidav art) o) 
■loaiadl bna lawol adl luoda nadmam gnilioqqua baol ad) 


£M,dll,e 

egAJO oviDiAajifl JHyi aoHraNi 

.Y.K .iwY waVI ^ litse .3 tt ,i9hoD aO laimKI 

TI».e(T .oV[ .i»e ,9m M .dal bain 

(£—&££ .13)  .ainiBOe 

lo aiil adl baa asslg iaR gnibivib lo bodlam adT .1 
-iloai gnola '*^' ol balimil ion lud gnibubni aeaoioidl 
-mo3 doidw .baiiaab aa aanil isanililaai-non bna laanil 
.agavaab lo anil naaodo adl gnolB aaalg ad) gniiosa aaaiiq 
,91038 adl ol inioq biad ano izBal ia gniylqqs lallaaiadl 


flSI 


JAOIMAHOaM QMA JAflaMaO 


MQI  ,V  YflAUMAl 


-mun 3riJ 300 ^6 gnibsaoxs noKn adi io soo ni zbfiytdJ 
Vii^Btl lojoi MO bUe .lotoi i»dJo sdJ ni zbfisuU io isd 
-9TI03 noiJode s bns alfioiq svsoooo s dJiw ebsaid] alamal 
TOloi ladJo bi£e akdw biodaoTJ Isomdqa £ oJ gnibnoqe 
-3T1O0 aoil39e s biu slfloiq x9waoo a riJiw ebAsixlJ atfim i&d 
ganBsqqa 29iaoiq bisa .bioIayD kohadq* « oJ gnibooqi 
n«q gninnoi boa zb^iriJ avuaoqgai adi lo wbii dJod no 
dJ*w abioaioa nsiiwo 9di doidw k> tsx^m lijoriwlqa io 
to amoiJod sriJ .wnil Ifiixs bia* to Jnioq goiJoansJni adi 
abftaidj bisa to eidgiad sdJ .asooo armmoi zbusvU bisa 
.wdio adI oj BTOtoi buu to bna laijus aoo moii jnizBaToab 
83VOOT8 TOJOT 3viJ33<jB3i gflifmoi noioT bu« to 2b«9iriJ sdi 
3bivoiq OJ M o« -radio daaa toajaoo doidw naawjadyradJ 
biM to uUiaol yiiJna adi gaolB aail gnilBaa aiouoiinoo £ 
9V0018 aoo ai banftooo biufl ajjoausg adJ ^dawdw .nolcn 
tu baominoD biufl adi dliw snilanim fmni balnavaiq zi 
-oalae bas baboBqxa si biufl adi bna .eavooia anrroddgbn 
noJoi ow} adJ to eavooia bisa naawjad baezaiqmoo ^JaviJ 
to aeaae adJ bas noij£iaqo to abom adJ noqu gnibnaqab 

.noJoi bi£2 to aoilaioi 


to goiifia} aifiiiliofi) oJ xo<f adJ to eagba laJuo ariJ snol£ 
aaoil bi£a gaoLa xod adi rnoi) y£W£ glaa£q lallal bias 
moii laeBo ai£ uioiJ£7ohaq adJ }£ eagba moi adi ^dsisdvt 
Idgiad adJ y<* xod ad) to abi« adJ ai aiimaqfi gniJluzai adJ 

.qsfi agflfifl £ to 


, ^ «»^U^ T8AJJAII 8AD 

HadDO fias tsImH amil ba .naslaa .ladaoofl MiqMa 
*^^.,^ ^onsiaBB .oiataaaldoaiJ ,xab«V .laleiaiiBiii^ 
•SmmUW ^oal ,aunrm'f aiaxUa-zibaaa ot ,alfi»fiiiisiae« 

,,,,..  »T«w«I»a V) iiott«ioqioa B ^l»a 410J 
811^18 .oy[ .T»g ,nu ,81 vM bain 
(821— OCX J3)   joiirfD 1 


-V 


to Bo gniiaoa ad) loi noilBlIaJani qmuq JaalLsd asg A 
noijoaonoa loi balqabfi boa eauxtxim eag-ioqfiv ■» eioqav 
maa-uzqu aa gnizriqmoo .baJauoava ad oJ ladraado a ol 
biaa ^o daaa .agaJz qmuq maaiJznwob a bna agaJa qmuq 
.aiuJoima loJaJe a gnivad qmuq s gnibuloni aagala qmuq 
agaja qmuq biaa riaaa .aiaiadJ eanav aldavom bna loJoi 
Jaini adJ dJiw agaazaq laUuo bna agazaaq Jaini na gnivad 
noiJaannoo id\ baJqaba gniad agaJa qmuq maailaqu adi to 
-laannoQ Joub laianai) a .baJauaava ad 01 ladmado adJ ol 
laini ad) o) agB)a qmuq maaDaqu biaa to )aI)uo ad) gni 
biaa to agaaaaq )aI)uo ad) ,qmuq maaiJanwob biaa to 
-aib avlav mujai-noo a gnivad aga)a qmuq maaDanwob 
-naqo )aim iaallad tag )aia b ,aiadqaom)a ad) o)ni goigiado 
,a»B)a qmuq maaDanwob biaa to agaaaaq )aI)uo ad) o)ni gni 
)aBllad aag )aTfl biaa gnilloonoo io^ anaam avlav aIda)8uibB 
-ta^soBD biaa o)ni gninaqo )alni )aallad aag bnoaaa a Jaini 
bnooaa biaa gnilfoDnoo loi anaam avlav aIdB)ajjtba 430b 
Ila )£ gniad )alni tzsllad aag itnh biaa jaini itallad aag 
ad) yd )alni iiallad aag bnoaaa biaa moiJ baialoai aami) 
qmuq maa-Danwob biaa to nutomtt io)a)a bna anav ,io)oi 
lia )8 ba)aIoai gniad )alm )aallad zag bnooae biaa ,aga)a 
,io)oi ad) yd agaaaaq )aliii qmuq maaT)aqu biaa moil aami) 
-sgaii qmuq maaDaqu biaa to nuioum io)8)a boa anav 


^___ ^ MOTAJUDJAD 

'^ i^S**'^ hobaiadO 4tIH o»)0 boa .laymdnatlA 

«-. t"'?^^ "^ -^ '**•' 'W J^ bain 
rCf I > JaO ynomO oottBaUqqB ,tthohq tmlBO 
(£*— «€I .D)   .amiBO 11 
na ,«naara )uqm ,noi)anidraoo ni ,io)bIu3Ib3 a nl .1 
inh a jmainadoara agaioJa a iraainadaam lOalumuoaa 


or8,dti,e I 

avaa J8 anoosa avioH^OMAiio 

,b«oiI UadtsaW TOI ,boTua ndol luuinoVI 

boBlsfia ,in«ifsiiUiBW 

SSS^iei .o^i .198 ,£df 1 ,££ JsO bain 

I»9I ,££ JaO oklha tsaiO oollBaliqaB ,)clhohq BmlsID 

(8d— «££.1D)  .amliiOd 


-ugn£)3aT £ gniariqmoa avaala biooai anodqom£Tg A . I 
toaiad) bna ano bna aabia ow) gnola baaola aqolavna lal 
noi)iazni ad) loi ba)qaba naqo bna iari)o ad) gnivad bna 
gniad aqolavna biaa ad) .aqolavna ad) o)ni aeib biooai a to 
,lBria)am fii)a to )aad8 ioad a bna )aada )noTi a to bannol 
biaa gnola 7ad)a8o) 8)aada biaa ad) gninioi anaam bna 
-loq agba lanigiam ad) niaiadw ;bna ano bna aabia ow) 
toaiad) bna aoo bna eabia ow) biaa gnola )aad8 aoo to anoi) 
)aada iad)o ad) lo aagba gnibnoqaanoo ad) bnoyad bna)xa 
-anoo biaa o) noi)i»oqa)xut ni ail o) iaad babto) aia bna 
4aod« iad)o biaa aa aoaiq anue 9di ni bna .aagba gnibooqe 
)naraala aiiMasda a gniaiiqmoo enaam gninioi biaa ad) 
lanigiam iaad bablo) biaa to aoahua lanni ad) o) baiadba 
Jaada iad)o biaa ad) to aoai latuo ad) o) bna anoi)ioq ggba 


«)88ajnMOD aviA jiotom «ao YJiA-roii 

85IOT05I JADIVIOD HTIW 
fojM  difaoT  boB  4d8-oba8tBM  ,aaiMM  oildiiiMY 
■innBH-BinitBWBArfal  o> noasbw  ^naqal  ,at-ovioT 
^OBqmoa b ,iim|bI ,OTdoT .BiiBiBX faOihiidsX o^aoMol 

OMUllo 

t^iMt mV[ .«e ,idf 1 .ti jho bain 

Mf I ,ei mQ oaqsl iiottBaU(|qB ,x*hohq sudBn) 


. K 


ad o) ba)qaba abiuR euoaeag loi io)om YTa)oi A .1 
-mo3 ni .gaiahqflKX) .loeaaiqmoo a aa ba)aiaqo Ylavi)3ala8 
)aI)uo boa )aIoi bongila yllaixa gnivad gnieaa a .noi)Bnid 
.gmaaa lAai to eboa aiiaoqqo )b babivoiq 8noi)ioq wofi 
-qo ni aoiiaim v>\ gniiaa biaa ni baUmuot notoi ow) boa 
TBnalqo) yIlBi)nB)»du8 gnivad no)OT biaa .anoi)>aiib a)iaoq 
lBomo3 Iaot)fnbi YUaDnaJadua .aanil laixa gni)3a8Ta)ni bna 
to ladfflua ad) .dMaid) iaoiiad goiibam boa natamhaq 


Mei  S YHAUWAl 


arrasAO jAioiaao 


1^1 


d)biw anavenaD ad) o) laupa Yllai)na)edua )aaal )b aiuaolo 
(fiupa baaoqaib Yla)i8oqqo na ni lanaq Uaw abia doaa to 
gniad anil aiooa aaiavanaD biaa ,9maz ad) to liaq d)biw 
mo))od ad) to analq ad) avoda baaaqpe yllaminim oala 
ad) Had xIlBi)nB)adua o) laupa a3na)aib a aiuaolo bna 
abia auougi)no3 ri)iuoi ad) .ybod laUidu) ad) to d)qab 
baiavaa Ylauouni)no3aib bna YlaeiavanaD gniad lanaq Uaw 
-xa auougilnoa lallaiaq ni anil a gnola d)biw 8)i eaoioa 
aaid) ad) gniaiavai) anil aiooa biaaaiola ad) to noiana) 
.alaoaq Uaw abia ba)Bi3088a Ylavi)u3a8003 bna Ylauougbooa 
ad) to analq ad) moil 8nibna)xa anil aiooa lanogfiib a 
noi)3aaia)ni to )nioq ad) o) ylbiawnwob aiuaob bna qo) 
ylauougbnoa aaid) ad) gniaiavai) gniiooe to anil ad) to 
ad) bna alanaq Uaw abia baJaiooaaa Ylavi)u3a8no3 bna 
ybod laludu) ad) to lamoo agba na gninnol anil aiooe 
ad) to abia iad)ia no alanaq Uaw abia ad) to daaa to 
biaa ,d)iwaiad) auougi)no3 lanaq Uaw abia a)6ibamia)ni 
abia dnuo\ ad) to noi)ioq )Bri) to lavomai no aoTiao 
-enar) ad) avoda qafi bna gnibna)xa 8)i bna lanaq Uaw 
biaw)uo gni))imiaq aonaiavaa to anil 8UOuni)no3aib aeiav 
baiosa yllanogaib ad) to aaqalloo gniblol biawnwob bna 
a)aibanna)ni liad) gniinafi alanaq abia ad) to aooi)ioq 
lalugnaii) ^Iq alduob ni lanaq Uaw abia auougDnoo 
nobiaoqaib baaoqmiiaqua gniyliavo o)ni aaaia baqada 
ad) to doaa to ylavDoaqaai aaaliua ioiia)xa ad) )eniaga 
gniaiavai) gniiooa to anil ad) wolad alanaq Uaw abia araaa 
biawni bna biawnwob auoanatlumia d)iw ,ri)biw liad) 
Uaw abia a)aibamia)ni ad) \o ooi)ioq ad) to nobalenaD 
aiooa aaiavanai) a)i avoda bna ri)iwaiad) auougi)no3 lanaq 
Tol lavoo qo) a a)Baio o) ybod laludu) ad) aaoioa anil 
to )ad) moi) d)qab ni basubai nonao baouboiq oa ad) 
to a3na)aib ad) o) laupa )nuoma na no)ia3 labini ad) 
labini ad) to analq ad) wolad anil aioaa aeiavanai) ad) 
a)aibamia)ni ad) no qafi bna qo) biaa .aiuaob bna qo) 
ad) to aoaliua ioria)xa ad) gniyliavo Lanaq Uaw abia 
ad) to lanaq Uaw abia d)iuo) ad) )o noi)ioq gniniamai 
yUaia)al gnibna)xa aqafl boa qo) biaa bna ,no)ia3 baoubai 
-lavo anobioq Uaw abia baaqalloo ylq alduob ad) moil 
.oo)iao baoubai ad) to qafi bna qo) biaaaiola ad) gniyl 


aldavom boa ellaw abia biaa lo aboa ad) o) bagnid aqafi 
d)iw lanalqoa aia yad) doidw ni noi)}eoq )aiil a o) 
-iaoq bnooaa a o) bna .allaw abia ayi)oaqaai liad) 
avboaqaai liad) o) lannon aia yad) doidw ni nob 
,Uaw bna )naoaibB ad) o) lallaiaq bda .allaw abia 
liad) ni aia Uaw bna biaa bna allaw ^>ia biaa nadw 

.nobiaoq bnooaa 
.ylavboaqaai  .aqaft biaa o) bagnid anoi2na)xa lamoo 
-ion aia yad) doidw ni nobiaoq )aifi a^ o) aldavom bna 

bna allaw biaa o) lam 


zoa aoo? v^asoin va^o hast 

aOol ot toa^tm ^yS ^notgfflizs^J tbbBiuiX M aoQ 

oUOlo oottnoqioas ^oottnoqwD si4B>'3rt 

»l8>Ti .oVl .-nS ,£d«l ,11 .da^ bam 

(IS— «££.n)) .aiiiiBnr 


to aaoaliua gajyad laria)Bm )aada lo abam xod .A > 
-buloni ybod lanogyloq a gniaiiqmoo obaalq aIdBlaaa-)aad 
,iad)ago) banioi yllau)um alanaq abia to y)ilBiulq a gni 
aqaliavo doidw lanaq aiuaolo a gnivad lanaq abia aoo bna 
bna ,o)aiad) balaaa-)Bad ai bna lanaq abia )naoB(ba na 
boa laqqu liad) bouoia aqaft goivad alaoaq abia ad) 
lawol boa laqqu ad) goiaolo lol alaoaq )iaaoi ,'eagba lawol 
a)i bouoia aqafi agnaft gnivad doaa bna ybod ad) to abna 
ad) nadw xod ad) to yIbiBw)uo aoal o) )nad yiadqiiaq 
-ad sqsfi ybod ad) ,ybod ad) ni bafiaani aia alanaq )iaani 
ybod ad) o) )oaqaai d)tw aaaigab 08 1 yllatJnaJadua )nad gni 
•lavo aqaft biaa bna ,xod ad) to aagba laluo mio) o) alanaq 
:o)aiad) balaaa-)aad gniad boa aqaft agoaft ad) goiqqal 
baaio( goiad laoaq abia aoo biaa no aqaft ybod ad) bna 
gniboa))ca aoobaioliaq to aaoil goola laoaq ia))al ad) o) 


-vom boa Uaw boa )naoaiba ad) yd batnao eda) baoaqa 
laoalqoo aia yad) doidw ni irobiaoq )aift a o) alda 
ni nobiaoq boooaa a o) boa Uaw bna liad) d)iw 
)uda bna flaw bna biaa o) lallaiaq aia yad) doidw 
bna aqafi biaa aiadw aqafi biaa to aaoal lanoi ad) 

.nobiaoq bnooaa liad) oi aia Uaw boa biaa 
-iaoq biid) a o) aldavom goiad aaoiana)xa lanioo biaa 
boa allaw abia bisa o) Lannon aia yad) doidw ni nob 
aqafi biaa iool o) ada) biaa lo aaoal lanni ad) )uda 

.nobiaoq bnooaa liad) ni Uaw bna biaa bna 


ajiuDiMrre motjiad a jmouaaii 

-nlA ot lonstaBB ,.b^ ,iiot8aiBflaX wal<1 ,9^B»J .8 iiwi^ 
-oqwo B ,.B^ 4siiiidattn ^aahamA to yoaqmoD maaim 

BioBTlyBiiiia^ to ooiln 
e£8,dlt MVi .vi M^t ,ei aool baffl 
(i&-^££J3)  .aoiisOS 


/ 


to ioald a mod bataortdal noliao aldbubai A .1 
aiooa baoaqa lallaiaq aairi) yd babivib Iaiia)Bm taada 
ioald ad) doidw gnola aiamoo agba aaid) gninfiab aanil 
to ybod laludu) lalugnatoai a abivoiq o) aldablol ei 
baaolona noiJoaa-aaoio aaiavanai) nnolinu yllai)n£)8dua 
gniad allaw bna laninna) biaa .alanaq Uaw abia luol yd 
bna lamoo d)iuol ad) abivoiq o) baiuoae qafi ylaviaadba 
abia biaa ad) .nobaiugfiooo ybod iBlugna)oai ad) nia)ai 
yIa)iaoqqo ni d)biw aaiavanai) laupa to gniad alanaq Uaw 
euougbnoo qafi boa qo) a .aoiaa ad) lo aiiaq bawqeib 
lanaq IIsw abia doaa to bna laninna) laqqu ad) d)iw 
ylaJiaoqqo gniyliavo ni ylbiawnwob bna ylbiawni aldabtol 
aiueolo boa qo) a abivoiq ot amaa ad) lo niaq baaoqaib 
-udu) ad) lol aruaolo bna mo)}od a .ybod lahidu) ad) lol 
aoil aioos a .aiuaolo bna qo) ad) o) lallaiaq ybod lal 
-iooaaa ylavbuoMOOo bna yleuougbnoo aaid) gninavaD 
bna ad) o) lallaiaq analq a ni alanaq Uaw abia ba)a 
bna qp) ad) wolad aooataib  a  baaoqaib  bna saiuaolo 


YSl 


JADIHAHOaM QMA JAflaviao 


AMI ,T YHAUMAl 


-nwib Mil ludJiw ejnsaoqinoa adj gnixim lol nKinBrioam ssisdseib b jniVBil iniU barob bnoaae b .niOTsdl lalaw 

.   .    . .    •l«M>ol3ni mimBdosra tojbjijb adJ .lad woft adJ lol iniU baaoUnam-Jnft adJ oJ baJaannoo aoil 

.ladiTUila gnixrm adJ Inwaibs baJnuom ansam aviib b in*! baooae biB< ,ixuu baaobaam-Jnft adi o) lalBw to 

gnuim adJ  aleibannaJni bagoqzib jnbJft Jdah-biuft b inaJ baoobnam-lnfl biaa ol Joaqaai riiiw baJsvala gniad 

^anm aviib adJ bna ladnwda adl moii biupil lo woft ^ivBij Jixmaq oi nouiaoq b ni 


-mBxb saixirn adj nidliw balnuom adirt aldtxaA wollod b 
banouiaoq 21 bnj baeob a daidw \o bna aoo lad 
io bna ladJo adJ bnB iadmBd3 gnixim adJ nidJtw 
boB ^niiid adJ dliw Isaa Irijb biufl b eaiBin doidw 
enBam avhb adJ dliw bassgna YldsJaJoi inaosala lOJoi b 
ojni gnibnaixa ,adoJ aidixaft adJ nidJiw baviaoai boB 
TOJoi adl .ladmsda snixim adJ lo noilioq b IZBal is 
Yd loaiadJ noiJBioi JBdl labio ni load gnisd Inarnaia 
lo Inaoiavom inilBlijB hb zaouboiq zoBacn aviib adl 
.ladmfirio gnixkn adl nidiiw adui aldixafi adl 


,IBM|iiio3 taaiuT .8 aahoidD ot  inifihiB  ,xmin»a 
iMuU abodfl Io eottoioswj ■ ,JJI ,aoa»WT<n^ 


-nilyo qmuq a gnivsd nug ysiqa b loi bsad yaiq* A .£ 
baqads anoo b dtiw yflfiixB babivoiq bsad alxxon b ,iab 
aoftiTO alxson s .ladmsdo baqBde i^llBoinoa b gnim-io) IIbw 
-iBsinoo biBS mo-rt labuo na gntbivoiq baad alsson biB2 ni 
-oiq anoo gniisBq s .aiadqeomls adl ol ladmsris baqsria yl 
dliw yllBmaJxa bnB .liubnoa Ibixb as dliw yllBixB babiv 
biB« ol bBsd alxsoa biB« goruisas aoBani ,aaa> inoii b 
ni aooo looii biai gniiinae snBam boB .iabnily3 qmuq 
b«ad liiwi 8 ,I1bw baqBria anoo biB« dliw tnarnagBgna 
baqBd< anoo b .laianiBib iBohbail^fs b dliw bobivoiq 
\n3rfqiT3q odi ni tavooig to Ytil^iuiq a bne ao6Viu2 inoil 
iBoiiboilYO biaa bnB aoBhu* inoil baqsria anoo biB« to 
308hu« inoil baqBda anoo biBi gniblod »n»9m .laianuib 
,IIbw baqBdx aooo biB2 dliw inamagBgna gaiiBm oini 
iBoiibnilyo biBt naawiad bacniol ladmBrio gnri b boB 
gnibivoiq ydaiadi ,Ubw baqBda anoo biBX bnB -latanuib 
wboilyo qnuiq bia» moil gnibaalxa ^f6wa8B28Bq bii/B b 
to YlilBTuIq biB< .ladniBdo gnii 4iubnoo IfiixB biB« ol 
^ts adl ol .aoftiio alxxon .ladmsdo baqBd« anoo .eavooig 

.nadqaom 


gnllia ylaiBmallB 10) snBani .iiul inft adl ol ioBl bnooae 
mfials goiylqque lo! boB lalBw dliw inai bnooae hisz 
ot boilqqus niBate adl ta anutesnq 9ma» aril ia olaiadl 
•uk bia» ni woft gnilnavaiq znBam bnB .inBl inft biBS 
ods baa inBl inii adl naawiad noiloaiib s ni anil agisdo 
.iuBl bnooae bise to goiilft bise gniuxb inai bnooae 


SraHDAM OmWOia aJTTOII JKXl MOa SHOD 
oUO ,bii^T»0 ^»tA t^qMrrt €^W ,oboM .H inmS 
.Mt,«T  .oV[  .T»8  ,M«t  ,«  .y^Q  oottnilqqB  luriahO 
.oM .laS ,IMI ,f£ .|bA ffottnUqqa siiit Imm iMfalria 


Soutiqnioo aoidoBm gaiblom wold a loi boi aioo A . I 
;baa Isleib b bnB boa gnilnuom b gnivari albniqg woIIod a 
-xa bnB alboiqe biae gniliihaini laioBi lalBw laludui a 
BfliiMs ladmam gulf a ;bna iBlaib biBe bnoyad gnibnal 
abiMi baeoqeib adulJa ;laioBi laiBw biai to bna iBleib aril 
-dqiiaq lanni adl dliw noilBlai baofiqe ni laioBi lalBW biBg 
booBqe lod laaoBibB gnilBainnal baa )o9i9dl aoBhin iBia 
oini baloaini mi/ibam biuR a ydaiadw gulq biee tnoii 
bias 01 emiiiai bna gnilmioni biBZ loaoaiba adul biBe 
boB alboiqe biBe jlaioBi lalaw biBe dguoidl boa goilnuooi 
to aoo .eaoBhue gnillfhaini gaivfid ladmara iBludul biBe 
bna gnilnuom bise moil enaam agBeesq lia ebioBa doidw 
ooiloaia liB ;aIboiq« biae ^o boa Isleib ixat ol riguoidi 
aril oaawlad laioBi laJsw bise lavo baqoozalal znaam 
Doiloaia lis biB« ,gulq bise boB albniqe biBe to boa kleib 
-inumraoo ensam agBeesq Isnibuligaol goibiollB eiuam 
-ibuligool gnivBri bna .eoBam agseeaq lis biae riliw gnilBo 
to aqBoea lo^ eaoileiaini .baloaiib yllBialBl .baoBqa yllsn 
.eoBam agBsesq lifi biae dguoirii baouboiloi lia 


«n 


A^ 


ovayiSiaxAH-fmjiSi ovasLk^ssn sun wjo 

8viorn8o«403 orarAoo 

,»Tha W9H300J see ,-BibJi .h tsob^e 

Xyi .aUsalBhnoM 

IM«f IS .o^I .laS ^df t >£ .saA bsffl 

(£>l— eei JD)  .ifiilsID r 

gninabiBd-biqBi goiyiqqB boB gniiBqaiq lol nug A II 
-xim B riliw gnieuori a gnieiiqoioo .enoilieoqmoo gnilBoo 
2nsam .agsegsq agiBdoeib batoanooo a baa ladoiBdo gni 
gnilBOo gnioabiBd-biqBi a to einaaoqffloo gniouboiini 10) 
loiBiigB ns bnB ladouulo goixim adl oini ooiliaoqmoo 


Mei ,T YHAUMaI 


arrasAO jAioia'io   ^ '- 


esi 


-iBO ioIbIuoIbo bifie no baaoqeib eoBaco qole ioIbIuoIbo 
bise to inamavom ioold ol aldBiaqo gniad bnB a^Bii 
-ni adl doidw ni noilieoq baloalae a ni agsiiiBo luqni 
gniiBluolBo dliw bsogilB ybvitasqsai 91B eoBsai luq 
boB leadgid adl naawiad eiabio baloalae to eoBam 


Ml 


ii^ 


-i, — i — 


1, . 


adl gnienae 10) ensam gnibuloni notloae noiloou) oiBOi 

mainfirioam agBiole bisz ol baloannoo bns ,enBam luqni 

bise oini ensam luqni blse moi) aufsv a gnina^enBTl 10) 

-ni noiloae noilooul niBm bnooae a ;meinBdoam agBiole 

-doam agBiole bisa gniloanooo to) ensam Inft gnibub 

10) ensam bnooae .meinBdoam lolBlumuooB bise ol meins 

aulBV B la^eoBil ol meinBdoam agBTOie biBe gnilBiaqo 

; bnB  .meinBdoam TOlfilumuooB biBC oini  niarradl  baiole 

! meinBdoam agBTOie bise gniloannooeib to) enBam biixil 

I •onii) oiBm biidl a ;meinBrioam lolBlumuooB blse moi) 

I agBiolB biBe gnriBab 10) enaam gnieriqmoo noboae noil 

! a gnivBd riolub oiBm inft a lenaam aviib ;meinBrioaffl 

biae ol enaam aviib biae gniloaonoo to) nobieoq gnilquoo 

oiara bnooae a ; noiloae noilonu) niani irA blae )o ensam 

biae gniloannoo to) oobieoq gnilquoo a gnivari dolub 


>   yruiy 


-uotao b'lBz ni ioeivib a )o yilna aeuBO ol eiabio leawol 
loeivib adl iBdl oe eiabio baloalae bise )o enBam gnbal 
•lub bnabivib adl moi) balosildue ylbalaaqai ad nao 
-ab a gnivari Inailoup a gninialdo 10) noieivib a gni 

.robio to toiaxua aldaiie 


STMIt^ 

eiiTrgioafl ustsmojoyo 

bam JbmoR bbMbbhn et ^aboaUoW hooauH bbaofl 
,iogiuia to dtod ,9iba9H bfrio? > ,S3XH fuhsNI ^olA 
ot bildt-Mio to nooshgBB ,alBtha i»nO ^kW dtiot^ 
^taltiff dhol^ ,io|mia ^battndJ mtaM bnma? rinaQ 

^■uqiBoa dalthS ■ ,iiisthtl 1b9i9 
8tf,8At mV[ .-ne ,l^t ,81 JaO bsIPI 
•Ml ,1 .ToV^ iiiidhli laanO oottKiUqqB .^(Ihohq BfolalD 
(9ei— SeiJD)  .unijilDe 


*r. 


1 
f 


'^ 


iU l^f 


•Vf . 


-onu) niam bnooae bise )o ensam bise ol ensam aviib 
ensam biiril bns bnooae ^nh bis2 alsiaqo ol noiloae noil 
riolulo nism biiril s ;iannsm Isilnaupae banimialabaiq s ni 
aviib bis2 gnboannoo 10) noilieoq gnilquoo a gnivari 
;iTOiloae ooiloau) oiam biiril bias )o enaam bise ol ensam 
ol dolub niam leiA bise goivom 10) ensam gnbsiaqo 
leiA bia2 yd balloilnoo ensam ;ffi>bieoq gnilquoo bia« 
gnidosai noqu nobieoq gnilquoo bise ni riolulo nism 
bnooae bise avom ol abyo eli ni Inioq banimialabaiq s 
balloilnoo ensam ; nobieoq gnilquoo biae ol dolub niam 
nobieoq gnilquoo bise ni riolub nism bnooae bise yd 
9vom ol abyo di ni inioq banimialabaiq s gnidosai noqu 
boB ,' nobieoq gnilquoo biaz ol dotub oiBm biidl biae 
eadolub niam biae )o ano yns gnigsgnaeib to) enaam 
ol bavom 81 sadolub niam bise )o ano ladions nadw 

.toaiadl nobisoq gnilquoo btae 


baialoaifirio )o eMiae a gnivsd lalsigai latamobyo A .t 
-eiiqmoo .amsi) b ni balnuom yidslsloi eialloi banoieivib 
-animonab leawol aril gniviib yleuounbnoo 10) ensam gni 
-agnsrio s riliw earieam rioiriw laariw gniviib s .lalloi nob 
leii) lalloi nobsnimonab leawol aril oariw ooiniq lavo 
babivoiq gniad meinarioam nobom leol bns ,0 ealsoibni 
gniviib aril bna laQoi nobsnimonab leawol aril naawiad 
-noo 10) ensam .laoriw gniviib aril no ensam ngie .laariw 
lalloi aril Ibnu aldieiv li labnai ol ensam ngie aril gnilloil 
Xd bsooBvbs oaod sad oobaoimonab leawol bnooae )o 
lavoagnsrio adl )o yisibaonalni aril riguoiril noieivib aoo 

.ooiniq 

M3T8Y8 OraTAaH flSTAW TOH 

,teoH dbW ham siirfiqcwonaY ,mlB«I .W nuiUlW 

jn. tflnavlsM ,1 .O^ 

•dl,Oe mV[ .lae AWl ,91 ysM balTl 

(8— reSJD)  .unisIDTS 

-vad ifuu baeob a gnieriqmoo malsye lalsw lod A .d£ 

.laliod a ot moi)aiarfJ lalsw )o woft adl to) nisib s gni 

ol inal bias moi) gnibsal anil ylqque s .liimio gnilsari s 

,ol9tadl . istaw tod y tqque ol  balqabs bns It uoiio bise 

B ta inst banobnam-leift biae ol maale gniylqque ensam 

dtiw qtduiottBfan agosdoxa l69d oi bos aiuzzaiq navig 


»r8,dti,e 

MOTA JUDJAD JICW 8UTAHA«I«IA VTOiaYia 
boa lagfiiieaW ViaSL ham. ,oa^bifl ,nfisfiri»q0iJriT teml 
,yiuuin»0  JiimAi»V[)  hobimdO  (lasiiidinllA  lunS 
(inTBdeiiilariiiW «.OJ^ aiiaW siqiii^  ot noosiaBa 

Tri,8£8 .oVI .198 ,«&(1 ,•£ ^l bain 

8S(1 >£ \\b\ ^OBiirnO nottsaUqui ,ilhohq amlaO 

(e»— «e£.ID)  .emUDU 

.nobsnidmoo ni .toIbIuoIbo b nl .1 
bagnsna yllsnibio to lae s gnivBri agsrriBo luqni na 
bna leif) b naawiad ardevom gniad bns enaam luqni 

;noUi2oq bna bnooae £ bns nobieoq 
-is yllanibio )o lae b gnibuloni agBinao lolsluolso s 
naawiad aldsvom gniad bns ensam gnilsluolso bagnsi 
aril .noilieoq bna bnooae a bns nobieoq boa inft a 
riliw bangilfi goiad labTO leadgid adl to eoaam luqni 
bise ni labio learigid aril )o ensam gnilsluolso bise 
-uoIbo bnB asaiiiso luqni bise )o enoiiieoq bna teift 

;agBinso lolal 
ioIbIuoIbo bise )o Inamavom gniloafta to) ensam loilnoo . 
bnooae bise moi) agsinso luqni biae to bna agBinso     > 
-do ol )oaiaril nobieoq bna leift bise ol nobieoq bna 
-uoIbo ni enaam luqni bise yd bnabivib a )o yilna nisi 

bns ;eiabTO baloalae )o ensam gnilBi 


QSI 


JAOi^iAHoaM aviA JAHaviao 


MMI  ,r  YHAUVlAl 


iiai suTjn THOU jucoiiji vioDuie 

.Y.V1 .slabnTM ,9noM notilM 
{.l.Vi fboowslyia ^ i3«iioH I») 

M«^t .ovi .i»8 ,idf 1 ,ie J90 b«iri 


.isdmsin-isTiui adi baa i\ade ad) )o 


.   ► -  J 


-tioqqus-qnifil s .qcosl Insossbooai aa .oobfiaidmoo ol 
;i9J{A goblunzxuxt-ldsil euoaissi obodtnya fi ba£ svmU goi 
.oobfi-u/gftnoo L»hbml'<3 yUBiaass )o gnisd qauil bLss 
Soiv&d bos aobfi-urgAnoo liohbailYO )o ^aisd svMte biat 
-91 Yllsnoboh) gflisd qnul bbu .aiod bdeoqsib yllsixs as 
-nsdqzixnad yllsisasg b gaWsd boB ,9iod biM oidliw bsfUB) 
.)o9i9dJ ylbiBwtuo gaibaalxs aoinoq bas baqBda-ylLsa 
bsiahnsds a gnivsd bns ultorb a gaivBd o*la svsola buu 
agbs biB8 .inscmb essosi xslunns ns btu aosiad) agbs 
isddoi no3iIJ8 !o boono^ gnisd lallft biB« ;qil a gninno^ 
baa sdt (U gnibaoqzaTios noiiioq Uohsdqunud fi gaiv&d 
laamsls gaigagns bsqsxix-Ylalsuais aa baa qaiai b^a^ )o 
goigBgns biB2 .aoiTioq LB3ii3dq2im9d bias ol balosano^ 
b'uu d)iw bsgBgns noUioq gnimio)-bB9d a gnivBd lasmab 

.svmIs biB« ai 829391 ibUjohb 


MOflDiM JADmo-oflnoaja avrnekiaeoTOH^ 
eajXA YsikTOH Hon eaara 

pOBiuH u»a 4b9l8fi3oH ^sodsaa ilqotihdD 
A Islns^ ot .ilnimiiitm soMin ^d ,iocisiaui 

.LWI ,miodoH ,^iuH|ino3 
irT,«It .iM .198 ,tMl ,S .iflA b9in 
Mfl ,£ .|bA TBMn»0 aottBDilqqs .^clhohq miiIaID 
(lis— •«£ J3)  .Miiisn) ) 


Jfnndsutbs 911ft otlBmoJuB ateurxte 9d} 10) sojv^ A .t 
B gairsd »Ixb y'ibJoi b k> noUuoq uIugriB 9iii V> luobBsri 
,iiiobB9i 9nB03 10) 9oiiv9b B gnivBd baa slaib balBubBis 
-itoq 9d} gainiiins}9b io4 anBsra siDamoJodq gmehqmco 
3rU9aKx}odq Um )o Ind b .saoil oodBubBig ow) \o aoii 
9«Bmi 9d} gofviaooi lO) ooiliwxi ai bosoqcib gai9d lOBam 
iue» \o bnosse b ,e9aif ooilBubBtg owl biac )o MiA a \o 
gaivi93ori 10) oouisoq ai bgsoqsib aai9d aaB9ffl ardgmotodq 
•tib ,«9ail saoiJBubBig owj biai )o baoo9% 9d} \o s^aaii 9dJ 
-saBJqzib 9vtl6l9i )a9TBqqB gaJeuBO 10) eoBOcn hi9m93Biq 
noilBubBig biB« boB •nB9ai 3rt}9aioJodq biB< a99w)9d ia^m 
•tib laaiBqqB goilio-iJaoo 10) soBOcn ioiloos UnA baa ^9ail 
boB Moii ooiiBubCTg biMM lo jnd buta OMWlsd lii9ffi«>Biq 


4 


aDivaa avaTAVOMiuji ayiAa Tguiw 

,48 fllsM •£•! .n— d>»»»M MiMvO tbudisO 

Jtea.8>lint8 

woa .TTMtl 4>V1 .198 ,IMI ,«I .iqA ooltKiUqqB Imat^iO 

bsUrta  .CMI ,91 .d9? bsteb ,MM^O,e -oVI Instep 

M^SIS .okl .»8 ,£M1 ,1 .ibA aottBsUqqs ddl boa 

(£k>  i^tX))  .wiIaD^ 


-9b gabsaimuUi boB bOBd dolBw isriw bgoidmos A .1 
biBB gail39aiio3 10) «aB9ffl .gaisuod a gaisiiqmoo 93iv 
dolBw B 01 Ylimixoiq ai baBd daJBw Jeiiw biB2 o) gaieuod 
b9)3Bi}9i yllBonoa i9dni9ni gaii39iib Idgil a ,yd9i9d] blad 
biBt ,moi)9i9dl 9ldi}39(oiq yldsbile boB gaizuod biBZ oi 
ygi9a9 OB Jl9dB B )o gailei«ao3 i9dai9m gai}39iib Jdgii 
biBwio) 9d) )B diud Idgil s Jl9d8 biB« ai bsaiaiaoo Il99 
\fgi9a9 biBC o) b9h>9aao3 Yl9vbBi9qo Ilads biB« )o bag 
io }a9ffl9voai gaibils adi goiJoaiib 10) BaB9m 9biifg .1193 
ot luiuiod biBS axord xlbiBWio) bOB ytbiBwqu U9d8 biBC 
43lsw ittvfi biaa \o 93b) 9dl i9vo diud Ixlgil bise aobieoq 
ooilSQioiq 9d) aoqu 9ldBi9qo saB9ai ioaiaoo 3rd39l9 boB 
.dlud bia* gaisigi9a9 10) Il9d> biaa )o 


MMIU 

^UTse Dvrmou joon oviinimiiw8 

.LM Jbo€nnpdiaoO ^vA tIaikO ttt .-ndtwoJ Ji ariol 
Hl,i£> mV[ .198 ,nf 1 ,81 90*1 b9ira 


:ik. 


g 


■^5?«  ^ 


iJ^-^i^^^d^^^^ 


-tviwn a fflhhqiiMn qiit98 foiliigil looq guifmttiws A .1 
9dt wol9d bv9l a ta i9)bw aiaivt oi baiffaba lUw looq goim 
•vndt batnuom ttsiooa lBord39l9 )o liBq b Jlaw 9di \o qoi} 
Jooq 9d) V> bv9l i9)bw iBonoa 9di 9vodB ooiltaoq b ai no 
iba9 iBoiang} sli diiw botauom 9da) tdgil gbodlBO bloo a 
-Z9 oottioq 9}Mb9fni9tiii sti boB tisiooa 9vij39q«9i 9dl oi 
bv9l 19IBW iBonoo 9dt w<ol9d yllBitoBJeduB owob goibml 
•iluq B ,)o9i9d) i9l«w 9d} dliw Jasiaos ai boB looq 9d) \o 
aittioq U 9dui bin bauou Umr adl mcrA gaiba9)x9 mi} 
9dl d^ 9did 9d) )o Jacifloo )o mib 9di aaowtsd 91a dotdw 
boa ,9da) 9d) lo ibm Lmiiirra} 9vi)39(}89i 9d} boB i9lsw 
9d) 0} odm idgil 9dt lol tmrun 9ld«}iii« ylgqiit ot aaaam 

.itaisot 
•—.0.0 8«T 


*dex ,? ysaumaL 


arrasAo jAioiaao 


)o9i9d} ba9 900 }a93B(bB »aa9ta gaivBd ttseai biat Jiuboos 
-9d gaiba9}x9 9iu^i9qB btBS )o 9gb9 ob dliw gabBi9qoo3 


a*' 


8SX 


«c 


^ 


M8,dit,e 

Y JIIMa88A OAaH YAiWe 

jJH .lUMimtel M ,jiafr 9cdiia«l IM ^laiUCl ^ auA 

riC«££ mV[ .198 ,£M1 ,( JoO baSFl 


ol naeoi biBi nuoaa yklBdaslab 0} Mgbo 9bi8 bias a99w) 

Jiuboos bifi2 

£8MII,e 
8WJO YAJITO TVIIAI JIOH aJXSOVI-TaiUIUT 
-mo3 ysiO ot looskut ,.aidNI ,Biiib3 ,iioY .Q ouUIiW 
lo  odtsioqioa  s  ,.iiiiiM  ,8lloqs9aidM  ,.30!  ,yaaq 

BkM9iialM 

%IX^I mVI .v8 .£d9I ,S£ jul b9irii 
(T8&— «ei.O)   andsIDSi 


.etniaq lo aobB3iIqqB-yBiq2 9dJ lol 9ksoa-)9Turt A .1 
8aiJBO>93BlTi/e ladJo bos zadzioisv .dgniBag .ngupssl 
B ,gai8ood-bTim laludui yllaiaaag a goibuloni ,2biopiI 
-)9inrt biB8 oidliw egahi-gariBad tbUjoob baaoqqo lo ijaq 
-91 gai8uod-)9iiu) biB8 aidJiw i9dm9m-)9Tuj) a ,gai2uod 
Tol egaii-gaiTB9d ow) biaz a99w)9d bgJauom yldBvIov 
ad) lo zixB 9d) o) glgas Jdgii a ia zixa ob iuoda aobBloi 
-Janirt bisB baa zgnri-gnliBsd tbIuoob biaz .gaizuod-isTub 
boB ladJo d3B9 oi nobBlsi ai bogoBTiB oe goiad igdnwm 
bpaJ IDw biuft 9dJ lo 9iuM9iq adJ )Bdl gaizuod-Jara/j adJ 
bioft 9d) lo 9n;z89iq 9dJ Jzoiaga laaz-biuft a niainiam o) 
B ,i9dm9fn-J9Tim biaz baa zgaii-gaiia9d biaz a99w)9d 
-eoaU i9dra9ni-)9TiuJ bia« dguoidl gaibaslxs yawggazzaq 
ni baJauoni qb-yaiqa a .oobaJoi lo zixa zJi lo ylszisv 
yllaibai gaioal 93itiio-yBiq2 ai dliw i9dm9m-J9TUj) biaz 
-09g zixa 2ii dJiw baa i9dm9m-J9TiuJ biaz lo ylbiawiuo 
-)9Tu;J 9d) lo noilBJoi lo zkb 9dl o) 9lgaa Jdgii a ia yllaia 
oobasiaununoo ai asftiio-yaiqi 8)i gaivad baa i9dm9ni 
yIIai9JBl gaiba9JX9 gnizuod-Jiadz a .yawsgazzaq biaz dJiw 
ylgail892 boB yldavlovgi Jladz a .gaizuod-Janu) adl moil 
ba9 laaai adi gaivad bna gaizuod-Jlada biaz ai balauorn 
-laJai ai boa gaizuod-lanu) ad) oioi gaibaaJxa loaiadJ 
ad) lad) oz iadaiaai-)aTm) ad) d)iw )aaniagBga9 gaiisol 
-)aiiu) ad) aiaioi ylgaibooqzanos Iliw )l8dz ad) lo aoba)oi 
nobB)oi lo zixa ad) d)iw Iaixao3 gaiad )ladz biaz .ladmam 
biBz lo boa ia)iK) ad) )b zoBam boa ,iadmam-)aTiu) biat lo 


:   J 'Hi 


-lod ba}agaoIa aa goibulsai yldmaeea baad yaiqz A .1 
aao gai)83iaumai03 lol saaaai 4iubao3 biuB baa aaqo wol 
-aa bagialaa aa .asiuoz biuft s d)iw )iubao3 biaz lo baa 
a3aqz iotia)ai ba)3ui)zdoau baa isab a gaivad aiuzob 
,)iubao3 ad) lo baa iad)o ad) moil basaqz baa gaibauonuz 
IIbw laiadqiiaq alaioliaqaii ob gaibulaoi aiuzobaa biaz 
lo laai ad) o) )aloq a moil gaibaa)xa )iubao3 biaz luoda 
atBioliaqml aa .loaiad) biawiol )aioq a o) baa iad)o biaz 
iBiadqiiaq ad) lo baa laai ad) oaawiad baxft Ubw laai 
-lol a baa ,}iubao3 ad) lo aoi)ioq goioiotba ad) baa Ilaw 
-ba baa baa iad)o biaz lo biawiol baaobizoq Ilaw biaw 
gaiyiav lol baa iad)o biaz moil yawa boa biawo) aIdB)zui 
a gaivad Haw biawiol biaz .moilaiad) woB lo a)ai ad) 
ad) ao aoi)ioq gabsafiab laoiaos gai)3aioiq ylbiawiaai 
lo baa ladio biaz d)iw )aaauigilB ai loaiad) aaaliuz laoai 
biaz dguoid) zaiuiiaqa lo y)ilaiulq a baa ,)iubao3 ad) 
iad)o biaz moil biaw)uo yUaia)ai basaqz Haw biawiol 
biaz dguoid) gaiwofi biuft ydaiadw ,)iubao3 ad) lo baa 
zi baa aoilioq laoiiios biaz Izaiaga zagagaa )zift )iubao3 
aiuzobaa ad) o)ai ylbiaw)uo baa ylbiawiaai ba)3aftab 
.zaiuiiaqa ad) dguoid) agiadszib )aaupazduz lol 


i88,dit,e 

YJ8Ma88A 3JSSOV1 )iail8AW-II8ia 
•laO ,ini9dxl9W 4l9x)8H zolbaBU boa iiiiaiiui9ciaa<I Im^ 
,tiBsMid8 ,.H.d.in.O )d39iDloafl .O o> nooghaa ,yiiaai 
yaanngO lo nottaioqioa a ,yiiaini»0 
0£d,T81 .oV^ .198 ,£d9t ,dl .iqA balPI 
ld(l ,1 .39a ynaangd ooiiasilqqa ,ythohq zndaO 
(£Se-^ee£ .O)   .8fiiiaI3 f 
a goizriqnios yldmgeza 9bsoa a .ladzaw-dzib a al .t 
yUBaibu)igaoI b9)BgaoIa aa gaivad )iubao3 biuft laiudu) 
Haw abiz a ai  b9anol aiutigqa lahigOBloari gaiba9)x9 
-tbu)igaoI tiaqa b93Bqz bazoqqo yd ba)imilab boa loaiad) 
-vad )iazai alssoa a3aiq-ano a .zagba abiz gaibaa)xa yllan 
baa aQi)3az-zzoi3  baqadz yliBlugaa)3ai yllaiaaag a gai 
zaoiiioq ri)iw aiuliaqa biaz dguoid) gnibna)xa ylgnbam 
lo yIioiia)xa baa yIioiia)ai bazoqzib gniad )iazai biaz lo 
abiz gaiaaqo yIbiaw)uo gaivad rtxai biaz ,)iubao3 biaz 
yl9ziavzaBD gaibaa)xa bos zagba abiz biaz gaioal zavooig 
ioiia)ai ad) d)iw aobasiauoimoo biuft ai aiuriaqa biaz lo 
abiz biaz d)iw gabaiaqoos zavooig biaz .)iubao3 biaz lo 
-ai03 biuft gaidzilda)za zgaiaaqo ahsoa aaftab o) eagba 
bias lo iori9)xa baa Toiia)ai  ad) aaaw)ad  aobaoioum 


^ 


181 


JADIVlAHDaM aVLA JAflaMSO 


hddl ,7 YIAUMAl 


buu Mvibtum biM goixabai lol snssm .Iloibsd bise gndsi 
dvuiioqoi biu oi b9iquo3 jniad tilsmioa tiusm gnixabni 


ijrii' 


Ite^ 


if«,dtt,e 
MUJia JI03 (uiTv^aMoae 

An<lasxolI tndofl boa ,if|v*tm ^ransbaA .Y shcJ 
-asxofl uml i^d ,.a^ ,^3 boowfia lo stsl ,b9M»Mb 
ot noa^uM ^sl .^(lO boowlU ,zh»nt«lidiiib« ,i|i9d 
\o aokhnotpao > ^ ^ludtUl^ .^aaqaioD xomX-wtM 

ux,m jovi .lae ^Mi ,xi xbm 


-OKX) Uhstsoi qhJs soiljoo lo) aunb sldfiboBqxs oA .1 

gfluhq 
bstroqqug  ^fWBlaloi  rtfiifg  jnivhb bofi  gniJToqquz b 
-donu fiB gnivBri bus zuib ob JuodB bno aao moii 
bsMoqque eJi iBsn snivBff jUrfe bifi« .bna xH boisuile 
-)»nnoo immgx jnibnatxa yllBiju: YlUisasg « bns 

;ao(lioq gni 
AbAz b'lBi no banoqquz Yld«Jauoai9b yldmaufi rrnnb « 

Saiinqxno3 baa 
yfom ot ll«dc bist no batauoai -radoMm dud a 
^ik b'uu oJ ybviiatei xIIauui Jud yidsisKn-aon 
tlsrie bifi« Bo TO oo bsvoca yllsixA ad ol boB 
li xldoiMCB ounb sdl -ni)B ba^ xnA eli isvo 
ba« jfkada biae moi) bataoanooeib 
-muo-Ho akiacoaoc minb batsgnob lo ylikiulq £ 
yd banoqqiu baa bauoiB ba^asma yllshnns) 
UmI Is ,dJf««i9d} aobclai lo) -isdoMra dud biu 
bin no sldBvom goiad sloMngae bifi« )o acnoe 
moii yBWB bos biswol ylLsibsi -udmscn dud 
isdmscn dud biu V> tasonvora ooqu Asde bist 
-vom yllaibBi bis^ \o do&a ^Brfa bi« \o ylUiju 
-qus ad] -iB»a baa tit ts gaivsd slaarngac aids 
-X9 yllsibn goinaqo aa Aada bis* \o baa bahoq 

;dgiioiil}3riad} gnifanai 


arasAOAM HnwaoiyaQ DvaaASsan 

OOHTaMOVlA 
•ban 4k>9 ^ aUaiA bu ,»I«Tyiiiiiie ^H ,dymkl ^ tbsD 
r^Ml  judtmtyaa  ol  nooslau  ^liLO  ,yM3  boow 
ainoUbO lo ooilrioqioa a r^a3 ,ytfD boowb^ 


* 

V 

\ 

V 

1 

45®Si 

9 1 

Mai 

'rf 

^"1 

-m 

1 

/• 1 

-«t 

biss gnixaboi 70) ensaoi bos .siuam goilsioi-IIoibad bis< ol 
■snsam gxiilsJoi-Uoibad bis2 lo ylloabnaqabni claibosm 


■  •J'c 
•• r n. 

aidixaR anft ylaviislar s gnibsairiJ lol aoivab s al .1 
baJnuom yIds)B)oi laoi s .anLssgBm s .Jnamala alsanols 
-nola aldixaft anil ylaviislai lo yjiwisup s .ani^s^m adJ ni 
ensam ^uj yislHqso s ,Iaai adi no bnwow maoiala al«g 
.aaixsgsm odJ oj aduJ yTsIliqso arij gnhiraae yldfiaeatei lol 
adJ Vo bna lawol adJ no baJnuom isblod adm yTsIIiqso s 
adJ mods ladmsdo balsas s gninnol bos adof yislliqss 
gnivsd aduJ yiBlliqsa adJ ,adul yislliqso ariJ lo bna lawol 
sssaesq Isnoitibbs ns .riguoiiUaiadi gnibnalxa ags«2sq s 
-atado adJ oini gninaqo bns adul yislliqss ad} ni banno) 
gniosJq lol ensam bns .lablod aduJ yislliqso adl ni lad 
owrtb ad ot biuft aeuso ot muuasv s labno ladmsib adt 
bos adut yislliqso adt oJoi agBeesq bamsn tnh adt oJni 
ylUoottsM biufi odi tsdt 02 ags82Bq Isnobibbs adt too 
baotiq « ti nadw inamala at«gaoIa aldixafi adt zagsgna 
assscaq bamsn itih adt lo bna taini adt lo ytiniaiv adt ni 
nwsib ad ot tnamala atsgnola aldixaB adt azuso ydaiadt ot 
adt ilguo-ult babsaidt bns agszesq bamsn linh adt otfli 
.adul yisUiqsa adt ni agszzsq bamso teifl 


\ 


8UTAjiA^*iA oraoraw «aw 

,-<iw ,ysa flMio ^buKHviyi .a tMnai 

»*iO r-Md ^oD anbfocM yattnTiMO  j 
■hfloasiWIo nottnoq 
K^^l mVI .i»e ,IMI ,t .mA baUH 
(»»pXMJ3)  .MflldDU 

lo gnibniw oUayo adt lol euisisqqs gnibniw daw nl .1 
zlaibnsm lo ytilsiiilq baiadmun nava ns .amsil s .edaw 
biaa lo ilasa .acnsiVbiss no batnuom yldststoi .yidsvom 
znobizoq Isnibutignol amsz 9di ts baqqiupa gniad alaibn^n 
gniad zyslluq lo lisq bis2 lo ano ^yalluq lo lisq s dtiw 
adt ^oaiadt aldslstoi ladto odi baa laibnsm bise ot baxft 
banavai gniad yalloq larito bise bns ano bisz lo znoitieoq 
-3«sgna yleuoanstluraie ensam aviib .daibnsm tnaosibs ni 
-criqmoa ensam avrib bise .elaibnsm tnaasjbs owt dtiw aids 
owt biju lo eyalloq adt ni baaisitna etiad lo lisq s gni 
-qo aviib baaqe aldsiisv Isainsdoam s .elaibnsm tnaosiba 
-tsda baaqe grfesaToni n* dtiw tlad aoo abivoiq ot avitsia 
gniesaiaab s dtiw tlad ladto adt gnibivoiq alidw aittrxaloa 
bise no batnuom yldststoi Uoibad a .oiJeiiatosTsda baoqt 
-01 Toi insam ^laibosm bagsgna-tlad adt toacwiiM ams^ 


S 


Wei  ,V YHAU*!At 


ft'. arrasAO jAioi'i'io  ai- 


0^1 


truy adt moil noienat atsnimila ot es oe llaeti xslai ot 
.agsiasq qu-aist adt otno msy adt lo gnibniw ot loiiq 


avaovnw w) v^oiTAJUoaii sio^ gUTAJiA^<iA 
ajrrxar jio^ YJsiAJUDrniAH .eavmoAM 

mnjfma ,yaBiin»0 (dasdbclO-oadaaoM ^tladaX biwH 
,d3MlbalO-ii»daiioM ^H.d.oi.O laMaog labindad ot 
ymmnaO to naltianotpfn a (ymuinaO ,bml»HldSI 
woo ,ieO,«£d .oV^ .-198 ,d2(1 ,81 .aaQ oobaaUqqs IsoighO 
babivia .£d(I ,e .iqA bstsb ,0II,8£0,€ .xtVl lasts<I 
SSO.rtI .oVl .i»8 .IMl >I anal oottsaUqqc aidt bos 
SS^I ^£ .a»a ymuinaO oobBaUqas ,y)holiq uniaO 


Ok.  '^ ^ 


« gnighqmoa Ishatsm a gnibniw lol eutsisqqs nA .1 
ad ot ei Isiiatfim adt daidw no asivab labniw aldststoi 
aldsiiBV yieealqate s bns lotom s gnibubni ensam ,bnuow 
adt owt ol ,iaitsl adt lol aoivab noiesimensit oitsi baaqa 
adt ot Isiiatsm adt gniylqque lol ensam .aoivab laboiw 
-ab lotsensqmoa s gnibubni ensam bise .aoivab labniw 
-mo3 adt ,Isiiatsm adt lo noienat adt gnillotlnos lol aaiv 
dsidw tuods lalloi gninoienat s gnibubni asivab lotsenaq 
lo toamavom nisitenoo ot ensam .baqool ei Isnatam adt 
bns ,dtsq Istnosriod aeiavsnsit s ot lalkn adt lo eixs adt 
-nat Istnoxiiod tnstenoa yllsitnstedue s ylqqs ot ensam 
m eixs eli avom ot lalloi gninoiznat adt ot asiol gninoie 
a ,iadmsd3 biufi a gnieiiqnioa ensam lattsl adt ^sq biae 
adt kntnoa ol enaam .ladmads bis« oi tnamab aldsvom 
no aaiol adt ydaiadt bos .ladmsds biat oi aiueeaiq biufi 
9di gmt3anno3 yidsiaqo ensam ,tnamala aldsvom bise 
enaom lattal adt ,iaIloi gninoienat adt ot Inamala aldsvom 
a gnibubni bns ytivsig yd baesidnu yllailnsledue gniad 
adt yd bamut ad ot batoannoo yidsiaqo ladmam aldslslai 
gninoienat biae ylqqa ot ladmsdo bise ni tnamab aldsvom 
adt ot avienoqean ensam bna .lalloi gninoienat 9di ot aoiol 
-baaqe aldaiisv adt lae ot ladmam aldatstoi adt lo gnixnut 
labniw adt lo baaqe adt yisv ol aoivab noieeimensit oitan 
-ni aoivab noieeimensit obsi baaqe aldscisv adt .aaivab 
Mb ot avienoqen ensam bise .lotslugai ottsi s gnibub 
aiitaala oa gnibulaoi ladmam aldatatoi adl lo gnimul 
-ion lo liaq a .lotalugai oitsi adl lae ot batoannoa lotom 
is baeoqaib etostnoa datiwe laltimensit aeliiq naqo ylism 
ad ot lalloi gninoienat adt lo dtsq adt lo enoigai atisoqqo 
^iuaiia lotsstnoa goieiavai lotom s bns ,ydaiadt baeob 
-lalls gniad etastnoa datiwe lattimensit aeluq adt lo dasa 
tiuaiia bias 4iuaib bias k> luo bna ni bstaannoa ylatan 
msinoidanye ni gnimul aaivab lastnoa yistoi s gnibubni 
einamgoe tastnoa owt gnivsd bns aaivab labniw adt dliw 
bna dtiwaiadt gnimut ^i no dtbiw bns dtgnal InaiaBib lo 
.stastnoa dotiwe lattimsnsit avitaaqeai adt ot bataannoa 
dliw tafitnoa otni aldsvom lastnoa biidt s gnivBd bns 
biidt adt lo noitisoq adl .etastnoa owt bise adl lo ladtia 
aldatatoi bias lo gnimul adl yd banimialab gniad taatnoa 
-fli ia batlimsnsil ais eaeiuqmi gnitsutas tsdt oe .lannsm 
boa ^noilsiub .yanaupail adl .oitsi baaqe adl lae ot elsviat 
bias yd balloitnoa gniad eaeiuqmi adt lo aenae noilaaiib 
-aa ni baqsde gniad etnamgae adt .aaivab lastnoa yistoi 
.aaivab labniw adt lo aviua baaqe mulsb adl dtiw aansbioo 
lo yliaqoiq laaisydq a dtiw avilabnoa gniad avuia bias 

Jarnlam adl 
n 


-aae bise naaw>ad bns ensam ahtomotodq biss lo Inil bise 
-otodq bise lo bnoaae bias bna sanil notlsubsng bise lo bno 
agsmi biBe lo noilieoq adt lo noitaaul s as ensam arilam 
bise lo teifi adt no eanil ooilsubsig bise to infi biae to 
-noa lol ensam loitnoa bnoaae bos .ensam aiilamoiodq 
bise lo leiil bise naawlad inamaaslqeib tnaisqqs gnilioit 
enaam aiilamoiodq bise lo leifi bise bns eanil notlsubsig 
bi^ bns eanil noilsubsig bise lo bfloaaz bise naawlad bns 
adt lo noilanul s es ensam aiitamotodq bise lo bnoaae 
noitsubsxg bise lo bnoaae bise to agsmi bise to noitisoq 
<(daiadw .ensam aiitamotodq biss to bnoaae adt no eanil 
aiitamotodq bise no eanil noiteubsig bise to ea^smi adt 
adl .noilisoq muiidiliupa baialnaa s nisiite ot bnat ensam 
eanil noitsubsig bias to sagami bias to enoilieoq aviislai 
-teuibs anil adt to giniiuesam s gniad waiv to bbil sdi ni 
aitsmotus atsmaas ns ydaiadw .luobsai taaiib ni tnam 
balstibsig biae lo noitisoq lalugns adt to noitsloqiatoi 

J>aaialdo si abiia 

eUTAJIAq^A OraOVOW VUIAY 

ot looalMa (TOMirnO <(irtaM) daadmlO ,iiid9il ladtaJ 
m tmUiurnl  (diufoalimidBVny  tanimlS  .1 bobH 

ynaiinaO ,iiUM 
{ 88r,01l .oV<I .198 4MI ,TI ysM balR 

•Ml ,f 1 xaM ynaonaO oottsaUqqa ,ythohq smlaO 
(8t--£KJ3)  MolanX 


/ • " 


f^<> 


ri •> 


-anidmoa ni .goieiiqnioa eutsisqqs gnibniw msy A .1 
-isioi lol ensam gnilstoi tsift ,lioi gniviib yistoi s .noil 
bsaqe jnsJenoa baninnalabaiq s ia IIoi gniviib bise gni 
-noa banimialabaiq s ia oels satstoi aasliue eli tsdt oe 
gniviib biss tnaasibs balsaol ensam tioqque ,- baaqe tnste 
dliw inamagBgna ni agsiasq qu-aisl s gninoqque lol IIoi 
-aiaril naviib ad ol IIoi gniviib bise to aasl Isiadqiiaq adl 
bise adl ot Isupa baoqz Isiadqiiaq tnslenoa s dtiw yd 
gniviib bise to baaqe Isiadqiiaq instsnoa baninnalabaiq 
gniviib bise ot lallsisq IIoi yistoi atsibamialni ns ;IIoi 
lol ensam ylqqus ;moilaiadt ybdgils baasqe bns Uoi 
-nslsdue baaqe isanil banimialabaiq s is msy gniylqque 
atsibamialni biss lo baaqe Isiadqiiaq biss ot Isupa yllait 
nadt bna latlal adl bnuoia naq ni isaal ia sssq ot Uoi 
otno lattsI adl moil bns IIoi gniviib bise bnuois lisq ni 
-ad balsaol ensam gnisiavail bna ; agsiasq qu-aisl biss 
tnaas(bs lk>i atsibamialni bna snaam ylqqus bias naawl 
01 taaqeai dtiw yllaixs msy adl gnisiavsil lol laltal adl 
Isaiiad s latlsl adl no abivoiq ol lioi ataibaonatni bias 
adt gniviaa^i IIoi gniviib bias .may adl to noilaiugftnoa 
-noa Isaiiad s dliw ocis IIoi atsibamialni adl moil may 
agsiasq qu-aist adt eaeiavsil msy adl i&di oe nobsiugft 
biss .Uoi gniviib biss moil noaiadi baviaaai gniad alidw 
Uoi alsibannatni bise naawlad baeoqialni Uoi gnivrib 
yliiiutToq(p> oa may adt yubioBa agaiaaq qu-aiat boa 


881 


JAOIHAHOaM QMA JAflSViaO 


M^I ,V  YflAUVUl 


3«aid yd botoaoxioo yiUtoviq mood UsI s .booobiaoq 
gnils^flsqaioo supio) b goivsd biu ybod buu ilJiw uuam 
mood biu ^iw9i3di bsJoaoaoo ybvUsisqo loJoi luti 
mo"d ylbuwifi^ basJxs ol sidsaobteoq ylavboalsg jnisd 
biBa ol svUsIsi sidAblo) boa aoUBisqo Jd^ifl i6i ybod bi£8 
bmjois 10) uusm sgaid bsnobnsm i^Bl bis« Juodfi ybod 
uuMm bfu .ybod bisc ni balauom saigaa na .noiJBisqo 
dJiw anisas bia» goil^aaoos ylsybosiss boB ybvilBiaqo 
Sflua adJ gniviib lol lOJoi ILJj bOB xmu/Io^ loJoi buu 
adJ gnivnb lol alaadw buu dJiw boa aoilBiaqo irijift loi 
BOBsm baaoiiaam }«bI buu ,aoUBiaqo bauois loi am« 
biB« aaawjad baeoqiatai aoUsaanoo aldfidoBlab b goibuboi 
gabsatmoseib ylavJBiaqo 10) 10)01 liai buu biu aaisaa 
u mood lUl btBc aadw aaigna bias moi) loioi liBt bbu 
.babtoi 

ebiulsaa  ^TirqvW  ,bMrfT  byovaJ  aUna  miUUIW 
(qaiUoH) nmtvA A ^rOboO »sio»0 1I8 at woslBsa 
tMiO )o  yuaqjiioa  ■  .btulsna  ,iftiowiwH  ,balimlJ 

aisthfl 

fMl ,ie .|bA aisthfl iaartD aottcaUqqs .Ythohq unisr) 
(TI.TI— ^MJD)  .amtelDT 


Toi agBiTiBoiabmi Umiofl a gmbubaj laJqooilad A .1 
•labmx iBfiobibbs na bna .bauoii adJ mo-rt )i gniMoqqus 
.sacBO woliod babi« aaqo \o ladmua b gniziiqmoo agBiriBO 
dgiioidi laiqooilad adl moii bafioqquc yllBubivibai doBa 
iKJi gniad aeao adJ \o 8ab« aaqo adj ,Jnio( Luiavinu b 
no gnibfiBle ei laJqooilad adJ nadw bnuoig ariJ yd baiob 
nobaannoa b .agBinBoiabmi Lsmioa 8)i no bmioig adJ 
-laqo ylavboala* laJqoailad adJ ni eaaam ,a«Bo doaa moi! 
-qo« lol boB a«so riasa \o lohalni adi gnilsuoBva idi alda 
-aiadJ aiuwaiq ahadqaomlB avodB yllBboBledua lia gaiylq 
adj aidJiw aiunaiq adJ goildBna eavlav a2BaIai iaiup .oJni 
satBO ad) no «ilBw aIdBmio)ab .baeBalai ylbiqai ad oJ eaeaa 
9ili nadw baoobai 96 oJ saeaa ad) to aaraulov ad) gnildana 
sabis aaqo ad) ai Boaam aoilaii) ,ba)Buaava aia noiia)ai 
abiis o) sacaa ad] )o yaaabaa) yaa gaiaubai 10) 8aeB3 ad) )o 
doojw a baa .lOBinoo oi aia yad) doidw d)iw aoalius a lavo 
)o aao baa latqoailad ad) aaawiad aoi)3anaoa aidao boa 
baeiai baa mo-d baiawol ad o) aeaa ad) goddaaa eaaaa ad) 
-ooa ad) ai Boaam aldseaalai baa ia)qoaiIad ad) sbiawo) 
.ia)qoaiIad ad) o) asas )axl) aioil ooboaa 


TsiraoTf 

^ alTwM bam JbunriaoiO .jIibO .3 blnoa 
.laaqiiioD ahtasia bmoaO ot noosina .oUO ^afrilsH 

iioY wal^ lo ooltnoqioo a 

erf«iti .oM .we ,£mi ,a .ibm bain 


orajfiKK) T3aVIV1038ia 1 J 

rW8 bflofl iiaiaTa3 Hit ^il .modatlM ^ biaooaJ 
jdA ,alIhntiuiH 

(1— ^M .13)  .aorfaO 8 ' 

(M£ .MB ,(£&«1) aboD .e.IJ .SC aftfT wbaa batmnO) 


,gaivad ))ai3iiB Bo aia) laobiav a al .T 
.oa) )lil a lol dguoid)a-iad) )aub )alni a&i d)uomIIad a 
noqqua 10) laub bia< lo yUaiiaaa batoqsib acoa)aIIud a 

,aa)bia<lo 


-eib e)aaaoqraoa )o liaq a gai«iiqax>a aulaiaqqa oA .| 
yidaxaalai 10) aoivab a boa laamagagaa Ibucb 10) baaoq 
:8ai«nqaio3 )aamagBgna ad) ai 2)aaaoqmo3 biB2 gaiiijaae 
baa 8)aaaoqaio9 bias )o daaa yd barnas nadmaM (&) 
-booqaanoa lo y)ilBiulq a d)iw babivoiq ylavi)3aqaai 

;eaiu)iaqB laibai basaqa ylgai 
-aib ylavboaqaai Oaamala gaiicx>I lo yiilaiulq A (d)  ' 
-mam biM lo aobaalai lol saiunaqa biaa oi baaoq 

;)aaina8asaa ad) ai nad    c 
-bubai baa culaiaqqa biaa yd bainaa io)Bu)aa oA (o) 
-loq laaiibaiiya a d)iw babivoiq meioadaam a gai • 
lo ikuis d)iw qidaaobabi gab)uda lol baaoqzib ooij | 
bias ai loaiad) aobaa)ai lol oaamab gaiiaol biat 
bias lo aeaalai lol )aamaaBiqub lol baa 2aiu)iaqa 
8)aaaoqraoa biaa lo aobaiaqaa lol e)aamab gaiiaol 
boa ;io)au}aa biaa lo aobau)afi o) avizooqaai 
nadmam bia« aaaw)ad baiuaae eoaara )aaiIi8aJI  (V») 
Toi  baaoqub boa d)iwaiad) qidxaobabi ba8Bid  ai 
lol eiadraam biaa aaaw)ad aaiol a lo oobaailqqa 
avieooqsai ,a)aaaoqaioa biaa lo Jaamaaalqsib avi)abi 

.asaabi ad) 0} 
-ai tlaaooqoioa biaa d)iw I miab ai 2b 2u)BiaqqA .£ 
B o) lavBi) lol baaoqaib a)illa)Be a boa abidav a gaibub 
Jaioq aaaqt ad) ta oobaiaqae ad) lol baa aaaqa ai )aioq 


aJiflOMOTTJA-flsmoDua^ v^orrAvniiNioD 

ola^jn tiaote rfqaaol baa ,oataM aag ,ral^ .H bknaH 
aitia ot ^oafflosian aoaam yd  itoiiiliaa ^lUaD ^lA 
w9}/[ lo oobanoqioa a ,.Y.kl .oyUooifl ,aollaiooio3 

M«4tl -oVi .«8 ,ldf t ,S .iqA bam 
(£— M£ J3)  .aodaO £1 


t 

H 

^ 

V 

i 

V»^* 

-A» 

/sT 

<^ 

«' 

:i ■ 

<g^ 

-moo abidav andofflo)uB-ia)qoaiIad aobaoidmoa A .1 
lol ybod bia« moil gaibaaqab alaadw .ybod a goiiriq 
4>aiKna ad) oo )aamavom lol alaidav biae gainoqqui 
ad o) ybod biaa ai ba)axiom yIia)oviq nmuloa io)oi a 
biat o) avbaiai )dgiiqu yllaiaaaj baaobiaoq ybvboalaa 
laiooxiiod yllabaaJsdua boa oobaiaqo )dgiA lol ybod 
tabald io)oi .aobaiaqo bauoig lol ybod bias o) avbaiai 
io)oi bias d)iw taaam agaid yd ba)aaaaoa ylavbaiaqo 
yIIanibu)iaaoI yllaiaaat aldaWol gaiad cabald biaa .amuloo 
yIIa)aQxiiod yllaiaaa« li omuloa bias aadw mnuloa beat lo 


*dei ,7 YaAtmAl 


arrasAo jAior^'io >< 


S81 


900 oi quiaiq adt gnbaJoi lol dalub s gaibulaoi enaam 
lol enaam ,)ioqqi)2 ad) o)ao aail lavilab o) noi)aaiib 
aaaB)2ib baairni9)abaiq a ylbiawiol )ioqqu2 ad) gaivom 
lo taamavom biB)ai o) ladmam briB aifiid ad) aeuaa o) 


KTy^'^'My/yyyy/yM' 


.rfalM ,»IIIvahi8H ^tA ooioH MI .ainll .V yaSI 

•ie,ll£ .oVl .-ne «£M1 ,•£ ylol bain 

(£.M— £M.I3)  afldaDC 


j*-^ » 


a lol )aanidaa))a loDaoa looqe baa anil gnidzft A .C 
-ybodma linu a .aobaaidmoa ai ,gaiaiiqmo3 laai gaiaoiqe 
yUa)oviq lol zbna 8)i a)£ibamia)ni za&sm goivsd laval a gai 
goiooiqe a lo noilioq iaiadqiiaq b no laval blsa gabnuom 
baa aao goivad laval biaa ,qu3 gobabooimoaaa looqa 
lagad biaa ,iagaA a o)ai baaoidaal baa )aad yllaia}al 
-oa a agagaa yllBoobard o) ba)qaba baa baogiaab goiad 
-aiqa biaa lo looqa ad) lo aoi)ioq agba laaigiam gabaiaqo 
noqu )aad gaiad laval biaa lo bna atiaoqqo ad) ,Iaai gnia 
-loDaoa yllauaam baa .niaa a o)ai baaotxIaBl boa llaa}i 
-aoa baa laval biaa lol aaaara gabaulaa laaioadaam aldal 
biaa lo abaa avboaqaai ad) is m£3 boB lagnfi ad) ybnaupaa 
amatl aiil-goii a gniziiqmoa easam gabBU)afi bifia .laval 
gnianiqa a lo noilioq a aaaidma ol ba)qabB boa baogiaab 
lo liaq a ,asu ni nadw aldaiaqooa ai )i doidw d)iw laai 
-)a ylb^xA abna aiii gnivad amiB bilaiaq baaaqa )d8iaDa 
biaa lo noitioq laqqu na lo abia gabaiaqooa a o) badaa) 
-anoa a)i8oqqo ad) gobaaonoa baa o) baaiot a)alq a .amail 
dtiwaiad) gabaiaqooa boa amia biaa lo ebaa gaibdoqa 
a gobibbaooa a)alq biaa ,aioy gnbaulaa na gainfiab baa 
a dtiw loaiad) abia a ao babivoiq gaiad boa aaaiq-iagoft 

.goiiqa lioa 


gaiJaaanoa biaa no b9xh yldalnuomab aoaam qmab 
•xa aiq a gaiynaa ylbigh boa )l6da bisa lo noitioq 
gaiaaqo ad) goigagna yldabila bos dguoid) gaibaa) 
lo daaa ydaiadw .)aafligaa aldavom yllaibai daaa lo 
avom o) ba))imiaq ei e)namgae aldavom yllaibai biae 
moil ba)aavaiq ei )ud )lade biaa o) ylavbalai yllaibai 
dixd biaa nadw Hfida biaa lo yllanibibigaol gnivom 
bna ;loaiad) yllaixa eavom ladmam 
biaa lo yllaixa ladmam dud biaa gaivom lol eaaam 
o) ba)aaaaoa yIdB)auomab yiiad enaam biaa fiadt 
.)lade biae lo baa aail ad) ia ladmam dud biaa 


.,-■ - 


£f8,dii,e 
jaax ovaasn 3ijrr>aja 

Jd^ JtaulM ^9tA ba£ .W8 Sid .biaiaM boH 

eee«iei mV[ .i»8 ,imi ,u .boa bam 

(I.M— £MJ3)  amiaO^ 


ad) lo yfioiia)xa aoi}aaol a )b )ioqque ad) moil aail a 
eaaam gaiviib ad) d)iw balsiaoaaa aaaam baa ,)ioqqu8 
aaaw)ad luaao o) aoi)aa gaib a gaieuaa lol datub boa 
ba)a)oi ei quiaiq ad) aadw eaaam gniviib baa quiaiq ad) 

.aoi)aaiib aeiavai a ai 


iA.< 


tiaqa baaaqe lo ilaq a gnieriqmoa laar goidafi A .C 
biaa aaawtad ba)auom yida)a)oi nobioq laai a .ea)alq bna 
baaoqeib yllaixa aa gnivad aobioq laai biae ,ea)slq baa 
-aoa aaaam .ladmada biaa ai ba)auom io)a)e a ,iadmBda 
baa laixa lol 8a)alq baa biae lo aao o) io)a)e bias gobaaa 
aoaam rtuiamiB ,io)al8 biaa lo }aamavom aIda)a)oi-aoa 
oi ladmada biae oi yllaixaoa boa ylda)a)oi batouom 
a goivad aoaam aubaona biaa ,io)a)e biae lo y)imixoiq 
lo ylilaitflq a .ilada biaa o) baiuaaa laag oua a 4lade 
,iBag aua biae d)iw )aamagagaa xieam oi naag yialaoaiq 
oi baa aoi)ioq laai biae o) baiuaae laag goii laaia)ai oa 
^yialaoalci a .eiaag yiataoalq biae dibn loamagagoa deam 
ad) 00 balouom yWa)8)oi aoinoq dud a gnivad labiqe 
no ba)auom eoiq lo y)ilBiuIq a ,8a)alq baa biae lo iad)o 
-91 ,eia9g yia)aaalq biaa gobouom ylds)a)oi labiqa biaa 
biae lo ladto biae boa labiqe biae goiiuaae eaaam aldaeaal 
biae o) bataaoooa ylavbaiaqo eoaam alboad ,aa)alq boa 
biae lo oobaiaqo lauoam avi^aalae lol eoaam aldaaaalai 
-aana biae o) ba)aaaooa eoaam laaiDaoIa boa ,ooi)ioq laai 
yd aiulanna biaa lo goisigiaoa ad) ooqu ydaiadw am) 
•a)oi ad) )aaBa lliw oiuiaana biae ,eoaam laaiDaala biaa 

.oobioq bai biaa lo nob 


em,dii,e 
jaaji avQviraqg 

aoeam yd .iDashaa ,.daiM ,0010018 ,booW .3 iltioM 
(OoaoonS  (.aid  ,a»IMab»q8  aoaooifl  ot  ^atoaoiaaiHa 
oaiUiiM lo oottnoqioa a ^dalM 
,I£ .daa ,1IT,IM mI^ .laB oobBaUqqa lo oobaooltaoD 
mVI  .ia8  ,»MI  ,££  ylal  oobsaUqqa  aUT   .rs«l 

IM,U 
(LM— £MJ3)  oadaOe 
)ioqque anil a ,aaia-d a goieiiqmoa laai goiooiqe A .£ 
)lade yiaJoi a .amail ad) lo abie )aoil ad) )s ba)oiiom 
aiaid  a  ,)ioqqu8  baa  aoiail  ad)  dguoid)  gaibaa)xa 
•avom lol batouom quiaiq anil a 4lade ad) oo batouom 
lo ylbiawiaai ba)auoffl ladmam a ,)lade ad) d)iw )oam 
goiviib ttioqqua anil ad) dliw loaoiavom lol quiaiq ad) 


581 


jAoiviAHoaM QMA jAflawao 


AMI ,T YXAUMAl 


•vad ba< sniqc srii noqu batnuom einsmsls gahqs lios )o 
.soiqc 9dJ Tol no'aosnnoo qib lBiJn» « gni 


siTfjia YJiawjAJ 

-oqioa a ^W ,MiMiwaM ,xuqiiio3 dttnig .J .T sdT 

iiiui03dW lo Hotel 


:i9>ni> A ol .1 

saulu 10) smn) buu no batm/ooi ^ILstovtq gaiiuod b 
b«oI  B  oJ  noiiieoq  gnilB-isqo  na  moil  ylbiBwreafi 
-iaoq goilBiaqo hb moil '^IbiBwiol nadj bos noiJuoq 

;nobiaoq ssindoeib b ol nob 
;sni2uori blaz no balnuom Ytl^loviq inil troqquz loob b 
bnB inil biB2 no balnuom ^^IlBJoviq \(l6mMiB loob s 
enobtzoq nsqo boB bseolo nsswJsd gniwz ol batqBbB 
;8nJ2ix>d biB« no bsloviq ei inil biB2 zs 
bias  n99w}9d  batoaonoo YlsviiBisqo enBsrn gniiBiilOB 
ol wnoqssri ai sidsisqo bfu inil bifi< boB mos-A 
xnaa biB2 boB snisuod btM nsswJsd ooiiom sviiBlan 
adJ nadw loob bias naqo boB ioil biB* Joviq oj 
no ylbiBwiol TO ylbiBwiBsi isdJis bailiJ ei goieuod 
boB Jnft gnibulani coBsm gnilauJaB btB2 .amBi^ biB« 
biB« no bainuocn yU&toviq zisdmaoi gnilBut^B bnooM 

bOB  .'SOU-d 

Toob buw gnifaanooo ^isvUrraqo lo^ znBsm gnilsatanoo 
-J33nno3 biB« .nadmsra ^aiJustoa biaa oJ inil noqque 
-ao3 ylsviiBisqo ylaiBmatlB of svi^osBs enBacn sol 
-iauioa hiBt \o ladto siii lo sno dliw inil biB^ io9a 
-TB31 ladlis batoviq si gniwod biBe eb nsdrasm gni 
.9aiard biBC no ylbiBwio) 10 yUruw 


euTAJiA^^A JOjnvioD woji aaxAinoA tasi 

o«  iniiiiiM  ^10  ,biol±K>JI  ^jisobUW  J^  >i«4o]I 
lo oottnoqim ■ ^in .bwtboil ^aid abaMaopA 

9^ai mT/L .ng; ,0^1 ,81 .uM bslTl 
(tl^ISI J3)   .amlalD £ 

9vUv lBl9m siil)9uba03 iB3d B sniziiqnioo svIbv A .1 
bofl 38B22Bq Jsbuo nfi bnB agBMsq Jaini nB gnivad ^bod 
isdnum avLsv s ,«3gBM6q biB2 alBibaraiaJni Jioq aviiv b 
>{IdAbl9fX soBam ,noq bias dguoidi wofi gaiUo-ttooo 10) 
-Biaqo svIbv b .noiiizoq sno oJ isdoism svIbv blB2 gnigiu 
iB bsaob lisds IbIsoi sniloubnoo itid bigri b gnlbubni 10) 
gflboubnoo )s9d-fioa )o Ubw sldtsiuqxs insilicsn b J>n9 sao 
« gninfbb bn& Ilsdz biBe )o baa lodio adl gniaolo iBi-istsm 
-9hini sIdienBqxs yllBnnsriJ s .isdmBd^ ooiuiBqxs bazols 
boB Ubw Jnailisai biBS gnigBaos isgoulq b Jladc bias oi Ibii 
9d} ffllvoca 10) isdmsm 9vIbv blse gnigBgns ytovitBiaqo 


eoAOJ JAuaA ^o 

vnA Isomte ot woifaM r^M «»IIlTsdU^ .bamte 41 fm^ 
• fJ3M (SOlTSfiiA (OoteioqioD yih»9alsDa 

■iilkruO dtioVI lo noil 

rM>« MVi .198 ,tMt ,et .fui boiri 

(Set— M£X»  jiiilBlDtS 


•'»w*> 


•?!M 


J' 


•bO9089b B )o gOibOBl sdl smOOidSTO 10) »3fV9b B oI  .1 

b9(qii03 3d 01 baJqfibB soird b io oobAaidaioo sdl .baol gfli 
enBsoi ToJom aoiiossn 4liw9i3d} Jasaesb wi bBoI sdJ ol 
)ttnd} slBisaas ot svbooBs boa anurd biae no bahuiom 
bBoI 9di nadw slasfloqaioo lasiHsv baa lalno^-tod gnivad 
barriBO ea&sm gniense ^iaaoeab k> nobizoq lannon b ni si 
-moo latooshod adi mdm 0} svbaistio boa smrd bias yd 
-bnal 9d} btiB baol sdJ osswtsd nobom avbalsi lo insnoq 
B mdi'vtf OJ bsdaaoiqqa sad baol mU nsdw aoshxis gni 
loTJnoo ,30Bhu« gnibaal adl laarA aooateib boninrratebsTq 
batosanoo bna snBsrn gnisnse biBs oJ svianoqsyt snBam 
tadJ OS 13MbI adl loiJnoo oJ snBsm loJoni nobafisi bias ai 
-'nod bMBx adJ died sKxiqo ^Isvboslb Uiw Janrii bias 
-Bl3i bias lo Jnaooqmoo laobiav adJ boa Insooqmoo laJnox 
lojom nobo89i bias laiiByboa lol enasni baa .flobom svb 
nsad sad ?nB9m -roiooi ooboasi bias nadw ^ya&ir .sfUMi 
TOlom nobofiai bias ^nssm kriJnoa bias ^fd boHoilnoo 

Jundl dofn isvilsb Iliw soaam 


.YM ,jb»H taaiO ^ooO .W tiadlA 

{.Y.y[ ,axUooilI ^ oodboM 0£t) 

IM^ ^Vl .ng ,M«i ,t .Toi^ bam 


i 


i  _ 


gnishqmoD noiJoinJsnoa alii gniw gniqqaR aldavom A 
bigri iBobiav JrigiBite a dJiw noJabi2 nnolbino Leilnao a 
-xa Ylbiawluo bna '{Ibiawabis aldavom bna Jnaoiala aniqs 
-ala aniqe bias oJ anavsoail sJnamab nna ssoto gnibn^ 
sb'aivo bna abisni gnivad zinamab nna azoio bia* 4nam 
-viq bna sbna abisJoo adJ la slols IB-Uamaib gnivBri .zbna 
-ala aniqs adl lo sabis alisoqqo no aooiloannoo quo IaX> 
-luo adl 01 gnibaaixa aqsds biid lo lavoo obealq b .Inam 
lo ebaa abisluo adl bna stoamab aniqz adl lo sbna abts 
-ad snobioq baesaoai gnivad bna einamala nna eamti adl 
-baalxa slnamdaBlla laludul idgiaiJs bna sbna bias naawj 
-Toq baesaaainu adl lo zagba adl 01 banioi bos gnols gni 
-too bias biawol gnigiavnoo lavoo obsalq adJ lo snob 
bias xtgooiril gnibnalxa bioo soounbnoo a bna sbna abis 
-aq aiiJoa adl bouoia bna slols bias bna snoinoq laludu] 
baonol goiad sooboannoo quo bias .aiii adl lo ^fndqh 


*»ei  ,T YXAUMAl 


«;e> arrasAb jaioittocal 


Mt 


kmooa adl lo Ylivbianat ad) ydoiadw langis gnibaad bias 
bariav si slangis gnibaad bna oibai bias yd llaio bias lo 
adl moil loaiadl loamaaalqeib 9di di'wr asosbiooac ni 

*   ., .maad 


♦ 


bias ni basoqsib bna dliw aiilnaonoo anav liohia ns 
bilaiBq xIlBilnsladus bna nal bias avoda dluonrilad 
boa aaahus dluomllad adl dliw suougilrioo bns ol  »: 
,agassaq b gninnol raoilaiarii baaaqs   • 
-Had adl lo dignal Uul adl icaal la gnibnalxa anav biae 

.aaalius dluom 
l3ob bias ni saoav iioliia baoaqe baxfi lo yiiiaiulq a 
lo noiloaiib adl ol asiavsnail basoqsib nsl bias avoda 
,9nav aiiinaonoo bias ol ba-uoas bna idgifl lalnosriod 
bias avoda sanav asiavsnan aldavom lo ylilaTuIq a 
-baalxa boa sanav bmt bias ol bagnid bna saoav baxfl 

rl3ub bias lavo gni 
bias lo sbna adl booyad gnibnalxa sanav aldavom bias 
.loaiadl sbna adl la ylbiawiuo gnilgna bna sanav baxft 
bias asolo 01 sanav aldfivom bias avom ol snaam bnB 

.l3Ub 


9d 0} balqabe Haioiia lol loliq abamolua oa ol' > 
bna fflaad bandab-oibai a d3aoiqqa ol ea os baUoilnoo 
-alai adl niaiadw bns maad biss nialniBra ol lallaaiadl 
-olua bias gniiloTlnoo slangis loilnoo sdi lo saulav avil 
-qa bias lo nobalqmoa labnalsdus noqu bagnads aia loliq 
6 gnibivoiq lol snaam gnisriqmos nobanidmoD adl .dsaoiq 
moil llaio bias lo inamaoalqsib ol LsnoiHoqoiq langis 
0} laooiHoqoiq langis a goiylqqus lol soaam .maad bus 
lo gniiBad adl ol looqsai dliw HaiTiia adl lo gnibaad adl 
-bioooB ni llBioiia adl gniiloilnoo lol snaam .maad bias 
ol ydaiadw slangis bias lo mus aiaidagla adl dliw aaoa 
.maad bias doaoiqqa yllaoilolqmysa ol Haia bias aeuBO 
biBS lo aulav wol bankoialabaiq a ol avieooqsai snaam 
ol lanoilioqoiq luqluo oa goiylqqus lol laogis goibaad 
langis hrqluo bias ol avisooqsai soaam boa ,aulav bias 
gnilioilaoo slangis adl lo saulav avbalai adl gnignads lol 
I .loliqolua bias 


TiAiiDJiiA JKW aDivaa 3<IA3ea tojw 

yd ,ioasia8 ,.l.V[ ,aIIhrBbruunaa «aotlii? .Q lainutel^ 
(OotewqioD boimadD ioioidT oi ,chi9aia|lui aasam 

avwBlaa lo oottnoqioa ■ 

I (££1— ^M.O)  .ainlBlDtt 


ys   i"»* * 


' {•  -^.C 


MMit.e 

TOJW DITAMOTUA TlAflOJUA 
,»lBtalloa8 .lalUM yiiaH bos .zinaodi .abol ."i anoaO 
-oqwo 8 «aoteioqio3 bmifl ynaqg ot nwt^Km ^.xhA 
,  ^ „ . aiawalaa lo noitn 

tnataq wo« ^€*,8r .oVl .ia8 ,Od«l ,£l .aaa ooltKtUqqA 
noWrib a si daidw ,€^l ,M .da^ batsb ,e0l,9T0,e .o5l 
won ,«a«l >I y,M ,V99,in .oH .198 ooteaUqqa lo 

^^15?  '^^^ '* •*''* *>»*«*» .^<.8W,£ .oH toataq 
«£d,0«t .oVl .isg ,£M1 ,r£ .iqA oottBaUqqa aidt boa 
(TV— M^JD)  .amlalDa 


w^- ^ 


l^-^st^ 


a:!'^'H^ 


-moo abidav a moil Isas a gnilsaia lol aaivab A .1 
bna baeob ano gnivad adul a ,notianidmo3 ni gnisiiq 
•ioati a goibubni boa basob biaz .abidav adl ol bsxA 
baeaabi sazag amssaiq rigid lol aoahus avilaaai aziav 
-oi laiooi a .abixlav adl ni bagnaiis laas a ,adul bias n| 
balouom alssoo isuadxa lnagT9vii>-inag'iavfl03 a gntbuio 
laae bias ol baloannoo bne adul bias lo bna naqo aril ni 
biae ^banh si laiooi aril nadw al3idav aril moil li loaia ol 
avilsaai bias moil baaaqs ylaeob goiad ahson isuadxa 
lo sassg izuadx9 9tli ladl os bna baaob bias lo asalius 
aoalius avii^aai biss isniaga loa baii! nadw laisoi aril 
9di lo aoilaial333a labmi rigid a abivoiq ol adul adl lo 
isuidt liaxa ol auobnos bna .moilaiadi laae bna laiooi 
j&im biat lo bo9 fl9<io adl baiaab sad laiooi adl oadw 


HWttCT 

9d ol balqaba rtaTjiia lol toliq oilamotua oa ol .1 
lallaaiadl bna maad oibai a doaoiqqa ol sa os balloDnoo 
eoaam gnisiiqmoo nobBnidmoo aril .mfiad bias niistnti^fn ol 
ol lanobioqoiq riaaa slangis lo ylilaiulq a goiylqqus loi 
boa maad oibai bias moil liaio adl lo Inamaoalqsib adl 
9mas adl lol aulav baainnalabaiq inaiafiib a goivad daaa 
lanobioqoiq langis a gniylqqua lol soaam .loaoiasalqtib 
lo gniiaad aril ol loaqsai riiiw rtaio adl lo gnibaad adl ol 
-iogam lEift a ol avisooqsai soaam losoae Jsift .maad bias 
-moa lol slangis inamaoalqsib oibai bias lo aao lo abut 
bias bna elaogis loamaoalqsib oibai bia< lo ladlooa goioid 
ot avisooqsai eoaam losoae boooas boa .laogis goibaad 
laogis loamaoalqEib oibai aoo bias lo abulingam booaaa a 
boa laogis taamaaalqtib oibai ladtiul a goinidoioa lol 


V8I 


JAOIVIAHOaM QMA JAHSMaO 


*»ei ,T yjiIaumaL 


oi u oe 9ioy latuo ad} )o ej^I sdi )o iba9 laiuo adl o> 
nouieoq JeiA fi mot) sioy isntu sdi )o gnboviq b atdBas 
-396 s ol sioy laJuo sd) moii biswiuo Yliosiib snibnslxs 
duiz a bna .sioy isJuo srij niibiw baJesa ooiliaoq boo 
morii biBwluo ylknaJfil gaibasixs bfu no batnuom A&Ae 
,\o9t9t\i ejsl 9di aJAibsonatoi 3io<( laani biBz \o 9bk aao 


oiMit,e 

,.il ,^»iaMri<I .3 tndofl boa ,»IIhryiioJ ,»iooM .W b»^ 
iwY W9K 1o ootonoqios « .ma 


rVv^l 


aohhqmos cneiaAifosai Ail sqy} nuisoblLruq A > 
mfiTgolsIIsuq g9l-}ilq2 s .slslq sud baqsdz ifilusn£}39i fi 
mainsdoara adJ .onobfilq isqqu as boB ai3j2'<2 sasiflil 
eioold 131093 9ld8voai ybvUfibi )o luq b goibulani 
aoiu'i TO^ rtfida waiae nsviib-ioiom b ^^d isdjggo} bonioi 
)o quo-q 900 sai9d 9i9dj .mioUslq sdt gohgwoi bofi 
9dJ \o n90io3 Tuol 9dJ 8oiJ39ooo3 B89l ioB[ b9}oviq 
bstovtq )o quo-q boooM a boB sidold i9}n93 9dl ol MBd 
.nnobfilq 9dJ oJ eioold 191090 9dl 8011390000 is9l ioBi 
9dl !o n90io3 bgeoqqo yllBoogBtb ad} lo owl tsasl iB 
iB .inaonsoBTTB 19I i3fii oiBigobllBiBq b gnivBd 9«Bd 
fi goivfid nnobfilq 9dl \o n9ai03 owj 9niB« 9dl l2B9l 
l9V9l oifiMo ol lo9ffl9gofiTifi g9l iosi niBTgobllBiBq 
900 bififi ,b9vom ti onollfilq 9dl u yYiiidBle 9aiI-ldgiBTl2 
9d} ot 9efid 9d} gaii39aao3 ig9l i3fi( bsloviq )o quoig 


•taoo mmutdoMn Mfislai btBc jiobiaoq a9qo adi ibuwo} 
19V9I bifi« goiHoqquB 10) aoBsm .i9V9l 9eB9l9i b goiahq 
9vom boB 9gB809 ol sfi 08 sixB l2id B luodfi ooilBloi 10) 
09qo 9di ebiBwoi i3fi( 9di )o ioIbuIob svIsv 98B9I91 adt 
9«B9bi btB« dltw 9(dB9g£g09 2aB9m qol< boB .nobiaoq 
boB iixB l2ii) biB2 luodfi )o9i9dl ooilBloi goilimil 10) i9V9i 
-izoq X9bai ofi ifi loifiuiofi 9vIbv 9Bfi9l9i 9d} )o la9m9voai 
axB boo39e B luodfi 9ldfiifi}oi gai9d i9V9l 9es9l9i buu .noil 
9dl goii39n9lai bofi eixfi Ind buu ol b9lfil9i ylifilirgofi 
-bfi 13999 ol 8aB9ai qole btB< dliw l09fli9gBg09 )o loioq 
baoY9d lolBiDofi 9vlfiv 9BB9I91 sdl )o ja9m9voai Ifiooiiib 

.noiliaoq X9bai biaa 


luodfi b9gfign9 YidfilBloi bn9 900 goived 20£9m iood bifi2 
\o l09ai9vom IfiX>viq 9dl goildfiog iuAi rtfidz dule bisz 
looni bifis ol blifi-iaq gofikj b dguoidl 8aB9fn iood bifis 
ol TBlu3ibo9qT9q 2ixB bsnoilosfnaiolB 9dJ luodfi boB 9ioy 
losnidvom s ooqu ^viq txio^ odi doidw luodfi ^ixB 9dl 

)30il9 ot CB o> ,9iOY -t9lUO 9dl blfiWOl 9iOY -BOfli 9dl )o 

.uiobsoe oiBd3 9di Yd i9di39oi goiwfiib fi 


Y jsMsaeA sraojiuT exa jaaHW lufe 

laloe ot loaitaM «.liU3 ,o|9ia mie .ttOaoW JI ihmJ 
lo oottnoqioo a «.)IU3 ,0|9ia nag ,tnaqfno3 nnrAA 

aloiolllaD 
^KMt .oVT .198 ,1MI > .iqA bam 


fi antBhqoioo ){Idm9cefi 9aidiul ug l99dw lilqa A .1 
UixB OB boB l9lfli Lfiibfii fi goivfid 9aidiui wofi Uibsi 
laibBi biB« oloi biufi 9vbom gaii39iib 10) «aB9in .Jalluo 
-9iq B oi )o9i9dl ooilBloi 93uboiq ol iolai 9aidiul wofi 
bMoqtib 9fiidiu} wofi UijCB ofi bofi ,ooil39iib b9aian9l9b 
9lBib9nuni oi l9loi eli dliw boB dliw la9aiogilB UixB oi 
Ofi 9aidiul wofi lfiibfii bific )o l9liuo 9di ol ooiliaoqalxui 
•lid wofi Uibfii biM moi) Yll39iib iwofi biufi 9viJom iBdl 
9dl )o ooiiBoibai 9dl ,9fiidiu) wofi IbIxb biB« oloi 9aid 
iswoq biBB Uub daufi 8iii9d 9aidiul i9woq biB< )o egbsld 
wofi lfiibfii bififi 8B ooil39iib 9inB« 9dl oi 89lfiJoi 9aidiul 
garT9fiib esaidtu) Iabi \o B9bfild )o n9dmuo 9dl ,9ai6iui 
-ib goi9d 9aidiui i9woq btBi )o «9bfild 9dl bofi owl yd 
biM oi aoidui) iswoq biaa ol ooiJatoi iiBqini ol b9}39i 

.fioi)99iib baiiian9l9b9iq 


mViaiHOIT VOABO SJOATOUUIA     ' 

.idaM iOmmO ^caUaY JnrfaftoY .3 dqlofwJI 

(.idaK 4bwirt jei zofl ,e SUT) 

MMH mVI .rai ,£M1 ,T£ tIoI baOT 

(8r— MIJD)  .MdbOr 

bno99a boB irtA k> gaiJfiiaaoo lofnkiatl niado A .1 

inft a ivod* noilatoi loi bglooonooaaloi ylUtoviq sflasm 

lo^ sfia9ni Jtift bific ol b9iu39e yUaloviq 8aB9m iood ,iiza 

,iixB irA bifit ol ifilu9ibci9qi9q eixfi xu luoda ooiJakn 

fi gotgagm Ylda8a9hi 10) fioagco bao39e bias no utMsm 

-09 YldB«fi9l9i gni9d eflB9ra iood biat ^oboae oiado Jnft 

bno39e boB UrA biac .nobooe nkdo boooge b dliw 9ldfi9«a8 

gnivBd 9ioY d3a9 .caioY i9loo boa lanni gniwiqcno) eoasai 

191UO 9dl ,«g9( gnibn9tx9 ylWlaiaq boa notfioq Migid a 

b9iu398 yldaiBXn gniod aioy i9aai 9d) \o tigoi sdl to ibm 

OX— .0.0 8«T 


Wei ,7 YHAUrviAl, 


I J 


i 


aTTasAO jAioi'iao 


i 


881 


infi biB2 oi i9gaulq biaz goigiu 9310) goieaid logiliMn 

19gOuIq blBZ 00 b9ll3X9 93to1 gfliZfiid 109iIi291 9dl ,oob39iib 
ooqu 9309bo9q9b oi 9ldfirifiv goi9d eoB9ni goiiqz bifi2 yd 
-eB3 bifi2 ol 9vbfil9i i9dm9m gobfiutoa bis2 )o oobieoq 9dl 
gobfiutofi bifie lo oobi2oq b Is 9ldBi9qo gnisd bos goi 
)o 9buliagBm b9ainii9l9b9iq s ol goibnoqzgnoo i9dfli9m 
9iu»9iq biufi 9di 9mo3i9vo ol aobibnoo b9ioliaom bias 
oobieoq b9eol3 bise oi i9dai9m svlsv bis2 goiblod 9310) 
.nobiaoq aoqp bifie ol ylbiqsi iddmam 9vL6V biaa 9vom ol 


ZMTAXAViA OVOTAUTDA aVJAY 3JTTOJIHT 
•h9fiiA ot lOosiaBa ^W ,adaoa9S ,iiadaIlaD .1 9oa9iwm!^ 
oobaioqioo a ^dW ,ad»omji ,aobBioqio3 notoM mo 

bnalYisM to 
reT,S£t MYi. .198 ,ld«1 ,1S Tlol bsiri 
(^d— 1&S.I3)  joIbOS 


«t- 


-mo3 muofidosffl loHaos 9vlfiv gbloidl iol9iudia9 A .1 
Snbauloa ybvbaloi lol Aatk a ;9vlav 9bloid) a :gaimq 
lolsiudifio s ;80obi8oq o9qo bos b92ob 099wi9d gvlsv sdi 
-oiq ABdi bifie .llsde 9dl goilioqqua ybvbsloi goizuod 
lol eafi9in ;gaifiuod 9dl \o llaw ba9 oa booygd gob39t 
;9vlav 9d} 09qo ol llada 9dl )o ooiisioi 9di gobaulOB 
-olua ABd^ sdi to oobsloi goboaSs lol 2n£9m goiiqg 
sdl gobaifiai 10) 8aa9fli boa 9vlav 9dl 92ob 0} yllaobafn! 
loiiq yl9lBib9auni zossni goiiqe 9dl )o }ioD9 goiaob 9v1bv 
Baa9ai bise ,aoili2oq bgeob yllu) goidssgi 9vIbv d3U8 ol 
oa ;Aad8 9dl dliw 9ldalaloi 93ahufi mas a igoiBiiqmoai 
dlaq 9dl oi bolaulifi goiauod iol9iudiB3 9d} 00 logmluda 
9dl 00 8na9ai Ia9ilia9i boa 93a)iu8 raso 9dl to oobaloi to 
89bti 93a}iu8 oiao 9dl a9dw b9sigi9a9 goisd boa Itoda 

Ja9mtuda 9di i9vo 


1  1 


iiaYaj aY JAY asAajaii 

nilaW ot loosina  ^W ^abaSI  ,<ndiill  .J  eshouO 

yiBwal»a to noitaioqioo a ,yiiaqmo3 sahntoatooaM 

£«r,M .oK .tai ,Od«I ,(1 Jqae b9in 

(«U— IU.D)  JuaM3t 

I i 


to 9lai 9dl goiiloHooa 10) maiofidsgni 98B9bi A .1 
dliw 9vIbv 98B9bi fi goivsd ioai siluaibyd a to gflii9woI 
-9d isifi'i biae to gnii9woI to 9l£n sdl no9i9di loiBui:^ bb 
Kifamtaa 9vlav 98a9l9i 9dl to ln9m9vom ol b9lBbi goi 


Iari9lam 9ldi8aaqx9 9dl a9dw aoiJiaoq bao39e a ol 9ina8 
Ia9ffl9b gobs9d Ifi3iii39b oa goibubni 80B9m ,b9la9d ai 
80fi9ffl boB ,Il9d8 9dl oi lsii9lfini 9ldi8aBqx9 9d} gobs9d 10) 
,ybod 9vIbv biaa 00 Il9d8 biaa to bo9 i9dlo bi£2 gobouom 


■SifK^; 


F-v: 


?*.*t«< 


-9d baioos Ia}9m-ol-lBbni goibivoiq 8na9fn gobouom biaa 
01 ybod 9vlfiv bifia bofi Il9d8 biaa to bo9 i9dlo bist 099wi 
ybod boa ll9da 9dl o99wt9d dlaq ooibuboos lfi9d fi ono) 
golwofi biupil 9d} yd i9nno5 9dl to goitegd gobimil lol 

.9v1bv 9dl dguoidl 


aoiYaa syjay aYiev^o^safl afliiggaflq 

^oflsT ,9llhrzofi^ ,-i9ii8«W .H dqscol baa i9tiiiq M alooJ 
-oqi03 a .ynaqmoD aloitnoD wad8ti9dofl ot nofi|lMi 

n8wal9a to ooiiBi 
£9^98 mVL .198 ,IMi ,SI .di'H b9ir9 
(82—1^1 J3)  amiaO £ 


foUoos 9iu889iq 9vi8aoq89i oobibooo gobsa-qaaa A .1 
biaa oi b9lauom ybod 9vIbv fi ,goiaB3 fi gai8iiqmo3 93iv9b 
-9i9dl goibo9lx9 ggsaasq wofi biufi s goivad bos goiaaa 
9vlav i39d3 49buo biufi a ol bloi biufi a tao-A dguoidl 
-ni biaa goba) Ibm 9vlav a goivsd ggaaaaq biaa oi 8aa9ffl 
bgeob a oi fMoialniam yllsnnoo i9dm9fli yrlsv a boa bl 
49lai biaa iB 9iu8a9iq biufi yd }B9a bisa laaisgs oobiaoq 
-iaoq b98ob biaa. moi) gldavom gat9d i9dm9ra 9v1bv biaa 
fl9qo ol ls9a bisa mo-d b93Bq8 nobiaoq a9qo oa ol nob 
odl dliw dguoidl9i9dl biufi to wofi sdi ol sgsaasq bias 
svlav biaa aaoiss b9xilBup9 yllaboBladuz aiuaaaiq biufi 
Ybod 9vIbv biaa oi b9louom yldagbila i9gnulq a ,i9dm9fn 
iSYom ol aob39iib laifi a ni 109ni9vom ooqu 9ldBi9qo boa 
|a9qo biaa ol oobiaoq bgaob biaa mo-d i9dai9m 9v1bv biaa 
-oi goiass biaa oi aosom 9vtzooq29i ooilibooo .notliaoq 
biaa ol 9vil6l9i gldfivom igdmaco gobsuias oa goibub 
-ooni a oi zoobaiiBv ol 98noqa9i laaoilroqoiq oi goiaao 
-^ b9gsg09 80B9m goiiqz aoiaa9iqni03 .ooilibooo boioli 
a gaili9X9 lagoulq bisa boa i9dm9m gab£ui3a biaa a99wl 


9Z1 


JAOIWAHOaM OVIA jAflawao 


*MI ,T YaAVKAl 


Umw sbit bisx tbiw ^nhoatn ooilbisq s ;ILiw Mm isludu) 
s boB isdtmulo goiyTb b otoi goiass biu gnibivib lo) 
ni boimjom yldulovsi ^tmqxm csdtob « ;)a9aiti«qni03 
-Utoviq BOMoi ;eixB LuiM9v-aoa b no isdniBiis gnrnb biB« 
Tol sou'd gflinoqqu* biBa no gmsBS biB« gaiJauoffl yl 
^l}33-ub YllBnnon tixB Utovtq b JuodB losoisvoni stBUTu 
noiJaodnioo b ;9bB}qx>9i btBX V> eixB lanoiJBJoi adJ ivolsd 
cflBxn liubaoo Jalni ^JnacoUBqinos biaa oidJiw isdmBib 
aohfib biB« boB isdoiBdo nobsudmos biBt inboooaovmiii 
boB -liB jnitoobooo boB 8aiJBlooTi3 loi soBMn .-Tsdouulo 
ttuuix9 xu oi isdmBiia yxiyib buu ami noqBv oniJaioai 


-Toq fariBw-iBsi B bfiB ooinoq biBwiol B soivBd isdmsm 
b9}39ano3 YbvUBi»qo »fflBil biB« no balauom toBam ;nob 
iddmscn tioqqut b(B2 gaivom loi -radmsm noqqus bis2 oJ 
-lauom bod gubBiislimib iswoq b ^smBi) biBs oJ svtiBbi 
OB ."ndmsoi noqque btB2 5o noinoq biBwio) biBa no bs 
-msffl noqqu2 biBX oJ bslooanoa taasm lOYSvnoo bslBgnob 
loysvaoo bslBsnob btBz jdiiwnsdj Jnsmavom loi tad 
.noinoq alBibsansiai aa .ooinoq laoi) a gnivBd toBsai 


hi 


'!Uiiia'Ci'£i'fvci<(i;^:|^;«:^'S!i' 


'•^^r 


-ooa btM te ooffioq siBibsonstai biBS laoUroq lan b boB 
ot Ybvboaqeai bajooonoo yllaioviq joisd MBsm loysv 
x>>[9vii03 biBs to noinoq laan biaz baa aoiiioq Jnoii bkaa 
tpiad tOBSffl loysvnoo biB2 to noinoq Jnoii bias .uuidai 
to noinoq van biaz slidw isdmam noqqire biBz yd boiriBO 
noianalxs aa yd bsbuig yldsbiU gnisd anBsm loysvnoo biBa 
tioqqiff biB8 to noisnsJxs wU ydsiadw .awd biBs nuyA 
adi tbnaixs soibtJ biBa to tadmavom laJoviq lartB isdmsm 
.dliwnsdt aoBsm loysvnoo biBa sdl bnB isdmam noqqiii 


-«B0 b«B8 ni gninsqo iBbnoistouraruo batBgnols nB ;Jiubnoo 
« bos ;T9dmBd3 noilaudmoo biBa Insasibs IIbw sbia gni 
gmnoqqua biaa oJ svijBbi baJnuom ylbigri lamud uii 
dguoidi gnibnatea yllBnnon alxson cBg a gnivBd bnB sniBii 
biaa oini gninsqo iBiinsialmuaiio biBa to )nioq-bim adJ 
nidJiw baiBlimia liB ad) gniJBad lol ladmBdo noitetidmoo 
yllBilnsiaknu^-iis a gmvBd gninaqo biB« boB jgniaso adl 
-insvnq lol ismud aBg biBa modB nobBiugitooo batBgnob 
-Tub -amud acg biBa bnB gniaBO bisa naawjad tosJnoo gni 
«b«ol ardosaB ol 9ub sniiso btBa to ainaraavom kJoviq gni 

.alaBiqssai aadlob biBa oidtiw 


OVOTAaH JKWr eUTAJIAnA OMA OOHTaM 

■oil-bulbiM ^ woilMi ,oUO ,ob»loT .nidaaK .Q odol 

oUO to ooitnoqm ■ ,oldO ,oMoT ,iiobnoqio3 

•11,18 .o]/[ .198 ,iMl ^ MBl bsin 


ItMHeAG 
^_^    ,oh>M> ^bwttnte .nomD M asmoriT 

(I— TMJ3)  j^Sl 


Sniwoft Woft to mBanJa a gnbssd to bodJam A k 
a gnixilidBJa :to aqata adt gniariqmoo Joob a dguouft 
-moo bofl boi to aauaDa naawjad noiJoBai aldiiaiidmoo 
adJ gniaasq ,ioub ad) o) iBma)xa )nioq a ia lia aohtud 
ni toub ad) oJni aoitoasn alditaodmoo ad) mori a)3oboiq 
9d) mod a)ouboTq ad) gnigTBriaeib .mBaDa baeolaoa nB 
dgxiOTd) goiwoft biyft to niBarUa ad) o)ni lUBaDa bacobna 
amBarUa daoBid aoougijnoo-non to ytilBiuiq a ni ioub ad) 
to mBaDi ad) abivib ol biuft to nuaDa ad) gniffiad ba« 
to daaa kniib o) bos aniBa-tfa to y)ilBToIq a o)ni biuA 
-non ad) to aoo d)iw laBiooo o)ni amBaiia to y)ilB-iuiq adI 

MnasUt doaaid auougitnos 


B bfiB aoiioa gnibiBJai woia a gnivBd )oqdaBb A .1 
labnilyo a gniariqinoo aoiiM gninudafi iaiup yl9vi)«l9i 
yllBooiqioai noaiq a .niaiad) moibam aldBwoB gnivBri 
gnibaa)xa ylbixB nB gnivBd labnilyo biBa ni ba)miom 
naaw)ad baJsaoI aoBaoi Inaiiitai .i^iK>id)9iad) agBaiBq 
aoo biBwo) atanq biaa goigiu -nboiiya bnB notaiq biBa 


^raHo-JOHeAw MOfTAraoMOD aaxn-BAo 

^»uiMiaqqa yibmiBl taiib-iadaBw aoi)Bnidmoo a td .1 
tmao a luna-d gniMoqqua a gniaiiqnioa aoi)Bnidni09 ad) 
^eUBianai a yd bataonoooiatni alUw uai baa toad goivBif 


M€I  ,T  YHAUMAl 


;i:> arrasAO jAioia'^o 


881 


•tonxnq lo) anBam ad) to oxBaitenwob aaqiq biBa to doBa 
-dut laaaav ilbas to anil n«i-^ od) .biupil to woR a gni 


1 

1 

r-K' 

^ ; ^ 

:ft 

- 

ir 

\ 

i 

! 

1 

....«t. 

1 

A 

c 

1 

tp- 

^f^ 

1 

•€'- 

1 

V 

»fi:^ 

^ 

. _' 

W^^} 

1 

1 

>* 

1 

1 

•( 

Z Zi 

y^ 

'-4- 


-ab goixiffl ad) o)ni goigisdaaib laaeav )nfi ad) o) toaupaa 

.laseav gnibaoa«} ad) toasiv 


eUTAJIAnA OVUTATIOA OIUQU 

.Y.VI j^ IwY waVI ^stA aoriteM Mil .aoaJ oobsnUI 

MI,eil foM .-ne ,1MI «f£ tbM balTl 

(Ml— tUJD)  .loiUb^ 


• 6)fii baoBlq ad o) ba)qBbB )inu lanDa dilaogBm A .t 
gniatrqmos .toaiad) moDod ad) )b lataav gniniB)no3-biupiI 
aoo o) barufsae ylbigri aiadmam a)Blq mo))od bnB qo) 
,)oaiad) yllBiadqriaq bnB qidanobBlai baoBqa ni iad)onB 
to y)iLrufIq a d)iw babivoiq gniad ladmaoi a)Blq qo) biBa 
iani)a baanB-i)Iuni a baa ,ia)na3 8)i )iK>dB baoBqa agninaqo 
asaqa ad) ni nadmaoi a)Blq biBa yd ba)ioqqu8 )namab 
mo'd gnibnatxa aixB na )uod8 nobB)oi lo) naaw)adartad) 
-183 )namab iaTu)8 biBa ,iad)o ad) o) aiadmam bisa to ano 
ad) )na3BtbB toanad) anru biBa )o amoa )aBaI )b no gniyi 
b3)qBbB ziatigam aviJoaqeai lailsl ari) to 8ai)imai)xa ia)uo 
ytgnibaoqaanoo yd eixB bisa )iK>dB nobom o)ni )98 ad o) 
ad) )o yIiotia)xa moi) gni)3B aaoio) obangBm ^dBvom 
ba)nBla a d)iw babivoiq gniad emiB biBa to dosa bnB .laeeanr 
-saiib ad) ni tana ad) )o qo) ad) moi) gnibnaaeab aaB) qo) 
gflbBninna) bnB )namab lanba biBa to nobB)oi )o nob 
qu gniboatxa rniB amBa ad) to agba )noi) iBoinav a )b 
-hnd bOB iBoinsv d)od ydaiadw .toaiad) rao))od ad) moi) 
.bovaidaB ad yBm biupil to a)nama3Blqaib iB)nox 


A arav AH avoHDAM araran 8iioiivinvio3 
jiOYayvioD ajoATemoA xjovoe 

hlnasiira .W BshadD bflB ,ow»dMMt8 ,^m>Y .O auUUW 
d ainmlMt ft^ ^oiUfln^ ^oBttadiaaM .3 oolnaM bos 
•wpna a ,ji1 ^uwiUOT ,^{HMiaM3 lahBiMlnaaM yol 

riiiltMiiiiStonottw 
,e .vM ,rM>M ^M .«8 ■oitsaHqq* to ooltBiiattiioD 
4»M  .nB  ,fetl  ,tl  .aaa  ooiteUq^  aUT   .rS9i 

(t£^-£MX»  .MBteOSl 

gnivBd aaBd alidom a gnieiiqmoa anidoBm gninim A .d 
Uainav ttifl & )uodfi noaiad) ba)nuom yIdB)fi)oi anusil £ 
ba)a9nno3 ybvbsiaqo aaBd bi£2 no ba)niJOffl anBam ;2ix£ 
;aixB )aiA bisa )uodB 9maii bisa gnigniwa lo) amBi) biBa o) 
biBa no i>a)niiom yldsbila ladmam noqqua ba)Bgnoia nfi 
nogqua biBa ^noaiad) )namavom aldaxngiaai io) aou^d 


)B aiaold ia)naa ad) o) ba>aanno3 gniad aiaold ia)na3 
biBa to agai ±ob\ ad) to ooboannoo ad) avodB a)nioq 
aiaold ia)na3 9Ai o) nno))Blq ^Ai moi) quoig bnoaae 
Bgal mI) ,agB}nfivbB aupio) ia))ad s abivoiq o) labio ni 
ad) to agal ad) d)iw banoia-asiis gniad quoig ano to 
dliwaiad) )nafflagBgna gniddin abivoiq o) quoig ladlo 
.yldmaeaB ad) o) y)iiidBie avig o) ydaiad) 


iie.dtt,e 
vionoujrrevnoD aDvm 

.ouuMfinifl oaJ bn .notsiildBBW tio^ ^luiosBia JI baiUA 
,iioY waVl ^avA did Mil to dtod)  .Y.VI ^ircUooifl 

(.Y.V1 
Mr«Cll .ol^ .v8 .Mfl .T .aaa balH 
^.    (M— M£.I3)  .aodBlDtl 


■»4t'^ )u>nk 


5:^ 


*\ '- * I ^ 


' JK 


s 


Ui -* 


-l|XM- -.*• 


««4 


y 


to aana) a vA noi)3uDeno9 )aoq aanal a{dsd3B)ab A .1 
-338 aana) lagnrba to abna aIdBd3B)ab gnivBd aqy) ad) 
-aiad) bad3&))B yIlB)oviq ylkabiav bnB yldsvomai snob 
B gnivfid )8oq iBoinav a gniaiiqmos nobouDanoa btBa .o) 
-xa labniiys «^Uod aio))od bnB qo) boeob iBDnaa agiBl 
to tiodt gni)Bninna) bns dguoid)aiad) yHsoinav gnibna) 
-mBib IlBn« gnivBd bos toaiad) abna lawol bnB laqqu ad) 
ylaaiavanB-b gnibnalxa aiabnilya noda aaiavanBi) ia)a 
biBa to abia o) abia mo-d bns is^nily^ agiBl btBa dguoid) 
)8oq asna) biB2 to aabia ad) no gninaqo boB )aoq aana) 
toaiad) aabia ad) ni balnuom aiood lagnrba gnivfid bnB 
yldad36)ab abna noi)3aa asna) iagnii)e to yJilBTuIq b bnB 
aona) biBa ,a)2oq ba3Bq8 ad) to aabia ad) no balnuom 
mBad lB)noxtiod lawoI boB laqqu gmyruts abna nobsae 
-ignol baoBqa aaid) gnivBd 8a)Blq l&}nosriod bnB aiadmam 
banobizoq gniad ano agninaqo ba))oIa gnibna}xa ylknibu) 
banobiaoq bnB aiood lagoiDa ad) gnigsgna bnB to qo) no 
Ifi)nosiiod ad) to abna ad) gnigBgna bnB to mo))od ad) no 
-qu yllBoinav gnibnalxa ellod iBSinav bnB aiadmam mead 
iad)o ad) dguoid) bnB aiadmam msad biBa o)ni yllnBw 

.agnlbaqo ba)tok owt 


£iMii«e 
euTAHA^raA ovninrDA^uviANi taob 

nadtoia lavaJ ot loiiaiBaB .yawioVI ,oliO ^siadann aaiA 

anloM to nottnoqioa • ..Y.i^ ,iioY waVl .TnaoMO 
.rxi,M> MVi. .198 ,rs«l >1 JaO aoteiilwniu^ihO 
.•M .198 ,Mfl 3 Jq98 ■ottaaUqqB ridt boa bsUvKI 

M«l ,(1 JaO aisiha laanO nottftaUoqa ,Tthohq aodaO 

ow) )aBaI )B gniariqni03 ,qBoa gnixlaBw lo) autBiaqqA .1 
gnixim a d)iw babivoiq ai d3idw to daaa .aariae ni absaav 
nobioq lawoI a)i ta laaaav dasa jii o)ni gnigiadseib aoivab 
goixiffl ad) otoi gnigiadsaib aqiq a o) ba)3aano3 gniad 
biupil to wofi a gnitoraoiq lol anaam .laaaav bisa to asivab 
taoa Bo bodaoaid aaii WMi-yd a boa .laqiq biaa to xiaaa ni 


Ui 


JAOIMAHOaM QMA JAflSMaO 


M8X ,T  YlAUMAl 


B snibMl lo) sns9m .noiHoq isAU bss) bU3 a .toMm 
bis« sniIquo3 lo) lOAsm .aollioq ioAil blsc saoIjb bU3 
bfiB znssm saiissa >rubno39e biu ol enfisra gnibss) biaa 
btju ,8aB9m giiiiBsa \nitbno9a8 buu gniYTUK} lo) noqquc a 
iriBsm gnilquos blse bna zrifiam gaibM) bi« .aoiiioq ioAU 
2nB3fn jfliasiZBl gaxuiqraoo ladjiu) Jinu doas ,iuw sdj lo 
)o Mio'tiiii ni sfiiBi) biaa no bsiuasc ad oJ Ji sldBos iloidw 
enBam gniisag Yifibaooae sJi aiariw anoiJiaoq lo YliUuiIq a 
-)ib sdj ,2iu9m ^arLsss ^nsau^<I bi^c )o aoo sgASOs oas 
dliw boaoiJiaoq salad tiiou )o YlUAiuIq but )o tluiu lasis) 
(Oiw losmasBSfls ai doaa etusm gniiBsg "fubaosas liadj 
oJ efi oe tOMsm gtuTsag fLsmiiq bis2 )o aao JasisBib b 
bi89 8 doidw inola ioaii bos) biss bslqimsiaimi aa rnio) 
JosisBlb buu djuoidi Ylaviatssauc bo) goiod yd Isvbu lua 


Jicnr avuia ovoov^yoA raaiie 

,tiuuin»0 ,|iiidi|aA w»a ^nttstuumH ,-iMflaiiO ImbIoJI 

•MI .f Jqo^ ^iaun»a ■od»jlii|iui .rlholiq ■fnisO 
(IS— iriJD)  jaMalOl 


^^>^  k 

©^ 

^ 

(^3 

■-• 

(2)   ^^^^ 

linSj • 

gobtuvbs )93da b to) ovhb b .uoiq gabahq b nl .1 
-no enriB loiooi owl ,unao ovhb owj gniahqmoa aotvsb 
B ,ABdc isqqhg gniwa b .Ylovilsoqcoi .eniBO biBS saisBS 
-muJ lo) rtsde loqqnS biB« oJ bsoolSB) isvsl nnB olduob 
inft B ,sflob39iib aiitoqqo oi yl^^msil^ ^i^ biat gni 
bas ooo oi uma loiooi biBa )o ono gniisonnoo boi Uuq 
sdi OJ boaio( boi (luq baosoe a .tml ana olduob biBa )o 
ladlo 9dJ goisBSfls ^^IdBbiic baa tana loiooi btaa )o -radio 
gailasaiTOsisiai gnnqz a baa ,i9voI nriB olduob biBi )o bns 
alduob bLB« )o bao iodic biB< boB boi Uuq biioooe blBc 
dguoidl lodlsgol «boi Uuq odJ gniiml gnnqe to! lovol nnB 
to) ovhb odl oi YBlq Inovoiq ol -i9voI ana olduob biB« 

.Atdi loqqng gaiw« biBc 


xDivaa OMiYayvioD Taaua 

(BormT tawBMiO 18 4mH M omUDW 

.Y.V^ ,1001 tMM^ 

tl9^ xtVl .loe JMf 1 ,lt Jqoe b»in 


io amnoAHuviAM iun euTAOAnA 
nouaosi^ DieojimaD 

.lonbnO .1 aohadD ,MidtA ^oqMoiriM ,imO .9 thmH 
^oqBooiriM ,lioteld9«S tiodoJI b«i ..iiW ,admmM 
tOottinoqioD   iudD-^chodmUI   ol  iiriinl—   ^juiM 

TM^ei ^M .we ,iMi ,il .9iA wm 


gonnqnTOo ooivob gfliyovooo loodt A .1 
lorriBO btB« gnivnb ensooi rarriBO oldixoft bolsgnob ob 
)o oomoq b sobulaoi iadi diaq a goolB Ylsuounilaos 


bofoiooq gfliiBKn Yltuouobooo b .aohBoidxixn nl .1 
-Jug yUbUxbi boaoilisoq eoBom ^onirt goiatosaiq obttu 
niriJiw tobiJTB oldablo) \o noqqoe adl to) kmodl ^IbiB^ 
i9)aiiA-i} iBbnoupoe ol whq oobBloi lonul \o ooBlq adt 
to) BOBom oldAlBioi ^Uuouahaoo ^oiooq JotujI 9di otai 
-qua biBi mm) BobiliB )o To)«iiB-tf iBiliioupoa gniiooBo 
obilTB biBB .cloiooq lonxil ytiuxaut od soBsm gailTOq 
boiiuioffl sviloimt oiii-9gB9 k gniariqaios aoBom rstuunt 
o) oohBloi bo3Bqi loIiBiBq oi bIxb ob luoda aoiiBTOi to) 
-iDO( YidBbiii jflomolo aiil-boi olBgnolo ob ,uxa ivrud adt 
9tB9 od) ol ooilBioi booBqa bllBiBq oi ygao biaa ol bofma 
aill moi) boB ol )o9iodi baa aao )o laamavom to) lizal 
-ni lOBom aidBiaqo aiao baa ^oilBloi lamul V) ooBlq 
9SO bin yfd botroqqtn ^IdaiaHn aua lalaana aa gaibubi 
l3oqs9i dJiw ^liaaiHttnaoo aoilBXn oviiBbi lo) auxlDirdt! 
alqilhiai a ia mao biBi gnivrib to) tOBSOi boB ,9SB3 odl ol> 
goinobiaoq ylbiqBi to) 9gB3 biBa )o baoqa booilBloi adl )ol 
gnruib ooilBloi lanul )o aoBlq adl nidliw boa boi biB«i 
is)ifiBil abiru boBa ol aoiullovai agBo dM9 )o ooinoq « 
Jaiooq ivnut a otm ■OBaai iTOqtiuB b'la* taoA 


X)AJIT OXn eOJIAD <IiHX>a5I 
sioSBqinoD ot inmlMa ,Man9 .aha^ ,ImmO MalM nO 

•3«n^ ,ihii^ ^BomMMA Miaoe) Oafl aaiddMM mT 

£«M€ .oVT.we ,Mfl ,T Bol bBin 

fStl ,11 MOil taam^ aobtoUqaa .Tlhohq moIbO 


-ulq B .amn) a tgniiriqcDos ooidaBin btas bnsori A .1 
YhBlugai oi  bolBooI uiBam gxtruat  yuoirKI )o yillBi 
-aoBlIumia to) tOBam .aourd bias goola loobtsoq boaaqa 
\f)ilBvlq a boa .tnaoffl goriBag Yiamtiq biat gnivrib yIbuo 
garuof yiBboooas a goiaiiqiDoo daaa uiav aldadaaiab lo 


Wei  ,V  YflAUHAl 


i .1-1 

axrasAO jAioiaao  v; 


0^1 


laval bias gniioannoo Kaaaai .alboad ad) no balnuom laval 
•isqo ot balqaba li laval adl ydaiadw .mgaidqaib bias ol 
aiom lo owl )o gnbuenos aiboad bi£e , mgaidqaib adl als 
alqmi> a dliw band si dsidw )o ano tdignal gniqoatolai 
ladatai alqmis a dliw batlA li dotdw )o ladlona baa Iwaq 


basaalai lo baxd ad yam albnad adl )o dlgnal adl ladi o«, 
ladlm) goiad albnad biae .baiieob sa lolaiaqo adl ^ 
ladl nadi ladio bna adl la loo) babbaq a dliw baqqiupa 
adl ilioqqin doidw aaia-d lalam adl ol banaiaa) si daidw 
.biaug ba}aio)iaq adl bna mgaidqaib 

^o asnnoATiuviAM siav euTAiiA^^A 
nouaoji^ 3ieoJUjja3 

iWidnO .1 aahadD ^^idM iMoqmmaSNi ,19b9 .D x^bM 
^aUoqaaooiM ^IwbBldaaX iiadofl boa ^.jJW ^adMuiaM 
,iioltnoqio3  iwO^hodnU  ot  ■iniijlMB   ,MidM 


twwBlaa V> ■oitBTOfioa a ,^W ,daii9»M 
SIMCI AM .1*8 ,IM1 ,I£ .yiA b«m 


(ld--«rC J3) 


II 


-olq a dliw nobfinidmoo adl .sulsifiqqfi gniblo) ol .1 
laaoil adl to) loyavnoo a baa clioqque aloina )o ylilai 
ooilalai baoaqs ^U^bum oi sfioqqin bias )o laamavom 
•«Ia gniblo) txnaqs )o liaq a )o .aoalq ialnosiiod a oi 
bias )o dlaq adl )o sabis alisoqqo no banobisoq slnam 
sanalq laoiliav ni nobaloi aiil lo) balnuom bna enoqqus 
-avom TOY0vno3 )o noiloaiib adl ni baosqs saxa luoda 
balnuom slnamab gniblo) baaaqs )o lisq bnooas a ,lnam 
avoda booaqs analq IfilnoxiTOd a ni nob&ioi lainuos to) 
bias )o Inamab adl .sHoqqus alsina bias )o dlaq adl 
iuoda oobaloi to) balnuom gniad liaq baoobnaffl isal 
bias )o dlaq adl ,dlBq biBe )o YUsnibibignoI bosaqs soxb 
baooae bias )o dlaq adl goboanalni slnamala )o liaq inh 
tnft bias gniviib Ylsuonoidonya snBam .elnsmab )o lifiq 
•onadt s3aaia)iolai inavoiq ol slnamala )o lisq bnosos bna 
lOYavooa bias gnivrib ylsuounbnoa enaam bna ^laawiad 
.slnamab oldalaioi )o aiiaq owl bias boa 


-ni agBssaq biss ni avlav ioado a .labmlyo bias )o baa 
avlav bias naawiad bala^ol enaam inailisai ladio gnibub 
.nobaaiib noqo aa ni avlav bias gnisBid nolaiq bise bn£ 
no aldaiaqo boB avlav bias ol baiuoae ix>i iBooiqioai £ 
iabail>p bias )o baa ladio adl biawol laamavom laixa 
toailisai isdlo btBe o) aoilieoqqo oi svIbV biss seob ol 
\o ba9 ladlo blse biBwol noleiq biBS avom bna snBam 
tnaam inailieai ladio bna avlav isada bias .labailya bias 
ffiuibam bias )o woB balatilsariau yUabnaledus gnibivoiq 
labnilYO adl )o bno aao bias moi) ogsseaq blBS dguoixll 
oolsiq bias )o laamavom ao )oaiadl baa ladio adl ol 
aa^ boi 9di dliw iabnilY3 adl )o bna aao biae biBwol 
•bivoiq saaam baa .gnieuod adl )o ylbiawiuo avom ol 
baa iMllo bias moi) muibam bias )o woB balohUeai gai 
)o laamavom ao )oaiadl baa aao bias ol labailys aril )o 
.labailyo adl )o boa ladlo bias biawoi noisiq bias 


siMii,e 

eUTAilAfqA JOJITVIOD DVOSm MUUDAV 
|ln»ii»3 ot wagiaKB ^.dalM .latsadooJI ^abasr? »I qilid^ 
lo oottnoqwa a r-dalM ^OtrbiQ ,iiobnoqioD eiotoM 

aiawalaO 
woo .£»T,£d .oVl .ia8 ,M9I >t MO aottaaUoqa laatghO 
babhrkl   SMI .T .gaA bstsb .IdC^O.C .oV[ taata^ 
£M(^TI ,oVi .198 ,tMi ,f 1 .da^ aottnUqqa aidt boa 


balaiaaag bIo)iaBm aaigaa aa dliw aobaaidmos al .1 
avlav .gaiiqs basigiano muusev a ,muu3£v )o asiuoe 
gniiqs bias aaawiad aoilaoiouoimoo gobalugai to) saaam 
i-ugai to) saaam avlav laaobibba .aoiuoa amusBv bias baa 
-sooils baa gaiiqe biaa aaawiad aobBoinuoimoo gabal 
saaam avlav laisam aviiieaae muuoBv aoiuos baa .aiadq 
i-sooila baa saaam avlav laaobibbB bias aaawiad basoqsib 
aadw lallal adl )o aoiloa adl abrnavo ol gabaa aiadq 
-lalabaiq a aidliw tilal aoiuos bias ia bval aiuuoav adi 

.agOBibaaim 

«tf,dll,€ 

JOOT orajoKAH TsaHg vnHT aaiiAj 

.Y.V1 ,-ntB»d3tio1 ,bMJI danaouiT d ^tlA zaM 

ni,On .oVI .i»8 ,IM1 ,dl ^bM boOl 

(IS— «d£ JO)  .aodaO £ 

yd gaiblod 10) lool quo muuoav balaiaqo bnad A .1 
luodliw lahalBm nidi )o slaads agial noilsus )o enaam 
mgBidqBib agial a gaivad lool bias .slaads bias ot asaoiab 
••m )o laads adl blod ol basu aobaue adl sqobvab daidw 
aoiai) laiam a .albaBd goiqooeabl a .lool adt ol laiial 
mgaidqaib bias .albaad bias )o baa aao ta batauom 
-tauom xlnnh biaug balBio)iaq a .amai) bias ao batauom 
biaug bias .mgaidqaib adl avoda amai) lalam adl aoqu bo 
ti ooqu sgaii laddui Dos basiai )o ladmua a gaivad 
loot adl ol balbaad ad ol laads adl bas ol aviae ddidw 
nidi adl noqque oeb bna baqobvab si muuoav adl nadw 
adt Yd baano)ab gniad mod ti toavanq boa blad os taods 
a ,baboatsib si mgBidqaib adt aadw baqolavab muoaav 

T    :    .   ■ ■■ 


8^1 


JAOniAHOaM QMA JAflSMaO 


M«X «T yiAimiil 


boeoqzib sixdw ,b9Jq£b£ i9ns«ni isd bnoasi £ tMU (%) 
anolB bsvom ad oJ .iioittaoq Isabrsv ^^HBbnstedut s ni 
iools »39iq-9ais9 bin jahroca x)) soshue nxtflod biBC 

.Y<wd}sq bus 


esKri ^M .«e ,Mti >£ .-hm ton 


)o lixq s gnibulooi isdmsin ybod a ,t9vm lio ob oI 
-bubal doB9 eooilsM buu ,sfioU398 isiimM Lsiasniskiinoo 
islusaAlsn b dJtw babivoiq noinoq -uiusiuissi b sni 
i9}uo sdJ no aqil baeoqqo YilBorusmBib .nisisdJ ylivBO 
Soisd sqii biB« boB .snoirioq iBlugnBi^si bis2 9di )o ibas 
ipiba^ixa idamsb gni-imM b .niaiadl aiola dliw bsbivoiq 
OB goivBil lasoidls gaiiuoM doB9 baa tola ii3B9 dgiioiilj 
b(BB )o baa ladto adl boB bos aoo no bB9d bsgiBlfls 
babssidl B goisd radJ ^b&sniii sniod Jaaouls aniiiidM 
mo'd boaaqa si daidw inacnals gahin>98 bUa no ooiiooe 
Inamab sahuooa ad} )o noinoq adi .bas b^bBsiili biB< 
Soiad (iiob^M bsbBaidt »d) boB baa babBSid} atb aaawiad 
babBaidl biB< no -ndmaoi qols b .lataouib baauboi ]o 
baa OB .xoousas babsaidl biB< gnisBsaa lo) laaatu) b ,baa 
goiviadari lo) ooiJoaioiq baiunaqa ob dJiw babivoiq alBlq 
baa btB8 oo noltioq baiBsiuUd b rtaamala gxiiuoae bUa 
toaqcai dJiw aobslai baaoqqo ai bafOBTu u doidw alBiq 
biBC ol baxfflB sauI lawol bOB laqqu rOoUsaio-iq biB« ol 
iBlinni^ B gaivsd gul lawoI biB< .anobioq iBUxsoBlsai 
T B ,sul laqqu biBS ai toU b goiadaiadJ .oiaiadJ jainaqo 
ooinoq basoqsib yliBoinav b laivBd ilod agaid baqBdc 
biBB .soinaqo boB tola booua IsbI biB« dguoid} gnibaaixa 
SaibaaJxa lo) ioada b goibulsai ladnu) iiod baqBda T 
iaada biBa .aiBlq baa ad) )o ooiJioq botBOiiilid ad) dguoidt 
biBa gaigBgaa laaataBl b baB ,baa babBaidl b gaivfid 
ai bolauom Yl<^st>ila lawollo) aldinavai b ,baa babBaid} 
-baatza YUAoibuiignoI b goiad aiadl .aabivBO biBa )6 d3Ba 
biBa )o agba aoo ai aea3ai alBusiB baaoqaib yllBoinav gai 
aavooig babaa aaqo )o ^ilBiuIq b gaiad aiadJ .lawoUo) 
doB9 .lawollol biBa )o agba abia iBoibuiigooI ladJo ad) ai 
B boB aoiloaa mollod ulusii^ b gaivBd aavooig biBa )o 
biBt )o lafaoiBib ad) OBd) aaal d)biw b )o aoi)3ae iasa 
laooi ad) o) auougbnoo bagOBTiB laddui b ,aoi)oa8 aio)tod 
lol aaugoo) di'nr babivoiq boB .lawoUo) blsa )o agbo 
•augao) biBa .lawollo) biBa oi aavooig ad) d)iw )nann9Bgaa 
baB aavooig biBa bb aoi)oaB aaois iBiaaag aoiBa ad) gajvad 
-wBibdtiw boB o)ai aldstiaeni gniad sai/gno) biBa )o doBa 
.avooig )aaoBtbB ad) )o abaa aaqo ad) \o iad)ia moi) aldB 
boB a}Biq boa biBa dguoid) goibaalza ladmam wstsb b 
bos latoo ad) ao albasd b baB .lawoUo) biBa o) ba)3aaao3 

.ladaaoi wsiai biat \o 


ad) )sd) daua gaiad ahai ad) ,a(utoo» aoo bi« ai 8)9i9ot 
aoBlq Ldooxriod aonuno3 b ai ail anoi)3at diod \o B0to))od 
lB}noxrtod aomfno3 s ai ail enobost diod )o mio) ad) bfu 
aoi)taoq baqBd»«OT3 ai blad goiad taoiiom biM* .anafq 
bUbw ad) yd ylaloa aoB^iua lB)aoxiiod b ao yibni oadw 
Vuiwuaw \o tald-uffl bas ;Chai gabnamalgnKX) ad) )o 


•N 


X 


oocH 
ooo 
ooo 
oc^o 
ooo 
- -ooo I 


o o o o o 

o o o o o 
ooo 


1 **>j^o  °l' 
o>o  cr c 


O  Oj^ 


o o o o o 
•»— o  „   ooo 
<\^o-^rO  q o  o' 


o  o 

000 

oo 

o<^ 
ooo 
oo 
oooo 


T^ 


+ 

o 
o 

.2_ 


aaoi)3ac biBa )o dsBa ,8)9i3oe biBa ai )Bai o) batqsbB aioloo 
)o Y)ilBiulq B .loaiad) boa amaDxa ad) joaasibB .gaivBd 
9di \o YlaeiavaoBD gaiboa)xa woi b ni 8)ai308 baogilB 
)aBl biBa )o iIoBa boB aoi)3ae avb^aqsai ad) ni awoi iad)o 
-an d)iw aoi)iaoq baagilB-ooo oi goiad tfaiaot baaoi)aaai 
.no'tioat avi)3aq«an ad) oi iwoi ad) o) )9a(ia 


auTAjiA^^A aMAO DiraviaAM 

.bMfl anoMi^ ITM ,9lboir»a O ahlaD 
.bal .ailoqawribiil 


8aienqni03 .au)BiBqqB aniBg A ,1 
goivBd lBiia)Bai obaagBm-ooo )o biBod goiyBlq a (o) 
-a£)2dua B boB aoshua aio))od acuiq ytlBbaB)adua a 
N;)ilBiuIq B d)iw babivoiq aoshue laqqu aoBlq yllBb 
yilBibum  oi  lavoaiad)  ba)udri)aib  aooiaaaiqab )o 

,qidaaobBlai baasqa 
-lua laqqu biBa oo ba^Blqaib ^syrdiaq auoufio) a (d) 

.anoiaaaiqab biBa n9aw)ad goibsaid) boB aoBl 
iBd baaoqaib yllBabiav b goibulooi a^aiq-aniBg a (n) 
biBa lavo aidfibila ai dsiriw lo bna lawoI ari) )aagBni 
ni baviaoai ad o) dguooa llBoia ai boB aoBhua laqqu 
'^ba aaaw)ad aasq o) boB enoiasaiqab biBa to yoB 
gaoiB aavom aoaiq-amBg ad) aB aooieaaiqab iiaoai 

,YBwd)Bq biBa 
noftioq ybod a gniboloni oelB  ssaiq-amBg  biBa (^»> 
io )IK) bOB avodB »d o) )»agBni isd bisa no ba)aooffi 
asaiq-aoiBg ad) a* aasho* laqqu biaa d)iw toaiaoo 

,iavoaiad) eavooi 


^  1 


Wei  ,T YHAUMAl 


arrasAO jAioiaao 


9kt 


baa ianiB)ai biBa gnolfi atdfivom yllBixB boB iaaiB)ai 
ylUibBi gaibaa)X9 oiq goiisol aao )86al )b gnivsd 

.moi^aiad) 
aIdBi)aigai iaaiB)ai biBe ai aoBam )oIa aiiI-)anoyBd bnB 
-avoffl IbIxb gai))ifliiaq bnB ,aiq gniiaol biBa d)iw 
o) i9aiB)ai biBa gnolB ladmam gniisol biBa )o )nam 
^oiiqa biBa )aaiBgB ladauub bisa ni )dgiaw a aoiol 
bisa gaols aldsmu) goiad aiq bos ladmam gniiool bisa 
ladmam gniiool bisa iool o) ,ensam )oIe aiil-)anoysd 
ba)3alaa s i3oI ylavbiaoq o) bns noi)i2oq baaob s ni 
o) nobiaoq oi ladmsda bisa oi a)rigiaw )o ladmun 
.)Bd bisa )o aoi)ioq baa ia)uo amaDxa ad) )dgiaw 


sysi^ SMAO A ovawnMO^ aoivaa smao 
S3an SMAO A av^ eavjaHe htiw aoah 
Ya oasiayoD oraviaio ma htiw ns^oATVioo 

MOAlIH<IAia TU8 A 
.la ,opaU3 ,lMla»9iO .W IISI .nBinlduJf dqaeol 
rir,£08 .oM .198 ,^t9l ,0e .laM toin 


ytUmilq b )o )aafflaYOviaii ad) .aibBiBqqs amsg al ^ 
lo dasa ,saib iBlijgaB)3ai goiisad sbiboi ,ba)BgnoIa to 
Biatboi blow goruad aalb bisa to aabta ba)Bgaola ad) 
-oi iBiamuo goiiBad ealb bisa to abna ad) to doaa baa 
-oat oi aaib bisa gniviaaai lo) iosi liada-bium a ^oib 
-uiq B goiariqmoo isBi bisa .aooijBaidmoa goiinio) aana) 
oo salb ad) ^a)a to anot ad) oi bagoBTu aavlada to y)iiBi 
moi) waiv o) baaoqxs gniad aavlada bisa to aoo qo) ad) 
-91 biB8 oo aaii) ad) bos ioart blaa to isai bos )aoi) ad) 
ad) moi) yloo waiv o) baeoqxa goiad aavlada goioiBm 
-009 goiaoaqaib bos agBio)a a baa ,ioai bisa to iaorA 
•4b bUbw to y)ilBiuiq s gniaiiqaioo aalb biBa lo) laniB) 
goioaqo ob goivBd allsw bisa to aoo .amaolsaa as goioit 
lBiia)Bm )aailiaai to mgsidqsib ba))il2 s .niaiad) banno) 
-lOo goiad oigBidqsib bisa ,gaiaaqo bisa aaoias bad3)ai)e 
boB iaaiB)ao3 ad) nid)iw aalb ad) aio)8 o) baaol^ yllsm 
goiad bos ,)oaiad) goiwaiv bamod)usau ad) )navaiq o) 
ad ot aafi) ad) )ionaq o) yUsuoBm baoaqo ad o) ba)qBbB 
y)ilBiuIq a baa -naisiaoo bisa moi) bavomai bos ba}99la8 
-ooo bisa to iotia)ni ad) oi banobieoq ailsw baoiboi to 
-aaqo bisa )aa3BibB saiB ob oi salb ad) goiquoig lol laois) 
abohaq ysiq goiiub loaiad) ooboalaa ad) a)B)iii3s) o) gai 

.aibBisqqB aaug ad) to 


OXAOflaMAO 

,»3an sanan €»!! ^18 .abOW .^ buwoH 

.likO .ooliirihA 

o««,i«r .ovt .'Bg ,«e«i ,« .d»a ton 

(dCl^erS .O) .mteD I 
baono) aaoia s to gnilaianoo aesd s gniziiqnioo aoisg A 
ono) o) baaoqaib gniad anoboae bisa ,aaoiiox ba)BgaoIa to 
)iai anavaoBi) s goivsd aoobsae bisa to aoo .aaoio ad) 
.ooboaa iari)o ad) ^o noi)ioq gniyliavo ns gniviaoai lo^ 
-igool bos lallsisq to y)iisiulq s goivsd oobaaa ano bisa 
ad) to aabia diod no e)ai3oe to awoi baaoqaib yllsnibu) 
-aosD B gnivBd noboaa iad)o bisa .anoboaa bisa to iad)o 
boB ooboae aoo bisa to )iai ad) goboamalqaioo Yrxk aeiav 
awoi baaoqaib yllsnibtbigool t>ns lallsisq to y)iiBiuIq a 
-lavo daidw aoi)ioq )Bd) ni 8)ai3oe gnibubni a)ai3oa to 
-K>q bi«« oi a)aix>8 to ewoi ad) .aobsae ano bisa ad) aaii 
ad) dtiw ylavi)9aqaai baagils yIiBaibu)igflol goiad oob 


to aoi)3aTib ad) ni bawollo) aiu)Bviu3 agisl ylavbslai 
ylavbslai to oobioq a yd larnso bisa to )aaniavoai 

aiibsvius IIboh 
tiaq a o) bad3s))s ylbaxd )aamala goiqqirg aoo )aBaI )b 
daidw ooi)ioq boa aai) s gaivsd bos lainso bisa to 
lairiBS bifia to yllsnibujigaol )isq bisa aioi) abaa)xa 
lairiBS bisa )aaisgs goiisad ooinoq baa aai) biBt 
bisa gflols )aaniala bisa to )aaaiavoai gormb 
-aib goiad bos noinoq aiu)Bviiio IIbob ylavbslai 
-avom gnruib lainso bisa o) algos aa )b baaoq * 

-loq oiuiavruo agisl ylavi)slai bisa gaols )aaai 
bisa oaaw)ad )ai90q islugos as aoilab o) oob 
larnsa bisa bos ooinoq baa aai) 
bOB lainBO bisa d)iw oiaiaoidaays oi oaviib aosaca bos 
bisa to iadi osd) ia)saig baaqa s )b ylauounbooo 
}aada ad) goillaqoiq bos )aad8 s goiqqiig idl lainss^ 
boa ad) o) )ai3oq bisa o)ni aeiwagba baaqa doua )b 
-filai bisa gaols aavom )aafflala bisa as )ai3oq bisa to 
ad) goiblod 10) bos ooi)ioq aiu)svixn> agisl ylavb 
baa oa^ bisa Ibou boa bisa d)iw )aaai)udB oi )aad<  - 
)aaaiavom yd )9ada ad) )aaiBgB baaob asd ooinoq 
lOoinoq nuiayuso Uaaxt ylavbslai bisa o)oi 


'- i* 


TAon arajuns aas^oB^v[A 

^vfaa wiaO layoSI €£ .dalaW ^ auiUlW 

•laiO (indaaoJI 

Mr,l£l MVi. .198 ,1M1 ,e yiol ton 

(I— fiTlJD)  .maUO¥ 


M 


aa goiaiiqmoo yslq absups 10) )soft aIdB)s)oi A > 
boa badaib ylbiswoi goivsd .laboilyo alds)soR .a)Bgoola 
s bos ,398) baa d9Ba yd baiTts9 aya lsaia)xa ob ,aa9B) 
bns aaya bisa to dosa d)iw ba)9anno3ia)ai ioii lavrwa 
.    .aaii garrod9as aa d)iw aoi)9aaao9 10) ba)qBbs 


TA8 jJAsasAfl aaiHOiaw 

ndol 9yio93 bv ^oM ,iaIliM ,88 zofl ^oawO .M UooiA 
aiooiiKB ,.10 ^uq i9llld38 ,9xIo:ii M 8M» ,ttkMUhS 
roM ,bl9a|ahq8 .aoawO .W B9fiul3 o) dHiiol-9110 to 
Jn «osK>id3 ,oxsM .0 qUUq ot dtiiiol-9iio bfli 
Sr&,r8t u»Vl .198 ^Ml ,dl .iqA ton 
(£T— ers .13)  .inisO I 


tad ad) to )dgiaw ad) gniyisv ensam ,)6d Ilsdaasd a oI 

rgoiaiiqmoo toaiad) noinoq bna ia)uo ad) )b 
boB tsd ad) to boa ia)uo ad) o) goioaqo ladmsds s 
ad) to aoi)ioq s 10) )Bd ad) gaols yllsixs gaibna)xa 

.loaiad) d)gnal 
,iadaiBd9 bisa to boa laooi ad) )saisgs ba)Baa gniiqa a 
biM 8oi))iidfi iadmsd9 bisa oi )dgiaw aoo )asal )b 
)sd ad) to boa ia)uo ad) biswo) baasid boB gniiqa 
ad) goiblod ylavbiaoq aosam bos ,goiiqa bisa yd 
ladmuo ad) gnb)imiaq bns ladmsdo bisa ni )dgiaw 
4>9)39l9e as baiiBV ad o) ladmsds bisa ni a)dgiaw to 
gniloiiona ianis)ai isluoas aa gniaiiqmoo ansam bisa 
ooinoq baa ia)uo ad) oi baaaaoai bos ladmsdo bisa 
s ,11bw laaoi lB9fibaily3 a goivad bos )sd ad) to 
ibIuoob btai to boa ad) goitob ladmam gaii9ol 


Ul 


JAOIMAHOaM QMA JAHSMaO 


hb^l ,T YflAimAl 


babivoiq boa looR sdJ ol aodslsi bsasqs yllBaodsvals ni 
ygttBli id^nqu ob baa .tsiutisqA gnivison sUmuuI dJiw 
tmnsbai gniad bns Isnaq qoJ sdJ moil bsbastxs ybosis 
29ba}q339-t bdOfiqs ^IlfiaisI balssnois ^^IlBoiliav abivtrtq oi 
/Ibuwnwob batlod tiurte ;9lx« adl bi«wol batoqsib 
nsdmsfn «inBd3 sdl )o znoifioq bns irfsisiis sdl isniBs^ 
bna six* ad} isvo ylbiawnwob baJJft ebns ib31 sfliv«i1 
-qu sflivsd bas nsdmsm aiuAda sd} no sixs sdi goiqnulo 
-31 tooBqa IsIlBifiq ni babnaJxs yUsaii zbna biBwio^ jrigh 
lasmsls noqqua looJ adJ lo sgrufl id^hqu sdj oi noijBl 
fii csbBiqsosi bstsanol^ yllAabisv bstnsbai gaibivo-iq bru 
uludut ;98aBfi buu ^o esbslqsosi adj oJ aobiaoq&Jxui 
-a«i«dua oi ul;)^qa39i bseoq^Jxui sdi oiai bsiih s^Uxud 


-a»in booooe boa tnd sdl ii99w)9d smisai ooiJard tnA 
bdooM adt inowlsd ifusin ooiJoh) boooM boB nsd 

.mdimai biidt boB 
ladtssoi Rsdmsfn buu soisro) Yld«iui(bfi ncH uuMm 
nsdauffl lasoaibc fiiiJoofiiiosialai YUAdtoAdsaai biu 
-b« ydsiadw 8fl£9fn nobord bdeoqislm sdJ djuoid) 
bood sdi oadw sJdBvom ylsviidsi sib nsdmsoi losaai 
4»bo90X9 at anasm oobah) sd} )o 
adt )o iiamTrom avbabi ad) gaiaiB-duioo lol enBSfn 
einamaoBlqab laliitiu oI mdmsm booose boB tnfi 

.liXB 900919)91 bias ol }39q891 d)fw 

booooe 9d) >o tnaanvom 9vbal9i soioiaileooo lol eaaoca 
9d} o} anavaoai) oobooiib a ot n9dffl9m biidt boa 

boa ,«ixa 900919)91 
-9voai 9^nJal9i bLu soboboi Yboabosqaboi lo) eoasoi 
-al9i bias boa n9dm9m booooa boa infi 9di \o iasm 
.n9dai9m brddi boa booooe adi to )09ai9voin 9vi} 


YOT cmA ajDDiav ajsrraayvioD 

^ Muial boa ,b«>JI bMV wlaJ )!•» .addaUM .^ iMuialM 
oldO ,iioiMA Id diod ..AtM MMdmn ^ TM .naonoi^ 


Booinoq boa tdgiBDa ad] oj ooilalai lalusaa Jdgii yllab 
oi oioi)9i9d} b9boa}za ylbiawqu .nadmam aoiai) adJ to 
lavo baboatxa ylaJaxnia bna nobalai lailaiaq yUailnatcdua 
BJlod ,oi9i9di ooi}ai9i baoaqa yIlaooiJBV9la ni aiaodw adJ 
.afirda adJ to aboa biawio) idgiiqu adi dguoidi i>aboafxa 
noqqu« 3dJ to laoaq idgiiqu adi bna eslbnad iBludul adJ 
sdl baa iiirtia adJ aynmd salboad adJ gniqnislo loamala 
yiaiinu to maad anavioail laqqu na boa ;)aaniala tioqqua 
lallaiaq baxft ni ealboad adJ gniioannooiaJni iBrislsm Jaada 
-aia laliaiaq yliaiJnaladua ni laoBq a gnivBri bna noiJaiai 
noqqus ad) to laoaq qoi adl o) ooilslai baoaqa yllaooilBV 
-naJadua ni djuoidlaiad} saiimaqa gnivBd bna inamala 
qoJ adJ to aaitmaqa adi dliw iagautgilB iBoinav yllaiJ 

Joamaia tioqqua ad} to laoaq 


eJiaWOM WWAJ YflATOJI JIOl aJOVIAH 

0* 'MMlIwi ^W .ii<iiwp^ diDoe ,»ah^ JI oaraW 

-loa a ^W fMdaaff .^mifiiioD aaliljrtiinriMI madooal 

^. riMioidWloaoitwM 

••T.RII mV[ .ne ^f 1 ,w jne balFI 

(TCr*— 08£ .D)  aoiiiifD e 


SniwTqrnoo yo) boa aloidav aldbiavooo e'blido A .1 
laai to liaq a .laadw aldBissJg a gnibalooi lao aibbii a 
dJbiw baoubai a dliw ooinoq taaa a boa .alaadw 
biaa to Ila yd batioqqua yl9vitai9qo noiJioq iao-A 

,al9adw 
elaadw to liaq a .ooifioq laae a gnibuloni enaaoi Jiao a 
-Joviq bna ylaviisiaqo enaam alxa na no ballamuot 
8 bna .noiMoq laae enaara hao btae yd barnao ylla 
.anaam alxa biaa o) batoaoooo aoaam alboad 
inamagBsna aldavoniai lol anotioalaa Jaae to liaq a 
aiam o) lao aibbii biaa to noiHoq Jnoii biaa dliw 
rilgnal ad) to) d)biw nnoliou to noi)ioq laae biaa a)i 

,)oaiad) 
to )noi) ad) o) aoaam )iao biaa goruioae to) aoaaoi 
-aiad) oogaw a ono) boa iad)a80} mad) aiuoae o) 

boa. ,mo^ 
aldaiaa)a biaa naaw)ad alda)ooonoo yidavomai aoaam 
bna gotnui) yia)inu lo) aoaam alxa biaa boa laodw 

.)o9iad) )oamavom |ari9o>a 


t I*' 


barroqqua-ioadw a jniaiiqmoo lawom owbI yialoi A .! 
tafxA ylbiawiaai jnibnatxa yllaonon albnad a .aoiauod 
yIIa)ovtq aboa biawio) to liaq s gnivad boa gniai/od bias 
laloosriod anavaoai) a )uoda boa goiaxiod biaa oo batauom 


aaTAOi<i(xia omivah &ioot jiot tiiad 
eajoviAH 

.wo ,OMnq .uhnaM O jfaluiM 

U^Mt mJ/1 .«8 iMI ,« .flKl bain 

(fl.r»— MX^  .aiiilan>» 

-vad aiil ad) boa aloo) oabiaa lo) ,)ibo balaoiida) A .1 
yllabna)adiia to liaq a gaiariqmoo .aalboad b9)asooIa soi 
IdsiaDa yIiai}oa)adua goivad aiadmam aisaado baqada-L 
ylanavai boa joamaia qirDa a)aib9nna)ai ,aaoi)ioq boa 
-iaoq alxa oa ;aaod« gxxi)ioqqiii goinno) aooinoq boa )oad 
-mam aiaaado ad) to aooi)ioq boa )dgiBDa ad) ooqu baoob 
-laq yUabaa)adua oi aiadmam biaa sflj)oaooooTa)oi nad 
goitioqqiii oi alxa ad) no bataoiuot afaodw .-oobalai lalla 
lamloirba boa )ioqqua loo) baoidmoo a ;o)9iad) oobalvi 
-ia)ai boa alxa ad) o) oobalai baoaqa lattaiaq oi )flamala 
-inu )o gniad )namala biaa .aiadmam aiaaado ad) goboaoooo 
qaiia ad) o) yUafi batlod loofi a goivad laiota )aada yia) 
)a agba )oad anav9i a ^9dm9m aiaaado biaa to atogmab 
laoaq qo) a ,a(xa ad) o) a)iaoqqo Joamala ad) to abia ad) 


\ 


M«I ,T YflAtrviAl 


y ' arrasAo jAionqo a^ 


^i 


saxoa JAWiuoi sKn JAae Jio jiAaii 

tawllafl oi toatfmM ^m .oiodailtH ,nauk>a .8 sahadD 
lo noiinoqioa a ^UI (OiodailiH r03 toamqiopS ib3 

ikMrini 

esd,ies .ovi .198 ,«eti > .iba bain 


JAae MJiow JA3uaH axueeasi*! Ham 

laiaoaO ot lonaiiM ,.d3iM ,wsiil|ag ,abi>wi»a .A afioaO 
to oobnoqioa a ^dalM ,iioritaa ^nbnoqioO notoM 
"^ aiBWBlaa 

Ml^r mYL .188 ,fMI ,££ .aaa bam 


« ' -t 


gnisiiqmoo laaa lio na ,aiu)oatonam to aloi)i£ ns eA .1 
gnibuloni lBiia)am aldixaB to )imj bablom yllBigalni na 
laoiuoi a aid)iw )h o) baqada ooitioq baoaioiril ia)uo na 
nsd) lannidi gniad noilioq laluo biaa ,[Iaw biaug )aub xod 
-luoi bfioiliai biBbaa)a a to d)biw aldfiwoIlB izallsma ad) 
-uoiio noi)ioq banaioiil) lanni na ,IIaw bisug )aub xod Isn 
gnilsae ni )Baa yib alxa oa gnibnuonua io) anibuo ni ibI 
lanni bise gnitoannos noilioq nid) ylavbalai a ^naraasagns 
aagbii gnilaae gnboa^oiq laiga)ni bna ^noi)ioq ia)uo bns 
oa aoi)ioq ia)uo biaa to abie doaa moi) ano gnibaa)x9 
a)i boa noi)ioq laiuo ad) to eaaoioid) Ilaiavo ad) )Bd) 
a to d)biw aidfiwolfi )eagiBi ad) oad) ia)aaig ai aagbii 
)aeBo yllaia)al goiad aagbii bias .Haw biaug )aub biabna)a 
noi)iaeni )Bd) oe notnoq ia)uo bias no iad)o ad) moi) ano 
noilioq ia)uo ad) aaauao liaw biaug )aiib a o)ni linu ad) to 
Uaw ad) to d)biw ad) a)abofflffloooa o) yUdgila teiw) o) 
Haw atiaoqqo ad) gnigagna ylguna aagbii gnilaaa ad) d)iw 

.gniounai )uodliw allaw 


XDimO 2LUAT81IUIA 
ue johsamM .3 aloliBoa ,a|oteia8 ,ia«ia 
^UfaO .aoteO aoJ ^mmMoiKI .A blaooa 
•OToquw a (.aol ilaaboi^ ahtaalS alaBTiY8 ot 

amwaba toaolt 
nr,»M .oVI .isB^Ml >£ .aaa bam 


boa ,9abl 


•fud aooiqiTOW a goiblod yidsaaolai lo) oiaioadoaM .^ 
aooaialan a d)iw aixa biaa gnin^la lo) boa eixa na gni 

goiaiiqmoo .eixB 
oi boaoqaib aiadoiam laluooa biid) boa boooaa ,)nd 
ad) goola yllaiaoas aiioi)taoq Inaosiba ylaviaaaooui 
biidt iim X!^ Usd yiiad aooiqiiow ad) ,aixa 90O9i9)ai 

,iadoiam 


toMtish goii ohamyloq a goianqoKX) aoivab goilaoa A .€ 
ba)qabfi aqada xavooo to bemdi fasoilad lBoia)ai na gnivad 
-atari gnilaae oi onow a to baaid) avacxioo ad) agagna oJ 
ylalaibammi iBrialam oriamolasia to gnii tenh a .qidaoob 
otni )i gnioio) lo) aldaiaqo )namala gnh biae gnibnuorrufa 
gnii boooae a .b«arul) miow ad) d)tw )naniagaga9 gnilaaa 
oiiamoleaia )2if) biaa gnibnuonua lanalsxn oriamolaBlo to 
biaa ,2gnii oiiamolaala bise gnio^qa aoAam laoialai ,gaii 
nobqa»9i ad) lo) aeaoai lalunoa oa gmvad aoaam iaaia)ai 
-mnuoo Miaoa^muoaio a bna gnii oriaaio)afil9 )eiA biaa to 
-ala gnii biae to yradqiiaq 10)00 adi gniviaoai 10) aaoaari 
•ba Jo»am boa ,)aamaoaiqeib laixa a)i ioavaiq ol inom 
toaoaoalqaib laixa gniloavaiq aoaam i9oia)9i biae iaoom. 

.toonitt 

toma 0) lOflshaa ^oM MinJ M ^iMndaaUIaM .a ayioaO 
• ,.oM .^tnwO aluoJ J8 ^balBioqioaal .aadliqiatiia 

iwoviM to oobnoqioa 

MCru mvi .laB ,iy^i ,r£ ^i bam 


mer- 


laboilyo 9lam a ,i9baiIyo 9lam9l a ,aoi)anidmoo nl 
.aioDa aia)iao a )uodguoiil) aldaooiqioai ylavbalai niaiad) 
-vae ,oaaw)adaiad) aonaiaalo laibai gnivad eiabnilyo biaa 
agoii-O baoaqa yliacxa boa aIdaano)ab )oatIieai laia 
agoii-O oaaw)ad aaoaqa ad) ,aooaiaalo biaa oi balaool 
-laioinu gniad aiabnilyo biaa J>iupil a d)iw ballA gniad 
agoii-O ad) )oaoaiba loaiad) 8d)goaI )uodguoid) ba)qui 
gnilioi ba)quiia)ninu woila o) eaona)8ib )oaioffiua 10) 
ootlaooiqiooi goru/b aiaboilyo d)od no agoii-O ad) to 

.aioDs biae )tiodguoid) 


T*l 


JADIMAHOaM GMA JAHSMaO 


M«l ,V yhauviaX. 


-lb 9ff} V> soBlq Uiibfii sd) o} svoois saU>fl9tx9 ylLiixA 
ol -niltl aril ni bstsJoi ad ot boB svooij iBUoanLmra 
lo 9V9»I« yTBfnhq adj bns ^oiiqx>9i adJ iooliatoj ynsix£ 
9ldB30iqi3Si 9V99U bfH»3e 8 gaibuloni guiq sdJ ,sulq sdi 
^vsd 9V9»Ic boooM buu ,9V9sI« yisffliiq adl oJ svbsin 
ylLtibn 3nil03(oiq anilqs b bns -ral^msib sesd Ismsfxa na 
adJ yd b^qqot? gnisd bna gniisom anilqs sriJ .moi^aiadJ 
-^ubcrdni Ib'ixb gahub absiqsasri adJ lo baa gnivisoori gulq 
bnoooe adj .alaaJqaooi adJ oini avaoU yiBinhq ariJ ^o nob 
noilBJoi Toi avasis yiBmnq adJ oJ bayai iniad avaale 
-xa ylkixB adJ dliw banjilB sniad anilqe adJ .riJiwaradJ 
bflB abBiqsoai adJ aadw abslqaaai adl ni avooij jnibnaJ 
adJ boB Jnuoou attieiupai b bs)Bloi ybvbBlai ru. sulq 
-qs3*T 96i oJai aldBbilc ooquaiadl gaiad avaala bnooae 
gnibnalxa yllBixs adJ ni gni^B^a anikj* odi dJiw abfiJ 
/anissB ^uiq baa absiqaooi ariJ gniiooliaini bnB avooTg 
\(TBmnq sd* no eagnsB iBlunoB Lsnulxa .lobBtoi svilBlari 
gnhqt noiseaiqflioo lioo b .ybvitoaqsai eavdalE bnooae boB 


-oae adl soisw yidBblaiy ca^aBA bi«« naavirlad baeoqialoi 
adl saiDOBvbB ni bis ol abslqasai adl biswol avaaU bno 
aril ioiniBlai bnB avooij goibnalxa ylLsixB adl olni aaiiqe 
^(IlBirMlxa boB ,avooi8 doue ai laamasBgna ni aoiiqt 
avaalx bacose 9di WBibdliw ylUuaBm ol zoBam aldi^aoaB 
Mb xrA ol labio ni gariq« adl )o aiuuaiq odi IuiLssb 
oi abBlqaoai adl ol avilBlai noilsloi tol avaab yiBmiiq 
avooia Lsilaaiaknusrib adl flioi) boBl adl aesabi ol 2b 
-3B yllBmaJxa biB2 ,sul<l bns abBlqaoai \o notiBiBqae loi 
adl gnizobna avaais biidl b gnibulDoi zasam aldizsas 
-aSBSna zagnBf) ba3Bq2 kmaini dliw babivoiq boB gniiqa 
bnB yiBmiiq adl no sagnBR adl dliw ybvilaaqaai aldB 
21 dsixfw 9vaal2 biixll adl lo agOBfi adl .aavaolz bno^ae 
gnivBd avaak baoooi adl lo aaofifi adl dliw aldBassgaa 
adl lo anilqs adl gniviaoari yldBbila dsloa biB* ,d3lon a 
adl naawiad noiiBioi avtlBlai inavaiq ol avaals bnooae 
lo ooilBioi iBunBm aidsoa boB savaaU bildl boB bnosae 
adl bns bnooae adl ol ooiiBloi liBqmi ol avaafe btidl adl 

.•avoala yismirq 

Oraj^UOD DWaOOYHD TDaVWODWa ilDIUO 
.niaaaoyiD ot loaf^mm ,ji7 ,nm%loM .laossW .8 ayiosO 
•bhon lo oottnoqioa ■ ^y .biolbbg ^30! 
If r^«l .oVI .ue ,ldf I ,81 .iqA b»m 


•vb boB noilsoanoo iaiup lol bolqBb« snilqiioa aqiq A 
ni jaJeriqaio:> ^wiBiaqnial oinajoyr) Ui noibaanoo 
iBiialBrn avboubooo looq lo ladraam aUm b ^obBoidmos 
no «noilToq banallBft s^iivBd jnh iBlunnB ob snibubni 
biB« lo ylitibBi gniboalxa niq b .loaiadl eabi« aliaoqqo 
iMitma loiad eniq biBx .oobioq banallBfl riasa moil jnii 
-xa ooijooioiq LnhlMiHys b jMwqqo ylLorbamBU) bOB 
boa ,'aUuoda « inuino) goh itlunfu bias moil stiibas} 


gniqaai biooai lol laiiBm bainiiq gnivBd eavsal b'uu lo 
-iBffl balnrtq biBC .eavBal biBZ »oi3b yfanavzoBH gniboalxa 
/lilsiolq B elBvialni baosqz yflBupa 1b balsaqai gniad lal 
biB* lo noiJioq lawol ari) ol laqqo adl moil eamil lo 
iBal qoi bise no laliBni bainiiq gniqaai biooai adl .eavBal 
biss no lallBm bainiiq alBoilqub gntyhavo liaq doBa lo 
-xa enoiiBioliaq lo ewoi bllBiBq .liaq rioBa lo Isal lawoI 
qol btBz lo dibiw aniina adl noioB ylanaveoBil gnibnal 
biB« lo eaiilmailxa lawof bnB laqqu 9iii inaoB(bB tsal 
gnibnaixa ylanavenBiJ bns lallsiBq ladlo .lallBoi bainiiq 
biBS lo dibiw aiilna adl 8£or>B znoilBioliaq lo ewoi baoBqs 
aldBiBqae bnB badaBlls owl nBrii aiom gninftab Isal qol 
-lav lo yiilBiuIq b jnivBd asie amsz adl lo znoiJaae biooai 
adl gnivBd doBa bnB saoBqz yuna biooai baosqs yllBob 
-iBaw gnivsd iBal qol biBa .noaiadl lallBm bainiiq aoiBt 
aiilna ^di eaotOB ylanavgnBH gnibnaixa eanil bnad bana 
gnibnaixa eanil bnad btB« lo ano ,lBaI qol biBC lo dibiw 
enoboat biooai bLu lo doBa lo noinoq lawoI adl gnolB 
-aiadi ol noaiadl snobBioliaq lo rwoi biB< ol blkiBq baa 


"aRu 


itUSUI 


=r-4 -«„-, _ 


KH-a 


fz^l^. 


gnbBoo avieadbB aldBnaieiom b .noinoq qafi b aaAab yd 
-loq aril ni Isal qo) bisa lo aosl ioBd aibna aril gniiavoo 
rioBa ni iBal lawoI bi&i .enoiloas biooai tA&z gnivBri nob 
-«nBil gnibnaixa snobBioliaq lo woi ano yino gnivBri liBq 
enoiJBioliaq lo woi bamsn-lzBl biBC .ezoiosaiarij ylanav 
lawoI biB2 lo agba lawoI aril ol bilBiBq bnB inaoBibB gniad 
MoilBioliaq lo woi leom-iawol adl soiyliabfiu bnB iBal 
baiBioliaq yIno gniad eavsal bise bnB .Isaf laqqo bise no 
eavBal biooai aril naawiad Isal lalenBil b .ylaeiavenBH 
no bainiiq eanil abiwg bnB .eavBal biooai lo liaq doBa lo 
-oa« biooai larilo ol aniBe gainJO( lol enoboae biooai biae 
.noilBlai gaiqqfihavo ni noboinienoo ainB2 aril lo anob 
-as gniad laal lalenBil btB« boa aavBal biooai lo liBq biB« 
-laqqu adl avoda noinoq boa laqqu adl ie ladiagoi bawo 
noinoq bna lawoI aril is baa enobBioliaq lo woi leom 
-oiq ydaiadi enoilBioliaq lo woi teom-iawol adl wolad 
qol bias lo enoiloae kubivibni bise .laade biooai b gnibrv 
larflagol aIdBnio( bna aldsrioBlab gniad liaq rioaa ni laal 
amae aril laade b rniol ol ooilalai laobisv gaiqqahavo ni 

.laal qol bias u dibiw 


•»  "'"J*"!  r-maM  ^bMbJaW  ,.il  ^oOarioM  auUIIW 
-too B ^Wm3 ,arfa«iiA mJ ,yniVM>3 shtMiS ■onO 

alnomo lo ■oitnoq 

(«S— «tJ3)  .Mrtiri3£ 

-udol a goieiiqnioo gaiJquoo aeaalai lo aiam ioiup A .£ 
lalna yliaixa ol balqaba gulq uludu} a bna abalqao9i lal 
•aiadl baiooiialm yldaaaalai aniooad boa abalqaon odi 
aril ^naaiavoffl laixa to lanoilaloi avbabi leniaga dliw 
-ixB avoois laiJnaiakmioib lamalni oa gnivad aloalqaoai 
iBinaiai oa oa ba9 gniviaoari gulq sdi moil baoaqe ylla 
labnaialmuoib adl gnioiot svooig gnibnaixa yUaua 
gulq adl .bna gniviaoai gulq 9di ol gniumJnoo bna 9vooig 
-lb lamalxa oa gmbofocii avsoli yiamiiq a gnxybodma 
adJ dguoufl yOauu abtfs ol balqabs bnal lailnaialaun 


\ 


*WI ,T YHAUWAl 


arrasAo jAioiaao 


d^X 


nil lawoq biss gnrlquoo lol ags^inil gnibivib aoiol a bna 
gnigagna bnuoig aril ol bns einii llsib bise ol meinadoam 
balouilenoo oe gniad agsiniJ gnibivib aoiol bise .elnamala 
meinBdoam llil lawoq bisz lo mamavom ladl bognsna bna 
aril lo nobavab ari) agnsdo ol yieuooasliuoiis aviJooBa ei 


W' 


with T*- 


\Mdk»ak 

Sr.. 


ncmbtii. 


-ab gnigagna bnuoig adl lo nobiaoq adJ bna eimi llaib 
labnaiaBib a gnibubni againil gnibivib aoiol biae .elnam 
ol einil llaib aril naawjad baeoqialni ybvilooBa aotv^ 
yllnabnaqabni ytlabnaiaBib avocn ol sintl llaib aril tirniaq 
laialal Id noilabommoooa lol meinarioooi liil lawoq adl lo 
.ladJo adl 10 ooboaiib ano ni lad looJ adl lo gnbib 


TOJiAsn jioH gaoTDavwoD JADiinoaja 
eaiOTiH 

.zaT ^flotyna^ ^idaM Jt CII ^idl JSl sanul 

SS£,M£ mVL .198 .£df I ,l£ aool balH 

(£1^-M£ .13)  .iinl«r) » 


r i.-»o 


>!<%: 


•la lol ladmam Had a .gnibuloni dolid laliaH A .1 
-doana 10I ladmam laioos Mad a .aloidav aoo ol laamdosi 
gnibnuonue ni Inamagagna bnB aloidav larilooa ol inam 
-lalnuioiio lo lieq a .ladmani Had aril dliw qidenobfibi 
-mam Ilad adl lo aoaliue adl ni eaeeaoai baoaqe yllabna 
nnol 01 enigism lawoI bns laialal luoiabnu gnivad lad 
adl lo eagba lawol bna abia adl no avooig laiadqiiaq s 
aaaeaoai adt ni baviaooi aalaiq loalooo laohbala .eseeaoai 
snaam ,eavooig adl ni boviaoai anigism liadl gnivad bna 
.ladmam Ilad 9di moil yllsohloala aalaiq adl gnilaiueni 
,aalBlq loamoo adl ol gnibsal enaam loioubooo oiiloab 
-mam laiooe Had adl yd bainao enaam lOBlnoo laoiiloab 
-agagna gnibile ni aalaiq loalnoo aril gniloalnoo lol lad 
af& yd barnao enaam loalnoo bnuoig laoiiloab bna ,lnam 
-mam Ilad adl gnigBgna ylinaitieai lol ladmam la;loo2 IlBd 

".lad 

JtamM. ^itidom ^.gbia snittMI ,9fiolaM .H blowH 

)ir,«ss .ovi .198 ,f e«i ,01 .99a b9n 

' (€£— £8r.r»  .unfadDe 

a ,noilamdmoo ni .gnieiiqmoo i9iJold biao 9mb A .1 
.aiiaq ni bagnana eavaal biooai baeoqmiiaque lo ylilaiulq 
9d} boa yqoo aO) a gniluiilanoo liaq doaa ni laal qol ydi 
ibaa ,yqoo laleam a gniiulilanoo quoig doaa at laal lawoI 


-nari biae lo ano inaoaiba bna gnieoori biae no niq a .aixa 
lol gnieuori bLse no niq bise gnbnuom anaam ,abna alb 
cnobiaoq baioalae lo i9dmun a k> 9no ynfi ol inamlauiba 
9lBib9mialni bna albnad biaa yd Inamagagna gnbluda lol 
yidabila ladmam iood a bna .alboad biaa lo riignal adl 
biaa gniniainoo aaaiq a ni baa albnad biae gooia bainuom 
iood gnioal ylbiawiol a gnivad ladmam iood biaa .niq 
albnad biaa moil ylbiawiaai aonaiaib a baoaqa noilioq 
SnitludB biaa ni ei lallal adl a9dw niq biaa moil oala boa 
-9gagn9 limiaq ydaiadi ol albnad bias dliw inamagagna 
baiimil a boa aoinoq iood biaa yd niq biaa lo laam 
alboad adl lo gnigniwe 9yA lo louoou 


nMJ't*.; 


«eMii<e 

s^owwi OT asTiAOA vioi8via%u8 ajDmav 

eviauT ra YTLnoATg 

incflal Obofl ihsO ;99aaf9 ,a9iiiis3 ^aardU, dq9M>l ehofl 
^oktM  dq9M>l  ahirfi  biaa  lo  zhteiteliiimba  ,iioil8 

b9W999b 

Slf,£Tl mVI .w8 ,£df t ,€1 .d9^ b9ira 

IMl (SI .d9'9 99fun^ oobaaUqu .ythohq amtaO 

(£11— 0MJ3)  .ifirialD^ 


-bubni 9bid9v n9vrib-i9Woq a dliw nobanidmoo nl .1 
owl lo noieivoiq 9dl .egbca owl }eB9l i& boa eieeado a gai 
-laiaq bnuoi baiuoae yllaloviq eiaval mia-owl aeiavenail 
ladlia ol yliaoiilammye gnibnaixa .eieeado adl lo eaxa bl 
bna aiasado biae lo analq lanibulignol laibara adl lo abie 
-anoo yd bainao yllaloviq aiB doidw lo enria laluo adl 
-anail gnibnaixa agniiqe abBld owl .elnioq abca gnibnoqa 
dliw doaa babaoooo yllaloviq bna eiaeado adl lo ylaai9v 
-ad noboannoo lo inioq adl lo gnioaqe aril .eiaval diod 
adl ol aonaialai dliw laval ano bna goiiqa aoo aaawl 
gnioaqe adl oadl lalianu gniad lallal adl lo aixa laloviq 
boa gntiqe aoo biae n9awiad noiloannoo lo inioq 9dl lo 
biaa lo eixa laloviq 9dl ol aonaiglai dliw laval ladlo adl 
ooiloaauos lo Inioq adl lo gmoaqe adl boa laval ladJo 
-T9I91 dliw isval 9ao biae bna gniiqa ladlo adl ngawiad 
adl oadl lagial gniad laiisl adl lo abca laloviq adl ol 9ona 
ladJo biaa naswiad noiloannoo lo inioq adl lo gnioaqa 
laloviq adl ol aonaialai dliw laval ladlo adl bna gniiqa 
adl dliw bigii aqole owl bna laval ladlo biae lo eixa 
analq lanibulignol laibam eli lo abie ladlia ol aiaeado 
adl lo aoBliue laqqu aril doaa agagna ol balqaba boa 
adl moil leadnul Inioq laloviq adl dliw baloannoo gniiqe 
amae adl ol bsuioae yllaloviq laval adl no aoalq laibam 

.qote biaa aa analq biaa lo abie 


feMtU 
ajsD^aj^ YJjAJiaTAJ ot'oruiiiirrgia oaoj 

HDTIII 
lo oUdoqafl .laawmnT ,8irisiii99i9y ,bi«W yiiwH i9MsW 
•9lqml nna!^ naohlA litiiog ot toasiaaa ,a9hlA dtoo^ 
,IaavBfunT ,8ni8lii99i9y ^battmiJ ei9iiit9alniuM tmtn 
-9fl 9dl lo fiottnoqioo a ,«3hlA dliio8 lo 3UdiKi9fl 

BohlA dtoog lo atldnq 
tttM .oM .-ne ,IMI ,8 .mM b9in 
OMI ,11 .IBM olBlha tesiO ootteattqaB .ythohq bioIbID 

(M»— «8£.n>) .MofaiDf 
-vad loloail a dliw aeu lol againii riolid lotoaH a nl .1 
amae adl gnilquoo lol bna meinadoam llil lawoq a gni 
gflieiiqmoo noiteoidmoo adl .inamalqmi yvaad abiw a ot 
gnboviq lol enaam gnivBd einil llaib bnooae bna Jeift 
baoaqa yUaialal -moail adl lo bna laai adl no amaa adl 
belquoo lad tool gnibnaixa yllaiaial a .ladiona aoo taoA 
gnivad lad loot biaa ,einil llaib adl lo ebna gniUeH adl d 
,ebna ali ia elnamab gnigagna bauoig aldalauiba yllaoilw 


^ 


Q^X 


JAOIMAHOaM QHA jAflaviao 


M9I ,r yhauhaI 


9vnj8 oasiAD sun okui avaaaaw 

qiop<mA ot loasiiM ^UIO ,M»b— rt ,-n«ia .3 iriwba 
(K— MSJ3)   -- 'cfTf 


,MU Uh9C lo) boktabs yl-uluottuq znilt osiso A .1 
to isdmsm gnh sidixsfi a .nobsnidinoo ai .snishqcDos 
•aob to YtilBiuIq a .Uhalsm Jdgbw idjil ,dlsa9il8 diid 
Idsiswkfsil .riignoTJ* djid .aldutsft to rwdmom gsl bsisz 
ot bsdoatJa bos aao soivsd nsdmaoi gsl buu .Uhalfini 
of badacttB iiuain aoidsam baol boa -ndaam goh biax 
«iU9m sobsutba bna .nsdmsoi jsl biw to bns wcOo ad) 
-oi nsdmam gsl bisc to daas riliw bataioozza YbvUaiaqo 
sdl jmyiay xlavtoalae lol tosisdl abiw adJ aiaibaims) 
aniad ladmam jnh bta« .nadmam gal ad> to dlgnal 
ioad bablo) ebna e)i goivad qaUz baiagaola oa yd baono) 
ydaiad} qaitt bias to soobioq tnsaaiba 9tb ol baiu3a< baa 
bauow goiad baa qaDa bia< to boa dsaa }fi qool a gninno) 
oiaiadw nayai to ytila-uilq a nnol oj -laaoam laiiqe a oi 
laaoaiba oaowtad baqqaiJoa aru eboa ioad bablo) bias 
.■qool bias goitoaanoTialai coaam baa .myal 


esiaTjaiffi <mA esiajiAiiT tao« 

.•y fbamndotSI ,bM>fl oannoM COCI ,MaM .H taadoJI 
(€£— MS.I3)  .MrisOr 


•anidmoo oi ^aithq/noo laaniqiupo goiqxnao aldaHo? . t 
balqaba amai) balagnola na gnivad lalisi) balaadw a ,nob 
-baaqabni na .aloidav lOom s oJ bna ano ia badoalta ad oi 
-qua ad ot baloirdiaos lallada aqy) bi)h balaahda) ybna 
baa >Uaw abia ,iooft a gaibubai baa laria-u biae no banoq 
naqa asaaltib bajcd a baoaqe goiad (ilaw abis biae ,)ooi a 
boa tool biaa ot baiooaa yUaaoannaq baa ssaiii Ila la 
amai) adi ot lailads bia« goitoaoooo yldadoalab lol eoaam 
a aa bajaiaqat ad yam latlade bias ydaiadw .laliai} biaz to 
toaam gaiioaaooo aldadoalab biaa .laliaiJ bias oioi) liou 
.ataiaaid baboa oaqo .woUod .baogila to 2quoig goiehqmoo 
baa owt ad) .slaioaid aoid) gaisiiqmoo quoig doaa 
-btffl adi baa liou latlads bias yd boinao goiad itaiand 
Marmavx a boa .aoiai) -laliail adl ol bauioss gaiad aao alb 


ot aviialai ona )ioqqu8 bias to ooinoq boa ladlo ad) 
goillaoiuoi soaam laoiuoi .laoriw ooiJord a 4oiioai bias 
one noqquz bias to noifioq bna iad)o bias oo laadw biae 
adi to ylaeiavenai} gnibnaixa sixa oa luoda ooilaloi lo) 
-qus bias to aoiJioq boa ladJo bias dsidw dguoid} aaalq 
soaani Ismuoi ^'^^ i>f^ laadw bias .aldagniwe 2] rma tioq 
ylavissaigoiq o) aldsiaqo eoaam aiaid gnilsaoo goibulsoi 
•alai laodw bias to oobaioi to gaib iaooil^ii) adl asaaioai 


1 
to aeaaiooi oa o) asooqsai ai nna.lioqqus bias o) avb 
-goiws to aofiiq ai oi ona biae dguoidi batlirasoaD isind) 
gailioi adJ goisaaisoi ooitoaiib a oi boa taamavooi got 
riliw aoahus adl diiw iaariw biae to Inamagagna lanoilord 
aIdBi2U(ba baa .bagagoa ylgoilioi si laadw biae d3idw 
bna nna noqqus bias aaawiad baloaooos soaam isirufl 
leinri) to louoma aldaiiav a ylqqa ol aldaiaqo louom bias 
nobsaiib bias ni nna noqque bias alaloi ol ona bias no 


SraUUIAD SN^OATyiOO 
,rd€ zofl .0.^  .xaT ,olaotiA mS .nhawoia .1 aiddS 
.3 tiadoll ot toMiaq ytii to -natfrnm ^mT .atlawdtbloa 

.x»T .olootiiA lue ^atiafl 
IXt^ mVI .-Me ,OMI ,ei JaO bam 
(Lie-4t£J3)  .^bOt 


■rainao a baa .laoialoos laoribailyo a .nobanidmoo nl 
-baa aldisiavai baa laoialooo adl 00 baiouom yldavomai 
ynannoa .algnis a gaisrtqmoo lainao biae .ooaiadl boa-iol 
gori laA a .qails a goiboloni larialam Inailieai !o aoaiq tall 
sgoh bias to dsaa .qails bias to baa doaa dliw laigalnl 
boa adl gfliloiiooa boa Tadlo adl to alaoilqob a goiad 
-9gba -laaoi oi aoisoal labou laoialooo adl to sooiHoq 
goiqqiig yllanobord boa dliwaiadl loamagagaa gobluda 
ladlia ladl os aldirxavai goiad sgari bias to daaa .aoias adt 
to lalnao adl aoal ol batouoai ad yam gnri dM9 to abia 
biawol goiboaixa atigool loailisai a boa .laoialooo adt 
to sbaa adl dliw latgaioi sgari adl to doaa to laloao adt 
algaa oa ia load goiad saugooi bias to doaa .qails adl 
to yiadqiiaq adl goigagna boa sgoii bias to aoalq adl ol 
adl goioialai yllanoiiard vA ooisaal labou laoialooo adt 
yawa qans adl goidaia vA boa sgnri adl oidiiw aoiaa 
-qu oa goinoqqus baa goibivoiq loi laoialooo adl nwd 
goiad eaugooi bias to doaa .alboad goiynao bawod ylbiaw 
to aoalq adl to abis ladlia ol loaioiq ol ea os aldabaad 
gatloafoiq boa sboalxa li laiaas atodw sbiawot goii adt 
9tli goigagoa aUdw goii alieoqqo adl biawol ytbiawol 
sgoii adl wod to ssalbiagai laoialooo adl to yiadqiiaq 
-iirt sgnri bias to doaa .laoiBiooo adl bouoia bailqqa aia 
enoinoq laiadqiiaq laiuo anaveoan 4aB goibalooi ladJ 
saead lafi goibivoiq bna saognoi adl alieoqqo yllaoiHaaiaU) 
goioialai baa goinoqqus lol aoahus a dliw aldaagagaa 
.ooaiadl goilloi itaiaga laoialooo adl 


W€I ,T YSAtmAl 


airasAo jAioi'^ao 


8^1 


dliw ooboaaooo babaairii a goivad boa goioaqo biae to boa 
ladmam ybod boooae bias .ladmam ybod bias IsiA adl 
dliw loalooo gobam ol Idguoid laoional laoiooo a goivad 
biae to aooavba yd boa aqiq bias 00 laoional baiafi adl 
-ai)ab enaam ,iadmam ybod leiii biae olni ladmam boooae 
ybod boooae boa leid biae oo eiabUiode naqa baoaqe gni 
adl Isoiaga laae ol baiouom leae goii loailieai a .eiadmam 
-ooo goilaae oommoo ni ladmam biae leid adl 00 labluode 
-laloi eoaom ,ybod inA biae boa boa aqiq biae dliw loal 
isdmam ybod boooae biae 00 labliiode m1i aaawiad baeoq 
ooieeaiqmoo lanibulignol a nialdo ol laae goii biae boa 
boooae biae to aooavba ol aeooqeai oi laae goii biae to 
baeoqialoi bias ,iadmam leiA biae oloi ladmam ybod 
adl aaawiad loioi aril 00 goiiaad ooilioq a goivad eoaam 
biae to bna laoinoo adl boa aqiq bias to laoional bnafi 
laaiiisai biae oi abivoiq ol ydsiadw ladmam ybod boooae 
-ouiie aril oi oobaxalai 10) alaeoaqmoo ol eoaam laae goii 
goii loailieai ladnu) a boa 4oio( adl to eiadmam laiul 
sdi boa eoaam baeoqialoi bias oaawiad baeoqialoi laae 
.ladmam ybod boooae bi£e oo labluode 


JADunoaja hoi sis/oat^si sjoad 

8SI0TD3yM03 
,ai9aa .3 dqlafl  .sUoqaaoaiNI  ^upmolS  .D  lodtiA 
-oibas ..flfdM ^oqasaaiNI ,l9doO .1 loal boa ,y»U>h1 
,y»liih^  ,b9tnoqiooal  .aoaaabiO  oiadlioM  ot  no 
atosaoolM to nottnoqioo a ,jBaiM 
991,^ mV[ .i»8 ,0MI ,U JqaS balTl 
(«tl— ru 13)  .odaO I 


boa goiqqiig ylaviiieoq lol aoivab goiqqiig ooieoai A 
oa .goieiiqmoo ,iadmam aldieeaiqmoo a goiblori ylaiuoae 
-moo .ooaiadl lavad laoialoi oa goivad goieuod laluooa 
-eaiqmoo biae eeaq ol gninaqo na gnivad eoaam ooieeaiq 
to boa aoo yd aldaagagoa boa dguoixllaiadl ladmam aldie 
aldaano)ab loailieai .ooaiadl loamleutba lol goieuori biae 
-oi goivad ladmam labioooo oolyo a goibulooi eoaam 
aldieeaiqmoo biae goieeaqmooaa eiagoA baloaiib ylbiaw 
oaawiad baoobieoq goiad ladmam labioooo biae .ladmam 
boa .gniexiori biae to bna adl bna enaam noiaeaiqmoo biae 
biae boa ladmam labioooo biae oaawiad baoobieoq enaam 
oolyo laluooa oa boa gnii-0 oa goibulooi lavad laniainl 
labionoo biae bna gnii-O biae naawiad banobieoq larieaw 
-ooo laoalq a goimueea ladmam labioooo biae .ladmam 
-saiqmoo biae leoiaga goisaaupe goii-0 biae boa aobaiugfi 
baleuiba ei eoaam ooieeaiqmoo biae oadw ladmam aldis 
-ma amooad siagofi biae larii oe goieuod laluooa biae oo 
bias qiig ylavbisoq ol iadm9m aldieeaiqmoo biae oi babbad 
-9d laas Idginalaw a ladl oe boa ladmam aldieeaiqmoo 
-mam aldisssiqmoo bias boa goisuod laluooa biae oaawi 

.ylavboaqsai .baoialdo si lad 


X3aiID flOOCI 

(lUH 9lddo3 ,1 JUi ,M xoS ,»iiiool»a anaaUa omI 

•buuO «aidaiaio3 daitMl 

rrt^i MVi .198 ,£d«i ,e£ ^bm bain 

(TT— ««J3)  jaaiaOX 
ad ot batqaba louom a goirnqmoo ioado 100b A .1 
tMiagoola oa ,100b a to ooinoq goigoiws-aai) a ol boiuoas 
bias to ooinoq boa aoo gobouom soaam ,nna lioqque 
to toamavom goigoiws 10) louom bias 00 ona lioqqus 


oioii goiboalxa ooinoq laoiooo-olsui) baiaqal yboag a 
looq to ladmam alama) a boa ooinoq laoiiboilyo bias 
6 goivad goii goivboai a goibulooi laiialam aviioubooo 
-hiode bi£2 to aoal goilluda adl loaoaiba ssaoai laoiiboilyo 
avooig laluooa oa goivad ssaoai laoiiboilyo bias ,iab 
goiviaoai bias .avooig bias oi laisag goilaae a .oiaiaril 
-ib goioaqo laoiooo-oleuil a nnoi ol baiaqal goiad goii 
bias to aoboatoiq laoiooo-olso^ biae aviaoai ol baooieoam 
B goivad goioaqo laoiooo-olsihi biae .ladmam alam 
bias moii bxtaqs loioq aiaibaonaloi na ia niaiaril avooig 
laisag goilaos boooas a .ssaoai Uoiiboilyo biae oi svooig 
-moo goiad elaisag bias .avooig banobnam-leal bias oi 
-oilyo biae aoaqe ol laaioffiue inaixa oa ol yloo aldieeaiq 
-oleu^ biae boa .ssaoai laoiiboilyo biae aioii ooilioq laoiib 
ol goioaqo laoinoo-oleuij biae moil ooboaioiq laoiooo 
boa alam biae oaowlad loalooo riliw aoaqe lia oa abivoiq 
sa elaisag bias yd yloo bodeildalsa goiad siadmam alaoio) 
a boa ooinoq laoiiboilyo bias goiloiiooa aoil aiil-goii a 
.ooiioaioiq laoiooo-olauii biae goiloiiooa aoil aiil-goii 
koialxa baeoqqo yllaoiHaaiaib goivad goii goiviaoai bias 
baooboam-lsal bias oioi} goiboalxa eoiq .sxioinoq baoallafi 
gal boa Ixigid a to baeiiqoioo aioy a .eooinoq baoallafi 
)oaiaril eooinoq gal adl ol sgoioaqo goivad boa eooinoq 
goruxoae eoaam .eoiq baooboaoi-leal bias lavo goigagoa 
baooboam-laal bias 00 loamavom iaioviq loi e^al bias 
aoo 00 goioaqo boa oiaiadl lole a goivad gal doaa .eoiq 
-oi ylbiawluo oa rfliw bamio) gniad doaa elole biae .agba 
bna soiq baooboam-leiB biae riliw aldaagagna abie banilo 
-leifi bias to loamagagaa ydaiadw aoAhus oiao a goiono) 
alaoia) baa alam bias ewaib slols bise oi oiq banobnam 
biae doaa to abis ladlo adl .oobalai goilaae olni eiadmam 
babauoi a goiono) baa idgiaHs yOaboaledus goiad etols 
B goiono) gal balaboeaa eli to agba adl dliw labloods 
,aaiq toviq sti liwda bolaioi ei aioy bias oadw .rioidw mao 
•maoi alBffl biss aoio) ol eoiq baooboam-tnd bias agagoa 
^oii adl 01 iaaid ol siadaism alaota) bias mo-d yawa lad 
-ossa liadl dliw elaisag bias to oobalai goilaae oaso-d aiil 
ot ooitoatoiq Isoiflox>lsird boa ooinoq laoiiboilyo bsisio 
-mam alama) boa alam 9di to yldmae^aeib ybaai lionaq 
oa goivad ladmam alam biae to goii laiuoaa bias .eiad 
-ogilB goboBOo a boa .oiadoiadl goiboalxa oiq loamogila 
.gori goiviaoai biae to agba goboo-dooo adl oi esaoai loam 
boa balulbeooo oe yllaooieoamib goiad esaoai baa oiq aril 
lia biae nialoiam boa abivoiq ylavbisoq ol sa bagoana 
.elaisag biae to ooieeaiqmoo aviesaoxa abubaiq boa aoaqe 


Tvnoi a^w 

batlnlJ ot longfaBB ,oUO .notyaa ,i9ii«9 .O dt9ao9X 
aoltnoqio3 m ,oidO .iiotyBa ,oaI ,8fe>oboi^ tlrmiA 

oUOlo 

(Lsee— ««£ dO) .MBteo I 


-mam ybod Isift a goibulooi .aiil adl 10 loiot aqiq A .1 
-91 boa aqiq a .goioaqo laoibuligool dguoidl a goivBd lad 
baiafi a goivad boa goioaqo biBS to boa aao oi bsviao 
ladlo adl oi baviaoan ladmam ybod boooas a .laoionat 


lar 


JAOIMAHOaM QMA JAHSViaO 


/ 


*Wf ,T YOAiniAt 


Tawrroo^ MiAHD 

^   ikMUa lo ■oifioqiuo • jn ,o»»iif D ,^ciI«ql^o^ 
(M> — r«£ JO)   .aniaO II 


aiil 9d! TO tuib -ndisd a toI issrdoo) »ldsicuibB oA .1 
jmJnooin toI snnfi gniMoqqoa sbie to liaq b jniernimoo 
flow no 3j«|q goruwd s .ladmsm Jwuool s .ikda £ no 
B ,niyi9d) aninsqo mi dJiw isdiMm JzaiJool 9iii \o boa 
jmbnslxs aJsIq gnhfiad doBs lol sviolz gniiasd noboM 
anibnaljs boi rroqque IsJoviq b .gninaqo MBlq adJ oJni 
dauoidJ bflfi ladmsm Jea-rJooi bcu anru bUe dauoirij 
3dl gnmoqqu* yllBJoviq lol sjfilq gniiaad bna «9VMfe bisa 
sdJ no doni insnuzuibB noiJoiii b boa .isdrrom jMUooi 
3dJ oini MV3ol2 3dJ gnisTO) yldsteuibB lo! boi sdi lo bns 
-viq ol 33n£j8tt9i iBnobohl adl lounoo oj wlslq aniiBsd 
znns sdj no Jzauool sdJ io inMnsvom I&Jo 


aeajovM ihw yjsNiaaeA x)AiiT 

aJDIH3V MDAilT 
ta .BbciuD .ohshiO ,iimUOW tio^ ^bnaM .Q biawba 

-.. «*»«««3 .ohBlnO ,iii«UBW tioH JwMiiiU 

IMl ,)I .Ma BlMaO aortraigqa .Tthohq imklD 
(II— ^te .13)  .misID » 


gflivhb « boB Yidmsau ionj s to nob«mdfm» adT .1 

.Yl<Jra3e«B iDB-d biae jniaBgna lol taiooiqs 
aai2iiqxno3 YldmaesB ioira adl (&) 
jnibflsJxa do«3 rud iseooTj to YJilaiuIq a (i) 
bllBiBq bsgnsTiB bnB '{MmsMB iaBU sdJ uoio& 
adJ anolB noiJsIn Maqa baoaqj ni ladJo doBa ol 

.yldmaMB ioBii 
imJaannooiaJni einil bijh to YJiii»-mIq « ba« (ii) 

.rud lauxns biaa 
. . anMnqinoo Jaiooiqa gnivhb adi (4) 

gmvnb aniJ^atOTq yllaibBi to iac aoo itaol J« (iii) 
9di bauoiB ^(IIaunaiaiimj3-iio gnibaaixa riJaaJ 
gniad diaat biaa ^aiooTqt adt to ri^dqnaq 
-laimooiia madJ naawtad anftab oJ Maqa baoaqt 
OMib labiw eaoshiiz jaiaoiq* gnibnaixa ylLsiina 
,rtMd laeuoia »* to dJbiw adJ 
but laorA yllBixa baoalqaib noboai abioj « (vi) 


noisflatxa ob diiw baono) imad doaa alaosq nna bUt 
«abU adi iflhavoo loaiad) eaobroq tao-d ylbiBwiol 
-blol toI bognBTui gniad enoienaJxa bUe .enrui adj to 
bflB eabis -UBdo adl to namoo jno-d adi Jooda jni 
goiqqBliabou oIni eflru -aatL} ad) to txuA iaoH lavo 
gnhavoo dafuq nru bus to snobroq diiw nobBlai 
,uanB lUdo adl to saoaViue laaoi 
JMt bin too-A YlbTBWTO) giiiboatxa lanaq Jnoii a boa 
.liads ad) to xm\ iao-A ad) gohavoo to) laoaq 


1. /• 


iTmri'i 


-baa)xa anoi)7oq laoioa )noTi gniboloni lanaq inoii bia2 
lanaq )aa« bias to sagba abu biat bnoyad >(IIaiaial gni 
-xa bias to saaia lawol aihavo o) bagna-na bna 

(Cfloiana) 
m Diab di'tw baono) gniad snobroq laoioo )noT! bias 
-ai Ylguns rol )oaiad) soigTani laqqu o) YJinuxoiq 
noid«ij>T a lo siaoroa )noT} abis)uo ad) gniviao 
,iiado fioidsu>T a ol batlqqa si lavoo bias nadw 
bna ooidsto ad) naawDad aoivaio a ni gniblol i6i bna 
.liada noidsu^aiai/ps a o) batlqqa nadw nna 


illAHD javiwe YOT 

waVI to ooUnoqioa s ^LVl ,rf«wakl ,iiottnoqio3 iid 

m,eTi xiM .-ne ^Mt .f I .^q ban ^*** 
(ne-mjD) .ofadDi 


H./ 


TOhaq Y)oaad yo) a ni asiiiol liada laviws aurtainim A 
■radmam laaiibnilYO a .qo) )aA a gnivad asad a gnisriqmoo 
)im; )saTi3«d bna )aas a .qo) bia» moil ylbiawqu anibna)xa 
)ino bus .ladmaffl laoribmiYo bias no ba)nuoni yllaviwe 
-mf^(^ bus aviaoai ol gninaqo na gnivad )aae a gnibobni 
ad) esoToa gnibna)xa a)alq baqads-U a .ladroam laarib 
-noo a)alq bus .sabis ri)od )a toaiad) ylbiawqu bna )aae 
ad) no baonol 8)saT nna .tiado ad) to sabis ad) gni)o)i)8 
« .a)alq bias to snoinoq gnibna)xa Ylbiawqn ad) to qo) 
baqads-U ad) lavo )Ba8 bias no banoidsira a)alq Dbsalq 
.asad bus ,ityiioB(i blsz no noidsira alalq obsalq a aOalq 
-a)Bni olJtBlq !o bamrol a)8fq baqads-U bna isaiioad )Ba6 
a bna .taas bias o) baloannoo ylbaxfl anu-rt lB)afn a ' laii 
wnrd ad) to bna ano )a balroqqos )taDooJ 9i)^Iq 


i 


*d€i ,v YHAUMAi gje!n] arrasAo jAioiaao au 

bias bna noilieoq ba)3s-Dai a ni si wobniw bias nadw wob 
Inaobuda bias .noi)iaoq Ia)nosriod ad) o) gnuws si a)aglia) 
osagnacib yilaloviq o) snaam )na}ab bias gm))uda snaam 


bias to quoTg daaa dguoid) ylasiavsnai) gnibna)xa tad 

.e)aia6id bawollod .bangila 


Tii.. 


M«,»ii,e 
aaajiAirr aDorcavij jiot sioan yhaudoja 

.O blanofl boa ,tbooW atido^ asMnO (taialflD »|io»3 
[ ot noasiani ^daiM ,89iod8 lisID .tg ,iala»rfW 
OBiiiiaiM to aoitaMMpoa ■ ^aobnocnoD 

wi^ri mvi .lae ,iwi ,r .-um bam 

(M— d«£J3)  jBlBiDl 


-niw bias no snaam gniviaaai )na)ab bias mo-d Ta))al ad) 
a o) wobniw bias to )naniavom gnibils )innaq o) wob 
iMsiirsy a ni si ladmam a)aglia) bias nadw noi)isoq baaob 

.noi)isoq 


uve 


vionoujrrevioD fliAio JAomAHDaM 

•.In ,o|K>id3 ,iiuiiwaV^ .1 brmwoH boa tesalS .J ootiBfl 
■ fJU ,ovnid3 .^eoaqmoD ubinY .1 Dma ot nooiiBBB 

^ rioaUnio aohnoqioa 

<* CtMM j»M .ne ,fe«l ^£ JaO bam 

i (M— rttJ3)  .HoiaOll 


^4i««l, 


-*.\ 


of 


v|-,i 


a gnisiiqnioa aiil ad) to aiu)oin)s liado ladud a nl . I 
ba}nuom )Bae b .noaiad) iTOwamaii gni)ioqqus a d)iw asad 
no balnuom elsainna abis to liaq a .iiowanuil bias no 
)saDoo) to -liaq a Jaas ad) to abis does )b iiowanui) ad) 
.snna bias naaw)ad ba)3annoo nnobalq a .snnB )ioqqu8 
bna nnoDalq bias .snna bias naaw)ad ba)oanno3 )saT)oo} a 
abis bias naaw)ad d)biw ad) nad) laworun gniad )«ai)ooi 
snna tsaDoo) ad) gnboannoo Ylla)oviq sxuam ,E)sainna 
-ad )naniavom Ia)oviq gnilabommoooa iiowamaii bias no 
bna }aaB bias wolad snobisoq tmqqug )ool ba)8oib8 naaw) 
-nna bias naaw)ad bna iBx bias avoda 8noi)i8oq agaiOs 
bias o) ba)9annoo YldssBalai ylbigii ladmam ssoio a .s)sai 
•Km bias gninobisoq Ylda)8oiba toI snaam bna .snna 
iwDool ad) avom o) )Ba6 bias oi )3aqsai ri)iw ladmam 
ad) )ad) os bna snobisoq )ioqqu8 ba)8uibB dguoid) snna 
ladmam aaoia bias moiJ baeaalai ad yam snna )saT)ool 
.nobiaoq agaio)8 bias o) )namavom to! 


•dtq A gnivad laliaD iao)8aviI a toI looB yiaifixua nA 
Y)ilaiulq a d)iw sllaw abis gnibna)xa Yllanii>u)igaoI to 
.niaiad) saiimaqa basaqs yIIanibn)ignoI bna Ylla3i)7av to 

gnisriqmoo tooB bias .Ylavi)3aq8ai 
' , nagnad to y)iiaiulq a 

-ignol ba)3aTib ybnaDnaai bna Yla)i8oqqo gnivad 
-TOq bna lawol bna laqqu gnibna)xa YUanibiD 
* .snob 

nagnad bias to snoi)ioq bna laqqu ad) ,Ylavi)3aq8ai 
-ae ni aldaagagna YUa)oviq bna Yidavomai gniad 
baogila Ylla)nosiTOd baoaqs YUanibibignoI baloal 

boa .Ylavitoaqaai ,allaw abia ad) ni aavbiaqa 

snot)aae TOofi to Y^ilaiulq a 
-bna)xa bna sragnad bias yd ba)ioqqus Yldevomai 
snoboae tooB bias .naaw)adaiad) YUaia)al gni 

gnivad « 

YUanibirtignol gnivad ,Ylavi)3aqsai .sliai to liaq b 
YidBvomai snoi)ioq agba gnibna)xa Y^biBwnwob 
ba)3aiib YboBDnaai ad) ni baviaoai YllB)oviq bna 
to 8noi)ioq bna lawoI gnibna)xa YU^nibuiignoI 
-snaD ad) abulaaiq o) .Ylavi)Daq8ai .eiagnsd bias 
8noi)9a8 looft bias ni zsaDs gnibnad to noissim 

gnivad 8noi)9ac tooB bias .sUaw abis bise o) 
-ai .snoiMoq agba gnii3oha)ni lawoI bna laqqu 
looB bigii YllBbna)sduE a ano\ doidw .Ylavbaaqa 
.'iad)ona ano d)iw i>agagaa nadw 


nte IDH iaO fll .namuyiB Y^aH 
..  ^ J««M ,« laliiaD mxtwaVI 

WMdl> bo f^Wl mVI .lae ^^I ,11 .»M bam 
(^M— r« J3)  jtdan I 

a bna laoaq iaad a gnibuboi .niada to! lavoaqils A 
a to laat boa tm-iaad ad) gniiavos roi lanaq )aae 

.liads 
mod YUnaw)uo gnibnaixa slanaq nna A^ bna id^jn 
-aiad) banioi baa lanaq laaa bias to sagba abis alisoqqo 
-19V09 TOi sagba abis bias to sdlgnal liul ad) lavo ol 
liada ad) to aaaahua laluo bna ,iaqqu .lanni gni 
tut jutna 


ie«,dii,e 

MeiVIAIOaM HDTAJ WOOVOW 

K) ooOaioqKK) a «ji3lM «inodiBaa .YiuqiiHO wloM 

tU^t .oVI .lae ,ti«| ,81 .tqA bam"^ 
(Ml— MtJD)   .aodalTd 

baniiab gninaqo Ibca na gnibubni Ybod aloidav a al .1 
Ylia)oviq a)aglia) a .Tadmam dnu( toob a Yd nio))od ad) la 
-avom TOi gninaqo )uca bias to taoiiod ad) )b balnuom 
-niw a .nobieoq laino^od a boa laobiav a naaw)ad )naffl 
)namavom to} a)agiia) bias nid}iw ba)nuom Yidabils wob 
gniviaoai )na)ab .noi)isoq baaob a bna ba)38T)ai b naawlad 
snaam )naai)uda .wobniw bias to ttaq lawol ad) no enaam 
bias ni msinadoam d3)al a .ladmam dmat loob bias no 
-na o)ni aldavom YllfiJoviq anaam )na)ab gnivad a)aglia) 
-niw bias no anaam gniviaaai ina)ab bias diiw loamatag 


6di 


JADIMAHOaM aVLA JA^JSMao 


Mei ,T YflAtJMAl 


-o aiUMn gml3fi-i]x» noiisonolai fu issq aoii} b is soo 
mui^ibni srij k) yqoa s jobtJxs oJ noilaviiOB noqu sldsq 
-Jsvilas to YJilBTulq b .inawn sdJ siisoqqo YlcuosoBJoBlcfli 
-39b 9ili oi svianoqsari snsam gaibuloai d3«9 sfuam gni 
-39lix>K>dq B bnB eiojoubnoa alBifiqae aril lo eaiBis iBohJ 
noiJBrmoini sdj oj svd&ln bsxd iasom svuizasg Jdgil orO 
ffjiw balfiioous soBam mssd idsil bOB oobajc gaiJOBilJo 
Jilgil adJ bflB znfism nujad Jrigil adl .isdnMcn »ldBlBX>i adJ 
-ixniilii k> aJBia sdJ JBxtJ bagnBTiB oe gniad toBaai avuicnse 
mBsd idgil 9dJ yd eiuMfn 9vtit2a9t Uigii adl )o aotl«n 
-OMB muisibni sdJ nadw insigTlib yidBTabisnoo ci efisatn 
aJBiiqoiqqB hb is ii a/iBam gnUBvuoB Wdl riliw baJBb 
noiJBlg aniloB-dxa noi>sra-io)ai adl oi avbfilai oobieoq 
eoAsm giiJloB-uxa arfJ aJsviJoB ol zamii lariJo lis )b 8i Ji oBriJ 
-laiabaiq b riJod io sonaruKXM auoaoBilumie adi noqu 
bnB lotoubnoa baJBiaoeaB adJ la 9iBi% iBohJoab baoim 
-I38iix9 arij Is Bioibai gnibaoqaanoa aA lo gninoiJizoq ariJ 

.ooiliaoq goi 

Dra*iojayaa ovia oraanooaii i^oiTANuio^iva 

aOHTSM OVIA eUTAJIA^qA 
J  ndol  bmi  ^'gbaljanadag  ,.il  .nnalO  .3  nndfllW 
ot vkmiImb ^Y.l^ ,9lihrfiobiioJ ^il .bsjIimH 
tfioY wal^ 1o nottnoqioa « .yosqmoD ah^aaia 


aoHoiiUsn adi yd baqqoJz lavad av99it 9dJ 8ni9d ooinoq 
-avtiin lo^ boiqsbs ladmam ialiud b .aiod adj lo bn9 9dl ia 
-«oq batoBUai b boB noiliaoq b9bnatxa ns naawjad Jnam 
Isnrbmianol ai baniBlnifim gniad ladmam Jallud bis2 .nob 
biBwiol TBlunnB adJ yd banoqqoB yldBbUe boB JnamnjilB 
riJiw babivoiq gniad bns 2nBam avaalz biB2 io noiTioq 
« \o taaam sobBm alBmal ni gnusae vA batqabs bna as 
i9llud biB2 gniaBid ybnaili2ai lol «iuiam .iitus eiasBda 
znBam agnsA bnB .xioiii2oq babnatxa adi biBwol ladmam 
gniioaaiiosiatfli adi gnigBgna loi ladmaoi iaHud biaz no 
noiJioq biBwioi adi bna ag«d adi naawiad noiiioq IIbw 
-to) enBam avaate adi gmyriBo to) enBam avaate adi to 
noiiuoq baiasiiai b moni ooiiieoq babnaixa ns oi biBw 
adi yd bagBgna z\ noiiroq IIbw gnboannooialni adi lailB 
adi biBwoi bavom gniad ei ialiud adi za znBam s^nah 

.ooiiieoq babnaiX9 


odf,dii,e 
TaaDog jADunoaua 

taaW ,9o<ii1zbM .A laaH baa .oyoUD .noadO iha xUW 
-ino3 snhataaloiuM 031bM ot noiq^ ,.UI .oyoliO 

d>l,l€« .oK .tag .W«I ,€ TjoA t^in 
(8£1— «ee J3)   jmiiUD d 


nnol adi ni noiisnnolni gnibiooar to) eirtBTaqqA .1 
oala gniziiqmoa muibam gnibTOoai b )o 2noilBrTno)ab )o 
notiBnno)ni nB gnisuboiq io) ensam gniouboiq nuad noii 
-iB9d .ladmBria muuoav inft b ,mBad noiiaala gnimBiooo 
-iBad to) msad noiiaala bisz )o ylinabnaqabni uuam gni 
ot iiuiib9ni adi gniiioqsflBii lo) zoBaoi .muibam biB« gni 
-oiq mfiad bifi? lasq ladmsda bifie ni noqu babiooai ad 
enoiiBmio)a6 aouboiq oi laiBad biB2 bnB snBam gnbub 
adi diiw asoBbiooxB ni yiBv doiifw muibam baisad adi )o 
muuDBv bno^a* b .msad ^ii ni banisinoo nobBnno)ni 
Jzift bise gnii3onno3iaini agBzzBq baioiiizai b .ladmado 
biBZ gniniBiniBm ziiBam .nadnuds muuoBv bao398 bnB 
aiuzzaiq adi avodB aiuaeaiq b )b ladmaxb muuoBV bao392 
buB anoioim 00? avodB bnB ladmsda muu36v infl biB« )o 
baiahteai bise dguoidi 9qBi biB« gniiioqenBii anBam 
ydaiadw ladmBdo muuoBv bnooae bt8« oini yBwags2CBq 
-119 aiuzaanq zuoagBg ladgid adi yd baonBdna ti gnilooo 
.i9dmBd3 bno3ae biB« bnB agBXSBq biB« ni baiaiouoa 


qana 96 oi b9iqBbB 9q[p 9di )o i9i3oe U3rii39l9 nA .£ 
fl ,ybod B gniaiiqmoa iioqquc baiuiiaqB tia oi bainuom 
to) ybod bisa ni snaam dri gnibaaixa yllsixB io yiilBiutq 
-qua biB« )o noiiioq boiuiiaqB adi diiw %aiioaoo yidBbik 
bnB .anBam agbal bna ano iB gnivBd enBam dii bise .iioq 
-na adi Juodguoidj yllaixB gnibnaixa aioia )o yiiLsiuIq m 
-diiw baeoqxa gniad tiola gaiba9iX9 ylUixB biB« .ybod 9iil 
btBa moi) ylbiBwni bsoaqt ylaviiBiaqooD bna ybod biae td 
gniiub anBam dii biBa )o inamavom iimiaq oi anaam dri 
.iioqqua baiuiigqs biaa dgaoidi anB9m dii biBa )o ggBBsaq 


YAW-iTJUM oravAH iiaaii03aji 
MargYBHonwg 

,binlSfi3  ,iiob^oiD  ,^f«W  y»hii<|  ,ibW  qlUd<I  iritwM 
a ,oUO ,bciia9T9r> (^OBqiDoD i»t9M xsOaa ot lOfisiKa 

avwBba to aottnoflTioa 

M£,rer MVi .•»« ,8s«i ^ ^bm bain 

(»t— ^fC .13)  Midmn 8 


Muia^  4de-ofdd«uaM  4to(ld3UI  ISSt  ,majfX  tii-aaSi 
oildoffloT  bcu  ,mf-orios9M  ^dosyr^  M  ,«b«mA 
,id3«ffl-«iiu^ruiinidMKaiH   ^daoaol/l   9£T£   JUu^bH 
mqcl ,oyioT to 1I« .aa8-Bin«t>lUI 
•8^,818 .oV[ .we ,98*1 ,11 ^nl balTI 
8ef I ,l£ ^l mqBl aottBaifciqs ,^thohq imisO 
(rtl— dM .ID)   MtdatO € 
-iuo OB gaibi039i to) aoivab gnibTOoai baaqa dgid A .1 
-moo aoivab biB« .laiuqmos ainoiisala ob moi) iBXigia iuq 


i 


» i; '» 


iBoiiiaala adl )o broogi faiuaiv a goibivD-iq to) insaM .1 
-moo ^oioubnoo UorUoala \o quoig a )o dasa \o atBia 
-mam 9ldBiBioi yitoouniinoo a ^iJBnidfcnoo ni gniariq 
yfovU09<IB9i Boibni b93Bqs to taiiaa iBluoiia a gnriBad lad 
-la bnB noioubnoo UaiTiogla iBubivibni adi gniinaeaiqsi 
aaaq yUuouniinoo oi ladmam 9dt to noiiBtoi noqu bg^on 


I 


^dei  ,7  YHAUMAl 


Cf'" 


arrasAo jAioiaao 


b9tiiifom yIb9xA ,eaB9m tuoqa gnianaqaib a Cu) 
soBam iuoqa biaa ,baa naqo bJBa iB adui hiaa no 
-vsd baa boa bnoo98 a baa bas iaiA a gnivBd 
)o9i9di noiiioq moiiod adi ni gninaqo nB gni 
Soiflsqo 9dt xltiw goiiaiaiggi gningqo biaa diiw 
.adut biB8 to bn9 a9qo biBa oi 
-X9 batmiom yldBtBioi 8nB9m liada babsaidi a (d) 
,ol9i9dt lallBiBq baa adui biBa )o ylLsmai 


S2I 


.JlBda babBaidi bifia gnigBgna ylb9bfi9idi 8fiB9m ion (0) 
lun biBa no bainuom ylbaxfi i9dm9m nru nB (V>) 
tola biBa dguoixii gnibnaixa ladmam miB biBa .aoBam 
biBa )o nobBuioB yiBloi ydaiadw ,9diU bisa oJni bofi 
in9ma3Blqeib lambuiignol iuodB agniid eflB9ffl fiade 
-oiq yd9iadi bnB adui bi«a nidiiw ladmam miB to 
mo-d lBi9m b9xb9ll9q gaiU9qx9 10) aiuam a eabiv 
-oi i9dm9m miB biBa to tn9m9vom noqu 9dul biBa 
.9dut hiBa to bn9 naqo bias tbiAW 


vm acnuo ajuAYODeajar 

ot loualMS .ftwol ,ibiqaJI vbaD .^aabodA .'9 bramba 
•loa ■ ,swoI ^qBfl ub9D ,yiiaqiiHO oUMtfll BidlloD 

•wol to aoltnoq 
99^96 mV[ .i»8 ,0d9i >l .roVi bain 

(d»— «eej3)  .amkns 


iioqqua .ansam abiug gniqooealai ioi:>aaao3 nl .£ 
9va9b B qoia oi bna eii iB baisiiiagi 9TOd b gnivBd anaam 
-odirt ^aiiqnioa aoBam abiug gniqoaaalai 9dJ diiw .bvad 
-sbila azBd iBlunnB bagiBlna nB gnivBd znsam avaaU tbI 
yllBiaiBl bnB aiod biBa ni baviaoai yldfiiaBiiai bnB yid 
yllBiinBtadua dguiodl arod biaa to IIbw adi yd baiioqqua 
av99la btBa .aasd iBlunnB biB? )o rftgnal iBnibuiignoI adi 
-Toq biAWio) IBlunnB laianuib baoubai a goivBd anBam 
a««d 9d} naawiad noiiioq IIsw gtiiioaanooiaini nB bnB nob 
Uaw gnboaonooiaini adi diiw .nobioq biBwio) adi bns 


dl9at abiug gmioaioiq ylUiibBi to laa b bnB (v) 
abiug biBa bnuoiB yllBbnaiaimuaiio gnibnaixa 
■^ yllBibBi gnbsaioiq diaai abiug biaa .noboae 

.itt99i gniviib 9di bnoy 
-vnb bnB 9biug 9rii to gninobiaoq avbalai adl (iv) 
-10) iBnnon gnrmb ^Bdi doua gniad diaai gni 
laiooiqa moi) ia)enBil lawoq diiw gniviib biBw 
-na dosa diaai gniviib biaa .yldmaeas iaail oi 
loatoiq diaai abiug biaa bns isd laauoig a agag 
lOBlnoo lannon to Iuo nad laauoig naawiad 
' gniviib biBwio) baioado gnrmb ,bna .diiwaiadi 
01 yidmaeaa ioaii moi) ia)anBii lawoq diiw 
diiw biawio) aabiia yidmaeaa ioaH adi ^aiooiqa 
-lua laiaoiqa biaa no gnibila aiad laauoig biBa 
iIoBa to liaq laift a diiw laad oi amoo oi aaoa) 
diool gniviib avboaqm a laoiaga lad laauoig 
iBd laauoig daaa to Maq bnooae a diiw bna 
.dlool 9btug 9vii99q89i B leniagB 


^S^*' JAVMUOl DlTBAJa DVaJMO-^JSR 

.ihiW ^ altt«98 ^8 .9tA dtd ^£^1 ,aUPi M iimT 

OOI^Oei .oK .198 ,IM1 ^ ^A bam 

(€01— 88e J3)  jtaUh 81 


-vad anaam inft gniaiiqmoo gniiaad gnilio-ilaa A tl 
-na gnnaad ni anaam bnooaa .anaam ylqqua inBoiiduI ani 
biaa 01 aviialai aldavom .anaam iaift biaa diiw inamagag 
-bulom bnB anaam ylqqua insoiidul biaa bna anaam lail 
to inamavom yd aldai)ida anaam gniyavno>ina3iiduI gni 
nobaoinummoo ni nobiaoq a ato-A anaam bnooaa biaa 
-moo )o iuo nobiaoq a oi ansam ylqqua inaoiidul biaa diiw 
znaam gniyavnoo-inaoiidul biaa diiwaiadi nobaoinum 
mo-flaiadi Inaoiidul laqxa ol amulov ni aldaaaaioab gniad 
buw bnB anaam iaii) biaa naawiad baol ni aaaaioni na yd 
tnft biaa oi baol a gniylqqa anaam bna .anaam bnooaa 
-aaiq laifloig a aaouboiq doidw anaam bnooaa bna anaam 
-ul btsa )o nobBooI adi ia anaam owl doua naawiad aiua 
)o iuo noiJiaoq a ni ai li nadw anaam gniyavnoo-inaoild 
nudi anBam ylqqua Inaoiidul biBa diiw nobaoinummoo 
-ndul biaa riiiw oobaoinummoo ni nobiaoq a ni ai ii nadw 

.anaam ylqqua inao 


vioiTAJKnAva jic« aaaq DrrAMoruA 

^^ „ ^ JAWaXAM 

♦™* •' *»?«*3W b«« 4m9^ obiiob9]I ,iiBlfl .a nuUOW 
SjS?*™*''^^?^" ^? .iKMiiIwi ^maD ,a|bhdtio(1 
noUnoqioa • ^VlmO soiaoU «taii8 ^aol ,i9fs9l8 vaJ 

^«.UI .oVl .198 .mi ,M oaa iSJ*^ ^ 

b9}BioqBV9 9d ol larnlam goibog) to) aulaiaqqs nA .1 
-moo .ladmado au/uoav a ni uuam gnbaioqavg as ol 

Sfiittiq 
Snumoi tola a bna ba9 n9qo na gnivad 9dui a (o) 
bashalfaq gniiola to aldaqao ioOT9di yUanibulignoI 

ibalBioqsv9 9d ol lAhatBoi 


aai 


0/  JADIMaHD   Tt, 


M«l ,T Yaximxl 


nodiss )o gnlJzunoo quots sd) nioi) baJosIse ebnuoq 
navo sioo ni taszsiq 2£ zbnuoqmoa iu)Iu2 bos abniuzib 
,aa&a% bi£2 gaiKfiq zsaiiqmoo risidw .saefig moi) es&fig 
9d] ni bfu .O *0M-O£I YUAiio^K^u^ )o eaujiBiaqma} in 
bsiiupsi esililflBup sdl ni nssyxo bna isjbw to soaxsiq 


- 1 1 1 1 1 

r=r^^ 

1     /..I 

/    r! 

^   \ 

^^ 

i 

^' 

«"  ■ • 

T -T " 

•4 1 

1 1 1 ' ' !■' 

> TVunaa «■ m 


"{bvieassoue lo ^()ilAluiq b mvo .aasooiq bLsz Juo yttbo oj 
-1B3 b9lBvi}3s bna Jsyl&lss b Jo ns^^sl alBniaJls bagxiBTifi 
sbixo munimuls bsiBvUsB io gaiJeizaos IzyIbJbs btB2 ,nod 
-M bauoqmoo b lo insoisq 01 ylsiBmixoiqqB golni&lnoo 
boa sbixo muhodJ io goiieiznoo quoig ariJ moii bslaal 

.9bixo muhsQ 

vTorr>uao5i<! xviajiiiijovioD anr jkw ooirraM 

-OaaYH CMA STAkHMlUA JATSM IJAUJA ^lO 

SOUIOUJ^ ^33 
ha3 iohlm? baa ^3o)I sUHJ ^nassiiibhH .O uLUdxUI 
2i«)9l/ abloaxsfl ot noosiaBs ,jhA ^nolasa ^il ,«iiUbA 
nawaisQ )o oobaioqno3 a ^7 ^otntkAH ,^iiaqaio3 

(IS— ei .O)  ^aoiialD 01 

tlailB ^o noilooboiq Jnsnuanoo »dJ lol bodlsM .1 
e92nqnioo riaidw .sbhoufi aasoibyri baa alBniinulB laisoi 
.sbhouft lalsm dHas soilaila as to siulxim a gniissri 
.sbixoaom IsJani ilaila oa io 931002 b bna .Bnimuls 33ilia 
.3 '0001 fuoda gvoda 9iu)ai9qni9j b jb szadq biloa 9rfJ ai 
-oib^d 98UB3 oJ loqav i9Jbw Jnaioifiuz lo 93a3e9iq 9dJ ni 
iUilB rrnoi ol ,9bhoufi 9dJ lo aoiiieoqmosgb lanngdi 
bna ,9la3ili8 Ia}9ni riMB9 9nil£ilB-ib .aiBnimulB laism 
.9bhoufi a980ib>{d 9dJ giiilBiBq9e bna ;9bnouO aagoibyd 


£TMtt,e 

-aU8 Y« e08 'O VTOrPDIOgflA HHT HCW 88330)1^ 
aiUQU  ^O  iMJn  jajJAflA^  YJJAirVlATg 

TVI3flfl08flA 
-•cmo^  t™9H boB ,.^ 4rii(nt9^ ,oiilT9T9a .1 obsoA 
inodsano^ ot noajtHB ^Y.VI ^oomiiTiaJ  4II oiod 
lo oodnoqios a ,iiott>ioqioD 8iiiiiA9)I baa Ia3iin9iO 

»iswal9a 

•se,rs .ov^ .19^ .od^t ,d ^aM b9in 


^* 


^^«. 


1 


h.mmm 


a 'td |02 2uo98ag to noiJqioada sdi lol aasooiq 9dj nl 
.saasnsd to gnusisnoa quoig 9dJ moi\ b3)39l3e biopil 
ni alio mualoiJsq bna esnsifidJdqBn baJBlyila ,9n9uIoJ 
9d OJ ,02 2uo98ag 9dJ rijiw bslsaJnos si biupil bia2 doidw 
gniissJnoo biB2 gnilsgDg t6\ Insmsvoiqmi aril ,b9&toids 
gnilaaJnoD b dguoirij biupil biB2 gaiwoR sssiiqmoo doidw 
.Mos biaa ni \oo^sd] ybod a gniniaJniam alidw anos 
isdmun giqiiluni a ni saox biaa uoios biupil sdi gnibagiqz 
cuoseag 9dJ gniazsq bnB emiii IsIIaiBq yllBilnBJzdus niriJ to 
no<i39iib B ni bns anas bias dguoidJ bsdioada 9d oJ gOZ 
Uioaaas 9dJ ydgtadw axnlfl bias oi lannon ^llBhaaiidui 
.emift bia2 eslaioVigq bna tiosiaoo jOZ 


S oi I luoda moi) to Hq a gnivad insga gniiooiq-9ea9i9 
-ib a to idgisw ^d }n97i9q Od ol ISi moil gnisiiqnioa 
quoig 3d} moi) boJsalae insga 2n>^I-eeoT> lanobsnot' 
-i.£-lYdJ9-I .asTU 9n9(Yd]9 oibyo tolydJamib to gniiaizooa 
-ib-i,£-Iyqoiqo2i-I ,9no-*^niiBriJoibYdib - d,£ - Iolydi9aub 
-ii>-^MolydJ9aiib-£, I .9no-^-niuiiioiby dib-d.^-tolydJam 
ffloi) ,1o9i9d} nstss lyila boa £-9aobitoubimi yxoib>{fI 
Inaaiidul aUlxal 9ld6r^i«Ium9 to idgigw yd )n93i9q 01 oJ £ 
89xaw gaslydiayloq to gniteienoo quoig 9di oioil baJsslaa 
tdsisw yd Ja93i9q V oJ ]n93i9q I moii ^niasi oiiyiaa bo* 
)dgi9w yd }a93i9q ?.l oJ I moii .leylBlas 3ibi3B ingJal a to 
lot inaga gnilbw 9VL)3a-93ahus oinagio oinoi-non a to 
.islaw i9baiani9i gdi boa inaoiidul biol 

YJJADIMaHD OVIA  OVajIA<iaJI«I JI01 aOHTaM 

OT XAJ9 aarraii ^o mho sht tio orajioi 
aravivine YOAaji en wojja 

baa ,»3anH ,aoiJ ,>[Iliig 9b 9afl T»I  .biuunA eliioj 

»9a«i? ,»iioJ ,x9wl-a»-a9Unl-tnia2 ,98funO MhadD 

££S,ie .0^ .19^ .0d9t ,21 yaM bsITI 

eS^I ,S 9001 93aBi^ ■ottB3Uqqa .ythohq unlalD 

(«ei— 8 .13)   .aorialD € 


l^-^ 


r w*< 


0^ 


-mi gnieiiqmoo esidft baJJgi gniiaqsiq lol bodlgm A ,1 
ztiaq yjnswj Juoda ni zaidii bias to naq 9no luoda gnirrani 
io\ .0 '01 luoda to giutaiaqmsl a ta dlJad gniioloozib a to 
gnivfozzib yd baiaqaiq gniad riJad biae ,2iuod lool Juoda 
,i9lBw i)o2 ni 9}anodia3 aboc Iai}u9a boa atanodiaoid abot 
na luoda -ni .3 'l^ Juoda la i9iaw ni gaidh bisz gniznri 
dlad lio na ni esidt) biaz gninsmmi .gniniJa riJiw mod 
.biaa oinno) ni lio gnilio 9ldulo8 a gnivIo2«ib yd bsiaqsiq 
»dJ gniyib boa .esidfl adi moil djad gnilio 9dJ gniniaib 
.asida 

esiaTjn ho^ aimTAOD jadimshd 

rftioW ot loaahM ,.Z9T ,d>ioW Ho^ ^il .oaonloD .J voH 
•-MM a ,.Z9T ^ihoW tio9 ,yn«qaio3 ihMibai<I Ia3ifn9d3 

Baz9T to nobaioq 
S^rf .oVI .198 ,IMI ,££ .uM bairi   .satwaiQ oVl 
(»r— IS .O)  .aoilaO 91 
to esaahue gniisild aril lol ooiltzoqmoo gnilaoo A .TI 
.i9}aw Jdgisw yd znaq Oi tooda gniziiqmoo i9llfl lia na 
yd znaq 0£ luoda .aaolullso lyriJsm idgiaw yd fiaq I luoda 
-ma Iyxn9d lydigmib yxorils yxonsdq lyiudoziib irigisw 
qsTla iosid idgisw yd aliaq I iuods .9biioId9 muinom 
.lo3yla 9a9lydl9iil lriai9w yd eliaq OC luoda bna esecaiom 

or«,dii,€ 
eaeAa moa^ ecmuo<iM03 iiuH^jue 

.■■BanaU Miai9H bm .oIbM « titftlm^ ,qioie maUl 
onh^nodaJ ot noa|lMa ^yoamnO ,inmM ,hobllaW 
,akM OH tnAinai^ ,JLd.&0 itaddatHottnotbA -M 
VUUKfO to aodaioqioa a ,vimm»D 
UM,n mT/[ .192 ,Od«I ,11 ylal b9m 
(Sf I ,d .«aA yii«an90 ooimUqaa ,yttiohq imlaD 
(£— CIJD)  .aoifadDd 
-ffloo wllus sinagio to lavomsi sd) 10) ttsooiq A .t 


Mei  ,T  YUAUMAl 


aTTSSAO JAIOI'^'iO  ^*d. 


,9^6 gnibioosi 9dl no iitidt 3niyi939i-bio39i 9ril gni3Blq9i 
,enB9m b99)-}99d8 9ril gnilaulsa loi enaam toi,no3 bnB 

igniniqmoo 93iv9b gnibioosi bi62 

;n9q a 
010391 ol 9ead biaz eeoiDa ngq 9di gnivom toi ztiBMti 
-vt 9dl no bseoqeib l99ri8 gnivi939i-bi039i a no alsb 

;98Bd gnibios 
J'riovi929i jJni yiBilixufi na 
-19B91 ini yiailixua 9dl gnb39nno3 yllB3inBd39m ^nB9m 
9dl rilcw .d}iw9i9dl Insmgvom loi nsq aril ol liov 
-alai noilavsb b9niffli9l9b9iq a la bslnuom iiovi9»i 

;flsq 9di ot svii 


V 


•r ii> 


fHMjJ, 


MI 

gnola muibam 9viliait92 idgil a gnivom loi 8na9m ignieiiq 
yianoilale b .b99q« 9rdBnimi9l9b a iB riiBq 9ldBnimi9i9b a 
-lanimulli .naioaiaria to xiuam a gniziiqmoo aialq ladlom 
to «i9l3Bi8d3 9dl gnilanimuUi yl9vin»l9e loJ 2na9m gni 
luqluo bias riJiw 93nBbio»3B ni 93n9op98 b ni xiuam adi 
dliw noilBsinoiriony8 ni bna laluqmoa bia* moii langie 
-}39Tib to! ena9m .muibam 9viit8n9e irigii 9di to bogqs 9di 
to dlaq 9dl ni naloaiario b9lBnimuIIi 9di to aagami gni 
i9l3aTad3 b9ii«9b 9di to gnibiooai ydaiadw nuiibam bia« 
-I9l9b9iq a ni mnib9m 9vbiM9e idgil gdl no 59139^9 ei 
9vili«n9eoJodq a ,93iuoe JdgU a ,no9i9dl noiliaoq b9nim 


J^Iqquz ini niem b 
TiovT989i yTBilauB 9dl gniloannoa znaam liubnoo ini 

;ylqqu« ini niam 9dl ol ngq 9dl riliw bllaiaq ni 
aoadm liubnos ini 9dl ni baaoqiaini 9vl8v ylqque ini na 
-19691 bna n9q 9dl boa ylqqua ini niam 9di n99wi9d 

jiiov 
knlnoo biaa ol 9vl8v ylqque 9dl gnil39nno3 8n69m bna 
dsidw ni glavialni gniiob avlav 9dl naqo ol 8nB9m 
9dl nialniam ol bna bglaulsa ei tiiBsm b99)-l99d8 9rij 
ini to gnib99l 9dl gni}oiii«9i ,9eiwi9dlo b9eob 9vlav 
moii 9ldaliava iBdl ol .gnibioosi gniiub .n9q aril ol 

.iiovi9e9i yiailixua 9di 


ydaiadt aldaii8i9n9 bna aoiooe idgil bias inaoaiba In9ffl9l9 
enasm biaz inft 9dl ol balquoo znaam .langiz a 93oboiq ol 
boa ln9m9b avilienaeolodq adi gnilquooab yllaoiboiiaq loi 
9vili8n98 Irigil 9dl to }n9m93navba gniiub aoiuoa idgil 9dl 
-9b avilianaeolodq biaz ol balquoD znaam bna .muibam 
alungia sviaoai ol laluqmoa oinoil39b biaa bna ain9m 
J«al 9dl ^aamsld svbianaeoiodq boa i9luqmo3 bia« raoii 
01 enasm gnilammulli 9di 01 balquoo gnigd 8nB9m biaa 
-U ana9m gmiBninuiIIi biaz .oiaiadl zlangiz luqiuo riwmui 
aonabnoDsa ni xritam adl to ziaioaiBrio aril gnilaaimul 

.elangia bias leal 9dl riliw 


MDiYaa oracwoDaa 

^wosiaBa riO ,c9aial^ 890 ,i9aii»X .1 ntlaW 

•in ^noisoaya ,oi9M .8 .O i9t9^ ot 

Wa,2dl .oH .198 ,1WI ,11 JiBl b9ira 

(Ut—dH. .10)  .amialD d 

noilaomummoa aidqaig a loi 93iv9b gnibiooai A .1 
-que ■»! 9ead gnibio39i a gnieiiqnioD noilale gnibiooai 
■kA enasm b99M99de 4o»rie gnivi939i-bio39i a gninoq 


pu. 


JAOIMSHO 


-^T aaYomMi ovovAH eaiiari ^raajoYJoq 

m-i ig30Om OKIA 83IT8IJiaT3AiIAHD JAIflOT 

, .-  .  ^  .   .     aMA8 aHT ovajiAiaji*! 

•^!r «.'**™^. •*»»«•«>»«  WbJ  baa  tnodlH  obladU 
-aubnn i9q 9kn9a9a «t9i3o8 iiiitKMiaoNI ot eioogiaa 
_.^ ^.   _ aaimlriD 9 ahumaiM aht 

nOjOl .oVl .198 ,Od€l ,a .iqA bslll   .solwaiO oVi 
««1 ,« .iqA ylati aoitaailqqa ,ythohq uaiaiO 
(S.eii — 8 .13)   .8adal3 dl 
9n9lyqoiqyloq moil esidft gniiaqsiq lol 88930iq A .1 
3TB  eaida  rioiriw  ^ealuaatomoioam  oiloaloei  gninialnoo 
buw 8nila9Tl gniaiiqmoo .eayb ol 9viiq909i ylialuoinaq 

.aoageoriq riliw e9idd 


_ sM,»tt,e 

OVTA liaHTAaj OavmAT aKAXOUTAJIg 

^oaiiaHT v^onouoosiH anx 

??Sl»r*^^*° .?*^?*™''*» « .«>*»«oqio3 9bkfis3 

(It**— « J3)  .aaiiBi3 v 

eserrqmoo  rioiriw  isdlaal  gninnal  idi  waooiq  A .1 
-vari bnuoqmoo nooUieonagio na T9dia9l biae ol gniylqqa 

:aIunno) sdi gni 


sun 8ifiorn8ov«o3 OMnooii<ia8Aaii3 

sajTrxax 

.hiWT08^ bubIM ,aoi«aai3 ,iri9tBbloO M uaunaH 
^LH ^fioommnP ,mdnoaii8 .Y ndol bu ,93a9blToi^ 
fc"*I |M»J ,iiottrMNiio3 Ia9lin9d3 008 ot nooshM 

,. (i^II— aJ3)  mUbDT 

oWxat 9MoIuIl9o a to siaunaaooa tuo9upa 9ldal« A .1 


-IH-j-o-r   -la-a  n 


«*»'!' S*. 


gniniainoo quoij nodiaooibyd inalavonom a ei ^ sisdw 
gnivad i989}ni na a m .emola nodiao 01 luoda ol I moil 
moTi salav a jmvad lagaini na ei n .1 01 0 moii 9uUv a 

Snm bna n to nuie adj boa ,1 ot I 


rai 


t 


JAOIMaHO 


M€i ,r TSAtmAl 


larriBO )o oiBSile b iiubaoo iiltu but o} gniuflq lo) ■fusm 
ebiloe babivib ylanfl nuiins oJ sin woft tiunnoo in bbs 
dJiw rtatcisn ^ivaa bi£2 nsdw YJivsa ano ItasI is biM ni 
-no3 iBoinsv ylLnsass « ^iubnoo isliuo boB Jsini bfB< 
•moo bi£2 oJai biloe bsniBiJna-ZBj bisz gniuBq lol liub 
BodiBO oJ nodiBO io noiJzudmoo Jasfts oJ snox aobeud 
•aiBlnoo niB3iJ2 zbj b goiwBibdiiw lol liubaoo b .sbixotb 
boB ,9nox noiieudmoo adl mart abijoib nodiBO biB« joi 
biB2 lo JnsJaoo sbixoib nodiBO silJ gniniimaJsb lol eOBdm 
-noo nodiBo sdl V) siucBsm b eb toBrde ebj awsibdliw 

J>iloc bsbivib xlsnd biBS )o Ins} 


99Bqs -iBlunoB OB sbivoiq oi Isessv iBtsm sd} )o sobVuh 
liimsq oJ wtliunilnooeib gnivsri is^bI adj .nMwtsdsmI} 
01 loioByi biB2 ni zintioBsn biupil sdJ io usoob bstiniil 
9di lo »Bhu8 sbieni ad) nwwjsd soBqc iBlunnB biB* sriJ 
noqu yiu»3iq sdj ssilBups oJ is^bI mO bns l3«3v Lusm 
-8BM B abivoiq ot tB oe boB .isybI adl )o <93s) sticoqqo 


MMti,e 

»d» ot -HMisiwi ,od«bI ^1 odabl ^ttommhO .8 hs3 
bsMall 9dt Yd bsJosMiqn as cdhsmA )o utslg bsHall 
■oiadfflfnoD ^onsaS aimotA sststg 

(•T$— ££ .D)   .unlsID I 


.-  !'•>., 


..'^   !•!. 


<J» 


TBionnB biBc ni znujxim noiJoBsi biupil \o ^bod Iobo 
Ibwmisi lo inaJxa adi Jimil o gniviM is'^bI aril .saaqt 
-lue iBism isnoi adJ riliw ioaitmo ni biupil noiJoBSi sdl k> 
OJ .slBluzni yllBrtnadJ oJ boB Iseuv noiJoBsi adJ lo 93b) 
adi moii MBhu2 Uism isnni sdl .instxa iBiinBlsdua « 

.maxim aoiioBn Jod 


-9«}ao3 abiloE-biupil iMruansiauoo suouniiaoo b nl . I 
^IlBoifrav k) yiilBixilq b boB nmuloo seluq b gniarrqmoa toJ 
-•»q B io 8nLtei2na3 ifoBs nisiarij zsgfijz ToJOBdnoa bo3Bq2 
.dguo-uliarisdj aoibodlxs aduJ -ixnoMiwob b .sJelq bolsiol 
io i3}9casib sdJ .alBlq sdJ no bsiriK) zlLsd io is^bI b boB 
9x1) io i^JsniBib 9dj nsd) logTBl iBsriwamo* gnisd zllad adi 
lo ,d)iw3i3dj noiiBoidmoo sdj .aJsiq mD ni enoiiBiohaq 
9d} k> 9BBd 9di o) badoBllB noitase bowboa woUod b 
3d) \o bfls -rawol sd) no bormoi noizns^xs as ,amuk)o 
bns »aBja lota&iaoo moiJod 3d) lo ddirt ismoonwob 
ono) o) 8S oe aoi)30« bxMjbsrt wollod ad) ni gni>6flifln3) 
-noo Toaluq s bnB .gninsqo isIunnB wonan b dtiwarori) 
b9)Bio)-i9q mo))od ad) n»w)3d nmuloo ad) o) ba)3an 
.gninaqo TslunnB wotibo biB2 ad) boB alBlq 


TuarvioD 

•biu>8 o) lofiilna ^UI .boowamoH .Hqs^ )i3h»b»i'i tzK 
to  iiollnoqio3  a  ^10  .oaaaIdD  .ynaqinoD  UO  Ina 

^natfrfll 
rrt,r£ .oM .-ng ,0d9I ,S ^bM bain 
(£&£—££ .13)   .aiiiialD » 


-ixo aflUTAxa^MaT hoih qvia MUvraaaYJOM 

-MOD aaTAraMAJ YOJJA TVIAT8I8aJI KOITAa 

jAinaTAM anao<i 

baMfllJ adt ot lOfisiaM ,oldO .ttaoohMilD ,9T(a8 .Q aiwba 
lo 'ciBtanae sdl yd balaaeanqai la adhamA lo tatalS 

aTw'il iLA adt 
IXTM .oVi .ia8 ,OMt ,ri .wM balTI 
(S.U1— «£ JO)  .amIaO It 


imiaoo oodiao ad) sniflifln9)9b loft eirtaiaqqa oa id .1 
a Jo noiJanidmos bavoiqmi ad) ,biIo« babivib ylaoft a lo 
-vad ybod aviav a .aoox noiiaodnioo ba)B8noIa yllaoitwv 
ybod biaa boa 8)iuboo3 )aI)uo bna )alni banjila yllaixa gni 
bayiaoai yldaabilj ioold avlav a ^biad) lannado b jnivad 
Snrra)»ffl-biioc ano )sasl )a snivad boa laonado bias ni 
•BiBqaiq vuitomii b9i3B)8 ba)BnimBl banidmoo adT .1 y)ivB3 aao )«BaI )a bias .djuouDaiad) snibna)xa y)iv«) 
e)amio3 )Bd) ,a)8ninial yiaJiau a oJoi noiJannol «)i o> yio)  ^iuboos isluio boa Mm biaa dJiw aldaDsiisi gnbd 


M6I  ,V  YflAUMAl 


arrasAo jAioia'^o 


Ml 


araMoiis oviuiayoDaji iioa ^gaoosn 

dtod ,aiaH imna bnalwofl boa -uukibciO odol iahabaia 
ab tao^ ub .1 .a o) nongiaaa ^laQ ,aotsfdinllW lo 
-Bioqiod a ^ba ^olsoindiW ,yiiBqnioD boa niKHoal^ 

aiawalaQ lo oott 
lUMl .oVI .lag ,IMI ,01 -soA bain   .|iitwaia oK 
(dl£— €£ .13)  .8iniaI3 d 
badioeba zi }Bd) animoid gniiavooai lo) eeasoiq A .1 
-no3 eaeriqmos uasoiq doidw .niaai agnadsxa-noina na no 
aouboiq o) aniiolds d)iw nizai nabfil-animoid ad) 3ni)3B) 
animoid  gni-iavooai  bna  )naufR9 3niniB)no>animoid  a 

JnauERa ad) moil 


araviaaH3e noa euTAiiAaaA ovla aoirraM 
iiaTAw jiajioa va isiornsatva vioi80juio3 

.oiotnag .a lataa boa .yiodcmiS ,LhwodnO .A yiallH 
-tsna notl8iidmo3 ol noii|lB8a ,.atio3 tallhriiOBqaiodT 
lo  oobaioqioa  a  ,.iiiio3  ,io2biiiW  ,.aal  ^yriwaa 

anawalaQ 
ir»,8» mVI .138 .tMI ,9 .loA bain 
(Oa--e£.I3)  .iinlaI3e 


^-=©=0 


lo) no)ididfii noieoTios gninaa-n^ lo esaooiq adT .1 
-no3 baeobna na ni gnibivoiq gniaiiqmoo ia)BW laUod 
-ub -io)ididni ad) gnivad ia)6w lo diad ba)fiad a lania) 
-lB)am lo y)ilBiuIq b gniziammi yllBoiboiiaq ,niaiad) bavloz 
amaa ad) gniwBibd)iw bns disd ad) o)ni znamisaqa )aa) oil 
biaa dguoid) )naTUi3 a gniesaq .avodaaiad) aoaqa ad) o)ni 
aiuJfi-iaqraa) b o) amaz ad) gni)sad ydanad) bns znamioaqz 
yib amooad yiioiup anamioaqa ad) oz bna d)Bd biaz avoda 
bna .aoaqe bias o)ni d)Bd ia)fiw ad) moil bavom nadw 
B Tol lBWBibd)rw bna noinama oiboiiaq ad) gniuni)noo 

.boiiaq Iai)na)edua 


3LiYX(Mi)iA3 ora5iAaa)iq iioa euTAiiAqqA 
Ya aoaiiaHT eawTAvuiaa qvia 8ai3A 

V10ITAJYV10aiIA3 
boa ,aiBTol^ ^aoonnaiiuisA onaM boa oOviaM obaah»i3 
InttaastaoNI  ot  anoosiaas  ,ylatl  ,iiaIIKI  ,ino3 isIoJ 
^nimhO a ahaiaoIM ahtsuboTI laq abraoaO itaboS 

ylatl^nallM 

IOe,M8 .oV^ .ia8 ,9S«I ,€! ylal bain 

MCt ,1 .aoA ylati aobaoilqqa ,ythohq amlalD 

(1^1— eS .O)   .8iiiiaI3 € 

doidw ni aiaad)nye oi)yiB)BO a lol eu)siBqqB io)0Bai A .1 

a lo ioB))B ad) o) )oa(dus aia io)ofiai ad) lo ellaw ad) 

ba)BvaIa labau 9iu)xim noi)OBai biupil oibioa aviaonoo 

noboaai lB)am a gniziiqmoo .aiuezaiq bna aiu)B'iaqma) 

na looo o) biuR gnilooo b gni)6iu3iio lol anaam .laaaav 

,avi)oubnoo yliooq yllamiad) a Jaaaav biaa lo Ilaw ia)uo 

abisni ad) moil baoaqa )ud )naoaibB layal )na)Bi«ai-bi9a 


er«,dii,e 
YTWua HOIH OKi3ijaoiia jioa aoHraM 

YAJ3 VSLIOAA MOSn A3UI8 
ot  loasiaBB  ^l.yi  ,iiadaiitaM  ^il  ^oabaH  J  latlaW 
-Bioqioo a ,aoltaioqio3 qqillda elB3ifflad3 A alaiaidM 

bnaiyiaM lo oott 
MS,T9r .ci\/[ .lag ,9291 ,d .laM bain  .ydwaiQ ofti 
(£81— e£.D)  .amiaOd 
rigid ni aoilia y)riuq rigid a gniouboiq lol aaaooiq A .1 
-anagomori a gninnol gniziiqmoo yab niloai moil ablaiy 
OSt a bna yalo niloai baniolaonu lo aaam )OBqmoo euo 
miol ad) ni bioa oiiulliia lo agaaob )naoiaq ^rs o) )naoiaq 
£d )uoda taaal )b lo noi)uIoa axioaupa ba)Bi)naonoo b lo 
-noo )oaiib ni alidw aaam biaa gniga ,noi)Bi)naonoo )naoiaq 
lo aiu)Biaqma) a )b aiuaaaiq oiiadqeonba )b lia ri)iw )ob) 
ami) a lol bna .T 'OCM^I )oodB o) .1 "OOC )uodB moil 
-imulfi ari) yla)alqraoo yIlBi)na)adua )iavnoo o) )naioifiue 
-OBai a)Bllua munimula na o)ni ysb bisa ni yllsnigiio raun 
a)Bmi)ni ni a)nB)OBai ad) gniniB)niBm alidw ,)ouboiq noi) 
rfoua li)nu a)ouboiq noi)OBai aIi)Blovnon ari) ri)iw )o6)noo 
ri)iw aiu)xim baga ari) gnirioaal bna ,a)alqmoo ai noi)06ai 
alduloa gni)Iuaai ari) lo Ila yIlBi)nB)adua avioaaib o) ia)Bw 
y)ruiq rigid baiiaab ad) gnibivoiq ydaiad) a)ouboiq noboaai 
] .aubiaai a aa aoilia 


AieavioAM ao Y)iavo3a5i 

jm ,allhratt«ia > .atfl ,91 zofl JsloiiV^ .J maUDW 

MMIl .oV^ .lag ,ld«t ,91 aool baUa 

(Its— €£J3)  .aiiilBl3 8 


TWWkJfc'** *« 


ni mublao bna rauiaangam gnbaiaqaa lol aaaooiq A .1 
muiaangBm .abixoibyd muiolBO 8niniB)noD aasm Ifiianim a 
aaaiiqmoo aaaooiq doidw abixo muiaaogsm bns abixoibyd 
-gfim ,abixoibyd muiolao biaa lo ynula auoaupa na gninnol 
ari) gniaaaioab ,abixo muiaangBm bns abixoibyd muiaan 
amiol doidw bioa nB lo nobibbs ari) yd ynula biaa lo Hq 
aiadw )nioq ari) gninimia)ab .bnuoqmoo nuxiolao alduloa a 
-la) .aaaBaioni yIlBbnB)adoa Hq lo agnario lo a)6i ad) 
-aqaa bnB ,)nioq doua )uodB )b nobibba bioa ad) gm)Bnim 
abiloa 9d3 moil ynula biaa lo nobuloa auoaupa ad) gnbai 
, .ynula biaa lo 

88a30)ia ariHaAiio JAOiarniA 

,fiiatg .J BiO boB ,iai9a .H blanoQ ,noi3 .fl lataadD 
-«oqio3 abidiB3 ooiall ot noogiaBs ,oldO ,Bhotaoa 

iwY W9V[ lo ooitnoqioa a ,iioit ' 
I    Tr8,r8 .oVI .i»g ,IMI ,8 .daa bain 
(».M£— ££ .13)   .amlaO € 
euoaoanodiao aldixaB gnisi)iriqBig lol aaaooiq a nl .1 
-ma) gnisiJiriqaig o) laiia)Bm biaa gni)oatdu8 yd lariatam 
-odiBO aidixaB biaa .aoamul gnisi)idqBig a ni aaiu)aiaq 
-xa) otaolullao aldixafi t>asinodiBO gniad lBiia)Bm euoaoan 
-noo aaaiiqmoo rioiriw )namavoiqmi ad)  ;lBiia)Bm oU) 
bns gnisibixo-non a ri)iw aoamul biaa gnigiuq ylauouni) 
bagniqmi gniad aag gnigiuq biaa .aag auoaosnodiao-non 
aoaliua ari) Janiaga lannam gniqaawa a ni aamulov agial ni 
biaa )Bri) aami) Ila )b ,basi)iriqaig gniad Iaiia)am biaa lo 
a)alqmoo  Ii)nu  .3 *00T  )uoda  avoda  ai  aiu)Biaqma) 

.banuooo sad loaiad) nobasbidqarg 


MI 


t   JAOIMaHO 


*••! ,T YflxmiAl 


Jnsmsvoriqmi mIj .yiuiBiaqmaJ bolsvab as is bjun ti 
^o 2T3Y£l bi£a lo WK) J2B9I jB gfliaoqxs 292hqmo3 rioulw 
-utiBl biB2 io yldn»32fi gnhub Mifiij svizBids teiBoo-niMi 
isqqu adJ ylno iwd oi laad lOBibsi io xnuoi b oJ sij^ 
,   . . .ioorradj K>£hu2 

9tti riiiw 9oaBb-ioooB ni sbsm Issdw svizsidB nA .II 

.S fnifib )o bodism 


^o JAYOMaji ncn euTAiiAinA oviA agaoosn 

MAa«T8 CmjJ^ A MOSn SiaTAW 
"•^V""^?*** -^ MwUDW boa qauuhtooH .Q rfnwl 

.HO UBodaliO ,x0n3oM .J sosMa Imui ,«bii«h»if|»yi 
— 3^ •MNTifl * allBTlS ,i3iaa ot noosiiia .jdiO 

(le— «s .o)  .HBtBO II 


•audo iosd buse ba< i9dai£d3 isldmirt bue oMwJsd Jixib 
gllBw iTOi bsDBqg biB« gnibuloai iiow toub lalBsd ;i9d 
gninsqo laini lis biB^ gmJosiinoo lisda UaribnilYO bus biu 
Jnil gfliissTtxs loi enasm boB U'wbaoo isiByii bias dJiw 
btBt d^uoidi woft giihub tnasiig i'ib sdJ moii eolaiiuq 
gnhub 3i3riq20fnJB Jnaidma arfj oj s^Btzsq iBlu3ii>iin38 
"{Iqqus »Jbw soibulaoi taaam bias .noiJsisqo gni>nb biB« 
lidtnado iaad biB2 oi noiJasnnoa Jsini ob gnivad eoBsni 
at 9vtlBi»qo boB gaiflsqo t»tiBdx9 lia biB< ol bseoqBlxi/i 
lU IcuBdxs sdJ ol 1SI0UO3 "flbiBwnwob isJbw ssiBdoeib 
iBohbflilYo bJB* io aafihue sbieni sril JzniBgB boB woft 
3dl niBlniBm ol 38B«2Bq wofi iIb TBlu3ii>in»2 biBa ni IIbw 
.noilBisqo gniYib b gnhub noilibaos law b oi »niB2 


i^J^^feSii: 


YJflMsesA oraxDicMAy Jain 

••r.r>i .on /»8 ,li«l .ti'SoiSw **'**^' 
(£££— eejD)  .«^iri3» 


MUJia OMiYiia araxANismA^ 
(•11— MJ3) .^tabe 


nuTUa ua IrrojBa b jniiBibYdsb V) Baoooiq adT .1 
xnoTi insnoqmoo biupil sdl gnbrusqog YlUilini .gniehqmoo 
-dToebB .mBSTie eBg ifiiuiBn sdi io Insnoqmoo zuootaa adJ 
4i»noqmo3 wjoaeBg biB« moai loqav isibw boa latBw gni 
-<hO«b« ,inB3tl8 8B3 iBTUlBfl biBi io ooilToq B gfliwBibdliw 
■loq owBTbdliw biB« moii loqBV isIbw boB lalBw sdl gni 
biB» gniwoft MiiBTiadi .mBsrue aag Lnuifin lABt io noil 
atamilni ni mBSTi* eBg Lsiulan biB« io noinoq owBibdliw 
«Bg iBiuiBfl biB2 io inanoqmoo biupil biB2 diiw loElnoo 
ei insooqnKW biupU biaa oi lalBw aril ydaiadw mB9iit 
biBt io noinoq nwBibdiiw bias ^d moiiyiadi boqqiiia 
■ralia noilKXi nwsibdiiw biB« gniwoft .mavUt tag IbiuIbu 
2«g iBiulsn biB« oini insnoqinoo biupil biB« riliw loBlnoo 
-dioebfi iBiiaiBm sdj gmiBianagai yUBoiboriaq bnB mB«l« 
msnoqmoo zooaeBg biB* moii loqBv lalaw bna tsIbw gni 
moii ToqBv T3IBW bos -BiBw gnJdioibB iBiiMBfli adi bna 
.mssfUt sag laiulan bias Io noilK)q owaibdliw biaa 


abald loi^ob ounb isiib Mririoam gniiannaqaq a nl .1 
IhtU nunb -ahb laoiibniiYO yliawnsg a .noiianidmoa 
laqaq io daw a \nb ol aoaiiua lamaixa dioonu a gnivad 
loiaob Ol Ibrig biae dliw laaJnoo ni abald loloob b .noaiadi 
to liaq fi .boJBJoi ei Ui>di aril ta nunb aril moil daw adi 
-noqqu* loi nunb aril io «bna alicoqqo no eooiloai liad« 
loi nunb aril io bna rfosa no bsari a bna nunb aril gni 
guiznqnioo llsde blB^ .Ilada bna wioiloa* llBda biB« gninioi 
-Ol bablaw aia rioidw uioilsaa laoribnilYo io ylila-uilq a 
\(IlBiln6i2du2 zanalq ni gniyl amaae la bna ol bna ladiaa 
la bna znoiioaz liade biBa io eijui aril ol laluoibnaqiaq 
-raaae gniad znoilaae laaiiboilYO bia« io liaq laiuo aril laaal 
io abuiuo abald loiaob aril larii o« YlIaUnaiainmoTio caal 
emaaz biaa eailiavo doidw daw laqaq a io aanSnoo aril 

•93aiiiM ttalmaai a no saiaiaqo 


MMlltC 

craaioM-aj03 oi^oam io aonraM   i. 
_, , jaaHw arngAJiaA '^^ 

VMUM tembaiD ,dT ot noa|lMi ,oiilO ^nofiNI 
.^^ .. ^^*0 Jbamahtt^ ^o3 *iilib«M 

(Tft—n JO)  MHiaO 11 


-laini na djiw aeu loi yldraatta gnisrioqav Isui a nl  I 
bna bloiinani aiaini ob gnivad aoigna noiteodinoo Ian 


,bobaod-aiMn J»bioai-bloa gniiam io bodlam a ol £ 
» nay*! al^mila niaiadw aqyi aril io daadw aviaarda 
•niBTg avisaida bolao>ni2ai ailonadq .aviiiMae-aniwaiq 
aril ,bIo«n b m boldmazza vib Inamasioiniai suoidA boa 
-aomlB IB 91u^etnq rigid labou babtom ei alanimal gnilloaai 
badw bobiom sdi baa iaadw a imoi ol aiidanqmai aiiadq 


Mei  ,V YflAUMAl 


aTTaSAO JAIORIO 


881 


biaa io noiiBsiaiana gniisninnal YlIaailBmoiUB loi enaam 
esiidai atli io noiiibnos ^b a ol aenoqaai ni lalaari niam 
-mal aanae ol banoiliaoq lalaomiadl loilnos a gnibulani 
baninnalabaiq b Ib qiii ol bns ssiidBi io eaeii aiulBiaq 
bosigiana-ab gniad lalaad nifim biBe .aiulaiaqmal rigid 
wi enaMD ;lBlaoniiaril bisa io gniqqiii ol aznoqzai ni 
gnibubni iBlzormarij biBZ io aiulBiaqmal qiil aril gni-OBv 
bnooae bisz naawiad bal^annoa lalsari siiloala gnizaid b 
taiii a la gniqqiii lalaonnaril biaa .elBnirmal biirii bnB 
basigiana ei laisari gniesid bisz nariw aiulBiaqmal oiidsi 
gnizBJd biaa nariw aiulsiaqraa) aiidsi bnooaz a Ib bns 
-laqo Yllfiunam noilieoq-owl bna ; basigiana Ion ai lalaad 
biB2 io bna larilo aril ol baloannoa zneam rialiwz alda 
bi62 .lalBari gnizBid bisg io bna ano o) bns isjsad niam 
ol balaannoa gniad noiliaoq laift aii ni ansam dsiiwa 
ladlo aril ol bna alaninnal biidi bnB bnooaa bisa io ano 
-338 ali ni anaam doliwa biaa .laiaari gniaaid biaa io bna 
-aaa biaa io larilo aril ol balsaonoo gniad noilieoq bno 

.alaninnal biirii bna bno 


I riaaa aia lad) nuinabdylom io aiaaria io yiilaiulq a io 

io yjilaiulq a riliw balamallB aia Jaril bna .iairii tlim 

o^0£  bna laiain  <}?08 idgiaw yd nialnoo larii eiaada 

JtaidI tihn Z riaaa aia larii bna muimoids 


£8MII,e 

ajTAHA^iA ovn/sia ayievio^gaji ynoiMiiH 

"* ?***9i^ •^  .aahailD J8  .aniavIIaM .T onO 

aionUII to ooitnoqioa a ..aol ^oUaoX ysiaoa 

ei£.*l8 MVi .lag ,9891 ,«i Y,M bain 

(S^— M .13)  jtmkalO d 


Jiauia-flaHgAW aoi noxoAjiTxa tvoj 

|>tyaM ailT ol loagiaaa ,bwoI ^lanohO .iiftaaaa .2 luaS 

nawalaa to aobawqioa a ,«woI ,iiotwak^ .yoaqmoD 

e80,K01 .oV[ .lag ,ldf 1 ,91 .-iqA baU? 


'^■^  1. 


[mm 


^ 


5Hi f  -i. 


toI balnuom labnilyo a gnivari layib aariiob a nl .1 
.baiib ad ol aarilob aril aviaoai ol balqsba bna noilaloi 
a 4iuo^:o biaa ni lalaad a .liuoiio kaiiiDab na .nai a 
labnilyo bisa aialoi ol aviiBiaqo bnB liuoiio biaa ni loiom 
gniiBiaqo liuoiio biaa ni anaam lamil bna .nsi biaa bna 
lalaari biaa io noiiaiaqo aril gninala loi anaam riaiiwe 
loi anaam gniaiiqmoo Inamavoiqmi aril .lolom biaa bna 
abivoiq ol liuaiia aril ni anaam lamil biaa gnilaannoo 
Toi enaam gniaiiqmoo tayib biaa io noiiaiaqo oiismoiua 
baman-laal biaa ,iayib biaa ni anoiiibnoa ylibimuri gnianaa 
m aaivab woft inanua avianoqaai-lrigil a gnibubni anaam 
-da a-u/iaiom a .liuaiio biaa ni aoiuoa irigil a .liuoiia biaa 
biaa ol npiisbi aviznoqaai ni baoalq UiialBm Inadioa 
-am biaa .aoivab aviznoqaai Irigil biaa bna irigil io aoiuoa 
sdl ni aiulaiom io aagnario ol avbianaa loloa gniad Uiial 
biaa ol aoiuoa bisa moii irigil io ylianalni aril yiav ol layib 
Inanua ol avianoqaai anaam bna .aoivab avianoqaai-ldgil 
anaam lamil biaa loannoa ol asivab avianoqaai-irigil aril ni 
9dl ni lia aril io Inalnoo aiulaiom adI riliw aonabioooa ni 

.layib 


ot 


gniiub aoiidai gniyib bna gniriaaw loi aniriaam a nl .1 

laaiibnilyo yllaianag b .anoilaiaqo gniyib bna gniriaaw 

baoaqa bna Haw inoii b .Ibria iBoiibnilya b gnibubni dui 

a eabivoiq dul biaa ydaiadw .ailaw laai laluo bna lanni 

lanni biaa bna Haw Inoii biaa naawiad ladmaria laldmul 

biaa naawiad ladmada iaad a eabivoiq bna ,IIaw laai 

biaa ni banoiliaoq muib alaioiiaq aldalaloi a .allaw laai 

-lub eoiidBi gnildmul bna gniviaoai loi ladmada laldmuJ 

-mam lallaqmi na ^anoilaiaqo gniyib bne gnirizsw aril gni 

a gnivari bna allaw laai baaaqa biaa naawiad balaaol lad 

ladmada laldmul biaa riliw gnilsoinummoo abia noiloua 

na jllaw laai lanni biaa ni gninaqo aiaini na riguoiril 

bna gninaqo aiaini biaa moii baaaqe liubnos Izusrixa 

•mado ioad biaa riliw aiariqaomla inaidma aril gniloannoa 

iiow bub ;IIbw laai laiuo bisz ni gninaqo hb riguoiril lad 

Ibda laaiibnilya biaa bnfi ellaw laai ba3Bqa biaa gnibubni 

-xa agaeaaq woft lia ialu3ii>imaa a gnibivoiq dul biaa io 

-mi biaa io abie aiueaaiq aril moii yibiawnwob gnibnal 

laaiibailya bias io noinoq mollod adI ol ladmam lallaq 

ol goimqo teuarixa biaa ol ylbiawqu aonaril bna Ibria 

-ma adI ol lallaqmi biae moii bagiadaaib lia aril loaiib 

laoribnilyo biat ni gninaqo laini lia na ;aiulaiaqmal inaid 

balaiaqaa bna allaw iBai laluo bna lanni biae naawiad Ibrie 

;iiow bob biBa yd egninaqo lausrixa bna aiaini biae moii 

Jaad ol gninaqo laini lia biat oini gnibnalxa ansam gniiaari 

-BOO lalaad ;gatnaqo laini lia biaa gniialna lia tnaidraa 


mnrnD jojrmoD uTtsia Dunoaja 

lBiaf»ai ot wasbu ..yS ^alUvdooJ ..il ,aatod3 SI amiD 

*** .-f^ *** oottaioqioa • .yiuMimoD ahtaaia 

tXl^Ut .oV[ .lag ,IW| ,0€ JdO bdia 

(l^—U .13)  .MokO • 


—^1    *'>— viitiUL/ 


-^•^T=T 


**! ■ "»  r>i> 


L. 


ir-i 


-mario gniyib a gnivari anirisara gniyib aiidai a nl .1 
laari gniyib gniylqqoe loi laiaari aiii^ab niam a bna lad 
ol balqaba liuaiia loilnoa a riadmeda biae ni eaiidai ol 
-ni lawoq io aaiuoa aiiw-aairil a eaoioa babannoo ad 
bna laifl biaa .alaninnal biirii bna bnooae .laift gnibub 
biirii biaa bne afanimiai lawoq gniad elanimial bnooae 
-vari lalaari niam biae .lanimial laHuan a gniad lanimiai 
llanimial inft biae ol baiaaoooa ioaiadl boa ano gni 


idx 


JAOIMSHO 


innub nstis touinoo biw moil noUwmoisb oi sldbqsosue 
-qua siBiboamiai bi&z gninuunum bas .agaja jjifl bia« 
gnnob isarfg eutig bow dJiw loaiaoo lo luo zinioq noq 
-moo }9od2 ufilg 3dJ oiMsdw gmbbsd k) sgjus booosc s 
.ooiJcixjgAaoo lend tli oi guibosd <ii eafsiq 


W«l ,T  YHAlJMAl 


*dei  ,7  YHAUWAl 


-iw smiJ « TO} .3 '00^ ot 00£ tuods \o siuJnoqinaJ « is 
+ M to} -f-H io 3gn£ri3X9 LsUnAjedui b ssuboiq oJ loabd 

.Islam ilsilB goiad M .ueig aril ni 


-ASA-^HTIW HTWOflO TVIAJ5 OranOIHVII 
^OMaHT 8TJA8 CMA JI3AJIU 

V> iioilno<no» • ^Y.K 4ioY W9K ..ad ^o3 A mM 

MM«iwoM.i»«,iMt,it.MaiMiri jn»w«iaoH 

-nioa daidw .riJwoig Jnalq gnbslugai loi ewaoiq A .1 
hmomij gnuidirini-dJwoTg £ riiiw iiulq a gnboaJnoo ssehq 
-d io gniJsuMoo quoig adi moii baJ3aIa2 bnuoqmoo a io 
-nifi .UJam riiTsa-anilfiilB .kiam ilsili adJ bas Iiobiubsb 
^oo^odi tibu ooilibbfi aainu biu nuiinom 


^MAJ ^O aJIUTDATJVIAM ^O QOHt^IM 
j^OoH .11 tndofl bai ^rf|bH lMmbT»ID ,iaiil«0 toiUA 
*^- . . .  ^ ^'^ *•* aottnoqiaa b ,YiuMMno3 


aameaav^ ovoYOiiTgaa acw ooirraM 

^Hoq9[bbiM .tsoianoa .^ ritoonX bat IrulIiW .H aol 
lo aott«ioqi03 a ^ooteioqioD 3W1 ot nonjisM ^Y.VI 

€I8>« .OW .«8 .li«l ,M U.I b*in  .*rf,JSalJ? 

floiilw aW jnalq baiiaabnu gniNfouzab lo boriJarn adT .1 
-BTlnaoaoo bcu Jmjomfi Isbioidiad s gniylqqB aaahqmoo 
9dJ OJ 9JamBd-u»(lYnadqoTOld3ib-^,£)-H lydJain to noiJ 

.botoaJoiq ad oJ uiool 


■ \ 


^^^^^J^^^J?^"^ euTAJiA-nA aviA aoHraM 
wiTA^a^io orarrauowa a ra mvot 

b*M0U o* loasfatt ..^ .aOlTMniioM ^adoJI .3 bbooa 

Tsrial wai^ lo oottrKMnos ■ ,aottnoqio3 bstg ntste 

»n,££l .oM .lae ,ld91 ,01 ^l b9lFI 


adi to aurtoiru* agbhd b gniiBm to bodJam adT .1 
YtUBTuIq fi gnirtoqqua eaziiqmoo daidw badhoeab Uah 
MTiw adJ to MoiJToq jBBal JB oiaiadw ybttb ob ai eaiiw to 
v!!Z* '"^'^ nommoo b ni ^illBboBtedua baiBooI aiB 

-)Toqqo« aoBlq biB« ni anil YiBnigami nommoo b iaxiBiU 
nouBlai b©3Bqa ni LmaJBm eooauiv to aboi to liaq b am 
omelq B OJ gniJBad .wiiw biBc moii boB lariJo doBa mo-a 
TiBq biB« to doBa to abia ano ylno to djgnal adJ noiJibnoo 
narti bnB gnuBsd adJ gmoniJnoo«a) .aboi ba^Bos to 
Mbtt MJiBlq bxBt adJ gnolB ladJagoJ eboi biat adj gnignhid 
Sniataiq bnB anil \nsnigBmi biBa aril gnoU boB JoaiadJ 
oiJMlq biB« najjBfl oJ aaioi Jnaiarftue dJiw ladJagoj madJ 
to enomoq bi8< dJiw eboi biBa ladJagoJ nioi oJ boB cabii 
.OMwJadaiadJ Jnioi adJ ni babbadma laiiw adJ 


a 


I. : 


• •  J   ^^- 


ir«.itr .on .i»g ,9891 > .dai Kmr 


aiB aanii abixo noii doidw ni aaasoiq gniJJaupnd b nl .1 
.WiJBTBqqB gniJBad a ni aiuJBiaqmaJ balBvab aa oJ bajaad 
bamBqmo33B »a«aopi7d oJni bauaiq aia aanfl balBad adJ 
adJ .balooo aiB taJJaoprid adJ bnB .aanfi baJJauptidnu yd 
-nu adJ gnilbnBd to bodJam a to dJiwaiadJ ooiiBflidmoo 
dgooTdJ msaiJa liB nB gnioio} gniaiiqmoo zanft baJJat/prid 
•aJJaopnd adJ tooo oJ aanii baJJaupiidno bnB eaJJaopiid adJ 
9d3 niBTJna bnB qo ioiq oJ yjlaolav Jnaioffioa b Jb bnB 
bflB mBaiJg TiB adJ gnigiBriaaib bnB ,«anii baJJaupridnu 
noUBOoI B JB BuJBTfiqqB gnUBad adJ oJni aanxi baniBUna 
YTBbnooae baJBadaiq cb eavia* mBanJ* lia ad» doidw ia 
yteo bal3Y39i sib aanft baniBUna adJ bnB liB noiiwjdmoo 
-9«do« bnB qaJa gniJsad adJ to noiJioq land adJ dguoidJ 
ni qaJa gniJBad adJ to noiJioq adJ acBqyd bnB sqaJt Jnaop 
noiJBool biBa .baJaad aiB Jnfl sand bloo gnimooni daidw 
jniJTOd adJ avaal sand daidw ia Huoq adJ osowJad gniad 


iaHa nianadw sJaoda eaalg gnibnad to bodJam a nl  f 
sflBiq iBJnosiTod yllBiJnBJadua a ai baJioqqua ai Jaada mbIb 

Lsnou.bbB douiw eauimauxa iBnibuJignoI aJi aJBibaorotni 
avodB bnB ariBlq taJnosriod xIUiJnBJadoa biaa ni »ib aJnioo 
J»ada aaB^ bcBa niaiadw bnB .aoBhoa gniqada bavTuo biM 
-nw iBna B oJm Jnad bnB jnioq gninaJioa aJi oJ baJBad li 
JBad Yd »Bho8 gmqBda bisa oJ gninnotooo nocJBTuift 
biB8 gniniBJniBm gniariqmoo Jnamavoiqmi adJ jaiggL 

^t.rr^K "^"^ «"*'^ io agBJa jna B gnimb 
-ovUBlai ai bnB .aoBhw gotqada biaa biBwoJ ybw Jtbo obb 
JOBJnoo moii noiJannoiab oJ yJilidiJqaoaua mo^ aSrtW 
-qn; atBil>amiaJni biB. gniJoBiJ^ ^nioq noqqu. ^S 
J*>da ..Big adJiaJiB uBig adJ dJiw JobJ^ moS^aJnioqJiS 
«Ji bnB nouiaoq JbA UiJini aJi naowJad yaw JiBq baggB. wd 

9Tom ad OJ batBad naad tad Jaada aaalg biaa nadw boB 

II— .0.0 ««T 


•I' 


adJ OJ Joaqaai dJiw yllBiaJBl baiaggBJa gniad aJsIq rioBa 
to abu maauanwob adJ no aJalq JnaoBibB adJ ni aaaiirio 
91B liB adJ yd barriBO aabiJiBq Jaub ydaiadw ^asJa adJ 
to i3BJa btaa dgooidJ awoft lia adj aB balJaw Ylavij3aBa 
.aalBlq 

M9,bii,e 

^^^^^"^ """^ JMTjn jiiA yimxa-sAATm 

MW/LAH3SM avuia OKi3uaaji aaa^e 

InaiiaO o) -na^fna  .oWO  .BilaboBy  .wKI  .1 alnoNI 
10 iH>tlBioqK» B ^dDlM ^tio-daa ,iioilnoqio3 noioM 

/"   ♦* (*9t— 88J3)   .aaiann 


aTTaSAO JAIOR'io 


gnigBO B gnibubni aoivab laJlft lia gninaala-Uaa b nl .1 
OJ aldBJoannoo JaUuo as baa ladnuda Jaini na gninflab 
-OT Jnamaia iajm laoiibnilYo a .maJaya noiJoubni lie nfi 
boa T96maiki JaIni  adJ aJaibannaJni  baJioqquz  '^IdsJBj 
adJ niriJiw baJnuom ladmam akson a .gninaqo JalJoo ariJ 
Jalni ariJ dJiw aldaagagna gninaqo nB gnivad baa gniaao 
enaam bna .Jnamala laJW adJ to aaahua baeoqxa ladmado 
sdJ dgooidJ wofi lia gninaala lajlft aaiavai gniauao to) 
XWaJBJoi loi anaam rgninaqo abson bna Jnanrala laJlfl 
«IJ OJ aviJalai Jnamate laJift adJ gniviib bna gniJioqqua 
-Jnuom yldaJaJOT anidioj a gnibuloni akson gninaalo laJlft 
baoobni woB lia adJ yd navhib baa JalJoo adJ niriJiw ba 
T^ubOT baaqa aqyj Had a baa Jnamala laJlfl adJ dgotxirij 
bsaqa biae .Jnamala laJlfl bna anidiuj adJ aJaibannaJni 
batioqqua quo noiJaaai yianoiJaJa a gniaiiqmoo laoubai 
B bna JaUuo adJ dJiw JnamngUa laijus ni gniaao adJ yd 
baaoqqo booaqa ni Jnamala laJlii adJ yd bainao qua navrib 
gmvad aiadmam qua biaa .quo noiJoa^i adJ oJ nobalai 
-iu« laoinoo-oJauii baniloni yllaiJnaiafiib bna ylaJiaoqqo 
bna yldaJBJoi allad yiaJanalq !o yjilaiulq a .noaiadj aaoai 
to aaoahua laoinoo-oJunJ ariJ dJiw aldaagagna ylgniviib 
-Jioqqua yldaJaJoi larnao lalunna na .aiadmam qua biaa 
biaa gniJioqqua yldaJaJoi anaam Jlada bos .2llBd bias gai 
dJ<wf aldaasagna ylgnivrib bna gniaaa biaa nidJiw anidiuJ 

.tUad yiaJaoalq biaa 


oex 

-Bqae lau! rzabubni yldmaeaa daidw bns .bloiinam Jaoadxa 
bna iiB to aiuJxim baiaJam b gniviaan to\ anaam gniJai 
118 adj to nouioq Toiem a Jeaal Ja gniiaiBqaa lol bna laui 
JaiJoo Jaifi a gmvad anaam gniJaiaqae biaa .laul adJ mo-fl 
bnoaaa a gmvari bna batoaiib ai laui ariJ dairiw oJ Jioq 
wiaam gnuim bna .baJaaiib ai lia adJ riaidw oJ Jioq Jabuo 
to blolmam aiBJni adJ oj balquoa Jioq telJuo na gmvad 
Jaini Jeiii a gmvad bna anigna noiJaudmoa lamaJni adJ 
gnuaiaqae biaa to Jioq JaUoo bnoaae bisa oJ balquoa Jioq 
-ox B gmvBd bna moiteiadj lia adJ gniviaaai t6\ anaam 
isUidirt b^nola na :to noiJanidmoa adj ,jToq Joini bno 
Jauadxa adj Jnaaajba baJnoom ladmam laaoBriaxa Jaad 
Jaad avnab oJ anigna noiJaudmoa lamaJni adj to bloiinam 
oJ balqooo JaIni na gnivad Jinu gniximoJa na .moiiaiadJ 
gnivad bna anaam gniteiaqoa biaa to Jioq Jobuo Jeift biaa 
-xa Jaad lakiduJ biaa to bna Jaii! a oJ bolquoa JoUoo na 
alsson a gmbulani Jmu gnisimoJa biaa .lodmam lagnada 
biae moii bu! adJ gnieuaa loi toaiadJ Jalluo adJ Ja anaam 
biB8 odm yaiqa a aa baauboUni ad o> anaam gniiBiaqae 
tmu gnixunoJB biaa bna .ladmam lagnariaxa Jaad laluduJ 
isanui a moil lia gniaoboUni lol enaam lakduj gnibulani 
anaam alsson biaa oJ Jinu gnisimoJa biaa to Jakii lia 
OJ anaam gnilaiaqae biae to Jnabnaqabni dJaq a gnola 
gnOquoa enaam .yaiqa a oJni laui biaa gninnoi ni Jeieea 
i^dmam lagoadaxa Jaad laluduJ. biaa to bna bnoaae adJ 
-OTJrn -kA anaam gnixim adj to Jioq JaIni bnoaaa biaa oJ 
bw oJ -wdmam laloduj bist moii iaoi basiioqav gniaob 
-mam laluduJ lanoiJibba to yJilaiuIq a bna .anaam gnixim 
banoiJnam Jaiii biaa ni ladJona aoo >naa8ibB bUnuom aiad 
baa dJiwaiariJ qidanoiJalai lanibujignol ni ladmam lakidw 
toul wU to nodasnoqav adJ ni Jaiaaa oJ lodJona ano dJiw 
••wdmam laluduj baman-Jaiii biaa dguoidJ baeaaq 


M9«dll^ 

W*,d8r .on .1,8 ,8891 ,81 .loA balfi^^ 
(T8£— 88J3)  jaadia3%t 


.^■•ii 


^^^^w 


^JO ^O V^OITAeMIJAiLIAgaa 
,9Mia:n  ,shB^  ,iiiMifinda  laa*l  boa  ot»I3  al  «n«}<v 

9B9I ,0€ xaMvMurfl nottBdUqqs ,ythoiiq siniidD 
(le— 8d JD)  MidalO 9 

aaenqmoa Jadi aaalg gnixinilailaaab to bodJam A  I 
^o iBJam ilajlla bna aailia gnkiiaJnoa aaalg gnieiammi 
aiom yllaiJnaJadua Jon Jud amoe gniniaJnoa dJad a ni 
taaimienoa .kiJnaaaa aJi aa .gnivad bna laJaw mi nadJ 

^ ?^ ,»*^."w^ t»vxi9b ai noiJaa daidw .+H .noilaa 
.aaJadqIoB biaa bna biaa aimllue baJaUnaaooa to gniJeienoa 


yfomauxa gnivomai loi euJaiaqqa gninaaI>Tia nl  I 
JMib a gnianqmoa .lia moii ealaiJiaq Jaub babivib ylanft 
djuoidJ laeeav loJanimila aiuJaiom a bna laeeav lojilioa 
lajBV.  baaaaq yllanaa ad yam banaala ad oJ lia daidw 

Som K-^"'*? '''** ^? ^"*" * jniiavilab loi ebaad yaiqa 
-worn biae m enaam bna .laaaav loJaaltoa biaa gniiaJna ^ 
vaaw nabal-Jaub gnivomai loi laeeav loJanimiia aim 
B gmenqmoa Jnamavoiqmi adJ .lia adJ mo-fl eJalqoib 
ylaeiavenau gnibnaJxa aaJalq aaiiiio baaaqa to S 
.laeeav loJaaUoa biaa dgooiriJ v/oft lia to dJaq adj eeo^ 
LllTf '»?^ * Yd baJBiohaq gniad aJalq daue da^ 
qulenouBlai abie-yd-abia ni bagnana eaaftiio wonan gno^ 

y^aJB o a^ Sf ^T ^ ^ '"^' ^nibaaaxa Jon 
yd aJalq amae adJ m eaaftno Jnaaajba moii baaaqe gniad 
m eaaano adJ ,dtbiw «Ji aaiwj nadJ ..aljon aaSuS a 


8dl 


JAOIMSHO 


W«l ,T YHAUWAl 


»,TII,€ 


88A J3 aoAiiayaa airr to ISSqu aSSJ?^ 

(M— W .O)   om^bO T 

3ldsl989v moii eninnsj gnivomai to bodJsm adT I 
8mJ3«Jno3 eaehqaioo doiilw ea«b a^Bwvsd sdi \o gbiupil 
mBiMJYloq lyniv W ahamyloq s dJiw biopU sldsJMsv biw 
siuJBiaqmsi s oJ nuUasI lyniv-H m gmJaad yd toniaJdo 
8 lo »n»Miq 3dJ ai .3 'OOS oJ .D '0^ Juods raoii \o 
3to«3 OJ JsyUjiw nobaihamyloq iluiU ob lo Jnuoma IlBtn2 

.ydnad} laimiBi io aouqiozbB 


JJArawayragA^ no maw to woiTAvnoA 

m«»^  .a nhsO  boa  ^sfDrcttsyH  ,iriiriifoe Uraa 

(Wt .om ,(ttf I) ,bo3 .8.a ,2£ jIHt ^bin bahunO) 
T3qqo3 smJsJKHosiq lol seaaoiq nooahismsa « nl .1 
to eiudm yd Use Tsqqoo « Jo ooUuIm euoMjpB cu tnoii 
sriJ snijjvitofi «38nqmo3 datdw JnsmavoTqmi sdJ .bioin 
-Jtofini avomai ol bias »uoju\luz riJiw Jflsmjfis-u yd bioin 
.Isioin 9d} io saehue sd) moii nriii jniiav 


aaij SHT cmA 

,b«>JI n»aai»JI M» ^oo3 auimw mahoU 

Mv^a .oM .-ne ,id«i ,«i Jul b»iri 


Hnw  MinjjYJiaa ao  iviaMaviFiasi vnVa'^ 

"^"^  "L **L7S"»*** -"^ .o»«W3 ,y»l«nD .A iona 
-..^^" *** oott«To<noo • ,9himenl 

(#81— <T.n^  .«iiirf3e « 5^ 

^1.0 mo-rt Io yII«iJn9M3 jniiziznoo nobieoqmoo a' l' 
quoTg 3dj mo-rt bsJoofx iBhatsm s io Jdjbw yd *€ ol 
-xim bm sbnodib muioBJii .sbidiBo nsJegnm to snlJrfenpo 

.muillyisd sonaUd ,)o9i3di wiul 


L . 


SS^SSSS.^^^" ^^J^ amo5ia muviimuja 

MVIAOWAM aVlA .MUINIOilHD .xiAaOD 

i*f,« .oK .i»e .tdfi ,di .d9T b»in .gniwiia oJi 

(Ul— 2r .O)   .MiiiBiD d 

yIlBiJn3«» 8ni)«i«0O3 .yollu asnoid muninmlB nA if 
*0.V OJ ,390.1 mo-rt .munimulB <3M).0£ oJ #?£ M \o 
OJ *?T>.0 mo-rt .awnBgnam ;J?8.8 oJ <}?€.£ moij .noii 
3dJ bHB rauimoTdo *0.d oJ *?V^.O moii jUdoo *0 d 
-TBrio 8ni3d yoIlB bisz .laqqoa yIlBiJaBj2du8 8nj3d sonBlBd 
bOB »nBj2i«3i noieonoa Jnallsoxs anivBd yd basiiaJoB 
.930Bj«wi TB3W biiB «»ndaooJ bsvoiqini gnivad 


-30iq noUBlnannsi boB 8niIiod now euoonhnoo a nl I 
3dJ ananqmoo now 'nswyid gniJBytJ io boiH-im b eu 
balnarmateu ol now 'n^wnd anuiwnnsi ^aibbB io wnJe 
-mat B moii bslooo anisd <i lajJel adj slidw now 'rwwyid 
-mai 9dJ jBriJ oe Jaioq gnHiod zJi ot iBupa joodB nuJnaq 
.T "MI woiod 2i Tuijxim adJ Io JurtBTsq 


eM,rii,e 
JAuaTAM oraxAiia 

awY w»l>l Io nolhnoqioa a .ynaqmoD ot&na 


--J,TII,£ 

aviA YTLnaATAJA^ oragAJiora ao aoHTaM 

i!'!!!llLj?!_J!!*'*^ ,r*™*^  ^itt»d«8  .198IKIW  dqMOl 


.V 


iw,£8 Ai]/[ .i»e ,Mf 1 ,1 j^ fc^in 

(••— «J3)  JMniaOr 

-ni io bodJam nobouboiq  daid .kbismnioo sdT  I 
louboiq kriM B io yJilidbesaib boB yiUidBifilaq sflisB9i3 
biat io ooUaxinijBiag yd liraJnoa doiajj djiri b jnivBd 
:io aqaJz adJ ssehqnKX} dsidw .doiBls 
;d«Bm soft ybvilBlan b oJ buboiq Ib»i3o sdJ aoioobsi 
-mu baUoTJooo b Jb duun adl aniaaavba yllBainBdoam 
-nandot io aoox sniaoaibaoMiq b dsuoidl aiai nnoi 

;ibsi»Ilai} 


B ammqmoo viinoAutuun io stoiriB Jnsbnaqabni nA  l 
bOB bsDBlq 3d oJ bsJqabB sqstU baninnaisbsiq io ybod 
.ydyisdJ isdJagoJ banJoi ad oJ enaq inaoaibB uiie ni baeoi 
yoIlB aeBdq-UIom b io yllBilnawa baeoqmoo ybod biB* 

-iflBJiJ ^O^-OS io enoinoqoiq io ^nsi adi ni aeBdq yolla 
-tzaaoo XBdq ladiona (£) boB .laqqoo <3?OI-08 boB am 
Mvia io ylUilmtM bawqmoo yolla laqqoo-iavli* b io jni 

; .l«iq03  bOB 


hbei  ,V  YflAUMAl 


aTTaSAO JAIOITIO 


bateau adi io enoinoq jniwBTbdJiw .niaiadJ latem aril io  -moo riaidw bno/ad auJBTBoaii arfi ni tnirv, - h«-. .. ♦-,-- 
n9»IombiB«8niJB3TlbnB;«anosbiB«ioi8BladlfnoTilBJam onoyao aojBiBqqB adl m Joioq b boa euJaiaqq. 

.sacaao ooutud 

-MuraMujA oraxAM Ji<w egaoofl^ 

8YOJJA VlODUIg 
uiuudol bfu OtlawsainOHiihaa ,iay»iiiIdo^ cutsol tana 
^ablsbiiadH )o dtod  ,imiMW hadoH  baa ttimifoe 
-ahtenbiil-inatiiimiriA ot nouiina ,yiiaiin»0 Ji»b«a 
fcote-tnlol « JbnahsxMwg ^qqiilD ,AMfcailM»0.inltdA 
.^. bnahasHwS Io ynaainoo 

«f I ,I£ .inA boahsxttwg noitaaUqqa ,ythohq BariaO 

(•I— 8r.n)) jmnaa^ 


naoi aniaubo-dm yd eanox biB« io ano teaal 1b ni lataco 

ioaiadi motlod aril laaa lailatn naUom io ybod biBC oini esa 

.cailrtuqaii suoasBS 9o aviib boB Ibm adl alaaimaq ol 


Wf^Il,£ 

oviiggAoaa Hoa euTAiiA^qA ovia aoirraNi 
MUUDAy A ra ecmjQij 

ipi^iRa .ynanmO ,(jilaM) naiiaH .lalwidfinA immW 
nad-aoo io baa .H^f.m.O unartiU O -W ot Uad-aao io 
-taH boa (otaM) oaoaH ^IsdadlMssoattiA Idatndofl ot 
Mwitaioqioa dtod .ylavtbaqsai ,yaaan»d ,(iiuSS) n%yih 

.-  «^ yoaonaOio 

♦T*,W mVI .-lag ,1W| ,«I .d»a b»ira 
Mf I ,tt .«M yoannaO nobasUqqa .ythoha HoialD 


i  t 


9 


-ieaasb muuoBv loi bodism aoibyoai euouniinoo a nl .1 
rioue io eqalz adl sb aaivfid bnB ElBlam nallom io ooilaofi 
aallom b rnoii iBlam nallom anizzBq ylzuouniinoo bodiam 
9ili dJiw boB maaile banfiaos b ni biBwqxi anos IBlam 
boB anos aoilB3dieBa»b niuusBV b olni 8Ba ^aifiil s io bia 
biB8 moii Ifilam nallom balsail aoiai^rioeib ylauouoilaoo 
-noo biB8 olni ylbiBwnwob anos noilBsdissaab nuiuaav 
io iaval aril wolad anos ialam nallom Imbz olni anos lanial 
boa ol iBoialxa inioq b i& bna .niaiadi iBlam nallom aril 
iBlam nallom adl dairiw is inioq aril oio'd lifiqa baaaqz 
inamavoiqmi aril .biBwqu bavom ylauounilnoo niaas zi 
-nalBdus sqale bias riliw noilBnidmoo ni aaeiiqmos doiriw 
ni Ialam nallom aril avoda muuaav a afluuBlniam yilail 
a aninialniam yllBiiaBl8du8 bna ,anos Ialam nallom biae 
-disaaab biae ni awuoBV adl naawiad laiinaiaBib aiuzzaiq 
anos Ialam nallom biae ni tnuuoav adl boa anox nobas 
lalaaia iai9d anox baooilnara leid bias ni tmiuo&y aril riliw 
-oiad a aii»SB ydaiadl ol anox banoilnam leal biae ni naril 
maailB banftnoo aril io aniaiadsub aril loi liiaisri aiiiam 
dntamoiBd laonon adl naril ssal si rioidw .Ialam nallom io 
' .iooiarii id«iad 


yd gyolla nooilie-mnnimula aniiam io eeaooiq A .1 
-imula io elaiiaiam wai oibixo io noiloubai lBnnadiotK>ala 
B io elUw aril aoilaad gaeiiqmoo doiriw .nooiliz bna mun 
-mal balBvab na ol ladmaria noiloubai ballaw-aiiriqaia 
nfidJ aiom Ion bna .0 "O^OS naril eeal ion io ainiaiaq 
riauoiril anieeBq Jnanuo b io noiloa aril risuoirii .3 •00££ 
inaieizai yllaoriiDab babivib ybnfi io ybod gniioubnoa a 
3ril aniSTBria .ladmada nououbai aril aaibnuoruie nodiao 
riliw balaari oe naad avari ellaw aeoriw ladmario noiioubai 
munnm/la io elarialam wbi oibijto aniziiqmoa aiuixim a 
-malniam .elnaaa aniaobai euoaaanodiao bna nooiCe baa 
li/oda io auilBiaqmal a Jb ladmaria biae ni aaiaria aril ani 
-am wai oUmxo adl aoubai ol .0 'OOSS luoda ol .3 'O^OS 
9911 yllailnalBdoe yolla nooilie-miininuila nallom ol elBiiaJ 
-eoBO .noilaxililalov lailnBledm Joodliw bna eabidiao moii 
bannoi u li aa nooe ea yllaiinaledoe yolla nallom aril gni 
'i09vb ladmaria noiloubai biae moii llai aa-fl yd aqaoea ol 
noiioubai biae naril lalooa yllailnaledire anos a olni yl 
-mado noilaibbai adl io anox lod adl avaal ol bnB ladmario 
Tjyal lod eeal a riauoiril aniwofl luodliw yleuouniinoo lad 
bluoo abidiB3 munimula riairiw ni aiuixim laiiaiam wai io 
agiada adl io naq biloe adl anmiaiai alidw .bannoi 96 
-IB nallom ^ ^ui^Hoo bna .ladmada noilaubai biae ni 
ybiaibammi leomlB anox lalooo bia« olni aniqsow yol 
-isqmal a la baaialniam ladmado aoiiaalloo a ni laiiaiarii 
yolla aril io aioiaiaqmai aril niainiam 01 inaiamuz amJa 
.3 "OOdl wolad ladmads aniloalloQ biBz ni alidw 


'3SS!L^^'"^^^ ^"^ MUUDAY eUOUraiVIOD 
JMHTO OKLA MUWATTT OVUTAaJIT JlOa 8M 

"^!^'°"'?!!!j;*'^'*'^ ""^ ,«»«»8rt .A 9sio»a 

.ittaD ,9Ml oa^ ^anl ,ywtBiodaJ AnaacaSI 8tet4« 

-mam smenqmos Ialam a aa^^^ruiq loi eeaooiq A St 
saa Ironi riliw loalnoo ExxwniJaoo ni Ialam bias aniniat 
laiam biae ^auutq aliriw auMcaiq oiiadqaomla avoda 
eaoos biae .mateys baaola a ni saoox io yiilaiulq a daoa«Il 
ammBlniam .larilo rioaa nxni noilaloei io aWaqao aoi^d 
biae io daaa ni labm nallom io ybod qaab ylsviialai a 
-linnakii ;niaiadl ialam biai io Inamlaaii adl anhub eaoos 
-3iq .badisaasb-asaiiiie-muuaBY io eagiada aoiba^ yllnal 
ybod adl olni eanox biae io leifl adl ol Ialam biloe balaad 
nallom io enoinoq aninaaanaTl ^niaiadl baaialniam Ham io 
b'lBt ,aaox ol aaos moii aiuseaiq eas naoi labnu Ialam 
laamlasn %ahia> ladloaa aoo mod boiaioei gniad eaoox 


fldi 


JAOIMSHD 


k9Qt ,T  YtAUVIAl 


; £lt,Tll,£ 

vTomaoqwoD 9Zajd 

tiiotT»^ .a nnitiA IMS ^UatesW .wvoiftioK JI msilOW 
-nod*J sooiiqsbT llsfl o} noosiau ^LVl ,»UiYBlnBai»II 
1o ooltnoqios • ^YM ,3hoY w»K ^Inoqioofil ,Mhol 

e<f,««t .oM .■»« ,ld«i .d .ToM bain 
(T*— Ml J3)  .MBiiUD I 


bafc»JM waieUinw 3iid<ioqiI a \o ^UBiiaxa ^uUkaoo 
baa 8iaJ23 bias '<ijfii oBJidiM \o gniJeianoo qooig adl moil 
lafliaJiMM aiidqoibYd £ baa naiaa bha yJJbI sbidioaoai 
saalyiitvfxoYloq io goiJsiuioo quois adj moii baioalae 
3bi(hoao«i snal^dto'^xoYloq baa ziajw bioa ^Ua\ aaii&TM 
•otbid biu biu iMti2liJxiu slklqoqil bu« ^3129 boa "liai 


__gmujoi B> 


-S— 4- 


avia bsbadt sdl nidliw oobiaoqnioo £ gnivBd zaalg A . I 

^niwflfib adJ lo I .OF! I0 A 


»i§,rii,e 
oa^AHs JMOTr sviornacyvMOD auoaDA jywia 

10 ooilsioqKo ■ ^ba (OotsoiinliW ,tiUMiiiio3 isbwo^ 

M«,ll .oM .-198 ,OdPI ,€l .iqA bsITI   .snlwrKI oK 
(€l£— dOI .13)  .amiftlD TI 
-sviiab B ( I ) io YllfiiinsMo gniJaiznoa oobttoqmoo A .1 
quo-q sdJ raoii bslosiM Isiiaifim zuosoBlyrnfl lu \o avU 
(0)  ,n9}89  (d)  ,n3d)9  (o)  euoasfil^^tiiB  io snilztsaoo 
•idmo3 ^aa (») bos nadls baxim (b) ^isJea-wriis bsxim 
TO» i3siDiJ8Blq B (£) ,(V») b(u .(0) .(4) .(o) lo nob£n 
lalBw lo Jnuora£  adJ .laiBw  (E)  boa  ^vilBvrrab biBz 
-aood a no avbavhab bifiz io Jdgbw yd <3PO£-<3?I gnisd 
JuodB )2£3l Jb gnisd lasiaheBlq ^o inuoma sdJ ,EBBd yib 
gnisd iasioiJ2£lq busa .sviifivhsb biaa io Idgisw yd  <J?£ 
bflB 9(duIoe-i3t£w \o gnbuuios quoig sdJ moii baioslse 
ladJiirt gnisd nobi2oqmo3 biB« .nsxiDhzsIq sldiDaira-iaJsw 
labau gniwofi yd bn£ slduloa-iaJflw gnisd yd bsuisloBiBxb 
.9ldBlit3e-}s9d ariB daidw 89biriB ono) 0} nuuriq baa tasd 


otfBi £ ni noralurm b'laz ni Joseaiq gni9d TsftWimio 9lidq 
,0£ 01 08 briB 001 oj 0 Juoda lo s^aa^ a nidJiw Jrigisw yd 
\o yoaalad 9lidqoqiI-9Udqoibyd IIbmvo stt .ylaviJoaqzai 
ni aouieoqmoo vAlzlums bifiz bOB 9bh93yIgonom biaa 
l.t Ux>6a k> 98I1B1 £ niriJiw 9uIbv a gnivBd noizkjmo biss 
.l.tt iuoda oJ 

iio,Tii,e 

^sidD ,IijW i9biuV .1 ta9doSI boa ti»oH .W «9hMl3 
(.in ,osa3id3 .yiuqaioD boa looonA ol nonsiaBa ^U 

9-iawal9a lo aoitaioqio9 a 
€0*,d« .ol»l .198 ^Ml ,n .laM b9U'i   .|iiiw«a oM 
(811— M .13)   .2taial3 » 
OJ e9bn93yl8hJ gninaModa goUagii ^oi Kxxnq A .1 
\o eq9J« 9riJ gaiEhqmoo 89f)i9qoiq laoieydq Ti9dJ 9voiqaii 
a9lIoffl £ moii 29bh9oyl8hj baJlsm ^o nam a gnilooo 
gmj£9d yinnolinu nari) bofl noiiBxilkleyr) I39D9 oJ 9iaiz 
enoiJibooD lfl9389iiip yUaiJiiBJgdue i^bau «9bh9oyIgrtf biBc 
•H 'Oil oJ 09 1uo6a \o sgnBi 9dJ nidliw 9TmBi9qrn9j a o) 
TOl 9iiilfli9qni9} bi£2 is «9bii93yIgiiJ 9dj gniniBlniBm bn£ 

.nuod d oBdJ i9}£9'ig on boh9q a 


sif,Tii,e 
v5omao*iM03 ovinoofl 

tsiulS  ,xtiawd38  .g  biaao^J  baa  -niafl  .1  biawb3 
..aiil ,^iiaqino3 901110M ot noosiaaa ,oiilO ,ctd|bH 

oidO ,baal9T9r> 
M£,f£l .oM .-we ,1>«I > .aaA b9iri  .goiwaia ol^ 
(ST£— df t .13)   .«mlal3 I 
-01 lo yIIaiJn9M9 gaiiueaos noitiaoqrnos godooi A .1 
Jdgi9w yd Jn93i9q T-l^ ^ladqaB io Jdgiaw yd Jn93i9q l^ 
.lio 9aiq lo Jdgi9W yd }093i9q l.l-l  ,9ida aoia9d2£ io 
.Jnavloa sJslIiJzib-mualo-Uaq £ io Jdgisw yd In93i9q 0*-0I 
-yioq 9ao3ilia lyxljgib a \o ldgi9w yd Jn99i9q O.S-IO.O boa 
A *XT }£ 89eioqba93 Ot-l iuoda io ylisosaiv a gnivad -am 


)to,rit,e 

^3AJS KOaiIA3 lO a«UT3A^UVlAM 
b9MaU  ol  waitaM ^9T  ,i9|ioa  ^Uba/^ .J  amanoVi 
lo ooUawqwn a ,JaT tOoluioH ,ynaqnio3 iiodia3 

9iawal9a 
dIMII .oVi .19^ ,ld«t ,££ 90*1 b9in 
(TK— dOI J3)   .«iiiial3 OS 
-Iaiin98M gniiaianoo nouiaoqmos iosld aodiao  A .t 
doidw io }nA 9dj ziofild nodus ow} io siulxim £ io yl 
T9dgid £ boa »ul£v aulubom lawol a tad 2i3£ld nodisa 
-us bia< io bao398 9di n£dl 9ulav ioaaiiiMi ooizaidfi 


I £io,Tii,e 

,i9qqo|g JI biawoH boa ,9]bolI .1 S9had3 ,T9lA .3 yiaM 

,yuqiiio3 MuidaiO arfT ol noogiasa ,oldO ^aaai3fri3 

oldO k) aottnoqioD a ,oldO ,haiuiltMri3 

Sn^ .oi^ .198 ,id«l ,1 .d»l  .aoiwaiaoM 

(8— Mt.l3)   .«iilal3e I 

gflitetenoo noilBlunnoi dsiloq i9vl« bsvoiqoii nA .1 

9dJ yllBiinaJadue ni elaiiaJani gniwolloi 9dJ io yIlBiJn9«9 

:b9l£J8 tiauoaia 
ln9ari9«I 

^9-^^ - TOtaW 

OC.i   9JanodTao muiboS 

OtA   abiniBlolyilB bioa o'nuaJ 

OO.C   looylg 9n9lyqoT^ 

10 gniJsianos qooig 9d) io 79dm9fa 9no JeB9l JA 
Iyqo-aio«iib .a9'uioidl IydJ9niib .aamoidJ Iydj9ib 

0^1   _ asujoidj lyiudib baa ,B9Uioidi 

3ii93aaD9J 9ainiaib 9a9lydi9 io lias xnuiboaBiJaT 

bisa 

qjjog 

9Vi2BldA 

OI.O  aoTuoidT 

OI.O   ja,,j^ 

oaxu)T9<I 


OS.O 
00.9 
00.lt 


CO.O 


• I 


*d€I  ,T  YJIAUKAl 


arrasAo jAioi'^ao 


MI 


800,Ttt,e I 

3833H3 ^O aJlirDA^UVIANI 
laoottaM o» looaina ^m ,fiotBaav3 ^aM JI ti9do5I 
•109 a ,.Y.I^ ^loY W9l^ ^ohaioqio3 «h>oboi^ yiijkl 

9iawal9G lo oottaioq 
Md,88 .oM .198 4bn ,U .d93 b9ll3   .gniwaia oVi 
(dll— ^ .13)  .8iiiiaI3 S 
sqy) aia& aizaq io 9-ii;}3aiunBm 9dJ loi bodJ9m A .1 
dsidw bnuo a gnhaqgiq io eqgJz 9ril gniaiiqmoo ,29299d3 
biira 9dJ gniiooo .alnsga gniauboiq-bioB aviioB aabubni 
gni3uboTq-bba 9dj daidw ia tadi wol9d 9iu}fii9qni9} £ t£ 
OJ bnuo 9ilJ goidaaol ,bo!tavtl3£ni yllfibnaJadua 91B aJnags 
-U9iq 4a9o-t9q 80.0 }uod« nfiriJ 2«9l io ylibioiB nB abivoiq 
-noo muuaav oJ biuo b9ea9iq 9dl gnbo9tdu2 ,bauo 9di» gfli 
ot HnioSiuz bori9q a loi biuo adJ gniiuo bnfi .znobib 
-X9} auouobaoo baa dioome a gnivBd 9i09do a abivoiq 

.nut 

wo,Tii,e ' 

A OV1I3IjaOSI<I HOI 8UTA5IA11A OVIA QOHTaNI 
38aaH3  DVOAAM  H03  aOIUTJU3  liaTJIATg l 

3mj aHT ayiA ' 

JI .H ot loogiBsa ,.aiW ,9tad3 bnaiO ,i9)l9oS .A blanofl 
lo noUaioqioo a ,.aiW ,daa99V^ ^3iil ,yiiaqino3 i9H9oa 

obflOMiW 
S(&,ddt .oVT .198 ,£d91 ,dt .oal b9U3 
(dll— MJ3)  .uiiial3 21 


riJiw gnibn9ld boB gnbdin ylavtwaigoTq bna yllaabais 
£ ,9iua29iq oiisdqaomlB yllabnaJadua Jb rieBm bia<   ' 
■tmaco quoig sriJ moii b9to9l92 JnsgB gnbuimeiom 
-vad baa iosradi ianutrim baa maste ,19Ibw io gni  * 
-naup 6 ni dzam 9dJ io t^b 9vodB 9imBi9qm9} a gni 
;d3iB}8 bias asinbfibg o) ln9ioffiiJ« ytit 
9nos gninobibno39-iq bias ni deam  9dJ gniniaJniam 
-m9J 9ri} Ibnu aiuzzsTq Dri9dq2oailB yllBiinaeza -nbnu 
-ssiniialsg 9di tzasl ia ot b98i£i ei io9i9dt 9iulai9q 
doTBtz io nobasinbalgg glabini ol giirtBiaqniat nob 

;d2Bfli 9dt ni 
^dJ io enoisn9niib 9n9V8a£-it 9dt gniaubgi yll£ut>fiig 
gnionavba ylsuounbnoo 9lidw dsam bias io esam 


'••I  • 
t 


'.%> 
< 


,',  I   (V 


bna gnbBod lanft a dguoidt 9tBi bias ia 9taa» sdi 
ni b98«9iqaioo gni9d dzam b{£8 ,9nos noizasiqmoo 
9TXilflT9qm9l 9dt 92isi ot Jn9tX9 nfi ot 9nos IbhA bias 
9iutai9qm9t noitaxinbabg 9dt bnoy9d dssm 9dt io 
bna ;ni»i9dt doiats 9dt 9sinb£l9g yllt/i ot 
-t/nitnoosib ot loiiq dsam 9rit no 9TU289iq sdt gnisB9toT 

Jn9m93nsvbB sti gni 


in A 


\v^ 


-uoooi yd 9iutlu3 i9tiat8 a gniouboiq loi eutaiaqqA .1 
B dtiw 79ni6tno9 b^lax a ni biupil sldatiue a io noitBl 
loi i9ni£tno3 ataiBqae £ ni bl9d £ib9m BiiatOBd isqoiq 
rgniziiqmoo 9iil 9dt bn£ 9899do io gniaassoiq ni 98u 
Jinu tsnidso  baaobna yldfiZBalai yllBiJnBtzduz a (q) 
9vb39l92 loi ritad biupil a tioqquz ot znBsm gnivad 
,i9niBtno3 b9lB98 9dt io noiziammi 
9dt nidtiw 9i9dq8omtB 9lii9t8 a 9tB9i3 ot 8nB9m (4) 

bna ,t9nidB3 
-wolla Toi tinu tgnidao bias dtiw b9t£i3022£ 8n£9ai (o) 
i9ni£tno3 9dt ot £ib9m £i-i9t3£d a io isiznBit gni 
.b98ol3 tinu t9nid£3 9dt gninifitni£m yIlBitn9229 slidw 


oio,rii,c ' 

8VTOI8JUMa OVIIVI3T5IOH8 OIUOIJ 
ot loosiaea ,.l9a .notsfdrnDW ,zalila3 ,i9lsi90 .8 nalA 
a ^l9a fflolgnimUW ^odl ^htsabcd Ia9l0i9d3 saltA 

9iawai9G lo ooUaioqioo 
ld£,£S mV[ .198 ,0d91 ,d£ .goA b9U1 
(811— e« .13)  .aiiilal3 £1 
yIIabn98S9 gnbsunoo noizluma gninstiode biupil A .1 
xad Jai a io tdgbw yd tn93i9q II tuoda ot 0£ tuoda io 
9ld£t9g9v biupil io gnbziznoo quoig 9dt moii bstoafoa 
-xim bna stai iBmiflB abaalq .ztai 9ld6t9g9V obzalq ,8liD 
lo Jdgisw yd tnaaiaq lb tuoda ot 0*^ tuodfi ,lo9i9dt asiut 
-onom a io tdgi9w yd tn93i9q d tuoda ot l.l iuoda .lataw 
bn£ ,0^ tuoda t2B9l ia 16 9uIbv 9niboi ns gnivBd 9bri93ylg 
nobiaoqoxn laftisIunM na lo iaxnaq V tuoda ot 1 tuoda 


ay[A T3uaojw JAa5i33 daxovA j^ asoNie 

aMA8 9VIDIAM JI03 88330m 
^ .loogissa ,.8iW ^aowotinaM ,i99da9UoH M InoWO 
•Bioqio3 shMiboi? wonA b9H ot ^mmoslm 9ii89in 
olaaoddW lo ooHaioqioD a ^W ,99iiiawIiM ,iiolt 

' irs«e»i.ovi.i98,iMi,9j90b9iri .gotwaiaovi 

(£«— W J3)   .aoiiaO £ 

b9iovafi-9ioni8 boow a gniiaqgnq loi saasoiq  A .1 

:s9eriqni03 daidw touboiq luofl tiara lasiao 
maanta suoaaag a dtiw i9taw gniximbB ylatambni (o) 

,9nos gnbaatooo a ni 9ioma boowbiad k) 
i9tBw biaa dtiw taatnoo ni 9iom8 biea gniniatniam (4) 
io boiiaq tnaioflftua a loi anos gnboatooo biaa ni 
lovaft 9ldBTi29b 9dt tofiitxg ot lataw bias lol 9miJ 
,9ioffls boowbiad bias moil atnaooqnKX) 
9ioni8 boowbiad lo toaitxa euooupa na gnivonwi (0) 

,9nos gnboatnoa bias moil 
9iom8 boowbiad io t3aitx9 8uo9upa biaa gniaeaq (\^) 
-nu 9vom9i ot i9bio ni muib»m goiiaJlii a dgooidl 
43aitX9 biaa moil atsuboiq lat boow aldeiiegb 
toailM baiatlfl bias gnbumba yd lattad a gnimioi (*)  ' - 

.tlfira lanso bsbivib ylanii dtiw 
-yib qata-owt a ot lattad biaa gnit»idu8 I9ti89i9dt (\)  ' 

,aobai9qo gni 
gniaiiqmoo nobBi9qo gniyib 9dt io qsta taift arit {%) 
iuoda ot latlBd adt io tnstnoo 9iutaiora adt gnbubai 
ni maaita aag bataad riabal-a^Ioms a gnkaaq yd j?0£ 

,i9ttad adt dtiw toatooo 
-aiiqmoa nobai9(jo gniyib adt lo qats bnooae adt (A) 
9dt io tnatnoo aiutaiom adt gniaubai ladtiui gni 
adt dtiw taatnos ni lia yib nnaw gniaaaq yd lattad 

bna ,iatlBd baiib yllaitiaq 
luoB tiam laaiao boiovaB-aioma boow a goiiavooai (i) 
bool lovaA ot baeu ad nao xfoidw rnioi baiabwoq a ni 

.stouboiq 


Tdl 


JAOTMSHO 


*»«I ,r YSAirHAl 


m,l ^t ,^ Jli'"^ YllB,lnB,Kfu« ,v.^ o, b,^BT,B ;m.^ noi yrtoobv nnoWnu ?qobyS^ yS 

.Ishstsrn bi£< ^o siutsisq ' n . _ 


e£t,Tti,e 

eUTAlIAWA OVTINLin raHT 
'^2*^ ^ fllhq8 .8 indsaJI ,r>a*TioT ,irunJ .1 nrftiA 
..MUD ebinfl MMmtio^ ,aabimdo& .ff iohsbn^ bas 
MM ^Mil ,«9hotnodaJ tlofoaifasT saaqS ol noasfau 
•wwafoa V> oottnofioa « ^UUD ^IssaA 

(f»-— III dO)  .miiaO « 


""PNJS '; 


i 


flo agniqmi ol li muss oi maad ooi adJ gaiwiool biu 
.atniedue bue V> ylno enoisn batoolse 


-mam mlii niiiJ b gninno) ylatsiusoB lol euiBiBqqA .1 
-moD euJBiBqqs bifi* .sJBiJzdm b no msUBq boiiesb b \o isd 
ni baJnuom 331002 loqBv b .isdniBrfa muuaBv b ignizhq 
-vad 33-IU08 loqBv buu .isdrasdo bus niriiiw noiifix>I ano 
IBUJ38 aJi HBdJ i3)B3Tj '^IdfiiaaiqqB riJbiw IbuItiv s gni 
biB« nldJiw aoiiA3oI isdlooB oi bslnuom sienitdm s .dJbiw 
-du« bia* n99w)9d bolauoni isdrasm laiizBm b .isdmBrio 
riBqB Ylsrala bsoBqa bnB ssiuoa loqBv biB« boB 91bi}« 
babivoiq gniad ladmam gniicBm btB« .aJBUeduz biB2 moii 
biM io manBq bsiisab sdJ oJ gnimiolflos gninaqo a& rlJiw 
elnsmsb gnilBrnilloo to liaq b boB .isdrasm mW nid) 
loqBv biBi moil bsoBqs yllsuium boB nMwisd bslnuoni 
8iii)BmiIlo3 biBs to dam .isdmscn ^nvkz&m biae boB ssiuoa 
bsosilB gninoqo baiaqal b riJiw bsbivoiq gniad tlasinsls 
aniizBxn biBz ni gninsqo biB^ bnB xnuoz loqBv biB« dJiw 
muoi loqBv biB2 \%sntM gninaqo baisqaJ Jnft b .isdmsni 
OB yd »3iuo« loqBv buM biBwo) gnhsqal eoaBiiiia goivBd 
-nsqo Jzifl 3dJ to «x)Bhu« biua seoqsib oJ indisffiue laxiomB 
iBimiv 9d} sooIb Jnioq yo* to tdgia to soil 9dJ to Juo gni 
gninsqo bsisqai bnooM s boB .ssiuoe loqBV biBS to dibiw 
gnivBd isdmsm gniizBm .isdrnam gni^JzBm bis* )29iB9n 
-naqo irA bitu i& noii3^ib ^tn&z arij ni gniiaqsJ zwBhuz 
3dj to 233bViu8 blB« 38oq?ib ol Jnsiarnuz Jnuonus nB yd gni 
gnolB Jnioq yns to Jdgiz to Mil adJ to Juo gninsqo bnoaae 
.gninsqo Jnd adJ to dibiw fnnminim yii 

.  I. , 

-STAM  OVHTAOD  OlfllYJMA  WOfH  81JTAJIAT1A 

•^Mow A ra suoa a ^o jjaw airr or jaw 

•HnU-flhrblafl ot ioa|hM ,a/i ,«IImM .islqS .a uwH 

■Uuvlyioas^I to iiottnoqi03 ■ ^oollno^ioD aotlimaU 

829^1 .0VI .mB ,IM1 ,ei J30 bsUI 

(SII— 811 JD)  jmiMD T 

-iiow s oi nod b to lUw adJ jniJaoo io\ zuJBiBqqA .! 

gotzriqmoo ,»39iq 
.XBd 6 (d) 
afdBJfiJoi ylaoi! islloi b to nnol adJ oi lotBoilqqB na (d) 
1UB2 sbizjuo b9notJi2oq yllBilint boB eiju eli Juods 

,yiod 
gniylqquz vA sesd biB2 no baJnuom znBsm gnibos) (o) 
OB moi) lalloi 9dJ to saaliux »dl o) IshslBm gnilaos 


e£f,rti,e 

oraao»io>Ko»^ A ai^uiANi 10 aoHraNi 

aaojmaja 

^taolot Toa^tmrn ,jrt ^o^aW .IbnlT :i i»had3 
10 ooiinoqioo a ,.«aM ,«|f>hdaia3 .Itstaioqiooal 
•m» k.>»   T,«   » -.-.-.. «tt»eod3«aMM 

(Tl£— ril JD) .ttnlaO € 
-io>oon 9boaa sldala a goiauboiq to bodisoi adT I 
•ayloTJMb to etooboiq ooiJaasi to aonseaiq adj ni aviaoi 
■OToWo to noiJuIoe a to Jaoo niriJ a gniylqqa gnieiiqmoo 
-moo laJam aldon aldioubai yllannadJ a t& bba oiniialq 
UJam aiad a to aoahw aiiJna adj yllaiJnaJzduB ol boiioq 
to MTuJBiaqmal baJavab oJ ama« adJ gniJaad .muIaJoaJ to 
-oibyd animalyxoibyd to aooaeaiq adJ ni .D '00? Juoda 
ni laJam aldon ad} atuao oJ Jnaga gnioobai b ea abiioldo 
mifl nidj a ea baJieoqab bna baoubai 96 oJ noiJuIoe adj 
•laJara asad biae gnilaoo ylaJalqmoo yllaiJnatedue 


aaiiTAjia^Myr 'mAJKHAva to wonoaxaa 

Tm^« ot lOoihM ..niM ,Im5 jg ,«m>)I ifrnnrba jiaal 
lo noUnoqioo a ^Y.VI ^loY w»K ,aott>ioqio3 bMJI 

£2M£I .oM .198 ,IM1 ,ie ^l Mn 
(<*— 811 J3)  .MBialD dl 


I" 


ac 


"^11 


tf 


i~B»( 


a 00 raiialam gnitieoqab loqav ^o\ euJaiaqqa nl .1 
enaam igniziiqmoa noiJanidmoa ad) .ladmam aJailzduz 
baeoqzib enaam Jioqquz ;aiuaol3na aldaJauaava na gninnoi 
-JaaiJ ;iadmam aJfiii2du2 s gninifiJai lol aourobna bi6« oi 
aJaTJ«du2 a moil baasqa bna aiuzolaoa bia« oi znaara gai 
bna gaibiod lol eoBani noqqoa bia^ yd baniaJai ladmam 
o« alBTJadue s oJno JnaioqBva ea lariatam gniJaioqava 
gniad boa aiujiaqa oa goivBd cnaam laMudz .baniaJai 
alBibannaJm goiad oobizoq ano dJiw bazoqzib yldavom 
Jidirini or znBam goiJsaiJ biaa bna baniaJai oe aJaiJedo« a 
yd baniBJai aiaiJedue a oJno Jnaioqava bia« to lieoqab adJ 
bia« no baMoqqut enaam gnboaRai .enaam tioqque bia« 
TOl arumaqa ad) Jnaaaiba  baeoqeib boa eoaam laljude 


M€I S YaAUWAl 


arrasAO jAioRao 


-2.r-aoaIad)dqan .a)anay3oeiib-€,r-anasnad-lyd)am-i ,a)ao 
-lb TO 9)aoayoowri)-'>.>>anBd)aralyoadqiT) .aJanayDoeiib 
Yd Diaq OOI no baead 9)Bn8y3oeiib-'^,^anBriJam-lynadq 
.bouoqraoo yxoibydyioq baftibom-aJanByooei sdi to )dgi9w 
sdl moil baK>a(ae ia)ea aaolullao a to layal ia)uo na bna 
.a)aiy)ud amiutlaa .a)a)«>a aeolullaa to gni)8i8noo aeab 
^ .9)aDin aeolirfiaa bna a)aiy)ud olaoa aeoluUaa 


bia« o) ioald nodiBo bnoaae bi«2 to oi)Bi arij .ziaBid nod 
bia« ydaiadw I.I juods Jiaal Jb gniad iaald nodiaa Jzift 
aJ8ibamia)ni aolav zolubora bajaalazaiq a z&A aiu)xim 
na boa aiaald nodiaa ow) biaz to eaolav ^ulubom adJ 
)ad) aa amas ad) yIIaUnB)8du8 aolav aonaJzizai noi28idB 

.iaald oodiao bnooaz bise to 


8£8 Til € 
KOITAJUVIAJIO JADIliaH<I8 aHT JIO^ 883DO)I<I 

olObM ^JwOM 4n»iolI  oHT boa  ahda? »laotdin9T 
nmq^hM^yl^^aunroV^ 4»Misafl steaiO boa oOaYaldae 
-90IM ahtaobnn i9q 9lai9ii90 Bt9bo8 inttcaatnoM ot 
>^f. a^..   r^   J^^ •™»"*^ ,«aliiildD 9 ahn 

re«l ,M .To(1 Ylidl ooilBaUqqa ,ythohq amlaO 
(••i— Til .13)  .uBtelD C 

noualonaig laoiiadqe ad) lo^ M930iq zoooniJnoa A .1 

gnieiiqmoo ,Iaii9)Bm eoonagoDin biIo8 aiduIo2-ia)8w a to 

o)no lBiia)am biac to zaionaig anft gnigiado to 2qa)2 ad) 

euoaops ^^9 o) £C a gniyaiqe .aoBliuz gnijBJoi gniJnala a 

-108 gnDa)oi gni)n«Ie biae oJno laiiaJsm biae lo noiJuJoz 

9ma2 adj to nayal alqiJiom to gniJaoa a goinno) bna aaal 

yd Iaiia)Bm biae gnDaad afiriw ealunaig biae no laiiaJam 

j|niJaoo biae yib o) toaiad) noijaxiIIa)2yi3 to )Bari adJ 

biae moil aaiol lagulrDnao yd ealonaig ba)ao3 ad) gni)3aia 

^d baJaaia laiiaJam ad) axie yd gniylieeab .aoahoe gnba)oi 

)oo gnDBisqae bna aoaliuz biae nKxil aoiol laguliDnaa 

,asie baninna)abaiq a wolad aia doidw eaofl ad) moilaiad) 

-loe biae no Iaria)ara biae to aio)Biaqma) ad) gniniBjniBm 

ad) to eaoft biae gnilooa yd .3 'OCI bns °0Q naawjad v^Mi 

bad basibioR b rigooid) eanft biae gni^eaq alidw laria)Bji 

biae OJno iaad eanB balooa ad) gnimo)ai nad) bna lalodo 

-oiam ot ea oe lalooo bad baxifaioft biae gnilloDnoa .aoahue 

lawol aio)Biaqma) a )b bamo)ai gniad eanft biae nia) 

.bayaiqe gniad  noi)oIoe  biae to  aTo)aiaqma) ad) nad) 

)aad ad) naawjad aaaiq eaiaJ agnadoxa Jaari b ydaiadw 

biae  gnimiol  iBiiaJam  gniylibiloe to noi)asiIIa)eyi3 to 

bayaiqe gniad biopil ad) to Jaad aldienae ad) bna gni)Boo 

00 bafnu)ai goiad eanii baJooo ad) bna ,bnad ano ad) no 

batiaqmi ei noiJom gniiloi a ydaiadw bna .bnad ladJo ad) 

aoubni o) aaahoe gm)a)oi gni)n6le bise yd ealonaig biae o) 

-naig laobivibni ad) ni aqade laoiiadqe a to noUaraiol adJ 

ad) gniyiav bna .noaiadj barniol ei gniJaoo biae ea ealo 

ioitflos o) ea oe aoaiiue gni)B)oi biae to )nBle to aaigab 

.balaoia gniad laiia)am ad) to asie laluoaig ad) 


„^ . Ti8,rii,e I 

awTDirojn a oray j^«ia ji<w 8K93o»i 
eaoA V11F8 JATSM or oraxAoo 

,9afllO tao^ ootooaimaH ,y9TiBO .O aaoioirT 
... ^ .1.1^ ."lodaoA aolfl 

MT.W .oW .198 ,ld«l ,IC .IBM b9ira  .anfwaia oA 
(dl—riLID)   .emlaOOl 

-loe oJ gniJaoo avi)3aJoTq a gniylqqa lol eeaooiq A .T 
-noo a ni baJaoD ad oJ eJiaq adj gniaalq gnieiiqmoo eaasl 
biloe to eaoaiq gnieriqaios aioJxim a gnibba .laniaJ 
-noo adJ oJ laiiaJam baJunimmoo yib bns laiiaJBm xaw 
to JaaJnoo JoaBa oJ laniaJnoo ad) gni)a)iga bna .lania) 
ad) ,e)Taq ad) to eaoalioe ad) d)iw lBiia)Bm xaw biloe ariJ 
ariJ .eaaalroe ad) no Jiaoqab b gniveal laiiaJam xaw biloe 
oiJai ariJ oJ noinoqoTq )oaiib ni eaiiav doidw to aeanioid) 
.laiiajam baJonimmoo yib ad) o) lBiia)am xaw biloe ad) to 


r* 


8if,Tit,e 
TO aoHTaM avTA MuiaaM jia^sviAJiT hojod 

aWAg aHT dVQ3lJaOfl«I 

ylstl ,tuSlU ,£€ iidIob«3 aiV ^aeoaitg a99iia 

...   •€*.£d oH .198 ,Od«l ,01 JoO b9iri 

8«tl ,C .ToM BhtwA noitnUqqa .ythohq ■«.i.n 

(I.M— ril JD)  .M^bdD ei 


gmenqmoo 4»9de lalenaD a gniouboiq to bod)aM I 
a )aade )ioqque a to aoal ano o) gniylqqB to eqa)e ad) 
-xim a)Bnii)ni aldawoft a to yIlBi)naeea gniJeienoo gni)aoo 
NTiabnooae a ,Tolaiad) )navloe a .a)anodiaoyloq a to am) 
bna a)anodTaoyloq biae gnivloaeib io aldaqaoni laxiobealq 
)eaal )a )noonia na m )namgiq gnibuloni ia))Bra gnhioloo 
gniyib bna ;a)anodiaoyloq biae to )dgiaw ad) o) laupa 
bUoa a o)m amae ad) nnoienaD o) ea oe gni)aoo biae 
-zna-d-non ea aJanodiaoloq biae gnibobni .laysl lalenau 
•loaiad) iariaJam aldaialenai) ad) loi lainao aldaial 


ict,rii,e 
aaaDOJw dvotaod 

J»IraH ot loasfaM ^aQ ^otioiiiriiW ,|oUI .a 909903 
H) ooltnoqioa a ^90 tOotgfdfflUW ,yiiiiqfnoD i9bwo^ 

•W,lt .oW .i»8 ,Mf I ,£| .iqA b9m   .s^^^ oV[ 
(Ml— ril.l3)  .aarfslD^I 

savitavriab dtiw talottia gobaoo to tsaooiq ad) nl .1 
-moo doidw tnamavoiqmi adt ^alaiiaJaffl euosoalyma to 
-noo ooitiaoqmoo a moii eavbaviiab biae gniylqqa eaeiiq 
Yd laxiobealq ^C )eaal )a bna laJaw ^0£ oJ ^I gniniaJ 
atidw awssaiq boa taad labmx nobiaoqmoo ad) gniwoA 

Jostnoo ia)aw bias gniniBiniitfn 

Pr   . 

£Ct«TII^ 

TiiaMaov^AiuiA viomeo^aa 

-wbH ,M) .JaiioaO bu .boowoY J ,ao«Mn8 . A •no9a 
;WO<oJ HolooiiaoT rm^ ot noaitea ^MbO ,9aiodt 
lo  Bolinoqioa « ^WiO jmka^A aoJ ..arf \Mhot 

9'WWSi9Q 

H<. £M>« aV[ .198 ,Od<l ^ Jq98 b90a 

(£11— Til .13)  .aodalD £| 

-oav ni ataDedue a gnbaoo ylavboalae to bodtam A .1 
f^- :gniehqaioo ,muu 

Kv I'aoot I&)am to loqsv a gniqobvab 

;y)iooIav wol a o) enoi Ia)am ad) gmJaiaboos 


t 

3Si5?Tt5?!!5iSH^ ^^^^ to oAraa 

aaojujjaD imw THdiaw iiAJUDajow hoti 

8)ia*iw 
•jboOl boMIaH boa ,mi9dloM.9asolo3 ^inodoD i9dtlaW 
•ttiAal^A^ noogisea ,ynaan90 ^98inh9V9J ,i9dt9s 
lo noiftnoqioa a .ymuimO ,a9UDfi9T9J ,tl>d3elbe9yi9 

•>.r ?'i;* '""^ ^ ^^^ '^^ ^^ b9iri"^'^ 
«f 1 ,1 JoO yaMBri9a ooltaailqqa ,ythohq MnisO 
(£T— Til JD)  .eoiialD H 


J»<ni^ "9^3o5i~~- CF 


'^^^^^ 


^eOAJOJia  X)39UT1DM 


^3e*a 3Wi»(OBR«0PUC« 

dgid a to Uol a eaeiiqmoo doidw liol layaliHum A d 
-ydib obamoia to a)anodiaoyloq laanil )dgbw lalooalom 
-atanayoow na to layal a)aibanna)ni oa ^nooqmoo yxmb 
)dgiaw TBluoalom dgid to bnooqmoo yxoibydyioq barlibom 
a to )dgiaw yd e)iaq ^£-^ to JnaJnoo lanobibba na d)iw 
-axad to gnDeienoo eaalo ad) moil babalae aJanayooefvloo 
-«poeub^,£-anaMad-IydJom.I  .aianayooeub  analyd)am 


881 


JAOIMaHO 


W«X ,T  YHAUVIAl 


dtsw 9di lo nobioq iswol adi oi wbiruiq biloa anioubou 
Ztuvsd lOBxn TO^avnoD wyn» bsflilDoi an nidJiw aoox 
adj oJ bu/pU dzBw gniDoboTJai ;«da« aldsamisq biupil 
-moo «looq jainiajaiam .anox duw btB« to oobioq laqqu 
nloiriaq biloe gnivom biswqu adJ \o aitrtxim s !o baeoq 
-ibni 9dJ flsawjsd biupil dzBw gniisjld biBwnwob adJ io boa 
biaa jmiBJoi .•Bosam loyavaoa war* adl to eJdgift Liubiv 
salotfuq btloe bia* avom oJ noboaiib s n't waioa loyavnoo 
iBfloiJBJoi adj aninintnigm jaooi dww adj djuoidj biawqu 
naJlft biupil riaaw j«dJ oe warM TOyavnoa bias to baaqi 
flfidj lajEB! ejdaift waroe gnriajm adj dguoidj biBwnwob 
ealaiJTBq biloe gaiaiBdoeib ;b-uswqu bavom yia dooq biB« 
-tib bos .aoox dow ad} to aoitioq laqqu ad} baoyad 
ad} lo floinoq lawol ad} bnoyad a}Bi}m biupil ad} aoiaiBdo 
.aaox duw 

MTY joinoaja xnayjog 8uoau9Aviov! 

adt Oft ■iofi8l88« ,.lUs3 ^lotsiiihA ,iaxiui<I  .a frvAiUI 
-*T»8 Mt) td bslnaeanqai m BahamA 1o lataig ballaU 

Ue^eil .oVl .laS ,Id^t ,f £ xkM bain 
.... (^— ^1 .13)   .unlalD 81 

(MI .a« ,(£e<l) aboD ^U ,lt attlT labaa baiiunO) 


inamavoiqmi adj .baysiq* ad o} }aatdo adl bna baad yaiq* 
aoBlTu« Toiia}ni iw gnivBd bead ysiqa b eaetiqmoa daidw 
-aviuo to euibBi b jnivBd aoaViue baviua loiiaJxa hb biiB 


%- 


mmmmm\ 


hi&t d}iw anitBoinummoo bna doni ^£.0 Juoda avoda aiu} 
ni saoiaaqo liana to y}ilBiulq a dauoid} aoaJiue TOiTa}ni 

.baad yaiqe blae 

•eo,rii,€ 
ovu^oiayaa Dra^AJiooTOHTOjnoaja 

.™ .  „ 8UTA«A^^A (MA 8gX305I<I 
-MiW lo Oa ,aiiiiiia daha boa ,a«aH nahmD ,Mol tad 
•oaiHa aa»m yd .noosiMa .ynaonaO .dahdaifl-aabad 

.Wi. jaa yannM .ooitaioqrwD alalqosA ol ^oam 

Vef I ,IS ^aH ymumaO ooltaailqqa .▼thoho uidalD 
(TCd— 811 J3) ^wSSd € ^^  * 


la3iinad3<n}oaIa ^ay'tioB-iasd .jaiaubaiq-Jaanw A .1 
bim .a}Ylo-i}3aIo ob boa abod}£9 a .aboaa a» ^aibubai Uao 
anijejeaoo baa aiulaiaqma} mooi la btloe ipisd aiyloi}oab 
moii oazodo )aavIo« 2uoaupaxKxi yuxiooi aa to YUi6i}nae» 
.aabima l^iis adi to «aijiaok>a]od to gaiiziziios quoia 3<il 
na w ^ aiadw ..HVICO— ^ alunnoH ad} yd botnataiqvi 
ilsx aoo J2£al }b aiaiad} bavioMib aoivad quo-^ iyila 
bna »9i£.Uuz ^bilad to ^ihubooo quona ad} mo-d aasodo 
-haq ad> to tUutoali II quoia i>o» I qwna V> •a}aaodia3 

.9lda} aibo 

e€«,riu 

HTiw YsiaTTAii aoAJioTg avnjAJUA asjAse 

aaoirr>aj3 ovasiiogaA viaooflOYH 

loasiMi ,yiiaiinad .adadqtMW ,iiaaaH .iiiuundaaa xth'<I 

lUdaaUaMBoaltalA atiaV ol 

en,M .oVl .lag ,»d«I ,81 .soA balTl 

€291 ,8 Jial yoaonaa nottaaUqqa ,ylhohq uniaO 

(i—H.1 JD)  .imlaO 8 


lU^: 


Miami oUateOTlaafo aoiqolavab -kA eulnaqqa nA .1 
aVKm a .atoade }uo lol loyavnoo }Iad a eaehqmoo doidw 
yd baimol aaix* risoo-a ad} .labwoq Tjqolwab 8fliniB}na) 
maacn .aaeib alda}a}oi to y}ilBTulq a boa loyaviioo Had odi 
90} to aoahw ad} -Bbnu z}aads }uo ad} aniotdKnlai lol 
}Iad ad} aftiaoavba lol laaam baa ,i9bNwx| laqolavab 
.v>yaviio9 

__, ied,rii,e 

;^^K2i?^ *^ BUTAJIA^^A aviA QOIfraM 

eajomiA^ ouoe «> ovuhbaw iviaiijiin> 

,, ^    _^ ^   . aJAT8YJID eA HDU8 

'5?^*' "^^ *"*^ daiuna r» ,BdtahO .^ dtooMJI 
•dami ,yrfna .J adol ot Vad^mo lo looilaa ^LVI 

Y l/{ 
M8,r£ «I^ .«8 ,M«| ,( raM baOl 
(St— KIJD)  .Mrii^rM 


rs 


m .yia})ad aaB-io}8 aailBila balaae yllaobannad a nl .1 
-iaaqao ad} .eabo-usala avi}aaaa boa avt}ieoq .noi}aaidtnoa 


Ol 


to anioftai to aaiilsaw }aarmn>iatauoa to bod}affl adT .1 
-m to aqala ad} goiariqaioa tbUrno sa dau« •abi}iaq biloi 

Si— .O.O 8«T 


I 


Wei  ,V  YHAUMAl 


aXTaSAO JAIOI'i'iO 


851 


boxfl 2abBld to y}ilBiuIq a boa ,Tawo} ad} to 8ixa l83i}iav 
OB }B lawol biB2 to zIIbw lanni ad} o} bna dud biB2 oJ 
biB2 moii anibaa}xa yllaibBi bna leo'&i^v ad} dtiw aljnB 
8nilTiw2 a aniiTBqmi loi lawo} bJBe to rIIbw ad} o} dud 
}i 8B 8Ba aniwofl ylbiBwqu biaz o} }naniavom oinobya 

.aoi}3a2 arul}}a8 biaa eia}n9 


8£8,TtI,e 

8MJI01 orarrajn okitaod ho^ euxAHAqqA 
axi J aHT CMA amrfAHOoTOH*! sKn 

.yoannaO  .aoaoloD Mxtfl (daiaayoJ  ^oahMil  iiadofl 
aUidal adaeimadD aaloaX A idaa .iQ o> looiiaa 
m .yoaonaa .aoaoloO Mxaa ,daiaavoJ ,.H.dan.3 
dr^TS .oy[ .lag ,0d9I ,£ .aaO baUl 
92(1 ,01 .aaa ynannaO oobaailqqa .yihoha mUMO 
(W)^-8II.D)  .wMOi   " 


«"v»«   « 


z.i 


■ •v^ .. ., 


I'X   ' 


i/H 


8B daue annoi a<ulniiq ani}6O0 loi 2u}BiBqqB nA .1 
bna aiuvBT80}oriq idi noi}uIo2 s d}lw ziabnilyo 8ni}niiq 
-nllya irigiiqu ano Izaal is ,x&d b gniziiqmoa gniJnhq sM 
-vfiri bnB aefid biBZ no ba}Baa laniBlnoa Jdai}-biufl iBoiib 
,nno! ani^niiq b gn'viMSi ^o\ bna laqqu naqo na gni 
idi -iani6}noa biBZ to bna laqqu ariJ yd bainao znaam 
laiadqiiaq ad} no noi}uIo2 ad} to ani}B03 a aoiylqqa yinava 
-Doo ad} o}ni baiawol 2i }i ea nnoi 8ni}niTq ad} to aaahue 
-na o} imoi anilniiq biB2 yd bainao aoaiq aaad a ,iania} 
8ni}ni7q biaz ia}na3 bna ianiB}noo Isaiibnilya biaz aaaa 
moil ylla-dnaa anizri labnilya a ,iaaia}no3 biaz ni nnoi 
ad} ni gniiiow no}2iq a .oJaiarii baiodana bna aeed biaz 
biuR .bna laqqu z}i }a a}Blq JbB a gnivad bna labnilya 
-bna}xa yIlBai}iav lol no}2iq bifiz ani}Biaqo zaaam aiuezaiq 
ad} }B zmiol gnbniiq to }ioqqu2 ad} lo! a}Blq }bR ad} gni 
aead biaz bna a}Blq }Bft biaz ,no}2iq biaz to bna laqqu 
doBa o} avi}Blai nobaloi io\ iad}aao} ba}3anno3 aniad 
9d ysm a}Blq biBZ yd barnaa andi gniiniiq a ydaiadw iad}o 
bi« d}iw }namnaiia to }uo noiiizoq a o} ba}Btoi ylaa-fl 
-nilya biaz o} ba}3anaoa zoaam anbaiaqooa bna iania}noa 
-Ol aybfilai gnbnavaiq ^di ylaviJoaqzai alslq biaz bna lab 
gnbniiq ad} za a}alq biaz bna azsd bisz naaw}ad noba} 
-moo laniaJnoo biaz to }uo bne oUti bavom gniad zi nnoi 
a}Blq biaz moi^ gnibnaqab avaalz abiug ano JzBal is gniziiq 
ylbiawqu anibna}xa bna o} baiuoaz boi abiug ano bna 
moii bagBgnazib gnisd avaalz biaz d}iw labnilya biaz moi! 
.nobizoq }zomiaqqu z}i ni zi a}Blq biaz nadw boi abiug aril 
-noo bifiz moii bavomai ylloriw zi nnol gnUniiq biaz bns 
.aead ad} o} aviJalai a}Blq ad} to noba}oi }innaq o} lanisJ 


labini tit ni zi ia}}al ad} alidw laltoi biaz avoda aaia 

.nobizoq 
-Biaqo bna azad biaz no bafioqquz znaam gniiamaa (V») 
lalloi biaz aaoavba o} laUoi ad} o} ba}aaaooa ytevb 
baaaqz ni aiod biaz moii }i }3Bi}ai bna o}ni yllsixa 
.toaiadi Haw ad} o} qidznobaiai 
•uioB biaz naaw}ad bazoqia}ni mzinadaam anb}azBo (») 


oj;  »« 


910 ni c 
' OWTAOD DiTATgojnoaja 

bioa ot looaiBM ,.in ^iooia dtioH ^saidH .J iahabofl 
to nobaioqioa « ,.datM ^inodiaaa ,yiiaqmo3 wtoNI 

aiBwalaO 
1 T9e,l££ .oVl .ia8 ,£d9l >£ .goA bain 

(lid— 8iiJ3)   Mabd0 4 

-do na gniyaiqz yIlB3b6}80iJ3aIa lol zu}BTBqqB na nl .1 
znaam .baad yBiqz b gniziiqmoo biuft gni}603 a d}iw }aai 
bna .baad ysiqz biaz o} biuft gnbaoo biaz gniylqquz to^ 
ad} aaaw}ad labna}oq laoruaala na aaiinia}mam lol zoaara 


nadw .lalloi biBz gni})idz id lalloi bna znaam gnba 
aiod art} to zixB ad} oJ ylaziavznBi} ,aiod bisz nid}iw 
agBgnazib bna ri}iw }namagBgna oJni }i gniid o} za oz 
boa ,aiod biaz to Ilaw ad} moii }i 
o} avbaiaqo bna azad biaz no bainuom io}om a (\) 
}3B)no3 ni aiod bisz to zixa ad} Juoda lalloi biaz avom 
")} Iaria}Bm gnbaoa ylqqa o} )oaiad} Ilaw ad} d}iw 
'I .Ilaw biaz 

Tio,rn,€  ^ 
aauDmiA^ okitaod jio^ 8utajia«a 
aaa aasiaiu j^ a ra 

^W ,ao8ibaM ,ialnoW .3 »LKI baa )olbfdJ Jk eamal 
aioitabnoo'^ dauaaafl inmatA nisnoaeiW ot noa^kmi 
idsiioaeiW to ooitrHMnoa a ^.dW .noeUMiM 
89£,1 .oy[ .lag ,0d9l ,8 .oal balfl 
(€•€— «il J3)   .mlsO 1 


bastbiufi a ni zalobiaq Ilaraz gnbaoo kA zuiarBqqa nA 
gnivad lawo} woUod baiBgnola laabiav a gniziiqmoa bad 
-vad noboaz gnib}az laqqu na bna noi}aae gnbaoo lawol a 
9di nad} ia}BaTg ynBi}nB}zduz botb iBnoboaz-zzoio a gni 
ylqquz 88g a .noiioaz gniJBOo ad} to B-yi& lanobaae-gaoro 
.nobaaz gnbaoa ad} to bna lawoI ad} o} ba}aannoo anil 
wolad banoiiizoq znaam ,anil biaz o) zag ylqquz oJ znaam 
ad} o}ni lfiiia}Bm gnilBoo gniximoJa loi bad basibiuR ad} 
.zabbiaq biaz }bo3 o} nobaaz gni}Boa ad} to bna lawoI 
gnimiol noboae gnib}az bnB noitoaz gnbaoo .anil zag biaz 
bnaqauz o} ba}qabB zag gniwofl ylbiawqu lol agazzaq a 
lawo} biaz ni znaam bna .znoboaz biaz ni zabbiaq ad} 
anoitoaz gnibJaz bna gni}Boo biaz ad} naawjad banoiJizoq 
ad} d}iw aabiomoo doidw to zixa ad} ,dud a gnibubni 


/ 


ITI 


( 


JADIMaHO 


h9Qt ,T rsAmuLl 


tasttah bin .isotc smmbTBd-dsnoiff} t )o boom) fobd 
-lulKfan asabraul soim sd} yllsioass ol boastnsd anisd 
NfbviManqmoo b biu ,noil39a mod tti Suodgu<ndJ "^tUb 
dJqsb « ot sfliboslxs tnamsb buu no soox 93a)iu« b«S89D« 

.ibiii OIO.O taoda tuuii tatMia 


eJATSM «) TViaMTAaflT-TAaH 

.HUM  MMiMWBl  ,i9mfcMia  dahirisH 

ahlMA jn •onlY 

ree«Mr .ovi .-mb ,uf t ^ .mi Mn .^wna ov^ 

rSf I > .Ml ahtaaA noiteaUqqB .^thohy uoiirfD 
(nt— 8»l .13)   unlsO 1 

.isalt baosb-ud )o Mochus )o gab«9i] sd) lo) uacMiq A 
-out 9d) goinsbisd )o seoqiuq 9d} lo) ^ool YUfioaqes 
iub (sola gob&ioi tu) s djiw gailssd gnithqnios .sss) 
boooM -nq natsm 08 booysd bssqa Lmdqrnq < gfuvcd 
gaidoastip mdl .ooilord yd ssimB-iaqrm} gninsbiBd ydi ot 
-isad b<ju ,1miI« 3dl k> nsycl kxa bslssol i9q»9b sdl yd 
gnilbffl 9d] baoysd lo ol 9^a^IUs adJ -nvo gniMngoiq gm 
4iiid3i»up ykuooasHiffnii dliw ioioq 


Hnw jiaowcH aeajaaoMe iiAJiJviAjia 
OVOTAOD aoKOJia*! 

aoitnoqim • r-amoD »fioq»»fcha ^aul .yoaqnoD hbiA 

nawslsQ lo 
«ei,r« A>M .-ne ,Mf I ,M .tis8 ksira  .yihnnaoVl 
(•I— t»IJ3)   iMitntl 

-sioon )o YiUi)a9n» goiltiiaoo labwoq toslIaqoK; A .1 
3iIiB)9m a )o goilAOo lasisdbB as gnivsd zniBig isbwoq U9l 
•i9q 9d} )o gabziaooo quoig sdl moi) bsYostsi sbixoisq 
.bs9l ban mvHaoin .murud )o ssbixo 


Div^ojio 3vavnAivK>3 TVLAJja^ojn auoe 
jain DinaMY j(M av^ enasiano 

yd .-iiiMlM «-aMM ,i«bhdiu3 ,i»mK .W 
aa nhamA lo asteie ksMaU 9di ot 

XViA srft lo fM>»i3o8 sdt yd 
eCf ,>M .oVI .-Me ,T«f I Jt .«M boin .ydwna oM 
(«I— f»I J3) .MiiiyD € 
to ono) sdl ni oobisoqmos loBOsqaiq sqyl-wsn A .1 
-bai OB to yllBitnMBS gaiisnnoo boB ssosiq biloe stsDcib 
-asgyxo .3iflBgio .ygi9a9-dgid biloi b to simxim 9t«ni 
bsalAtnos ti ddidw to mgyxo adj bauoqmoo gaiaiBJoos 
.aJBiitn ^o gnitstenoo qooig adj mo-rt b^loslse iBstbBi a ni 
-i9q .oeonifl .soimBilia .oilui oiJBdqilB .ouin oiiBflioiB 
to imols to tadmun idi .stnoldoisq boB sbinoso .sbizo 
to isdmun 9d) rudi lalBSTg gnisd LBoibBi bUx oi oagyxo 
,bauoqm<x> ^toBgio ygisa^-dgid bias ni oodiBO to tmotB 
to sIdBqBooi isboid lau) omniyloq .oodiBooibyd a baa 
sd) moi) b9J39lM boB noiJuidmoo tiwo eti gm}ioqqu8 
-yloq ,9n»Iylodo2i'<Ioq .snslydjsyloq to gaiJvsooo quoig 
-xim boB .-ndls lynhrytoq .isddui brusiut .slruinoIyrsB 
sioBg-io ygTsns-dgld biB« ^o oHbi idgbw adj ;to9"radj trtai 
biJuj\b& 02 gnisd isbnid bu) shsmyloq biB« oi bauoqmoo 
moJB dsBS to) asgyxo to motB 900 )smI 1b sbiYOiq ot cb 
(9Cf) btBB boB bnuoqmo3 ygisn^-dgid biBC ni aodiB3 to 

.isboid 

wn eajDiTsiA okQDuaosn ^o aoHraM 
eaDAVme or iviaNiiOATTA ayieaHOA 

•t  loql— ,pmmnD .obtmdO-vbl ^miDlwdaS oltO 
ynqmoo aannoO a ,y0aan»O .irialmdO-vbl ^ 

cf e,ur .oM .i»8 ,«!f 1 ^t jq»e bsin 

(trs— Mt .D)  .ai^aO S 

•4dlM loi skirta aa gnhutsBtonB/n to bodtsca adT .1 
Moalma tit to soo to b9i« nit as 9dt isvo toacadsBllB svie 
-oqfiioo Utaoi b gniqniBts gaianqmoo Bsosbin isdto ot 
4MdB Ulsm B moi) slsttiB adt to tosa 


t€t,riLC V.  . 

cmA Koirnov^D— eHTAC tja^ aagsm 
draeuuajiAD sio^ qohtsd^ 

4I«hsUW blraa iahsbn^ boa oocwaH alfuJ tiMloJI 
boUaaiJ  lahsqml  o)  nooiiau  ,h««tip3l  ,yiadbiO 
to mobanoqtm a ,hii«lyi.3 ,aobaoJ i>«««—it 


tri.iei mVI .«8 ,IMt «f .^M Mra  :^hnna oM 

•Ml >t .Tokl ^alKa iMiO MoltMilaMi ,ylhohq MotaO 

(^ei— S^IJD)   ■■lii-Vtl 

iBtam auons) to aoiiasruKhao 9di to) eesooiq A .1 
slidw tstn ooilBshud-uo i^id 1b diad tbu bMii) b dtiw 
dsidw muminini b Ib ssoI sbtiuyo biu goimu) gainiatniBin 
•teisooa dlBd llsa bssu) b oi Utscn adt goilsad saenqmoa 
abilBd iBtsoi dfiB9 aniiailB ^dgiow yd ,)o ylLulaacsa gai 
iBlam iiaila .JPOI 9tBaod«K> iBtorn dtiaa anilBik ,j?or 
dtad B IB 9teaodiB3 Utam iUilB aooBkd ,(}?{-£ abin^yo 

D •OOI-.D 'O^C to anulBiaqflnt 


owTAOD ov^ orasAJia 5Hn ei^omecMNioD 

ImmO ot  lunhMi  rVfaO .ynaiMM .a^D .T lodtiA 
to  oottnoqio) a  ^LM  .^naH  altlU  ^ ,atetaM 

•wwalaQ 

•lt,e«l .0VI .«8 ^Mt ,f .1^ ban  .yrtwBiaoV^ 
(M— •»! .13)  oaiaO 1 
ssaliiiats goilaoo 10) baa gaixBid 10) noitiaoqmoo A 
a )o %aiiziznoo aoiiieoqmos biB2 .zyollBiaque bna elaata 
)o itiliuiaoo quoig adt raoi) batoalae yolia aa )o aiutxim 
,2yollB aead-ooii  .syolla  asad-tladoa ,tyolIa aafid-Iaisiii 
laamala sac tzaal ts gnuiislnoo .zyollfi aeBd-aeaaBgnani boa 
moi) boB ,ao3iIi8 boa ooiod )o gnitziznoo quoig adt )o 
adt moi) batoalat abnoufi aoo tcaal ia \o ^l ai l.O 
biat .aabhoufi muibidui bns muiaaas )o gnileiBfloo quoig 

.alnaibaigai gokaio) gale moA aard gaiad ooitiaoqmoa 


•MTtt^ 

jHyraBMAjrr 

^li— O) fldU .tlwdiQ .W dahbaMI 
fiadadUm^nhAA aaJoalalsT ot 

»2£^M .oK .«e .nti 3£ .Ma boiri 

f«f I .e JMl ynmtO aoiteallfvi .tthohq MiiIdD 


k 


ice 


a c<. 


:4Cft 


f- 


■* -U «:; 


aqyl-o aa gaianqmoo lotiiifiarit ooaiiii-aiuiiiaflnag A 
gnivad baa fnuinaanag gflianqmoo yllaboatadut anos aead 
-lima aqyJ-q boa ptov IX. ot V. to dtbiw bnad sabbtdTO) a 
-awtxiffl ytlaitaatadut gaiehqoioo aaoox 'uloalloo boa lat 
-to) a gahrad fnuinaonag baa oooilie )o aiiitaima latay-D 
-oiq goiad TOtsiaoait bias 4I0V I ot <?. to dtbiw boad aabbid 
ooaUiB-blog aitaotua ylatamucoiqqa owl goiyoUa yd boaob 
-inaonai latayia algoii a ao qidtoobaiai baaaqt oi na)aw 
adt to tnioq gablam adt woiad auitaiaqmat a la ybod mo 
.oaoatadxn gaiqob a goibulaoi nalaw biaa ,ybod 


ajDmiA jaan aarKun tajih 

at  iniiMi ,AiM ,mai^imM .iiiMoJl .% 

•ofvo a ..taOA .tkntaa ^ooltaioqToD notoM lanmaD 
_^_^ aiawalaO 10 aollai 

ete^TC 4»»T .!•« .Mtt ,1C avl ban  .vriwaiaoM 

toaoiab gnilkyi gohaod taatooo gnilloi bodrinfi A .1 
toamab biaa 43iii Uad-aoo tuoda ol qir latamatb a gnhrad 


*d«X J YSAlfMAl 


arrasAo jAioia'io 


OTI 


%ajiT8 jio^ eeaDOJii oraMnow ojod 
xxm JATSM ovrrauan 

.aoBO J tntfoil bu ,ailoqeaiiaiM ^toalalD .3 aahadD 
ftaoubaM lamailMD ot afioogiaui «.mriNI ,HiUqoH 
to noilnoqioa a ,jialM ,»|aTa8 ^aol 
••1,^88 .oH .198 ,«f 1 ,£ oaQ bain 
(*— 8»I J3)  .amiaO d 


)adi doui goiad ytrtaloq atiaoqqo )o aaboitaab biaa )o tail 
yiatJBd biai io aoilaiaqo goruib aaiit amoe ia taaal ia 
na ;abo-it3ob avbagan biaa ia baanoi ei sBg aagoibyd 
avbagao bna avbiaoq biaa naawtad lotaiaqaa laadioada 
badioada yllBboatadue atyloitoala aoiiaila na jaaboiloala 
goiauiaaoo-aag a baa ;TOtaiaqa8 baa aaboitaala biaa yd 
adt otot) bataalaa aaoatadua a goibuioai aboiisala yiailijuia 
-no3 abouoqmoa lavlia baa lavlia )o gnbziinoo quoig 
bataaol boa aboitsala avbiaoq biaa dtiw yUaoiuoab bataan 
yawa aaaa) daidw aboilaala avbiaoq biaa )o abia adt la 
-taoigiro lavUa yna ydaiadw .aboitoaia avbagan biaa mo^ 
biaa OI bavtoaaib baa aboHaab yiailixua biaa moi) gni 
tno-A baloavaiq yllabaatedua 9d Iliw atyloiioab aailaila 
oobiaoqiatai ot aub abonoab avbagao biaa ot gobaigim 
abonaob yiailixua biaa oaawiad abotlaob avbiaoq biaa )o 

.aboTtoab avbagao biaa boa 


goivad latam )o aaaiq a gniiiow bkw )o bodiom adT .1 
-doa gnivfid bna aaoB)iua tiBqa baoaqa atiaoqqo to liaq a 
biaa )o noianamib aoo goola aiutBVTin) baiiaab a yilabnate 
laubiaai laJam adt moi) ataoimiia yllaboBladoe ot ,aa3a)iu8 
baiiaab biaa )o tuo asaiq adt nno)ab ot boat tsdt aazaaHa 
iB>am adt goiboad laaeiiqmoa bodtam doidw .aiutavnjo 
ni aiulBviuo aiavae a ot ooianamib aibn* biaa gnola aoaiq 
)o aoo naawtad latam adt to Ila doidw yd noboaiib ano 
ai aixa laHuao adt gnola aaos wonan b bna z^oaYiuz biaa 
)o Ila boa toioq blaiy ali bnoyad baasana yteviaawiqnioa 
aoos biaa boa eaoahuia biaa )o ladto adt naawJad latam adt 
latam 9di goiboad .tnioq blsiy ati bnoyad baooiaoat ai 
aiutayiuo atiaoqqo na ot noiansmib arutna biaa gnola aaaiq 
-ib biaa gnola Ila amtaviua baiiaab adt moi) gnhaSib 
ylbiawtoo aaaos ni .ataaia ot aa daua atouooiB yd noiaoam 
laubiaai .aixa iaHuao adt goola aoos biae ot toaaaiba 
abotiagam aldaoiatiaoea oa ot aeaaioab daidw aaeaaita 
-ai yboaupaadua ai aoaiq 9di oadw laval bbiy adt wolad 
ylbataaqai laDaaiadt bna .anutaviuo baiiaab adt ot bamut 
-boad daaa dtiw »aiq adt ot gnbiaqmi .aooiq adt gnibnad 
mo-d ttiaqab daidw noianamib biaa goola aiutaviuo a gni 
bna ,moi) nobaaiib atiaoqqo adt ni aiutaviuo baiiaab adt 
-mi adt yd batiaqmi afuitavToa adt .oaxit toatxa laaaal a ot 
daaa dtiw ataan audi ot .goiboad goibaaaiq ybtaibam 
baroleai ai aoaiq adt oadw ^oidw aaaaaiia laobiaai gnibnad 
atiaoqqo ol baoaqa aaaos ni aia .aiutevim baiiaab ati ot 
bataaD aaeaaila laubiaai adt dtiw .abca laitiian adt to aabia 
ot toaoB(ba ylbiawtuo aaoos oi baeoqaib goiboad doaa yd 
-oii adt yd bataaio eaeaaila laubiaai adt goioiaitooo aaodt 
.madt at ooboaiib oi atiaoqqo .goiboad goibaoaiq ylataibam 
adt oi aaeaaita laobiaai adt tadt abutiogam doue )o boa 
•oatadua agoibnad laiavaa adt )o ooiaubooo adt la lalam 
adt ot aano)oo3 aaaiq adt oadw ladtooa aoo aaoalad yllab 
-ab ot yaoabaal 00 avad aio)aiadt bns aiutaviua baiiaab 
.aiiilaviua baiiaab adt )o luo aoaiq ^ nno) 


"^^h 


»  fr- 


aaoiiToaja &Aa 

jtaiool ot looiina ^maH ^muki^ JtonlT .3 lahadD 
to ooitaioqioa a .jaaM. ,a|bhdiiuO .bataioqioaal 

^aaadaaaMNI 
M«,re JoYl .r^ ,OMI ^£ anal ban 
(M— KIJ3)  .MofadDd 


8MAH8 JAULTIOtFJrra 

batlall ot vMQiMa ^«I ,alIIH tnaMsN ,a«boH M arfol 

IS^Jir*^** ?*^^S5^ • ,«»ttaiojioD bate aatatg 

iri,f€i .oM .«e ,IMI ^£ J^ ban  .MlwaiaoM 

-ainla laala dlgoaila dgid goiauboiq )o bodtam A .1 
-moo aalgoa boa slaaaada .unaaid sa daoa aooitoaa laioi 
goivad laala oodia>woI )o aoobaaa goilloi-lod goiaiiq 
goriub oabiad Iliw ti tadt ylilidaoabiad dgid yboaioffiua 
lafla Boobaoa biaa saiaaldgia-tla .bad-tod a 00 goilooa lia 
aujtaiaqoiat adt wolad goilooa ot loiiq boa goilkn-tod 
soobsoB biat goilooa lia .abioaltua ai laala adt doidw ia 
yboaiomiit alai a la bad-lod a no avitaiaqmal mooi ol 
taob aobanno)eoait iqinda ot aub oobiotaib tadt wola 
a aooboiq ot laa) yboaiofflua alai a ta tud luooo too 
-oral laDaaiadl baa oiaiadl aiulainlt obioiad-obitoatiam 
lawol adt wolad auilaiaqmal a ta anoitoaa biaa goiiaq 

.loaiadt aiutaiaqmal laabiia 


-amdniM m .goieriqmoo yidmaeaa aboiiaala hui A I 
ladfl oiUatam-oofl .aooioqoioam .aiiMaoda aldutaft a ,nob 
'^^ •^'^•'P ^ bios ylavbalai to bamro) iroqqot 
DttylBlao a .fliaiadt baoialooo Iar»tam avboobooo yUaoiit 
m aoaidmam aldaannaq-ooi na .noanarit botodritaib latam 
-qot biaa dHw toatnoa aoa)-ot-aoa) oinoitoala bna laoiaydq 
-aaa) m troqqua biaa goioialai to) anaam gormoae Jtoq 
biat )o aoa)iua aibna adt yllaboaiadua dtiw loaiooo aDa)-oi 
. aoaidmam 

••waa adt xd batiiaaaiqai ta aaliMiiA to aatatg balfall 

(CSt—MI  JD)  .MiiaO  t 
(iM .aat ^«f t) •bo3 AU ,8C altIT rabaa batmnO) 


aillatam agfliahqmoa tllaa yiamtiq aiytoitoab bUoZ .1 
amad aaboitoab bii« .abodlao lamaloqab a .abooa lavUa 
»Mad lavIia avitaobooa yllaoiooi .bUoa a yd bataiaqaa 
9boaa lavUa adiatam biaa tadt oi basiiaioaiada atylOTtoab 

.bolaoiaglaau ti 


'i 


8TI 


or JADIMaHO 


)o sIdsqBo boa eioold bisx 1o mo timsllib fi ol b&toaanoa 
aniiioqque loi zona bi£2 ^o 9ao dissasd baa OJ aniJoviq 
-9i9dJ yaws baa saidasai sdJ lo aoiis-raqo gnhub ymaz ad) 
ol svijBbi iaoie lo galsBlq bas iBvomai sdJ loi moii 
loj 29eBd buu ol b3i3»aao3 ^'Ifiioviq eafiscn ,zana bu2 
•qin buu no saoiiioq bo9 LuisiAm iaoJs buu aaiouisi 
btBS )(d blad zbas iootz goiijus lol eassm ,en£9(n sninoq 
bns ioott bis2 anmoqquz loi Uvob ob ,2iiB9ai ]iiiiiiiB}9i 
Sflivom lo) sniBi) bi«s o} baJosonoo eoB^ai boB .znoinoq 
.mrui bia» aso-A baa aaowisd livoB biBs 


MGI ,V YHALmAl 


dliw bsqqiups ba9 ad) sliaoqqo aroBii biu ao baiauom 
diiw baqqiups %ai9d omaH baa lodiB biB« Jioi daw biB« 
-aiadi daw biB2 qsiw o) lodiB biB2 gnijBjoi lol eoBam 
baosilB ni acnBi) biB£ no balauom YldBvom lloi a ^uoda 
aoiBi) biB« no aaasta ^rvft .lodiB biB< dliw aoUaiai 


02o,rti,e 
ai^inT38 av JAV ovia aarruD sjoh amrr 

aVTIH3AM 
rdT ataihO ot lonsiau .ji*! ^sfadisD 40MO J waul 
•oqwa a .iioilnoqioD aWhaD )o aoUvia ladduil bmi 

.^ *i«wBlaa lo oottn 

SM^rSI .oVI .i»8 ,IM1 ,T{ Tial balll 
(eoe— MIX))  jaadan^l K 


basiiaddui b ni alod a gnidsauq lol anidsBm A .1 
maJz aviBv b aniilaz bns maJz svIbv b gniviaoai loi ^duj 
IB gniJioqqug lol lo^avnoo naviib b 8ni2nqnioo niaiadj 
B ,aniB2 ariJ gnivom boB noilieoq JbU b ni adirt ano JzBal 
.TOxavnoo "biBa avodB baooiJieoq i\ade naviib >fIdBleJoi 
mo-rt YlIfiibBi gnibnaixa bna ol balsannoo ianu3 adoJ a 
idl banoilieoq bnB dJiwaiadl inamavom lol rtsda biB« 
bnooae b .niarariJ alori b gniJJua lol adul biB2 goisBgna 
.loyavnoo biB2 avodB banoiiisoq i\ad» naviib yldclBJoi 
rtfida bnooae biB< o) balaannoo ylboxii iaWa« mata aviBv b 
•aiadi inamavom lol moilaiarij yllfiibfii gnibaalxa bna 
-nwob rtBd« naviib bnosas biB« gnivofn lol BOBain .dllw 
■^daiadJ bnB loyavnoo biB« avodB ylbiBwqu bnB ylbiBw 
Jb adm biB« dJiw inamagBgna ol lallae mal« aviBv btB* 
-ai lol snBam .moiiaiadi ybwb bnB niaiadi lira alod adi 
rtiiw inaraagBgna liinu laiiae biB« no n»i« aviBv a gniniBi 
mala aviBv adi gnioiol lol snBam ladnui .adul biB2 
laiiae lo i3Bino9 noqu adul biBS laniBgB laiias biaa moii 
bnB adul bisa no mala avlsv biB2 gniJnuom i6\ adul bnB 
io\(avno3 biBa lo Inamavom adi gnilanibio-os vA anBam 
avbBlai adul adi gninobiaoq Yhaqoiq lol lUda biBa bnB 

.laDas biBc bnB laiiuo bLu ol 


lodiB biBB dliw laalooa olni Hoi aldBvom btBa gnigiu 
baqqBiw gniad daw adi ol aiotaaiq aviaaaiqmoo b ^[qqa ol 
gniad bxbwIb aiuaaaiq aviaaaiqmoo biBS .lodiB biBa no 
yllBbaq lol anBara bnB .aiuaaaiq gninoianal biBa nfirij aaal 
aviaaaiqmoa biBa aoubai ol auBam gniiqa bias gniaoqqo 
.suxaaaiq 

(M rtt € 

aaSIVlA3JUYWJ OVabuV HO^ gUXAJIA^^A 

xxm iiaaffUii 

^ ,9bau3 ,M»H M ihioM boa KUHO aaJ noul 
10  aohtvtQ  laddn)!  bam  rdT  »hltu3  ot  nofi|hM 
svwBbG lo nottnoqioa • ,MlteioqioD aWhO 
Ml.rd .oH .198 ,»Mt > .wM bam 


♦1 

)- 

■It' 


l^%^^8»' 


§r^^ 


r»TA I«itiia3 .W MM)   .aesM ^iaite^ .moldinoM laimia 
.K btoU ot biidt-aoo )o wa^bM ,(oUO ,21 obaloT 

.imM ,»idliooia Jlabidqg 
tUM -oVi .-at ,Mf I ,ȣ Miol bain 
(M«— MI .ID)  MolMn X 
noilom lo aaoaiq owl ladiagoi gnioilqa lol aoivab A T 
-rioqqua ^(IdBabila anBam ,ybiI b .gniariqnKM mlft auxlDiq 
•latabaiq a gnols Inamavom iBlnoxiiod lol ystI bisa ^ai 
aaoaiq owl gnbBoor lol yBil bisa no anBam ,dlBq bantm 
bnB .iniot llud 8 mioi abna InaoBtbB liadl IbxIi oa mifl io 
gnisilqi )o ooiJoat a |dixIq(iB xU^^i^snioluB loS ^f^m 


-Uivnxi lo abna gniaiiqa boB gnruqaiq loi aimbBm A .1 
a .MOBi} aninoqquB a aniziiqaioa iooia laddui baxinsa 
-avom lol amBii biBa no balnuora yldBbila aiaold io liaq 
biaa gnivom lol anBam .ladiooB ano moii bna ol Inam 
biBa lo doBa lol aaBd a .wdiooB ano moil bna 01 aiaold 
ioaiadi noinoq bna ano moil yllBiaiBl gnibnaixa aiaoid 
aioold biBa lo doBa lol nm nB .ioold ladlo aril abiBwol 
bna aaad avboaqeai iti ot oobioq bna ano ib baloannoo 
lod .aiaold biaa naawiad aaad bisa lo ^^IlB^^lBI gnibnaixa 
TOl aoaqa a gnibivoiq aniBii bisa bna moiiaiadi baaaqa 
10 dM9 no baimiom anaam .nna biaa dlaanad iooia adi 
-am iaoia bisa lo anoilioq boa gninoqqua lol anna biaa 
tlUloviq goiad daaa sslas ioiiaq a ,utna biaa avoda larnl 


M«f ,T YHAUVIAl 


arrasAo JAioiaao 


STl 


-oanq a gnilmiom lol abik biaa yd bainao anaam (b) 
aixfi lalnoxiiod a no nobaloi lol gniaas atii abam 
-aloi lo aixB adi luoda einamavom gnigniwa loi bna 

4>iabna}a bias lo nob 
Yllaialal ni ladmam sead bias no biabnala bnosac a (») 

.biBbnala banobnam-laiil biaa ol nobalai baoaqa 
-bno99C biaa no laedw gnfflod balaiaqo-iawoq a (\) 
-iiaq adi dliw aldaagagna bna biabnala banobnam 
biaa lo ainamavom noqu aib biaa lo aaahua laiadq 

.abita 


biabnala bnooaa biaa yd bainaa aona lo liaq a {%) 
luoda ainamavom gnigniwa lol noaiadl balnuom bna 
-biawiol anobiaoq avbaiaqo naawiad eaxa lalnosiiod 
anobiaoq avbaiaqoni bna laadw gnfftud biaa lo yl 
-iaoq avbaiaqo biaa mo-d baoaqa Ylbiawiaai yUaiaoas 

.alini gni}}u>baai} alauaia na (A) 
laluo adi no alini biaa gnbnuom yldBvomai anaam (i) 

.•nna biaa lo ano lo bna 
ballBmuoi Uad gnidaiba goigagna-ba*!! yialoi a (\) 
a no amia biaa lo ladlo adi lo boa laiuo adi no 

,tbu lalnoxiiod 
10 daaa lo ainamavom gnbimil anaam qola bna (A) 
anna gnbnuom biaa .anobaaiib aliaoqqo ni anna biaa 
-bnala bnooaa biai no ballamuoi bna baqada-J gniad 
biaa lo aixa adi ol iaUaiaq auca nommoo a no bia 
gniad anna biaa lo abna lanni adi .laadw gnfftud 
.laadw gnffiud biaa ol loaqaai dliw yliaua baaalqaib 


8M rii c 

eUTAHAY^ 9ra4^MIW JI03 

•■*'* •'SS^.'*^* ^•■■'■^ *«•'»*»•« 3 "»wba 

W8^1 .oV[ .ia8 .tWI ,lt .-mM baiPI 
(CM— Mt.n)  MilsO^ 

-ugnalaai yllaianag a .aulaiaqqa gniqqaiw lioa nl .1 
biaa lo bna ano no balnuom lioi daw laqaq a .amail lal 
lol daw auounbnoo a agiadoaib ol bagnana bna amrd 
snwil biaa no anaam aiaid .amail biaa lavo inamavom 
-aafia bna lioi daw biaa lo gnUIoinu aa^ adi gnbainaai 
anaam ,daw biaa ol aiueaaiq gninoianal b ylqqa ol avb 
-ba na gniylqqa lol amail bisa lo abna adi alaibamialni 
gniylqqa-aviaadba biaa .aaahua daw laqqu adi ol aviaad 
alalq mollod balagnola na dliw baqqiupa gniad anaam 
-ulq a gnivad bna daw biaa lo ylanavanail goibnaixa 
alaibamialni agninaqo bangila YUaniboiignoI lo yiilai 
\o ylilaiulq a nwob gni\{Bl lol alalq biaa lo aabia aril 
-baoaqa Jallaiaq ni daw biaa qola aviaariba lo anoddii 
bagialna YU)iawiol gniad gninaqo daaa .nobalwi naqa 
dignal a gmvad lodia gnbioqqua-Iioo a ,bna lawoi ali la 
dlgoai m aadaoi &1 looda lo ii»3 a noqqua 01 balqaba 


9dl lo maooqmoo ialam adt lo aaahua adi gnbaeii 

,dainB a abivoiq ol al3i>ia 
Inaooqmoo lalam adi lo aoaliua ano biBa ol gniiadba 
balBoa laada larnaa auounbnoo lagial b aloina adi lo 
9vuadba aWalaviloa na dliw aaoaliue ali dJod no 
gnbaail aril yd banaqmi ad bluow aaanavboafla aeodw 

,qate 


^   t   ^ 


doidw o« larnao adi lo aoal odl no aviaariba biaa lo tia 
gniad baiadba ai aJobia aril lo Inanoqmoo lalam aril 
,qal8 gniiadbe aril ol lohq balBvboaaiq 
aviaariba balavboa aril lo anodioq Ha avboani gniiabnai 

,aIoilia baioriba aril yd baiavoonu gniniamai 
baiavoonu bna balavboani Ua loo gniqmaia naril bna 

.lairtBo aril lo anoiHoq 


ffTAMoajiADYJOT A ovuvhoi jiOT agaoom 
Jwraa aaojuxiaD a ot raaiK vneaa 

bna ,naairfi»v9J ^MaoS mis3 boa ladtaylaoUI baMbH 
•ogiaBa .ynamiad ,iiiiadioM-aiigolo3 .oaodoD ladtlaW 
,^iiaiinaO ^oaanhaTaJ .tladadlaiagaaitiA idgA ot no 
► ►i. .,   ,^   r. ynannaO lo Boltaioqioa a 

H^►•*-.:?^ "^ ••^^ '^^ •*«•« »»^''   Wdwaia oV[ 
«c«i ,t€ Jqa8 yaaonaO ooteattqqa .ythohq ainlalD 
(>0€— daiJD)  .«idaO« 
-om rigid laanil b lo laada a gninioi lol aaaooiq A .8 
(lYnariqYxoibyri)aid a lo alanodiBoyloq idgiaw laluoal 
eaariqmoo doidw laiaa aaolullao a lo laada a ol aoaile 
-qa .qaiiavo madl lo anobioq ladl oa alaada aril gnigniid 
aiaaria aril lo ano laaal la lo aaia gniqqaiiavo aril ol gniyiq 
laluoalom rigiri a gnivsri louboiq aviaariba na lo layal a 
-boiq aril ai bna ainavloa oinBgio ni alduloa ai larii irigiaw 
a bna alanayooaiib oinBgio na lo nobosai aril lo lou 
lo gnbaianoo quoig aril lo bnuoqmoo Yxoibyriyloq 
.abioa oilyxodiBoyvoibyri (b) 
abioa oilyxodiaoYxoibyri lo alouboiq nobaanabnoo (A) 

.aloriooia oiibydyloq bna 
oiiyxodiaoib boa alooylg lo alouboiq nobaanabnoo (0) 

,abioB 
abioa ouYXodiaoib .alooylg lo alouboiq nobfianabnoo (b) 

.elodoolB oiibyriYloq boa 
alorioola onima-agamo lo alouboiq nobaanabnoo (*) 

.abioa oilyxodiBoib bna 
.aiodoola onima-i^amo lo alouboiq nobfianabnoo (\) 
.alorioola oiibyriyloq bna abios oilyxodiBoib 
bna ,aiadla looylgyloq (%) 
boa aiarila looYlgyloq lo alouboiq nobaanabnoo (A) 

alorioola oiibyriyloq 
-lavo liaril la larilagol alaaria aril gniaaaiq lallsaiaril bna 

.aaaiB gniqqsl 

rM.rii € 
avoHDAM oraujiT aviA ovCTqraua aarr 

(aUoqaanolM ^ooaiO ^ dolobofl boa toailBiqaD .1 aaaioa 
(^iiaqnioD ooBiriiwaH .3. bnl ot noog^ ,ainiM 
BtOBamdM lo oollnoqioo a ^JudM ,ailoqaafiotNI 
OOl.rdl .oVl .lag ,£d(I ,SI .oal baOa 
(0l»-d21 .ID)  .aorialD € 
.badiioaab aaalo aril lo aoivab a ol .1 
.ladmam aead lalnosiiod a (&) 
lol ladmam aaad biaa no balnuom biabnala a (d) 

.floilaloi 
lol biabnala biaa yd balioqqua ladmam abila a (:>) 
.,   .^ ^  ,9aMlq lalnosriod a ni ainamavom 


STI 


JAOIMaHO 


MQt ,T YlAimAl 


M Yd bsbaod baM bsJsoo eUrnlcfn ibIuobtz buu to esain  ^oJoq bood omb aoowivi soaaiab wil idsLnte agnrfM 

Jmrisisb bi« lo mlfl suo»up«  -ad k> (\M) tulifbom slims} Liilini u jnivarf laboid ad} 


IVIADDCOT SMAVm 

(M— TdIJ3) .aaialDI 
• lo aoiJBluqoq sijos sdi anioubai to bodJsfn adT ^ 
000,21 ibfts a^ilo^ 89«riqin<x> daidw saxg balsaloi ^Ti^n» 
^ ot 2 moi) )o aiuixifli b dJiw sa-u bi«« )o laal arsiipe 
-moo toAMxot siAiu « )o ruuip aoo diiw lalaw )o cnolUt 
-Yd biupil B io Jd^iaw ^d <j?id ol ?i gauhqaios ooilizoq 
agnsi gaiUod adi avod« agiun sailjod £ goivBd aod-uuoib 
lio goiisondul )o atiuii v^Hod adi wobd baa aailozBs )o 
-U>-0,0 OB lo Idjiaw yd *t.££ oJ 2.VI .znodiBooibyri 
alBiii33tm>lq«ai9fnlYilBYloq m to aJadqzodqoidjiblYilB 
nodiBo ? oJ I moil aiBlnos aquoi) ly^ aiu niaiadw 
SoiYlitiuaia lu )o j?£.££ bat ^VI boB tmoia 


in 


ev^omao^MOD aviaeumviA aA 

«• •»"■*■■ JhMMaa ,MlodnoH .■litMlJ«ii tnM 


•If.8f I u»M .«e ,l»«l ,rt -nA bam   .lalwna oM 

•Ml ^ .ifA #—iCI MlteaiHqB ,Ythohq MahO 

(U— rWJD)  .anbUDS 

:to aoUBfljdinoo adj ^oiiiKximoo 9vitzuihaa ob «A .1 

)o aobaizfioo quois adj inoi) baioaiai ladmam a (1) 

•joii ad} to aaBqo-iq-oaibhaqiq-l<1-Q-YzoaadqlYxiiad-o 

Blum 

iHO— HO— tHO-O 


biw lainab laq louni 2S joodB biu £00.0 Joodi^ dsow} 
iBxiJ dout iauoma ob ni iaaeaiq goiad 

0*>(TOba|d) tU^XiabaW inaoia^ | 

tooda boa 8S.0 looda aaawiad Yltioab a snivad ohdal ad} 
4oai O.I }ooda nad} ezal to e8anai}« aqaib a ..oaV.g V.O 
l««al la to warfiiiB aqaib ©} dlanaUs aliaaa} to oilai a 
-oola *d }B aoiKifluoai} Y}boIav oinoe a boa ,«dl 0.£l 
aolav t}i tami} £.1 }aaal is ol laupa .ohdal sd} to noiiaj 

.iiobasfiola ^0 ta 


\ 


( 


(ri) 


-Bonadq a diiw loaiad] uIm aotiibba bioa ad} baa 

Mob aldalqaooa Ylbuiluas 

d}iw baoidcnoa 
agBeob a ,iarna3 alda}qa33a YU^^uaaaanadq a (1) 
tl lixxia moil gaiaia}no3 aobiaoqmoa biaa to iimi 
-o ad} ao balalualaa (I) to .gm 0€ }aodB o}  gm 
to  }aa}ao3   aoaqoiq-oaibriaqiq-Vf-^-YxoaadqlYxaad 

.iioi}i2oqmo3 ad} 


-», •H,TI1,C 

aaw viayow.vioK ajSAJuiia ajsAMjiowoD 

riaa .aotgolfldiW ,iHuulaM iwnM bw xteH bailoaNI 
•tnaqmoD boa rmmnaVI »b taol sb J ^ ot noogiHa 

:..-.. -!?^5f*^ *" ■<'*>»*Xi'«» « ri«a .ootSBlmliW 
»T^r£4>H.«e,M«l.fxBMbain  .MrfwnaoVI 
(•n— litJD)  .MidaOSl 
-moo daiw aavow-ooa .aldaiiud ,aldaiinolma> A .1 
-noqa aioagio oa9diw(t to idgiaw yd *02 iisal }a gniahiq 
to aldaqao gniad nadS biac ^adft ba}agaoIa ylwioaaat 
}a goiiaad ooqii  <^e it»al ta Yl£w>aaa}aoq« gobagfiob 
TObanail nbio boooat itt avoda .D '01 aiuiaiaqmat « 
mod gaiiua}ix» daw ad} .aatuaim avft lol auitnaqmal 
-Yloq ainagio .obadJiiYi a to }dgi9w yd <3eO? oi *£ }uoda 
biat .daw ad} }uodguoid} ylmiolimi banaqtib labnid lam 
naaw}ad to lulubom atiaoa} Iai}iai na goivad laboid 

.lainab laq amaig l£ bfM £00.0 


aavrrAYuiaa aviojiaraareaT-av^ajYiiTaM^i 

MaiaH .adal dahlU .ladaaiinl uhU ,iaiEb«ia mCl 
,yiuuin»0 ^bduinaa to Oa .naUUa 1aM>l boa ,staM 
-anaa ^itedadlatagoattiA ±n»U ^ aanfl o» noaglHa 

YMMuiaO (ibsti 
e«f,e£l .oM .lae ,IM1 >I yIbI bain  .giriwna oM 
(»r— rdl J3)  .milalD g 
iBmmara a ni y}ivi}3a oilodB/ia gniouboiq to uxxnq A .d 
-adqIaVI - aaalYd}am-dI gnrxaJtinimba taeiiqmoo doidw 
■lammam btaa o} aaoia}ao}«a}-o-ibYdab-[-lYd}affl 


iM,Tii,e 
KoiTAJiAfaji^ snasTT aviA 9yioiw[sng,\j9 eujny 

.YmmaO ^aamUgiag lab na mladaiaW ^InO bnUA 
«JLdan.O aMiao8 ft lagohdaoa .1 .0 oi 
lo    ■ 


t»t,0r mVI .v8 ,Mf I Jl .yoVl 

(gt--TdlX))  jMriaOe 
BooiuiaqiM tiniv to noiiaiaqaiq ad} -») ataooiq a al .1 
-dua to }aaffl}aai} ad} yd noiia-daaaiios baaimia}abaiq to 
naad avad doidw inoiaaaquiB univ aai^-oiaJoiq yUtbiuli 


r8t,riw 
jraJUM viuD YAjne auoATAjioaTviieia 

•^ ^""itai ..flMO f^wolwaM ,nfeYi« JI 
• ,.aHM .liijmVy ^ad ,.40 irfitial— Iff 

W4> ^ .»e .gMI ,11 xfalS5*'3S5li5 Hm 

goixnqmoa }allaq aIda}BTga}iii2ib aug yaiq« ia}aw A .1 
ylaofi .yib to ybod babin}j» alda}aiga}iiiub laJaw a 
.yib a diiw banaqna}fii UiiaJam laluoaTg ^naai Jbobtt'ib 
aviiaa aldulos laiaw a gaiaiaioos laria}am babivib ylaoft 
-Taiab gnibaod baa ,}naga golbia flobaJaiav boa labisoid 
euoaupa na to bamiol 8laria}Bm bias no (gai}ao3 }aag 
DC o} 01 moil gnivad alsnolloz lyiB [yila oa to noboloe 
babnod gniad BlBrialam bias .aluwlom laq tmoia nodiao 
gnivBd ybod }allaq }naiado3 a ^a gni}ao9 }nagia}ab bia« yd 
naoi tuat ,dxi ^0 lavo }on noianamib }«aUam< >}i 
to }dgiaw yd *0? }«aal }a gni}u}i}«noo Iaria}am lalunaig 
Ibnu sqadz }9ll3q adJ mB}aiBm o} gniviM boa }aliaq ad} 
,bavIo«eib naad tad }nagB avboa adJ lo nobioqoiq lotam a 
*2I o} C moil gnbirtbznoo }nagia}ab gnibaod bia« boa 
-ab alda}}aw a ea gnivis* boa ezam }all9q ad} to }dgiaw yd 
aaximinim daidw Bniaig }all9q mH no mlii gnilaluoooft 
to noboloa boa }allaq 9di to noba7ga}ninb to a}« ad} 
a ai nwob tiaaid doidw }od ia}aw IQ}| ni Inaga biaa 
to a}ai baltoilnoa a sabivoiq bna woft laJaw imla&uji 
ffMPb wol ad} gnivad Jailaq biaa .aobaiga}ai<ib Jallaq 
itnndoo trm a to noiurrixa yd babiroTq Y)i*oioq baa 


M€I  ,T YHAUMAl 


arrasAo jAioiaao 


KI 


nad} bna liol b^niiq ad} to aabiz ri}od o} abydablannol  »noIa bavom ci yai} biaa nadw }nioi iUid br« nt -.«.i 
lo! .a}aiq laiam ba}aad naaw}ad a„iaa«q «bnn }i gnbaad  -}a,o. a gni*hqmL .„b^ g^C^iTiJ^difq SS 

aariaa a bna aaaahiw bnal to zahae a gmvBd ladmam aida 
.taoahua boal biaa dkw yIa}Bma}lB gninuaoo 8}ola to 
biaa o} avbsiai yllBobiav aldsavom ladmom ald6}BKn biaa 
biawot ladmam aida}a}oi biaa gnivom lol snBam .yai} 


sr 


•*»^?» 


i#Vii—l I 


n^kM> tool ^f^g^ 


'V*^ 


*«»»,' 


Tf 


ad} to nobaanabnoo <3eo* }ooda }M»a o} }nai3mua amb a 
I Jaada baiua yaaolg badailoq a nnol o} niaai 


■I 


a.?f   W MOITViOeSA aHT HOT 9V1ITA03 

ici ;Jr Yojiavia viAKoiTAiiay 

<. r*^A dt» Mr ^baoootoA M oblanali 

.\aa3 ,81 oaaban? oaK 
»I^K ^K .ia8 ,0d«| ,8£ «iwl bain 

"/^r .•.?•'-■"' •'^>  .«nlar>8 

(••t .aat ,(ttf I) »boD .a.U ,M »|trr i»biiii baloaiO) 


biaa gnola nobwiib aoo ni aavom yai} biaa aa yai} biaa 
yawa ladmam Maiaim biaa gnivom lol anaam 4i£q 
oa-ub a}i8oqqo ad) ni bavom ai yBi} biB2 aa yBii biaa moii 
d}iw gnbaiaqooa anaam alini bna ^aq bisa gnola nob 
o}ni ladmam aIdB}a}oi biaa no aqa} gniiavsa lol 2}oIa bisa 
-namib gnibnoqaanoo ad} o} d}gnal ni laupa enoboaa noda 

.aaofihua bnal bisa to noia 


^ £M,rti,€ 

I   e3ui8A^jiain esAJo aajiojo3-iTjuM 

mobmwtw a ,.Y.VI ,iioY waM ,.aal ,.o3 ft aoavatg 

(C«-.|dlX>)  .iJEidT^ . 


.«ooi}aT«v lanj}Din}t gniqmab lol gobaoa itaaimal A . I 
a to baono) ario}ouT}e s}Bninial a gniariqmoo gnbaoo biaa 
d}fw avianalxaoo isyai bighi ylavbai^i a .layal }nailqmoa 
-taamaa vA anaam .layal }nBiiqnio3 bu« o} baiariba bns 
.banaqmab ad o} nuiomii ad} o} aTayai biaa to ano ani 
-moo biat ioodgiKwd} ba}udi-U8ib t9l:>ituut bigii ylavbalai 
biaa nid}tw }naaridul aiil-Iio bioB a bna .wysl }nBiIq 
ad} to nobaou) a gniad gniqmab biaa .-wyBl }naiiqraoo 
■uad} bna 8abi}TBq biaa lo a}namavom lanobaidW avbalai 
iMda a gniooboiq }namavom avi}alai biaa ,}namn(nivn3 
-ni gmad }naoridol biaa bna .}nBoiiduI biaa no nobaa 
-ibnoo a gniiuaaa to! y}bnanp inaiafflua ni balaioqioa 
.Tin yUabnal»Ju8 aia talabiaq bigri biaa daidw ni nob 

Jnaahdift ad} yd babrnwi 


andal aaalg navow a gniariqnioa aridai avbaioaab A I 
Mnay ladfl aaalg to nobanidmoa baiun a to ba}u}biao3 
-floa qtioTg ad} moil ba}oalae nobaaiib M baa qiaw ad} ni 
<!0ol .amay alqa}a .amay }namam auounbnoa to gnbaia 
-}aoo }namgiq aoo }aaai }a bna ^amay baxiiu}xa} bna amav 
ni gnnafiib amay baxim biaa .amay baxbn biaa no gid 
nouqioada }namgiq to aaigab ad} ydaiadw y}rialliqaa 
.8}aaBa iolo>blum aauboiq o} aariav 


«M,rii,e 
3iiiaAa viavow-viovi 

_ .-.,-i«-'*Q ,«»»ioladlW ,steX bniMM bai,drfTu1I 
•loliBliW ,ta»qiiio3 boa nooMaM ab liiol ab J ^ ol 

auwaiaa to oolteioqioa a Jaa 30l 
•K«8 AM .lae .eWI ,ftl !aa!a balW 
(•n— ULO)  .aoisosi 

9bad}ay8 baqmha gniaiiqaioa aridal navow-non A .1 

laq aqmrra 0€ }aaal ia gnivad aiadfl biaa .nadfl ainagio 

naaw}ad gninia}noa aridal ad} .d}gnal babna}xaau to dani 

oo abadlnya a to }dgiaw yd a?02 }uoda bna *£ }uoda 

ad} }nodgiioid} baaiaqaib ai doidw labnid lamyloq oinag 

ladfl aa-d agaiava adi }Bd} oa aiadd ad} abood boa .aiidal 

•d} aaoib ?£.! }«aal ia ti t}aioq bood aa9W)ad i^a< 


€H,rii,£ 
» -^ », .   oraoioR ^arg-avio 

mJ^   J" -rt^iaditabaaJ ,aaaaiwiU ^ qouitaiW 

to aottnoqwa a ,Jaa ,ao}giiimUW .yoaqmoD dqng 

sviWftldCY 
rw,e« on .ia8 JIdfl ,r .ibM baira 
,   ,   (^1— Idl JD)   jaudalD X 
bataioaab a to gniblom qa}a-aao ad} lol aaaaoiq a nl  I 
Yjbnaup a niaiadw alabia niaai abydablanrrol-aaimalam 
blom a m baaalq aia aalabiaq abyriablannol-aoimalam to 
-aaaiq anoidfl ba}aioaab a }aniaga niaiad} baaaaiqmoa bna 
-}Io8ai ad} to abia ano o} liol ad} bood at liol badaUoq 
-yolqma gniaiiqmoa }namavoiqmi ad} .alabia bablom gni 
ba}aio3ab to }aada algnia a aaaaoiq aid} ni liol ad} aa gni 
-aiq yd baiaqaiq naad gnivad ia}}al ad} .laqaq }nadi08da 
no abydablamiol-animalam d}iw }i gnbangaiqmi ylauoiv 
-animalam to gabaoa a toixlqq' Anboiiq ,aabii diod 


m 


JAOIMaHO 


-rnmmi noitonui bis? gnirfofs Yfli»iiyioih»b lo sfdaqao ei 
-9d sgBilov B gaiYfqqjj .ajyloij^b sdl ni sbodJao b sni 
2«Bq oj sbodJBo bfB< boB wivsb totoubaoo^m9^ b^s^ omwj 
svonm boB sjyioiiotjis biK rfjooirij Jnrnuo ahJasb ob 
Mdw .boB ,noiJ3fli/i biB2 moii lahstsm sviioubaoo hist 


W«I ,T  YSlAUViAl 


boB ,sqf8j 3dJ OJ svbBlai aljnB hb djiioTiU Waft biBe ani 
>fd 9Md 9dJ no xMBitdug oiisasBmonsi bisz sniiiaoqsb 


3iBw b^llmib riJiw 3jyIoTio,b ,dJ gniiulib >fbvi*«,,8o^q 
.isJflw balldaib io itdJ ^ilsuaBi^6u^ «i biupii gniniBmsi 


-«»♦, « aJJonoAaji jadinhhd agAH^ 

-noqiOD a ^Ll^ ,dlsd«IIJ .tfuqmoD aohMaiyia boa 

.  i^lM .OK .1.8 .«« ,M .rSSTlS? ** *^ 
(Ml— MX J3)  .aodaO ) 


I 

YlTBlusni.  biM  io  noi«9i  odj  nidiiw  nobieoqobouaob 

.blafl siisagBfli soiiBidiv 

8UTAHA1TA aHT OVIA 838X0 KaOOLAJl 

toluol ol loasiaw ^«,m ^otgnlxsj ,«bBl ntbV? 
lo nottBioqio, . ,a««M ..gWidSo 4»^inoqi^ 

«W,M .oK .1.8 .OdW .1 .tokSot**^ 
(8U— >01JD)   ifliliUDd 


4 


noitoBTi ainnMDoxs ob gniloubnoo idi bodJara A I 
Mio«B8 9viJ3B3i YlUoumsdJox. goiiuq «3enqnioo dairiw 
aoi^Bsi balooo ^(hoh.Jx3 ns dgooidJ eln.noqmoo b..} 
MBhua djid s oiyisdj bMoiJieoq ^IIbixboo jnivBd sdui 
-9Jtm avboBoibBi oUlsism YtivUoB oK^sqt dgid bUo« b^ib 
-oibBi biB« .oudo YB»b BdqiB bsvU-nod* b gnivud bh 
•"Or oJ •or luodB \o yJua^Jni ob gnivad bh^iBm .viJoB 
i«I ByiB KJBhift lo istwnbass siBupt i»j nbituq sdqb 
?.I ol £.1 JuodB moii tuibst b gnivBd .duJ biae .bnooM 
.noBtim. sdqb ob^jiM. laom sdi \o 3«nBi adi lamu 
aoinoq b-onso Mb ni boloBSfi ru Unmiosm biai ^dsiadw 
-ooo TIB itouboiq aob3B9i adi ^fdnadw boa stSuj bia< io 
aohavooaa boM sdm bias Jo aoahin -ranni sdi no bMnab 

Jauboiq nobaan b^tooUos bta< 


twtoofa. Bag mjolad a gohiobonq ■»! ewooiq A  r 
-moo aaxroat boa .aholda lo gniJeieooo quo» .dj moii 

boa onoidDOTbYd lo anb«i«noo quoig .dj moii Sjoab. 
-olad .d^ gnmbixo Ydrwb ena^n .bodiao woioqoioim 

nouaxiiBloqab eag gnmbbto gniwao Yl^oo.aBJIumi^ eodJ 

-TOl odi gnunsv^iq ,,d3r»dJ enBam .boriiso eomoq bia« la 

-qmuanoa »woq .riJ gaiaobai boB eag nagoibyd to noiiam 

«30OTq oi^kntoob adj loi bniupyi aoiJ 


flOTDUOVIODIMae OMikAM TO OOHTaM 

.  _    ^ aaDivaa 

»T8WBl»a lo nollnoqios a JtohnomoD 
wof;«r«.£W^K «8 jaJTc .aolSKSS I«iri,hO 

(l»|_Mt .13)  .MnteD 8 

JadJ iMn^iMtn sviioubaoo gniYomai io bodl^ra sdT  I 
9di bna zotoubaooimM 9di imwjsd noiJaoiii sdJ «»bhd 
gflienqmoa .wivab loJauboooim.. a io .boiJwb MJnooj 
ilaidw .lYloUoab tu ai aoiioaui adJ gmnammi io <q.}> odi 


Wei  ,V  YXAUMAl 


arrasAo jAioia'^o 


anilaanpo qi/oxg sdi rnonH bsioalx -wdmun a si n .wnola 
d OJ 1 moii goigoai issaJai na ei m boa £ boa I .0 io 
aviioafi. na boa ebiaa biac io ejlac sIdoIoe-isJiw boa 
-BO Jn.gB gninftn-MBbieoauIgof^imB bnoose a io Jnuoma 
adJ io noiJibbB odi no bwiioi eiidsb gnilaJiqioaiq io sldaq 
bM09l«! Mlomioi laioJocnJe ©voda adi io inagB gninflM 
am boa bioe oiaasi .ningil io gniJwgnoD quoig adi moii 
moii 2biIo8 gnbaiaqae bna .ioaiadJ «Ia2 alduIoa-i.iBw 
H Ydaiadw noiJaiBqaiq aeabieoouIgolYma 20oaupB bia< 
gnrvad ^e8b^^o^oIgoi^(ma io noiJuIoe eooaupB wii-eiidab 
.baniaJdo ei ^JiviJaB oinagooulg bazamai 


HaTAaW X30H8 
«««»a»3 a ,.^ .ilsnadattn .^cnaqinoD laoD ooitab 

m.l£l .OK .,.8 .IMI .€ ^itM^^' *" 
(M— £0£J3)  .MilBOfi   l;. 


MllaxJnaJzdua oi i.Jbw ballbaib Jsniaga «i«ylaib oJ baisaidiit 
lo eqaiz adi .nisiadj Jnaesiq moi arij .vomn YbJalqmoo 
niaJoiq YllaUnaizdoa bise noilBioqav. yd gnijaunaoooo 
-^u^Bam on Yllannon gnivad noiMaqsoe wniv wii-ooi baa 
noiJB-Unaonoo o) gnibnoqzanoo noiJoBiiai io x.bni .Ida 
2iniv bias IiJnu aJsJiqiasiq a io noilannoi gnizuso loorijiw 
noiJoBTis, io X9bni aldaiusaam a saJa-denoniab noisnaquis 
gnnosBsm .noiJBiinK)no3 einiv oJ lanoiJioqoiq yUosiib 
-naqzus wniv baJBUnaonoo bias io noitoaiin io xabni adi 
2U1IV biBs ni einiv io noiJaUnaonoo arij gnininrnJob ^ie 
ad] riJiw noiJDBiiai io xabni sJi gnriaqmoo yd noisnaqEus 
-arioo noisnaqmis einiv mo Jsaal Ja io noiJOBiiw io xabni 
am gniJso(bB bns noiiBUn^ooo siniv nwoni a oJ gnibooqs 
OJ 8B oe noiMoqsus soiiv bias ni siniv io noiJaiinaonoo 
noiJoaiiai io xabni nwoni a gnivari noisnaqsuz b aauboiq 
.noiJa-dnaonoo Biniv baiis^b adj oJ gnibnoqwnoa 


■-.  a   ^T»- 


P 

r 


n.t 


„^   J^V^oracwoDajiDrraKDAM 

•tajWifaD lo oottaimnoa a ^llfaD .asfoinA mJ 
•M,r£8 u»K .«8 .«8«I ,1 j^ bSr^ 

(M__^«I.|3)   .8iB|,J57i 

.aiftam gmbrooai abMigam lo aiiiJaaiunara adJ nl  £1 

l^'Zl * *?J"'^°^ •»<»«» goibioo^ obangam sa daos 
bodJam 9dj ,auid bias no aonaJwius oiJangamoTOi io wyal 
•dJ goianqnioo aead .dJ oJ asoaJidus bias gniylqqa lo 
-Jaidiv 4Jaa odangam a dgooidj aead bias gniMaq io VpJ« 


-jaota .A ndol ^in .osiaqmMO ,liia|Kna iionaa«I ttimH 
wiuaaay iDdHA boa ^tK ,«|ia libbooW ,il ,ii2n^ 
■ranjJiiArt  noaaisBB  ^Y.K  ,mtOI  ha.^  .yaHttS 
lo aoteioqioa > ^Y.K ,jhoY w»K ,^nqiiio3 blnuLu^ 

"W<»^;28.»«i.£la«lbaM  .»rfwii^ 
^♦^ (•€— ^WJ^)  .amialDOi 

am aaenqaioo rioidw anisyH gnrraq^iq io bodJMi A I 
-OTO qooig adJ morA baloabe bkm an gnij^oidas lo qaJe 
oiqibayxoTbyd-BdqlB boa bba aiqcbaoJai-adqla io gn^ 
aiom Jon bna .ImX-gm £.0 Jeaal !» io Jnooma na ni bioa 
tesay io samyxna adJ io nofJoe adi oJ .Im\.gm 01 nadJ 
-ad aru/Janqmat a Je bna O.i bna OS naawjsd Hq a la 

.3 'Ot boa .0 'I aavm 


aJahrabiaq avbiBnae Jaad gnbaau Jaad io bodJam A I 
lo yioJnavni na gninialniam zaziiqmoo daidw lariaJam 
- aaiJ Jaad am aiuJaiaqmaJ baJavab na Jb sabbiaq Jiani 
-Jaau Jaad bias dgooidJ ylbiawqu sag a gnissaq ..nos gni 
-laq nam adi maJniam oJ Jnaioffli/a yjiaobv a Ja aoos ani 
•alobiaq Jiam bias JadJ os nobibnoo baxibtuh a ni »I* b 
gnoobouni Md bosibiuii asadq .snob yiaJinu a *jriqnio3 
-dOT .anos gnbaau iaad biBz oJni Mfabisq aviJisnas Jaad 
asadq ataab bias ni salaiJiaq avbisnas Jaad bias gnigism 
L"'fJ.'T ** 8n«»'«»n««ni .«abiJiaq Jisni io bad basibiuR 
baiibiDft MBdq Mnab bias ni bagi.mdoz sabbiaq avbis 
-no3 m bna amb banirniajabaiq b loi sabbiaq Ji.ni io bad 
butt io jnamavom labnaJedus JoodJiw noiJalai sooogb 
-aiadJ bna .tadJo daaa oJ avbBbi saloiJiaq avbisnas Jaad 
bist moTl sslamaq avbisnas Jaad bias gniwaibdJiw laJia 

.anos gflbaau Jaad 


rJU tinnaa (VnniT .W ohamlA boa temH J auBoifT 
,ViavnoO SflhofcMliniBM yala»8 .3 .A ot nooaiBaa 

to yjmtoa amajooalg ariJ gmaaa-cwi io bodJam aifr  1 
saenqmoo doidw nobaiaqaiq aesbisooulgoIymB suoaima 
£ to agnai a nidJfw Hq a Ja nobaiacp-Ki bias dJiw gnbum 
gninB3n..eabtsoM;lgoIymB na to Jnooma avboaS. na ? oJ 
gnivad abioa to gnbsiaooo quoig adJ nwii batoal^ Jnaga 

aslaonol laiuJocrUe adi 


Hioa 
»flo  o 


IXqoiqatI) 


ifl 


• bHO) 


»flO 


—OH    H«OaOtHO,HO-0,HOiHO-0 


Hioa— o-,a 


BiOH 


^Jtota nodw U-Ol to laoibai lyila na si ,« niatadw 

lYlla OBUtJl .smoJa nodiao ?-£ io iBoibBi lyila na si ,31 

to gnbsisnoo quoig adJ moii baJsobe laaihn 


i(,HD)D^O,(,HD)a,HD 
,(,HD)a8Haj(,HD)C>tHDfc(,HD)D,HO 


boa 


nodTBO 8I-*| to iKMbsi i^ila na ai ^ J^iadlyiij^X at ^ 


ilH 


eri 


JAOiMano  T-F^ 


M«I ,r YSAUMAl 


00£r ol 0?r .9io2«nq ;.T '0^8 oJ OCT .snjJrraqmaJ :iiiob - odn 9d» yd 

,bool ilt9d oo baead "O'aolsv soaqa ylmod idgisw ;4.Lt.q f^ 


»♦ "• >l 


< M 


ol 000€ ,b»3l dtyfi no bouid ain assoibyd ,-0.£ ot €.0 
-noo nsgoibyd bau .laruid laq Jwl aiduo biabaaJe 000 01 
hiabasii 0001 oJ 00£ 4»o} ri«ni no bawd siai nobqnuit 

.Jaruid isq i^ai oiduo 


9di u % btu yJiKKwv ybba 3«bi9v« adi si ^ oisiadw 
noctoMTi ol 9-iuixifn bi« gobssidw .yikosuv ^itomoaii 
yiuJ«i9qrr»j £ ta anos sninolsi biu ni na«oibyd riliw 
3dl ni 3Tii2«yiq £ bns .T '00^1 oJ GOT Jo syun adi ni 
amii lo bohaq £ lol .j.i.«.q ooo.oi ol 00?,I k> ssnai 
-*i Yl2ooaaaJlomie «bfloo« 00€ ot I k> sgnai sdi nidJiw 
bi£» aflij£n38o-ibyd bn£ sUiU lio bi£c raoii lio sninoJ 
b««« ni bMUAtnctm salad a-uuxim biu .IJo alsde banoi^i 
aonaiodiuJ boa 3fiu«aTq bi« >a6fu; goos noitoaai isloduj 
,9l^moo Yll£iJn£j8du8 et jaitioJai buu Ihnu znoiJibnoo 
moTi lio aUife balsau anilluwi gnhavoaai wiUaiadi bna 
.9l«d8 lio biM morA UriaJara biloe UubUai 


^?^.5!!^^^*^ eaaDOJw ora^DAJoojiaYH 
ffTAjjireia aMnoAivioD Kaaojmv! a .oaara 
. .. JIO 

,iioOrHMno3 d7UM9ji siinolUsD ot noi^tau ^UsD 
»wr«|»a lo aobrnwrttn « ^WO .oadsiun^ one 

c>r^< ^n .»« ,iwi ,81 .»M b«in  .vriwna oi^ 

(tll~40S A3)  .uBian l 

layUJao £ aniyolqma ezaooiq gniiofiiooibyd a al .1 
moii baiaaiaz Jnanoqmoo anijanagoibyd £ earnqmoo doidw 
-m abaiua laioin boa abfliuz Jladoo lo jniteianoo qooij 
noqquz goiiofiia biaa avbo£ oa dJiw b^J8i^o^^B ylalamij 
aoiJBvijasab Jnaopoenoa bna gnilijo) oj aldiiqaoaui si bn£ 
nodiaaoibyd a ioaiooibyri oJ baeu nadw nwoby£l aioo yd 
-aialnoo bae .T 'OiOI oJ "OSt moii gaiUod baai alaIUJ«ib 
io noiJa-ooaonoo a ni zbnuoqmos nagoiiin stoagio gni 
-mi arij .nagonin laioj noillim laq znsq 0001 oJ 01 mo-rt 
-aoiq biaz ni noiiavijaaab isylalao gaibialai io jnaraavoiq 
yllaiJini ni yllaiJnaaa miznoo Inamavoiqmi dairiw esa 
adi ol ainomma dliw jgylaJao biaz gniJaiJij yllaiJnaialaiq 
-moo nagoiJin oinagio yd gniluol io aoizuloxa lailnaJidoB 
-oibyri OJ JzylaJaa baJauiJ gniJluaai adj gnizu boa eboiioq 
ziuod OIX Jzaal la io am tuouaiiaoo a ni baai bia2 iaaio 
io aonaeaiq adJ ni .noiiaianagai leylaiaa luoriiiw noijaiub 
-fiiaqraai a is .baai lo lanad laq ,H .i.o.e 0021 leaal Ja 
-eaiq a is ,.1 '00^ ol boa 'OS £ naawiad agnai adl ni aim 
-ooo alidw ..g.L«.q OOOC boa 00? naawiad agnai adl ni aiiw 
biB^aioia aril niriiiw a-uxiaiaqmal adl gniziai ylzuounii 
-ao3 inaiznoo yllailnal2di« nialniam ol yiaezaaan ea agnai 
<J?01 Kaal la lo noiJouboiq adl ol gnibnoqzanoo noiaiav 
-liod IsiJini aril wolad gniliod MoilDail lauboiq io szaq laq 
badioeba ainomma maimam ol bna baal adl io Inioq gni 
-ad ainomma riliw muridiUupa ni ttylalao balailil biaz no 
baai adl ni ebouoqmoo nagoiiin 9di moil basuboiq goi 


-MUraXAH OMIYOJV^ BesMsn dvomsiowsi 

_.^ w. ^     T8YJATAD AVOMUJA 

tXiavaoO DO biabmrlg ot noosliM ,.bal .jollUW ,ywi 
•BBibal lo oottnonoa a ^D MatoU3 


ariiriqan nodiaooibyd a gninnoJoibyri \o bodJam A 01 
Snimroiai labnu Erfiriqan bias gniJoalnoo eaeiiqffloo doklw 
zBg aloysai rion-nagoibyd lo aonazaiq aril ni znoilibooo 
animula na gmvad l«ylal80 animolA-muniiBlq ttih a riliw 
.maig laq rtatem aisupa Oil ol OC luoda \o ana xuihut 
bsioainoa adl to noinoq a Icasi )b gniloalnoo ybnaupaedo* 
lo aooaaanq adl m enotiibooo gninnoiai labnu arildqan 
«nimuIa-muniiBlq bm»ae a riliw sag aloyaw dah-naBoibyd 
-ixam adl narii laiaang aaalius animula as gnivari leylalao 
a gflxiaiaqas bna ^ylaJao Isift bias to aaia a^hns mum 

•touixnq aianrKAai 


rti 


CT8YJATAD MU/OTAJ*! TO l^OITA^m^AaJI 
-Uy ^mS .8 uuimH JiaoauiidH .oammll J^ ttwH 
^bnl 4»fuddsiU .uaH laboaY .W yoM boa .odaiaq 
> nUl .osnidD .yasqmoD UO biabfui8 ot nonstea 

^>«>».   T^   « — «ii«»biil to ooltrioqToo 

M8,M8 .oM .T»e ,Wf I ,l£ .joA MTI   .mhtna oVT 

(0»I— 801.0)   .affllaDf 

-dalq batioqqus animula na gniJaviioaai lo bodlam A .1 
bataviiaaab amooad sad riotriw isylaiao gniniainoo-mun 
.slisoqab zuosaanodiao snialnoo boa gninnoio-ibyd gAruib 
bataviJsaab adi gnilaalnoo to sqals adl satiiqnxx} datdw 
Jtaai ta dliw stisoqab suoooanodias gninialnoa isyialas 
batToqqus adl no baead aniroldD to inaotaq irigiaw 1,0 
;.^ 'Oiil woiad STirtrraqraai balavala as Jb isylalao 
Mirolds naoxa boa sabiiolrio lalam baxiliialov gniqqrils 
dliw nylalaa baqqhla adt gmtaan boa jJtylaiao adl moii 


MOfl^aoouja OKn-Ai^ue to ooifraM 

jWrflU^y^j bo. ,twO Imrfi ,,««i«ooH JMblMoa 

-orrt latibisai moalonaq a to iniiaarjoibyd adl nl r ^' 
«I«hat.m gniliod ,*woI aauboiq a! ilBdqu gnimainoaooit 
-nw otm nagOTbyd bna noitoaij laubisai adl gnissaq yd 
-oibyd tabffli nylaiao gniionxnbyd biioi a diiw^taS 
3dJ .aiifssaiq boa anoiaTaqnwt to sooitibooo gniioaT) 
oinixakimoQ Mdia-abhooftiTi noiod gnbubouni to aqati 
^oboiq baionooibyd biupil adl to ooifytH laubissTadl 

bMl risaiJ dltw ladiagoi aoos gniiaarwtbyd adt ot S 
n»d ud asbub adl daidw mod jaaboiq bo^MomtS. 


M€I ,7 YaAimxl 


aTTasAo siAioiaao 


8T1 


-fli03 cblaids loribnilyo bias to doaa ^baiaanl ad ot sabilia 
gninaq adl gnivad eiadmam laiusiisimas io liaq a gniziiq 
gnilluda ni baeoqzib ad ol balqaba ioaiaril easaiius ajba 
ni aloitia lasribnilys bagnaf) a gniqmala loi inaoingila 
-qus yibigii amail gnilioqquz a .blsids iasiibnilya biiiz 
to liaq bias lo dsaa gniqmab yidavomai bna gninoq 
-oala loi soaam lotoubnoo .lorilagol eiadntam lalusibimaz 
ebbide laoiibnilya bias ni sabilia adl goilsannoo yliaaiii 


•V 


«!" ». 


trm^r of 


aviajYirra (JYvio^iuajY*! 

-oooa boa r^a^i (OoImUM aaawaiig ,yYsJ SI biawba 
-amadD ol nooshM ^oM ,»IttTiiB^ ,.il ^Itimg .Vi oav 
to floitaioqioa • ^Y.l^ (iwY wat^ ,iioitnoqio3 oil 

iijOfY waVl  . 

«££,0T1 .oVl .198 ,£M1 ,I€ .nal balTl   .ydwrKI oVI 

(8S1_^0£ .13)  .mialD 1 

(lynoiluslyqofq-n) sid-£,l-sna-il gniiaqaiq lo ssaooiq A 

llliw alaloidllyqoiq-n muibos gnilaaai gnisiiqmoo analydta 

aoilaila labnu aiuesaiq ai-iadqzomia la abiiolris aaabilyniv 

-laqmal a la iodosla lyma-n lo aonasaiq adl ni enoilibnoa 

lyma-fl ^ to inioq gniliod adl bna .D "001 naawiad awia 

lodosla lyma-n adl gnivomai ,8iuod 2 ol € lol lodoola 

ooalydla (oidllyqotq-n) sid-£,l-si9 adl lo ilud adl mo-d 

dliw Lasibixo nadl si louboiq abino adl .bamiol lauboiq 

bavlossib si louboiq basibixo adl bna abixoiaq nagoibyd 

-aitlu dliw basiiamoel nadl bna Inavlos ainagio na ni 

-Boait baiavosai si aiadl bna animoid bna Idgil inslotv 

.aoalydia (lynoUualyqoiq-n) sid-£,l 


DiaOHTAD 5I09 JJSr>HJAH asvioiifl 

MaT8Y8 yiorrxarojM 

•amam xi tioogiaBa ^LK ^otaafdYiJ ^onaboA .H bwwbSI 
jhaw9V[ (.aol (SahtBoboI  biadl»ga3 ol  fStnamnstas 

nawalaa to nobaioqioo a ^.Ll^ 
ie«,et .oK .-ng, ,9dU S --uM balTl 
(Ml— M£43)  .oriMOi 


no basoqsib yldavomai aboitsala na ,a3-iix>8 inanuo a ol 
-i/lignol aril yMailnal2du2 gnola gnibnalxa bna amaii bias 
lol snaam gnidolai ^sblatds laoinbnilyo bias io sixa lanib 
gnilioqqus Idgiaw ni aboilsala bias gnriusae yldavomai < 
gnil3anno3 yllasiilsab snaam ,amaii bias ol qkisnoilalai < 
bias to ladl ol alisoqqo aoiuos inanus a ol aboiisala bias 
gnibnaqsus lol aboiloala bias oo soaam iood bna .eabilia 

.ooilals gnilaail a la isai bias 


£rt,rit,e 

aJAH8 JIO M05FI JIO HO f5lTf003H 
,i»Salld3g .D nanaW boa .laittldW ,aafflt»i3 eioa uQ 
■ott>ioqio9 a rsol oaozaT ot nomfaM r-^iUO .aiMhawiH 

nawaba to 
£€S,d»r MVi .198 .8SQI ,€ ylol b9iri 
(II— 8«CJ3)  .amkOe 


latam gntvad laod a loi malsys noilsaioiq oiborilao a nl 
no balnuom abona na .lluri adl lo noinoq a leeal is no 
Ilud adl bna abona adl naawiad baloannos snaam ,Uud adl 
-oiq yllaoibodlaa lol abona adl ol tnanua baiib ylqqus ol 
a gflisiiqmoo llao-ilad aonaiaiai a .lalam bias gniloal 
-aiadl baialusni bna Ilud adl no balnuom aboiloala asnoid 
-oq ano lo slangis gnibaai lo aldaqas lalamllov a .moil 
-aala axnoid adl bna Ilud adl naawiad baloannoo yliial 
bias ol bailqqus inanus adl gniyiav loi snaam bna .aboil 
bias yd babr/oiq slangis adl dliw aanabiooaa ni abona 

.lla>llBd aonaialai 


■JtCtii, 


iaokydq bavoiqmi lo lio gniiavosai to bodlam ariT .1 
a goionol saeiiqmoo doidw aiads lio moil sailiaqoiq 
biupfl lainaa a ni calsitiaq aladi lio to aiutxim aidaqmuq 
baljn>it bna lalaw to gniJdsnoo quoig adl moil baloalas 
aiulxim bias gniesaq .lallantaiad baniiab za lio alariz 
000,00 1 ol 000,1 io agnai adt ni nagoibyd ritiw ladlagol 
-xim bias to Isnad laq nagoibyd to taaJ oidua biabnals 
Uams ybivilalai to »nos gnitiotari laludul a riguoidi aiui 
-o&ujS yldgid nialoisffl ol tnabffiue yth>olav a ia latamaib 


ir«,rii,e 

XDAJI aVOTAJ^ 
•laiabal ot loagiasa ^d^iM' ,enriol toiag; ,9899iD .Q haS 
wnoq^o) a tjfalM ttiard9a ^aol (Ssahaafl -nwofl-liisoM 
[ nastifolM to oott 

m,M .oVi .198 ,M9I ,M JhO b9in 
(£T£— MSJ3)  .MiiaO^ 
•lus lailnaiolntuoiis lanni adl gnilaail lol iaai a nl . 1 
bna balnamg'ae lo saoalius agnail lalunna laluo bna aoe) 
-mo3 nobanidmoo aril .sabina bagnafi laoribailys laigalni 
-dus ni basoqzib sbiaids laoiibnilyo to ylilamiq a goisriq 
a gnivad bna inamngrla laixa baoaqz yllaupa yliailnate 
naawiad aonalsib sAi ol yllailnaisdus gnibnoqssnos rilbiw 
laahbnilyo bagnafi adl to asalme agnafi lalunna laoni adl 


181 


JAOIMaHO 


MftX ,T TflAimxl 


SMJJn DrrANIOTUA OaXMAHDaM 


ifc. 


(2££— «1£J3)  .uiiidDS 


islIA 1o YtiUiiilq b gniehqnxx) eutsTBqqs islIA A A 
-ol-soB^ sismsllB ai baldrnawB zsislq isJift bOB eamBi) 
,^3612 bseoqzib "^IlBlno^iod b gnibivoiq qiriznoilBlsi sob) 
gni)39nao3 eboi si) ,io&)t biB« )o bns doBS no slBlq bos na 
OB ni ioBia biB< gninoqque lo) rurtourit b ,89)Biq bns biBe 
bns isBlB biB2 gnibnuoTiue 9lbB-i3 b .noilizoq bslBvsIs 
enBsm .aiuioinJe bisi no insmsvom IboiJisv to? bsiouoai 
biB« ol }39q89i rftiw slbBis biB« sflhswol boB gnieiBi lol 
-oiq 91O0 iBlunnB )Bft b gnizhqmoo aJBlq isilft Hobs .issJe 
HjgnsI slgnie b .isdmBrio gnivisosi alBxlIA iBiJnss b gnibiv 
qool bseoqeib yllBoiHsv b )o nno) »ri) ni dJob isJiA )o 
nsdmsm eeoio .isdmsrio biBX bna stoo bias gnibnuonus 
biBe )o 23gb9 Ml) isqqu »di ol boB slbBio biBX o) bsiuose 
bific )o bns iswoi sdl ni bsaoqzib iBd noiuis) a ,dJob 
sIbBT) bi£« bns isd biss o) bstosnnoo 8gni-iq8 noizns} ,qooI 
dlolo B ,noi)tbno3 bsdolsue ni diols biBZ gflinifiJaiBm lo) 
»dJ nsswtsd qool dlob biB« nidiiw bsaoqsib sdui gnioBqe 
b(Be o) by\uo9i bnB ifid bls« bnB 9i03 bise )o sgbs iswol 
biBC diiw gniiBoinummoo sgBesBq b gnivBd sioa biss .sioo 
-noo lol 9gB88Bq biBc ol b9b3fino3 Jiubooo b bOB isdnuub 
iiB TO 19JBW gni'^fqquB lo) bns mo-rtyisd) slsiliA ^ninub 
sniBi) i»}IA doB9 .rijolo biB2 gnioBsb to) isdnudo blse ol 
.dsw brUaso b gnibnuoTuic mri gflioTO'loin b gnieriqmos 
.daw biB« )o sbis doBS no 09091 gnivi999i biupil islIA b 

d9W  biBC  ,889391  dOB9  Ol  biupil  19lid  ^IqqUB  O)  CflBSfn 

noilBoinununoo gnibivoiq ssvmsqB )o yliLnuIq b goivBd 
-luo iBlunnB OB gnivsd mil biBS ,89889391 biBS n99W}9d 
iBkrdul b9K>b b ,9bi8 d3£9 ni l9nnBd3 gnin9qo ylbiBW 
,bnnBd3 d3S9 ni bseoqsib UrislBin 9ldix9& )o isdmaoi 
-m9m iBludu) doB9 o) 9iu»89iq biuR gniylqque to) 8nB9fn 

mil biB8 ol b91U398 lBil9lBm In9ili891 )0 l99dJB 19V03 B .19d 

d3B9 ,i9dni9m iBdidul boB iMUuuio doBs gniylisvo boB 
-398 88013 Ibvo iBii B gnivBd yflBmTOn i9dm9m iBludul 
d389 niriliw b9vi939i Yl9iiln9 yllBilnBledue 9qsd8 Unoil 
89vini gniqBi38 dJob gniJ39tpiq ylbiBWluo boB IsoobiIo 
9gb9 gniqfii38 9dl .mil biB8 )o noinoq i9woI 9dl ol b9iu398 
9li8oqqo dlob isili) ln93B(bfi sril gnigBgn9 9)ini doB9 )o 
9iiin9iq biuR gniylqqiH noqu ydsisdw ,9dul loisBqs bis> 
)o9i9dl 9q£d8 lBnoilD98 88O10 sdi 8i9dm9m iBludu) biB8 ol 
l99d« 19V03 bis8 gnioio) '^dsisril 9bii9 b doBoiqqs Iliw 
dirw in9m9gBgn9 ni dlob 191IA biB< qnub ol Ylbicwiuo 

bnB 89889391 biB8 lO) l£98 IBlunnB OS 9bivoiq Ol 9103 biB8 

bi£8 moi) biupil i9liA )o woB 10) 9bivoiq ol ei9dmBd3 

-91 ,n9dmBd3 bi«« OlOi  dlob I9IIA blBS  dgUOlib  89«89391 

gnivi98 8i9dm9m iBludul bi68 moi) 9iu8C9iq biuB )o 98B9I 

LB3tll9V  .dloi3  blBS  moi)  l99d8  19V03  biB8  9gBgfl9Bib  Ol 

dlob i9lld biB8 9vom ol gaivi9( 9lbBi3 btBS )o }n9m9vofn 


-awob tnibn9}X9 ilsda a9vrif>-i9Woq batBgoois aa 40901 
nuinBd39ffl nB) ,8i9dniBd3 suoiiBV 9d) dguoidl ylbiBW 
9eus3 01 9ldBi9qo i9dmBd3 d3B9 ni Aadt biB8 ol b9b9fuioo 
nB 4)Bd8 bi£8 luodB ni9i9di its )o ln9ai9voni iBliRni^ b 
boB )ooi9dl 9eBd sdJ la i9dniBd3 ob) Ind biB8 to) Jsini 
gnilsiBq98 l8id biB8 dliw Isini biB8 gni>39noo3 8aB9ai 
gniaisa biaa )o abii 9110 ol TOlBiBqgt aaobys a .isdnuds 


'  B- 


enB9m ,i9dmBd3 aa\ ini) bific to) isbuo nB ,9iul3uii8 
OB ,iolBiBq98 900(3^3 biB8 dJiw }9Uuo biBe gnil39nnoo 
biB8 gnil39nnoo znssm ,i9dmBd3 hb) bnoo98 bisz lo) l9lfli 
-fflBds ob) bno398 bifia )o l9lni 9dl boB iolBiBq98 9aoby3 

804901  bOB ,19doi£d3  OB)  bn0398  biB8 lO) }9buO OB  ,19d 

dliw i9daiBii3 na\ boo398 biBs )o blluo 9dl gnil39nao3 

.i9dinBd3 gfliiBriBq98 Jeid biai 


I" : 


SOMOITd. 
,'l9lB9lbolI 


M3T8Y8 KOrTATOra 

..Y.M ,M|MqBHBM ,i9tald38 .W adol 
(.aol  4ttnam*I -mIImibH ot  .sinsauiglsai 
ihoY w9\/[ lo nottnoqioo a ^Y.VI 
tU^V .oVi .198 ,8S«1 ,I£ .aoA b»ira 
(I££— 41£ J3)  MiOan t 


,i9dmBd3 ooilBiofi a ,fli9t8y8 gni}BiBq98 noiJBiofi b ol .1 1 
b9bn9q8U8 gniaiBlno3 biupil ln9uf)ni gniy[qqu8 10) 8nB9ra 
-vom9i to) snB9m ,i9daiBd3 biB8 9di ol lBii9iBm 9ldBlBofi 
-niBds bi«« 9di moi) 9gbuU balBofi bnB biupil b9f)riBb goi 
9dJ moi) biupil b9{)iiBl3 gniwBibdliw 10) 8nB9m bnB ,i9d 
-ni 9dJ dliw li gnixim bnB li gobBi96 .i9dmBd3 nobBlofi 
-sloft adi oloi atnaa 9di gobuboilni ol TOriq biupil }o9ufi 
S98rtqmo3 8nB9m bia» ital 9dl d3idw ni .isdmBds noil 
bseoqqo ni sbos lisdi gnivsd ebiupil owl 9dl 10) 89qtq 
ni cbiifpil 9vi]99qs9i sdl gnigiBddeib to) oobBlsi bxtaqt 
a99wt9d b9aoili8oq i9dm9m 9fflBd a .snobssiib 9li«oqqo 
-}BiBq9c boB o}9i9dl nobslsi bsssqa ni 8bo9 sqiq owl 9dl 
)o ii«q a .moi)9iadl b9giBd38ib biupil )o soumiIb 9d} goi 
biBB 9dl \o tbas 9giBd38ib 9dl gnibouonus 89lslq b93Bq8 
yd bsfiBifsub biupil to) 9gB88Bq woR a gniono) boB ssqiq 
ow) 9di yd9i9dw ,9Biad biaa 9dl IsoiBgs esqiq bisa ad} 
biBB 9dl olni aBiad 9dl yd b9}i9vib 91b biupil )o tmartit 
-Bsiup ybvbsl9i i9bou isdlsgol bsxim bos 9gB88Bq wofi 

.BOObiboOS 1093 


Wei  ,T  YHAUMAl 


aTTasAO jAioia'io 


091 


01 b9qqiil8 nasd esd li dsidw ni 9no£ gniqqiile i>9is9d a 
lio bifi8 )o noilioq i9rilon£ gniesBq ;9nos gmmiBb9i a 
gnimisb9i biB8 ni lio dliw 9gnBd3X9 lB9d l39iibai olni 
b9l39l98 muibsm gniqqiile aodiB30ibyd a gnieesq ;9nos 
,eBg mu9loil9q b9R9upiI )o gnil8i8no3 quoig 9di moi) 
8nodi630ibyd 989dl )o 89iulxim bns ,9nfilud bns 9nBqoiq 


^ 


•V 

f 


\: 


T3 


^ 

x 


-id hv 


-*-..■♦ 


uX^.."" 


1 ii 


i^ 


^«sa3 


,b9noiln9m ni9i9d e9iliiuqnii moi) 991) yllsboBledue bos 
9rii goiqqiile oi9i9di boB 9nos gniniiBb9i bise ni lio olni 
9m6e 9ril gnilBnimfilno3 e9ilriuqmi moi) lio ooilqioeds 
b9qqiiie 9rii gnieesq nadl bnB nodiB30ibyd bise )o bis dliw 
ni muibsm gniqqiile nodiBsoibyri boB lio noilqioeds 
.9nos gniqqiile b9lS9d bise olni mio) zuoioqsv 


080,rii,e 

aOIYaa OK]TAiIA<I32UATaM 
li9dIA boB .muisH vtaa tgoBglloW ,i^btanA gw90 eosH 
9ih9wdiBl ot 8ioa3i22B ,ynaan90 ,(iiii^) UaA .IbisS 
A euiooJ i9t8i9M eisonov ABdoeUsaasasbilA l8d39oH 
aoitrHMTioo • tyoaansO ,aiaM au turtjlfunl ,sidiijirifl 

yoBornO lo 
Sd0,9»t .oVi .198 ,1^1 ,ie .foO bain 
•Ml ,€ .voV^ yoBonaO ootteaiiqqB ,ythohq unlsID 
(1— «0£J3)  .unlAlDS 


,1' 


V 


v'.l 


nu 


7VE 


-atBm B gnilBisqae 10) qsR a goibobni 93iv9b s nl .1 
\o mB9ile b99) £ moi) e93a6ledue 3iIlBl9ra mqi) 991) teri 
•due 3illB}9m bnB 3illB}9mnon dtod gnini6lno3 IsiigtBm 
les9l Is gnivsd bssd gniense s ,e9eiiqmo3 d3idw e93nsle 
8l)sri8 owl 9e9dl )o d3S9 ,9bie yd 9bie boeoqeib 8l)£de owl 
-91 dliw 8ldgi9d In9i99ib Is b9eoqeib lio3 gnien98 s gnivBd 
-e9i80iq gnibnglxs egnibniw riliw lAadz owl 9dl ol l39qe 
-bniw ri3B3 )o bog isqqu 9dJ boB .2l)£d8 9dJ gnols ybvie 
0} gnibniw i9dlo 9dl )o bns i9woI 9dl ol b9l39nxTO3 goi 
bns 8lio3 9dl no bseesiqmi esgsllov logieoBil 9xil£ilu90 
iBiisiBm )o woR 9di ni enobsiisv )o 139^9 9dl 93ub9i 

.bs9d gnien98 9dl riguoidl 


^^* 


i80,rii,e 

TWaJUJMY JU^ JKW flOTAJIAqag 3ITAMUaV1^ 

ejAuaTAM 

.|9i0 tootalbaa^ ,M d»TI .W8 £11^ ,aimd±dA O biBwoH 

MMli MVi .ia8 ,1MI ,ri ylol balTI 

(£1— «0£ .ID)  MiOan 01 

Idgiiqu  goi8iiqmo3  eulsisqqs  gnilsisqae  9l3iliB*I .Q 
-ouub gml£i£q9e leiB a gninR9b eikw dliw 9iul3uil8 gni8B3 
avods 900 bseoqeib 8i9daisd3 as) bno398 bns letR bns i9d 
-fliilfi lAsifiav Ifibnsledue oi bos labro lAdl oi ladlo adl 


owd 01 eaubBiaqmal balBvab la SBg gainiB}ao3 nagyxo aa 
jno'daiadl stieoqab 8uo93soodiB3 adl 


Tro,rii,£ ^ 

Dm^3T^Tff^ KOflflADOflCTYH 

aqtilldq ot loosiBBS ,.Z9T .yoaawg ^0018 .M sHal 

awwclaQ lo ooitBionoa • (XnaqoioD moakntaf 

800,«d mVI .lae ,«M1 >I .voVI bain 

(Sfl— 80£ J3)  MBOaD •! 


MOMuuBHwMI 


If 


jFL 

•T "T  T" 


•nuSSbm 


ni03 dsidw enodiB30ibyd gnin9l99we 10) eesooiq A .1 
)o nobuloe s  dliw oodiBsoibyd 9dl  gml3slno3 89eiiq. 
.9bimBano)lydt9aiib ni 9biioId3 3iiqu3 
-0103 dsidw enodiB30ibyd gnin9l99we lo) ee930iq A .E 
-l3Btno3 bns moi)9i9dl abRlue n9goibyd gnivomai eaeriq 
8nodi630ibyd 991) abRIue n9goibyd yllsbnfiledue 9dl goi 
.9biounno)lydl9aiib oi 9briold3 3riqu3 )o nobuloe a dliw 


1 8To,rii«e 

I     MOin^lAT3MDyTrOMaSlfiOaOHT3M 

ei^ooiiADOflaYH MuaLiojira^ 

aasam yd (looshui ^10 .bosIIoH dtoog ^aasoO .3 haa 
(^oY wai^ tonl ^iBaesfl liBlsaK o) ,8ta9masinB 

aiawslaQ lo nottnoqios m ^YM 
dM,ei .oV^ .ia8 .Od^l ,ri .IBM bain 
I (IS£— 80£.n))   .untelDC 


r\t 


Hv 


VI^ 


moii botoalas Istsm lo oobsiaqae 9d) to) bodi9m A .1 
b9aiBtoo3 oiuibBOBV bos lai3io )o gnb8i8ao3 quoig adt 
.H '00? toods avodB ylhtBoiriq gniliod eoodiB30ibyd oi 
ni oodiB30ibyd biupil biae gnibivoiq 89eiTqmo3 d3idw 
B gnieoqoii ,9aos noeufiib Unnadl lB3ili9v yIlBba9e89 mi 
9d} ni 800diB30ibyd 9dt e80i3B ln9ibBig 9iuisi9qm9t 
bise ni b9ano) 9ifl eooitssi) nodiB30ibyd yd9i9dw ,9nox 
-ni yllBboBtedue a gaioiBlno3 noibsi) lawol a ,9nos 
-oa-A laqqu aa baa .elfitam biu )o oobBitoa3ao3 b98B9i3 
4o9to03 8lBt9m bise oi b93ub9i yllsboBtsdue goi9d 06b 
laqqu baa oobaffd lawol adl goiwaibdtiw ylatBisqaB ba« 

.flOitSB^ 

«ro,rn,€ 

VWITAJia^O OMnVHT8 

aqillhn oi loiisteas ,jUiO .alOviaitiiia .TaquH jK taana 

aiswaba lo noteioqioa ■ ,yiuM|ino3 mnaknlal 

0€0,&8 .oYi .198 ,ld«l >£ jul bam 

(IM— 80£J3)  .MidBlDS 

-qioedB bgqqiile a )o ooiiB3i)riuq 9rij to) bodi9m A .1 

0101) lio ooilqioeds bise goieesq e98iiqai03 dsidw lio oob 


,  I 


881 


JAOIMaHD 


M91 ,T YflAUKAl 


a }ii9ii)bsdus adi es soivBd boa uttom ao&ua 0€ ot d 
,Iyis )o sfldziznoo n&h ad) moi) bai^slss quoig sviiBgaa 
bLs< .-^xoikdiBO baa '(xoly-i* .YXolyoiB ,YxoilB .yxoiyoa 
)o aodiAO b9taiwiatttu adi oi badaAiiB goisd Mnmiitdiit 
.noiisiuiMfui 3in3lxdJ9 Uaiona} b'uu 


)uodfi }2£9l iB \o 9iBi TsvooiiD siulxim saiano)-38fi9Ts 
.bbi\( 98891S 9ri} 9UMT>iii o) ioMoStut baa sJooim i9q SO. 


*•', 


i«f,rii,£ 

DravTiATvioD 8yiom80«iMOD svnviayajw -nun 

gaTAWDDUg jureaYJo*! oida 

oIommM ot -HMiiiHa ^y .W ,4nHI/I ,-njUt8 .Q UbikKI 
1o aottnoqun ■ ^oM ,ifaioJ Jg ,^aM|0io3 I«3im»d3 

.198 ,T«f t ,»t .|aA oottoUqqa luiishO   .|ahma oVI 
,d£ x>M ooihtaUqqB ild) boa bsbhrKI   .SIM^* -oV^ 

(M— £«£ .O)   .andalO 8 

yIifiba9Z29 gnilsieno^ noiiizoqmoo 9viJn9V9iq Jzin A .1 
-uloe oi gflivsd isiriBo Jnsvloe s ^o noiJioqoiq iot£tn b ^o 
8 )o aomoqoiq sniiidiilxii izin )ud looim 8 ai9i9dl aou 
alumio) lBi9a9g 9d} goivBd i9}<9 fauruq 


•M,Tii,e 
K>TUJD aHT avin'A3ijiflijj 10 aoHTaM 

)ITniAT8   aJUOMOTUA   lO   YJflNiaggA 

gflOTOM 
»«9tn ^ .-MNiaiMi ^ .aoMoa ^il .jiriwJ .Q a(w9J 
riioY  W9K  ^ool ii3ris9«9JI 'rfabfllg ol  .i1nuiinj|iw 

»uwBl9a \o aothetottw ■ .Y.M 
eOe,»£ .ol^ .i9g ,Od«I ,S£ .iqA b9U-i 
(£» — tti. J3)  .MBialD » 
dalub jnij)inn9q luodJiw gniJBohduI io bodiam A .1 
■an&iz 9lidocno}ufi to ^(Idm9^^fi daJub adJ ni sgfiqqilz 
B dJiw yIdfn9UB biB2 snilBohduI 29ei-iqni03 doidw no}om 
-enqmoa ba9ld lio 9eBd t to xIlBiia9a29 goiizizaos 9eB9i8 
XJKOMiv sniiBohduI to lio lBi9fiiin b to zruq Q ot 1 gni 
gnijBoiidul to lio 19129 3i)9diaY2 a to zMaq Q oJ I boa 
9dJ mod b9}39l9a qao2 8iiiflno)-9«a9i8 a baa .yiieooeiv 
-ffluz JnuotDB aa ni muiboz boa muidiii to iohuiaoo quoig 
.Y3a9i2i2ao3 92B9TJ ol ba9ld lio 9ead 9d) aiioidi o) iaaia 


o   H 
HO-J 
H-iH 

'fl— in 
i-o 

.   A  J 


HO 


-4 


B.6—a 
HO— 'a 


'HO 


A 


boa a980-ibyd si 900 'X baa 51 daoibai 9d) to ai9Tadw 
bna l^iilB to gniiaiznoo quoia a moil b9}39l9e zi loAio 9dJ 
,2ino}6 nodiBO ?I ot 8 moi^ snintBinoo elaoibai Ixn9ilB 
moil jniniaJnoo Iodo3lB oribYdYloq b to 9ubi29i a el "H 
lud 9no 12891 la i^9lai na 2! n bna 2molB nodiaa d ol £ 

.9vi) naifl 239l 

JW,TH,£ 

gif^omaov^OD okuaujii  lo  aoHTSNi 

gJAXaW   DITSi^OAMAJIA^   9raaiI«IM03 
gJADiaTAM DrreAJ*IOMJiaHT aviA 
aqUUin ot joaffmm ^aliO ,9inv«9lt«ifl ,i9jhii<I .W xrvM 
9iBwal9G to iiottnoqi03 ■ ,tiiaqaio3 ai09toit9^ 

SM.es .0/1 .i9g ,od9i ,1 jq9e b9U^ 

(i.Id-^££ .10) .ainklD € 
3il9n8Bm£-iBq 9lBlu3iriBq a gningila lol B2930iq A .1 
ylibfiai Jon 290b riairiw lBii9JBni ailzBlqofmaril a ni IaJ9fli 
gniximbfi \{l9J6mimi gniziiqmos b9li9m n9riw cLB)9m J9W 
-Taq B gnivBri iBi-i9lain silzslqonrraril biJoe b9bivib Yl9ml a 
bna 01 luoda n99wi9d bna riegra OS narii 229! to 9xi2 9bil 
noili2oqmo3 IbIoi no b9eBd Jn93i9q )riai9w l^ luoda 
9no gnivBri labm 3il9ng6mBiBq 9lBlu3inBq a to Id8i9w 
aoi2n9niib i9riJo 9ril to laril zamil 01 ol £ moii floi2n9mib 
a nidliw noilfiln9i-io 3iJ9naBm elinn9q dsidw 9xi2 a bna 
du2 ,2biio2 3ii2Blqonn9di b9bivib Yl9aA bias to xrUam 
01 bl9ii 3il9n8Bm a ol sbiioz to 9iulximba bias 8ni}39( 
b9bivib Ybnii biaz nidliw 29binBq lBl9m t>ia« l09rio 
3il«aIqoai-i9dl biaa gnill9ai i9Aa9i9dl .sbiloe ailzalqoongdl 
di8n9ile bl9ft 3il9a8affl ln9i3rRu2 8niniBl9i 9liriw Iaii9iaxn 
-oan9dl bias gniioos boa noilBln9iio bias nialniani ol 
)o9i9dJ inioq noilasAibiloe 9dJ wol9d ol Iari9lafn aiJcalq 

.ooilai09iio 9biliaq lBl9m bias 9vi9e9iq 01 


f8«.rti«e 

TgUJI-m^A OVOYAH SOTTAM TO 8VIOrng(HNI03 

ssmanom 

.W -MsoJI boB ..alW .mjImwIIM .iodoY tO ^ irtwba 
-mo3 00 bnabostg ot noa^km ..bnl ^MutldaiH ,iioitsW 
•oatbul to oottnoqioa a ,.111 ^oynldD .vum 
9dM8 Ml/l .198 ,1MI ,01 .d9l b9m  .sntwna o7 
(T.M— X2£ JD)  MoUn 8 
iO(am a gnieiiqoioo noiiizoqmoa lio b9iididnl Jam A ,1 
a bna lio nodiBooibYd biupil Y'lannon a to ooilioqoiq 
9lduIo8-Iio na to ^nilexn lididni ol In9i3iftu2 .inuoma llama 
lonaila ^D ol p a soi2iiqmo3 noilieoqmoo gnilididni leoi 
ni9i9dw x9lqmo3 bioa oiiod a to i9le9onom toiil a to I9la9 
gnivad loiil nodiBooibyd niado n9qo na 2i quoig toiil 9dl 
ti quoig i9l89onoai 9dJ bna eniola oodiao 01 ol £ moil 
biaa ailyxodiao niado n9qo b9ftii9l29 na to i9bniBm9i 9dl 

.Bffloia nodiaa 81 01 ^ SOfvad 


-onsi3n "io '/ioiTAiiAqaii<i aHT aoa ggaoosn 
aoixoia uujMomto DrraviOAM 

.aotyiiiiillW ^awdcisal M ndol boa ,.-il ,-uniliA Ids^ 
-moD bna nuoai9'»r »b tno^ ab .1 .3 ot noofhMi ^.bO 
9i>wal9<I to ooMnoqioo a ^l9G ,fiot|irifnUW ,^iim| 
M^M .oi^ .i9g ,Mf I >£ JaO Mn 
(l.ld— !«£ .13)   .miialD tl 
•uaondo 3U908BnioTi9i to noiiaiBq9iq 9dl loi usooi^ . I 
to 9blxo 9idxjIoaaJ na gnitaad 292i'iqaio3 dsidw 9bixoib mu 


MomaoqwoD Tv^Dwmjj 

UO biBboatg ot loasiaas ,.10 ,o8B9U3 ,8bl9ra JI yua 

Bfulbal to ooitawqioa ■ ,.10 .oynUD .ToaqoKO 
.oV[ .198 Sl^t ,0£ .990 aottrtilqmi lanlihO  .soiwaia oV[ 
.IWl ,T .|oA b9tab ,8td,8M,e .oV[ ta9taY woo ,MT,80r 
m\^ .198 ,MfI ,0€ .99a oottnUqqa ildt bna babivta 

cxrM 

-Toqoiq loiaai a gnitriqinoo noiiiaoqmos tnasiidul A .1 ., 
-Toqoiq lonim a bna lio jnilaaridul nodiaooib^d a to nob 
-aiv boa e9iliiaup In98i9l9b 9di 9voiqmi ol Ia9i3ffiua ,noil 
isuboiq 9lduIoe-Iio na to .noiiieoqnios biaa to X9bai ^tiaoo 
to 98nai 9di ni 9xuJan9qm9i a la .8nii9a9i ^d b9niBJdo 
*l iuodB moii ..D •Oil luoda ol .D 'Od looda moil 
-VBd 9aiib9tno.\B lyila yrahig) lo Jdjtew i(d (3?0^ looda ot 
:aIuano) sdi gnivad bna amota nodiao 0€ 01 I tao-A goi 

ifl 

|fl-6-Ma«H3 

*0d tuoda moTi bna Jyil* sta (A boa c^ ,tSl mgiadw 
9la)90fi0J9aa lYn9qoiqoei na to Iri8i9w ^d ^99. luoda ol 
nidliw Id8i9w TaIu39loni a gnivad i9m'<Ioqo3 gninialnoo 
-oei biB2 OOO.iSI luoda 01 000.01 luoda moil to 9«nai 9dl 
-9iq zmxi i9inYloqo3 jninialnoo 9lal9oaol9oa I'<n9qoiq 
9dl ni 9Tul6i9qni9l a ia noilaiiigniYloqoa 9di yd b9Taq 
9lal9aaoi93a lYn9qoiqo2i to .0 'OU ol .0 '08 to agoai 
gmvad bna lamonomoo nodTaooTbYd-b9lu)b«du« a bna 
-b9luJii8du« :9lai90Boi93a lYn9qoiqo«i to oiiai 9toin a 
looda xno-d to agnai 9di ni igmonomoa nodiaooxbvil 
-nomoo nodTaooibyd-b9lulil2du« biaa .1:1 tuoda ol 00I:| 
moil boa noilaimaanu 3in9ixdi9 laninnat laivad lamo 


*d6I ,T YXAUKAl 


arrasAo jaioitio 


-ola bna .mublao .muiasosam to eaETaoiltB ;9bixo muib 
muislas bna .alanodiao mublas ,9la)iue muialas ;niuaim 
-woA a ono) ol lataw dliw nodias bna .yab ;9iadq8odq 
ooilioq lailini 9dl olni 9iulxini biae gniaaaq ;9iulxini 9ida 
adl 9Voda ol 9iulxim bias gmla9d ;9nQs laiudui gnol a to 
isludul biaa oi gninno) Yd9i9dl i9law bias to Inioq gniliod 
-taaq ;nia9l8 ni biloe biaa to 29biliaq to noin9qeib a 90ox 
biB2 to noilioq i9llBi 9dl dguoidl noi2i9q2ib biB2 gni 
laxll doue woft ln9lud-iu} ni ^isobv dgid ia 9nos laludui 


.881 

b9lalumu33a gmqaiM ^drad3 eavini bias ol boqwi diiw 
";ii-^u. . .diob biaa tnorA 9ubie9i 


-.^^ 


M«,rtt,c 
8vioi8iia«i8U8 oraTAarnaDi^oD sun 8viAaNi 

,i9bo98 snss^W boa ,i9vitfU9a-9ii8olo3 ^olVi uuH 
-hdala9d-ui^ ot noasiiBa ,xiiBan»a ,iiii9dIaM-9osolo3 
a ,YiiBiin»9 ,a98inh9V9j ,tlad9Bll9t9Sfl9it]IA -n^mB mi 

Xa»Bn»D to ooltaioaioo 
Mf,ll8 mV[ .198 ,«efl ,S ^bM b9ira 
8S«i ,•! xaM xnmamD aoteiilqqa ,7thoiiq amiaO 


I- 


b90ub9i 9xi8 a to egbiliaq 9nft ol b9li9vao3 ei biIo2 bisa 
gniiBiBq9« ;29(3tliBq bias to ssiz lanigrio adl wol9d yI1b918 
29biliaq bias gnivB9l ,e9l3iliaq 9na bias moii mB9l2 biaa 
)od bias gnibnuoqmoa ;nobibno3 euoibydna bna lod a ni 
-moo ;Iio gnilasiidul dliw 89l9iliaq 9nfl euoTbydna bna 
;Iio aoilaoiidul boa 29biliBq 9na biaa dliw qaoz gnibouoq 
-al9i 9gnad3X9 la9d ni ma9l2 b9laisq9> 9dl gniezaq bna 
,qaos biaa gnibnuoqmoo ol loiiq qaoa biaa dliw qidanoil 

.i9llal 9dt laad ol 


••   riiifrr 


HH 


V     !->• ►«<< 


d8«,rii,e 
asAasia 

,dloX .a dtanmX boa ,.bal ,xuiD ^ootlofl .A aiinata9a 
.^omiiihO 00 bubrnte ot aioosiBaa .^Y.Vi ^^dmoO 
uudbnl to aottBioqi09 ■ ,.01 ,ot«9td3 
.oVI .198 ,*df t ,r .iqA nottaaUmiB hnlahO  .laiwna 0VI 
,IM1 ,t 9iial oottaallqqB aiitt bos b9biTia   Ml,Ot 

S0f,2II .oy[ .198 
(d.ee— £S£ .ID)  .aariaO d 
a to Yllailn9a89 gniieiznoo inaoridul 9qYl-9ea9Tg A .1 
to Inuoma gnin9i9tdi a boa lio gnllasiidul oodiasoibyd 

9iul3u-ii8 9di goivad qaoa a 


xj^ooo- 


Mi 


xL o 

luoda ol ^ moii gniolalnoo quotg lyila na ai H 9i9dw 
aaab adl motJ b9l:>9l98 i9dm9m a ai M .emoia nodias 0£ 
aois .8lal9ffi drus aoilaiia ^lalgm ilaila )o gniizienoo 
-onoa € ol I moii lasslni na ai X bna .munimula bna 

.M to 9oa9lav 9dl ol gnibnoqa 


.a 


r88,rii,e 
8a8Aaii9 ara^AM "io aoHraNi 

^rfwaJ  boB  ,o|a3liO  ,i3iiino39M .M  nttiaM 
•^qhaa 9Mmb td ,8ioiiaiaaa ,.IO ,«>ttoa ,.il .yihoJ 
•.Y.M 4«>Y w»M ,oid Ana989ll iisb^8 ol ,atn9ai 
^.. ..   , riawaba to aoba«>qi09 a 

t8«,8e mVI .198 ,«M1 ,S£ Jq98 ham  .yitwaia oVI 
(!»--£&£ J3)  joibUD d 
9ea9i8 gnilaoridul a 8niiaq9iq loi bodl9m a  nl .1 
a anoilioqoiq gninno!-92B9Tg ni gnilB9ri 29bubni doidw 
Iai9nim a .bba onoiiz yxoibyd-SI to 19129 ob to 9Wlxim 
to noiiuIo8 8uo9upa na boa .Yliaooaiv gnilaaiidul to lio 
to 9iulBi9qm9l a ol bnuoqmoo gnisilailuan muidiil a 
-ob \(UBiln9e89 ai 9TUlxim 9dl lilnu .T 'OiC ol 00£ luoda 
9aa9Tg a 9bivoiq ol 9iulxim 9di gnilooa boa .bslaibyd 
8nibY09i 89eiiqmoo doidw ln9m9Voiqmi 9dl .noiliaoqmoo 
gniiub 9oaiio gniia9d2 b9l3iila9i a diguoidl aiulxim biae 
noiiioq loiam 9dl t9vo boa boii9q aoiiaibi(d9b lailini 9di 
01 00£ luoda to 98nai 9di ni boii9q noilBibYd9b 9dl to 
9iua89iq a dliw b9l39B9 8ni9d gnil3Y39i biaa ,.H  'OdS 
a ia .8.La.q 0£ looda laa9l la to 99ftrio biaa eaoisa qoib 


a gniaiiqmoo 8noi8n9qau8 gnilailn93aoo loi i9ilfl A .1 
Toi 8nB9m l9lni .b9i9lld 9d ol biupil gnivi939i io! I9229v 
J9B89V biaa olni b9i9llfl 9d ol noiangqaue a gniouboiini 
9dl mo-d abiios bolsilndonos to lavomai idi ^aa9m I9IIU0 
J9e89v 9dl ni In9m9l9 i9llii a ,l9229v 9dl to noinoq i9wol 
9lailia a bna 9bia noian9q2U8 a gnivad In9m9b i9im bias 
.noian9q8U8 9dl ol b9eoqx9 gni9d 9bi8 noi8n9qau8 9di .9bi8 
to 9gaa8Bq to! ni9i9dl Yaw98B82Bq a gnivad 9dul bigii a 
Ylb9xd )o9i9di bn9 9no gnivad bna dguoidl9i9di biuB 
aoil99nno3 btufi ni bna In9m9l9 i9llfl biaa ol bobonnos 
noinoq a boa In9m9b i9lia 9di to 9bi« 9JBiim 9di dliw 
,i9batly9 a ni b9vi939i yldabile )o9i9dl bna ladlo 9dl to 
-9i9dw i9bmly3 biaa ni 9ldala30iqi99i gni9d 9dul bigii biaa 
^obom gnbaooiqi39i a ni b9vom 8i In9m9b i9lia 9dl yd 
a 01 nob39nno3 loi labnilyo bias dguoidl 8nB9m liubnoo 
-a9iq 9viiieoq to 99iuo8 a bna 9iue89iq 9vbi8oq to 99iuoe 
bias dguoidl enaam liubnoo bna ,oi9i9di b9io9nnoo 9102 
9iU889iq 9YbBg9n to 931U08 8 Ol nobo9noo3 loi i9bniiyo 
,ol9i9dl b9(b9ano9 9iu889iq 9vbag9a to 93iuoe a boa 
biaa gnbaoinummos 10! 9du) bias ni 8nB9m liubnoo bna 
igbnilyo 9dl dliw Ybvb39q89i 9dul biBS ni YBwggaasaq 
9vbag9a i9bnily9 9dl bna 8nB9m liubnoo 9iu889iq gvbiaoq 
9dl to nobiaoq 9dl ol gnibiosoa 8na9ffl liubnoo 9iu889iq 
to9T9dl nobBooiqio9i 9dl gniiub i9bniIyo bias